МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

ЛАЗАРЄВА Світлана Ігорівна

УДК 616.831-009.11-053.2-085.82/225

Патогенетичне обґрунтування використання лікувальної гімнастики і
рефлекторного масажу при спастичному церебральному паралічі у дітей

14.01.24 – лікувальна фізкультура і спортивна медицина

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Дніпропетровськ — 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському державному медичному університеті МОЗ
України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, Заслужений
працівник освіти України Соколовський Валентин Степанович, Одеський
держаний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри спортивної
медицини та валеології

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Клапчук Василь
Васильович, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України,
професор кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та
валеології; доктор медичних наук, професор Галіна Ірина Віталіївна,
Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та
курортології МОЗ України, завідувач групи дитячої неврології.

Провідна установа Львівський національний медичний університет ім.
Данила Галицького МОЗ України, кафедра фізичного виховання та здоров’я з
курсом лікувальної фізкультури та спортивної медицини

Захист відбудеться 21.01.2006 р. о 13-30_ годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 08.601.01 в Дніпропетровській державній
медичній академії за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл. Жовтнева,4.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Дніпропетровської
державної медичної академії (49044, м. Дніпропетровськ, вул.
Дзержинського, 9).

Автореферат розісланий 16.12. 2005 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук Ю.Ю.
Кобеляцький

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Поширеність дитячого церебрального паралічу (ДЦП),
складність і багатогранність клінічних проявів і патофізіологічних
механізмів їхнього розвитку, труднощі в лікуванні і дитяча інвалідність
в усьому світі є серйозною проблемою. Останнє десятиріччя в Україні
зареєстровано біля 127 000 дітей-інвалидів, 21 % з них страждають на
дитячий церебральний параліч. Ці показники визначають медико-соціальну
значущість лікування і реабілітації таких дітей, а також ставлять задачі
розробки нових і удосконалення існуючих методів відновлювального
лікування (Г.І. Бєлова, К.О Семенова, Т.Г. Шамарін, 1984; В.І. Козявкін,
М.А. Бабадагли, С.А. Ткаченко, О.А. Кочмар, 1999; А.В. Кігічак, 1999;
В.В. Клапчук, 2005).

Показники інвалідності дітей віком до 16 років свідчать про те, що у
2002 році було зареєстровано 143055 інвалідів (163,6 на 10 000 дітей), з
них вперше встановлено 16729 (19,1 на 10 000 дітей) (Р.О. Мойсеєнко,
В.Ю. Мартинюк, 2003).

Залишається досить високим відсоток хворих, що народилися доношеними.
Так, у 1995 році доношені немовлята склали 63,4 %, у 1998 році – 58,4 %,
у 2001році – 50,2 % випадків. Зберігається тенденція до ще більшого
зростання випадків церебрального паралічу, що сформувався у недоношених
дітей. Аналіз захворюваності на церебральний параліч в інших країнах
однозначно свідчить про перевагу хвороби у дітей, що народилися
недоношеними.

Одним з методів реабілітації є лікувальна гімнастика (ЛГ) з
використанням функціонального комплексу “м’яка ігрова кімната” (МІК) у
комплексі з рефлекторним масажем поряд із загальноприйнятими методами
комплексного відновлювального лікування дітей, хворих на спастичні форми
церебрального паралічу. Відомо, що залучення дитини до активної участі в
освоєнні рухових навичок, розвитку мотивації, усвідомлених вольових
зусиль і позитивний емоційний настрій під час занять є запорукою
досягнення позитивних результатів у ході відновлювального лікування
дітей з руховою патологією.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота є частиною НДР (792:008(477) № ДР 0198 U007835) „Дослідження
валеологічного статусу організму дитячого і юнацького контингентів
Одеського регіону” і (ДР 0103 U007946) «Вивчення саногенетичних
механізмів і диференційований підбір корекційно-реабілітаційних методів
(у тому числі використання психофізичної гімнастики, східно-оздоровчих
систем, лікувальної фізичної культури, методів і форм фізичного
виховання) в залежності від рівня здоров’я, напруги адаптаційних
резервів, стадії захворювання» кафедри спортивної медицини та валеології
Одеського державного медичного університету МОЗ України, співвиконавцем
яких є дисертант.

Мета дослідження: Розробити, надати патогенетичне обґрунтування та
оцінити ефективність комплексного відновлювального лікування дітей,
хворих на спастичні форми церебрального паралічу, із застосуванням
лікувальної гімнастики у м’якій ігровій кімнаті і рефлекторного масажу
кистей і стоп.

Задачі дослідження, які необхідно було вирішити для досягнення
поставленої мети:

Вивчити на санаторно-курортному етапі реабілітації клініко-неврологічні
особливості рухових порушень у дітей, хворих на спастичні форми
церебрального паралічу.

Провести пошук та оцінку найбільш ефективного методу відновлювальної дії
на рухові порушення та інші патологічні прояви при спастичних формах
церебрального паралічу у дітей.

Розробити новий комплекс відновлювального лікування рухових порушень при
спастичних формах церебрального паралічу у дітей із застосуванням
лікувальної гімнастики в м’якій ігровій кімнаті і рефлекторного масажу.

Оцінити ефективність розробленого методу за порівнянням з даними до і
після лікування та дати наукове обґрунтування необхідності і можливості
застосування запропонованого методу.

Об’єкт дослідження: патогенетичні механізми формування спастичного
церебрального паралічу у дітей.

