.

Особливості реології та еритроцитарної ланки гемостазу в симетричних регіонах кровообігу у тварин та людей (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4246
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.І.ПИРОГОВА

ТКАЧЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

УДК: 612.134 /. 135-092.6/.9: 612.115

Особливості реології та еритроцитарної ланки гемостазу в симетричних
регіонах кровообігу у тварин та людей

– нормальна фізіологія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Вінниця-2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українській медичній стоматологічній академії, МОЗ
України, Полтава

Науковий керівник:

заслужений діяч науки і техніки України,

доктор медичних наук, професор

Міщенко Віталій Петрович,

Українська медична стоматологічна академія,

професор кафедри нормальної фізіології

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Ходоровський Георгій Іванович,

Буковинський державний медичний
університет,

професор кафедри фізіології

доктор медичних наук, професор

Жулкевич Ігор Валентинович,

Тернопільський державний медичний
університет,

професор кафедри онкології, променевої
діагностики,

терапії та радіаційної медицини

Захист відбудеться ”31”жовтня 2007р. о 1200 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02 при Вінницькому національному
медичному університеті ім. М.І. Пирогова МОЗ України: 21018, м. Вінниця,
вул. Пирогова, 56.

З дисертацією можливо ознайомитися в бібліотеці Вінницького
національного медичного університету ім. М.І.Пирогова: 21018, м.
Вінниця, вул. Пирогова, 56.

Автореферат розісланий “19” вересня 2007р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук, доцент
О.В.Власенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. У наш час накопичуються дані різних наук, які
свідчать про те, що ідеї симетрії-асиметрії набувають рис принципу,
тобто стають базисом теоретичної ідеї для пояснення найрізноманітніших
явищ живої та неживої природи. Асиметрія існує на різних рівнях
організації живої матерії (Gerendai I., Halasz В., 2001, Rodriguez-Lopez
A.M., Jackson D.A., Iborra F., Cox L.S., 2002, Konishi S., Hayashi T.,
Uchida I., 2002) та є важливим фактором адаптації до змінних чи
патологічних умов існування (Фокин В.Ф., Пономарёва Н.В., 2000). Окрім
того, наявні дані, згідно яких чим більш симетричним є живий організм,
тим ближче він до смерті, тим більша експресія того чи іншого відхилення
від норми, розвитку того чи іншого патологічного процесу. А, значить,
вивчення асиметрії, можливо, дозволить прогнозувати виникнення
відхилення від норми, яке зароджується, за довгий час до появи видимих
клінічних проявів і буде слугувати новим підходом до розуміння причини й
патогенезу різних захворювань.

На жаль, доказів взаємозв?язку між асиметрією різних молекул та
структурою внутрішніх органів у наш час ще не виявлено. Але у клінічній
практиці лікарю часто доводиться констатувати різну частоту залучення
тканин і органів у патологічний процес з правого та лівого боку (Смусин
А.Я., Рыбина И.Я., Слезин В.Б., 2001), зокрема, і при захворюваннях, які
безпосередньо стосуються порушень у системі гемокоагуляції (Фёдорова
З.Д., 1977), у тому числі її еритроцитарної ланки. А оскільки кров
віддзеркалює усі процеси, які відбуваються в організмі, наявність
органної, тканинної, клітинної і молекулярної форм асиметрії,
безсумнівно, буде впливати на асиметрію системи крові.

У літературі практично відсутні дані щодо асиметрії реологічних
властивостей крові та показників еритроцитарної ланки системи гемостазу.
У той же час деякі наукові джерела підкреслюють феномен мембранної
асиметрії еритроцитів (Kamp D., Sieberg T., Haest C.W., 2001, Kong O.Y.,
Wu X., Li L., Peng W.X., 2001). Вважають, що нормальний еритроцит, який
циркулює у крові, постійно підтримує сильну асиметрію ліпідного
розподілу, а втрата мембранної асиметрії призводить до видалення
еритроцитів із судинного русла (Горлов А.А., Бисюк Ю.А., Рыбалко С.Ю.,
2002) або запуску процесів гемокоагуляції (Кузник Б.И., 2001, Wandersee
N.J., Tait J.F., Barker J.E., 2000).

