.

Особливості перебігу та лікування хронічного періодонтиту у підлітків, інфікованих туберкульозом: Автореф. дис… канд. мед. наук / І.М. Щербина, Укр.

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3294
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

На правах рукопису

ЩЕРБИНА ІРИНА МИКОЛАЇВНА

УДК
[616.314.17-008.1-0.36.12-039.3-08-039.73.339:576.8.095.21]-053.6-002.5

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ПЕРІОДОНТИТУ У
ПІДЛІТКІВ, ІНФІКОВАНИХ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

14.01.22 – СТОМАТОЛОГІИЯ

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Полтава – 1999

8

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Дніпропетровській державній медичній академії
(ректор – академік АМН України професор Г.В.Дзяк) на кафедрі дитячої
стоматології і стоматології інтернів (завідувач кафедрою – професор
Є.Н.Дичко).

Науковий керівник: – доктор медичних наук, професор

Авдоніна Лариса Іванівна, Кримський державний медичний університет
ім.Георгієвського, завідуюча кафедрою терапевтичної стоматології;

Офіційні опоненти: – доктор медичних наук професор

Хоменко Лариса Олександрівна, Національний медичний
універсітет ім. Акад. О.О.Богомольца, завідуюча кафедрою дитячої
терапевтичної стоматології;

– доктор медичних наук, професор

Куцевляк Валентина Федорівна, Харківський інститут удосконалення
лікарів, завідуюча кафедрою терапевтичної стоматології.

Провідна установа: – Київська медична академія післядипломної
освіти, кафедра терапевтичної стоматології з курсом дитячої
стоматології.

Захист дисертації відбудеться “__” ______1999 року о ___годині на
засіданні Спеціалізованої Вченої Ради Д 44.601.01 при Українській
медичній стоматологічній академії (314024, м.Полтава, вул.Шевченка, 23).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Української медичної
стоматологічної академії.

Автореферат розісланий “___”__________1999 р.

Вчений секретар

Спеціалізованої Вченої ради Д 44.601.01

кандидат медичних наук

доцент
Н.В.Головко

Загальна характеристика роботи

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. В нинішнийнаш час продовжує зберігатись
актуальність проблемаи удосконалення методів діагностики, лікування та
профілактики ускладнень каріозних уражень у дітей та підлітків з приводу
високої розповсюдежності поширеності періодонтиту -у до 15-30% у
пацієнтів, що потребують стоматологічної допомоги (А. Кодукова з
співавт.,1989; В.В. Рогінський з співавт.,1996 Іванов В.С., Овруцкий
Г.Д., Гемонов В.В., 1984;, Кодукова , Велічкова 1989,Л.О. Хоменко
Л.І., О.Ф.Кононович,1998 ). Клінічні дослідження останніх років
показують, що значно збільшилась частота запальних процесів
щелепно-лицевої ділянки, кіист щелеп у дітей та підлітків, причиною яких
є уражені періодонтитом тимчасові та постійні зуби (Т.Ф. Виноградова
Т.Ф.,1988;, М.С. ИІванова, М.С.,1992)., Максимовський 1996)
Наявність в порожнині рота дітей та підлітків зубів, уражених
періодонтитом, негативно впливає на загальний стан організму, що може
сприяти виникненню та загостреннюя захворювань внутрішних органів (В.В.
Рогінський, 1988; А.М.Гуляща, 1989; Ємельяненко Н.В.,1984, Поліканова
Л.Г., 1987, Хоменко Л.О.,1987С.І.Черкашин, 1991; М.С. ІИванова
М.С.,19922 ).

При хронічному періодонтиті в періапікальних тканинах зубів
вегетують асоціації мікробів (Л.І.Івашкевич,1993), до складу яких, за
даними еЭкспериіментальнихі та клінічнихі розробокбк, входятьи
показали, що мікобактерії туберкульозу та їх змінені форми, які не
тільки входять до складу мікробних асоціацій які вегетують в
періапекальних тканинах зубів при хронічному періодонтиті, та ще можуть
викликати захворювання у осіб здорових щодо туберкульозу, а особливо у
інфікованих та хворих на надану хворобу ( Л.І. Авдоніна Л.І., 1992 ).

