IНСТИТУТ ПЕДАГОГIКИ I ПСИХОЛОГIЇ ПРОФЕСIЙНОЇ ОСВIТИ

АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ЦЮПРИК Андрій Ярославович

УДК 377.36 : 372.832

Організація самостійної роботи студентів технічного коледжу у процесі
навчання суспільних дисциплін

13.00.04 – теорія та методика професійної освіти

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті педагогіки і психології професійної освіти
АПН України, м. Київ.

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник ЯКИМОВИЧ Тетяна Дмитрівна, старший науковий співробітник
відділу загально-технічних та спеціальних дисциплін Львівського
науково-практичного центру Інституту педагогіки і психології професійної
освіти АПН України.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор КОЗАКОВ Віталій
Андрійович, завідувач кафедри педагогіки і психології Київського
національного економічного університету;

кандидат педагогічних наук, доцент СИДОРЧУК Нінель Герандівна, доцент
кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана
Франка.

Провідна установа: Тернопільський державний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і
науки України, м. Тернопіль.

Захист відбудеться 21 вересня 2005 р. о 14.00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і
психології професійної освіти АПН України за адресою: 04060, м. Київ,
вул. М. Берлинського, 9, 5-й поверх, зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту педагогіки і
психології професійної освіти АПН України (04060, м. Київ,
вул. М. Берлинського, 9).

Автореферат розіслано “19”серпня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Лапаєнко С. В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність і доцільність дослідження. Національна доктрина розвитку
освіти визначає розвиток людини як головну мету, ключовий показник і
основний важіль прогресу. Належний рівень компетентності майбутнього
фахівця забезпечується дотриманням вимог особистісно-діяльнісної
орієнтації сучасної професійної освіти. На реалізацію цих вимог
спрямовується навчальний процес технічних коледжів як інноваційних
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Важливу роль при узгодженні
двох напрямів роботи технічних коледжів – особистісного розвитку і
професійної підготовки студентів – відіграє змістове наповнення
дисциплін, зокрема суспільних, і використання інтерактивних форм і
методів навчання. У Програмі дій щодо реалізації положень Болонської
декларації в системі вищої освіти і науки України задекларовано принцип
організації навчального процесу на основі пріоритетності змістової й
організаційної самостійності та зворотного зв’язку, що полягає у
створенні умов організації навчання, вимірюється й оцінюється
результатами самостійної пізнавальної

діяльності студентів.

При організації самостійної роботи необхідно подолати існуючі
суперечності між: становленням особистісної орієнтації навчального
процесу та недостатньою підготовленістю викладачів і студентів до
виконання нових функцій під час самостійної роботи; необхідністю
професійного спрямування навчання у технічному коледжі та його
недостатньою реалізацією у навчанні суспільних дисциплін; збільшенням
питомої ваги самостійної роботи у процесі навчання суспільних дисциплін
і нерозробленістю відповідних технологій самостійної роботи. Подолання
цих суперечностей зумовлює необхідність розв’язання проблеми
особистісного та професійного спрямування самостійної роботи студентів
технічного коледжу в процесі навчання суспільних дисциплін.

Аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури дозволяє зробити
висновок про значний інтерес вітчизняних і зарубіжних дослідників до
проблеми самостійної роботи студентів. Розглядалися питання самостійної
діяльності у процесі навчання (Л. Л. Головко, С. Г. Заскалєта,
Л. В. Онучак, Н. Г. Сидорчук, І. А. Шайдур); організаційних і
педагогічних аспектів самостійної роботи студентів (В. М. Буринський,
М. І. Сичова, М. М. Солдатенко, І. М. Шимко, С. М. Кустовський);
особистісної орієнтації самостійної роботи (Г. С. Адамів, В. В. Луценко,
В. Ф. Паламарчук, Г. М. Романова); організації навчального процесу в
освітніх закладах І-ІІ рівнів акредитації (О. О. Гаврилюк,
О. С. Домінський, В. Т. Лозовецька, Н. С. Журавська, Л. І. Костельна,
С. М. Мамрич, Г. О. Шемелюк); вивчення суспільних дисциплін
(К. Ю. Богомаз, Т. М. Лобода, В. М. Сотніченко, Л. М. Сорокіна);
професійної спрямованості навчання (Г. Е. Гнітецька, І. М. Козловська,
О. В. Куклін, Н. А. Побірченко, І. В. Хом’юк, Т. Д. Якимович) та ін.
Аналіз стану практики показав, що збільшення часового обсягу самостійної
роботи у навчальних планах потребує теоретичного обґрунтування її
підготовки, реалізації та контролю. Водночас, проблема організації
самостійної роботи студентів технічного коледжу в процесі навчання
суспільних дисциплін з урахуванням специфіки підготовки фахівців певного
профілю не була предметом спеціального дослідження.

Актуальність проблеми організації та практичної реалізації самостійної
роботи студентів технічних коледжів у процесі навчання суспільних
дисциплін, її недостатня теоретична розробленість і потреби практики
підготовки фахівців зумовили вибір теми дисертаційного дослідження:
“Організація самостійної роботи студентів технічного коледжу у процесі
навчання суспільних дисциплін”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне
дослідження пов’язане з планом науково-дослідних робіт Інституту
педагогіки і психології професійної освіти АПН України в розробленні
тем: “Теоретичні засади методики професійно спрямованого викладання
загальноосвітніх предметів у ПТНЗ” (РК № 0104U000610), “Інноваційні
методики навчання у професійних навчальних закладах” (РК № 0104U000612).
Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Інституту
педагогіки і психології професійної освіти АПН України (протокол № 11
від 26 грудня 2002 р.) й узгоджено у Раді з координації наукових
досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 1 від
27.01.2003 р.).

Об’єкт дослідження – професійна підготовка студентів у технічному

коледжі.

Предмет дослідження – зміст і форми організації самостійної роботи
студентів технічного коледжу в процесі навчання суспільних дисциплін.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробленні й
експериментальній перевірці ефективності моделі самостійної роботи
студентів на основі особливостей і принципів її організації у процесі
навчання суспільних дисциплін у технічному коледжі.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що самостійна робота
студентів технічного коледжу при навчанні суспільних дисциплін набуває

ефективності, якщо:

враховувати особливості організації самостійної роботи в технічному
коледжі;

підвищувати рівень готовності викладачів і студентів технічного коледжу
до самостійної роботи;

використовувати у процесі реалізації самостійної роботи технології
навчання, спрямовані на професійну діяльність майбутнього фахівця;

розглядати результати самостійної роботи студентів у процесі навчання
суспільних дисциплін як комплексне утворення.

