.

Особливості клінічного перебігу гнійно-запальних захворювань м’яких тканин у хворих-наркоманів (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2769
Скачать документ

ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ЗАХАРЧУК ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ

УДК 616-002.3+616.94]:616.89-008.441.13]-07-08

Особливості клінічного перебігу гнійно-запальних захворювань м’яких
тканин у хворих-наркоманів

14.01.03 – хірургія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Запоріжжя – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Запорізькому державному медичному університеті МОЗ
України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор,

Клименко Володимир Микитович, Запорізький державний медичний
університет МОЗ України, завідувач кафедри факультетської хірургії,
топографічної анатомії та оперативної хірургії.

Офіційні опоненти:

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор,

Даценко Борис Макарович, Харківська медична академія післядипломної
освіти МОЗ України, завідувач кафедри хірургії та проктології.

доктор медичних наук, професор, Сирбу Іван Федорович, Запорізький
державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри загальної
хірургії з доглядом за хворими і курсом анестезіології та інтенсивної
терапії.

Провідна установа

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ
України, м. Київ, кафедра хірургії.

Захист відбудеться “21” квітня 2005 року о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 17.600.01 при Запорізькій медичній
академії післядипломної освіти (69096, м. Запоріжжя, бул.Вінтера,20).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Запорізької медичної
академії післядипломної освіти (69096, м. Запоріжжя, бул.Вінтера,20,
тел. 57-05-24).

Автореферат розісланий “19” березня 2005року

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, кандидат медичних наук Гребенніков С.Є.ЗАГАЛЬНА
ХАРАКТЕРИСИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Невпинне зростання в Україні чисельності осіб, що
зловживають наркотиками, призвело до стрімкого збільшення їх у загальній
структурі пацієнтів хірургічних стаціонарів та зумовило низку нових
соціально-економічних і медичних проблем (І.Д.Герич, 1998; В.І.Зуб,
1999; О.І. Краснослободський та співавт., 2001, 2003, 2004; D.I.Passaro
et al.,1998; I.M.Ryan et al., 2001).

Гнійно-запальні ускладнення ін’єкційної опійної наркоманії (ГЗУІОН)
диктують необхідність нестандартного вирішення питань хірургічного
лікування цієї патології з урахуванням специфічного соматичного і
наркологічного фону пацієнтів, їх обмінних, імунологічних та
психологічних особливостей (Д.А.Макар та співавт., 1998; А.Б.Домінік та
співавт., 2001, 2002-2004; S.N.Andersen et al., 1999; I. Schondorf et
al., 2000; E.L.Murphy, 2001).

Найбільші труднощі серед ГЗУІОН виникають у хворих сепсисом, які
потребують окремого підходу у плані діагностики, передопераційної
підготовки, радикального хірургічного оперування первинного гнійного
осередку, інтенсивної терапії в післяопераційному періоді (С.Д. Шаповал
та співавт., 1997; О.В.Трибушний, 2000, 2001-2004; C.H.Graham et al.
1999; K.Skullerud, 1999; D.Ciccarone et al., 2000; De Vita et al.,
2001).

Однак, незважаючи на очевидну актуальність, ГЗУІОН присвячена досить
незначна кількість наукових статей, більшість з яких висвітлюють лише
окремі фрагменти цієї важливої проблеми гнійної хірургії. У доступній
вітчизняній та закордонній літературі майже відсутні дослідження
нейромедіаторного та імунного стану, процесів перекісного окислення
ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих-наркоманів.

Наведені факти визначають актуальність проблеми ГЗУІОН, серед яких
виділяється локалізована ранова інфекція (ЛРІ) та сепсис, а отже
доцільність її всебічного та ретельного доопрацювання.

Вперше буде дана оцінка особливостям вмісту та обміну серотоніну,
мелатоніну, активності моноамінооксидази і характеру порушень в системі
перекісного окислення ліпідів-антиоксидантного захисту у
хворих-наркоманів з локалізованою гнійною інфекцією та сепсисом в
порівняльному аспекті з перебігом подібних ускладнень у хворих без
наркотичної залежності. Хірургічне лікування хворих-наркоманів з
локалізованою гнійною інфекцією та сепсисом на основі запропонованих
діагностично-прогностичних критеріїв перебігу ГЗУІОН, сприятиме
покращенню результатів лікування, що має важливе медичне, соціальне та
економічне значення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана згідно с планом НДР Запорізького державного
медичного університету. Тема затверджена на засіданні Вченої ради ЗДМУ –
протокол №10 от 21.06.2002 г. и на РПК “Хірургія” – протокол №6 от
25.04.2002 г.

