.

Особливості перебігу, патогенезу і лікування остеоартрозу на фоні цукрового діабету (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2997
Скачать документ

Донецький державний медичний університет

ім. М.Горького

МІЦУКОВА Світлана Анатоліївна

УДК 616.379-008.64:616.72-018.3-007.17/.18-007-248

Особливості перебігу, патогенезу і лікування остеоартрозу на фоні
цукрового діабету

14.01.12 – ревматологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Донецьк – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті ім.
М.Горького МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України Синяченко
Олег Володимирович, Донецький державний медичний університет ім.
М.Горького МОЗ України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Кузьміна Ганна Петрівна, Дніпропетровська
державна медична академія МОЗ України, професор кафедри терапії
факультету післядипломної освіти;

доктор медичних наук, професор Бурмак Юрій Григорович, Луганський
державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри сімейної
медицини.

Провідна установа:

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, кафедра
госпітальної терапії №2, МОЗ України, м. Київ.

Захист відбудеться “23” березня 2007 року о 1300 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02 при Донецькому державному
медичному університеті ім. М.Горького (83003, м.Донецьк, пр. Ілліча,
16).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Донецького державного
медичного університету ім. М.Горького (83003, м.Донецьк, пр. Ілліча,
16).

Автореферат розісланий “22” лютого 2007 року.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, доктор медичних наук,

професор Г.А.Ігнатенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. ОА в Україні є найбільш поширеним захворюванням
локомоторного апарату й однією з основних причин непрацездатності людей
(Поворознюк В.В. и др., 2002; Коваленко В.М. та ін., 2003; Яременко
О.Б., 2003), а поширеність захворювання складає ~230 на 10000 людей,
причому ці показники щорічно зростають (Коваленко В.Н., Борткевич О.П.,
2003; Коваленко В.М., Шуба Н.М., 2003). У свою чергу, постійно
збільшується кількість хворих на ЦД, що в Україні перевищує 2 млн. осіб
(Боднар П.М., Михальчишин Г.П., 2003; Маньковский Б.Н., 2003; Ефимов
А.С. і ін., 2005).

На сучасному етапі обговорюється патогенетичний взаємозв’язок ОА і ЦД
(Лила А.М., 2004; Bork H. et al., 2005), оскільки в популяції
спостерігається паралельне збільшення поширеності двох захворювань
(Houng V. et al., 2005). При епідеміологічному обстеженні клінічно
маніфестний ОА встановлено у 22% спостережень, а ЦД – у 17% (Diaz V. et
al., 2003). ЦД належить до факторів ризику ОА колінних і кульшових
суглобів (Sturmer T. et al., 2001; Kessler S. et al., 2003), сприяє
збільшенню ступеня відкладення мікрокристалів кальцію в синовіальному
середовищі суглобів хворих на ОА (Sun Y. et al., 2003). Існують певні
зв’язки ЦД не тільки з периферійним ОА, а і з дегенеративним ураженням
хребта у вигляді остеоартрозу й остеохондрозу (Van Schoor N.M. et al.,
2005).

Необхідно відзначити, що питання ранньої діагностики і лікування ОА в
нашій країні набувають особливої актуальності (Поворознюк В.В., 2004), а
в осіб, що страждають на ЦД, вони опрацьовані вкрай недостатньо.
Визначення особливостей перебігу і патогенезу ОА на фоні ЦД сприятиме
розробці методів ранньої діагностики суглобної патології і методів
найбільш ефективної терапії захворювання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
виконувалася відповідно до основного плану НДР Донецького державного
медичного університету і є фрагментом конкурсної теми МОЗ України
“Оптимізація патогенетичної терапії уражень опорно-рухового апарату і
внутрішніх органів при ревматичних захворюваннях
(клініко-експериментальні дослідження)” (№ держреєстрації 0105U008727).
Здобувач є співвиконавцем цієї теми.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення
якості діагностики різних варіантів перебігу ОА на фоні ЦД, з’ясування
нових ланок патогенезу захворювання і розробка найбільш оптимальних
методів лікування суглобної патології в такої категорії хворих.
Відповідно до мети були поставлені наступні задачі:

1. З’ясувати особливості клініко-рентгенологічного перебігу ОА на тлі
різних типів ЦД, визначити зв’язок тяжкості ураження окремих
периферійних суглобів, хребта і периартикулярних тканин залежно від
виразності діабетичної ретинопатії, периферійної полінейропатії,
макроангіопатії й нефропатії, а також від ступеня порушень вуглеводного
обміну (параметрів глікемії, інсулінемії, HbA1/c).