Об’єкт, предмет, мета й гіпотеза зумовили завдання дослідження:

Проаналізувати психолого-педагогічні підходи до проблеми організації
самостійної роботи студентів.

Виявити особливості організації самостійної роботи студентів технічного
коледжу в процесі навчання суспільних дисциплін.

Розробити модель самостійної роботи студентів технічного коледжу на
основі принципів її організації.

Експериментально перевірити модель організації самостійної роботи
студентів технічного коледжу в процесі навчання суспільних дисциплін.

Підготувати методичні рекомендації та дидактичні матеріали щодо
організації самостійної роботи студентів у процесі навчання суспільних
дисциплін для викладачів, методистів і студентів технічного коледжу.

Загальна методологія дослідження базується на теоріях наукового
пізнання, систем і діяльності; принципах об’єктивності, науковості,
взаємозв’язку та взаємозалежності явищ, єдності теорії та практики;
вітчизняних і зарубіжних концепціях професійної освіти; особистісно
орієнтованому та діяльнісному підходах у навчанні. У процесі дослідження
використано основні положення щодо розвитку освіти в Україні, викладені
в законах України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про
вищу освіту”, Національній доктрині розвитку освіти.

Теоретичну основу дослідження складають наукові праці, у яких
відображені ідеї: філософії освіти (В. П. Андрущенко, І. А. Зязюн,
В. Г. Кремень), гуманізації та гуманітаризації освіти (Г. О. Балл,
С. У. Гончаренко, О. І. Кульчицька), професійної спрямованості навчання
(Н. В. Абашкіна, Л. П. Пуховська, В. Т. Лозовецька), особистісних
якостей фахівця (Г. П. Васянович, М. П. Лещенко, В. В. Ягупов),
неперервної освіти (А. М. Алексюк, С. Я. Батишев, Н. Г. Ничкало),
самостійної діяльності (В. К. Буряк, О. А. Дубасенюк, В. А. Козаков),
особистісно орієнтованого та діяльнісних підходів (О. М. Леонтьєв,
В. В. Рибалка, Б. О. Федоришин, І. С .Якиманська), сучасних технологій
навчання (В. Ю. Биков, О. М. Пєхота, С. О. Сисоєва), методології і
методики педагогічних досліджень (П. М. Воловик, О. П. Рудницька) та ін.

Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс методів
дослідження, зокрема теоретичні: аналіз, синтез, порівняння,
класифікація, моделювання, систематизація, прогнозування, планування,
якісний і кількісний аналіз, узагальнення та статистична обробка
результатів; емпіричні: констатуючий і формуючий експерименти,
спостереження, бесіди, анкетування, опитування, тестування, експертні
оцінки.

Дослідження проводилося упродовж 1998-2005 рр. та містило три етапи
науково-педагогічного пошуку.

На першому етапі (1998-2000 рр.) проаналізовано стан досліджуваної
проблеми в теорії та практиці самостійної роботи студентів технічного
коледжу в процесі навчання суспільних дисциплін. Визначено об’єкт,
предмет і мету, гіпотезу дослідження, виявлено особливості організації
самостійної роботи студентів. На другому етапі (2000-2002 рр.) визначено
принципи організації та розроблено модель самостійної роботи студентів,
розроблено програму і методику експерименту, визначено експериментальну
базу, обґрунтовано якісний і кількісний склад учасників, проведено
констатуючий експеримент. На третьому етапі (2002-2005 рр.) проведено
формуючий експеримент, здійснено систематизацію та обробку
експериментальних даних, узагальнення результатів, сформульовано основні
висновки, підготовлено методичні рекомендації, визначено перспективи
подальшого дослідження проблеми.

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося у Львівському
технічному коледжі, Львівському державному техніко-економічному коледжі,
Технологічному коледжі Українського державного лісотехнічного
університету, Червоноградському технікумі гірничих технологій та
економіки, Вінницькому технічному коледжі, Кіровоградському
кібернетико-технічному коледжі. У педагогічному експерименті взяли
участь 948 осіб, із них 896 студентів, 45 викладачів, 7 експертів.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: вперше теоретично
обґрунтовано і побудовано модель самостійної роботи студентів технічного
коледжу в процесі навчання суспільних дисциплін, у якій враховується
зміна цілей самостійної роботи й умов її організації (зовнішніх і
внутрішніх), взаємозв’язок технологій навчання (спрямованих на
професійну діяльність майбутнього фахівця) і результатів самостійної
роботи студентів (предметного і особистісного); виявлено особливості
організації самостійної роботи студентів технічного коледжу в процесі
навчання суспільних дисциплін, пов’язані з сучасними тенденціями
розвитку професійної освіти, зміною сутності самостійної роботи,
навчальним процесом у технічному коледжі, змістом суспільних дисциплін;
дістали подальшого розвитку теоретичні засади самостійної роботи, яка
залежно від конкретних цілей навчання розглядається як форма
пізнавальної активності особистості, вид навчальної діяльності
студентів, форма навчання суспільних дисциплін і вид організації
навчання у вищих навчальних закладах.

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що: теоретично
обґрунтовано доцільність групування принципів організації самостійної
роботи студентів технічного коледжу за дидактичними цілями
(методологічного забезпечення самостійної роботи, забезпечення взаємодії
“викладач – студент”, забезпечення реалізації навчальних технологій
самостійної роботи, методичного забезпечення самостійної роботи);
вдосконалено навчальні технології самостійної роботи студентів
технічного коледжу, які поділені на модулі з урахуванням особистісно
орієнтованого та діяльнісного підходів; диференційовано предметний і
особистісний результати самостійної роботи студентів при навчанні
суспільних дисциплін.

Практичне значення результатів дослідження полягає в розробленні та
впровадженні методичних рекомендацій щодо організації самостійної роботи
студентів технічного коледжу в процесі навчання суспільних дисциплін;
розробленні дидактичних матеріалів для самостійної роботи студентів.

Результати дисертації можуть бути використані у процесі організації
навчального процесу в навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, у
підготовці навчально-методичних посібників, навчальних програм із
суспільних дисциплін, у проведенні науково-педагогічних досліджень.