Мета та задачі дослідження. Метою роботи є покращення результатів
хірургічного лікування хворих-наркоманів з гнійно-запальними
ускладненнями ін’єкційної опійної наркоманії.

Поставлена мета визначила необхідність вирішення таких задач:

Виявити етіологічні чинники і особливості клінічної картини
гнійно-запальних ускладнень у хворих ін’єкційною опійною наркоманією.

Вивчити характер змін та порушень в системі “перекісного окислення
ліпідів-антиоксидантний захист” у хворих-наркоманів з клінічними
проявами ГЗУІОН.

З’ясувати взаємозв’язок серотонін-мелатонінової системи, активності
моноамінооксидази з антиоксидантним захистом у хворих-наркоманів з
ГЗУІОН.

Вивчити мікрофлору ранових виділень, її чутливість до антибактеріальних
препаратів та рівень мікробної контамінації тканин у хворих-наркоманів.

Оптимізувати комплекс заходів по лікуванню хірургічних ГЗУІОН у
хворих-наркоманів.

Об’єкт дослідження – 67 хворих-наркоманів з ГЗУІОН, з них 36 – з ЛРІ та
31 – з сепсисом (основні групи) і 58 пацієнтів з гнійно-запальними
захворюваннями м’яких тканин (36 – з ЛРІ і 22 – з сепсисом), які не
зв’язані з введенням наркотичних засобів.

Предмет дослідження – гнійно-запальні ускладнення ін’єкційної
наркоманії.

Методи дослідження. Загальноклінічні, біохімічні, бактеріологічні
(мікробіологічне визначення в динаміці складу збудників та рівня
мікробіологічного обсіменіння ран, аналізи на гемо культуру).

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в порівняльному аспекті
дана оцінка ступені порушення в системі перекісного окислення
ліпідів-антиоксидантного захисту (ПОЛ-АОЗ) у хворих-наркоманів з ЛРІ та
сепсисом.

Дана оцінка діагностичним можливостям дослідження серотонінергічної
системи та моноамінооксидази (МАО) у хворих-наркоманів. Визначений
взаємозв’язок між серотонін-мелатоніновою системою, активністю МАО та
антиоксидантним захистом у хворих з ГЗУІОН.

Обґрунтовані найбільш ефективні способи, що дають можливість проводити
цілеспрямовану корекцію порушень в системі ПОЛ-АОЗ та серотонінергічній
системі.

Для цілеспрямованої корекції процесів пероксидації, нейромедіаторних
порушень використаний вітчизняний препарат “Антраль”.

Практичне значення роботи. Введення власних розробок в програму
лікування хворих-наркоманів з ГЗУІОН дозволило забезпечити зниження
середньої подовженості перебування в стаціонарі з 9,7?1,0 до 8,2 ?1,4
діб при ЛРІ та з 38,3?1,9 до 34,4?2,1 діб у хворих сепсисом.

На основі результатів проведених досліджень для широкого клінічного
використання запропоновано ряд заходів, які дозволяють ефективно
коригувати занадто активовані процеси пероксидації та нейромедіаторні
порушення у хворих-наркоманів з ГЗУІОН.

Результати науково-дослідної роботи впроваджені в практику роботи в
медико-санітарній частині комбінату “Запоріжсталь” та заводу
“Дніпроспецсталь”, міському гнійно-септичному центрі М.Запоріжжя, в
загально-хірургічних відділеннях багатопрофільних клінічних лікарень №2,
9 м. Запоріжжя, м. Мелітополя, м. Бердянська, м. Харківа та м. Кривого
Рога.

Матеріали досліджень використовуються в навчальному процесі на кафедрі
хірургії Запорізької медичної академії післядипломної освіти,
Запорізькому державному медичному університеті, Луганському державному
медичному університеті.

Надруковані (у співавторстві) методичні рекомендації “Лікування сепсису
у хворих з гнійно-запальними процесами м’яких тканин” (2003 р.), які
затверджені МОЗ України.

