.

Особливості перебігу та лікування хронічного періодонтиту у підлітків, інфікованих туберкульозом: Автореф. дис… канд. мед. наук / І.М. Щербина, Укр.

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3259
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

На правах рукопису

ЩЕРБИНА ІРИНА МИКОЛАЇВНА

УДК
[616.314.17-008.1-0.36.12-039.3-08-039.73.339:576.8.095.21]-053.6-002.5

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ПЕРІОДОНТИТУ У
ПІДЛІТКІВ, ІНФІКОВАНИХ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

14.01.22 – СТОМАТОЛОГІИЯ

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Полтава – 1999

8

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Дніпропетровській державній медичній академії
(ректор – академік АМН України професор Г.В.Дзяк) на кафедрі дитячої
стоматології і стоматології інтернів (завідувач кафедрою – професор
Є.Н.Дичко).

Науковий керівник: – доктор медичних наук, професор

Авдоніна Лариса Іванівна, Кримський державний медичний університет
ім.Георгієвського, завідуюча кафедрою терапевтичної стоматології;

Офіційні опоненти: – доктор медичних наук професор

Хоменко Лариса Олександрівна, Національний медичний
універсітет ім. Акад. О.О.Богомольца, завідуюча кафедрою дитячої
терапевтичної стоматології;

– доктор медичних наук, професор

Куцевляк Валентина Федорівна, Харківський інститут удосконалення
лікарів, завідуюча кафедрою терапевтичної стоматології.

Провідна установа: – Київська медична академія післядипломної
освіти, кафедра терапевтичної стоматології з курсом дитячої
стоматології.

Захист дисертації відбудеться “__” ______1999 року о ___годині на
засіданні Спеціалізованої Вченої Ради Д 44.601.01 при Українській
медичній стоматологічній академії (314024, м.Полтава, вул.Шевченка, 23).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Української медичної
стоматологічної академії.

Автореферат розісланий “___”__________1999 р.

Вчений секретар

Спеціалізованої Вченої ради Д 44.601.01

кандидат медичних наук

доцент
Н.В.Головко

Загальна характеристика роботи

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. В нинішнийнаш час продовжує зберігатись
актуальність проблемаи удосконалення методів діагностики, лікування та
профілактики ускладнень каріозних уражень у дітей та підлітків з приводу
високої розповсюдежності поширеності періодонтиту -у до 15-30% у
пацієнтів, що потребують стоматологічної допомоги (А. Кодукова з
співавт.,1989; В.В. Рогінський з співавт.,1996 Іванов В.С., Овруцкий
Г.Д., Гемонов В.В., 1984;, Кодукова , Велічкова 1989,Л.О. Хоменко
Л.І., О.Ф.Кононович,1998 ). Клінічні дослідження останніх років
показують, що значно збільшилась частота запальних процесів
щелепно-лицевої ділянки, кіист щелеп у дітей та підлітків, причиною яких
є уражені періодонтитом тимчасові та постійні зуби (Т.Ф. Виноградова
Т.Ф.,1988;, М.С. ИІванова, М.С.,1992)., Максимовський 1996)
Наявність в порожнині рота дітей та підлітків зубів, уражених
періодонтитом, негативно впливає на загальний стан організму, що може
сприяти виникненню та загостреннюя захворювань внутрішних органів (В.В.
Рогінський, 1988; А.М.Гуляща, 1989; Ємельяненко Н.В.,1984, Поліканова
Л.Г., 1987, Хоменко Л.О.,1987С.І.Черкашин, 1991; М.С. ІИванова
М.С.,19922 ).

При хронічному періодонтиті в періапікальних тканинах зубів
вегетують асоціації мікробів (Л.І.Івашкевич,1993), до складу яких, за
даними еЭкспериіментальнихі та клінічнихі розробокбк, входятьи
показали, що мікобактерії туберкульозу та їх змінені форми, які не
тільки входять до складу мікробних асоціацій які вегетують в
періапекальних тканинах зубів при хронічному періодонтиті, та ще можуть
викликати захворювання у осіб здорових щодо туберкульозу, а особливо у
інфікованих та хворих на надану хворобу ( Л.І. Авдоніна Л.І., 1992 ).

За останнє десятиріччя серед населення України склалиась
несприятливіблагоприємні епідеміологічні обставини, що викликають
сприяють поширенняю захворювання на туберкульозом (О.Г.Хоменко, О.Г.,
1997Хома, … ). Підвищення кількості випадків первинного інфікування
туберкульозом ув дитячому, іа особливо- у підлітковому віці, , формує
особливу групу ризику щодо туберкульозу у зв’язку зі значними змінами
імунологічних реакцій (В.А. Болотникова, 1984; І.А.Волчкова,1986;
Г.А.Клевцова,1988; О.Г. Хоменко, О.Г.,199788, Болотнікова В.А., 1984,
Фірсова В.А.,1985, Клевцова ….).

Отриманоий достатній досвід лікування хронічного періодонтиту у
дітей та підлітків з різною соматичною патологією з урахуванням
імунологічного статусу (В.В.Рогінський, 1988; М.С. Іванова, 1991;
Л.О.Хоменко, Н.В.Біденко, 1997).

із заліком імунологічного (Хоменко, Биденко, Иванова М.С…. ).

Нині В нинішний час пошук обгрунтованих методів лікування
хронічного періодонтиту постійних зубів у дітей та підлітків,
інфікованих щодо туберкульозом,у має актуальність, особливо щодо з точки
зору збереження функціональної повноцінності зубощелепної системи.

Зв’язок роботи

з науковими програмами, планами, темамии

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідницькоїої роботи
кафедри стоматології дитячого віку “ Розробка ефективних засобів
лікування та профілактики стоматологічних захворювань у дітей, що
мешкаютьчих в умовах інтенсивного промислового регіону”, номер №
державної реєстрації – 01.89.0008873.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ. Метою дослідження є підвищення ефективності
лікування та попередження ускладнень хронічного верхівкового
періодонтиту у підлітків, інфікованих щодо туберкульозому, з
уврахуванням визначених патогенетичних особливостей запального процесу у
навколоверхівкових тканинах зуба.

ЗАВДАННЯДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ВизначитиПровести оцінку частотуи виникнення карієсу та його ускладнень
у дітей та підлітків, інфікованих щодо туберкульозому.

Виділити місцеві та загальні фактори ризику в кліниіці хронічного
періодонтиту у підлітків, інфікованих щодо туберкульозому.

Вивчити аспекти особливості перебігу хронічного періодонтиту
імунологічного стану у підлітків з хронічним періодонтитом, здорових та
інфікованих щодо туберкульозому.

Розробити спосіб консервативного лікування хронічного верхівкового
періодонтиту у підлітків, інфікованих щодо туберкульозому.

Провести аналіз віддалених результатів після використання розробленого
способа лікування хронічного періодонтиту у підлітків у підлітків
інфікованих щодо туберкульозу, в співставленні.5.

Апробуіровати розроблений метод спосіб консервативної терапії
хронічного періодонтитуа та запровадити його в практику кліниці
дитячої стоматології та провести аналіз віддалених результатів лікування
у підлітків, інфікованих туберкульозом. ї.

НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Вперше виявленоВперше: – проведено визначення частоти карієсу та
його ускладнень в постійних зубах у підлітків, інфікованих
туберкульозом; визначено, що при інфікуванні туберкульозом у підлітків в
дитячому віці спостерігається підвищення частоти виникнення карієсу та
його ускладнень в постійних зубах, а також підвищується питомаудельна
вага видалених внаслідок ускладненого карієсуа зубів;.