Впровадження результатів дослідження. Наукові положення,
навчально-методичні матеріали впроваджено у вищих навчальних закладах
І-ІІ рівнів акредитації Львівської області (довідка № 19 від 16.02.2005
р.), Львівському технічному коледжі (довідка № 21 від 02.03.2004 р.),
Вінницькому технічному коледжі (довідка № Т / 239 від 16.06.2004 р.),
Кіровоградському кібернетико-технічному коледжі (довідка № 121 від
12.04.2005 р.).

Особистий внесок здобувача в публікаціях, написаних у співавторстві,
полягає в аналізі питань професійного самовизначення та компетентності
майбутнього фахівця (у співавторстві з Т. Д. Якимович), у розроблені
підходів до вибору методів навчання (у співавторстві з
І. М. Козловською), у розробленні контрольних запитань і тестових
завдань (у співавторстві з А. Ф. Лозинським, С. А. Орловським,
І. І. Мархевкою).

Вірогідність результатів дослідження забезпечується методологічною
обґрунтованістю його вихідних положень, добором комплексу дослідницьких
методів і процедур, адекватних меті та завданням роботи;
репрезентативністю вибірки, поєднанням кількісного і якісного аналізу
отриманих даних із застосуванням методів математичної статистики, а
також позитивними наслідками впровадження результатів дослідження.

На захист виносяться:

Модель самостійної роботи студентів технічного коледжу в процесі
навчання суспільних дисциплін, у якій враховується зміна цілей
самостійної роботи й умов її організації (зовнішніх і внутрішніх),
взаємозв’язок технологій навчання (спрямованих на професійну діяльність
майбутнього фахівця) і результатів самостійної роботи студентів
(предметного й особистісного).

Положення про те, що особливості організації самостійної роботи
студентів технічного коледжу в процесі навчання суспільних дисциплін
пов’язані з сучасними тенденціями розвитку професійної освіти, зміною
сутності самостійної роботи, навчальним процесом у технічному коледжі,
змістом суспільних дисциплін.

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати
дослідження обговорено на 14 науково-практичних і науково-методичних
конференціях, у тому числі міжнародних: “Пріоритетні напрямки розвитку
професійної освіти” (Одеса, 2002 р.), “Сучасні освітні технології у
професійній підготовці майбутніх фахівців” (Львів, 2002 р.), “Теоретичні
та методичні засади розвитку професійно-педагогічної освіти у контексті
європейської інтеграції” (Київ, 2003 р., 2005 р. р.), “Сучасні
інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці
фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми” (Вінниця, 2004 р.),
“Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців технічного та
художнього профілю” (Львів, 2004 р.); всеукраїнських: “Актуальні
проблеми трансформації соціогуманітарної освіти” (Кам’янець-Подільський,
2003 р.), “Потенціал людини: духовний, психічний і творчий виміри”
(Львів, 2005 р.), “С. Балей і проблеми становлення сучасної культури
виховання: філософія, культурологія, психологія, педагогіка” (Львів,
2005 р.); регіональних: “Інтеграційні процеси у професійній освіті”
(Львів, 2003 р.), “Професійна підготовка фахівців: інформаційні
технології та інноваційні методики навчання” (Львів, 2004 р.); звітних
наукових конференціях Інституту педагогіки і психології професійної
освіти АПН України (2002 — 2004 р.р.), науково-методичних семінарах,
нарадах методистів та інженерно-педагогічних працівників технічного
коледжу, методичних об’єднаннях, засіданнях відділів Інституту
педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Основні результати дослідження опубліковано в 17 наукових і
науково-методичних працях, у тому числі: 7 статей у провідних наукових
фахових виданнях України, 1 стаття у збірнику наукових праць, 1 розділ
колективної монографії, 1 стаття у збірнику матеріалів конференцій, 1
навчальна програма, 1 навчальний посібник, 1 методичний посібник, 4
брошури з методичними рекомендаціями; із них 12 написано без
співавторів. Загальний обсяг особистого внеску – 10,95 авт. арк.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів,
висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел
(266 найменувань, із них 17 – іноземними мовами), 13 додатків на 37
сторінках. Загальний обсяг дисертації – 241 сторінка (основна частина –
177 сторінок). Робота містить 16 рисунків на 8 сторінках і 10 таблиць на
6 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність дослідження, визначено
об’єкт, предмет, мету, викладено завдання дослідження, його гіпотезу та
методологічну основу, розкрито наукову новизну, теоретичну і практичну
значущість, сформульовано основні положення, що виносяться на захист,
подано відомості про апробацію та впровадження результатів дослідження.

у першому розділі – “Теоретичні основи та практика організації
самостійної роботи студентів технічного коледжу в процесі навчання
суспільних дисциплін” – викладено результати аналізу досягнень
педагогічної науки і практики щодо активізації самостійної роботи та
пізнавальної діяльності учнів і студентів. В останні роки в руслі ідей
Болонської декларації вітчизняні педагоги приділяють значну увагу
розробці концептуальних основ, нових напрямів і технологій, питанням
організації та методичного забезпечення повноцінної самостійної роботи
студентів. На теоретичному і методологічному рівнях проблему організації
самостійної роботи студентів у процесі оволодіння знаннями розглядали
Л. П. Арістова, В. К. Буряк, М. О. Данілов, Б. Н. Єсіпов, Л. В. Жарова,
В. А. Козаков, Б. І. Коротяєв, І. Я. Лернер, О. А. Нільсон,
І. Т. Огородников, В. Ф. Паламарчук, П. І. Підкасистий, О. Я. Савченко,
А. В. Усова, Т. І. Шамова та ін. Досліджувалися питання розвитку
самостійності під час позааудиторної діяльності (О. А. Дубасенюк,
Л. В. Клименко, В. І. Лозова, М. В. Лубенець).

У розділі проаналізовано такі питання: розвиток поняття самостійної
роботи студентів, види самостійної роботи й основні підходи до їх
класифікації; аспекти організації навчально-пізнавальної діяльності;
функції викладача і студентів у процесі взаємодії; якості особистості,
які розвиваються під час самостійної роботи; методи самостійного
опрацювання матеріалу; організаційно-педагогічні умови самостійної
роботи; проблема інноваційних технологій у самостійній роботі студентів.
Для вирішення проблеми організації самостійної роботи студентів
переважно використовується особистісно орієнтований підхід. При такому
підході змінюються цілі самостійної роботи, на перше місце виноситься
розвиток особистості та її самостійності.