Особистий внесок дисертанта. Дисертантом проведений
патентно-інформаційний пошук, визначений діагностичний алгоритм, мета та
задачі дослідження. Збір та обробка фактичного матеріалу, клінічне
обстеження хворих, 62% оперативних втручань, практичне дослідження
означених положень, підготовка рукопису проведені автором самостійно.
Виконав аналіз клінічних досліджень та статистичну обробку матеріалу.

Висновки та практичні рекомендації, що випливають з цього дослідження,
сформульовані разом з науковим керівником. У спільно надрукованих працях
автору належить значна частина ідей.

Апробація роботи. Основні положення роботи доповідались та
обговорювались на науково-практичній конференції, яка присвячена
80-річчю з дня народження проф. Д.Ф.Скрипниченка “Нові тенденції в
хірургії ХХІ сторіччя” (Київ, 2001), Всеукраїнській науково-практичній
конференції “Хірургічний сепсис” (Львів, 2001), науково-практичній
конференції “ Перспективи розвитку торакальної та абдомінальної
хірургії”, яка присвячена 100-річчю проф.. К.Т.Овнатаняна (Донецьк,
2002), ХХ з’їзді хірургів України (Тернопіль, 2002), науково-практичній
конференції ”Сучасні тенденції хірургії ХХІ сторіччя” до 80-річчя
кафедри хірургії КМАПО ім.. П.Л.Шупика (Київ, 2002), другій
науково-практичній конференції “ Нове в хірургії та трансплантології”
(Київ, 2003), Всеукраїнській науково-практичній конференції з
міжнародною участю “Сучасні аспекти хірургічного сепсису ” (Запоріжжя,
2003).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 9 статей у наукових
виданнях, затверджених ВАК України, методичні рекомендації МОЗ України
та інформаційний лист.

Структура от обсяг дисертації. Дисертація містить 141 сторінку
машинописного тексту та складається із вступу, огляду літератури,
чотирьох розділів власних досліджень, висновків, списку літератури.
Бібліографічний покажчик містить 403 найменувань робіт, з них 243
російськомовних і 160 закордонних авторів. Робота містить 19 таблиць.
Опис літературних джерел – 41 сторінка.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Методологія, матеріали та методи дослідження. Методологія планування і
проведення роботи визначила порядок, обсяг та послідовність вирішення
основних завдань проведеного дослідження, а також комплексний підхід до
оцінки отриманих результатів. Тому початковим етапом дослідження було
наукове обґрунтування вибору критеріїв для формування відповідних за
клінічними характеристиками груп хворих та визначення найбільш
інформативних методів їх дослідження.

Наступним етапом роботи було накопичення матеріалів
клініко-лабораторного дослідження хворих. На заключному етапі проведено
аналіз отриманих результатів, підведення підсумків та формулювання
основних положень оптимізованої програми лікування хворих-наркоманів із
ЛРІ й сепсисом.

Клінічна характеристика хворих. Проведено комплексне дослідження 72
хворих з локалізованої рановою інфекцією і 53 хворих сепсисом, що
перебували на обстежені й лікуванні в медсанчастині заводів
“Запоріжсталь” і “Дніпроспецсталь” та гнійно-септичному центрі м.
Запоріжжя за період 2000 – 2004 р. До основної групи віднесені 67
хворих-наркоманів із ГЗУІОН. Групу порівняння склали 58 пацієнтів із
гнійно-запальними захворюваннями м’яких тканин, не пов’язаних із
введенням наркотичних засобів. У середині груп проведено поділ на
підгрупи: хворі із ЛРІ та сепсисом.

Критеріями відбору хворих основної групи були: гнійно-запальні
захворювання м’яких тканин; інфекційний генез захворювання; опійна
наркоманія, обумовлена зловживанням саморобних розчинів.

Для коректного порівняння хворих обох груп виключений ряд критеріїв: вік
пацієнтів більше 60 років; гнійні захворювання шкіри і її дериватів;
наявність цукрового діабету.

Переважне число хворих основної групи із ЛРІ становили пацієнти до 30
років (94,4%), тоді як у групі порівняння превалює вікова категорія
(72,2%).

Практично аналогічна ситуація спостерігалась в обох групах у хворих
сепсисом.