2. Встановити частоту змін ліпідного обміну і варіанти ГЛЕ, їхнє
патогенетичне значення в розвитку ОА і його окремих
клініко-рентгенологічних проявів у хворих з різними типами ЦД, визначити
взаємозв’язок окремих показників метаболізму жирів з параметрами
вуглеводного обміну.

3. Вивчити стан перекисного ПОЛ і АОЗ у хворих на ОА на фоні ЦД1 і ЦД2,
установити патогенетичну роль показників у тяжкості ураження окремих
периферійних суглобів і хребта, у розвитку синовіту, тендовагінітів і
ентезопатій, співвідношення факторів ПОЛ/АОЗ з вуглеводним обміном.

4. Визначити значення МЗ в патогенезі ОА у хворих з різними типами ЦД,
з’ясувати взаємозв’язок ейкозаноїдів і цитокінів зі станом вуглеводного
обміну, їхній вплив на тяжкість ураження окремих суглобів і
периартикулярних тканин.

5. Оцінити ефективність лікування хворих на ОА на тлі ЦД, внесок
окремих параметрів перебігу захворювань, груп медикаментозних препаратів
і преформованих фізичних факторів, розробити найбільш оптимальні підходи
до терапії такої категорії пацієнтів, а також критерії, що дозволяють
прогнозувати результати лікувальних заходів.

Об’єкт дослідження – хворі з різними варіантами перебігу ОА на фоні ЦД і
без такого.

Предмет дослідження – клініко-рентгенологічний перебіг периферійного ОА
і спондилопатії (спондилоартрозу, остеохондрозу) у хворих з різними
типами ЦД, залежність тяжкості артикулярної і периартикулярної патології
від особливостей вуглеводного обміну, роль порушень метаболізму ліпідів,
системи ПОЛ/АОЗ і МЗ у патогенезі ураження опорно-рухового апарату в
такої категорії пацієнтів, результати лікування ОА на тлі ЦД
медикаментозними засобами і преформованими фізичними факторами, критерії
прогнозування ефективності терапевтичних заходів.

Методи дослідження – клінічні (розпит, фізичне обстеження хворих,
оцінка суглобного рахунка й індексу Річі); рентгенологічні
(рентгенографія периферійних суглобів і хребта); ультразвукові
(сонографія суглобів); біохімічні – дослідження в крові рівнів глюкози,
HbA1/c, ХС, ТГ, ФЛ, ЛПВГ, ЛПНГ, ЛПДНГ, ДК, МДА, NO2, ТФ, активності СОД
і Кат; імуноферментні – вивчення вмісту в крові PgE2, PgF2??, PgI2 і
TxA2, IL1?, TNF?; статистичні (варіаційний, кореляційний, регресійний,
одно- і багатофакторний дисперсійний комп’ютерний аналіз).

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше визначено особливості
клініко-рентгенологічного перебігу периферійного ОА, уражень
периартикулярних тканин, спондилоартрозу й остеохондрозу хребта у хворих
із супровідним ЦД різних типів, зв’язок патології опорно-рухового
апарату з порушеннями вуглеводного обміну, з тяжкістю діабетичної
ретинопатії, периферійної полінейропатії, макроангіопатії і нефропатії,
уперше встановлено патогенетичне значення порушень ліпідного обміну,
стану ПОЛ/АОЗ і МЗ (ейкозаноїдів, цитокінів) при ОА на фоні ЦД.