На сьогодні відмічається тенденція до росту тромбофілій, окремою формою
яких вважають власне еритроцитарну (внаслідок порушення фізико-хімічних
властивостей еритроцитарних мембран) (Ройтман Е.В., 2002-2005). Крім
того, відмічається зростання частоти еритроцитозу (Павлова Г.П.,
Сметанина Н.С., Краснов М.В., 2002), який супроводжується збільшенням
тромбоемболічних і геморагічних ускладнень. З одного боку, вивчення
гемокоагулюючих властивостей еритроцитів дозволяє більш точно
діагностувати гіперкоагуляцію, яка не визначається при вивченні факторів
зсідання в плазмі (у плазмі можна отримати нормо- або навіть
гіпокоагуляцію). З іншого боку, вивчення процесів, завдяки яким
протікають зміни прокоагулянтної активності еритроцитів, створюють
можливість цілеспрямованого керування ними, наприклад, при тромбозах.

Визначення особливостей регіонального кровообігу дозволяє дослідити
місцеві механізми його регуляції, які визначають специфіку метаболічного
забезпечення того чи іншого внутрішнього органу. У регуляції метаболізму
тканин важлива роль відводиться еритроцитам, які складають
багаточисельну популяцію клітин крові. Серед багатьох функцій значна
роль належить участі червоних кров?яних тілець у процесах гемокоагуляції
(Kaibara M., 1996) (зокрема, на частку еритроцитів припадає до 98%
тромбопластинового потенціалу плазми, вони містять активні фактори
зсідання власного генезу). Також еритроцити є важливими детермінантами
реологічних властивостей крові (Захарова Н.Б., Буров Ю.А., 2003).
Система гемокоагуляції відноситься до важливих захисних систем
організму, а її еритроцитарна ланка – до найбільш стародавніх ланок в
еволюційному аспекті. Стан еритроцитарної мембрани, який, у свою чергу,
характеризується такими показниками як в’язкість крові, ШОЕ,
резистентність мембрани до дії солянокислого гемолітика,
деформабельність мембрани, еритроцитарні індекси тощо, є одним із
факторів, які безпосередньо впливають на гемостатичну функцію
еритроцитів (Ройтман Е.В., 2003). Гемореологічні показники находяться у
безпосередньому зв’язку з гемокоагуляційними (Блохина Т.А., Назаров
С.Б., Чемоданов В.В., 2001), а тромбоутворенню завжди сприяють деякі
реологічні та гемодинамічні умови. Показники, які характеризують стан
еритроцитарної мембрани, будуть впливати на реологічні властивості
крові, що має значення в клінічній практиці (Ершова Л.И., Лиховецкая
З.И., Горбунова Н.А., 2002).

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації
затверджена Вченою Радою стоматологічного факультету Української
медичної стоматологічної академії протоколом №4 від 22.12.04 і
проблемною комісією “Фізіологія людини” (протокол №62 від 15.12.2004
р.). Дане дослідження є частиною комплексної науково-дослідної роботи
“Рання клініко-лабораторна діагностика, особливості патогенезу та
розробка методів лікування і профілактики дисциркуляторної енцефалопатії
у хворих з гіпертонічною хворобою, яка розвинулася у віддаленому періоді
після впливу малих доз іонізуючого опромінення з урахуванням окремих
генетичних факторів”, № держреєстрації 0101U005504, яке виконувалося
спільно з кафедрою нервових хвороб (керівник – д.мед.н., професор Грицай
Н.М.) Української медичної стоматологічної академії. У межах цієї
науково-дослідної роботи автор брала безпосередньо участь в
експериментальному з’ясуванні наявності асиметрії показників реологічних
властивостей крові та еритроцитарної ланки системи гемостазу в крові з
правої та лівої яремної вени з метою диференційованого підходу до
терапії хворих з порушеннями мозкового кровообігу і з використанням
латеральних методів лікування (дія поляризованого світла на праву чи
ліву півкулі мозку, вплив на кров яремних вен у залежності від клінічної
картини й даних лабораторних досліджень).