в структурі ускладненого карієсу у підлітків, інфікованих
туберкульозом, має перевагу періодонтит, а особливо – хронічний
гранулюючий періодонтит (до 80,8%), який має в 3 рази більшу частоту
ускладнень, порівняно з особами 13-17 років, здоровими відносно
туберкульозу; у підлітків, інфікованих туберкульозом, у вмісті кореневих
каналах зубів з хронічним періодонтитом в 7 разів частіше виявляли
L-форми мікобактерій туберкульозу;

– визначено, що у пУ підлітківів, інфікованихих щодо туберкульозом,у
з хронічним періодонтитом, відзначаються спостерігаються більш вагоміі
змінии імунологічної реактивності у вигляді зниження неспецифічних
показників імунітету, порівняно з інфікованими туберкульозом особами, що
мають здорові зуби;. п Про це свідчить зниження показників активності
дегідрогеназ лімфоцитів ((сукцинатдегідрогенази (– СДГ) та
альфа-гліцерофосфат-дегідрогенази – ((-ГФДГ)) крові – периіферійічної та
тканин ясен в ділянці здорових зубів, концентрації лізоциму та
секреторного імуноглобуліну -– А в ротовійої рідини;.

Підтверджено припущення, використання в консервативній терапії
хронічного періодонтиту А-бактеріна в комплексі з ретінолом ацетатом
3,44% сприяє підвищенню та нормалізації місцевих цитохімічних показників
активності ферментів СДГ і (-ГФДГ лімфоцитів крові тканин ясен ділянки
уражених зубів, що можливо розглядати як імуномоделюючий ефект. –

рРозроблено спосіб консервативного лікування хронічного
періодонтиту постійних зубів у підлітків, що включає в себе використання
лікувальногої комплексубінації А-бактериіна з масляним розчином
ретінолаом ацетатуом 3,44%;, визначена його клініко-рентгенологічна
ефективність порівняно з традиційними методоами;.

– дДоведено, що після використання розробленого способуа лікування
хронічного періодонтиту показники активності ферментіов лімфоцитів
(СДГ та (- ГФДГ) крові тканин ясен ділянки уражених зубів стабільно
оптимізуються, особливо у підлітків, інфікованих щодо туберкульозому.

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

ТІВ

Використання отриманих даних щодо по захворюваності на карієс та
і його ускладненняь, ступеню пригніченості загального та місцевого
неспецифічного імунітету у підлітків, інфікованих щодо туберкульозому,
дозволяє планувати використання певного обсягу лікувально-профілактичних
заходів ув цій віковій категоріїнаданому колі дітей.

Розроблено та апробовано новий спосіб місцевого консервативного
лікування хронічного періодонтиту у підлітків, що містить в собі
використання лікувального комплексу А-бактерину та масляного 3,44%
розчину ретінола ацетата. Ефективність розробленого способу лікування
підтверджена клініко-рентгенологічними та цитохімічними тестами.

Застосування запропонованого лікувального комплексуа при
проведенні консервативної терапіїого лікування хронічного верхівкового
періодонтиту у підлітків, інфікованих туберкульозом, сприяє нормалізації
стану місцевого імунітету, про що свідчить підвищення я активності та
стабілізація рівня функціонуювання ферментів-дегідрогеназ лімфоцитів
крові ясен в ділянціці уражених зубів.

ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК ЗДОБУВАЧА У РОЗРОБКУ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, ЩО
ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАХИСТ

Дисертаційна робота являє собою самостійне наукове дослідження.
Виконана в умовах кафедри дитячої стоматології та стоматології інтернів
ДДМА, та центральної науково-дослідної лабораторії Дніпро-петровської
державної медичної академії.

Всі положення, що виносяться до офіційного захисту, розроблені
автором самостійно, як і добір клінічного матеріалу, проведення
лабораторних і клінічних досліджень, аналіз результатів дослідження.

Статистична обробка отриманих результатів і тлумачення резулльтатів
клініко-лабораторних досліджень проведені самостійно.

.

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇЇ

Матеріали дисертації викладені та обговорені на підсумкових
науково-практичних конференціях Дніпропетровської державної медичної
академії ( 1995-19987р.р.), засіданні обласного науково-практичного
товариства стоматологів ( 1996-1998р.р.), на міжвузівській
науково-практичній конференції Кримського державного медичного
універсиітету ( 25-27 березня 1998 року, м.Сіимферополь).

оль).

ПУБЛІКАЦІЇ

За темою дисертації опубліковано 77 наукових робіт:, чотиричотири
з яких – у наукових фахових виданнях, одна – в співавторстві; отримана
приоритетна довідка на винахід ( № 98126739 від 22.12.1998р.)..

ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРАКТИКУУ

Матеріали дисертації впровадженоі в лікувально-профілактичних
закладах дитячого профілю м.Дніпропетровська, м.Сіимферополя, в
навчальнийучбовий процес стоматологічнихого факультетіву
Дніпропетровської державної медичної академії та Кримського державного
медичного універсітету.

ї.

СТУКТУРА ТА ОБСЯГ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИИ

Дисертація складаєтся із вступу,. оОгляду літератури, матеріалу та
методик дослідження, результатів клінічних та
клініко-експериіментальних досліджень, заключення, висновків, практичних
рекомендацій, списку літератури ( всього 145 сторінок машинопису).
Робота ілюстрована 18 таблицями та 14 рисунками. Бібліографія
включає 2774 джерела, з яких 178 вітчизняних та 99
іноземних авторів.

.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯЯ

Вирішення поставлених завданьадач здійснювалосяь в клініці та в
клінічному есперіменті з з використанням комплексу клініко-лабораторних,
цитохімічних та бактеріоскопічних методів дослідження.

Об’єктами дослідження стали діти та підлітки 11-17 років, що
знаходились в адекватних соціальних умовах. Всього було обстежено 1440
осіб, яким окрім визначення стоматологічного стану і аналізу історії
хвороби стоматологічного хворого провели статистичну обробку результатів
проб Манту з 2ТЕ ППД-Л за останні 25 – рокиів. В залежності від
інфікованості туберкульозом, діти та підлітки були розподілені на чотири
групи.

Отримані результати заносилися в розроблену карту стоматологічних
обстежень.

Стоматологічне обстеження проводилосяь за рекомендаціями ВООЗ
(Є.В.Боровський, П.АП.Леус, 1985). Визначалисяь поширеність та
інтенсивність каріозного процесу, кількість випадків ускладнень карієсу
на 1000 обстежених. Для оцінки гігієнічного стану порожнини рота
використовувався індекс Федорова – і Володкіноїй (1971). Отримані
результати заносилися в розроблену карту стоматологічних обстежень.

Хронічні форми верхівкового періодонтиту були діагностовані згідно
з загальноприйнятими в клініці дитячої терапевтичної стоматології
методамиів дослідження ( Т.Ф.Виіноградова Т.Ф.,1988; Л.О. ,
Хоменко,1993 ). Рентгенологічнеі обстеження навколозубних тканин
101 зуба проводили у 87 паціиєнтів 13-17 років, до лікування та після
лікування – через рік ( ).

Клініко-лабораторне обстеження проводили у 123 підлітків. Основну
групу склали 42 підлітка, інфікованихих щодо туберкульозом,у та 45
осіб – здорових щодо здорових у відношенні туберкульозуу, у яких
діагностували та лікували хронічний періодонтит. До групи контролю
входили підлітки, що мали здорові зуби: – 20 осіб здорових щодо
туберкульозу та 16 – інфікованих.

