.

Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи (на прикладі підприємств Житомирської області): Автореф. дис… канд. екон. наук / Н.М.

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3541
Скачать документ

ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК

Малюга Наталія Михайлівна

УДК 657. 1

ОЦІНКА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ:
теорія, практика, перспективи
(на прикладі підприємств Житомирської області)

Спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук

КИЇВ – 1999

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економіки, обліку і аудиту Житомирського інженерно-технологічного інституту Міністерства освіти України.

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Бутинець Франц Францович
завідувач кафедри економіки, обліку і аудиту
Житомирського інженерно-технологічного інституту
Офіційні опоненти – доктор економічних наук, професор
Сопко Василь Васильович
кафедра обліку та аудиту в промисловості Київського національного економічного університету

кандидат економічних наук,
Жук Валерій Миколайович
заступник завідувача відділом Фінансів, обліку та аудиту
Інституту аграрної економіки УААН

Провідна установа – Київський університет імені Тараса Шевченка,
кафедра обліку та аудиту

Захист відбудеться 17 березня 1999 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.350.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в Інституті аграрної економіки УААН за адресою: 252127, м. Київ – 127, вул. Героїв Оборони, 10, конференц. зал, 3-й поверх.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту аграрної економіки УААН.

Автореферат розісланий 12 лютого 1999 року

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Пулім В.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Ринкові методи господарювання вносять принципові зміни не лише в спосіб виробництва, але й в систему управління народним господарством і, як наслідок, визначають новий підхід до методології та організації бухгалтерського обліку, що є одним з основних джерел інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. Перехід нашої держави на ринкові відносини зумовлює ряд особливостей в порівнянні з планово-розподільчою системою. Так, в умовах адміністративної системи діяла переважно державна форма власності. Сьогодні в рівних умовах діють три форми власності – державна, колективна і приватна – та безліч організаційно-правових форм їх функціонування. В умовах планово-розподільчої системи розподіл майна був державний і здійснювався за фондовими рознарядками; в умовах ринку – тільки купівля-продаж майна і не лише в межах держави, але й за кордоном; в умовах планової економіки ціни, а тому і методи оцінки, як правило, були директивними; в ринкових умовах з’являються договірні, ринкові та безліч інших видів цін, які підвладні коливанням і, як наслідок, змінюється вартість активів підприємства, що відбивається на величині прибутку в поточній оцінці, а також показників собівартості продукції.
Україна розпочала інтегрування своєї національної економіки в Європейське Економічне Співтовариство, розвиваються довгострокові економічні зв’язки з закордонними партнерами, посилюється важливість залучення іноземних інвестицій. Все це викликало зміни в теорії і практиці ведення обліку. Діючій раніше системі обліку були властиві специфічні риси, які були визначені існуючою системою господарювання та організаційно-правовими формами власності. Бухгалтерський облік є прикладною наукою і не може існувати ізольовано від економіки держави. Сьогодні виникла необхідність трансформування української системи бухгалтерського обліку в міжнародну; змінюються в значній мірі й завдання бухгалтерського обліку, якому надається яскраво виражений прогнозуючий характер. Виникає необхідність відмовитися від ряду традиційних підходів до його організації та заміни їх новими, в більшості випадків вже апробованими в країнах з ринковою економікою. Виникли нові проблеми оцінки як елемента методу обліку. Потрібні нові підходи до оцінки: майна, що вноситься до статутних фондів, розподіляється між засновниками, майна і підприємства в цілому при банкрутстві і ліквідації, майна, що в заставі, що конфіскується, приватизується тощо. Протягом 1993-1998 рр. за даними статистичного щорічника лише в Житомирській області приватизовано 461 об’єкт загальнодержавної власності і 947 об’єктів комунальної власності.
Враховуючи зміст заходів, передбачених Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, виникає об’єктивна необхідність дослідження проблем теорії бухгалтерського обліку і, особливо, елементів його методу, в тому числі й оцінки, яка з методологічної точки зору є одним з найважливіших аспектів обліку.
На жаль, практика українського бухгалтерського обліку системи планового господарювання піддається сьогодні нищівній критиці, ревізується колишня методологія бухгалтерського обліку, окремі автори ратують за прискорене впровадження міжнародних стандартів обліку, практично забуваючи про розвиток та особливості національної системи бухгалтерського обліку та його методологічних засад. Протягом останніх семи років в Україні не вийшло жодної наукової праці чи дисертації з проблем теорії бухгалтерського обліку. Водночас в Росії дослідження в цьому напрямку активно продовжують професори А.П. Ковальов, В.Ф. Палій, Я.В. Соколов. Останнім часом видано три підручники з теорії бухгалтерського обліку З.В. Кір’янової (1995 р.), В.П. Астахова (1997 р.), М.І. Кутера (1997 р.).
Дослідження даної проблеми не розпочинаються з чистого аркушу паперу. Протягом всієї історії бухгалтерського обліку вчені намагались знайти справжню цінність об’єктів обліку. Великий внесок у створення теорії і удосконалення практики бухгалтерського обліку, в тому числі і застосування оцінки в обліку на різних історичних етапах зробили: Б. Котрульї і Л. Пачолі – італійські вчені, з іменами яких пов’язано виникнення теорії обліку; Ф. Беста – творець венеціанської школи; французькі вчені – А. Гільбо та Е. Леоте, які чітко відрізняли науку про облік від бухгалтерської практики, Ж. Дюмарше, Ж. Бурнісьєн, Ч. Гаррісон; німецькі вчені – Г. Аугшпург, Б. Больцано, П. Гернстнер, Ф. Гюглі, А. Кальмес, В. Ле Кутре, І. Коверо, І. Крайбіг Г. Лейбніц, Т. Лімперг – глава амстердамської школи, Ф. Ляйтнер, Г. Нікліш, Р. Пассов, Р. Райш, Г. Рем, Г. Сімон, А. Шеффле, І. Шер, Е. Шмаленбах, Р. Фішер, Г. Хольцер; російські вчені – К. Арнольд, І. Ахматов, С. Барац, І. Вавілов, І. Валицький, Л. Гомберг, О. Гуляєв, Ф. Єзерський, Є. Мудров; радянські вчені – Н. Арінушкін, А. Галаган, Л. Гальперін, М. Дембінський, М. Кіпарісов, Н. Леонтьєв, В. Макаров, І. Малишев, П. Мезєнцев, І. Ніколаєв, П. Німчинов, О. Рудановський, А. Сумцов, С. Татур, Н. Філімонов та ін.
Значний внесок в розвиток української теорії бухгалтерського обліку в умовах ринкового розвитку економіки здійснили: О. Бородкін, Ф. Бутинець, А. Герасимович, Г. Кірейцев, М. Кужельний, А. Кузьмінський, В. Лінник, Ю. Литвин, В. Сопко, Н. Ткаченко та ін.
Питання оцінки в тому чи іншому напрямку практично розглядали всі автори. Але до цього часу бухгалтерська оцінка розглядалась переважно як грошовий вимірник майна. Сьогодні розвиток оціночної діяльності не відповідає умовам, що склались, – недостатньо законодавчих актів, нормативних і методичних розробок, навчальної літератури з цього питання. Подальшого удосконалення в сучасних умовах потребують багато методологічних і організаційних проблем, що викликано новими умовами, в яких діють підприємства України. Велику увагу слід приділити питанням методологічно-організаційного характеру з оцінки і відображення в обліку основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних запасів, грошових коштів і коштів в розрахунках.
Все це зумовило вибір теми і основні напрямки комплексного дослідження зазначених питань.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проводилось у межах плану науково-дослідних робіт Житомирського інженерно-технологічного інституту, як складова частина загальнодержавної програми досліджень № 278 “Розробка та наукове супроводження програми підвищення ефективності виробничого потенціалу м. Коростеня на основі статусу особливого економічного режиму. Проблеми оцінки в обліку”.