Практичне значення отриманих результатів. Виділено критерії для оцінки
перебігу ОА у хворих на ЦД і прогнозування ефективності терапії
захворювання, розроблено раціональну медичну технологію лікування таких
пацієнтів.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені в практику ревматологічного
й ендокринологічного відділень Донецького обласного клінічного
територіального медичного об’єднання, у терапевтичній клініці Інституту
невідкладної і відновлювальної хірургії ім. В.К.Гусака АМН України, у
Донецькій міській клінічній лікарні №3, у Луганській обласній клінічній
лікарні, у міській клінічній лікарні №4 м.Полтава, у Слов’янському
санаторії “Ювілейний”, а також у педагогічний процес Донецького
медичного університету.

Особистий внесок здобувача. Внесок здобувача в отримані результати
досліджень є основним і полягає в аналізі літературних джерел з
проблеми, в підборі, обстеженні і медикаментозному лікуванні хворих на
ОА і ЦД. Автор запропонувала критерії, що дозволяють прогнозувати
перебіг ОА на фоні різних типів ЦД і контролювати ефективність
терапевтичних заходів, самостійно виконала статистичну обробку
результатів і впровадження їх у практику. Дисертантом не були
використані результати й ідеї співавторів публікацій.

Апробація результатів дисертації. Дисертаційна робота апробована на
спільному засіданні кафедр пропедевтики внутрішніх хвороб,
пропедевтичної терапії і клінічної кардіології, сімейної медицини,
клінічної імунології, алергології й ендокринології, госпітальної і
факультетської терапії Донецького державного медичного університету ім.
М.Горького. Основні положення дисертаційної роботи обговорені на II
українській конференції “Актуальні проблеми біомінералогії” (Луганськ,
2006), на засіданні наукового товариства терапевтів ім. В.П.Образцова
(Донецьк, 2006), на всеукраїнській конференції “Сучасні аспекти
діагностики та лікування в кардіології і ревматології” (Вінниця, 2006),
на українській конференції з міжнародною участю “Метаболічний синдром в
практиці кардіолога” (Харків, 2006).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць, серед
яких 1 розділ у монографії “Остеоартроз у шахтарів”, 4 роботи у
журналах, 3 у збірниках, 2 у матеріалах наукових форумів. 4 роботи,
передбачені ВАК України, виконані здобувачем самостійно.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація викладена українською мовою на
167 сторінках тексту (з них сторінок основного тексту – 133, список
використаних джерел літератури – 34), складається зі вступу, 7 розділів
(у тому числі огляду літератури, матеріалів і методів, 5 розділів
власних досліджень), аналізу й узагальнення отриманих результатів, що
репрезентований на 33 сторінках і містить 307 найменувань (83 кирилицею
і 224 латиницею). Робота ілюстрована 28 таблицями і 37 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал і методи дослідження. Під спостереженням перебували 122 хворих
на ОА, поділених на дві групи. 1-у (основну) склали 38 осіб (13
чоловіків і 25 жінок у віці від 26 до 69 років), які страждають на ОА на
фоні ЦД, а 2-у (контрольну) – 84 пацієнти без ЦД (67 чоловіків і 17
жінок у віці від 30 до 72 років). У ще одну контрольну групу (3-ю)
увійшли 8 чоловіків і 12 жінок у віці від 20 до 68 років із ЦД без ОА.
Середній вік у 1-й, 2-й і 3-й групах відповідно склав 54,3±1,57 років,
48,9±0,95 років і 38,5±2,75 років. Необхідно підкреслити, що хворі 1-ї і
3-ї груп відрізнялися (p90 мм рт.ст.) – у 70,7%, нефропатія – у 69,0%, периферійна
полінейропатія – у 65,5%, систолічна артеріальна гіпертензія (>140 мм
рт.ст.) – у 65,5%, макроангіопатія – у 31,0%. У хворих з ОА в 1,7 рази
частіше (р=0,017) констатовані систолічна гіпертензія й у 1,9 рази
(р=0,002) – діастолічна. Якщо усереднені значення середнього
артеріального тиску в представників 1-ї і 3-ї груп відрізнялися
несуттєво, то параметри периферійного судинного опору були на 14,7% вищі
в основній групі (p=0,042). У хворих 1-ї і 3-ї груп виявилася і більшою
маса тіла, про що свідчить індекс Кетле (p„v ? U ? ? ? t v ? ? /e///////////e//e////////// S0,046), але не від рентгенологічної стадії захворювання (p=0,207). Останній фактор не впливає і на інтегральний стан ліпідного обміну, але впливає на рівень у крові ФЛ (p=0,015) і ЛПДНГ (p=0,038). Ліпідний обмін тісно пов'язаний зі ступенем звуження суглобної щілини (p=0,033), від якого залежать параметри ЛПНГ (p3 ммоль/л засвідчує тяжкість ОА у хворих на ЦД і
відбиває виразність ураження плечових і ліктьових суглобів, а параметри
ДК>6 О/мл – периферійної нервової системи. Концентрація в крові МДА>11
мкмоль/л/г указує на тяжкий перебіг коксартрозу, а вміст PgF2?>20 нг/мл
і IL1?>29 пг/мл – на несприятливий перебіг діабетичної нефропатії.