Дослідження показників активності дегідрогеназ лімфоцитів
((сукцинатдегідрогенази – (СДГ) та альфа-гліцерофосфатдегідрогенази -(
(-ГФДГ)) крові периіферійічної та тканин ясен в ділянці зубів, здорових
та з хронічним періодонтитом, проводили за уражених хронічним
періодонтитом зубів проводили за допомогою методома кількістної
цитохімії, розробленимого Р.П.Нарцисовим (1969). .

Лабораторні методи дослідження включали в себе визначення вмісту
лізоциму та секреторного імуноглобуліну-А (IgA-s) в ротовій рідині за
методикою T.Manchini з співавторами (1965).

Методом бактеріоскопії досліджували взміст кореневих каналів за по
Цилемю-Нільсеному( ) – для виявлення бактеріальних
кислотостійкихустойчивих форм мікобактерій, за , по
Романовськимому-Гіимзає ( (В.Л.Тихомиров з співавт., 1986 ) – для
визначення L-форм мікобактерій туберкульозу у підлітків, з яких 40 осіб
були інфіковані туберкульозом, а 39 – здорові щодо туберкульозного
інфікування..

Залежно від використаного лікувального впливу в консервативній
терапії хронічного періодонтиту, лікувального впливу 87 підлітків були
розподілені на дві групи, в яких проводили лікування 101 89 зубаів.

УВ першій ( контрольній ) групі було вилікоувано 5044 зубіва ( 252
у інфікованих щодо туберкульозому осіб та 252 – у здорових), яким для
обробки кореневих каналів та для тимчасової пломби яких використовували
0,05% розчин хлоргексиединаа біглюконата. Пломбування кореневих каналів
виконувалось за допомогою гутаперчевих штіфтів та пасти на основі в
виконувалось за допомогою гутаперчевих штіфтов ( в якості сіланта
використовували пасту на основі окису цинка та евгенола).

В другій групі – виліковано 5145 зубів (252 у інфікованих щодо
туберкульозому осіб та 263 – у здорових ), яким нарівні з використанням
0,05% розчину хлоргексиединаа біглюконатаа для обробки кореневих
каналів, використовували комплекс А-бактерину та масляного 3,44% розчину
ретінола ацетата для обробки кореневих каналів та для заапікального
введення в якості тимчасової пломби та лікувального додатка до
цинк-евгенолової пасти – сіланта (використовували при пломбуванні
кореневих каналів зубів. за допомогою гутаперчевих штіфтів

Найближчі строки спостереження складали один місяць, а віддалені
результати лікування хронічного періодонтиту оцінювали через дванадцять
місяців після пломбування кореневих каналів.) додавали комплекс
А-бактеріну та ретінола ацетата 3,44%.

Отримані цифрові дані були статистично оброблені на ПК PENTIUM PC/AT
з використанням керівництва по статистиці ( П.Ф.Рокитський П.Ф.,
І.Є.Єнюков, 1986), з розрахунками критерію Ст’ьюдента , за допомогою
стандартних програм.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

В результаті проведеного статистичного аналізу результатів
туберкулінодіагностичних проб Манту з 2ТЕ ППД-Л за даними амбулаторних
карт (форма 096/у та 97/у) нами встановлено, що частота інфікування
туберкульозом у дітей 11-12 років складає 5,1%, а для підлітків 13-17
років у 3,7 раза вище – 18,6%. Визначене зростання випадків первинного
інфікування туберкульозом у підлітковому віці можливо розцінювати як
наслідок вікового дисбалансу гормональної діяльності, що викликає
дисфункцію захисно-пристосувальних механізмів (В.А. Болотникова, 1984;
І.А.Волчкова, 1986; Г.А.Клевцова,1988; О.І.Белогорцева з співавт.,
1993).

У відповідності з зазначеною метою та завданнями дослідження були
обстежені діти віком від 11 до 17 років та проаналізовані дані їх
стоматологічних амбулаторних карт (форма 043-у) – для визначення
основних показників захворюваності на карієс за даними поширеності,
інтенсивності та частоти і структури ускладненьВ результате тщательного
анализа данных амбулаторных карт (форма №096/у и№97/у) нами было
установлено, что частота туберкулезного инфицирования у детей,
обратившихся за стоматологической помощью, составила для возрастной
группы 11-12 лет – 5,1%, а для подростков 13-17 летнего возраста в 3,7
раза віше – 18,6%.

Можно расценивать это как следствие возрастного дисбаланса
гормональной деятельности, влекущее за собой дисфункцию
защитно-приспособительных механизмов ( )..

УВ зв’язку з цим визначена характерна особливість поширеності та
інтенсивності карієсу зубів у дітей та підлітків, інфікованих та
здорових щодо туберкульозу в порівнянні (табл.1).

связи с этим обнаружена характерная особенность интенсивности и
распространенности кариеса зубов у детей и подростков, имеющих
туберкулезное инфицирование и здоровых, в сопоставлении ( табл. 1)