За останнє десятиріччя серед населення України склалиась
несприятливіблагоприємні епідеміологічні обставини, що викликають
сприяють поширенняю захворювання на туберкульозом (О.Г.Хоменко, О.Г.,
1997Хома, … ). Підвищення кількості випадків первинного інфікування
туберкульозом ув дитячому, іа особливо- у підлітковому віці, , формує
особливу групу ризику щодо туберкульозу у зв’язку зі значними змінами
імунологічних реакцій (В.А. Болотникова, 1984; І.А.Волчкова,1986;
Г.А.Клевцова,1988; О.Г. Хоменко, О.Г.,199788, Болотнікова В.А., 1984,
Фірсова В.А.,1985, Клевцова ….).

Отриманоий достатній досвід лікування хронічного періодонтиту у
дітей та підлітків з різною соматичною патологією з урахуванням
імунологічного статусу (В.В.Рогінський, 1988; М.С. Іванова, 1991;
Л.О.Хоменко, Н.В.Біденко, 1997).

із заліком імунологічного (Хоменко, Биденко, Иванова М.С…. ).

Нині В нинішний час пошук обгрунтованих методів лікування
хронічного періодонтиту постійних зубів у дітей та підлітків,
інфікованих щодо туберкульозом,у має актуальність, особливо щодо з точки
зору збереження функціональної повноцінності зубощелепної системи.

Зв’язок роботи

з науковими програмами, планами, темамии

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідницькоїої роботи
кафедри стоматології дитячого віку “ Розробка ефективних засобів
лікування та профілактики стоматологічних захворювань у дітей, що
мешкаютьчих в умовах інтенсивного промислового регіону”, номер №
державної реєстрації – 01.89.0008873.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ. Метою дослідження є підвищення ефективності
лікування та попередження ускладнень хронічного верхівкового
періодонтиту у підлітків, інфікованих щодо туберкульозому, з
уврахуванням визначених патогенетичних особливостей запального процесу у
навколоверхівкових тканинах зуба.

ЗАВДАННЯДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ВизначитиПровести оцінку частотуи виникнення карієсу та його ускладнень
у дітей та підлітків, інфікованих щодо туберкульозому.

Виділити місцеві та загальні фактори ризику в кліниіці хронічного
періодонтиту у підлітків, інфікованих щодо туберкульозому.

Вивчити аспекти особливості перебігу хронічного періодонтиту
імунологічного стану у підлітків з хронічним періодонтитом, здорових та
інфікованих щодо туберкульозому.

Розробити спосіб консервативного лікування хронічного верхівкового
періодонтиту у підлітків, інфікованих щодо туберкульозому.

Провести аналіз віддалених результатів після використання розробленого
способа лікування хронічного періодонтиту у підлітків у підлітків
інфікованих щодо туберкульозу, в співставленні.5.

Апробуіровати розроблений метод спосіб консервативної терапії
хронічного періодонтитуа та запровадити його в практику кліниці
дитячої стоматології та провести аналіз віддалених результатів лікування
у підлітків, інфікованих туберкульозом. ї.

НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Вперше виявленоВперше: – проведено визначення частоти карієсу та
його ускладнень в постійних зубах у підлітків, інфікованих
туберкульозом; визначено, що при інфікуванні туберкульозом у підлітків в
дитячому віці спостерігається підвищення частоти виникнення карієсу та
його ускладнень в постійних зубах, а також підвищується питомаудельна
вага видалених внаслідок ускладненого карієсуа зубів;.