Слід зазначити, що якщо захворюваність ЛРІ та сепсисом у групі
порівняння в чоловіків і жінок спостерігалась приблизно у рівній
пропорції, то в основній групі превалюють чоловіки (із ЛРІ – 80,6%,
сепсисом – 87,1%).

Встановлено, що тяжкість стану хворих при госпіталізації як із ЛРІ, так
і сепсисом перебувала в прямій залежності від строків виникнення перших
проявів захворювання. Так, серед хворих із ЛРІ, госпіталізованих у перші
7 діб від початку захворювання, задовільний загальний стан відзначений в
3,5 рази частіше, ніж серед хворих, що надійшли в більш пізній термін.
Серед хворих сепсисом, що надійшли через 7 і більше діб від початку
хвороби, переважав загально “тяжкий” стан. В цілому середні строки
надходження до стаціонару хворих із ЛРІ групи порівняння склали 6,2 ±
1,2 діб.

Іншою була динаміка госпіталізації та тяжкість стану хворих основної
групи. Серед хворих із ЛРІ через тиждень із моменту захворювання до
стаціонару за медичною допомогою не звернувся жоден пацієнт. Несвоєчасне
звернення було обумовлене рядом причин: спробами самолікування, страхом
установлення наркотичної залежності (особливо в пацієнтів у віці до 20
років), соціальними обставинами. Середня тривалість хвороби на момент
госпіталізації рівнялася 9,1 ± 1,4 діб.

У зв’язку з несвоєчасним зверненням за медичною допомогою
хворих-наркоманів, виразливістю інтоксикаційного й абстинентного
синдромів, їхній стан розцінений як “середньої тяжкості” у 4 пацієнтів
(10,8%), тоді як у хворих групи порівняння ступінь тяжкості загального
стану був пов’язаний з фоновою загальсоматичною патологією (5,6%).

У хворих сепсисом основної групи тільки 5 пацієнтів (16,1%) надійшли до
стаціонару у строки до 7 діб, що дало можливість почати своєчасне
лікування. Переважна більшість – 26 (83,9%) надійшли в більше пізній
термін: понад 7 діб – 15 (48,4%), більше 2 тижнів – 11 (35,5%) із
наявними ознаками поліорганної недостатності, що досить погіршувало
проведення лікувальних заходів. Середні строки надходження до стаціонару
хворих сепсисом основної групи рівнялися 12,7 ± 2,4 доби, проти 8,7±1,3
– у групі порівняння.

Протягом часу зловживання наркотиками у хворих-наркоманів змінювалася
зона їх парентерального введення. На початку наркоманії пацієнти
ін’єктували розчини в периферичну венозну мережу верхніх та нижніх
кінцівок. Потім – у великі судини пахвинно-стегнової області. Нерідко
проводились глибокі ін’єкції в м’язовий масив сідничних областей і
стегон або область шиї. В обстежених хворих сепсисом основної групи в
48,5% спостережень (15 хворих) відзначались флегмони пахвинної області й
стегна, а комбінації анатомічних областей нижніх кінцівок – в 29,1%
(9хворих).

У хворих групи порівняння ЛРІ (післяін’єкційні абсцеси) в 100% випадків
розвивалась внаслідок ін’єкцій лікарських препаратів, які призначались
при захворюванні серцево-судинної системи та дегенеративно-дистрофічних
пошкоджень хребта

У хворих із ЛРІ основної групи супутня патологія відзначена в 6 (16,2%)
пацієнтів. Виражений абстинентний синдром відзначений в 4
хворих-наркоманів, в 2 інших – хронічне захворювання дихальних шляхів і
сечовидільної системи. У хворих групи порівняння ЛРІ спостерігались
переважно на тлі ішемічної хвороби серця та дегенеративно-дистрофічних
ушкоджень хребта.

У хворих сепсисом супутня патологія була відповідно у 26 (84,9%) і 17
(77,3%) пацієнтів. Однак, “якісний” її склад відрізнявся одне від
одного. У хворих основної групи були відмічені захворювання, які
розвились внаслідок тривалого вживання наркотичних засобів: токсичний
гепатит (29,0%), токсичний нефрит (16,1%), токсична міокардіодистрофія
(9,7%), токсична енцефалопатія (6,5%), тоді як у хворих групи порівняння
переважала загальсоматична патологія (ішемічна хвороба серця,
захворювання шлунково-кишкового тракту й ін.).

