.

Підвищення ефективності процесів пластичного формозмінення пористих матеріалів на основі теорії деформуємості: Автореф. дис… канд. техн. наук / В.Т.

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1883
Скачать документ

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УДК 621.777.4

ІВАЦЬКО ВОЛОДИМИР ТРОХИМОВИЧ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕС?В
ПЛАСТИЧНОГО ФОРМОЗМІНЕННЯ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ
НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ДЕФОРМУЄМОСТІ

Спец?альн?сть 05.03.05 –
Процеси та машини обробки тиском

АВТОРЕФЕРАТ
дисертац?? на здобуття наукового ступеня
кандидата техн?чних наук

В?нниця 1998
Дисертац??ю ? рукопис

Робота виконана в В?нницькому державному техн?чному ун?верситет? (ВДТУ) Міністерства освіти України на кафедр? опору матер?ал?в та технолог?? п?двищення зносост?йкост? (ОМТПЗ)

Науковий кер?вник — Огородніков Віталій Антонович, доктор техн?чних наук, професор,ВДТУ, завідувач кафедри ОМТПЗ.

Оф?ц?йн? опоненти — Алієв Іграмотдін Серажутдінович, доктор технічних наук, професор, Донбаська машинобудівна академія, завідувач кафедри обробки металів тиском;
— Нахайчук Віктор Григорович, кандидат технічних наук, доцент, Вінницький державний сільськогосподарський інститут, доцент кафедри автоматизації та комплексної механізації технологічних процесів

Провідна установа – Інститут проблем матеріалознавства Національної Академії Наук України, відділ прокатки металевих порошків, м. Київ.

Захист відбудеться “ 30 “ 11 1998 р. О 1400 годині на засідані спеціалізованої вченої ради К 05.052.03 у Вінницькому державному технічному університеті за адресою: 286021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці ВДТУ, за вказаною адресою.