в структурі ускладненого карієсу у підлітків, інфікованих
туберкульозом, має перевагу періодонтит, а особливо – хронічний
гранулюючий періодонтит (до 80,8%), який має в 3 рази більшу частоту
ускладнень, порівняно з особами 13-17 років, здоровими відносно
туберкульозу; у підлітків, інфікованих туберкульозом, у вмісті кореневих
каналах зубів з хронічним періодонтитом в 7 разів частіше виявляли
L-форми мікобактерій туберкульозу;

– визначено, що у пУ підлітківів, інфікованихих щодо туберкульозом,у
з хронічним періодонтитом, відзначаються спостерігаються більш вагоміі
змінии імунологічної реактивності у вигляді зниження неспецифічних
показників імунітету, порівняно з інфікованими туберкульозом особами, що
мають здорові зуби;. п Про це свідчить зниження показників активності
дегідрогеназ лімфоцитів ((сукцинатдегідрогенази (– СДГ) та
альфа-гліцерофосфат-дегідрогенази – ((-ГФДГ)) крові – периіферійічної та
тканин ясен в ділянці здорових зубів, концентрації лізоциму та
секреторного імуноглобуліну -– А в ротовійої рідини;.

Підтверджено припущення, використання в консервативній терапії
хронічного періодонтиту А-бактеріна в комплексі з ретінолом ацетатом
3,44% сприяє підвищенню та нормалізації місцевих цитохімічних показників
активності ферментів СДГ і (-ГФДГ лімфоцитів крові тканин ясен ділянки
уражених зубів, що можливо розглядати як імуномоделюючий ефект. –

рРозроблено спосіб консервативного лікування хронічного
періодонтиту постійних зубів у підлітків, що включає в себе використання
лікувальногої комплексубінації А-бактериіна з масляним розчином
ретінолаом ацетатуом 3,44%;, визначена його клініко-рентгенологічна
ефективність порівняно з традиційними методоами;.

– дДоведено, що після використання розробленого способуа лікування
хронічного періодонтиту показники активності ферментіов лімфоцитів
(СДГ та (- ГФДГ) крові тканин ясен ділянки уражених зубів стабільно
оптимізуються, особливо у підлітків, інфікованих щодо туберкульозому.

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

ТІВ

Використання отриманих даних щодо по захворюваності на карієс та
і його ускладненняь, ступеню пригніченості загального та місцевого
неспецифічного імунітету у підлітків, інфікованих щодо туберкульозому,
дозволяє планувати використання певного обсягу лікувально-профілактичних
заходів ув цій віковій категоріїнаданому колі дітей.

Розроблено та апробовано новий спосіб місцевого консервативного
лікування хронічного періодонтиту у підлітків, що містить в собі
використання лікувального комплексу А-бактерину та масляного 3,44%
розчину ретінола ацетата. Ефективність розробленого способу лікування
підтверджена клініко-рентгенологічними та цитохімічними тестами.

Застосування запропонованого лікувального комплексуа при
проведенні консервативної терапіїого лікування хронічного верхівкового
періодонтиту у підлітків, інфікованих туберкульозом, сприяє нормалізації
стану місцевого імунітету, про що свідчить підвищення я активності та
стабілізація рівня функціонуювання ферментів-дегідрогеназ лімфоцитів
крові ясен в ділянціці уражених зубів.

ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК ЗДОБУВАЧА У РОЗРОБКУ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, ЩО
ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАХИСТ

Дисертаційна робота являє собою самостійне наукове дослідження.
Виконана в умовах кафедри дитячої стоматології та стоматології інтернів
ДДМА, та центральної науково-дослідної лабораторії Дніпро-петровської
державної медичної академії.

Всі положення, що виносяться до офіційного захисту, розроблені
автором самостійно, як і добір клінічного матеріалу, проведення
лабораторних і клінічних досліджень, аналіз результатів дослідження.

Статистична обробка отриманих результатів і тлумачення резулльтатів
клініко-лабораторних досліджень проведені самостійно.

.