Мета і задачі дослідження. Основна мета дисертаційного дослідження полягає в теоретичному обгрунтуванні ролі і значення оцінки в бухгалтерському обліку, розробці методологічних принципів побудови нових і удосконалення діючих методик оцінки активів підприємств в нових умовах, розробці практичних рекомендацій з оцінки активів підприємств, визначенні характеру впливу оцінки на результати господарювання; обгрунтуванні на основі теоретичного і практичного аналізу існуючих методів оцінки активів підприємств, а також узагальнення законодавчих і нормативних документів, досвіду ринкових перетворень в сфері підприємницької діяльності, закономірностей і об’єктивних тенденцій взаємодії сукупної вартісної оцінки засобів, що беруть участь у відтворювальному процесі.
Для досягнення поставленої мети були намічені наступні основні завдання:
в теоретичному аспекті:
 дослідити поняття методу бухгалтерського обліку та склад його елементів, науково обгрунтувати необхідність оцінки як елемента методу бухгалтерського обліку;
 розкрити теоретичні основи оцінки в бухгалтерському обліку (визначити об’єкт, задачі, місце та роль оцінки в бухгалтерському обліку), виявити особливості і фактори, які регулюють вартісну оцінку засобів, що беруть участь у відтворювальних процесах, тобто впливають на об’єкт дослідження;
 доповнити існуючу класифікацію оцінок в бухгалтерському обліку відповідно до потреб сучасного виробничого і фінансового менеджменту; уточнити теоретичні основи класифікації бухгалтерських оцінок, а також принципи класифікації об’єктів оцінки і пов’язати їх з видами оцінки;
 уточнити зміст оцінки і пов’язаних з нею понять в умовах ринкової економіки; узагальнити досвід оцінки активів підприємств, набутий в умовах централізованої економіки та ринкової економіки західних країн, критично дослідити сучасний стан проблеми оцінки;
в методологічному аспекті:
 надати правилам, принципам і методам оцінки активів такого змісту, який би відповідав принципам господарювання при діючому державному регулюванні і законодавчій базі ринкової економіки;
 дослідити методологію оцінки основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних запасів, грошових коштів і коштів в розрахунках;
 удосконалити методику оцінки основних засобів, внести науково обгрунтовані пропозиції щодо покращення методології їх оцінки.
В дисертаційній роботі автор робить спробу здійснити певний внесок в розробку зазначених аспектів.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і практичних напрямків застосування в бухгалтерському обліку оцінки основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних запасів, грошових коштів і коштів в розрахунках, що виникають в практичній діяльності підприємств при веденні бухгалтерського обліку, складанні та наданні користувачам звітності; а також правила, прийоми, принципи, методи, підходи, технологія, процес, етапи, мета, функції оцінки названих об’єктів, її вплив на результати фінансової діяльності, розмір податків, управління підприємством в цілому.
Об’єктом дослідження є господарські операції і процеси, що здійснились і складають господарську діяльність, а також наявність та рух активів, що відображені в бухгалтерському обліку 48 підприємств Житомирської області різних форм власності і господарювання, а також 10 підприємств по забезпеченню нафтопродуктами ВАТ “Житомирнафтопродукт” та ВАТ “Житомирський комбінат силікатних виробів”. Джерелом аналізу були зведені статистичні матеріали управління статистики Житомирської області за 1994-1997 рр. Інформаційною базою послужили первинна документація та звітність підприємств Житомирської області, а також дані анкетного опитування бухгалтерів 122 підприємств Житомирської області, з яких 14 % приватної форми власності, 69 % – колективної і 17 % державної; за видами діяльності це підприємства виробничого профілю – 30, або 25 %, будівництва – 13, або 11 %, торгівлі – 57, або 47 %, послуг – 18, або 15 % та інше.
При написанні дисертації використані монографії, нормативні та інструктивні матеріали і положення, що діють в Україні, а також практичні матеріали і результати досліджень здобувачем стану бухгалтерської оцінки активів на підприємствах.
Теоретичні та методологічні аспекти дослідження базуються на працях українських та зарубіжних авторів, нормативних документах, матеріалах конференцій, симпозіумів та семінарів з проблем бухгалтерського обліку.
В процесі дослідження використовувались загальнонауковий діалектичний метод, а також історичний і системний підходи до вивчення господарських явищ і процесів. Достовірність результатів дисертації підтверджується вибраною методологією дослідження, що включає методи аналізу і синтезу, логічного та історичного, індукції, порівняння, наукової абстракції, а також інші прийоми статистично-економічного дослідження.
Наукова новизна і результати дослідження. Новизна досліджень полягає в теоретичному узагальненні і комплексному вирішенні важливої проблеми удосконалення методології оцінки активів підприємств в нових умовах господарювання.
Принципово новим в роботі є комплексне і багатопланове дослідження теоретичних аспектів оцінки, розробка питань оцінки в теорії і практиці обліку, оскільки наукові дослідження в такому напрямку не проводились.
На підставі виконаних досліджень одержані наступні основні наукові результати, що складають наукову новизну дослідження:
в теоретичному аспекті:
 доведено, що оцінка є невід’ємним елементом методу бухгалтерського обліку, а для того, щоб знайти відображення в бухгалтерському обліку, активи, капітал, зобов’язання, господарські і фінансові процеси, фінансові результати повинні бути оцінені в єдиному грошовому вимірнику;
 доповнено і удосконалено існуючу класифікацію оцінок в бухгалтерському обліку відповідно до потреб сучасної економіки;
 удосконалено принципи класифікації активів, обгрунтовано, що властивості об’єктів оцінки є основою для визначення або вибору методу оцінки; розроблено моделі класифікаційної структури активів підприємств, що дозволяє правильно формувати їх вартісну оцінку, давати економічну характеристику, удосконалювати методику нарахування зносу;
 визначено випадки, в яких доцільно застосовувати різні види оцінок: індивідуальні, агрегатні, об’єктивні, суб’єктивні, за собівартістю, за ринковими цінами, історичні, калькуляційні, номінальні, фіксовані, безпосередні, опосередковані, за моментом виміру, за моментом, для якого призначені результати, незмінні, відновлені тощо;
 обгрунтовано економічний зміст наступних понять: суб’єкт оцінки, процес оцінки, технологія оцінки, етапи оцінки, мета оцінки, дата оцінки, функція оцінки, принципи оцінки, прийоми оцінки, правила оцінки, метод оцінки, підходи до оцінки, пооб’єктна оцінка та оцінка бізнесу; сформульовані основні вимоги до оцінки;
в методологічному аспекті:
 доведено зв’язки інвентаризації і оцінки як елементів методу бухгалтерського обліку, зміну ролі інвентаризації у перехідний до ринкової економіки період, необхідність проведення для оцінки реальної вартості підприємства повної інвентаризації його активів і зобов’язань, оскільки недотримання цього положення призведе до неадекватного їх відображення;
 удосконалено методику оцінки основних засобів; аргументовано необхідність прискорення розробки наукових основ методики оцінки нематеріальних активів, усунення або зведення до мінімуму причин, що породжують негативні явища, шляхом зміни порядку обліку погашення вартості нематеріальних активів; вивчено підходи до оцінки нематеріальних активів (в тому числі гудвілу та об’єктів інтелектуальної власності), а також визначено фактори, які впливають на вибір методики оцінки; запропоновано схему формування оцінки нематеріальних активів в бухгалтерському обліку; доведено необхідність оцінки та обліку відходів, що виникають у виробничому процесі; визначено класифікацію грошових коштів для цілей оцінки, а також названо показники, які застосовуються для оцінки цінних паперів;
 розкрито можливості застосування різних оцінок при веденні бухгалтерського обліку в умовах його комп’ютеризації, адже стрімкій розвиток комп’ютерної техніки і поява різноманітного програмного забезпечення – це одна з характерних особливостей сучасного періоду розвитку суспільства;
 запропоновано загальну схему бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних запасів, грошових коштів;
 визначено шляхи формування і реалізації оцінки в обліковій політиці.
Обгрунтовані в дисертації наукові та практичні результати є новими та достовірними.
Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в розробці пропозицій та рекомендацій, спрямованих на покращення обліку та удосконалення методики оцінки активів підприємств.