Автореферат розісланий “29“ 11 1998 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Дерібо О.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Важливою задачею машинобудування являється підвищення ефективності виробництва за рахунок прогресивних маловідходних технологій, основаних на використанні операцій пластичного формозмінення.
При розв’язанні цієї задачі важливе місце займають процеси порошкової металургії. Класична схема порошкової металургії не дозволяє виготовляти деталі з малою пористістю та високими фізико-механічними характеристиками. Необхідною складовою технологічних процесів виготовлення середньонавантажених деталей із металевих порошків є процеси формозмінення спечених пористих заготовок. Для більш раціонального проектування технологічних процесів виникає необхідність розробки нових і вдосконалення існуючих технологій, пов’язаних з впровадженням оптимальних умов деформування, які забезпечують високу якість виробу.
Для удосконалення технології обробки тиском пористих заготовок виникає потреба в створенні математичної моделі формозмінення порошкового матеріалу. За допомогою моделей, використовуючи принципи теорії деформуємостi, можливо провести розрахунок характеристик матеріалу і конструкторсько-технологічних параметрів процесів деформування.
Таким чином, наукова і практична важливість проблеми деформуємості порошкових заготовок при обробці тиском ставить її в ряд актуальних задач.
Метою роботи є розробка раціональних методик для проектування нових і вдосконалення існуючих процесів формозмінення порошкових спечених заготовок на підставі вивчення закономірностей граничного стану, а також прогнозування якості одержаної деталі на основі дослідження деформуємості. Розроблення рекомендацій для вибору раціональних конструкторсько-технологічних параметрів процесів пластичного деформування.
Для досягнення поставленої мети були розв’язанi наступнi задачi:
– обгрунтовано ефективність і шляхи вдосконалення процесів холодного деформування при виготовленні деталей, які працюють в умовах середнього навантаження;
– розроблений та експериментально перевірений критерій деформуємості пористих спечених заготовок;
– складена математична модель технологічного процесу виготовлення типових деталей порошкової металургії, яка дає можливість, використовуючи критерій деформуємості, розраховувати параметри деформуємої заготовки;
– розроблена методика, а також приведені результати розрахунково-експериментальних досліджень напружено-деформованого стану при осесиметричному видавлюванні порошкових заготовок;
– проведено наукове обгрунтування методів визначення раціональних конструкторсько-технологічних параметрів процесів деформування спечених порошкових заготовок.
Наукова новизна роботи.
1. Отримала подальший розвиток методика дослідження напружено-деформованого стану пористих тіл при великих пластичних деформаціях.
2. Досліджені напружений стан в початковій (несталій) стадії осесиметричного видавлювання та вплив історії навантаження на процеси заліковування i пластичного розпушення.
3. На основі виконаних досліджень деформуємостi порошкових заготовок в процесах пластичного формозмінення розроблені ефективні прийоми для розширення можливостей процесів холодного штампування.
4. Розроблена науково обгрунтована методика проектування технологічних процесів холодного штампування осесиметричних деталей з порошкових заготовок на основі теорії деформуємостi.
5. В результаті теоретичних та експериментальних досліджень встановлені закономірності зміни силових i деформаційних параметрів, а також проаналізований граничний стан обробляємого матеріалу.
Методи досліджень. Теоретичні i експериментальні дослідження процесів холодного штампування порошкових заготовок виконані на основі теорії деформуємостi. Можливості граничного формозмінення оцінювались за допомогою феноменологічних критеріїв руйнування порошкових матеріалів. Напружено-деформований стан досліджено удосконаленим для порошкових матеріалів методом візіопластичності. Відпрацювання технологічних процесів та виготовлення дослiдних партiй деталей проводилось в заводських умовах.
Практична цінність роботи. Складено теоретично обгрунтовані та експериментально підтверджені в дослідно-промислових умовах рекомендації по проектуванню технологічних процесів штампування осесиметричних деталей з порошкових заготовок. Використання одержаних в роботі результатів дозволяє розраховувати i оптимізувати технологічні параметри процесів формозмінення, що дає можливість скоротити витрати на проведення експериментальних робіт. Розроблений маловідходний технологічний процес виготовлення низькопористих заготовок зубчатих коліс.
Апробація роботи. Основні наукові положення та результати досліджень доповідались i обговорювались: на семінарі “Шляхи підвищення ефективності машинобудівного виробництва” (м. Вінниця, 1988р.); на респ. конференції “Шляхи удосконалення роботи автомобільного транспорту” (м. Вінниця, 1990 р.); на респ. семінарі “Фізика i механіка пластичних деформацій порошкових матеріалів” м. Луганськ, 1991 р.); на респ. конференції “Теоретичні i прикладні проблеми розвитку наукомістких i маловідходних технологій ОМД” (м. Вінниця, 1991г.); на міжнародному семінарі “Реологічні моделі та процеси деформування пористих і композиційних матеріалів” (м.Луцьк, 1997р.); на Всеукраїнській НТ конференції “Перспективні технології та обладнання обробки тиском в металургії та машинобудуванні” (м. Краматорськ, 1998р.); на обласних НТ конференціях в 1981- 1998 роках (м. Вінниця).
Публікації. По результатам дисертації опубліковано 13 друкованих робіт.
Структура і обсяг дисертації. Робота складається з вступу, п’яти розділів, висновків, списку літератури з 132 джерел, містить 147 сторінок машинописного тексту, ілюстрована 28 рисунками.
Автор висловлює глибоку подяку к.т.н., доценту Сиваку І.О. допомога якого сприяла виконанню даної роботи.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі розкрито сутність і стан проблеми пластичної деформації порошкових заготовок; обгрунтована актуальність роботи; наведені відомості про наукову новизну, методи дослідження, практичну цінність роботи; викладені основні положення, що виносяться на захист; сформульовані мета та задачі дослідження.
В першому розділі розглянуто стан і перспективи розвитку процесів виготовлення деталей з порошкових матеріалів, проведено аналіз способів виготовлення малопористих деталей із заданими механічними властивостями. В результаті визначені широкі можливості та проблеми розвитку процесів холодного деформування пористих заготовок.
Для підвищення ефективності вказаних процесів необхідні науково обгрунтовані розрахунки деформуємості. Важливий внесок в розвиток теорії деформуємості для пористих матеріалів зробили Я.Є.Бейгельзимер, В.М.Горохов, А.К. Григор’єв, Г.Я.Гун, Г.Д.Дель, А.М.Дмитрієв, Є.А.Дорошкевич, Б.А.Друянов, Є.В.Звонарьов, Ю.Г.Калпін, В.С.Ковальченко, В.Л.Колмогоров, О.М.Лаптєв, Ю.Н.Логінов, І.Ф.Мартинова, В.З.Мідуков, В.М.Михалевич, А.А.Нотич, А.Г.Овчинніков, В.А. Огородніков, Г.Л. Петросян, В.Д.Рудь, Г.П.Сердюк, В.В.Скороход, Ю.К. Філіпов, М.О. Шестаков, М.Б. Штерн, Р.Дж. Грін, М. Ояне та інші.
До числа основних проблем розробки процесів деформування пористих заготовок належить оцінка кінематичних параметрів деформації при різних видах напруженого стану і різних граничних умовах, які визначають можливості формозмінення матеріалу. Для оцінки граничного стану матеріалу використовують доопрацьовані критерії деформуємості компактних матеріалів, які наближено враховують початкову пористість. Для вирішення цієї проблеми використовуються практично всі методи, які мають місце в класичній теорії обробки металів тиском із врахуванням особливостей поведінки пористих тіл.
Проектування технологій переважно ведеться на основі рекомендацій загального характеру або практичного досвіду. Це не завжди приводить до раціонального вибору технологічних параметрів та часто вимагає значних матеріальних затрат для усунення похибок проектування.
Із врахуванням загальних тенденцій і проблем розвитку холодного деформування пористих заготовок, а також мети даної роботи, визначені задачі дослідження.
Другий розділ присвячений теоретичним і експериментальним дослідженням деформуємості і напружено-деформованого стану пористих матеріалів. В даній роботі одержав подальший розвиток експериментально-розрахунковий метод дослідження деформуємості пористого тіла в стаціонарних і нестаціонарних процесах формозмінення. При цьому виникає ряд проблем, обумовлених тим, що компоненти тензора напружень визначені по експериментально одержаних кінематичних і механічних характеристиках та в багатьох випадках не задовольняють рівнянням рівноваги. Це викликано тим, що експериментальні дані і їх апроксимація не можуть бути абсолютно точними. Крім того, похибки накопичуються при чисельному диференціюванні та інтегруванні, а фізичні рівняння не зовсім повно описують картину пластичного формозмінення пористих тіл. Наближеною являється і гіпотеза про єдину криву плинності.
Тому нами використана методика розрахунку напружено- деформованого стану пористих тіл, яка дозволяє тотожно задовільнити рівнянням рівноваги в кожній точці області.
Методика основана на побудові статично можливих полей напружень:

, (1)

де – поле напружень, тотожно задовільняюче відомим статичним граничним умовам і рівнянням рівноваги;
– послідовність полей напружень, тотожно задовільняючих рівнянням рівноваги і граничним умовам на поверхнях, де напруження відомі.
Коефіцієнти Сk знаходимо з умови, визначених з рівняння, і , визначених за експериментальною кінематикою та фізичними рівняннями. Коректування кінематики з врахуванням умови нестисливості для мінімізації функціонала з елементом-відхиленням девіаторів напружень пористих матеріалів неможливе. Враховуючи те, що об’ємна деформація для пористих тіл незворотня, доповнюємо функціонал визначеним по відомій кінематиці і фізичним співвідношенням елементом-відхиленням середнього напруження Р .
Експериментальну інформацію, необхідну для визначення поля переміщень, одержали методом подільних сіток. При обробці експериментальних даних використовували метод R-функцій, який дозволяє враховувати геометричну інформацію на аналітичному рівні та будувати численні пучки функцій, які точно задовільняють заданим крайовим умовам і містять точне рішення або достовірне його наближення. Метод R-функцій може використовуватись як для стаціонарних, так і для нестаціонарних процесів. Він дозволяє одержувати рішення крайових задач в виді так званих структурних формул.
Створена програма реалізації методу в рамках системи “Поле ТДТ”. Розроблена методика дозволяє визначати параметри деформуємості процесу пластичного формозмінення в умовах осесиметричної або плоскої деформації, а також вибирати раціональні конструктивно-технологічні параметри виробничих процесів деформування.
Складені програми є досить ефективними для розрахунку на ЕОМ деформуємості і напружено-деформованого стану, що підтверджується швидкістю розрахунків та хорошим співпаданням розрахункових результатів з експериментальними.
В третьому розділі представлено методику та результати експериментальних досліджень деформуємості пористих матеріалів при прямому видавлюванні. Проведені дослідження полягали в визначенні закономірностей НДС та виявленні на їх основі зон граничних пластичних деформацій, а також оцінки міри деформуємості пористих заготовок.
Розроблену методику дослідження НДС використовували для розрахунку поля напружень в початковій (несталій) стадії осесиметричного видавлювання пористої заготовки.
Показано, що на цій стадії виникають області матеріала, де має місце всебічний розтяг. З ростом степені деформації ці зони зміщуються до периферії, і в них зароджуються макротріщини. Більша частина пластичної зони знаходиться в умовах усестороннього стиску, який неоднозначно впливає на процеси пластичного розпушення.
Розподіл накопиченої деформації матеріалу основи мало залежить від початкової пористості. На виході з області формозмінення накопичена деформація мінімальна на осі і максимальна на контурі.
Осьові напруження z в більшій частині стискуючі, але на виході з конічної частини матриці на осі і на контурі з’являються невеликі розтягуючі напруження. Нормальні напруження r та  є стискуючими по всьому об’єму, а дотичні міняють знак на виході з конічної частини матриці.
При обробці тиском основна задача полягає в прогнозуванні моменту порушення суцільності при реалізації технологічних операцій. Визначено, що деформуємість пористого матеріалу залежить від напруженого стану, історії деформування і його внутрішнього стану.
Для оцінки граничної деформації і використаного ресурсу пластичності використовують розроблені Г.Д. Делем, Ю.Г. Калпіним, В.Л. Колмогоровим, О.М. Лаптєвим, В.М. Михалевичем, В.А. Огородніковим феноменологічні критерії деформуємості для компактних матеріалів. Особливістю деформування пористого матеріалу є незворотність об’ємної деформації, яка, на відміну від деформації компактного матеріалу, вносить суттєвий вклад в величину питомої роботи деформації. Виходячи з цього, на основі розглянутих критеріїв деформуємості нами запропонований енергетичний підхід з врахуванням історії деформування:

, (2)
де m = 0,25 arctg ; – питома робота формозмінення при накопиченій деформації .
В критерій входить похідна , яка дозволяє враховувати швидкість зміни напруженого стану і напрямку шляху деформування в площині АО-О .
Критерій деформуємості використовували для дослідження деформуємості пористого тіла при видавлюванні через конічну матрицю. Досліджували тільки початкову (несталу) стадію. Для цього циліндричний зразок діаметром 20 мм та з початковою пористістю О = 0,23 розрізали на дві половинки; на мередіальний переріз одної з них нанесли прямокутну сітку з кроком 1 мм і видавлювали з обтисненням 20% та кутом конуса матриці 1200 за три етапи. Після кожного етапу заготовку виймали з матриці і вимірювали координати вузлів подільної сітки. Потім розраховували НДС по методиці, розробленій в другому розділі.

Рис. 1. Діаграма пластичності та шляхи деформування:
1 – на осі ; 2 – в точках на контурі.
Накопичену деформацію матеріала основи на кожному етапі визначали по формулі:

, (3)
де – інтенсивність швидкостей деформацій матеріалу основи.

Показник напруженого стану визначали по формулі:
. (4)
Результати розрахунків розподілу Г0 і 0 по перерізу заготовки використовували для визначення небезпечної, з точки зору руйнування, зони заготовки. Як показали розрахунки, такими являються точки на контурі заготовки.
Граничну криву в координатах Аор-о одержали на основі випробовування на розтяг, кручення, стиск зразків з матеріалу заготовки i апроксимували залежністю:
, (5)
де АОР(0), АОР(-1) – питомі роботи деформації на момент руйнування при крученні і стиску відповідно.
На рис. 1 приведена діаграма пластичності та шляхи деформування частинок матеріалу на осі і в небезпечних точках на контурі.
Використаний ресурс пластичності в досліджених точках розраховували по різних критеріях деформуємості. Всі критерії, крім запропонованого, давали завищені значення. Це проявлялось в вичерпуванні ресурсу пластичності на осі, де руйнування при експерименті не спостерігалось. Запропонований критерій деформуємості задовільно описує експериментальні результати.
Таким чином, розроблена методика оцінки деформуємості пористих матеріалів дозволяє оцінювати використаний ресурс пластичності при великих пластичних деформаціях. Експериментально підтверджено доцільність енергетичного підходу, в основу якого покладена гіпотеза про залежність питомої роботи деформації від об’ємної деформації, схеми напруженого стану і історії деформування.