Слід зазначити, що у хворих основної групи сполучення двох і більше
захворювань одночасно спостерігались частіше, ніж у хворих у групі
порівняння (відповідно в 25,8% і 18,2%).

Всі госпіталізовані хворі були обстежені в динаміці (при госпіталізації,
на 3-4, 7-8, 12-16 добу післяопераційного періоду у хворих з ЛРІ та 7-8,
12-16, 25-30 добу у пацієнтів сепсисом) з використанням стандартних та
спеціальних методів дослідження.

Лабораторні дослідження – загальний аналіз крові та сечі, рівень глюкози
крові, біохімічні дослідження функції печінки і нирок та Коагулограмма
виконувались за загальноприйнятими класичними методами.

Процеси перекісного окислювання ліпідів досліджували шляхом вивчення
первинних і вторинних продуктів пероксидации. Гідроперекисі ліпідів
(ГПЛ) визначали по методу В.Г.Гаврилова (1988р.). Для їхнього
екстрагування із сироватки використали суміш “гептан-ізопропіловий
спирт”. Результати вимірів виражали у відносних одиницях величини
оптичної щільності на 1 мл сироватки крові й на 1 мг.

Концентрацію малонового діальдегіду (МДА) визначали в реакції з 2 –
тіобарбітуровою кислотою по утворенню пофарбованого тримежинового
комплексу з максимумом поглинання при 532нм і молярним коефіцієнтом
екстинкції 1,56 х 105 нм -1 см -1 . Отримані дані розраховували на 1 мл
сироватки (Я.І.Андрєєва та співавт., 1985р.).

Шиффові основи (ШО) визначені на спектрофлюориметрі (A. S.Csallemy, K.I.
Ayar, 1976) в умовних одиницях.

Загальні ліпіди (ОЛ) досліджували з використанням стандартних наборів
реактивів виробництва фірми “Lachema” (Чехія). Метод заснований на
взаємодії ненасичених ліпідів, жирних кислот, фосфоліпідів та
холестерину після гідролізу сірчаною кислотою з фосфорваніліновим
реактивом з утворенням пофарбованого комплексу. Оптична щільність
комплексу вимірялася на спектрофотометрі СФ – 46 (СРСР).

Активність антиоксидантних процесів в організмі досліджували визначенням
рівня жиророзчинних антиокислювачів – токоферолу (вітаміну Е) і ретинолу
(вітаміну А), водорозчинного антиоксиданту – аскорбінової кислоти
(вітаміну С), ферментного антиоксиданту – каталази (КТ).

Вітаміни А и Е визначали по методу Thompson у модифікації Р. Г.
Черняускене (1987). Вміст вітаміну С визначали методом S.G. Farmer у
модифікації Т.І. Ларіної та співавт. (1987). Розрахунок робили на 1 мл
сироватки.

Визначення активності каталази (КТ) проводилось методом М. А. Королюк та
співавт. (1988), заснованому на здатності перекису водню утворювати із
солями молібдену пофарбований комплекс, вимір оптичної щільності якого
проводили на спектрофотометрі.

Визначення серотоніну (СТ) проводилося в цільній крові за допомогою
спектрофлюориметричного методу H. Weissbach (1961). Метод заснований на
виділенні СТ із крові й вимірі його флюоресценції в кислому середовищі.
Вимір флюоресценції проводився на спектрофлюориметрі HITACHI-4F при
довжині хвилі збудження 300 нм і флюоресценції – 530 нм.

Мелатонін (МТ) визначали в плазмі крові методом E. Cole, G.Crank (1973)
у модифікації Е.Т. Дадамбаєва (1986). В основі методу лежить реакція
конденсації виділеного із плазми й очищеного від домішок МТ із
ортофталевим альдегідом з утворенням флюоресцуючого комплексу.
Флюоресценція вимірялася на спектрофлюориметрі HINACHI-4F при довжині
хвилі збудження 360нм і флюоресценції – 480нм.