Теоретичні положення і практичні результати, одержані при дослідженні поставлених питань, можуть бути використані при удосконаленні бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних запасів, грошових коштів та коштів в розрахунках; запропоновані заходи дозволяють підвищити якість облікової інформації на підприємствах, що досліджувались.
Прискорення науково-технічного прогресу і переведення економіки на ринкові відносини зумовлює підвищені вимоги до якості підготовки фахівців для підприємницької діяльності і наукових кадрів, а тому наслідки досліджень оперативно включались в навчальні, практичні та методичні посібники, які використовуються в учбовому процесі ЖІТІ та інших учбових закладів України. Основні положення дослідження дисертанта знайшли широке застосування при читанні лекцій з теорії бухгалтерського обліку, фінансового та управлінського обліку на факультеті економіки та менеджменту ЖІТІ, а також при написанні автором монографії і методичних вказівок з проблем оцінки в бухгалтерському обліку.
Використання результатів досліджень полягає в їх безпосередньому включенні: в учбовий процес – теоретичних питань оцінки в бухгалтерському обліку; в практику роботи підприємств – методів оцінки активів, порядку розрахунку ціни, застосування коефіцієнтів тощо.
Одержані в дисертації результати створюють теоретичну базу для обгрунтування та використання того чи іншого методу оцінки для відображення об’єктів обліку з урахуванням вітчизняної законодавчої та нормативної бази, а також зарубіжного досвіду. Вони можуть бути покладені в основу практичної діяльності по розробці національних стандартів з бухгалтерського обліку.
Автор намагався, щоб результати теоретичних досліджень розширювали понятійний апарат щодо можливостей і виконуваних функцій прийомами оцінки, а розробки прикладного характеру використовувались для втілення в практичні рекомендації.
Особистий внесок здобувача. Автором доповнено і удосконалено існуючу класифікацію оцінок відповідно до потреб сучасної організації бухгалтерського обліку; розроблено моделі класифікаційної структури активів підприємств, що дозволяє більш точно формувати їх вартісну оцінку; удосконалено методику оцінки активів підприємств, що сприяє покращенню організації обліку, трансформації його в систему міжнародної звітності, можливості застосування найбільш досконалих комп’ютерних програм; розкрито можливості застосування підприємствами різних оцінок при веденні комп’ютерної форми бухгалтерського обліку.
Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення, методологічні розробки і результати, одержані здобувачем в процесі досліджень, знайшли своє обгрунтування і висвітлення в монографії “Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи”, навчальних і навчально-методичних посібниках і ряді статей. Про результати досліджень доповідалось на Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми організації обліку, аудиту і менеджменту в підприємництві” (м. Житомир, 1998) та І-шій міській міжвузівській науково-практичній конференції студентів та молодих вчених, присвяченій 53-й річниці Великої Перемоги (м. Житомир, 1998). Вони включались в навчальні, практичні і методичні посібники, якими користуються студенти економічних факультетів багатьох вузів. Одержані результати використовуються при читанні лекцій з бухгалтерського обліку на факультеті економіки та менеджменту Житомирського інженерно-технологічного інституту, а також в практиці підприємств Житомирської області.
Основні положення дисертації впроваджені в діяльність ВАТ “Житомирнафтопродукт”, яке об’єднує 10 підприємств по забезпеченню нафтопродуктами (довідка № 183 від 16.12.98 р.), а також ВАТ “Житомирський комбінат силікатних виробів” (довідка № 231 від 22.12.98 р.).
Результати, отримані при дослідженні, доповнюють науковий напрямок, що виходить за межі дисертації і складають підстави для подальших досліджень проблем теорії бухгалтерського обліку в ринкових умовах господарювання. Досліджені в роботі питання будуть підставою для більш глибокого вивчення оцінки як елемента методу бухгалтерського обліку.
Публікації. В публікаціях здобувача висвітлені теоретичні і методологічні основи оцінки в бухгалтерському обліку. З проблем, що розглядаються в дисертації, опубліковано 13 наукових праць, в т.ч. 1 монографія, 6 публікацій у фахових виданнях (“Світ бухгалтерського обліку” – 1, “Вісник ЖІТІ. Економічні науки” – 5), 6 навчальних посібників (4 – у співавторстві).
Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст роботи викладений на 163 сторінках друкованого тексту, містить 17 таблиць, 16 рисунків, 27 додатків. Список використаних літературних джерел налічує 259 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі розкривається сутність наукової проблеми, обгрунтовується актуальність теми, визначається предмет і об’єкт дослідження, формулюється мета і основні завдання дослідження, методика дослідження, наукова новизна одержаних результатів та їх практичне значення.
В першому розділі “Теоретичні основи оцінки в бухгалтерському обліку” досліджуються теоретичні питання бухгалтерської оцінки; обгрунтовується необхідність застосування для бухгалтерського обліку такого елементу методу як грошова оцінка; запропонована класифікація бухгалтерських оцінок, розглядається оцінка в системі інших бухгалтерських понять, обгрунтовано економічний зміст таких понять, як суб’єкт оцінки, об’єкт оцінки, технологія оцінки, етапи оцінки, мета оцінки, дата оцінки, функція оцінки, принципи оцінки.
Питання про специфіку методу бухгалтерського обліку є найбільш цікавим, важливим і нелегким питанням методології обліку, що привертає увагу багатьох дослідників. В даному розділі розглядається поняття методу бухгалтерського обліку, а також склад його елементів; вивчені два підходи до визначення методу в обліковій літературі – адитивний, який є найбільш поширеним і визнаним серед вчених, і процедурний підхід. В дисертації доведено, що оцінка є невід’ємним елементом методу бухгалтерського обліку, адже в обліку знаходять відображення лише ті факти, які одержали грошову оцінку.
Оцінка – спосіб грошового (вартісного) вираження господарських засобів і всіх об’єктів обліку. Здійснюється вона за допомогою цін і тарифів.
Дослідження при використанні історичного і логічного загальнонаукових методів дозволило зробити висновок, що в історії бухгалтерського обліку немає іншого такого ж складного питання, як проблема оцінки. Спочатку це питання вирішувалось стихійно, за бажанням зацікавлених осіб. Його корені беруть початок від системи облікових регістрів давньоримської бухгалтерії. Протягом сторіч розвивались і співіснували теорії об’єктивних, суб’єктивних та книжкових оцінок, а дискусія щодо застосування в обліку оцінки за собівартістю та продажними цінами продовжується протягом XIV-XX ст.
Під оцінкою, як правило, розуміють обчислення розмірів господарських засобів, їх джерел і результатів господарських процесів в грошовому вимірнику. Від правильності оцінки залежить адекватність і надійність даних, які надаються бухгалтерським обліком.
Процес оцінки представляє собою процедуру присвоєння об’єктам бухгалтерського обліку певних грошових величин; технологія оцінки – це визначена на підприємстві наказом про облікову політику послідовність процесу оцінки, що включає в себе наступні етапи: визначення об’єкта, предмета, мети і функції оцінки, розробку способів оцінки, визначення шляхів найкращого та найбільш ефективного застосування способу, збір і аналіз необхідної інформації, зіставлення вартостей, отриманих різними способами і встановлення найбільш вірогідної оцінки, формулювання висновку для прийняття управлінського рішення.
Формулювання мети оцінки – основного завдання, яке слід вирішити в результаті оцінки, – дозволяє встановити, що слід визначити, а саме: повне і правильне найменування об’єкта оцінки, вид активу, що оцінюється, вид майнових прав, які оцінюються, дату оцінки. Неправильно сформульована мета спричиняє використання неадекватної методики і внаслідок цього помилковий результат в оцінці. Об’єктом оцінки в дослідженні є конкретний актив, який оцінюється. Суб’єктом оцінки може виступати фізична або юридична особа, яка оцінює засоби за певними діючими на даний момент вимогами.
Датою оцінки є точно зафіксований момент часу, на який здійснюється оцінка. Користувачі оцінки повинні звертати особливу увагу і на її функцію – сферу використання фактичних результатів проведеної оцінки.
В дисертації розроблені вимоги до оцінки, що забезпечують її достовірність (рис. 1).