Таблиця 1

я 1Частота карієсу зубів та його ускладнень у дітей та підлітків

Контингент

осіб

Число

осіб

Показники карієсу зубів

Поширеність Інтенсивність Частота ускладнень

абс. абс. % в одиницях %

Діти 11-12 років

здорові щодо

туберкульозу

625

338

54,2(0,2

1,47(0,12

6,8(0,21

Діти 11-12 років,

інфіковані

туберкульозом

35

18

54,37(0,7

P>0,05

1,08(0,51

P>0,05

30,0(0,73

P<0,05Підлітки 13-17 рокі, здорові щодо туберкульозу63544570,58(0,422,20(0,1718,6(0,8Підлітки 13-17 років,інфікованітуберкульозом 145 107 76,49(0,87P*<0,05 2,52(0,87P*<0,05 52,1(0,27P*<0,05Примітки: Р – вірогідність різниць між підгрупами дітей 11-12 років;Р*- вірогідність різниць між підгрупами підлітків 13-17 років.Нами установлено, что показатели распространенности и интенсивности кариеса зубов у тубинфицированных и здоровых в отношении туберкулеза детей 11-12 летнего возраста существенно не различимы (Р>0,05), в то время как частота осложнений кариеса у этих лиц имела
существенные различия (Р<0,05).Однако, среди подростков, имеющих туберкулезное инфицирование, и распространенность, и интенсивность, а особенно частота осложнений кариеса была существенно выше в абсолютных значениях (Р<0,05 - относительно всех показателей).Необходимо согласиться с тем, что изменения гормонального фона детского организма в пубертатном периоде развития ведет к разбалансировке составных неспецифического иммунитета, а инфицирование микобактериями туберкулеза ослабляет неспецифические факторы защиты из-за усиления интенсивности протекания процессов специфического иммунитета ( ).Со всей определенностью можно сказать, что инфицирование туберкулезом оказывает влияние на развитие дисбаланса иммунорегуляторных систем, что в итоге способствует повышению деминерализации эмали, агрессивному течению кариозного процесса с развитием воспаления в периодонте в более короткие сроки.Структура чатоті Нами встановлено, що у підлітків, інфікованих туберкульозом, показники поширеності, інтенсивності та частоти ускладень були вірогідно вищими в абсолютних значеннях (P<0,05), ніж у здорових у відношенні туберкульозу осіб відповідного віку.Цілком можливо припустити, що негативний вплив інфікування туберкульозом на розвиток дисбалансу імунорегуляторних систем (І.А.Волчкова,1986; Л.Ю.Пятрашкайте, 1990) сприяє підвищенню інтенсивності процесів демінералізації емалі та агресивному перебігу каріозного процесу з розвитком запалення пульпи та періодонта в більш скорочені строки.Структуру частоти ускладнень карієсу у підлітків ілюструє рисунок 1.Рис.1 Структура частоти ускладнень карієсу у підлітківЗа даними нашого спостереження у підлітків, інфікованих туберку-льозом, частота періодонтиту в 2,9 раза перевищує частоту пульпіту, порівняно із здоровими відносно туберкульозу особами відповідного віку ( Р<0,05).В структурі хронічного періодонтиту у підлітків, інфікованих туберкульозом, спостерігається переважний розвиток хронічного гранулюючого періодонтиту (до 80,8%) з високою частотою загострень (в 3 рази вище), порівняно до осіб 13-17 років, здорових щодо туберкульозу.Визначена тенденція збільшення частоти видалень постійних зубів внаслідок ускладнень карієсу (в 1,5 разів) у підлітків, інфікованих туберкульозом, у порівнянні до здорових щодо туберкульозу осіб ( Р<0,05).Таке негативне явище дозволяє припустити, що інфікування туберкульозом у підлітковому віці пригнічує рівні загального та місцевого імунологічного стану (О.Ю.Марченко,1992; О.І.Білогорцева, 1998 ), та на фоні вікових фізіологічних змін (І.А.Аршавський, 1984; Т.П.Кравець з співавт., 1997) сприяє перевазі такого загрозливого ускладнення карієсу, як періодонтит.Підтвердженням такої думки стали результати вивчення деяких ланок патогенезу хронічного верхівкового періодонтиту у підлітків, здорових та інфікованих туберкульозом.Дослідження рівнів показників активності дегідрогеназ лімфоцитів периферійної крові у інфікованих туберкульозом підлітків з хронічним періодонтитом показало, що в цій групі вони були найменшими – СДГ на 40,1%, а - (-ГФДГ на 48,2%, у порівнянні з підлітками контрольної групи (Р<0,05). У підлітків з інтактними зубами було відмічено зниження рівнів активності СДГ на 18,2% та (-ГФДГ на 17,9% серед інфікованих туберкульозом осіб, порівняно до групи контролю (Р<0,05).Перевага в популяції лімфоцитів периферійної крові клітин з низьким рівнем активності СДГ та (-ГФДГ вказує на зниження загальної неспецифічної імунологічної резистентності у підлітків, інфікованих туберкульозом (І.А.Волчкова,1986; О.А.Киршак, 1989), особливо при хронічному періодонтиті.В результаті вивчення стану місцевої неспецифічної імунологічної резистентності у підлітків з інтактними зубами нами встановлено, що концентрація IgA-s в ротовій рідині у осіб здорових щодо туберкульозу була на 22% вище, ніж у тубінфікованих (Р<0,05). У підлітків з хронічним періодонтитом, показник концентрації IgA-s на 30,5% був нижчим у інфікованих туберкульозом осіб, у порівнянні до здорових щодо туберкульозу (Р<0,05).Вміст лізоциму в ротовій рідині у підлітків з хронічним періодонтитом, інфікованих туберкульозом, на 44% був нижчим, порівняно до тубінфікованих осіб з інтактними зубами (Р<0,05).Дослідження вмісту кореневих каналів зубів у інфікованих туберкульозом підлітків з хронічним періодонтитом довело, що частота виявлення L-форм мікобактерій туберкульозу в 7,7 разів перевищувала аналогічний показник у осіб, здорових щодо туберкульозу (Р<0,05).Згідно з завданнями, нами встановлено, що підлітки, інфіковані туберкульозом, мали знижені показники рівнів активності СДГ та (-ГФДГ лімфоцитів тканин ясен в ділянці здорових зубів, у порівнянні зконтрольною групою (P<0,05) ( рис.2).Рис.2 Рівні активності СДГ та (-ГФДГ лімфоцитів крові ясенв ділянці здорових зубів у підлітківРівні активності ферментів СДГ та (-ГФДГ лімфоцитів крові ясен в ділянках зубів з хронічним періодонтитом у інфікованих туберкульозом підлітків теж були зниженими, порівняно до здорових щодо туберкульозу осіб (P<0,05). Найгіршими ці показники були у випадках хронічного гранулюючого періодонтиту (P<0,05).Таким чином, у підлітків, інфікованих туберкульозом, мають місце деякі особливості перебігу хронічного верхівкового періодонтиту:1) питома вага хронічного гранулюючего періодонтиту (до 80,8%) в структурі запальних захворювань верхівкового періодонту;2) зниження загальної та місцевої неспецифічної імунологічної резистентності на фоні інфікування туберкульозом;3) в 7 разів більша частота виявлення L-форм мікобактерій тубер-кульозу у вмісті кореневих каналів зубів з хронічним верхівковим періодонтитом;4) зниження місцевої неспеціфічної імунологічної резистентності тканин в ділянці зубів з хронічним верхівковим періодонтитом.Згідно з завданнями нами вивчено вплив лікувальних засобів для консервативної терапії хронічного періодонтиту у підлітків, інфікованих і здорових щодо туберкульозу.Встановлено, що при використанні тільки 0,05% хлоргексидину біглюконату в консервативній терапії хронічного періодонтиту упідлітків контрольної групи показники рівнів активності СДГ та (-ГФДГ лімфоцитів крові ясен в ділянках уражених зубів не мали вірогідної різниці до та після лікування (Р>0,05) (рис.3).

Рис.3 Рівні активності ферментів СДГ та (-ГФДГ лімфоцитів крові ясен в
ділянках зубів у підлітків з хронічним періодонтитом

