.

Перебіг бронхіальної астми в осіб, інфікованих Chlamydia Pneumoniae (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2448
Скачать документ

ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ім. Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО

АКАДЕМІІ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ГАЛІНСЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

УДК:616.248-071:616.9:576.8.06

Перебіг бронхіальної астми в осіб, інфікованих Chlamydia Pneumoniae

14.01.27 – пульмонологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ — 2007Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Вінницькому національному медичному університеті

ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

Науковий керівник

доктор медичних наук, професор

Мостовий Юрій Михайлович,

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ
України,

завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, старший науковий співробітник

Юхимець Володимир Олексійович,

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України,

завідуючий групою інформаційно-комп’ютерних технологій

доктор медичних наук, професор

Петренко Василь Іванович,

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України,

завідувач кафедри фтизіатрії з курсом пульмонології

Провідна установа

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України,

кафедра факультетської терапії та ендокринології.

Захист дисертації відбудеться „ 26 ” березня 2007 р. о 1400 годині
на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01 при Інституті фтизіатрії і
пульмонології

ім. Ф.Г. Яновського АМН України (03680 м. Київ, вул. Амосова, 10).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фтизіатрії і
пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України за адресою:м. Київ,

вул. Миколи Амосова, 10.

Автореферат розісланий „ 21 ” лютого 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Бегоулева Ж.Б.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
РОБОТИ

Актуальність теми. Бронхіальна астма (БА) є глобальною проблемою
світової та вітчизняної пульмонології у зв’язку із зростанням
економічних витрат суспільства, що обумовлені збільшенням поширеності
захворювання, обтяженням його перебігу і зростанням інвалідності (Ю.І.
Фещенко, 2004).

Недостатній контроль над захворюванням призводить до зростання прямих і
непрямих витрат суспільства (Яшина Л.О., Перцева Т. О., 2004).

Незважаючи на безумовні досягнення в курації хворих на БА, наявність
державного узгоджувального документа (наказ № 499 МОЗ України від
28.10.2003 р. “Про затвердження інструкцій щодо надання допомоги хворим
на туберкульоз і неспецифічні захворювання легень”), що дає змогу
уніфікувати терапію хворих, існує досить багато причин, що стримують
досягнення повного ефекту.

Так, вивчається роль вірусів та бактеріальних агентів як пускових
механізмів виникнення захворювання, досліджується вплив інфекційних
агентів на частоту та важкість загострень БА, її прогресування.

Отримані суперечливі результати є підґрунтям досліджень цього напрямку в
пульмонології.

В останні роки активізувалися роботи щодо встановлення ролі Chlamydia
pneumoniae у формуванні клінічної картини БА.

М.І. Марунчак та співавт. (1996) виявили антихламідійні антитіла Ig M у
33 % хворих на БА в фазі загострення, в 46 % у пацієнтів із загостренням
хронічного обструктивного бронхіту та у 64 % – у випадках затяжної
пневмонії. Знайдено позитивний кореляційний зв’язок між інфікованістю
Chlamydia pneumoniae та частотою і важкістю загострень БА.