Для визначення активності ферменту моноаміноксидази (МАО), використали
колориметричний метод C. McEven, J. Cohen (1963) у модифікації А.І.
Балаклєєвського (1976). Принцип методу полягає в тому, що в результаті
інкубації сироватки крові із субстратом (бензиламіном) під впливом МАО
утвориться бензальдегід, що 2, 4-динітрофеніЛРІдразином утворить
гідразон, що екстрагується ацетоном і дає в кислому середовищі
пофарбований комплекс із максимумом пропущення світла при довжині хвилі
540 нм. Екстинкція отриманого розчину вимірялася на спектрофотометрі
СФ-46.

Комплекс бактеріологічних досліджень включав мікробіологічне вивчення
ран в динаміці та бактеріологічні аналізи на гемо культуру. Якісний
склад мікроорганізмів визначали класичною методикою посіву ранового
виділення на кров’яний агар з послідуючою інкубацією у термостаті при
температурі 37°С протягом 20 годин. При виявленні в добовій культурі
мікробних асоціацій проводили ідентифікацію всіх колоній, що виросли з
домінуючої флори.

Чутливість мікрофлори до антибіотиків визначали експрес-методом
М.Ф.Камаєва і В.П.Ващука (1975). Відповідь отримували через 4 години.
Достовірність експрес-методу контролювали стандартним способом
(відповідь через 24-48 години).

Отримані в цифровому вираженні результати оброблені непараметричними
методами “Xi – квадрат” за допомогою парного критерію Вілкоксона.
Графічна обробка за допомогою систем програм для аналізу даних
Statgraphics, USA. Результати проведених досліджень оброблялися на
персональному комп’ютері Pentium із програмним забезпеченням фірми
“Microsoft” з використанням пакета програм WinWord і Static.

Для діагностики сепсису для встановленням фази (форми) цього
патологічного синдрому досліджували стандартні клінічні критерії оцінки
вихідного стану серцево-судинної, дихальної й іншої систем організму –
гіпертермію, тахікардію, зниження АТ, задишку, неврологічні симптоми,
лейкоцитоз або лейкопенію.

Для оцінки тяжкості стану хворих сепсисом була використана модифікована
система APACHE II (А.П.Радзіховський та співавт., 1997). Відповідно до
проведених досліджень при неускладненому перебігу захворювання сумарний
бал був 3,27±0,37; при тяжкому сепсисі – 5,12±0,53; септичному шоку –
8,32±1,04; синдромі ПОН – 9,41±1,23(табл.1).

Таблиця 1.

Тяжкість септичного процесу по модифікованій системі APACHE – II

Форми (стадії) септичного

процесу Основна група

Група порівняння

Абс. од.

%

Абс. од.

%

Оцінка в балах

Сепсис 12 38,7 10 45,5 3,27 ± 0,37

Тяжкий сепсис 14 45,2 7 31,8 5,12 ± 0,53

Септичний шок 2 6,5 2 9,1 8,32 ± 1,04

Синдром ПОН 3 9,7 3 13,6 9,41 ± 1,23

У цілому тяжкий сепсис і його ускладнені форми зареєстровані в 19
(61,3%) хворих основної групи й 12 (54,5%) пацієнтів у групі порівняння.
З них септичний шок відзначений в 4 пацієнтів (відповідно – 6,5 і 9,1%),
а синдром ПОН – 6 (відповідно 9,7 і 13,6%).

Проаналізувавши клінічні прояви в 67 хворих-наркоманів із ЛРІ й
сепсисом, встановлено, що:

Болючий синдром у зоні первинного вогнища був властивий всім хворим як
із ЛРІ, так і сепсисом, однак його інтенсивність була більше виражена в
останніх.

Температура тіла понад 38?З відзначена більш ніж у половини хворих 55,6%
із ЛРІ й 83,9% хворих сепсисом. Гіпотермія спостерігалася в 6,5%
пацієнтів з тяжким сепсисом, тоді як “вихідної” гіпотермії у хворих із
ЛРІ не було.

Дрижаки у хворих сепсисом відзначені в 3 рази частіше, ніж у хворих із
ЛРІ (відповідно 19,4 і 5,6%) і, як правило, були характерні для тяжких
форм захворювання.

Зміни нервової системи носили поліморфний характер. Але якщо
енцефалопатія й полінейропатія у хворих із ЛРІ не відзначалися, то
основні клінічні прояви порушень ЦНС були досить характерні для
ускладнених форм сепсису.