Предмет дослідження: застосування лікувальної гімнастики та
рефлекторного масажу при спастичному церебральному паралічі у дітей.

Методи дослідження: соматоскопія, антропометрія, клініко-неврологічне
обстеження, електроенцефалографія, діагностика м’язових меридіанів і
больових точок, характерних для спазмованих м’язів верхніх і нижніх
кінцівок, тестування діяльності вегетативної нервової системи з
використанням діагностичної шкали, аналіз варіабельності серцевого
ритму.

У процесі дослідження використовувався комп’ютерний аналізатор
варіабельності серцевого ритму для оцінки функціональної активності
різних відділів вегетативної нервової системи.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше були отримані дані, які
дозволяють обґрунтувати механізм патофізіологічного застосування
рефлекторного масажу кистей і стоп та комплексне використання цього
методу з процедурою лікувальної гімнастики в м’якій ігровій кімнаті у
дітей, хворих на спастичний параліч.

Вперше у процесі дослідження проводилося комплексне саногенетичне
обстеження з використанням комп’ютерного аналізатора варіабельності
серцевого ритму для оцінки активності різних відділів вегетативної
нервової системи у дітей, хворих на спастичний церебральний параліч в
умовах спеціалізованого санаторію.

Практичне значення одержаних результатів. Запропонований метод може бути
використаний для лікування хворих на спастичні форми церебрального
паралічу на стаціонарному, санаторно-курортному, поліклінічному і
домашньому етапах лікування. А також при лікуванні дітей з іншими
нозологічними формами (атактичні форми церебрального паралічу,
астено-невротичний синдром, сколіоз, плоскостопість, неврози та ін.).
Заняття лікувальною гімнастикою в м’якій ігровій кімнаті дозволяють
створити позитивний настрій на лікування, розвинути локомоторні функції
хворої дитини, знизити дію патологічних позотонічних рефлексів.

Рефлекторний масаж сприяє розслабленню і поліпшенню трофічних процесів у
спазмованих м’язах, зниженню тугорухливості в суглобах. Застосування
рефлекторного масажу кистей і стоп безпосередньо перед процедурою
лікувальної гімнастики чи перед розробкою деформованих суглобів і
контрактур сприяє збалансованій роботі надсегментарного та сегментарного
рівнів центральної нервової системи. Крім того, простота оволодіння
базовим рівнем рефлекторного масажу дозволяє навчити цьому методу
батьків, які зможуть використовувати його в домашніх умовах.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведений інформаційний
і патентний пошук, аналіз наукової літератури за досліджуваною
проблемою. Підібрано і використано найбільш інформативні методи
дослідження. Самостійно проведене обстеження дітей. Розроблено і
використано методику комплексного відновлювального лікування дітей,
хворих на спастичні форми церебрального паралічу. Вивчена ефективність
дії запропонованої методики на динаміку клініко-неврологічних показників
і рухової активності у хворих дітей. Статистична обробка отриманих
результатів, їхній аналіз і висновки зроблені автором самостійно.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи
були висвітлені в матеріалах IX Міжнародної практичної конференції
„Сучасні досягнення спортивної медицини, лікувальної фізкультури та
валеології” (Одеса, 2003), X Ювілейної міжнародної науково-практичної
конференції „Сучасні досягнення спортивної медицини, лікувальної
фізкультури та валеології” (Одеса, 2004), Міжнародної науково-практичної
конференції молодих вчених „Вчені майбутнього” (Одеса, 2004), VII
Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта 2004”
(Дніпропетровськ, 2004), III Міжнародної науково-практичної конференції
„Динаміка наукових досліджень 2004” (Дніпропетровськ, 2004).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 (з них 7 одноосібні)
робіт, з яких 5 статей у фахових виданнях ВАК України, 7 — у матеріалах
з’їздів і наукових конференцій, 2 методичні рекомендації, 1 патент на
винахід.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, п’яти
розділів, що відбивають результати досліджень, висновків, практичних
рекомендацій, списку використаних джерел літератури. Робота викладена на
159 сторінках, ілюстрована 10 таблицями (з них 1 на окремій сторінці), і
33 рисунками (з них 4 на окремих сторінках). Список використаної
літератури включає 209 джерел (у тому числі 37 іноземних).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. Обстежено 174 дитини у віці від 2 до 7
років зі спастичними формами церебрального паралічу (спастична диплегія
– 53,8 %, геміплегія – 29,9 %, подвійна геміплегія – 16,3 %). Обстежені
діти обох статей, з них 85 хлопчиків і 89 дівчат. Усі отримували
комплекс санаторно-курортного лікування (лікувальна фізкультура, масаж,
бальнеотерапія, пелоїдотерапія) і були розділені на три основні групи
(128 дітей) і контрольну групу (46 осіб). Діти контрольної групи
приймали тільки загальноприйнятий комплекс лікувальних заходів. Діти
трьох основних груп, крім перерахованих методів лікування, отримували
спеціальні курси відновлювального лікування. Так, перша основна група,
на фоні загальноприйнятого санаторно-курортного лікування, проходила
курс лікувальної гімнастики, вправи для якої підбиралися індивідуально,
у залежності від нозологічної форми і ступеня тяжкості. Заняття
проводилися з використанням модулів м’якої ігрової кімнати (Є.Г.
Сологубов, В.Т. Кожевникова, З.І. Ільїна, 1998; І.Г. Кустишев, С.В.
Кузнєцова, 1998). В другій основній групі, на фоні загальноприйнятого
лікування, застосовували рефлекторний масаж кистей і стоп —
інтерпретація акупунктури, що використовує кисть і стопу як свого роду
дистанційне керування для лікування хвороб (Пак Дже У, 1993, 2000; Д.О.
Богуш, 2003). У дітей третьої основної групи на фоні загальноприйнятої
терапії призначали комплексне лікування з використанням процедури
лікувальної гімнастики в МІК і рефлекторний масаж кистей і стоп. Масаж
рефлекторних зон проводився на стопі дитини в зоні відповідності
спазмованим м’язам чи контрактурі деформованого суглоба (у залежності
від клінічних проявів у хворої дитини), за допомогою діагностичного щупа
знаходили больові точки, робили вільні обертальні рухи за годинниковою
стрілкою з поступальним натисненням на точки протягом 5-10 секунд, після
чого проводили обертальні рухи в зворотному напрямку, знижуючи при цьому
силу натиснення. Ті ж дії проводилися на кистях рук. А також проводився
масаж пальців кистей рук, що відповідають ураженим кінцівкам чи суглобам
за допомогою металевих масажних кілець. Процедура масажу проводилася
через день, 15 хвилин. Курс 10 процедур.