Мета дослідження. З’ясувати особливості, закономірності, виявити ступінь
та механізми асиметрії реологічних властивостей крові та еритроцитарної
ланки системи гемостазу в симетричних ділянках системи кровообігу в
людей (правшів і лівшів) та тварин у фізіологічних умовах.

Завдання дослідження:

Дослідити й порівняти реологічні властивості крові в симетричних судинах
(правих та лівих яремних і стегнових венах) у тварин (котів).

Оцінити показники еритроцитарного гемостазу в симетричних судинах
(правих та лівих яремних і стегнових венах) у тварин (котів).

Визначити стан еритропоезу в епіфізах правих та лівих великогомілкових
кісток у котів.

Дослідити й порівняти реологічні властивості крові в правих та лівих
ліктьових венах і безіменних пальцях у людей.

Дослідити й порівняти показники еритроцитарної ланки системи гемостазу в
правих і лівих ліктьових венах та безіменних пальцях у людей (правшів та
лівшів).

Об’єкт дослідження – асиметрія реологічних властивостей крові та
еритроцитарної ланки гемостазу в симетричних регіонах системи кровообігу
в тварин та людей.

Предмет дослідження – реологічні властивості крові та показники
еритроцитарного гемостазу в симетричних регіонах системи кровообігу в
тварин та людей.

Методи дослідження – гематологічні – для оцінки морфо-функціональних
характеристик еритроцитів крові, у тому числі й еритроцитарного
гемостазу; цито-морфологічні – для оцінки стану еритропоезу;
психо-фізіологічні (провідна рука, провідний палець, провідне око, поза
Наполеона, хлопкова проба, анамнез) – для оцінки профілю індивідуальної
асиметрії у правшів та лівшів; біохімічні (визначення продуктів,
реагуючих з тіобарбітуровою кислотою до та після інкубації, накопичення
малонового діальдегіду в процесі інкубації, супероксиддисмутаза,
каталаза); статистичні (параметричні з використанням критерію Ст’юдента
для виборок, що зв’язані по парах, та непараметричні з використанням
критерію Вілкоксона) – для визначення ступеня вірогідності отриманих
результатів.

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі вперше доведено
наявність асиметрії деформабельності еритроцитарної мембрани
(еритроцити, отримані з правої яремної вени, мали вищу здатність до
деформування, ніж з лівої) у котів. В яремних та стегнових венах у котів
вперше виявлена асиметрія прокоагулянтних та фібринолітичних
властивостей еритроцитів. У котів вперше виявлена асиметрія
еритропоетичної активності кісткового мозку, отриманого з епіфізів
правої та лівої великогомілкової кістки (кількість еритробластичних
острівців, отриманих справа, була достовірно вищою, ніж зліва).

У людей і у венозній крові, яка отримана з правої та лівої ліктьової
вен, і в крові, отриманій з безіменного пальця правої та лівої руки,
вперше відмічена наявність асиметрії деяких реологічних властивостей
крові (в’язкості, ШОЕ, часу максимума гемолізу). У людей вперше
встановлено наявність асиметрії показників еритроцитарного гемостазу,
причому більше в крові з безіменних пальців.

У правшів, головним чином, асиметрії реологічних властивостей крові та
показників еритроцитарної ланки системи гемостазу переважали справа, у
лівшів – сліва.

Практичне значення одержаних результатів. На основі одержаних
результатів необхідно враховувати право-лівий тип реагування
периферійної крові (її реологічних показників) та кісткового мозку й
системи гемостазу, зокрема, його еритроцитарної ланки, за фізіологічних
умов, при первинних і вторинних гемостазіопатіях. Наведені дані можуть
дати нове підгрунтя для інтерпретації аналізів крові та коагулограм,
особливо при необхідності багаторазового отримання крові, у правшів та
лівшів, на боці пошкодження та контралатеральному боці від ушкодженого
органу, враховуючи, що кров “різна” справа і зліва.