Рис. 1. Вимоги до оцінки в бухгалтерському обліку
Облікова культура мислення виробляється на підставі вивірених тривалим досвідом, а потім теоретично обгрунтованих логічних конструкцій – правил і принципів обліку. Під принципами оцінки розуміються спеціальні правила, що діють при виборі певної ціни. При оцінці господарських засобів принципи оцінки відповідають на питання: яку ціну необхідно в даному випадку використовувати. І немає сенсу поділяти оцінку як принцип бухгалтерського обліку на дві частини (принцип оцінки і оцінки витрат). Оцінка – це одна цілісна і неподільна облікова категорія, без якої бухгалтерський облік втрачає зміст.
В господарській практиці застосовуються різноманітні методи оцінювання та види оцінок. Кожна з оцінок необхідна для вирішення певного кола завдань. У роботі запропонована класифікація бухгалтерських оцінок (рис. 2). Класифікаційні ознаки за кожною із зазначених підстав тісно взаємопов’язані, і кожна з них може бути розгорнута за всіма іншими. Будь-який з методів може мати декілька часів і вимірників, спиратися на різні критерії і вимірювати як індивідуальні, так і агрегатні об’єкти. Вибір ознак оцінки, в першу чергу, залежить від інтересів підприємця і від певної кон’юнктури, що склалася на ринку, а також від інших обставин.