Безпосередньо після процедури рефлекторного масажу проводили процедуру
лікувальної гімнастики. Процедура складалася з трьох частин: вступної,
основної і заключної. Час процедури і її складових частин залежав від
нозологічної форми і ступеня тяжкості захворювання. Процедура
проводилася через день. Термін занять 15-25 хвилин (у залежності від
ступеня тяжкості захворювання). Курс складався з 10 процедур.

Для контролю вихідного стану та ефективності проведеного лікування
використовувалися наступні методи дослідження: вивчення анамнезу
захворювання, соматоскопія, антропометрія, клініко-неврологічне
обстеження, електроенцефалографія, дослідження діяльності вегетативної
нервової системи.

Для вивчення віддалених результатів проводилося катамнестичне
дослідження.

Отримані в результаті обстеження дані оброблялися методом математичної
статистики з використанням середніх величин і їхніх погрішностей. Для
оцінки ймовірності розбіжностей порівнюваних показників у досліджуваних
групах використовувався параметричний коефіцієнт Стьюдента. Виявлені
відхилення вважалися нестійкими, якщо ймовірність “р” не перевищувала
0,05 (р< 0,05). Обчислення проводилися за допомогою комп'ютерних обчислювальних програм. Результати дослідження та їх обговорення. Найбільш інформативними були показники динаміки м'язової сили слабкої руки (як правило, у дитини малися контрактури в одному чи декількох суглобах руки), і екскурсії грудної клітки (таблиця 1). Так, показники сили м'язів кисті у дітей контрольної групи вірогідно збільшилися в середньому на 0,52 кілограма (р<0,05) (2,08 – до лікування, 2,6 – після лікування), у той час як у дітей трьох основних груп цей показник склав: перша – 1,03 кг (1,95 – до лікування, 2,98 – після лікування (р<0,05)), друга – 0,88 кг (2,24 - до лікування, 3,12 – при виписці (р<0,05)), третя – 1,07 кг (2,13 - коли поступили, 3,2 - при виписці (р<0,05)). Найбільш високі результати збільшення були отримані у дітей, що одержували процедуру ЛГ у м'якій ігровій кімнаті з використанням вправ, спрямованих на погашення патологічних позотонічних рефлексів і розвиток м'язової сили, а також при використанні комплексу лікувальної гімнастики в МІК і рефлекторного масажу. При аналізі динаміки екскурсії грудної клітки була відзначена та ж залежність. У третій основній групі, де на фоні загальноприйнятого санаторно-курортного лікування застосовували комплекс лікувальної гімнастики з використанням спеціальних дихальних вправ і рефлекторний масаж, був відзначений найбільш істотний результат – 1,35 см (при надходженні - 2,13 см, при виписці - 3,48 см (р<0,05)). У середньому на 1,0 см цей показник зріс у дітей першої основної групи, яким на фоні загальноприйнятого лікування була призначена процедура лікувальної гімнастики в м'якій ігровій кімнаті (при надходженні - 2,1 см, при виписці – 3,1 см (р<0,05)). Незначні зміни були відзначені у дітей другої основної групи, що одержували тільки рефлекторний масаж на фоні загальноприйнятого лікування. Таблиця 1 Динаміка фізичного розвитку дітей у контрольній та основних групах (M±m) Групи Контрольна Основні групи Перша Друга Третя Показники До ліку-вання Після ліку-вання До ліку-вання Після ліку-вання До ліку-вання Після ліку-вання До ліку-вання Після ліку-вання Сила м'язів слабкої кисті (кг) 2,08± 0,06 2,6± 0,04 1,95± 0,06 2,98± 0,03 * 2,2 4± 0,05 3,12± 0,04 * # 2,13± 0,06 3,2± 0,04 * # Екскурсія грудної клітини (см) 2,01± 0,03 2,63±0,05 2,1± 0,04 3,1± 0,06 * # 2,16±0,06 3,12± 0,05 * # 2,13± 0,05 3,48± 0,08 ** # ПРИМІТКА: *-р < 0,01; ** - р < 0,05 – вірогідність отриманих результатів при співставленні з вихідними даними; # - різниця вірогідна у порівнянні з контрольною групою, р < 0,05 Екскурсія грудної клітки у дітей збільшилася в середньому на 0,96 см (при надходженні - 2,16 см, при виписці - 3,12 см (р<0,05)). У дітей контрольної групи, що одержували тільки загальноприйняте санаторно-курортне лікування, цей показник вірогідно збільшився в середньому на 0,52 см (при надходженні - 2,01 см, при виписці - 2,63 см (р<0,05)). Аналіз клінічних показників у групах порівняння показав, що у дітей, в комплексне лікування яких були включені лікувальна гімнастика в м'якій ігровій кімнаті і рефлекторний масаж, спостерігалося вірогідне (р< 0,05) зменшення прояву всіх клініко-неврологічних показників захворювання: парезу, гіпертонусу, обмеження обсягу активних рухів, патологічних установок, патологічних рефлексів, сінкінезій, дискоординаторних розладів. Так, при оцінці паретичних проявів у хворих третьої основної групи середній бал вірогідно знизився на 0,97 (при надходженні - 3,79, при виписці - 2,82 (р<0,01)). У другій основній групі цей показник досяг 0,8 бала (при надходженні - 3,8, після лікування - 3,0 (р<0,01)). У дітей, що одержували лікувальну гімнастику в м'якій ігровій кімнаті, тобто в першої основної групі паретичні прояви знизилися на 0,7 бала (до лікування - 3,7, при виписці - 3,0 (р<0,01)). У контрольній групі показник прояву парезу знизився на 0,36 бала (до лікування - 3,68, після лікування - 3,32) (рис. 1). Такі ж високі результати були отримані при характеристиці гіпертонусу (рис. 2). *-р < 0,01; ** - р < 0,05 – вірогідність отриманих результатів