У відповідності з нашими спостереженнями, застосування в
консервативній терапії хронічного періодонтиту розробленого способу з
використанням А-бактерину та масляного 3,44% розчину ретінола ацетата
супроводжувалось вірогідним підвищенням рівнів СДГ та (-ГФДГ лімфоцитів
крові ясен в ділянках зубів з хронічним періодонтитом у підлітків
здорових і особливо, інфікованих туберкульозом (Р<0,05) (див.рис.3). Отримані результати дозволяли стверджувати про підвищення рівня місцевої неспецифічної резистентності навколозубних тканин при використанні розробленого способу лікування хронічного періодонтиту у підлітків, інфікованих туберкульозом, на відміну від стандартного.За даними підсумків клінічного впровадження розробленого способу консервативного лікування хронічного періодонтиту у підлітків - це принесло позитивний результат у вигляді одужання з рентгенологічним підтвердженням 86% здорових та 74% інфікованих туберкульозом осіб 13- 17 років (Р<0,05).Використання стандартного способу для консервативного лікування хронічного періодонтиту мало позитивний результат у 73% здорових та лише 59% інфікованих туберкульозом осіб (Р<0,05). Характерно, що потреба в хірургічному лікуванні у осіб контрольної групи склала 23%, в той час для підлітків, яких лікували запропонованим способом – 18% (Р<0,05). Необхідно підкреслити достатньо високу частоту ускладнень після лікування хронічного періодонтиту у підлітків контрольної групи, інфікованих туберкульозом. Вона склала 18%, що майже в 4 раза вище ніж у інфікованих туберкульозом підлітків спостерігаємої групи (4,5%), де використовували запропонований спосіб лікування хронічного періодонтиту (Р<0,05).Розроблений спосіб лікування хронічного періодонтиту, за даними дослідження, суттєво знизив кількість відвідувань інфікованих туберкульозом пацієнтів з 4,2(0,2 діб – в групі контролю, до 3,6(0,1 в групі спостереження (Р<0,05).Особливості результатів лікування хронічного періодонтиту у підлітків контрольної та дослідної груп супроводжувались відповідними позитивними динамічними змінами рівнів активності СДГ та (-ГФДГ лімфоцитів крові ясен в ділянках зубів з хронічним періодонтитом через один, шість та дванадцять місяців після завершення консервативної терапії. Зростання та стабілізація перелічених показників найбільш значним було у підлітків, інфікованих туберкульозом, яким в лікуванні хронічного періодонтиту використовували розроблений комплекс А-бактерину та масляного 3,44% розчину ретінола ацетату, на відміну від інфікованих туберкульозом осіб контрольної групи (Р<0,05).Вивчення характеру динаміки інфікування туберкульозом на протязі двох років показало, що у підлітків зазначеної групи (N=780) кількість осіб, інфікованих туберкульозом, знизилась на 3,4% (Р<0,05).Таким чином, усі проаналізовані показники прямо свідчать про більш високу результативність застосування розробленого способу, що містить комплекс А-бактерину та масляного 3,44% розчину ретінола ацетату, для консервативного лікування хронічного періодонтиту у підлітків, особливо при наявності такого фактору ризику, яким є інфікування туберкульозом.ВИСНОВКИУ підлітків, інфікованих туберкульозом, порівняно до здорових щодо туберкульозу осіб 13-17 років, визначені більш високі показники поширеності карієсу (76,49% та 70,58%), його ускладнень (52,1% та 18,6%), а також частоти видалень постійних зубів (4,1% та 2,8%).На фоні інфікування туберкульозом у підлітків має місце розвиток стану дефіциту загального та місцевого неспецифічного імунітету, у вигляді зниження показників активності дегідрогеназ лімфоцитів (СДГ та (-ГФДГ) крові періферійної та тканин ясен в ділянці здорових зубів, зменшення рівнів концентрації лізоциму та IgA-s в ротовій рідині, що розцінюється як фактор ризику клінічних ознак хронічного верхівкового періодонтиту.У підлітків, інфікованих туберкульозом, підвищується питома вага хронічних форм періодонтиту в структурі ускладнень карієсу (28,9%), з перевагою хронічного гранулюючого періодонтиту (80,8%), а розвиток хронічного періодонтиту в стадії загострення має місце в три рази частіше, у порівнянні із здоровими відносно туберкульозу осіб.Для підлітків, інфікованих туберкульозом, визначена більш висока частота (в 7 разів) виявлення у вмісті кореневих каналів зубів з хронічним верхівковим періодонтитом L-форм мікобактерій туберкульозу, особливо у випадках хронічного гранулюючого періодонтиту.У інфікованих туберкульозом підлітків, розвиток хронічного верхівкового періодонтиту супроводжується більш вагомим пригніченням активності СДГ та (-ГФДГ лімфоцитів крові тканин ясен ділянки уражених зубів, що свідчить про зниження потенціалу неспеціфичної імунологічної резистентності навколоверхівкових тканин.Використання розробленого способу лікування хронічного періодонтиту у підлітків, інфікованих туберкульозом, супроводжувалось підвищеннями рівнів СДГ та (-ГФДГ лімфоцитів крові ясен в ділянках уражених зубів, що свідчило про підвищення рівня місцевої неспецифічної резистентності навколозубних тканин.Клінічне використання розробленого способу лікування хронічного періодонтиту у підлітків, інфікованих туберкульозом, сприяло високому ступеню клініко-рентгенологічного одужання (73,9%-розроблений спосіб та 59,1%-стандартний), зниженню числа ускладнень майже в чотири рази, та благоприємним віддаленим результатам, свідченням яких є позитивна динаміка зростання активності СДГ та (-ГФДГ в лімфоцитах крові навколозубних тканин.ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇПідлітки, інфіковані туберкульозом, мають більш вищі показники поширеності карієсу та його ускладнень, що обумовлює визначення їх в окрему групу для проведення лікувально-профілактичних втручань.У підлітків, інфікованих туберкульозом, має місце пригнічення загального та місцевого неспецифічного імунітету, що необхідно враховувати під час визначення лікувально-профілактичних заходів щодо карієсу та його ускладнень.З метою підвищення ефективності лікування хронічного верхівкового періодонтиту постійних зубів у підлітків, особливо при інфікуванні туберкульозом, в місцевій консервативній терапії доцільно використовувати комплекс лікарських речовин, що складається з А-бактерину та масляного 3,44% розчину ретінола ацетата.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬЩербина И.Н. Частота кариеса зубов и его осложнений у детей и подростков с туберкулезным инфицированием // Вестник проблем биологии и медицины.- Полтава-Харьков, 1998.-№7.-С.111-117.Щербина И.Н. Цитохимические показатели при осложненном кариесе у подростков, инфицированных туберкулезом // Вестник проблем биологии и медицины.- Полтава-Харьков, 1998.-№12.-С.129-134.Щербина И.Н. Состояние активности сукцинатдегидрогеназы и альфа-глицерофосфатдегидрогеназы лимфоцитов крови тканей перио-донта у подростков, инфицированных туберкулезом//Вестник проблем биологии и медицины.-Полтава-Харьков,1998.-№18.-С.36-41.Щербина И.Н. Способ лечения хронического периодонтита у подростков, инфицированных туберкулезом// Таврический медико-биологический вестник. - Симферополь, 1998.-№1-2.-С.61-63.Щербина И.Н., Авдонина Л.И., Дычко Е.Н. Распространенность и интенсивность кариеса у детей и подростков с туберкулезным инфицированием //Основні стоматологічні захворювання, їх профілактика та лікування.- Полтава, 1996.- С.61.Щербина И.Н. Показатели активности сукцинатдегидрогеназы периферической крови при хроническом воспалении в периодонте у подростков с виражами туберкулиновых реакций.// Современная стоматология и челюстно-лицевая хирургия.- Киев, 1998.- С.109-111.7. Спосіб лікування хронічного періодонтиту у підлітків, інфікованих туберкульозом / Винахід № 98126739 від 22.12.1998р.АНОТАЦІЯЩербина І.М. “Особливості перебігу та лікування хронічного періодонтиту у підлітків, інфікованих туберкульозом”. Рукопис.Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 - Стоматологія. Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, м.Полтава, 1999.За результатами стоматологічного обстеження 1440 осіб від 11 до 17 років визначено, що підлітки, інфіковані туберкульозом, мають значно вищий рівень поширеності карієсу та його ускладнень.На фоні інфікування туберкульозом встановлено тенденцію розвитку стану дефіциту загального та місцевого неспецифічного імунітету, який погіршується у підлітків з хронічним періодонтитом.Розроблено та запроваджено спосіб консервативного лікування хронічного періодонтиту у підлітків, інфікованих туберкульозом, з використанням А-бактерину та масляного 3,44% розчину ретінола ацетата, який сприяє зменшенню кількості ускладнень, скороченню строків лікування, розвитку позитивних віддалених результатів.Ключові слова: хронічний періодонтит, інфікування туберкульозом, підлітки, цитохімічні дослідження, імунітет, А-бактерин, лікування.АННОТАЦИЯЩербина И.Н. “Особенности течения и лечение хронического периодонтита у подростков, инфицированных туберкулезом”. Рукопись.Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 - Стоматология. Украинская медицинская стоматологическая академия МЗ Украины, г.Полтава,1999.В настоящее время, когда продолжает сохранять актуальность проблема осложненного кариеса у детей и подростков, на фоне неблагоприятных эпидемиологических обстоятельств из-за роста заболеваемости туберкулезом среди населения Украины, поиск обоснованых методов лечения хронического периодонтита у детей и подростков, инфицированных туберкулезом, является актуальным в плане сохранения функциональной полноценности зубочелюстной системы.По результатам стоматологического обследования 1440 лиц от 11 до 17 лет определено, что подростки, инфицированные туберкулезом, по сравнению со здоровыми относительно туберкулеза лицами, имеют более высокий уровень распространенности кариеса (76,49% и 70,58%), его осложнений (52,1% и 18,6%), а также частоты удалений постоянных зубов (4,1% и 2,8%). У подростков, инфицированных туберкулезом, повышается удельный вес хронических форм периодонтита в структуре осложнений кариеса до 28,9%, с преимуществом хронического гранулирующего периодонтита (80,8%), а развитие хронического периодонтита в стадии обострения имеет место в три раза чаще по сравнению со здоровыми в отношении туберкулеза лицами.