2. У хворих на ОА на тлі ЦД показники ПН29 пг/мл і
TNF?>32 пг/мл є прогнознегативними щодо перебігу суглобної патології, а
(ПН>27 мН/м – щодо тендовагінітів. Прогнозпозитивним критерієм перебігу
гонартрозу є співвідношення параметрів IL1? і TNF? 1.

3. Остеофітоз, остеопороз і лігаментоз є прогнознегативними ознаками
ефективності лікування ОА на фоні ЦД. Усім таким хворим показане
призначення пентоксифіліну по 600 мг/доб або дипіридамолу по 150-225
мг/доб, а наявність кальцифікатів вимагає додаткового призначення
вітаміну Е (токоферолу) по 600 мг/доб.

ПЕРЕЛІК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Мицукова С.А. Роль метаболических факторов в патогенезе остеоартроза
у шахтеров. Глава 5 // В кн. Остеоартроз у шахтеров / О.В.Синяченко,
В.К.Гринь, Г.А.Игнатенко.-Донецк: Юго-Восток, 2006.-С.91-112.

2. Мицукова С.А. Течение сахарного диабета у больных остеоартрозом //
Вестник неотложной и восстановительной медицины.-2006.-Т.7,
№4.-С.713-715.

3. Мицукова С.А., Северин Н.А., Синяченко О.В., Якубенко Е.Д. Состояние
перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты у больных
остеоартрозом на фоне сахарного диабета // Український медичний
альманах.-2006.-Т.9, №4.-С.84-86. (Особисто здобувачем проаналізовано
клінічний перебіг остеоартрозу на тлі цукрового діабету і досліджено
стан перекисного окислення ліпідів у такої категорії хворих).

4. Мицукова С.А., Северин Н.А., Синяченко О.В. Состояние липидного
обмена у больных остеоартрозом на фоне сахарного диабета //
Травма.-2006.-Т.8, №4.-С.84-86. (Особисто здобувачем виконано
статистичну обробку отриманних даних та здійснено написання статті).

5. Мицукова С.А., Ермолаева М.В., Козинская И.А., Гринь В.К.
Остеоартроз у шахтеров: особенности течения, патогенеза, лечения //
Український морфологічний альманах.-2006.-Т.4, №2.-С.132-133. (Особисто
здобувачем вивчено стан вуглеводного обміну у хворих на остеоартроз).

6. Мицукова С.А. Лечение остеоартроза у больных сахарным диабетом //
Питання експериментальної та клінічної медицини: Зб.
статей.-2005.-Вип.9, т.1.-С.138-142.

7. Мицукова С.А. Простагландины и цитокины в крови больных
остеоартрозом на фоне сахарного диабета // Питання експериментальної та
клінічної медицини: Зб. статей.-2006.-Вип.10, т.1.-С.55-62.

8. Синяченко О.В., Мицукова С.А., Северин Н.А. Течение остеоартроза на
фоне сахарного диабета // Питання експериментальної та клінічної
медицини: Зб. статей.-2006.-Вип.10, т.2.-С.63-70. (Особисто здобувачем
проаналізовано клінічний перебіг остеоартрозу на тлі цукрового діабету,
досліджено стан вуглеводного обміну у такої категорії хворих).