У третій основній групі порівняльний бал після лікування склав 2,62 бали, що на 1,05 бала менше початкового показника (р<0,05). У першій та другій групах ці показники знизилися на 0,78 і 0,82 бали і склали 2,81 і 2,8 бали, відповідно (р<0,05). У контрольній групі гіпертонус також був знижений, але лише на 0,58 бали і склав 2,66 бали після лікування (р<0,01). Найбільший ефект зниження явища гіпертонусу був у хворих, що одержували комплекс лікувальної гімнастики у м'якій ігровій кімнаті і рефлекторний масаж, а також при використанні тільки рефлекторного масажу кистей і стоп на фоні загальноприйнятого санаторно-курортного лікування. Значно менше були знижені показники у дітей, що одержували тільки процедуру лікувальної гімнастики в МІК на фоні загальноприйнятого лікування. Обсяг активних рухів вірогідно збільшився у всіх обстежуваних хворих (рис. 3), однак, у хворих контрольної групи середній бал, що характеризує цей показник, збільшився лише на 0,55 бали (при надходженні– 3,85, при виписці – 3,3), у той час як у хворих, що одержували рефлекторний масаж, середній бал знизився на 0,74 (до лікування – 3,82, після лікування – 3,08 (р<0,01)). У дітей, що одержували процедуру лікувальної гімнастики в МІК, середній бал склав 0,8 (до лікування – 3,8, після лікування – 3,0 (р<0,01). У дітей, що одержували комплексне лікування, що включало в себе лікувальну гімнастику в МІК і рефлекторний масаж на фоні загальноприйнятого лікування, відзначені найбільш високі результати – 0,99 бали (при надходженні 3,8, при виписці – 2,81 (р<0,01)). Різниця між показниками, що характеризують патологічні установки в контрольній і трьох основних групах, була незначною. У контрольній групі цей показник вірогідно знизився на 0,31 бали (до лікування – 3,66, після лікування – 3,35 (р<0,01)), у першій основній групі на 0,68 бали (до лікування – 3,83, після лікування – 3,15), у другій основній групі на 0,51 (до лікування – 3,74, після лікування – 3,23), у третій основній групі на 0,63 бали (до лікування – 3,81, після лікування – 3,0). Вплив патологічних рефлексів у контрольній групі вірогідно знизився на 0,54 (до лікування – 3,94 , після лікування – 3,4 (р<0,01)), у першій основній групі - на 0,74 (до лікування – 3,95, після лікування – 3,21), у другій основній групі – на 0,61 (до лікування – 3,9, після лікування – 3,29), у третій основній групі цей показник знизився на 0,86 бали, (до лікування – 4,01, після лікування – 3,15). Найбільш виражена динаміка відзначена в третій основній групі, у якій на фоні загальноприйнятого лікування використовувалися комплекс ЛГ у м'якій ігровій кімнаті і рефлекторний масаж кистей і стоп. Трохи нижче були показники в групі, яка одержувала процедуру лікувальної гімнастики в МІК на фоні загальноприйнятого лікування (рис.4). При характеристиці патологічних сінкінезій було відзначено незначне зниження результатів в усіх обстежуваних групах. Так у першій основній групі середній бал знизився на 0,48 (при надходженні - 3,97, при виписці - 3,49). У другій основній групі відзначене зниження на 0,43 бали (до лікування – 3,91, після лікування – 3,48). Трохи більша різниця відзначалася в хворих третьої основної групи – 0,5 бали (до лікування – 3,95, після лікування – 3,45 (р<0,01)). У контрольній групі сінкінетичні прояви знизилися лише на 0,37 бали, (до лікування – 3,87, після лікування – 3,5 (р<0,05)). Дискоординаторні розлади у хворих контрольної групи знизилися на 0,63 бали (р<0,05), (при надходженні – 3,83, при виписці – 3,2). У першій основній групі цей показник знизився на 0,84 бали (р<0,01), (до лікування – 3,93, після лікування – 3,09). У дітей другої основної групи дискоординаційні прояви знизилися на 0,75 (при надходженні – 3,95, при виписці – 3,2). У хворих третьої основної групи дискоординаційні розлади знизилися на 0,84 бали (р<0,01), (до лікування – 3,87, після лікування – 3,03) (рис.5). 8 x L | ? ‚ „ † ? ? ? ? e h&@e O O „ O … ??????? амплітуди вихідного ритму та появу білатерально-синхронних спалахів повільнохвильової активності з амплітудою вище, ніж 160 мВ у 80,4 % дітей. Таким чином, дезорганізація фонів ритміки зустрічалась практично у 60 обстежених нами дітей. Наявність білатерально-синхронних спалахів високоамплітудного дельта-ритму виявлено у 75 % дітей. Умовно епілептичні феномени – у 37 % дітей, зростання судомної готовності у 7 % хворих. Дослідження ЕЕГ проведеного нами після курсу лікування у 54 хворих. Отримані результати дозволили встановити, що основний ритм є дезорганізованим у 87 % випадках і тільки у 13 % можна було визначити появу домінуючого ритму, відповідного віковим фізіологічним параметрам (у старших дітей – тета-, у молодших – дельта-ритму). Появи організованого альфа-ритму не визначено в жодному спостереженні. Аналогічним чином, практично не з’явився виразний регіональний розподіл. В той же час, можна було визначити чітке позитивне зрушення функціональної активності головного мозку. Зрушення виражалося в прояві реакції активації за пробою з відкриванням очей і спостерігалося у 86 % обстежених, крім того, в реакції засвоєння ритму при світловій стимуляції в діапазоні 30-40 Гц і в зниженні частоти появлення ритмів судомної готовності за пробою