На фоне инфицирования туберкулезом установлена тенденция развития состояния дефицита общего и местного неспецифического иммунитета, в виде снижения уровней активности ферментов-дегидрогеназ (СДГ и (-ГФДГ) лимфоцитов крови периферической и тканей десны в области зубов, а также снижения концентрации секреторного иммуноглобулина А и лизоцима ротовой жидкости, усугубляющееся у подростков с хроническим верхушечным перио-донтитом. Уровни активности ферментов СДГ и (-ГФДГ лимфоцитов крови десны в области зубов с хроническим периодонтитом у инфицированных туберкулезом лиц 13-17 лет были сниженными по сравнению со здоровыми. Наихудшими эти показатели были в случаях хронического гранулирующего периодонтита.У подростков, инфицированных туберкулезом, определена более высокая частота ( в 7 раз) выявления L-форм микобактерий туберкулеза в содержимом корневых каналов зубов с хроническим периодонтитом, особенно в случаях хронического гранулирующего периодонтита.Разработан и внедрен в практику способ консервативного лечения хронического верхушечного периодонтита с применением комбинации А-бактерина и ретинола ацетата 3,44% для медикаментозной обработки корневых каналов и заапикального введения, который способствует уменьшению количества осложнений, укорочению сроков лечения, развитию позитивных отдаленных результатов, свидетельством которых является позитивная динамика роста уровней активности СДГ и (-ГФДГ в лимфоцитах крови околозубных тканей, особенно у подростков, инфицированных туберкулезом.Ключевые слова: хронический периодонтит, инфицирование туберкулезом, подростки, цитохимические исследования, иммунитет, А-бактерин, лечение.THE SUMMARYScherbina I.N. " Features of current and treatment chronic periodontitis at teenagers with silent infection of childhood-type by tuberculosis ". The manuscript.The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of medical sciences on a speciality 14.01.22 - Stomatology. Ukrainian medical stomatology academy, HD of Ukraine, Poltava, 1999.By results of stomatology of inspection 1440 persons from 11 till 17 years are certain, that the teenagers, with silent infection of childhood-type by tuberculosis, have more high level of prevalence of caries and its complications. On a background silent infection of childhood-type the tuberculosis, establishes the tendency of development of a condition of deficiency of general and local unspecific immunity, which is worsened at teenagers with chronic periodontitis.Is developed the way of chronic periodontitis at teenagers with silent infection of childhood-type by tuberculosis are reduction of quantity an of complications, short an of terms of treatment, a development of the positive remote a results.Key words: chronic periodontitis, silent infection of childhood-type by a tuberculosis, teenagers, cellulochemical of research, immunity, A - bacterin, treatment.Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.Відповідальний за випускдоцентН.В.Головкоосложненного кариеса у подростков представлена на рисунке 1. Согласно нашим исследованиям соотношение частоті пульпита и периодонтита у подростков здоровых в отношении туберкулеза оказалось различным. Если у 11-12 лет частота пульпита к периодонтиту составила 3,7, то у подростков 13-17 летнего возраста – 0,8. В то же время у лиц, инфицированных туберкулезом, это соотношение было порядка 2,3 – для детей 11-12 лет и 0,7 – у подростков. Это свидетельствует о преобладании такого грозного осложнения кариеса, как периодонтит, у лиц подросткового возраста, инфицированных туберкулезом (рис.1)Определенную нами тенденцию повышения частоты удалений постоянных зубов у детей и подростков, инфицированных туберкулезом, можно расценить как следствие более агрессивного течения осложненного кариеса и недостаточностью эффективности традиционных методов его лечения, без учета особенностей наличия скрытой микобактериальной популяции у тубинфицированных детей 11-12 лет и подростков 13-17 лет (рис.5.1).Рисунок 5.1Структура частоты осложненного кариеса у подростковТаким образом, повышение частоты осложненного кариеса у тубинфицированных подростков, скорее всего связано с возрастными особенностями гормональной перестройки организма, которые провоцируют развитие дисбаланса иммуно-регулирующих систем, что в свою очередь усугубляется воздействием туберкулезной инфекции. Наличие сочетания напряженности специфического иммунитета у тубинфицированных подростков на фоне резких возрастных изменений в связи с гормональной перестройкой организма, по видимому, может являться фактором угнетения процессов неспецифического иммунитета, как общего, так и местного, частным проявлением которого являются неблагоприятные тенденции в возникновении и течении кариесапостоянных зубов с нарастанием количества случаев его осложненных форм.Следовательно, отсутствие обоснованного и направленного лечения осложненного кариеса в целом увеличивает частоту этой патологии у детей и подростков инфицированных туберкулезом, по сравнению со здоровыми в отношении этой патологии лицами.Подтверждением высказанного предположения стали результаты изучения некоторых звеньев патогенеза хронического воспаления околоверхушечных тканей зубов у подростков, имеющих туберкулезное инфицирование.При исследовании активности ферментов - дегидрогеназ (СДГ и (-ГФДГ) периферической крови подростков без кариеса и его осложнений, отмечается снижение уровней активности СДГ на 18,2% и (-ГФДГ на 17,9% у тубинфицированных лиц по сравнению с контрольной группой.Имеются многочисленные сведения о роли реактивности иммунной системы, что играет ведущую роль в преодолении иммунной агрессии, являясь одним из механизмов общего адаптационно-компенсаторного синдрома, обеспечивающей сохранение жизни человека при изменении условий внешней и внутренней среды ( ). Основой любого механизма этого – является способность энергосинтезирующих систем обеспечить и закрепить необходимые структурные изменения ( ).Энергетические процессы, обеспечивающие активность деятельности клеточных элементов в реакциях адаптации, в том числе и в реакции противотуберкулезной защиты, регулируются ферментами митохондрий клеток, такими как СДГ и (-ГФДГ, с которыми связана способность митохондрий противостоять гипоксическим условиям ( ).Определение активности окислительно-восстановительных ферментов митохондрий лимфоцитов периферической крови несет в себе информацию диагностической и прогностической ценности ( ).Следует отметить, что у тубинфицированных подростков с интактными зубами, показатели уровней активности СДГ и (-ГФДГ отличаются от аналогичных - у здоровых в отношении туберкулеза лиц, как с хроническим периодонтитом, так и без кариеса и его осложнений ( Р<0,05).Со всей очевидностью можно допустить возможность существования изменений окислительно-восстановительных процессов и нарушений структуры клеточных мембран вследствие свободной циркуляции в организме антигенов туберкулезных бактерий, что приводит к дисферментемии, характеризующейся снижением активности СДГ и (-ГФДГ в лимфоцитах периферической крови. Обращают на себя внимание выявленные нарушения активности изучаемых ферментов, как отражение метаболических сдвигов в иммунно - компетентных клетках. Преобладание в пуле иммуннокомпетентных клеток лимфоцитов периферической крови с низкой активностью СДГ и (-ГФДГ указывает на снижение резистентности организма подростка, инфицированного туберкулезом, несмотря на отсутствие патологических изменений твердых тканей зубов на момент обследования ( ).Однако у тубинфицированных лиц с осложненным кариесом активность СДГ была еще более низкой ( 11,76+ 0,36 ед.), по сравнению с подростками контрольной группы ( 19,63+0,81 ед), так же как и показатели уровней активности (-ГФДГ (6,74+0,42ед. и 12,92+0,72 ед. соответственно ) (Р<0,05 для обеих показателей).Наличие прямой коррелятивной связи между показателями СДГ и (-ГФДГ свидетельствует о достаточно глубоких структурных функциональных нарушениях ферментов лимфоцитов периферической крови у лиц инфицированных туберкулезом, что отягощает клинику хронического верхушечного периодонтита у этих лиц.Проведенный нами анализ состояния местных неспецифических факторов резистентности указал на некоторые характерные особенности в изменениях уровней содержания лизоцима и Ig A-S смешанной слюны при разных состояниях относительно наличия карие саего осложнений у подростков, инфицированных туберкулезом.Нами установлено, что концентрация секреторного IgA у здоровых в отношении туберкулеза подростков с интактными зубами была на 22% выше, чем у тубинфицированных лиц без кариеса и его осложнений (Р<0,05). Таким образом инфицирование микобактериями туберкулеза влечет за собой угнетение местной неспецифической иммунологической реактивности также как и развитие данного заболевания ( ).В тоже время у здоровых в отношении подростков с хроническим верхушечным периодонтитом показатель относительно IgA-S на 33,3% превышал аналогичный в группе лиц не инфицированных туберкулезом с интактными зубами (контрольной) (Р<0,05), что связано с повышением интенсивности иммунных реакций при данной патологии. Представляет интерес тот факт, что у тубинфицированных подростков с хроническим верхушечным периодонтитом уровни содержания IgA-S ротовой жидкости в сопоставлении с аналогичными показателями контрольной группы лиц интактных в отношении туберкулеза и кариеса были идентичными (Р>0,05).
Содержание лизоцима в ротовой жидкости у подростков инфицированных
туберкулезом с ХВП оказалось на 44% ниже, чем у тубинфицированных лиц с
интактными зубами.