В четвертому розділі досліджено технологічний процес деформування деталі типу “кільце”. Аналітично розраховано напружено-деформований стан заготовки і узагальнено вплив оцінки деформуємості на необхідний рівень експлуатаційних характеристик виробів.
Відомо, що деформаційні дефекти і наклеп при використанні ресурсу пластичності   0.4 повністю знімаються відпалюванням, і дані вироби можуть успішно працювати в умовах ударних навантажень та агресивних середовищ. Тому виникає необхідність в науково обгрунтованих методах дослідження деформуємості пористих заготовок.
Для оцінки дефомуємості пористої заготовки необхідна інформація про напружено-деформований стан і закон його зміни в процесі пластичної деформації.
В даній роботі розглянуто процес деформування типових деталей порошкової металургії – кілець (маловисоких втулок). Розв’язана задача, коли внутрішній діаметр заготовки дорівнює діаметру внутрішньої оправки, а зовнішня поверхня на початковому етапі залишається вільною.
В якості фізичної моделі матеріалу прийнято модель жорсткопластичного ізотропно-зміцнюваного пористого матеріалу, а мірою деформаційного зміцнення є накопичена деформація матеріала основи (3).
Для визначення показника жорсткості напруженого стану одержана формула:
, (6)

де ;
 – пористість деталі; e, er, e, eZ – визначені з кінематики відповідно об’ємна, радіальна, тангенціальна і осьова деформації.
Використаний ресурс пластичності розраховували по критерію:
, (7)
де f = 0,2 arctg .
Діаграму пластичності Гор() одержали на основі випробовування на розтяг, кручення і стиск зразків з матеріалу заготовки.

Рис.2. Діаграма пластичності та шляхи деформування:
1 – при m = 0,40; при m = 0,45; при m = 0,55.