з гіпервентиляцією (70 % при вихідному обстеженні і 38,7 % - при повторному). Отримані результати лікування свідчать про те, що даний метод може з’явитися на різних етапах онтогенезу індуктором формостворювання мозку, який потенціює його нейрофізіологічне дозрівання. Проведені дослідження показали нормалізацію надмірної активності відділів вегетативної нервової системи після проведеного курсу лікування у всіх групах. Так, при дослідженні вегетативного тонусу в контрольній групі в більшості дітей зберігалася підвищена активність симпатичного (до лікування – 47 %, після лікування – 46,9 %; р<0,05) і парасимпатичного (до лікування – 48 %, після лікування – 44,8 %; р<0,05) відділів. Ейтонічна спрямованість зросла на 3,3 % (до лікування – 5 %; після лікування – 8,3 %; р<0,05). У першій основній групі симпатична активність зменшилася на 3,9 % (до лікування – 51,1 %, після лікування – 47,2 %; р<0,05), парасимпатична активність знизилася на 5 % (до лікування – 44,0 %, після лікування – 39,0 %; р<0,05), при цьому ейтонічна спрямованість зросла на 8,9 % (при надходженні – 4,9 %, при виписці – 13,8 %). У дітей другої основної групи надмірна ваготонічна активність знизилася на 2,7 % (до лікування – 48,3 %, після лікування – 45,6 %), надмірна симпатична активність знизилася на 2,1 % (до лікування – 47,0 % після лікування – 44,9 %). Відповідно зросла кількість дітей з ейтонічною спрямованістю на 6,7 % (до лікування – 4,7 %, після лікування – 9,5 %; р<0,05). У третій основній групі число дітей з вираженою симпатичною активністю зменшилося на 3,5 % (до лікування – 48,4 %, після лікування – 44,9 %; р<0,05), надмірна парасимпатична активність знизилася на 3,1% (до лікування – 47,3 %, після лікування – 44,2 %; (р<0,05). Кількість дітей з ейтонічною спрямованістю збільшилась в 2,5 рази (р<0,05). Після проведеного курсу відновлювальної терапії кількість дітей з підвищеною активністю відділів ВНС вірогідно зменшилася в усіх групах і, відповідно, вірогідно збільшилась кількість дітей з ейтонією. Таким чином, наведені вище дані порівняльної оцінки антропометричного профілю, клініко-неврологічних показників, даних електроенцефалографії і динаміки вегетативної активності у дітей, хворих спастичними формами церебрального паралічу, свідчать про те, що включення в комплексну терапію лікувальної гімнастики в м'якій ігровій кімнаті і рефлекторного масажу кистей і стоп на фоні загальноприйнятої терапії на етапі санаторно-курортного лікування сприяє більш вираженому впливу, що нормалізує функціональний стан органів і систем у дітей, хворих на церебральний параліч, у порівнянні з загальноприйнятим комплексом санаторно-курортного лікування. ВИСНОВКИ У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішене наукового завдання, що полягає в обґрунтуванні патогенетичних механізмів впливу лікувальної гімнастики, рефлекторного масажу кистей і стоп у дітей, хворих на спастичний церебральний параліч, що сприяє удосконаленню підходів до реабілітації хворих із даною патологією на етапі санаторно-курортного лікування. Порушення рухової активності є одним з важливих синдромів, що визначають ступінь тяжкості церебрального паралічу у дітей. На виразність рухових порушень вказують такі об'єктивні показники, як наявність парезу, гіпертонусу м'язів, патологічних рефлексів і установок, зниження обсягу активних рухів, наявність дискоординаційних розладів, специфічні зміни на електроенцефалограмі. Розроблено спосіб корекції рухових порушень у дітей, хворих на спастичні форми церебрального паралічу, що являє собою процедуру лікувальної гімнастики в м'якій ігровій кімнаті і містить у собі 7 комплексів вправ. Кожен комплекс відповідає визначеній нозологічній формі церебрального паралічу і ступеню тяжкості захворювання. Встановлено, що лікувальна гімнастика в м'якій ігровій кімнаті є найбільш ефективним методом лікування при порушенні рухової активності, наявності патологічних рефлексів і установок, а також при дискоординаторних розладах. Розроблено спосіб впливу на спазмовані м'язи за допомогою рефлекторного масажу. Позитивна динаміка у різній мірі була досягнута у дітей, хворих на спастичний параліч, поза залежності від нозологічної форми захворювання і віку. Встановлено, що за наявністю сінкінезій та гіпертонусу, а також при проявах кількох патологічних рефлексів найбільш позитивний ефект було відзначено при використанні рефлекторного масажу кистей і стоп. У дітей, хворих на спастичні форми церебрального паралічу, розроблено спосіб корекції рухових порушень, який являє собою процедуру рефлекторного масажу кистей і стоп та лікувальну гімнастику в м'якій ігровій кімнаті з використанням одного з 7 комплексів спеціальних вправ, спрямованих на зменшення патологічних клінічних проявів. Кожен комплекс відповідає визначеній нозологічній формі церебрального паралічу і ступеню тяжкості захворювання. При комплексному використанні лікувальної гімнастики в м'якій ігровій кімнаті і рефлекторного масажу кистей і стоп був досягнутий найбільший лікувальний ефект. У дітей групи, що отримували запропонований комплекс лікування, прояви парезу знизились на 26,6 %, що в 2,6 разів більше, ніж у контрольній групі, прояви гіпертонусу знизились