Следовательно имеет место существенное угнетение факторов местной
неспецифической резистентности на фоне туберкулезного инфицирования у
подростков, что усугубляет течение воспаления в периапекальных тканях
пораженных ХВП зубов, придавая ему более агрессивное течение, трудно
поддающееся лечению, приводя к обострению процесса и удалению постоянных
зубов.

Исследование содержимого корневых каналов зубов у тубинфицированных
подростков имеющих ХВП обнаружило, что частота обнаружения L-форм
микобактерий туберкулеза в 7,7 раза выше, чем аналогичный показатель у
лиц здоровых в отношении туберкулеза. Полученные результаты со всей
очевидностью свидетельствуют о трансформации микобактерий в околозубных
очагах на фоне туберкулезного инфицирования. Вследствие этого, у
тубинфицированных лиц существует определенная недостаточность в
осуществлении процессов местной неспецифической иммунологической защиты
непосредственно околозубных тканей, из-за хронического воздействия
персистирующих в определенных условиях микобактерий туберкулеза. По
данным ряда авторов подобные резервуары специфической инфекции
поддерживают в организме нестерильный иммунитет (268), однако, при
резком снижении реактивности организма условно-стабильные L-формы
способны реверсировать, вызывая обострение воспалительного процесса (
39,53,64,84, 100).

Изучена активность ферментов СДГ и (-ГФДГ лимфоцитов крови десны у
подростков с ХВП при разном отношении к инфицированию туберкулезом
(рис.5.2, 5.3 ).

Рисунок 5.2

Активность СДГ и (-ГФДГ лимфоцитов крови десны у

подростков в области интактных зубов

На основании проведенных нами исследований установлено, что
подростки инфицированные туберкулезом имели сниженные показатели
активности СДГ и (-ГФДГ лимфоцитов крови десны даже в области интактных
зубов в сопоставлении с контрольной группой (Р<0,05).В то же время при ХВП и обострениях ХВП, уровни активности СДГ и (-ГФДГ лимфоцитов крови десны в области пораженных зубов существенно снижались, по сравнению с аналогичными показателями у лиц здоровых в отношении туберкулеза (Р<0,05). Эти изменения с наибольшей очевидностью свидетельствуют о неблагоприятной ситуации, складывающейся в окружающих пораженный зуб тканях, выраженной в резком обоюдном угнетении активности ферментов СДГ и (-ГФДГ лимфоцитов крови десны при хроническом гранулирующем периодонтите, что свидетельствует о снижении их иммунокомпетентных свойств.Рисунок 5.3Активность СДГ и (-ГФДГ лимфоцитов крови десны области зубов с хроническим периодонтитом у тубинфицированных и здоровых в отношении туберкулеза подростковТаким образом, хроническое воспаление в периапекальных тканях подростков приводит к выраженной дисферментемии, характеризующейся снижением уровней активности СДГ и (-ГФДГ лимфоцитов крови десны области пораженных зубов. Характер и интенсивность изменения ферментативной активности в лимфоцитах соответствуют активности воспалительных процессов в периапекальных тканях с учетом стадии процесса и характера микрофлоры. По состоянию активности ферментов крови, в данном случае – десны области пораженных и интактных зубов, можно в значительной степени оценить развитие факторов вызывающих гипоксию и аллергию ( ). При этом аллергия усугубляет гипоксическое состояние, а хроническая гипоксия тканей ведет к выраженному формированию аллергического фона.Основываясь на исследованиях - собственных и других авторов ( ),следует признать, что иммунный процесс, возникающий в результате инфицирования туберкулезом и формирования очага периапекальной очаговой инфекции, оказывает влияние на энергетический обмен иммунокомпетентных клеток на общем и местном уровнях макроорганизма.Таким образом, состояние ферментативной активности в лимфоцитах дает представление о характере и интенсивности изменений общей и местной иммунологической реактивности: как у здоровых в отношении кариеса и его осложнений, так и у лиц, имеющих осложненный хроническим периапекальным процессом поражения твердых тканей зубов. Проведенные исследования позволяют заключить, что в лимфоцитах отражается метаболический статус всего организма ( ).Степень активности ферментов в лимфоцитах крови тканей десны в области пораженных зубов позволяет, в определенной мере, судить о состоянии местной иммунологической реактивности, о вероятности и характере развития вторичных проявлений очаговой инфекции на раннем этапе, т.е. служить прогностическим маркером ( ).Так или иначе, подростки, инфицированные туберкулезом, имеют свои особенности ряда звеньев патогенеза в развитии хронического воспалительного процесса в периодонте, относительно лиц здоровых в отношении туберкулеза, что нельзя не учитывать при планировании лечебно профилактических вмешательств.Вот почему при испытании в клинических условиях воздействия лечебных средств на воспаленные ткани при хроническом верхушечном периодонтите, была установлена эффективность стандартного препарата (0,05% раствора хлоргекседина биглюконата) и разработанного лечебного комплекса (смесь А-бактерина и 3,44% масляного раствора ретинола ацетата). Основываясь на экспериментальных и клинических исследованиях, проведенных ранее ( ), и результатах клинического изучения воздействия указанных лечебных средств на двух группах подростков, следует отметить, что в контрольной (35 зубов) и в опытной (36 зубов) группах получены позитивные результаты. Вместе с тем, показатели активности ферментов лимфоцитов крови десны, в области пораженных зубов у подростков контрольной группы по активности СДГ и (-ГФДГ не имели достоверных отличий до и после воздействия (Р>0,05) (рис. 5.4).