E. Ayaslioglu (1998) використовував імунологічний ферментний аналіз та
зазначив, що розповсюдженість антитіл Ig G до Chlamydia pneumoniae була
значно вищою у хворих з важкою БА, ніж в групі контролю (73,6 % та 48 %
відповідно, P O Oe o u f h j ? ’ u – O Oe u h j ’ u Звертає на себе увагу, що серед обстежених були переважно особи допризовного віку, а саме 68 пацієнтів (73 %), що проходили обстеження за цільовими направленнями від військкоматів, у них переважав інтермітуючий перебіг БА. Всім їм була застосована вищезгадана методика, позитивний результат отримано в 20,13 % випадків, що є в межах показників інфікування здорових осіб. Внаслідок обстеження хворих з легким перебігом БА було витрачено 93 х 30 = 2790 грн., не враховуючи непрямих витрат: транспортні витрати, відрив від виробництва або навчання та ін. Очевидно, що суцільне обстеження хворих з легким перебігом БА, зокрема осіб допризовного віку, не є обов’язковим. За 2003 рік на виявлення інфікування Chlamydia pneumoniae по м. Вінниця при дослідженні хворих БА, не враховуючи власні дослідження, було використано 154 х 30 = 4620 грн. Таким чином, як показують власні дані та дослідження, що проводились в площині загальноклінічних обстежень пацієнтів на базі різних клінічних лікарень м. Вінниці, суцільний пошук інфікування Chlamydia pneumoniae у хворих на БА є економічно невиправданим. Для виявлення впливу інфікування Chlamydia рneumoniae на перебіг важкої БА проведено порівняння клінічного перебігу в серопозитивних та серонегативних групах, що були обстежені за допомогою різних тест-систем. Вік, в якому було виявлено початок хвороби, в 16,56 % випадків зазначався як дитячий, в 17,88 % – юнацький та в більшості випадків, а саме у 65,56 %, хвороба почалася в зрілому віці. Структура частоти нападів ядухи в обстеженого контингенту хворих демонструє у переважної більшості пацієнтів (53,64 %) денні напади декілька разів на добу та щодобові нічні напади (58,28 %). У більшості хворих з важкою БА при об’єктивному досліджені діагностувались перкуторно-аускультативні ознаки синдрому підвищеної повітряності легень та бронхіальної обструкції, причому вони мали місце і в міжприступний період. При вивчені таких показників, як частота стаціонарного лікування на рік, потреба в викликах бригад швидкої допомоги, у неінфікованих та інфікованих пацієнтів не виявлено достовірних відмінностей. Супутні захворювання спостерігались у 83 (54,97 %) пацієнтів зі всієї групи, що обстежувались, серед яких переважали захворювання серцево-судинної системи. Середні значення лабораторних та інструментальних досліджень у серонегативних та серопозитивних хворих на БА, що обстежувались групоспецифічним методом, представлені в табл. 2. Таблиця 2 Середні значення лабораторних та інструментальних досліджень у серонегативних та серопозитивних хворих на БА, що обстежувались групоспецифічним методом Показник Серонегативна Серопозитивна чоловіки жінки чоловіки жінки М + ( М + ( М + ( М + ( НВ (г/л) 125,09 12,5655 127,53 9,65747 134,29 9,48181 130,29 9,82708 Лейкоцити крові (109/л) 7,1091 2,24074 6,8267 1,84176 8,0571 4,13838 6,0429 1,54796 ШОЕ (мм/год) 9,7273 7,60383 14,533 12,1353 12,429 9,67569 19,143 9,85611 ОФВ1 (%) 53,673 11,8751 50,048 14,1951 47,014 15,0491 63,571 28,4538 ЖЄЛ (%) 68,882 15,122 52,803 12,572 55,157 29,1209 51,714 20,1884 РГ легеневої артерії (мм рт.ст.)* 47,211 7,69044 48,635 12,4854 61,669 13,6606 44,169 2,7289 Лейкоцити харкотиння (в п/з) 27 18,4391 21 19,9177 20,857 20,4893 17,429 22,2924 Примітки: 1. Достовірність різниці значень визначали за допомогою U-критерію Манна-Уї тні. 2. р – достовірність різниці між відповідними групами спостережень (*– на рівні рТаблиця 3 Середні значення лабораторних та інструментальних досліджень у серонегативних та серопозитивних хворих на БА, що обстежувались видоспецифічним методом Показник Серонегативна Серопозитивна чоловіки жінки чоловіки жінки М + ( М + ( М + ( М + ( НВ (г/л) 132,94 5,793 122,44 9,58007 119 18,3848 117,5 5,97216 Лейкоцити крові (109/л)* 6,3471 1,71541 5,8444 1,40633 6,35 1,90919 4,375 0,4113 ШОЕ мм/год) 10,353 6,85512 14,444 11,3039 8 2,82843 15 7,87401 ОФВ1 (%) 52,006 20,284 49,52 21,0926 40,5 10,6066 69,195 14,7131 ЖЄЛ (%) 57,094 26,7704 50,082 24,8613 45 16,9706 62,638 17,9304 РГ легеневої артерії (мм рт.ст.) 52,825 8,53192 47,304 6,5177 52,29 20,2374 52,48 10,2861 Лейкоцити харкотиння (в п/з) 20,882 17,5531 20 17,4571 21 5,65685 18,25 22,3961 Примітки: 1. Достовірність різниці значень визначали за допомогою U-критерію Манна-Уїтні. 