Тахікардія понад 90 ударів у хвилину була нехарактерна для хворих із ЛРІ
й спостерігалася лише в 8,3% випадків, тоді як у хворих сепсисом – 72,2%

Задишка із частотою подиху більше 20 на хвилину була виявлена в 4 хворих
(11,1%) із ЛРІ й 24 (77,4%) – сепсисом, що свідчило про розвиток в
останніх респіраторного дистрес синдрому дорослих.

Артеріальний тиск у хворих із ЛРІ перебувало в межах норми, у той час як
у хворих сепсисом, особливо при його ускладнених формах, переважали
важкі порушення центральної й периферичної гемодинаміки.

Анемічний синдром був нехарактерним для хворих із ЛРІ й постійним
компонентом у хворих сепсисом (83,9% спостережень). При цьому анемія в
останніх носила завзятий характер, незважаючи на кількаразові
гемотрансфузії.

Лейкоцитоз із зрушенням формули вліво був більше (pDp –   c ¤ n p ???p – & O O O O OJPJQJ $ O $ O $ O $ O $ O $ O $ O ?$?нших факторів. Необхідно також підкреслити, що часто позитивні результати посівів крові були отримані нами на тлі масивної антибактеріальної терапії, тому відсутність росту мікрофлори не можна пояснити тільки впливом антибактеріальних препаратів. З огляду на обставину, що в науковій концепції патогенезу ранової інфекції велике значення мають процеси перекісного окислювання ліпідів і стан антиоксидантної системи, від взаємозв'язку яких багато в чому залежать перебіг ранового процесу, проведене дослідження основних показників ПОЛ-АОС в 72 хворих із ЛРІ (36 - основна група, 36 - група порівняння) і 53 пацієнтів сепсисом (31 і 22 хворих відповідно). Контрольну групу склали 17 здорових осіб-донорів у віці від 20 до 45 років. Вивчення показників ПОЛ-АОС проведено в динаміці: до початку лікування, на 3-4, 7-8, 12-16 добу післяопераційного періоду (у хворих із ЛРІ), 25-30 добу (у пацієнтів сепсисом). До початку лікування зміст первинних і вторинних продуктів ПОЛ як у хворих із ЛРІ, так і сепсисом в обох групах було значно вище норми (p0,05).

На 7-8 добу лікування у хворих основної групи із ЛРІ відзначалось
зниження як первинних, так і вторинних продуктів ПОЛ з одночасною
активацією АОС у порівнянні з аналогічними показниками при
госпіталізації (p0,05).

На 12-16 і 25-30 добу від моменту госпіталізації у хворих обох груп
відзначалося достовірне (pВИСНОВКИ У дисертації наведене теоретичне узагальнення результатів вивчення розвитку гнійно-септичних ускладнень у хворих наркоманією й нове рішення наукового завдання, що складається з розробки оптимального комплексу заходів щодо поліпшення якості їхньої діагностики та лікування з використанням хірургічних втручань, антибіотикотерапії, інотропної підтримки, а також цілеспрямованої корекції процесів пероксидації й нейромедіаторних порушень. ГЗУІОН - патологія, обумовлена, як правило, ін'єкціями саморобних наркотичних розчинів, які мають високий ступінь бактеріологічної контамінації. Етіологічні фактори ГЗУІОН включають переважно грам (+) і широкий спектр непатогенної мікрофлори із критичним рівнем антибіотикорезистентності. Клінічна картина ГЗУІОН проявляється широким спектром симптомів, серед яких характерними є специфічний загальноклінічний статус із домінуванням гнійної й хронічної наркоматичної інтоксикації та низько інформативними класичними ознаками запалення. Виникнення ГЗУІОН у хворих-наркоманів супроводжується активацією процесів пероксидації на тлі зниженого антиоксидантного захисту організму як до початку лікування, так і протягом усього післяопераційного періоду й вимагає проведення спеціальних лікувальних заходів. Між адаптогенною серотонін-мелатоніновою системою й антиоксидантним захистом організму у хворих-наркоманів із ГЗУІОН існує тісний зворотний корелятивний зв'язок (r=0,6639), тоді як активність МАО коливається паралельно зі змінами активності каталази з високим ступенем вірогідності (p

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020