Показано, що вирішення вимагають такі питання: на методологічному рівні
– визначення принципів організації самостійної роботи студентів, на
теоретичному рівні – дослідження особливостей організації самостійної
роботи студентів при навчанні суспільних дисциплін у технічному коледжі,
на прикладному рівні – добір навчальних технологій самостійної роботи
студентів. Особливо актуальними є питання, пов’язані з професійним
спрямуванням самостійної роботи.

Опитування 396 студентів технічного коледжу дозволило виявити якості,
які сприяють успішній організації самостійної роботи (бажання самих
студентів займатись організацією самостійної діяльності, зацікавленість,
наполегливість, організованість, самостійність тощо). Вивчення питання
застосування традиційних та інноваційних форм організації самостійної
роботи студентів дало такі результати: конспектування лекцій – 26,6%;
виступи на семінарських заняттях – 18,2%; підготовка до іспитів – 13,7%;
написання рефератів – 14,5%; участь в інтелектуальних іграх – 2,3%;
дискусія з проблемних питань – 2,6%; прослуховування повідомлень засобів
масової інформації – 3,4%; робота в Інтернеті – 14,0%; виконання
завдань, пов’язаних із майбутньою професією, – 4,7%.

Як бачимо, у технічному коледжі при навчанні суспільних дисциплін
переважають традиційні форми і методи самостійної роботи, виключення
становить робота в Інтернеті. Проблемою для студентів є незнання
критеріїв оцінювання деяких видів самостійної роботи, зокрема
рецензування й участі у дискусії.

Зіставлення реального рівня підготовленості студентів до самостійної
роботи (на основі виконання ними ряду спеціальних завдань) і рівня,
визначеного самими студентами, показало, що студенти значно переоцінюють
рівень своєї готовності до самостійної роботи (рис. 1.).

Рис. 1. Порівняння реального рівня підготовленості студентів

до самостійної роботи і суб’єктивного рівня готовності

Більшість викладачів (64%) і переважна більшість студентів (81%)
вважають доцільним професійне спрямування у викладанні не лише
фундаментальних, а й суспільних дисциплін. Таким чином, доведена
необхідність впровадження інноваційних технологій навчання під час
організації самостійної роботи з урахуванням майбутнього фаху студентів.

У другому розділі – “Особливості й організація самостійної роботи
студентів технічного коледжу в процесі навчання суспільних дисциплін” –
визначаються особливості, обґрунтовуються та групуються принципи
організації самостійної роботи і розробляється її модель.

Особливостями самостійної роботи, пов’язаними з навчальним процесом у
технічному коледжі, є її зв’язок із майбутнім фахом і врахування вікових
особливостей студентів. Якщо першокурсників, які є випускниками основної
загальноосвітньої школи, навчають прийомам самостійної роботи і пошуку
необхідної інформації, то старшокурсників орієнтують на результативність
самостійної роботи, систематизацію й усвідомлення навчального матеріалу.
Набуті вміння і навички самостійної роботи використовуються студентами
для вирішення спеціальних професійно спрямованих завдань.

Сутність самостійної роботи та її особливості як певного виду навчальної
діяльності розглядаються на основі діяльнісного підходу. При такому
підході під час самостійної роботи студент з об’єкта навчання
перетворюється в його суб’єкт. Організаційними елементами є умови і
результати самостійної роботи. Умови організації самостійної роботи
поділяються на зовнішні (спосіб керівництва, місце виконання,
оснащеність) та внутрішні (властивості індивідуальності студента, рівень
знань, мотивація, інтерес). Під час самостійної роботи важливим є як
предметний результат навчальної діяльності (реферат, домашнє завдання,
рецензія тощо), так і особистісний результат, до якого відноситься стан
особистості (самореалізація, самовизначення, саморозвиток). Викладач
бере участь у самостійній роботі студентів опосередковано, тобто створює
умови й оцінює результат їхньої діяльності. Серед значущих особистісних
якостей студента, які виробляються під час самостійної роботи, можна
назвати здатність до самомотивації, самоорганізації, самоконтролю.
Важливою для студента є адекватна самооцінка самостійної роботи.

Завданням суспільних дисциплін є розвиток у студентів технічних
навчальних закладів загальнолюдських цінностей та інтересів. Водночас
вони забезпечують підвищення рівня освіченості, ерудиції; розширення
професійного кругозору, творчого зацікавленого ставлення до професії.
Самостійна робота при навчанні суспільних дисциплін організовується на
засадах гуманізації, сприяє розвитку самостійного мислення, професійного
світогляду і компетентності.

У процесі самостійної роботи принципи її організації групуються за
дидактичними цілями: методологічного забезпечення самостійної роботи
(особистісна орієнтація, діяльнісне спрямування, наступність),
забезпечення взаємодії “викладач — студент” (самовизначення,
саморозвиток, самоорганізація), забезпечення реалізації навчальних
технологій самостійної роботи (розвивального навчання, проблемного
навчання, групового навчання), методичного забезпечення самостійної
роботи.

Під час навчання суспільних дисциплін з урахуванням особистісно
орієнтованого та діяльнісного підходів до самостійної роботи
здійснюється вибір технологій навчання. При використанні особистісно
орієнтованих технологій головною метою є розвиток студента, формування у
нього потреби у самоосвіті та самовизначенні, усвідомлення особистої
відповідальності за результат навчання. Набуті ним знання, вміння і
навички у цьому випадку розглядаються не як мета навчання, а як засіб
розвитку особистості. Прикладом таких технологій навчання є робота в
малих групах, де враховується індивідуальний стиль навчання і поведінки
кожного студента. У технологіях самостійної роботи на основі
діяльнісного підходу основними напрямами взаємодії викладача і студента
є: розвиток професійно важливих якостей особистості (індивідуальний темп
і стиль роботи); моделювання майбутньої діяльності (за допомогою
використання прийомів ділової гри); орієнтація на професійний
саморозвиток (метод проектів, контекстне навчання).

Компонентами моделі самостійної роботи студентів технічного коледжу в
процесі навчання суспільних дисциплін, побудованої на основі принципів
її організації, є цілі, умови й особливості організації, функції
викладача і студентів у процесі взаємодії, технології здійснення та
результати самостійної роботи (рис. 2).