на 28,7 %, тобто у 1,5 рази більше, ніж у хворих контрольної групи. Обсяг активних рухів вірогідно збільшився у всіх обстежених хворих, однак, у дітей контрольної групи середній бал, який характеризує цей показник, збільшився лише на 14,3 %, тоді як у хворих, які лікувалися за запропонованим методом на фоні загальноприйнятого лікування, відзначено найбільш високе збільшення результатів – 27,9 %. Показники патологічних установок у контрольній групі вірогідно знизились на 8,5 %, а у групі, яка отримала лікування за запропонованою методикою - на 17,1 %. Вплив патологічних рефлексів у контрольній групі знизився на 17,3 %, а у дітей, які отримали комплексне лікування - на 19,0 %. Найбільш виражена динаміка відзначена у групі, в якій на фоні загальноприйнятого лікування використовувався комплекс ЛГ у м'якій ігровій кімнаті і рефлекторний масаж. Трохи нижчими були показники у дітей, які одержували процедуру лікувальної гімнастики в МІК на фоні загальноприйнятого лікування. При характеристиці патологічних сінкінезій було відзначене незначне зниження результатів в усіх обстежених групах. Спільне використання, зазначених способів лікування нормалізувало функції відділів вегетативної нервової системи, що виражалося у відновленні режиму сну і бадьорості, нормалізації сну, відсутності страхів, нормалізації частоти серцевих скорочень, зменшенні гіперсалівації та ін. Віддалені результати лікування свідчать про стійкий терапевтичний ефект розробленого комплексного методу у вигляді сприятливого впливу як на захворювання в цілому, так і на опорно-рухову систему зі зниженням гіпертонусу м'язів, паретичних проявів, дискоординаторних розладів, та збільшення м'язової сили і обсягу активних рухів у кінцівках. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Лікувальна гімнастика в м'якій ігровій кімнаті є ефективним методом відновлювального лікування дітей, хворих на церебральний параліч, в основі якого лежить індивідуальний підхід до кожної дитини, підвищення мотиваційного чинника в лікуванні та підтримка позитивного емоційного стану. Запропонований метод може бути використаний в умовах стаціонару, поліклініки та санаторію, а окремі його елементи – в домашніх умовах. Рефлекторний масаж кистей і стоп є додатковим ефективним методом поліпшення стану спазмованих м’язів, який може використовуватися фахівцями в лікувально-профілактичних закладах, а також після нескладного навчання і батьками хворої дитини в домашніх умовах. Найбільший ефект дає комплексне використання методу лікування - в умовах поліклініки та санаторію, а також в спеціалізованих дитячих садках та спецшколах за допомогою фахівців з лікувальної фізкультури та масажистів. Використання лікувальної гімнастики в м'якій ігровій кімнаті і рефлекторного масажу кистей і стоп рекомендовано у співпраці з психологами. Це дозволяє оцінити вплив запропонованого методу на дрібну моторику та сенсорні аналізатори, які, в свою чергу, сприяють психічному розвитку дитини. СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛИКОВАНІХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ Лазарєва С.І. Динаміка рухової активності у дітей, хворих спастичними формами церебрального паралічу, в умовах санаторно-курортного лікування //Одеський медичний журнал. - 2004. - № 2. – С. 65-67. Лазарєва С.І. Динаміка рухової активності у дітей, хворих на спастичні форми церебрального паралічу, в умовах санаторно-курортного лікування //Досягнення біології та медицини. - 2004. - № 2.– С. 58-61. Лазарєва С.І. Використання м’якої ігрової кімнати для занять лікувальною фізкультурою дітей, хворих спастичними формами церебрального паралічу //Вісник проблем біології і медицини. – 2004. - Вип. 3. - С.120-125. Лазарева С.И. Влияние комплексной восстановительной терапии на динамику клинических показателей у детей, больных спастическим параличом //Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2005. - № 1. – С. 9-11. Н.М. Кухар, С.І. Лазарєва. Ефективність застосування Су-Джок терапії та грязелікування на фоні загальноприйнятої санаторно-курортної терапії у дітей, хворих на спастичні форми церебрального паралічу. //Досягнення біології та медицини. - № 1. - 2005. – С. 50-53. (Автором особисто проведено огляд літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих результатів; оформлення статті до друку). Соколовский В.С., Лазарева С.И. Детский церебральный паралич и восстановительное лечение: состояние проблемы //Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. - 2004. - № 3. – С. 43-46. (Автором особисто проведено огляд літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих результатів; оформлення статті до друку). Деклараційний Патент України № 4937 від 15.02.2005., бюл. № 2. Лазарева С.И. К вопросу комплексной реабилитации больных детским церебральным параличом //Сучасні досягнення спортивної медицини, лікувальної фізкультури та валеології. – Одеса, 2003.- С.147. Соколовский В.С., Лазарева С.И., Лишневская В.В. Оценка качества жизни больного детским церебральным параличом как независимый показатель эффективности восстановительного лечения //Адаптаційні можливості дітей та молоді: Матеріали V науково-практичної міжнародної конференції. - Одеса, 2004.