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇЇ

Матеріали дисертації викладені та обговорені на підсумкових
науково-практичних конференціях Дніпропетровської державної медичної
академії ( 1995-19987р.р.), засіданні обласного науково-практичного
товариства стоматологів ( 1996-1998р.р.), на міжвузівській
науково-практичній конференції Кримського державного медичного
універсиітету ( 25-27 березня 1998 року, м.Сіимферополь).

оль).

ПУБЛІКАЦІЇ

За темою дисертації опубліковано 77 наукових робіт:, чотиричотири
з яких – у наукових фахових виданнях, одна – в співавторстві; отримана
приоритетна довідка на винахід ( № 98126739 від 22.12.1998р.)..

ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРАКТИКУУ

Матеріали дисертації впровадженоі в лікувально-профілактичних
закладах дитячого профілю м.Дніпропетровська, м.Сіимферополя, в
навчальнийучбовий процес стоматологічнихого факультетіву
Дніпропетровської державної медичної академії та Кримського державного
медичного універсітету.

ї.

СТУКТУРА ТА ОБСЯГ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИИ

Дисертація складаєтся із вступу,. оОгляду літератури, матеріалу та
методик дослідження, результатів клінічних та
клініко-експериіментальних досліджень, заключення, висновків, практичних
рекомендацій, списку літератури ( всього 145 сторінок машинопису).
Робота ілюстрована 18 таблицями та 14 рисунками. Бібліографія
включає 2774 джерела, з яких 178 вітчизняних та 99
іноземних авторів.

.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯЯ

Вирішення поставлених завданьадач здійснювалосяь в клініці та в
клінічному есперіменті з з використанням комплексу клініко-лабораторних,
цитохімічних та бактеріоскопічних методів дослідження.

Об’єктами дослідження стали діти та підлітки 11-17 років, що
знаходились в адекватних соціальних умовах. Всього було обстежено 1440
осіб, яким окрім визначення стоматологічного стану і аналізу історії
хвороби стоматологічного хворого провели статистичну обробку результатів
проб Манту з 2ТЕ ППД-Л за останні 25 – рокиів. В залежності від
інфікованості туберкульозом, діти та підлітки були розподілені на чотири
групи.

Отримані результати заносилися в розроблену карту стоматологічних
обстежень.

Стоматологічне обстеження проводилосяь за рекомендаціями ВООЗ
(Є.В.Боровський, П.АП.Леус, 1985). Визначалисяь поширеність та
інтенсивність каріозного процесу, кількість випадків ускладнень карієсу
на 1000 обстежених. Для оцінки гігієнічного стану порожнини рота
використовувався індекс Федорова – і Володкіноїй (1971). Отримані
результати заносилися в розроблену карту стоматологічних обстежень.

Хронічні форми верхівкового періодонтиту були діагностовані згідно
з загальноприйнятими в клініці дитячої терапевтичної стоматології
методамиів дослідження ( Т.Ф.Виіноградова Т.Ф.,1988; Л.О. ,
Хоменко,1993 ). Рентгенологічнеі обстеження навколозубних тканин
101 зуба проводили у 87 паціиєнтів 13-17 років, до лікування та після
лікування – через рік ( ).

Клініко-лабораторне обстеження проводили у 123 підлітків. Основну
групу склали 42 підлітка, інфікованихих щодо туберкульозом,у та 45
осіб – здорових щодо здорових у відношенні туберкульозуу, у яких
діагностували та лікували хронічний періодонтит. До групи контролю
входили підлітки, що мали здорові зуби: – 20 осіб здорових щодо
туберкульозу та 16 – інфікованих.

Дослідження показників активності дегідрогеназ лімфоцитів
((сукцинатдегідрогенази – (СДГ) та альфа-гліцерофосфатдегідрогенази -(
(-ГФДГ)) крові периіферійічної та тканин ясен в ділянці зубів, здорових
та з хронічним періодонтитом, проводили за уражених хронічним
періодонтитом зубів проводили за допомогою методома кількістної
цитохімії, розробленимого Р.П.Нарцисовим (1969). .