Рис. 2. Класифікація оцінок в бухгалтерському обліку
Слід підкреслити, що бухгалтер і, перш за все, бухгалтер-практик, повинен знати і вміти застосовувати всі логічно можливі оцінки, але дотримуватись мудрості віків – оцінки початкової, адже саме вона представляє собою основу бухгалтерії.
Другий розділ “Стан оцінки активів в бухгалтерському обліку” присвячений концептуальним підходам та методиці оцінки основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних запасів, грошових коштів і коштів в розрахунках. Під концептуальними підходами в роботі розуміється система поглядів на сукупність прийомів оцінки. Під методом оцінки розуміється техніка оцінки господарських засобів. На практиці використовуються два методи: індивідуальний і так званий диференційований підхід при оцінці господарських засобів.
В роботі також визначаються критерії, яким повинні відповідати методи оцінки: ефективність, простота і надійність, відсутність шкоди, економічність, науковість. Методологія оцінки включає: а) формулювання категорій, що використовуються в процесі її здійснення; б) розробку показників, що відображають зміст категорій; в) визначення критерію, на основі якого проводиться оцінка та робиться висновок; г) вибір методів оцінки.
В даному розділі дисертації обгрунтовано, що властивості об’єктів оцінки є основою для визначення або вибору методу оцінки, наведено моделі класифікаційної структури активів підприємств в залежності від різних ознак, що дозволяють правильно формувати їх вартісну оцінку, надавати економічну характеристику; визначені канали надходження та вибуття активів, адже спосіб їх оцінки залежить і від даного фактору.
Майно, що підлягає оприбуткуванню, має бути оцінено в наступних випадках: придбання його за плату, отримання безоплатно, виготовлення власними силами, внесене засновником, обмін на інше майно.
При вирішенні питання про грошову оцінку майнових цінностей балансу важливим моментом є те, за якою оцінкою та чи інша частина активів вступає до балансу, обліковується на балансі і виходить з нього. Одним із завдань бухгалтерії є, насамперед, правильність та повнота визначення всіх операцій, пов’язаних з рухом та станом майнових цінностей. Отже, бухгалтерія повинна відображати в облікових регістрах всі господарські операції, пов’язані з: а) отриманням майна, б) внутрішнім його переміщенням і в) подальшим його відчуженням.
Діюча бухгалтерська практика сьогодні визнає два найбільш поширені в світі підходи до оцінки вартості активів підприємств: перший підхід полягає у пооб’єктній (попредметній або індивідуальній) оцінці активів підприємства та його зобов’язань, і другий – в оцінці сукупної вартості активів, її ще називають оцінкою бізнесу або оцінкою підприємства як цілісного майнового комплексу, під яким слід розуміти господарський комплекс з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг). В дослідженні використовується пооб’єктна оцінка активів підприємств. В роботі вивчається національний та зарубіжний досвід оцінки основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних запасів, грошових коштів і коштів в розрахунках; досліджуються способи оцінки названих активів, що застосовуються в бухгалтерському обліку підприємств Житомирської області.
Одержані в результаті анкетування бухгалтерів житомирських підприємств дані свідчать про недостатній рівень освіти бухгалтерів-практиків і про необхідність сприяння його підвищенню шляхом збільшення кількості і якості підручників та наукових видань, посилення контролю за закладами освіти, які випускають бухгалтерські кадри, а також регулювання бухгалтерського обліку компетентними органами, створення таких органів (наприклад, Інституту професійних бухгалтерів), які б забезпечували відповідність освіти та інструктивних положень сучасним вимогам.
В третьому розділі “Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку” розкриваються шляхи удосконалення бухгалтерської оцінки, її застосування, серед яких окремо виділяються розробка нових та дотримання існуючих стандартів бухгалтерського обліку, зокрема, стандартів з оцінки, а також застосування комп’ютерних програм для ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, які б дозволили підтримувати в обліку декілька оцінок і спрощували б порядок їх визначення. На основі проведеного дослідження пропонуються наступні загальні принципи при проведенні оцінки статей річної звітності: 1) визначається діяльність, що є основною для підприємства; 2) дотримується послідовність у застосуванні методів оцінки активів при переході від одного фінансового року до іншого; 3) оцінка активів проводиться обачливо, зокрема, дотримуються наступні правила: включається лише прибуток, отриманий на дату балансу; враховуються всі очікувані зобов’язання та потенційні збитки, що виникли за звітний або за попередній фінансові роки; враховується весь знос, незалежно від того, закінчений фінансовий рік зі збитком чи з прибутком; 4) враховується прибуток або витрати, що відносяться до даного фінансового року, незалежно від дати отримання такого прибутку або оплати витрат; 5) оцінка змісту статей активу та пасиву проводиться окремо; 6) початкове сальдо кожного фінансового року повинно відповідати кінцевому сальдо за попередній фінансовий рік.
Відхилення від цих загальних принципів допускається у виняткових випадках. Будь-яке подібне відхилення, а також його причини відображаються у поясненнях до звітів поряд з оцінкою впливу такого відхилення на показники активів, пасивів, фінансовий стан та результати діяльності.
Фінансові звіти, складені відповідно до вимог закону і визначеними припущеннями МСБО, мають вирішальну перевагу – вони надають міжнародним інвесторам зрозумілу фінансову інформацію, яка необхідна для оцінки потенційної рентабельності капіталовкладень при заданому рівні ризику. При підготовці фінансових звітів відповідно до вимог МСБО українські підприємства отримують ряд переваг: такі звіти відображають фінансові результати діяльності підприємства в більш простій і реалістичній формі; вони дозволяють порівнювати показники фінансового стану підприємства з подібними показниками іноземних фірм.
Оцінка статей звітності є однією з відмінностей бухгалтерської звітності українських підприємств від МСБО. Розбіжності оцінки статей балансу пов’язані передусім з оцінкою основних засобів і фінансових вкладень.
Головна проблема узгодження оцінок статей бухгалтерської звітності з МСБО полягає у відсутності (не враховуючи тих випадків, коли передбачається експертиза) в умовах України можливості застосування професійного судження для оцінки статей звітності. В МСБО судження керівництва підприємства використовується як основа оцінки об’єктів бухгалтерського обліку та подання їх у фінансових звітах.
Відмінності в оцінці статей звітності свідчать про невідповідність звітності українських підприємств вимогам МСБО щодо правдивого відображення фінансового становища та кінцевих результатів діяльності.
З розвитком ринкових відносин все більше вимогливими користувачами фінансової звітності є управлінці та інвестори. Ефективність проведених досліджень полягає в уточненні калькулювання та визначення фінансових результатів, що дає змогу власникам приймати найбільш правильні рішення щодо їх розподілу, а інвестори мають більш чітку інформацію про використання залучених ними коштів. Вірогідна економічна інформація допомагає приймати відповідальні управлінські рішення, спроможні найбільш суттєвим чином впливати на майбутній фінансовий стан підприємства, на матеріальний добробут його власників, керівників і найманих працівників, а також на величину надходження засобів в державний бюджет.