Проведена нами робота дозволить розширити застосування латеральної
терапії за межами неврології та психіатрії і включити її у більш
цілеспрямовану корекцію патологічних станів, які супроводжуються
порушеннями в системі еритрону.

Отримані дані впроваджені в навчальний процес, курс лекцій та практичних
занять з розділу “Біохімія системи крові” на кафедрі медичної,
біологічної та біоорганічної хімії; з розділу “Кров і лімфа.
Кровотворення” на кафедрі гістології, цитології та ембріології; з
розділу “Захворювання системи крові” на кафедрі післядипломної
підготовки лікарів-терапевтів Вищого Державного навчального медичного
закладу України “Українська медична стоматологічна академія”. Також
отримані дані знайшли відображення у главі 2.9 “Регуляція гемостазу” в
монографії Мищенко В.П., Мищенко И.В. “Физиология системы гемостаза”
(Полтава.-АСМИ, 2003.-124с.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана на базі кафедри
нормальної фізіології та Центральної науково-дослідної лабораторії
Української медичної стоматологічної академії. Особисто здобувачем
підібрана та проаналізована наукова література з проблеми, що вивчалася,
на підставі чого сформульована мета та задачі дисертаційної роботи. Під
керівництвом наукового керівника сплановані та проведені всі
експериментальні дослідження, аналіз одержаного фактичного матеріалу,
його статистична обробка та інтерпретація. Дисертантом самостійно
сформульовані основні положення та висновки роботи, написані всі розділи
дисертації.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації були представлені
і обговорені на підсумкових конференціях студентів Української медичної
стоматологічної академії (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Полтава); IV
Міжнародному конгресі “Эниология XXI века” (2002, Одеса); 57-й
науково-практичній конференції студентів та молодих учених Національного
медичного університету імені О.О.Богомольця з міжнародною участю
“Актуальні проблеми сучасної медицини” (2002, Київ); III та IV
Міжнародній медичній конференції студентів та молодих учених
“Медицина-здоров’я-XXI сторіччя” (2002, 2003, Дніпропетровськ); VIII
Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта 2005” (2005,
Дніпропетровськ); Першій всеросійській науковій конференції “Клиническая
гемостазиология и гемореология в сердечно-сосудистой хирургии” (2003,
Москва); 52-й та 53-й Підсумковій Студентській Науковій конференції
(2004, 2005, Москва), 65-й Підсумковій всеукраїнській науково-практичній
конференції студентів та молодих учених СНТ ім. М.Д.Довгялло “Актуальні
проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини та
стоматології” (2003, Донецьк); 7-му, 8-му та 9-му Міжнародному медичному
конгресі студентів та молодих учених (2003, 2004, 2005, Тернопіль); 56-й
та 58-й Всеукраїнській студентській науковій конференції з міжнародною
участю (2003, 2005, Ужгород), Першій Українській конференції “Тромбози в
клінічній практиці: профілактика, діагностика, лікування” (2004, Київ),
66-й та 67-й наукових конференціях студентів та молодих вчених з
міжнародною участю “Досягнення сучасної медицини” (2005, 2006, Львів),
науково-практичній конференції з міжнародною участю “Фізіологія
регуляторних систем” (2003, Чернівці); науково-практичній конференції з
міжнародною участю, яка присвячена 175-річчю від дня народження
І.М.Сечєнова (2004, Одеса), Міжнародному Конгресі фізіологів (2005,
Сочі), Підсумковій науковій конференції молодих учених “Медична
Наука-2005” (2005, Полтава).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 20 наукових робіт, з
яких 9 статей у фахових наукових виданнях, рекомендованих ВАК України,
10 тез у матеріалах вітчизняних та міжнародних конференцій і 1
монографія. Публікації повністю відображають зміст проведеного
дослідження.