9. Мицукова С.А., Северин Н.А., Новикова Ю.В. Течение остеоартроза у
больных сахарным диабетом // Матеріали всеукраїнської науково-практичної
конференції “Сучасні аспекти діагностики та лікування в кардіології і
ревматології”.-Вінниця, 2006.-С.117. (Особисто здобувачем проаналізовано
клінічний перебіг остеоартрозу на тлі цукрового діабету, здійснено
написання статті).

10. Мицукова С.А., Северин Н.А., Ермолаева М.В., Лаушкина Е.М. Сахарный
диабет как проявление метаболического синдрома у больных остеоартрозом
// Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю
“Метаболічний синдром в практиці кардіолога”.-Харків, 2006.-С.48-50.
(Особисто здобувачем вивчено вуглеводний обмін у хворих на остеоартроз).

АНОТАЦІЯ

Міцукова С.А. Особливості перебігу, патогенезу і лікування остеоартрозу
на фоні цукрового діабету.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за
спеціальністю 14.01.12 – ревматологія.- Донецький державний медичний
університет МОЗ України, Донецьк, 2007.

Дисертаційну роботу присвячено вивченню особливостей перебігу
остеоартрозу на тлі цукрового діабету, поліпшенню якості діагностики
цього захворювання, визначенню ланок патогенезу ураження опорно-рухового
апарату у такої категорії хворих, доведено роль порушень вуглеводного і
ліпідного обмінів, змін систем перекисного окислення ліпідів і
антиоксидантного захисту, прозапальних ейкозаноїдів і цитокінів, а також
досягнуто підвищення ефективності лікування пацієнтів з остеоартрозом на
фоні цукрового діабету шляхом комплексної терапії з використанням
антиагрегантів, поліферментних сумішей і хондромодифікаторів.

Ключові слова: остеоартроз, цукровий діабет, діагностика, патогенез,
лікування.

АННОТАЦИЯ

Мицукова С.А. Особенности течения, патогенеза и лечения остеоартроза на
фоне сахарного диабета.-Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.12 – ревматология.- Донецкий государственный
медицинский университет МЗ Украины, Донецк, 2007.