4

6

8

$

6

f

h

????????

????8

f

h

??????????????????????? ????????$??????$???ня, дискусії); наочна
(проекти, стенди, газети, роздатковий матеріал, проспекти, фільми,
ділові ігри).

Методика представлення результатів самостійної роботи на теоретичному і
практичному рівні дає змогу послідовно вдосконалювати вміння і навички
студентів, застосовуючи здобуті знання та розв’язуючи різноманітні
завдання. Представлення результатів самостійної роботи традиційно
відбувається на лекційних і семінарських заняттях. На лекційних заняттях
результати самостійної роботи представляються в усній формі: виступи,
доповіді, самостійно підготовані лекції. Під час семінарських занять із
суспільних дисциплін результатами самостійної роботи є письмові
відповіді на проблемні питання, виконання аналітичних завдань, дискусії,
дослідницька робота. Деякі труднощі під час вивчення суспільних
дисциплін викликає наочне представлення результатів самостійної роботи:
складання схем і таблиць, оформлення стендів, випуск стінгазет,
підготовка проектів тощо.

При оцінюванні самостійної роботи ми пропонуємо розрізняти предметний і
особистісний результати. Предметний результат навчання відображає
перетворення знань із неявного стану на явний, тобто форми (усні,
письмові, наочні), що можуть бути передані іншим. Особистісним
результатом є сформовані якості майбутнього фахівця. Наприклад, під час
оцінювання предметних результатів самостійної роботи увага звертається
на кількість помилок у контрольних завданнях студентів, а особистісних
результатів самостійної роботи – на брак самоконтролю і самокоригування.
Важливими особистісними результатами самостійної роботи під час навчання
суспільних дисциплін є: формування інтересу студентів до різноманітних
проблем суспільного життя; перетворення їх у активно діючих осіб;
формування професійного самовизначення; рівень самокерування тощо.

Таким чином, розвиток професійно важливих якостей майбутнього фахівця
полягає в оновленні та творчому застосуванні теоретичних знань, у
формуванні самостійності як риси характеру, в наближенні навчальної
діяльності до майбутньої професії. Оптимальне використання усіх видів
самостійної роботи, дотримання умов її здійснення, функціональна
підготовка викладача і студента є необхідними умовами її організації.
Розвиток професійно важливих якостей студентів під час самостійної
роботи у процесі навчання суспільних дисциплін полягає в оновленні та
творчому застосуванні теоретичних знань, формуванні самостійності,
наближенні навчальної діяльності до майбутньої професії.

У третьому розділі – “Експеримент і впровадження результатів
дослідження” – описано методику проведення та результати формуючого
експерименту. У ході педагогічного експерименту, відповідно до завдань і
гіпотези дослідження, вносилися зміни у педагогічний процес: практикум
для самостійної роботи з суспільних дисциплін для студентів технічного
коледжу, спецкурс для викладачів “Організація самостійної роботи у
процесі навчання суспільних дисциплін”; інноваційні технології
самостійної роботи, методика представлення й оцінювання результатів
самостійної роботи. Критерієм оцінки самостійної роботи як виду навчання
у технічному коледжі була дієвість практикуму, яка проявлялася у
готовності студентів до виконання самостійної роботи. При дослідженні
самостійної роботи як виду навчальної діяльності студентів виявлялася
здатність до самостійного вирішення різних завдань із суспільних
дисциплін. Оцінка самостійної роботи як форми навчання суспільних
дисциплін здійснювалася на основі якості знань. Якість самостійної
роботи як форми пізнавальної активності студентів визначалася за рівнями
самостійності студентів.

У процесі перевірки ефективності пропонованої моделі виділено й оцінено
ряд організаційних аспектів самостійної роботи студентів. Одним із таких
аспектів було забезпечення професійної спрямованості самостійної роботи.
Перевірка реалізовувалася шляхом тестування та виконання контрольних
завдань. Використовувалися також методи аналізу результатів діяльності
(проективні методи), за допомогою яких вивчалися результати творчих
завдань: конструктивних (намалювати, написати, пояснити); додаткових
(придумати, доповнити); експресивних (інсценувати, придумати сюжет)
тощо.

Також використовувався метод експертних оцінок ефективності самостійної
роботи, за допомогою якого проаналізовано якісні показники рівня
організації самостійної роботи у процесі навчання суспільних дисциплін,
а також деякі прогностичні аспекти проблеми дослідження (наприклад,
виділялися найістотніші фактори, які впливають на організацію
самостійної роботи в умовах реформування вищої освіти). Особлива увага
приділялася виявленню та порівнянню ступенів професійного самовизначення
студентів, аналізувалася мотивація їх професійного вибору, активність
під час самостійної роботи, інтерес до вивчення суспільних дисциплін
тощо.

Для виявлення ефективності організації самостійної роботи студентів
технічного коледжу проводився контрольний зріз із “Основ правознавства”
за темами, винесеними на самостійне опрацювання. Згідно авторської
методики представлення результатів навчання пропонувалися стандартні й
нестандартні (професійно спрямовані) завдання. Під час організації
самостійної роботи в контрольних групах використовувалися традиційні, а
в експериментальних – інноваційні (спрямовані на професійну діяльність
майбутнього фахівця) технології навчання (табл. 1).

Таблиця 1

Оцінки студентів за виконання завдань

на основі самостійно опрацьованого матеріалу

Оцінка Традиційні технології навчання Інноваційні технології навчання

Стандартні завдання Професійно спрямовані завдання Стандартні завдання
Професійно спрямовані завдання

“2” 38 68 24 12

“3” 124 132 60 32

“4” 116 86 148 162

“5” 22 14 68 94

Сума 1022 946 1160 1238

Середній бал 3,41 3,15 3,87 4,13

3,28 4,00

Аналіз даних, представлених у таблиці, показує, що із професійно
спрямованими завданнями студенти, які під час самостійної роботи
навчалися за традиційними технологіями, справляються гірше. Це
пояснюється непідготовленістю студентів до такого виду завдань.

При використанні інноваційних технологій різниця середнього балу за
виконання професійно спрямованих завдань між контрольними й
експериментальними групами значно зростає. Вона зумовлена вмінням
студентів самостійно робити узагальнення, порівняння, систематизувати
навчальну інформацію, пояснювати особливості функціонування
взаємопов’язаних явищ, що досягнуто за рахунок науково обґрунтованої
організації самостійної роботи викладачами суспільних дисциплін.