Лабораторні методи дослідження включали в себе визначення вмісту
лізоциму та секреторного імуноглобуліну-А (IgA-s) в ротовій рідині за
методикою T.Manchini з співавторами (1965).

Методом бактеріоскопії досліджували взміст кореневих каналів за по
Цилемю-Нільсеному( ) – для виявлення бактеріальних
кислотостійкихустойчивих форм мікобактерій, за , по
Романовськимому-Гіимзає ( (В.Л.Тихомиров з співавт., 1986 ) – для
визначення L-форм мікобактерій туберкульозу у підлітків, з яких 40 осіб
були інфіковані туберкульозом, а 39 – здорові щодо туберкульозного
інфікування..

Залежно від використаного лікувального впливу в консервативній
терапії хронічного періодонтиту, лікувального впливу 87 підлітків були
розподілені на дві групи, в яких проводили лікування 101 89 зубаів.

УВ першій ( контрольній ) групі було вилікоувано 5044 зубіва ( 252
у інфікованих щодо туберкульозому осіб та 252 – у здорових), яким для
обробки кореневих каналів та для тимчасової пломби яких використовували
0,05% розчин хлоргексиединаа біглюконата. Пломбування кореневих каналів
виконувалось за допомогою гутаперчевих штіфтів та пасти на основі в
виконувалось за допомогою гутаперчевих штіфтов ( в якості сіланта
використовували пасту на основі окису цинка та евгенола).

В другій групі – виліковано 5145 зубів (252 у інфікованих щодо
туберкульозому осіб та 263 – у здорових ), яким нарівні з використанням
0,05% розчину хлоргексиединаа біглюконатаа для обробки кореневих
каналів, використовували комплекс А-бактерину та масляного 3,44% розчину
ретінола ацетата для обробки кореневих каналів та для заапікального
введення в якості тимчасової пломби та лікувального додатка до
цинк-евгенолової пасти – сіланта (використовували при пломбуванні
кореневих каналів зубів. за допомогою гутаперчевих штіфтів

Найближчі строки спостереження складали один місяць, а віддалені
результати лікування хронічного періодонтиту оцінювали через дванадцять
місяців після пломбування кореневих каналів.) додавали комплекс
А-бактеріну та ретінола ацетата 3,44%.

Отримані цифрові дані були статистично оброблені на ПК PENTIUM PC/AT
з використанням керівництва по статистиці ( П.Ф.Рокитський П.Ф.,
І.Є.Єнюков, 1986), з розрахунками критерію Ст’ьюдента , за допомогою
стандартних програм.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

В результаті проведеного статистичного аналізу результатів
туберкулінодіагностичних проб Манту з 2ТЕ ППД-Л за даними амбулаторних
карт (форма 096/у та 97/у) нами встановлено, що частота інфікування
туберкульозом у дітей 11-12 років складає 5,1%, а для підлітків 13-17
років у 3,7 раза вище – 18,6%. Визначене зростання випадків первинного
інфікування туберкульозом у підлітковому віці можливо розцінювати як
наслідок вікового дисбалансу гормональної діяльності, що викликає
дисфункцію захисно-пристосувальних механізмів (В.А. Болотникова, 1984;
І.А.Волчкова, 1986; Г.А.Клевцова,1988; О.І.Белогорцева з співавт.,
1993).

У відповідності з зазначеною метою та завданнями дослідження були
обстежені діти віком від 11 до 17 років та проаналізовані дані їх
стоматологічних амбулаторних карт (форма 043-у) – для визначення
основних показників захворюваності на карієс за даними поширеності,
інтенсивності та частоти і структури ускладненьВ результате тщательного
анализа данных амбулаторных карт (форма №096/у и№97/у) нами было
установлено, что частота туберкулезного инфицирования у детей,
обратившихся за стоматологической помощью, составила для возрастной
группы 11-12 лет – 5,1%, а для подростков 13-17 летнего возраста в 3,7
раза віше – 18,6%.