Диссертационная работа посвящена изучению особенностей течения,
патогенеза и лечения остеоартроза (ОА) на фоне сахарного диабета (СД).
Под наблюдением находились 122 больных ОА, распределенных на две группы
– основную с сопутствующим СД (38 человек) и без такого (контрольная, 84
человека). Еще одну контрольную группу составили 20 пациентов с СД без
ОА. На фоне СД ОА протекает в виде полиартроза, не только со стартовой,
а и с утренней скованностью, определяет частоту и
клинико-рентгенологическую тяжесть поражения большинства костных
сочленений, сочетается с остеохондрозом позвоночника и спондилоартрозом,
зависит от показателей инсулинемии и гликозилированного гемоглобина
(HbA1/с) в крови. СД типа 1 чаще вызывает развитие тендовагинитов,
энтезопатий и лигаментоза, типа 2 – гонартроза и коксартроза,
остеокистоза и субхондрального склероза, причем выраженность синовита
взаимосвязана с ретинопатией и нефропатией, а поражение энтезисов – с
периферической полинейропатией и макроангиопатией. Гиперлипидемия
наблюдается у 92% больных ОА на фоне СД, что чаще, чем при обоих
изолированных заболеваниях, развиваются преимущественно IIB и IV
варианты, которые определяются типом СД и характером течения суставной
патологии. Параметры триглицеридемии соотносятся с уровнем гликемии,
фосфолипидемии – с концентрацией в крови инсулина, а показатели
липопротеидов низкой плотности – с содержанием HbA1/c. На интегральное
состояние липидного обмена влияют длительность и распространенность ОА,
выраженность поражений плечевого и локтевого суставов, а отдельные
липиды участвуют в патогенезе синовита, тендовагинитов, энтезопатий и
спондилопатий. При ОА наблюдаются выраженные изменения перекисного
окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантнойзащиты (АОЗ), которые
усугубляются наличием СД, в первую очередь 1-го его типа, определяются
тяжестью периферической нейропатии, а уровень инсулинемии зависит от
концентрации нитритов в крови и коррелирует с содержанием диеновых
коньюгатов. На интегральное состояние ПОЛ/АОЗ и отдельные его параметры
оказывают воздействие наличие кальцификатов в суставах, выраженность
коксартроза и энтезопатий, а процессы свободнорадикального окисления
участвуют в патогенезе реактивного синовита и спондилопатии. Наличие
сопутствующего СД, его тип, выраженность макроангиопатии, нефропатии и
гонартроза, наличие реактивного синовита и спондилопатии, степень
сужения суставной щели и субхондрального склероза влияют на интегральный
уровень в крови эйкозаноидов и провоспалительных цитокинов, определяя
также содержание PgE2, PgF2?, TxA2 и TNF?, что связано с показателями
углеводного обмена, а параметры простагландинов и цитокинов оказывают
воздействие на тяжесть поражения коленных, голеностопных суставов и
сочленений пальцев рук, развитие в артикулярных тканях кальцификатов
(PgF2?, IL1?) и лигаментоза (PgI2). Наличие СД значительно ухудшает
эффективность лечения ОА, причем без эндокринной патологии результаты
терапии определяет использование антиагрегантов и магнитов, а случаях
сопутствующего СД – применение антиагрегантов и хондромодификаторов,
тяжесть поражения коленных, тазобедренных и лучезапястных суставов,
степень субхондрального склероза, остеофитоза и эпифизарного
остеопороза, а также наличие кальцификатов в артикулярных тканях, но не
тип СД, выраженность ретинопатии, периферической нейропатии,
макроангиопатии и нефропатии.

Ключевые слова: остеоартроз, сахарный диабет, диагностика, патогенез,
лечение.

ANNOTATION

Mitsukova S.A. The peculiarities of the course, pathogenesis and
treatment of osteoarthrosis against the background of diabetes
mellitus.-Мanuscript.

A dissertation for the Degree of candidate of science (medicine).
Speciality:14.01.12 – rheumatology.-Donetsk state medical University,
Ministry of public health, Ukraine, Donetsk, 2007.

The Dissertation deals with studying the peculiarities of the course of
osteoarthrosis against the background of diabetes mellitus improving
diagnostic quality of the disease, determining the sites of the
pathogenesis of locomotorium disorder in such category of patients. The
role carbohydrate and lipid metabolism disturbances, the change of
systems of peroxide oxidation of lipids and antioxidant protection ,
antiphlogistic eucozanoids and cytokines has been establish. An increase
in the efficacy of treating patients with osteoarthrosis against the
back ground of diabetes mellitus by means of complex therapy using
antiagregants poliferment mixtures and chondromodificators has been.

Key words: osteoarthrosis, diabetes mellitus, diagnostics,
pathogenesis, therapy.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АОЗ антиоксидантний захист

ГЛЕ гіперліпідемія

ДК дієнові кон’югати

КА коефіцієнт атерогенності

Кат каталаза

ЛПВГ ліпопротеїди високої густини

ЛПДНГ ліпопротеїди дуже низької густини

ЛПНГ ліпопротеїди низької густини

МДА малоновий діальдегід

МЗ медіатори запалення

НПЗП нестероїдні протизапальні препарати

ОА остеоартроз

ПН поверхневий натяг

ПОЛ перекисне окислення ліпідів

ПФС поліферментні суміші

СОД супероксиддисмутаза

ТГ тригліцериди

ТФ токоферол

ФЛ фосфоліпіди

ХС холестерин

ЦД цукровий діабет

ЦД1 цукровий діабет типу 1

ЦД2 цукровий діабет типу 2

HbA1/c глікозильований гемоглобін

IL інтерлейкін

NO оксид азоту

NO2 нітрити

p вірогідність статистичного показника

Pg простагландин

TNF туморонекротичний фактор

Tx тромбоксан

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020