В результаті досліджень було встановлено, що шлях деформування суттєво залежить від початкових розмірів заготовки і початкової пористості. Вплив геометрії заготовки на величину використаного запасу пластичності враховуємо за допомогою коефіцієнта гальмування, який визначається відношенням ширини кільця до його висоти:
, (8)
де Н, RЗВ, RВН – відповідно висота, радіуси зовнішньої та внутрішньої поверхні.
Запропонована методика дозволяє розраховувати кінематику, напружений стан і параметри деформуємості заготовки в залежності від вихідних даних заготовки.
На рис. 2 показано діаграму пластичності і шляхи деформування для деталі “заготовка шестерні”, яка виготовлена з залізного порошку, легованого міддю і нікелем. Як видно з рисунка, при збільшенні коефіцієнта гальмування використаний ресурс пластичності зменшується.
Разом з тим, з літературних джерел відомо, що для більшого ущільнення деформованої заготовки коефіцієнт гальмування необхідно зменшувати.
Створена програма моделювання технологічного процесу деформування пористих матеріалів дозволяє в діалоговому режимі раціонально коректувати конструкторсько-технологічні параметри процесу, вхідні дані заготовки, а також задовільняти умовам ущільнення і деформуємості заготовки.
В п’ятому розділі на основі проведених досліджень розроблено загальні рекомендації по раціональному проекту¬ванню технологічних процесів холодного пластичного дефор¬мування пористих заготовок. За допомогою методики створен¬ня математичних моделей процесів формозмінення для деталей типу “кільце” розроблений технологічний процес виготовлен¬ня серії деталей “заготовка шестерні”. Дана методика дозво¬лила раціонально вибрати заготовки для виробництва деталей з заданими експлуатаційними характеристиками.
В заключенні підведені підсумки виконаних досліджень; сформульована практична цінність одержаних результатів і зроблено загальні висновки по дисертації.
В додатках приведені результати експериментів; представлена програма розрахунку параметрів початкової заготовки для холодного деформування на ЕОМ.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
1. Проведено аналіз сучасних напрямків розвитку технологічних процесів холодного пластичного деформування пористих тіл. Показана їх ефективність при виробництві середньонавантажених деталей із заданими експлуатаційними властивостями.
2. Розроблена на основі теорії деформуємості науково обгрунтована методика проектування технологічних процесів холодного пластичного формозмінення пористих заготовок без проведення дорогих та громіздких досліджень.
3. Отримала подальший розвиток методика дослідження напружено-деформованого стану пористих тіл при великих пластичних деформаціях з врахуванням залишкової об’ємної деформації.
4. На базі феноменологічних критеріїв деформуємості для компактних матеріалів розроблений енергетичний критерій деформуємості, в основу якого покладена гіпотеза про залежність питомої роботи пластичної деформації від історії навантаження.
5. Одержані результати дали змогу дослідити розподіл характеристик напружено-деформованого стану та використаного ресурсу пластичності по перерізу заготовки в початковій (несталій) стадії осесиметричного видавлювання.
6. На основі теоретичних і експериментальних результатів роботи складена нелінійна модель реальних технологічних процесів з врахуванням граничного формозмінення. Точність моделі відповідає виробничим вимогам. Для наукових досліджень можливо регулювати точність моделі варіюванням вхідних параметрів.
7. По запропонованій моделі розроблена інженерна методика дослідження деформування типових деталей порошкової металургії, яка дозволяє раціонально визначати параметри заготовки та конструкторсько-технологічні параметри процесу для одержання заданих експлуатаційних характеристик готового виробу.
8. Створені програми для ЕОМ, які базуються на математичній моделі дослідженого процесу (деформація деталі типу “кільце” при осадці в закритому штампі). Вхідною інформацією являється сукупність параметрів початкової заготовки; вихідна інформація – параметри технологічної заготовки.
9. Розроблені і впроваджені в виробництво технологічні процеси виготовлення конструкційних порошкових деталей.
Основні результати викладені в трьох звітах по науково-дослідних роботах та слідуючих 13 друкованих працях:
1. Огородников В.А., Сивак И.О., Ивацко В.Т., Сивак Р.И. О критериях разрушения пористых материалов // Вибрации в технике и технологиях. – 1998. – №1(5). – С.63-66.
2. Ивацко В.Т., Сивак Р.И. Моделирование процессов холодного деформирования пористых тел // Совершенствование процессов и оборудования обработки давлением в металлургии и машиностроении. – Краматорск. – 1998. – Вып.4. – С.262-265.
3. Огородников В.А., Сивак И.О., Ивацко В.Т., Сивак Р.И. Контактные напряжения при холодном деформировании пористых заготовок // Совершенствование процессов и оборудования обработки давлением в металлургии и машиностроении. – Краматорск. – 1998. – Вып.4. – С.240-246.
4. Коц И.В., Ивацко В.Т., Сивак И.О., Малярчук А.А. Гидравлический инерционно-импульсный вибропривод для уплотнения сыпучих материалов // Тез. докл. науч.-техн. конф. “Пути повышения эффективности использования производственного и научного потенциала на предприятиях машиностроения”. – Винница. – 1988. – C.24.
5. Коц И.В., Ивацко В.Т., Сивак И.О. Оценка пластичности металлов при пульсирующем деформировании // Тез. докл. науч.-техн. конф. “Пути повышения эффективности использования производственного и научного потенциала на предприятиях машиностроения”. – Винница. – 1988. – C.5-6.
6. И.О. Сивак, В.Т. Ивацко, З?онг За Мань, И.А. Павловская Оценка деформируемости металлов при холодной в?садке шаров?х пальцев // Тез. Докл. Научн.- техн. конф. “Пути пов?шения ?ффективности использования производственного и научного потенциала на автомобильн?х и машиностроительн?х предприятиях”. – Винница. – 1988. -С.40.
7. И.О. Сивак, В.Т. Ивацко, З?онг За Мань Исследование оценки деформируемости металлов при трехосном напряженном состоянии // Тез. докл. науч.-техн. конф. “Прогресивн?е технологические процесс? об?емной штамповки”. -Краматорск. – 1989. – С.85 – 86.
8. Сивак И.О., Ивацко В.Т. Исследование процесса холодной штамповки шатуна автомобиля из металических порошков // Тез. докл. науч.-техн. конф. “Пути совершенствования экологического обеспечения работы автомобильного транспорта”. – Винница. – 1990. – C.65.
9. Сивак И.О., Ивацко В.Т., Покрас В.Д. Исследование пластической деформации пористых тел при осесимметричном выдавливании // Тез. докл. респ. семинара “Физика и механика пластических деформаций порошковых материалов”. – Луганск. – 1991. – C.48.
10. Сивак И.О., Ивацко В.Т. Исследование пластичности пористых тел при сложном нагружении // Тез. докл. респ. науч.-техн. конф. “Теоретические и прикладные проблемы развития наукоемких и малоотходных технологий обработки металлов давлением”. – Винница. – 1991. – C.207.
11. Ивацко В.Т., Покрас В.Д., Сахаров Д.В., Сивак И.О. Исследование напряженно-деформированого состояния при пластической деформации пористых тел // Сб. Материалов международной научн.-техн. конф. “Совершенствование и развитие оттелочно зачистной финишной и поверхностной пластической обработки деталей”. -Винница. – 1992. С.87.
12. Сивак И.О., Ивацко В.Т. Влияние неоднородности пластической деформации пористых тел на распределение пористости // Тез. докл. Респ. Науч.-техн. конф. “Социально-экономические аспекты и ресурсосбережение на автомобильном транспорте”. – Винница. – 1992. – С.80-81.
13. Ивацко В.Т., Сивак Р.И., Корж В.Г. Оценка пластичности пористых заготовок при выдавливании // Тез. доп. Міжнародного семінару “Реологічні моделі та процеси деформування пористих і композиційних матеріалів”. – Луцьк. -1997. – С.3.
Особистий внесок. В роботах, що опубліковані в співавторстві, авторові належить: розробка методики і експериментальна перевірка запропонованого критерію деформуємості (1); методика моделювання процесу та оцінки НДС (2); дослідження розрахунково-експериментальним методом процесу видавлювання пористої заготовки на початковій (несталій) стадії видавлювання (3); показ можливості використання віброприводу для підвищення деформуємості (4-5); постановка задач, розробка технічних рішень та експериментальна перевірка результатів дослідження (6-12).