Можно расценивать это как следствие возрастного дисбаланса
гормональной деятельности, влекущее за собой дисфункцию
защитно-приспособительных механизмов ( )..

УВ зв’язку з цим визначена характерна особливість поширеності та
інтенсивності карієсу зубів у дітей та підлітків, інфікованих та
здорових щодо туберкульозу в порівнянні (табл.1).

связи с этим обнаружена характерная особенность интенсивности и
распространенности кариеса зубов у детей и подростков, имеющих
туберкулезное инфицирование и здоровых, в сопоставлении ( табл. 1)

Таблиця 1

я 1Частота карієсу зубів та його ускладнень у дітей та підлітків

Контингент

осіб

Число

осіб

Показники карієсу зубів

Поширеність Інтенсивність Частота ускладнень

абс. абс. % в одиницях %

Діти 11-12 років

здорові щодо

туберкульозу

625

338

54,2(0,2

1,47(0,12

6,8(0,21

Діти 11-12 років,

інфіковані

туберкульозом

35

18

54,37(0,7

P>0,05

1,08(0,51

P>0,05

30,0(0,73

P0,05), в то время как частота осложнений кариеса у этих лиц имела
существенные различия (Р0,05) (рис.3).

Рис.3 Рівні активності ферментів СДГ та (-ГФДГ лімфоцитів крові ясен в
ділянках зубів у підлітків з хронічним періодонтитом

У відповідності з нашими спостереженнями, застосування в
консервативній терапії хронічного періодонтиту розробленого способу з
використанням А-бактерину та масляного 3,44% розчину ретінола ацетата
супроводжувалось вірогідним підвищенням рівнів СДГ та (-ГФДГ лімфоцитів
крові ясен в ділянках зубів з хронічним періодонтитом у підлітків
здорових і особливо, інфікованих туберкульозом (Р осложненного кариеса у подростков представлена на рисунке 1. Согласно нашим исследованиям соотношение частоті пульпита и периодонтита у подростков здоровых в отношении туберкулеза оказалось различным. Если у 11-12 лет частота пульпита к периодонтиту составила 3,7, то у подростков 13-17 летнего возраста – 0,8. В то же время у лиц, инфицированных туберкулезом, это соотношение было порядка 2,3 – для детей 11-12 лет и 0,7 – у подростков. Это свидетельствует о преобладании такого грозного осложнения кариеса, как периодонтит, у лиц подросткового возраста, инфицированных туберкулезом (рис.1) Определенную нами тенденцию повышения частоты удалений постоянных зубов у детей и подростков, инфицированных туберкулезом, можно расценить как следствие более агрессивного течения осложненного кариеса и недостаточностью эффективности традиционных методов его лечения, без учета особенностей наличия скрытой микобактериальной популяции у тубинфицированных детей 11-12 лет и подростков 13-17 лет (рис.5.1). Рисунок 5.1 Структура частоты осложненного кариеса у подростков Таким образом, повышение частоты осложненного кариеса у тубинфицированных подростков, скорее всего связано с возрастными особенностями гормональной перестройки организма, которые провоцируют развитие дисбаланса иммуно-регулирующих систем, что в свою очередь усугубляется воздействием туберкулезной инфекции. Наличие сочетания напряженности специфического иммунитета у тубинфицированных подростков на фоне резких возрастных изменений в связи с гормональной перестройкой организма, по видимому, может являться фактором угнетения процессов неспецифического иммунитета, как общего, так и местного, частным проявлением которого являются неблагоприятные тенденции в возникновении и течении кариеса постоянных зубов с нарастанием количества случаев его осложненных форм. Следовательно, отсутствие обоснованного и направленного лечения осложненного кариеса в целом увеличивает частоту этой патологии у детей и подростков инфицированных туберкулезом, по сравнению со здоровыми в отношении этой патологии лицами. Подтверждением высказанного предположения стали результаты изучения некоторых звеньев патогенеза хронического воспаления околоверхушечных тканей зубов у подростков, имеющих туберкулезное инфицирование. При исследовании активности ферментов - дегидрогеназ (СДГ и (-ГФДГ) периферической крови подростков без кариеса и его осложнений, отмечается снижение уровней активности СДГ на 18,2% и (-ГФДГ на 17,9% у тубинфицированных лиц по сравнению с контрольной группой. Имеются многочисленные сведения о роли реактивности иммунной системы, что играет ведущую роль в преодолении иммунной агрессии, являясь одним из механизмов общего адаптационно-компенсаторного синдрома, обеспечивающей сохранение жизни человека при изменении условий внешней и внутренней среды ( ). Основой любого механизма этого – является способность энергосинтезирующих систем обеспечить и закрепить необходимые структурные изменения ( ). Энергетические процессы, обеспечивающие активность деятельности клеточных элементов в реакциях адаптации, в том числе и в реакции противотуберкулезной защиты, регулируются ферментами митохондрий клеток, такими как СДГ и (-ГФДГ, с которыми связана способность митохондрий противостоять гипоксическим условиям ( ). Определение активности окислительно-восстановительных ферментов митохондрий лимфоцитов периферической крови несет в себе информацию диагностической и прогностической ценности ( ). Следует отметить, что у тубинфицированных подростков с интактными зубами, показатели уровней активности СДГ и (-ГФДГ отличаются от аналогичных - у здоровых в отношении туберкулеза лиц, как с хроническим периодонтитом, так и без кариеса и его осложнений ( Р0,05).
Содержание лизоцима в ротовой жидкости у подростков инфицированных
туберкулезом с ХВП оказалось на 44% ниже, чем у тубинфицированных лиц с
интактными зубами.