Експериментальна перевірка ефективності моделі самостійної роботи
студентів технічного коледжу в процесі навчання суспільних дисциплін
виявила доцільність і перспективність такої організації самостійної
роботи. Протягом усього курсу вивчення суспільних дисциплін
забезпечується професійне спрямування на основі інноваційних технологій
самостійної роботи і дає змогу формувати у студентів свідому мотивацію
щодо майбутнього фаху, сприяє професійному самовизначенню. Це
підтверджується позитивним впливом на рівень організації самостійної
роботи студентів, що формує такі якості, як активність, відповідальність
і самостійність.

Одержані експериментальні дані дають підстави стверджувати про дієвість
і конструктивність впровадження розробленої моделі самостійної роботи
студентів технічного коледжу в процесі навчання суспільних дисциплін.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. У вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації у період
реформування освіти та входження України у Болонський процес
актуалізується проблема готовності студентів до самостійної роботи.
Питання самостійної роботи досліджувалися вченими у таких аспектах:
поняттєвий апарат, види самостійної роботи, шляхи підвищення її
ефективності, активізація діяльності студентів, взаємодія викладача і
студентів. Недостатньо висвітленими залишаються питання організації
самостійної роботи у навчальних закладах нового типу і професійного
саморозвитку студентів під час самостійної роботи. Серед пріоритетних
напрямів педагогічного пошуку виділена проблема організації самостійної
роботи студентів на основі особистісно орієнтованого і діяльнісного
підходів із використанням інноваційних технологій навчання. Аналіз
практики самостійної роботи студентів технічних коледжів показує, що не
завжди враховуються особливості її організації та можливості
професійного спрямування під час навчання суспільних дисциплін.
Недостатня увага приділяється підготовці студентів до виконання
самостійної роботи, підвищенню її результативності.

2. У процесі організації самостійної роботи студентів технічного коледжу
під час навчання суспільних дисциплін специфіка зумовлена різними
підходами до її сутності. Самостійна робота розглядається: як вид
навчання у закладі освіти, як форма навчання суспільних дисциплін, як
вид навчальної діяльності студентів, як форма пізнавальної активності
особистості. Особливості самостійної роботи пов’язані з такими
аспектами: з навчанням у технічному коледжі (професійне спрямування
навчання, вікові особливості студентів, розвиток самостійності як
професійно важливої якості у процесі навчання, оволодіння самостійною
роботою як видом навчання), зі змістом суспільних дисциплін (гуманізація
навчання, формування інтелектуальної культури та професійної
компетентності майбутнього фахівця, поєднання самостійної роботи з
лекційними та семінарськими заняттями, формування умінь роботи з
інформаційними джерелами), зі зміною сутності самостійної роботи
(організація самостійної роботи на основі діяльнісного підходу, зміна
ролі та функцій викладача і студентів, навчання самостійній роботі як
виду діяльності, представлення результатів самостійної роботи), із
вимогами сучасної освіти (особистісно орієнтований підхід до навчання,
активізація пізнавальної діяльності студентів, використання інноваційних
технологій навчання, особистісна адаптація знань). Існують відмінності в
організації самостійної роботи на різних етапах навчання: на першому
курсі робиться акцент на освоєння прийомів самостійної роботи, у
подальшому навчанні – на її професійне спрямування.

3. Поняття організації самостійної роботи визначається як впорядкування
самостійної роботи за певними вимогами (критеріями, правилами,
принципами) і надання їй необхідної форми з метою найкращої реалізації
поставленої цілі. Самостійна робота студентів технічного коледжу
організовується на основі принципів, що перебувають у діалектичному,
змістовому й інших взаємозв’язках і групуються за дидактичними цілями:
визначення стратегічних напрямів самостійної роботи; формування якостей
майбутнього фахівця як суб’єкта самостійної роботи; реалізація
навчальних технологій самостійної роботи; розробка методики самостійної
роботи студентів у процесі навчання суспільних дисциплін. Принципи
організації самостійної роботи студентів визначають порядок досягнення у
дидактичному процесі цілей і вирішення завдань самостійної роботи,
підвищують ефективність взаємодії “викладач – студент”, оптимізують
умови навчальної діяльності, дають можливість передбачити результати
самостійної роботи й удосконалити технології навчання.

4. Модель самостійної роботи студентів технічного коледжу, побудована на
основі принципів її організації, дає можливість розуміння самостійної
роботи залежно від дидактичних цілей, враховує зміни у взаємовідносинах
“викладач – студент”, зумовлені перетворенням студента з об’єкта на
суб’єкт навчального процесу та посиленням управлінської функції у
діяльності викладача. Спільною є структура їх діяльності у процесі
самостійної роботи: підготовка самостійної роботи викладачем –
самопідготовка студента, керівництво самостійною роботою викладачем –
самокерування студента, контроль самостійної роботи викладачем –
самоконтроль і самооцінка студента. Компонентами моделі є особливості
самостійної роботи у технічному коледжі, умови її організації (зовнішні
та внутрішні), предметний і особистісний результати самостійної роботи,
методика представлення результатів. У моделі самостійної роботи,
відповідно до основних підходів (особистісно орієнтованого і
діяльнісного), визначаються модулі технологій самостійної роботи. Вони
орієнтовані на професійну діяльність майбутнього фахівця: сприяють
розвитку студента як особистості в цілому, моделюють ситуації
професійної діяльності, формують професійні якості.

5. Експериментальною перевіркою моделі самостійної роботи студентів
технічного коледжу в процесі навчання суспільних дисциплін доведено
доцільність і ефективність її використання. Підтверджено правильність
гіпотези дослідження, яка ґрунтується на припущенні, що самостійна
робота студентів технічного коледжу в процесі навчання суспільних
дисциплін набуває ефективності за умов: урахування особливостей
організації самостійної роботи в технічному коледжі; підготовки
викладачів і студентів до нових функцій під час самостійної роботи;
удосконалення навчальних технологій самостійної роботи. Впровадження
практикуму для самостійної роботи з суспільних дисциплін, спецкурсу для
викладачів, методики представлення й оцінювання навчальних результатів
самостійної роботи підвищує рівень успішності студентів. Навчання
студентів-першокурсників методам самостійної роботи сприяє ефективнішому
засвоєнню знань із суспільних дисциплін. Позитивно впливає на професійне
спрямування самостійної роботи у процесі навчання суспільних дисциплін
використання навчальних технологій на основі особистісно орієнтованого
та діяльнісного підходів (навчання у малих групах, ділові ігри, рольове
навчання, метод проектів, кейс-стаді, контекстне навчання). Це дає змогу
формувати у студентів свідому мотивацію щодо професійного вибору й
інтересу до вивчення суспільних дисциплін, сприяє професійному
самовизначенню.