2. р – достовірність різниці між відповідними групами спостережень (*– на рівні рАННОТАЦИЯ Галинская В.А. Течение бронхиальной астмы у лиц инфицированных Chlamydia pneumoniae. – Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.27 – пульмонология. – Институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского АМН Украины, Киев, 2007. Диссертация посвящена изучению частоты инфицирования Chlamydia pneumoniae в популяции больных бронхиальной астмой, особенностям течения тяжелой бронхиальной астмы у лиц, инфицированных Chlamydia pneumoniae. На первом этапе роботы изучено инфицирование Сhlamydia pneumoniae с помощью серологических методов выявления титра антител Ig G. В исследование включено 40 пациентов (18 мужчин, 22 женщины) с тяжелым течением и 19 лиц (15 мужчин и 4 женщины) – с легким с использованием методики "непрямая ELISA" in vitro тест-системой PLATELIA® CHLAMYDIA Ig G и для выявления антител непосредственно к Chlamydia рneumoniae обследовано 60 больных с разным течением бронхиальной астмы. У 32 пациентов (19 мужчин, 13 женщин) выявляется тяжелое, а у 30 (11 мужчин, 19 женщин) – легкое течение заболевания. Использована иммуноферментная тест-система “ХламиБест-Ig G-стрип”, которая предназначена для выявления иммуноглобулинов класса G (Ig G) к антигенам Chlamydia рneumoniae і Chlamydia psittaci в сыворотке крови человека. При исследовании сыворотки крови группоспецифической тест-системой выявлено 35 % сероположительных больных с тяжелой бронхиальной астмой и 10,52 % – с легкой астмой. С использованием видоспецифической тест-системы положительный титр антител Ig G к Chlamydia рneumoniae ыделен у 6 (18,75 %) лиц с тяжелым течением БА, в группе с легким течением заболевания таких пациентов было 9 (30 %). В дальнейшем, учитывая большую вероятность погрешности и много факторов, которые влияют на иммунный ответ при серологическом исследовании, использована также методика полимеразной цепной реакции. Этот метод применялся для выделения генома из мокроты больных с тяжелым течением бронхиальной астмы. Обследовано 30 больных тяжелой бронхиальной астмой в стадии обострения. Среди исследуемых было 16 женщин, 14 мужчин. При диагностике инфицирования Chlamydia spp. у больных тяжелой бронхиальной астмой с использованием метода полимеразной цепной реакции при исследовании мокроты геном Chlamydia spp. выявлен не был. Частота выявления положительного титра антител Ig G к Chlamydia pneumoniae с помощью разных серологических тест-систем находится в пределах выявления этого возбудителя у здоровых лиц. Течение заболевания изучалось по таким параметрам, как частота дневных и ночных приступов удушья, частота стационарного лечения за год, потребность в вызовах бригад скорой помощи, субъективная оценка проведенного лечения, легочные и нелегочные аллергические проявления. Проведено также физикальное обследование у всех больных тяжелой бронхиальной астмой. В анализе клинического течения бронхиальной астмы использовали следующие лабораторные и функциональные показатели: гемоглобин крови лейкоциты крови, скорость оседания эритроцитов, объем форсированного выдоха за первую секунду, жизненная емкость легких, реограмма легочной артерии, лейкоциты мокроты. У инфицированных лиц с тяжелым течением бронхиальной астмы субъективные, лабораторные, функциональные показатели не имели достоверных отличий от аналогичных параметров у неинфицированных пациентов с тяжелой бронхиальной астмой. По результатам лабораторных исследований в этих группах больных сравнение объема форсированного выдоха за первую секунду, гематологических показателей и анализа мокроты не показало существенных отличий. Таким образом, по большинству вышеперечисленных показателей не отмечалось существенных отличий, по которым можно установить разницу в течении заболевания у инфицированных лиц. В единичных случаях, при условии течения БА, характеризующегося частыми инфекционнозависимыми обострениями наблюдается эффект при проведения специфической антибактериальной терапии. Изучено ряд фармакоэкономичных параметров, которые констатируют прямые и непрямые затраты, связанные с обследованием больных БА на инфицирование Chlamydia pneumoniae. Ключевые слова: бронхиальная астма, Chlamydia pneumoniae, влияние на организм. PAGE 19

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020