- С. 213. (Автором особисто проведено огляд літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих результатів; оформлення статті до друку). Лазарева С.И. Влияние комплексного лечения на активность вегетативной нервной системы у детей, больных церебральным параличом: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції „НАУКА І ОСВІТА 2004”. - Дніпр.: Медицина, 2004.- Том 48. - С. 12-13. Кухар Н.М., Лазарева С.І. Динаміка неврологічного стану дітей, хворих на спастичні форми церебрального паралічу на фоні застосування Су-Джок терапії: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень 2004”. - Дніпропетровськ, 2004. - С.23. (Автором особисто проведено огляд літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих результатів; оформлення статті до друку). Лазарєва С.І. Динаміка рухової активності у дітей, хворих спастичними формами церебрального паралічу в умовах санаторно-курортного лікування //Вчені майбутнього: Міжнародна наукова-практична конференція молодих вчених. Тези доповідей. – Одеса, 2004. – С. 67. Лазарева С.И. Лишневская В.В. Использование мягкой игровой комнаты для занятий лечебной физкультурой детей с гемиплегической формой церебрального паралича: Матеріали X Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні досягнення спортивної медицини лікувальної фізкультури та валеології”. - Одеса, 2004. – С. 218. (Автором особисто проведено огляд літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих результатів; оформлення статті до друку). В.П. Прусс, И.В. Чабанюк, С.И. Лазарева Рефлексотерапия в лечении спастических церебральных параличей у детей. Матеріали VI науково-практичної конференції з міжнародною участю. Додаток до журналу „Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія” № 3 2005. – С. 254. Прусс С.В., Лазарева С.И. Коррекция двигательных и вегетативных нарушений у детей, больных спастическим церебральным параличом. Материалы VIІ Украино-Баварского симпозиума. Социальная педиатрия. Днепропетровск. – 2005. – С. 219. АНОТАЦІЯ Лазарєва С.І. Патогенетичне обґрунтування використання лікувальної гімнастики і рефлекторного масажу при спастичному церебральному паралічі у дітей. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.24 – лікувальна фізкультура і спортивна медицина. – Дніпропетровська державна медична академія, Дніпропетровськ, 2005. Основою дисертаційної роботи є підвищення ефективності лікування спастичних форм церебрального паралічу у дітей. В процесі виконання роботи встановлено, що порушення рухової активності залежать від нозологічної форми захворювання та є одним з важливих синдромів, що визначають ступінь тяжкості церебрального паралічу у дітей. Розроблено комплексний метод лікування з використанням лікувальної гімнастики в м’якій ігровій кімнаті та рефлекторного масажу кистей і стоп. Для верифікації ефективності проведеного у дітей лікування доцільно було вивчити динаміку сили м’язів, клініко-неврологічних показників, електричної активності головного мозку, а також активність відділів вегетативної нервової системи хворих на ДЦП. Розроблений та застосований нами метод дозволив підвищити ефективність відновлювального лікування хворих на спастичний церебральний параліч. Позитивний ефект проявився у підвищенні сили м’язів, збільшенні об’єму активних рухів, зниженні проявів парезу та гіпертонусу. Відзначались позитивні зміни в електричній активності головного мозку хворих дітей. Ключові слова: спастичний церебральний параліч, лікувальна гімнастика, рефлекторний масаж, санаторно-курортне лікування, діти. АННОТАЦИЯ Лазарева С.И. Патогенетическое обоснование использования лечебной гимнастики и рефлекторного массажа при спастическом церебральном параличе у детей. – Рукопись Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.24 – лечебная физкультура и спортивная медицина. Днепропетровская государственная медицинская академия, Днепропетровск, 2005. В диссертационной работе представлены результаты обследования 174 детей, больных спастическими формами церебрального паралича в возрасте от 2 до 7 лет. Все больные были поделены на контрольную и три основные группы. Дети контрольной группы получали общепринятое санаторно-курортное лечение в виде лечебной физкультуры, массажа, бальнеотерапии и пелоидотерапии. В первой основной группе на фоне общепринятого лечения была назначена процедура лечебной гимнастики в мягкой игровой комнате. Во второй основной группе на фоне общепринятого лечения применяли рефлекторный массаж. У детей третьей основной группы на фоне общепринятого лечения применялся комплекс лечебной гимнастики и рефлекторного массажа. Для решения поставленных задач использованы клинические (антропометрический профиль, клинико-неврологическое обследование, исследование вегетативной нервной системы) и нейрофизиологические (электроэнцефалография) методы исследования. Результаты обработаны с помощью параметрических статистических методов. В процессе исследования впервые выявлена эффективность применения рефлекторного массажа кистей и стоп по методу профессора Пак Дже У при спастических формах церебрального паралича и его комплексного использования с процедурой лечебной гимнастики в мягкой игровой комнате в условиях