6. На основі теоретичних та експериментальних результатів дослідження
розроблені методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
студентів у процесі навчання суспільних дисциплін і дидактичні матеріали
для викладачів, методистів і студентів технічного коледжу. Виконання
завдань із практикуму з самостійної роботи дає можливість студентам
поступово оволодіти методикою самостійної роботи, виробити в собі
прагнення до пошукового пізнання, опанувати новими операціями,
розумовими діями і прийомами перенесення засвоєних знань у нові ситуації
навчання і майбутню професійну діяльність. Розроблені матеріали
спрямовані на підвищення якості навчальної та методичної роботи.
Методичні рекомендації призначені для педагогів і студентів навчальних
закладів, викладачів інститутів післядипломної освіти, працівників
методичних служб.

7. Результати дослідження можуть бути використані на таких рівнях:
Міністерства освіти і науки України під час розробки нормативних
документів для технічних коледжів; Науково-методичного центру вищої
освіти для подальшої розробки методичних матеріалів щодо навчання
суспільних дисциплін у підготовці фахівців технічного профілю;
науково-методичних комісій із напрямів підготовки фахівців технічного
профілю щодо врахування вимог до організації самостійної роботи при
затвердженні навчальних планів і програм; вищих навчальних закладів, що
здійснюють підготовку фахівців технічного профілю, для розробки планів
самостійної роботи, а також спецкурсів для викладачів суспільних
дисциплін.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми самостійної
роботи студентів. До подальших напрямів дослідження відносимо
обґрунтування цілісної системи самостійної роботи, поєднання управління
і самоуправління самостійною роботою, розробку комплексного дидактичного
забезпечення самостійної роботи студентів.

Основний зміст дисертації викладено у таких публікаціях:

Методичні посібники та рекомендації:

Цюприк А. Я.Самостійна робота студентів під час навчання суспільних
дисциплін у технічному коледжі: Методичний посібник. – Львів: ВМС, 2004.
– 80 с. – 3,0 авт. арк.

Цюприк А. Особливості самостійної роботи студентів технічного коледжу у
процесі навчання суспільних дисциплін: Методичні рекомендації. – Львів:
Коло, 2000. – 30 с. – 1,2 авт. арк.

Цюприк А. Принципи організації самостійної роботи студентів технічного
коледжу: Методичні рекомендації. – Львів: Коло, 2001. – 26 с. – 1,0 авт.
арк.

Цюприк А. Проблема організації самостійної роботи студентів: Методичні
рекомендації. – Львів: Коло, 2002. – 20 с. – 0,8 авт. арк.

Козловська І., Цюприк А. Вибір методів навчання та типів уроку в ПТНЗ:
Методична хрестоматія. – Львів: ВМС, 2004. – 30 с. – 0,8 авт. арк.

Лозинський А. Ф., Орловський С. А., Цюприк А. Я. Історія України:
Програма, плани семінарських занять, контрольні запитання, тестові
завдання з курсу історії України. – Львів: ЛТК, 1998. – 96 с. – 0,3 авт.
арк.

Лозинський А. Ф., Мархевка І. І., Цюприк А. Я. Всесвітня історія. ХХ
століття: Тексти лекцій. – Ч. 1. – Львів: Львівський технічний коледж,
2001. – 203 с.–. 0,8 авт. арк.

Статті у провідних наукових фахових виданнях:

Цюприк А. Я. До проблеми професійного спрямування суспільних дисциплін у
технічному коледжі // Наукові записки: Збірник наукових статей
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К.:
НПУ, 2003. – Вип. LI (51). – С. 185-189. – 0,3 авт. арк.

Цюприк А. Основні підходи до проблеми організації самостійної роботи
студентів // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – № 6.
– С. 100-108. – 0,3 авт. арк.

Цюприк А. Результати самостійної роботи студентів під час вивчення
суспільних дисциплін // Педагогіка і психологія професійної освіти. –
2004. – № 1. – С. 69-77. – 0,3 авт. арк.

Цюприк А. Дидактичні умови організації самостійної роботи студентів на
основі особистісно орієнтованого підходу // Наукові записки
Тернопільського державного педагогічного університету. Серія:
Педагогіка: Зб. наук. пр. –Тернопіль: ТДПУ, 2004. – Вип. 5. – С. 69-74.
– 0,3 авт. арк.

Цюприк А. Я. Система принципів організації самостійної роботи студентів
технічного коледжу у процесі навчання суспільних дисциплін // Сучасні
інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці
фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. –
Вінниця: ДОВ Вінниця, 2004. – Вип. 5. – С. 357-364. – 0,35 авт. арк.

Цюприк А. Я., Якимович Т. Д. До проблеми розвитку професійного
самовизначення майбутнього фахівця // Науковий вісник
Південноукраїнського державного педагогічного університету
ім. К. Д. Ушинського: Зб. наук. пр. : У 2 ч. – Одеса: ПДПУ
ім. К. Д. Ушинського, 2002. – Вип. 10. – Ч. ІІ. – С. 210 — 214. – 0,2
авт. арк.

Якимович Т., Цюприк А. Сучасні технології формування інтелектуальних
умінь фахівця // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. –
№ 5. – С. 66-73. – 0,2 авт. арк.

Статті у журналах і збірниках наукових праць:

Цюприк А. Принципи організації самостійної роботи студентів технічного
коледжу в процесі навчання суспільних дисциплін // Проблеми інтеграції у
сучасній професійній освіті: методологія, теорія, практика: Монографія /
За ред. І. Козловської та Я. Кміта. – Львів: Сполом, 2004. – С. 148-157.
– 0,35 авт. арк.

Цюприк А. Я. Професійне спрямування самостійної роботи студентів при
вивченні суспільних дисциплін у технічному коледжі // Гуманітарна освіта
і виховання особистості: Зб. наук. пр. / За ред. Г. П. Васяновича. –
Львів: Сполом, 2004. – С. 99-115. – 0,7 авт. арк.