Рисунок 5.4

Активность СДГ и (-ГФДГ лимфоцитов крови тканей десны в области
пораженных зубов у подростков с ХВП основной и контрольной групп
воздействия

В то же время медикаментозное воздействие на ткани периодонта у
лиц опытной группы вызвал достоверное повышение показателей уровней
активности как СДГ, так и (-ГФДГ (Р<0,05), особенно у лиц, инфицированных туберкулезом.Это позволяет нам утверждать о более высокой эффективности разработанного лечебного комплекса при медикаментозном воздействии на воспаленные ткани при ХВП у лиц, инфицированных туберкулезом.В результате клинической апробации разработанного способа лечения ХВП у тубинфицированных подростков, в сопоставлении со здоровыми лицами, были установлены некоторые особенности по ряду показателей результативности лечебно-профилактических воздействий.Оказалось, что использование в клинике с лечебной целью стандартного 0,05% раствора хлоргекседина биглюконата в итоге приводит к выздоровлению с рентгенологическим подтверждением у 73% здоровых в отношении туберкулеза лиц и лишь - 59% тубинфицированных подростков (Р<0,05).В тоже время применение для медикаментозной обработки при лечении ХВП разработанного комплекса состоящего из смеси А-бактерина и 3,44% масляного раствора ретинола ацетата принесло позитивный результат у 86% здоровых в отношении туберкулеза и 74% тубинфицированных лиц (Р<0,05).Характерно, что нуждаемость в хирургическом способе лечения после завершения консервативной терапии у лиц контрольной группы составила почти 23%, в то время как для лиц опытной группы – 18%. Одновременно с этим следует подчеркнуть достаточно высокую частоту осложнений после лечения у тубинфицированных лиц контрольной группы. Она составила 18%, что почти в 4 раза выше, чем у таких же подростков опытной группы (Р<0,05).Важно отметить, что разработанный способ лечения ХВП существенно снизил количество посещений пациентов инфицированных туберкулезом с 4,2+-0,2 - в контрольной группе, до 3,6+-0,1 в опытной (Р<0,05) (рис 5.5).Рисунок 5.5Соотношение показателей результатов лечения стандартным и предложенным способами хроническоговерхушечного периодонтита у подростков,инфицированных туберкулезомВ целом все взятые в анализ показатели прямо свидетельствуют о более высокой результативности применения разработанного комплекса состоящего из смеси А-бактерина и 3,44% масляного раствора ретинола ацетата в лечении ХВП при наличии фактора риска, каким является инфицирование туберкулезом.Следует отметить, что особенности результатов лечения у подростков контрольной и опытной групп сопровождались позитивными динамическими изменениями в показателях уровней активности СДГ и (-ГФДГ лимфоцитов крови десны в области пораженных зубов (рис.5.6), показателей местной неспецифической резистентности полости рта – содержание в ротовой жидкости IgA-S и лизоцима, а также рентгенсемиотики околоверхушечных тканей пораженных ХВП зубов в сопоставлении.Таким образом, разработанный нами способ лечения хронического верхушечного периодонтита благотворно влияет на состояние активности ферментов в лимфоцитах, что может служить косвенным показателем восстановления способности этих клеток осуществлять свою основную иммунорезистентную функциюБолее отчетливые и достоверные изменения указанных показателей отмечены у инфицированных туберкулезом подростков опытной группы.Разработанный и применяемый нами способ лечения хронического верхушечного периодонтита у подростков с различным статусом в отношении туберкулеза, судя по результатам местных проявлений, способствует нормализации местной иммунологической реактивности и нормализации защитных сил организма, о чем свидетельствует определенная тенденция снижения числа инфицированных туберкулезом лиц среди наблюдаемых подростков на 3,4% при Р<.ВИСНОВКИ1. Частота возникновения кариеса и его осложнений у подростков, инфицированных туберкулезом, составляет: распространенность – 76,49%; осложнений – 52,1%; частота удалений постоянных зубов –4,1% , что значительно выше, чем у здоровых в отношении туберкулеза лиц (распространенность – 70,58%; осложнений – 18,6% и частота удалений постоянных зубов – 2,8%.2. Удельный вес хронических форм периодонтита более высокий у тубинфицированных подростков (28,9%), по сравнению со здоровыми в отношении туберкулеза лицами (9,9%).3. Рост частоты осложненного кариеса у подростков, инфицированных туберкулезом -52,1% ( у здоровых в отношении туберкулеза лиц – 18,6%), связан с угнетением неспецифической иммунологической реактивности на фоне напряжения специфического иммунитета, вследствие патогенного воздействия скрыто существующей, измененной микобактериальной популяции.4. Хроническое воспаление околоверхушечных тканей зуба у подростков, инфицированных туберкулезом, сопровождается выраженными изменениями состояния местного и общего иммунитета, что расценивается как основные факторы риска клинических проявлений хронического верхушечного периодонтита.Развитие хронического верхушечного периодонтита у тубинфицированных подростков приводит к дисферментемии местных тканей, характеризующейся снижением активности СДГ и (-ГФДГ в лимфоцитах крови тканей десны области пораженных зубов.6. Применение лечебного комплекса – состоящего из смеси А- бактерина с масляным раствором 3,44% ретинола ацетата, способствует оптимизации функционирования энергообеспечивающих дегидрогеназ лимфоцитов крови околозубных тканей, что является наиболее ранним свидетельством нормализации местного неспецифического иммунологического статуса, особенно у лиц инфицированных туберкулезом.7. Разработанный комплекс лечебно-профилактических мероприятий примененный при лечении хронического периодонтита у подростков, инфицированных туберкулезом, обладает высокой эффективностью при клиническом применении, что подтверждается высоким процентом положительных исходов (73,9%-предложенный способ и 59,1% - стандартный), сокращением сроков лечения (3,6(0,1 дня – предложенный способ и 4,2(0,2 дня – стандартный) и благоприятными отдаленными результатами, свидетельством которой является положительная динамика цитохимических показателей активности СДГ и (-ГФДГ в лимфоцитах крови околозубных тканей.ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇПри лечении хронического периодонтита у подростков, необходимо проведение анамнестических исследований на определение наличия стабильного виража туберкулиновых реакций, свидетельствующих о наличии первичного туберкулезного инфицирования, и составляет 18-20% из числа ежегодно обследуемых лиц 13-17 лет, с целью введения их в диспансерную группу и нацеленного применения средств лечения хронического одонтогенного воспаления в периодонте.Информация об индивидуальном диагностировании осложненного кариеса у лиц, инфицированных туберкулезом должна проводиться на этапе профилактического медицинского осмотра детей и подростков у врача-стоматолога, выполняющего диспетчерские функции.С целью повышения эффективности лечения хронического верхушечного периодонтита постоянных зубов у подростков, инфицированных туберкулезом необходимо использовать комплекс лекарственных средств, состоящий из смеси А-бактерина с масляным 3,44% раствором ретинола ацетата.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬАНОТАЦІЯPAGEPAGE 2PAGE 3PAGEPAGE 25Інфіковані туберкульозом4,2 дня3,6 дн.59,1%4,5%18,2%До леченияПослелеченияпредложенным способомДолеченияПослелечения -контрольСДГ- здорові щодотуберкульозуЗдорові щодо туберкульозуЧастота періодонтитуЧастота видалень постійних зубів-Контроль-Здорові щодотуберкульозуз періодонтитом-Інфікованітуберкульозомз інтактнимизубами-Інфіковані туберкульозомз періодонтитом(- СДГ –інфіковані туберкульозом( - (-ГФДГ- здорові щодотуберкульозу(- (-ГФДГ-інфікованітуберкульозомДо лікуванняПіслялікування-контрольПісля лікуваннязапропонованимзасобомЧастота пульпіту

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019