ВИСНОВКИ
На підставі проведених досліджень в дисертації даються висновки і пропозиції, зазначаються шляхи подальшого удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку, її застосування в теорії і практиці. Загальні висновки, одержані в процесі дослідження, наступні.
1. Оцінка та облік основних засобів і нематеріальних активів
1.1. Існуюча методика оцінки майна акцентує увагу на даних бухгалтерського обліку. Але брак стандартів з обліку в умовах інфляції, неоптимальна індексація та амортизація основних засобів та нематеріальних активів не дають достовірної інформації про їх реальну вартість. Сьогодні багато українських підприємств втратили реальну оцінку основних засобів. Це пов’язано з проведеними протягом останніх років переоцінками, застосуванням дигресивної податкової амортизації, понижуючих коефіцієнтів та з іншими подібними факторами. Результати дослідження можуть бути використані при підготовці національних стандартів, які б сприяли врегулюванню всіх питань.
1.2. З метою підтримання в бухгалтерському обліку реальної вартості основних засобів підприємствам слід дозволити не частіше, ніж один раз на рік (на 1-ше січня звітного року) переоцінювати повністю або частково об’єкти основних засобів за відновлювальною вартістю шляхом індексації або прямого перерахунку за документально підтвердженими ринковими цінами з віднесенням різниць, що з’являються, на доданий капітал підприємства, якщо інше не визначене законодавством.
1.3. Для оцінки змін, що відбулись в складі основного капіталу, доцільно використовувати переважно два напрямки: а) оцінка статей балансу зважаючи на фактор відтворення цінностей, б) оцінка статей балансу зважаючи на кон’юнктурні фактори.
1.4. Для оцінки та обліку гудвілу може бути прийнятий один із підходів, що склалися в світовій практиці на даний час: шведський, згідно з яким гудвіл може бути капіталізований, тобто відображений в активі балансу і амортизований протягом достатньо короткого періоду; американський, який за змістом схожий на попередній підхід, але період списання збільшений до 40 років; англійський, який передбачає, що гудвіл може бути списаний одразу на збільшення власного капіталу.
2. Оцінка та облік товарно-матеріальних запасів
2.1. Підприємствам в своїй обліковій політиці слід дозволити самостійно обирати спосіб оцінки сировини, матеріалів, готової продукції і товарів за фактичною заготівельною або ринковою вартістю, в залежності від того, що нижче, без будь-яких обмежень. Але, перш за все, необхідно в нормативних документах дати чітке визначення поняття “ринкова вартість”. За основу може бути покладено визначення, наведене в Міжнародному стандарті оцінки № 1.
2.2. В складі інформації про облікову політику підприємства в бухгалтерській звітності рекомендується розкривати, як мінімум, наступну інформацію: а) методи оцінки товарно-матеріальних запасів за видами; б) наслідки змін в обліковій політиці методів оцінки товарно-матеріальних запасів; в) вартість товарно-матеріальних запасів, переданих в заставу; г) порядок відображення різниці між фактичною собівартістю товарно-матеріальних запасів та вартістю їх можливої реалізації; д) способи перенесення вартості малоцінних та швидкозношуваних предметів.
2.3. Фактичну собівартість товарно-матеріальних запасів слід визначати в такому порядку: а) при виготовленні силами підприємства – виходячи з фактичних витрат, пов’язаних з виробництвом таких запасів; б) внесених в рахунок збільшення статутного фонду підприємства – виходячи з їх грошової оцінки, узгодженої засновниками (учасниками) на дату, коли здійснюється внесок, якщо інше не передбачено законодавством та установчими документами підприємства; в) одержаних підприємством безоплатно – виходячи з їх ринкової вартості на дату оприбуткування; г) придбаних в обмін на інше майно (крім грошових коштів) – виходячи з вартості майна, що обмінюється, за якою воно було відображено в бухгалтерському балансі цього підприємства.
3. Оцінка та облік грошових коштів і розрахунків
3.1. При оцінці грошових коштів діють інші принципи, ніж при оцінці товарів. В основу такої оцінки слід покласти номінальну або курсову ціну, а їх оцінку слід здійснювати за такими підгрупами: 1) каса; 2) поточні рахунки; 3) іноземна валюта і поточні рахунки в іноземній валюті; 4) цінні папери.
3.2. Касова готівка вступає до балансу, залишається на балансі і виходить з нього за номінальною ціною, не підлягаючи ні амортизації, ні переоцінці. Іноземна валюта оцінюється за курсом НБУ або фондової біржі.
3.3. Оцінка цінних паперів необхідна при вирішенні наступних двох завдань: 1) оцінка пакетів акцій акціонерних товариств, паїв в господарських товариствах для цілей їх продажу або передачі до статутних фондів спільних підприємств; 2) оцінка частини активів підприємств, які відносяться до фінансових вкладень. В цьому випадку оцінюються акції та облігації, які належать підприємству, або його паї в статутних фондах інших підприємств.
3.4. При оцінці дебіторської заборгованості слід враховувати наступні основні положення: а) безсумнівну дебіторську заборгованість слід оцінювати в повній сумі; б) сумнівну дебіторську заборгованість слід оцінювати не в повній сумі, а в тій частині, отримання якої в тому чи іншому ступені є безсумнівним; в) безнадійну дебіторську заборгованість відображати малозначною сумою – “для пам’яті”.
4. Міжнародні стандарти і оцінка активів
4.1. В процесі побудови нової системи бухгалтерського обліку необхідно вирішити такі проблеми: проблема регулювання бухгалтерського обліку, проблема співвідношення бухгалтерського обліку і системи оподаткування. Традиційно регулювання бухгалтерського обліку здійснювалось через нормативні акти. Необхідний перехід від регулювання виключно через законодавство до регулювання шляхом сполучення законодавчих норм та професійних стандартів. В даний час в держави немає можливостей здійснювати повноцінне та повномасш-табне регулювання всіх питань бухгалтерського обліку, особливо якщо слід враховувати галузеві особливості. Раніше видавалось багато інструкцій про порядок планування обліку і калькулювання собівартості в різних галузях. Зараз міністерства не займаються розробкою подібних нормативних документів. Для цього потрібен професійний орган, який би з розумінням справи розроблював професійні стандарти.
4.2. Податкове законодавство слід відкоригувати таким чином, щоб оцінка об’єктів оподаткування автоматично виходила з даних бухгалтерського обліку і в жодному разі не носила позасистемний характер. Нормативні акти, які приймаються, не повинні суперечити вже діючим законодавчим актам.
4.3. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку не обмежуються рекомендаціями по вибору мінімальної оцінки з двох можливих, а передбачають значну свободу у виборі методики оцінки майна. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (GAAP) передбачають методи обліку і надання фінансової інформації, які покликані полегшити порівняння показників між підприємствами. При складанні фінансових звітів допускається розмаїття облікових методів. Це слід передбачити і в Україні.
4.4. Деякі українські та багато західних авторів стверджують, що наш облік слабкий, нерозроблений, а окремі з них вважають, що у нас його як системи взагалі немає. З цим не можна погодитись. В нашому обліку були і є недоліки, як і в обліку всіх країн, але в цілому облік відповідає вимогам тієї економіки, яка існує у нас. Сьогоднішній етап впровадження в практику міжнародних стандартів – це лише початок великої роботи. В перспективі – наполеглива робота по удосконаленню облікових інструментів. А тому важливим напрямком роботи Міністерства фінансів України слід вважати нормативне та методологічне забезпечення еволюційного переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.
4.5. У зв’язку з трансформуванням бухгалтерського обліку, враховуючи зміст заходів, передбачених Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, є об’єктивно необхідними дослідження з теорії бухгалтерського обліку. Сьогодні вкрай потрібним є також видання українською мовою міжнародних стандартів фінансової звітності і словника термінів, які в них використовуються.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
1. Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи. Наукове видання. – Житомир; ЖІТІ, 1998. – 284 с. (24,7 д.а.)
2. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Удосконалення обліку на позабалансових рахунках. // Вісник ЖІТІ. – 1996. – № 4. – С.211-217 (0,81 д.а.; особисто автора – 0,41 д.а.: систематизація позицій вчених та практиків щодо поділу позабалансових рахунків на активні та пасивні, оцінки майна та зобов’язань на них)
3. Малюга Н.М. Оцінка в бухгалтерському обліку: поняття та класифікація. // Вісник ЖІТІ. – 1997. – № 6. – С.71-80 (1,19 д.а.)
4. Малюга Н.М., Цал-Цалко Ю.С. Оцінка основних засобів та їх контроль на підприємстві. // Світ бухгалтерського обліку. – 1997. – № 1. – С. 16-20 (0,47 д.а.; особисто автора – 0,24 д.а.: методика розрахунку первісної вартості придбаних основних засобів, які були в експлуатації)
5. Малюга Н.М. Оцінка в бухгалтерському обліку: розвиток уявлень. // Вісник ЖІТІ / Економічні науки. – 1998. – № 7. – С. 23-33 (1,33 д.а.)
6. Малюга Н.М. Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку. // Вісник ЖІТІ / Економічні науки. – 1998. – № 7. – С. 64-71 (0,87 д.а.)
7. Малюга Н.М. Теоретичний аспект оцінки в бухгалтерському обліку. // Вісник ЖІТІ / Економічні науки. – 1998. – № 8. – С. 115-125 (1,36 д.а.)
8. Малюга Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Збірник задач та вправ для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. / За редакцією д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця. Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 1996. – 384 с. (24 д.а.)
9. Малюга Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Збірник задач та вправ для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / За редакцією д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця. Навчальний посібник. Друге видання – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 496 с. (25 д.а.)
10. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: господарські операції, кореспонденція рахунків, первинні документи. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. – Житомир: ЖІТІ, 1997. – 816 с. (32,55 д.а.; особисто автора – 16,3 д.а.: характеристика рахунків бухгалтерського обліку, оцінка активів і зобов’язань підприємств різних форм власності)
11. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. Частина 2. – Житомир: ЖІТІ, 1996. – 528 с. (29,8 д.а.; особисто автора – 9,3 д.а.: приклади розрахунку собівартості придбаних виробничих запасів, виготовленої продукції, повної собівартості реалізованої продукції)
12. Бутинець Ф.Ф., Шатило Н.В. Податковий облік в Україні. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 924 с. (50,1 д.а.; особисто автора – 7,2 д.а.: методика визначенні оцінки товарів для підприємств роздрібної, оптової і комісійної торгівлі)
13. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Фінансовий облік. Збірник задач і вправ. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 744 с. (46,6 д.а., особисто автора – 15,5 д.а.: практичні завдання та вправи із застосуванням різних способів і методики оцінки активів і пасивів підприємств)