Статті у збірниках матеріалів конференцій:

Цюприк А. Я. Самостійна робота з суспільних дисциплін студентів
технічного коледжу // Інтеграційні процеси у професійній освіті: Тези
доповідей. – Львів, 2003. – С. 6. – 0,05 авт. арк.

Цюприк А. Я. “Організація самостійної роботи студентів технічного
коледжу у процесі навчання суспільних дисциплін”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за
спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. –
Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ,
2005.

Дисертація присвячена проблемі самостійної роботи студентів у технічному
коледжі, аналізу та виявленню її особливостей у навчанні суспільних
дисциплін. У процесі дослідження виявлено, що особливості самостійної
роботи студентів технічного коледжу можна згрупувати за певними
ознаками. Їх специфіка пов’язана з навчанням у технічному коледжі, зі
змістом суспільних дисциплін, із сутністю самостійної роботи, з вимогами
сучасної освіти. У дослідженні розроблена модель самостійної роботи
студентів технічного коледжу в процесі навчання суспільних дисциплін. До
принципів організації самостійної роботи, пов’язаних з її цілями,
відносимо: принципи методологічного забезпечення, які визначають
стратегічні напрями самостійної роботи; принципи забезпечення взаємодії
суб’єктів самостійної роботи; принципи забезпечення технологій навчання;
методичні принципи, що стосуються конкретних проблем самостійної роботи
студентів під час навчання суспільних дисциплін. Педагогічний
експеримент підтвердив ефективність запропонованої моделі. Основні
результати знайшли впровадження у навчально-виховному процесі технічних
коледжів.

Ключові слова: самостійна робота, технічний коледж, організація,
технологія навчання, самостійна діяльність, професійне самовизначення,
суспільні дисципліни.

Цюприк А. Я. “Организация самостоятельной работы студентов технического
колледжа в процессе изучения общественных дисциплин”. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по
специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального
образования. – Институт педагогики и психологии профессионального
образования АПН Украины, Киев, 2005.

Диссертация посвящена проблеме самостоятельной работы студентов в
техническом колледже, анализу и определению особенностей в обучении
общественным дисциплинам. В процессе исследования выявлено, что
особенности самостоятельной работы студентов технического колледжа можно
сгруппировать по определенным признакам. Их специфика обусловлена
разными подходами к сущности самостоятельной работы, которая
рассматривается как вид обучения в учебном заведении, форма изучения
общественных дисциплин, вид деятельности студента, форма познавательной
активности личности. Особенности самостоятельной работы связаны с
обучением в техническом колледже (профессиональная ориентация,
возрастные особенности профессионального выбора студентов, развитие
самостоятельности, этапы овладения самостоятельной работой как видом
обучения), с содержанием общественных дисциплин (гуманизация обучения,
формирование интеллектуальной культуры и профессиональной компетентности
будущего специалиста, согласование самостоятельной работы с лекционными
и семинарскими занятиями, осуществление информационного поиска), с
сущностью самостоятельной работы (деятельностный подход к
самостоятельной работе, смена роли и функций преподавателя и студента,
обучение самостоятельной работе как виду деятельности, представление
результатов самостоятельной работы), с требованиями современного
образования (личностно ориентированный подход в обучении, активизация
познавательной деятельности студента, обучение в группах, личностная
адаптация знаний).

К принципам организации самостоятельной работы, соответствующих её
целям, относим: принципы методологического обеспечения, которые
определяют стратегические направления самостоятельной работы; принципы
обеспечения взаимодействия, которые касаются формирования качеств
будущего специалиста как субъекта самостоятельной работы; принципы
обеспечения технологий обучения; методические принципы, которые касаются
конкретных проблем самостоятельной работы.

В исследовании разработана модель самостоятельной работы студентов
технического колледжа, которая учитывает изменения во взаимоотношениях
“преподаватель – студент”, обусловленные превращением студента из
объекта в субъект учебного процесса и усилением управленческой функции в
деятельности преподавателя. Общей является структура их деятельности в
процессе самостоятельной работы: подготовка самостоятельной работы
преподавателем – самоподготовка студента, руководство самостоятельной
работой преподавателем – самоуправление студента, контроль
самостоятельной работы преподавателем – самоконтроль и самооценка
студента. Компонентами модели самостоятельной работы являются условия
организации (внешние и внутренние), технология осуществления (личностно
и деятельностно ориентированная), результат выполнения (предметный и
личностный). Предметный результат обучения отображает превращение знаний
из неявного состояния в явное. К личностному результату относится
состояние личности: профессиональное самоопределение, самореализация,
саморазвитие. Педагогический эксперимент подтвердил эффективность
предложенной модели организации самостоятельной работы студентов в
процессе изучения общественных дисциплин. Основные результаты внедрены в
учебно-воспитательный процесс технических колледжей.

Ключевые слова: самостоятельная работа, технический колледж,
организация, технология обучения, самостоятельная деятельность,
профессиональное самоопределение, общественные дисциплины.

Tsuypryk A. Ya. “Students’ self-education Organization in the process of
social disciplines teaching in a technical college”. – Manuscript.

Dissertation on gaining of scientific degree of candidate of pedagogical
sciences after speciality 13.00.04 – theory and methods of
vocational-training. – Institute of pedagogics and psychology of
vocational-training of APS Ukraine, Kyiyv, 2005.

Dissertation is devoted to the problem of self-education work of
students in a technical college, to the analysis and exposure of its
features in the process of teaching of social disciplines. It is exposed
in the process of research, that the features of students of technical
college can be grouped due to definite features. Their specificity is
connected with the teaching process in a technical college; the contents
of social disciplines; self-education essence; the requirements of
modern education. The reference model of self-education system is
developed in the researching process. Principles of self-education
organization are connected with the peculiarities of self-education:
methodological, that determinate strategic directions of self-education,
that concern the forming of qualities of a future specialist as a
subject of self-education; judicial, that concern technologies of
studying; methodical, that concern the specific problems of students’
self-education. The pedagogical experiment confirmed the efficiency of
the offered model of students’ self-education organization in the
process of social disciplines teaching. Basic results found their
introduction in the educational process of technical colleges.

Keywords: self-education, technical college, organization, education
technologies, self-education performance, professional
self-determination, social disciplines.

PAGE 21

Похожие записи