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена російською мовою на
198 сторінках, з яких 129 сторінок залікового принтерного тексту. Робота
складається із вступу, огляду літератури, глави з описом методів
дослідження, трьох глав із викладенням отриманих результатів, аналізу та
узагальнення отриманих результатів, висновків, списку використаних
джерел та додатку А на 3 сторінках. Праця ілюстрована 18 таблицями та 10
рисунками. Бібліографія включає 163 вітчизняних та 167 зарубіжних
публікацій.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Матеріали і методи досліджень. На першому етапі для вирішення
сформульованих у дисертації завдань нами були проведені експериментальні
дослідження контрольних та дослідних серій на 40 безпорідних
котах-самцях масою 2,0-4,5 кг (у 20 з яких досліджена кров басейна
яремних та стегнових вен справа та зліва, а у 20 – кров басейна сонної
та стегнової артерії). Окрім котів, в якості об’єктів дослідження нами
використано 17 щурів-самців лінії Wistar, масою 150-200 г, 2-2,5 міс., у
яких досліджували активність процесів пероксидації та антиоксидантних
ферментів (каталаза, супероксиддисмутаза) у півкулях головного мозку.
Під час дослідження щури утримувалися в загальноприйнятих умовах на
стандартному раціона віварію згідно “Санитарным нормам по устройству,
оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник
(вивариев)” (Шафранов В.П., Рясина Т.В., 1974).

На другому етапі дослідження нами були здійснені спостереження за кров’ю
45 людей (добровольців, чоловіків у віці 19-25 років), у 25 з яких
досліджувалася кров із ліктьових вен і у 20 –кров із безіменних пальців
правої та лівої руки.

Комісією з біоетики Української медичної стоматологічної академії
(протокол №9 від 20.05.05) встановлено, що проведені дослідження
відповідають етичним і морально-правовим вимогам згідно наказу МОЗ
України від 01.11.2000.

Коти головними експериментальними тваринами були обрані тому, що вони є
більш амбілатеральними (45%), ніж щури (10%) та миші (В.Л.Бианки, 1985).
Дорослі тварини досліджувалися тому, що у кошенят значно менша ступінь
міжпвікульової асиметрії, ніж у дорослих тварин.

Кров у котів забирали в умовах гексеналового наркозу із розрахунку 100
мг/кг маси тіла тварини одночасно з вен (в одних випадках з яремних, в
інших – зі стегнових) або артерій (в одних випадках із сонних, в інших –
із стегнових) справа і зліва за допомогою сухого пластикового шприца
(однакового об’єму та з однаковим діаметpом голки); венозну кров у людей
отримували шляхом одночасного забору крові з правої та лівої ліктьової
вени сухим пластиковим шприцем. Отриману кров негайно змішували у
співвідношенні 9:1 з 3,8% розчином цитрата натрію та перемішували. У
подальшому кров центрифугували при 1500 об/хв упродовж 10 хвилин для
отримання тромбоцитарної плазми. Частину плазми піддавали повторному
центрифугуванню протягом 30 хвилин при 3000 об/хв для осідання в ній
тромбоцитів та отримання безтромбоцитарної плазми, а потім її
використовували як субстрат для визначення впливу на неї еритроцитів та
змиву з еритроцитів. Змив з еритроцитів (супернатант) для вивчення
активності еритроцитарних факторів гемокоагуляції ми отримували шляхом
одноразового відмивання еритроцитів 0,9%-ним розчином натрію хлориду у
співвідношенні 1:3 і наступного центрифугування упродовж 10 хвилин при
1500 об/хв, надосадову рідину використовували як супернатант. Капілярну
кров у людей для дослідження одержували шляхом одночасного проколу
скарифікатором безіменного пальця правої та лівої руки й потім також
змішували з цитратом натрію для попередження зсідання.

Нами були досліджені кількість еритроцитів (Меньшиков В.В., 1987),
рівень гемоглобіну (Меньшиков В.В., 1987), реологічні властивості крові:
в’язкість крові (Меньшиков В.В., 1987), гематокрит (Меньшиков В.В.,
1987), швидкість осідання еритроцитів (Меньшиков В.В., 1987), їх
кислотна резистентність (Гительзон И.И., Терсков И.А., 1959), здатність
еритроцитарних мембран до деформації (Григорьев Г.И., 1999), а у людей
оцінені еритроцитарні індекси (середній вміст гемоглобіну в еритроциті,
середня концентрація гемоглобіну в еритроциті, середній об’єм одного
еритроциту) (Г.И.Козинец, В.А.Макаров, 1998). Також нами вивчалися
гемокоагуляційні показники: час рекальцифікації (Bergerhof H., Roka L.
1954), тромбіновий час (Баркаган З.С., Момот А.П., 2001) і час лізису
згустка еуглобулінів (Kowarzyk K., Buluk K., 1954).