Малюга Н.М. Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи (на прикладі підприємств Житомирської області).
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – Житомирський інженерно-технологічний інститут, м. Житомир, 1998.
Дисертація присвячена оцінці, як ключовій процедурі бухгалтерського обліку. Обгрунтовуються роль і значення оцінки в бухгалтерському обліку, розроблені методологічні принципи побудови нових і удосконалення діючих методик оцінки активів підприємств в сучасних умовах, практичні рекомендації з оцінки майна і джерел його формування, визначається характер впливу оцінки на результати господарювання. Науково обгрунтована необхідність оцінки як елемента методу бухгалтерського обліку; розкриті теоретичні основи оцінки в бухгалтерському обліку; сформульовані основні вимоги до оцінки в обліку. Доповнена і удосконалена класифікація оцінок у відповідності до потреб сучасного виробничого і фінансового менеджменту. Розкриті можливості застосування різних оцінок при веденні бухгалтерського обліку в умовах його комп’ютеризації. Основні результати проведених досліджень безпосередньо включались: в учбовий процес – теоретичні питання оцінки в бухгалтерському обліку; в практику роботи підприємств – методи оцінки активів, порядок розрахунку ціни тощо.
Ключові слова: оцінка, метод бухгалтерського обліку, класифікація бухгалтерських оцінок, процес оцінки, мета оцінки, вимоги до оцінки, підходи до оцінки, метод оцінки, оцінка активів.