специализированного санатория. Доказана необходимость разработки методов целенаправленной коррекции расстройств при спастических церебральных параличах для повышения эффективности восстановительных мероприятий при этом заболевании, в том числе и на санаторно-курортном этапе. На основании всего комплекса проведенных исследований, непосредственных и отдаленных результатов лечения предложен способ коррекции клинико-неврологических расстройств с помощью лечебной гимнастики в мягкой игровой комнате и рефлекторного массажа кистей и стоп, разработаны основные параметры процедуры, длительность курса лечения, необходимые для достижения максимального лечебного эффекта. Установлено, что применение разработанного способа в общем комплексе санаторно-курортной терапии у детей, больных спастическим церебральным параличом, позволило достичь достоверно более высокой эффективности санаторно-курортного лечения в целом в виде увеличения количества детей с легкой степенью тяжести заболевания, увеличения мышечной силы, экскурсии грудной клетки, смещения в оценке клинико-неврологических показателей к более низким баллам. Результаты сравнительного анализа клинико-неврологических проявлений после курса восстановительного лечения показали, что в контрольной и основных группах детей, больных спастическими формами церебрального паралича, отмечалось достоверное снижение паретических проявлений, мышечного гипертонуса, действия патологических рефлексов и установок, уменьшились проявления синкинезии и дискоординаторных явлений, увеличился объем активных движений. Однако, в группе больных, получавших общепринятое санаторно-курортное лечение, положительные результаты отмечены у меньшего числа детей, чем в основных группах. Следовательно, сравнительный анализ динамики клинических показателей у детей, больных спастическими формами церебрального паралича, свидетельствует о том, что введение в комплексную терапию рефлекторного массажа и лечебной гимнастики в мягкой игровой комнате, а также комплексное использование этих методов, позволило значительно повысить эффективность лечения. Проведенные исследования показали нормализацию вегетативного тонуса после проведенного курса лечения во всех обследуемых группах. Однако, при включении в общепринятую терапию предложенного нами комплекса, нормализация функционального состояния вегетативной нервной системы и увеличение количества детей с эйтонической направленностью наблюдалась у большего количества детей. Дети, проходившие повторный курс восстановительной терапии в санатории составили группу, позволившую оценить отдаленные результаты проводимого лечения. При систематическом использовании элементов лечебной гимнастики и рефлекторного массажа в домашних условиях, в перерыве между курсами лечения в санатории отмечалось стойкое закрепление достигнутых результатов. У детей, не применявших рефлекторный массаж, но регулярно занимавшихся общеразвивающими упражнениями, также было отмечено закрепление результатов, но отмечался повышенный тонус мышц конечностей, а также негативная динамика некоторых показателей вегетативной регуляции. В случаях, когда после выписки из санатория родители не использовали комплекс, состоящий из элементов лечебной гимнастики и рефлекторного массажа, и не применяли лечебную гимнастику и рефлекторный массаж как отдельные методы реабилитационных мероприятий в домашних условиях, дети поступали для прохождения повторного курса лечения с показателями, приближенными к тем, которые были получены при первом обследовании. Ключевые слова: спастический церебральный паралич, лечебная гимнастика, рефлекторный массаж, санаторно-курортное лечение, дети. SUMMARY Lazareva S. Pathogeneses substantiation of use of medical gymnastics and reflector massage at cerebral palsy of infant – Manuscript. The thesis is serration for competition of a scientific degree of the candidate of medical sciences by specialty 14.01.24 - medical physical culture and sports medicine.-Dnipropetrovsk State Medical Academy, Dnipropetrovsk, 2005. The base of the dissertation work is the rise of effectiveness in treatment of cerebral palsy of infant. On the basis of all complex of the carried out researches, direct and remote results of treatment the way of correction of clinic-neurological frustration with the help of medical gymnastics in a soft game room and reflector massage is offered, the basic parameters of procedure, duration of a rate of treatments necessary for achievement of the maximal medical effect are developed. Is established, that the application of the developed way in a general complex of sanatorium therapy at children, ills with spastics’ forms of cerebral palsy have allowed to reach authentically higher efficiency of sanatorium treatment as a whole as increase of quantity of children with an easy degree of weight of disease, increase of muscles force, excursion of a thorax, displacement in an estimation of clinic-neurological parameters to lower numbers and increase of quantity of children with an eitonic orientation of vegetative nervous system. Key words: cerebral palsy of infant, medical gymnastics, reflector massage, sanatorium treatment, children.

Похожие записи