Следовательно имеет место существенное угнетение факторов местной
неспецифической резистентности на фоне туберкулезного инфицирования у
подростков, что усугубляет течение воспаления в периапекальных тканях
пораженных ХВП зубов, придавая ему более агрессивное течение, трудно
поддающееся лечению, приводя к обострению процесса и удалению постоянных
зубов.

Исследование содержимого корневых каналов зубов у тубинфицированных
подростков имеющих ХВП обнаружило, что частота обнаружения L-форм
микобактерий туберкулеза в 7,7 раза выше, чем аналогичный показатель у
лиц здоровых в отношении туберкулеза. Полученные результаты со всей
очевидностью свидетельствуют о трансформации микобактерий в околозубных
очагах на фоне туберкулезного инфицирования. Вследствие этого, у
тубинфицированных лиц существует определенная недостаточность в
осуществлении процессов местной неспецифической иммунологической защиты
непосредственно околозубных тканей, из-за хронического воздействия
персистирующих в определенных условиях микобактерий туберкулеза. По
данным ряда авторов подобные резервуары специфической инфекции
поддерживают в организме нестерильный иммунитет (268), однако, при
резком снижении реактивности организма условно-стабильные L-формы
способны реверсировать, вызывая обострение воспалительного процесса (
39,53,64,84, 100).

Изучена активность ферментов СДГ и (-ГФДГ лимфоцитов крови десны у
подростков с ХВП при разном отношении к инфицированию туберкулезом
(рис.5.2, 5.3 ).

Рисунок 5.2

Активность СДГ и (-ГФДГ лимфоцитов крови десны у

подростков в области интактных зубов

На основании проведенных нами исследований установлено, что
подростки инфицированные туберкулезом имели сниженные показатели
активности СДГ и (-ГФДГ лимфоцитов крови десны даже в области интактных
зубов в сопоставлении с контрольной группой (Р0,05) (рис. 5.4).