Малюга Н.М. Оценка в бухгалтерском учете: теория, практика, перспективы (на примере предприятий Житомирской области).
Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.04 – бухгалтерский учет, анализ и аудит. – Житомирский инженерно-технологический институт, г. Житомир, 1998.
Диссертация посвящена оценке, как ключевой процедуре бухгалтерского учета. Обоснованы роль и значение оценки в бухгалтерском учете, разработаны методологические принципы построения новых и совершенствования существующих методик оценки активов предприятий в современных условиях; практические рекомендации по оценке имущества и источников его формирования, определяется характер влияния оценки на результаты хозяйствования. Научно обосновывается необходимость оценки как элемента метода бухгалтерского учета, раскрыты теоретические основы оценки в бухгалтерском учете; сформулированы основные требования к оценке в учете. Дополнена и усовершенствована классификация оценок в соответствии с потребностями современного производственного и финансового менеджмента. Раскрыты возможности применения разнообразных оценок при ведении бухгалтерского учета в условиях его компьютеризации. Основные результаты проведенных исследований непосредственно включались: в учебный процесс – теоретические вопросы оценки в бухгалтерском учете; в практику работы предприятий – методы оценки активов, порядок расчета цены и т.п.
Ключевые слова: оценка, метод бухгалтерского учета, классификация бухгалтерских оценок, процесс оценки, цель оценки, требования к оценке, подходы к оценке, метод оценки, оценка активов.
Malyuga N.M. “Evaluation in Accounting: Theory, Practice, Perspectives (on the example of Zhytomyr region enterprises).
Dissertation thesis on competition of academic degree of candidate of economic science on specialty 08.06.04 – Accounting, Analysis and Auditing.– Zhitomir Engeneering and Technology Institute, Zhitomir 1998.
Dissertation thesis is devoted to the evaluation as the main procedure of accounting. The urgency of this exploration is caused by changes in business activity which bring modern methods into the system of business management. Consequently, there is the necessity of new approaches in the methodology of Accounting. Ukraine is integrating into the European Community, that will be helpful for attracting investments into Ukrainian economy. Transformation of accounting system is the step to this integration. According to the Measures of the Program of accounting reform, there is the necessity of researching accounting theory problems, and especially its techniques, including evaluation, which is one of the most important aspects of accounting.
The work is devoted to the theoretical summarizing and complex solving the problem of improvement of evaluation technique in new business conditions. It includes the theoretical overview of the role and the meaning of evaluation in accounting and worked out principles of formation of new and improving of existing techniques of assets evaluation in modern situation; practical recommendations for assets evaluation and sources of its formation. The work also presents the evaluation effect on business benefit, summarizing of Ukrainian legislative acts, the foreign experience in business reforms, regularities and tendencies in interaction of assets evaluation in reproduction.
The concept of accounting method as well as its structural elements are researched with the help of adductive and procedural approaches; there is a scientifically grounded necessity of evaluation as accounting method. The work presents existing conceptions and theories of evaluation, its theoretical basis. The contents of the following concepts is presented in the work: evaluation subject, process, technology, steps, functions, principles, techniques, directories, evaluation method, evaluation approaches, object evaluation, business evaluation. The author formulates the main demands to evaluation in the accounting.
This research makes possible to supplement and to improve the existing classification of evaluation types according to the needs of production and financial management. The work presents principles of assets classification and also grounds that properties of evaluation objects are the main means for defining the evaluation method, the work also presents models of classification structure of assets, that help to form good evaluation, to give economic characteristic and to improve depreciation technique.
This research shows interconnections of inventorying and evaluation, proves the necessity of full inventorying of assets and liabilities for business evaluation, because its ignoring will cause the inadequate realization. The work also deals with research of individual and differential approaches in assets evaluation, object evaluation and evaluation of all assets. The author defines the factors, that influence assets evaluation and ways of fixed assets improvement and intangible assets evaluation. The author proves the necessity of accounting and evaluation of waste in production and proposes the cash classification for evaluation, indexes for securities evaluation, possibilities of using different evaluation types in computerized accounting, ways of formation and realization of evaluation in accounting policy.
The results of this research are used in reference books, in universities of Ukraine. These results form the theoretical basis for using this or that method of evaluation for realization accounting objects in correspondence with Ukrainian legislation and foreign experience. They can be used in practice of working out of National Standards of Accounting and also in business activity – methods of assets evaluation, calculations etc.
Key words: evaluation, accounting method, classification of accounting evaluations, evaluation process, evaluation goal, demands to evaluation, evaluation approaches, evaluation method, assets evaluation.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020