У своїй роботі ми підраховували кількість еритробластичних острівців,
отриманих з правої та лівої великогомілкової кістки, за методом сумарних
площин (Автандилов Г.Г., 1990), використовуючи зафарбовування за
Папенгеймом (Козинец Г.И., 1998). У тканинах мозку щурів визначали
рівень продуктів, реагуючих з тіобарбітуровою кислотою (Орехович В.Н.,
1977), активність супероксиддисмутази та каталази (Брусов О.С.,
Герасимов А.М., Панченко Л.Ф., 1976). Тканини мозку забирали за умов
гексеналового наркозу у вигляді невеликих фрагментів, з яких у
подальшому готували гомогенати у фізіологічному розчині натрію хлориду з
розрахунку 1:100, які підлягали центрифугуванню при 1500 об./хв.
упродовж 10 хвилин, а потім надосадову рідину використовували для
визначення активності про- та антиоксидантів.

Основою для вибору методів вивчення зсідання крові та коагуляційних
властивостей еритроцитів нам послужив посібник Баркагана З.С.
(З.С.Баркаган, А.П.Момот, 2001), а мікрометоди для дослідження
капілярної крові були запозичені з монографії Баркагана Л.З.
(Л.З.Баркаган, 1993).

У дисертації нами використані стандартизовані реактиви фірм “Hospitex
Diagnostics” (Італія), “Реанал” (Москва, Росія) і “Simko” (Львів,
Україна).

Дослідження профілю індивідуальної міжпівкульової асиметрії проводили з
використанням стандартних методик: провідна кінцівка, провідний палець,
провідне око, поза Наполеона, хлопкова проба з урахуванням анамнезу
(наявність чи відсутність лівшів серед родичів особи, яка
досліджувалася) (А.Р.Лурия, 1975).

Обробка одержаних результатів проводилася за методом порівняння
сукупностей з попарно пов’язаними варіантами з використанням
параметричних (t-критерій Ст’юдента) та непараметричних (Т-критерій
Вілкоксона) методів статистичного аналізу. При цьому розраховувалися
середні значення показників (М) та похибка середнього значення зміни
(m). При симетричному розподілі варіаційного ряду ми використовували
критерій Ст’юдента, при несиметричному – Вілкоксона. Різницю між
показниками вважали достовірною при p

D|

¬

hI

hI

hI

/iiiiccaYYYcccOiiiiiEii

&

gdI

l

DID

°

sh‚?„ooococccUeUeUeUeUeccccccocccoc

&

3Поряд із дослідженням венозної крові на першому місці продовжує
залишатися дослідження крові з пальців (внаслідок меншого травмування
тканин, більш зручного здобуття матеріалу, можливості застосування
меншої кількості крові для отримання необхідної інформації).

Нами проводився статистичний аналіз отриманих результатів окремо для
правшів та лівшів. У таблиці 1 наводимо результати дослідження кількості
еритроцитів, концентрації гемоглобіну та деяких реологічних властивостей
крові і коагуляційних властивостей еритроцитів, отриманих з правого та
лівого безіменного пальців у правшів.

Таблиця 1

Особливості кількості еритроцитів, концентрації гемоглобіну, реологічних
показників та показників еритроцитарного гемостазу в безіменних пальцях
правої та лівої руки у людей (правшів), n=10

Показник, що вивчався Статистичні показники

M±m Р

Справа Зліва

Концентрація гемоглобіну (г/л) 115,00±2,97 109,00±1,86 0,05

Час максимуму гемолізу (хв) 9,02±0,53 10,60±0,63 0,05

Час лізису згустка еуглобулінів (хв) 214,00±4,36 198,00±2,98

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020