Рисунок 5.4

Активность СДГ и (-ГФДГ лимфоцитов крови тканей десны в области
пораженных зубов у подростков с ХВП основной и контрольной групп
воздействия

В то же время медикаментозное воздействие на ткани периодонта у
лиц опытной группы вызвал достоверное повышение показателей уровней
активности как СДГ, так и (-ГФДГ (Р 2. Удельный вес хронических форм периодонтита более высокий у тубинфицированных подростков (28,9%), по сравнению со здоровыми в отношении туберкулеза лицами (9,9%). 3. Рост частоты осложненного кариеса у подростков, инфицированных туберкулезом -52,1% ( у здоровых в отношении туберкулеза лиц – 18,6%), связан с угнетением неспецифической иммунологической реактивности на фоне напряжения специфического иммунитета, вследствие патогенного воздействия скрыто существующей, измененной микобактериальной популяции. 4. Хроническое воспаление околоверхушечных тканей зуба у подростков, инфицированных туберкулезом, сопровождается выраженными изменениями состояния местного и общего иммунитета, что расценивается как основные факторы риска клинических проявлений хронического верхушечного периодонтита. Развитие хронического верхушечного периодонтита у тубинфицированных подростков приводит к дисферментемии местных тканей, характеризующейся снижением активности СДГ и (-ГФДГ в лимфоцитах крови тканей десны области пораженных зубов. 6. Применение лечебного комплекса – состоящего из смеси А- бактерина с масляным раствором 3,44% ретинола ацетата, способствует оптимизации функционирования энергообеспечивающих дегидрогеназ лимфоцитов крови околозубных тканей, что является наиболее ранним свидетельством нормализации местного неспецифического иммунологического статуса, особенно у лиц инфицированных туберкулезом. 7. Разработанный комплекс лечебно-профилактических мероприятий примененный при лечении хронического периодонтита у подростков, инфицированных туберкулезом, обладает высокой эффективностью при клиническом применении, что подтверждается высоким процентом положительных исходов (73,9%-предложенный способ и 59,1% - стандартный), сокращением сроков лечения (3,6(0,1 дня – предложенный способ и 4,2(0,2 дня – стандартный) и благоприятными отдаленными результатами, свидетельством которой является положительная динамика цитохимических показателей активности СДГ и (-ГФДГ в лимфоцитах крови околозубных тканей. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ При лечении хронического периодонтита у подростков, необходимо проведение анамнестических исследований на определение наличия стабильного виража туберкулиновых реакций, свидетельствующих о наличии первичного туберкулезного инфицирования, и составляет 18-20% из числа ежегодно обследуемых лиц 13-17 лет, с целью введения их в диспансерную группу и нацеленного применения средств лечения хронического одонтогенного воспаления в периодонте. Информация об индивидуальном диагностировании осложненного кариеса у лиц, инфицированных туберкулезом должна проводиться на этапе профилактического медицинского осмотра детей и подростков у врача-стоматолога, выполняющего диспетчерские функции. С целью повышения эффективности лечения хронического верхушечного периодонтита постоянных зубов у подростков, инфицированных туберкулезом необходимо использовать комплекс лекарственных средств, состоящий из смеси А-бактерина с масляным 3,44% раствором ретинола ацетата. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ АНОТАЦІЯ PAGE PAGE 2 PAGE 3 PAGE PAGE 25 Інфіковані туберкульозом 4,2 дня 3,6 дн. 59,1% 4,5% 18,2% До лечения После лечения предложенным способом До лечения После лечения -контроль СДГ- здорові щодо туберкульозу Здорові щодо туберкульозу Частота періодонтиту Частота видалень постійних зубів -Контроль -Здорові щодо туберкульозу з періодонтитом -Інфіковані туберкульозом з інтактними зубами -Інфіковані туберкульозом з періодонтитом (- СДГ –інфіковані туберкульозом ( - (-ГФДГ- здорові щодо туберкульозу (- (-ГФДГ-інфіковані туберкульозом До лікування Після лікування- контроль Після лікування запропонованим засобом Частота пульпіту

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020