Анотація. Iвацько В.Т. Підвищення ефективності процесів пластичного формозмінення пористих матеріалів на основі теорі? деформу?мості.- Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступення кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском.- Вінницький технічний університет, Вінниця, 1998.
Захищаються теоретичні та експериментальні дослід-ження процесів пластичного формозмінення пористих матеріалів.
Розроблена методика проектування технологічних процес?в деформування пористих матеріалів на основі теорі? деформу?мості. Вдосконалено розрахунково-експериментальні методи визначення напружень. Запропонована математична модель для вибору раціональних параметрів холодного штампування. Розроблена і експериментально перевірена методика оцінки деформу?мості пористих матеріалів. Здійснено промислове впровадження розробок.
Ключові слова: видавлювання, деформуємість, заготовка, кінематика, металеві порошки, пластичність, ресурс пластичності, пластичне формозмінення.

Анотация. Ивацко В.Т. Пов?шение ?ффективности процессов пластического формоизменения порист?х материалов на основе теории деформируемости.- Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.03.05 – процесс? и машин? обработки давлением.- Винницкий государственн?й технический университет, Винница, 1998.
Защищаются теоретические и ?кспериментальн?е исследования процессов пластического формоизменения порист?х материалов.
Разработана методика проектирования технологических процессов деформирования порист?х заготовок на основе теории деформируемости. Усовершенствован? расчетно-?кспериментальн?е метод? определения напряжений. Предложена математическая модель для в?бора рациональн?х параметров холодной штамповки. Разработана и ?кспериментально проверена методика оценки деформируемости порист?х материалов. Осуществлено пром?шленное внедрение разработок.
Ключевые слова: Выдавливание, деформируемость, заготовка, кинематика, металические порошки, пластичность, пластическое формоизменение.

Ivatsko V.T. The processes of porous materials plastic form-changing efficiency increasing on a basis of deformability theory.- Manuscript.
The candidate of technical sciences thesis, speciality 05.03.05 – Processes and machines for plastic metal working.- Vinnytsia State Technical University, Vinnytsia, 1998.
Theoretical and experimental investigations of the porous metals plastic form-changing processes are defencing. There are developed methods of the porous uppers pressure treatment technological processes on a basis of the deformability theory. The calculation and experimental methods to determine stresses are improved. There is proposed the mathematic model for choosing of the cold punching rational parameters. There was developed and experimentally tested method of porous materials deformability evaluation. There is realised the industrial introduction of the elaborations.
Key words: punch-out, deformability, upper cinematics, metal powders, plasticity, plastic form-changing.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020