.

Організаційно-методичне забезпечення якості лікарських засобів на територіальному рівні (на прикладі м.Києва) (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3023
Скачать документ

Міністерство охорони здоров’я України

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

Паршина Надія Іванівна

УДК: 615.12:615.45:614.27:543.421/.424:543.544

Організаційно-методичне забезпечення якості лікарських засобів на
територіальному рівні (на прикладі м.Києва)

15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Київ – 2004

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі фармацевтичної хімії і фармакогнозії

Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика
Міністерства охорони здоров’я України.

Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор

Ветютнева Наталія Олександрівна

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика,
завідуюча кафедрою фармацевтичної хімії і фармакогнозії

Офіційні опоненти: доктор фармацевтичних наук, професор

ВОЛОХ ДМИТРО СТЕПАНОВИЧ

Національний медичний університет

ім. О.О. Богомольця, завідувач кафедри організації та економіки
фармації

доктор фармацевтичних наук, професор

КАБАЧНА АЛЛА ВАСИЛІВНА

Харківська медична академія післядипломної освіти,

професор кафедри менеджменту та економіки в

сімейній медицині

Провідна установа: Запорізький державний медичний університет МОЗ
України, кафедра організації та економіки фармації,

м. Запоріжжя

Захист відбудеться “28” травня 2004 р. о 1400 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.613.04 при Київській медичній академії
післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика за адресою:

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київської медичної
академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (04112, м.Київ, вул.
Дорогожицька,9).

Автореферат розісланий “23” квітня 2004 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Пилипчук Л.Б.

Загальна характеристика РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема якості та безпеки лікарських засобів (ЛЗ) є
надзвичайно актуальною. Це зумовлено розширенням арсеналу лікарських
засобів, зростанням обсягів світового фармацевтичного ринку та кількості
виробників оригінальних препаратів і генериків.

Забезпечення якості лікарських засобів є загальною концепцією
фармацевтичного сектору, головними елементами якої є гарантування якості
лікарських засобів на всіх етапах “життєвого” циклу: від розроблення до
медичного застосування. Проблема забезпечення якості лікарських засобів
набуває особливої вагомості на етапі їхньої реалізації.

Останніми роками відчутно загострилася проблема фальсифікованих ліків. У
зв(язку із загрозою поширення фальсифікованих лікарських засобів (ФЛЗ)
країни Європейського Союзу та США встановили жорсткіші процедури
контролю за надходженням та обігом ЛЗ на внутрішніх ринках.

Низка проблем, які існують у сфері забезпечення та контролю якості ЛЗ,
динамічні зміни у фармацевтичному секторі України потребують наукового
обґрунтування стратегії забезпечення якості у великих регіонах. Місто
Київ як столиця України має яскраво виражені особливості: це,
насамперед, великий обсяг обігу ЛЗ, наявність великої кількості
заводів-виробників ЛЗ, митних ліцензійних складів (МЛС) для зберігання
медикаментів, великих суб(єктів господарської діяльності (СГД), які
мають ліцензії на право оптової та роздрібної реалізації ЛЗ, аптек, які
виготовляють різні види лікарських форм.

Тому наукове обґрунтування організаційно-методичних аспектів діяльності
територіальної Державної інспекції (ДІ) щодо забезпечення якості ЛЗ з
урахуванням існуючої системи охорони здоров(я, специфіки фармацевтичного
сектору м. Києва, а також стратегії інтеграції України до Європейського
Союзу, є дуже актуальним.

Зв(язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Київської
медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика
(номер державної реєстрації 0102U001135).

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є обгрунтування та розроблення
елементів системи забезпечення якості ЛЗ на територіальному рівні з
урахуванням специфіки столичного регіону; оптимізація
організаційно-методичних аспектів діяльності територіальної ДІ та
обгрунтування принципів, алгоритмів функціонування складових системи
забезпечення та контролю якості ліків на етапі оптової та роздрібної
реалізації.

Для досягнення поставленої мети нами було визначено такі завдання:

здійснити порівняльний аналіз систем забезпечення якості лікарських
засобів у розвинених країнах та в Україні. Виявити й вивчити характерні
особливості фармацевтичного сектору в м. Києві;

обгрунтувати методологію забезпечення та контролю якості ЛЗ на
територіальному рівні, визначити принципи функціонування і взаємодії
складових системи: Територіальна ДІ – Суб’єкт господарської діяльності –
Уповноважена особа (УО);

розробити оптимальні схеми та алгоритми інспекторських перевірок
суб’єктів господарської діяльності, алгоритми внутрішнього порядку обігу
ЛЗ у СГД, стандарти діяльності УО та систему інформаційної їх підтримки,
створити персоніфіковану базу уповноважених осіб суб’єктів;

проаналізувати організаційні аспекти державного та вхідного контролю,
стан забезпечення якості ЛЗ, виготовлених в умовах аптек м. Києва;
вивчити причини появи неякісних ЛЗ на фармацевтичному ринку й
відпрацювати ефективну модель функціонування територіальної ДІ;

розробити й обґрунтувати методологічні аспекти системи забезпечення
якості ЛЗ під час зберігання їх на митних ліцензійних складах;

розробити методологічні підходи щодо виявлення ФЛЗ на підставі
інтегрованих аналітичних тестів оцінювання їхньої якості;

обґрунтувати програму вдосконалення напрямів роботи ДІ в м. Києві шляхом
впровадження в практичну діяльність комп’ютерних інформаційних
технологій і системи управлінської документації;

обґрунтувати аспекти розроблення й впровадження у виробничу діяльність
лабораторії з аналізу ЛЗ ДІ в м. Києві основних елементів системи
Належної лабораторної практики (GLP).

Об(єкти дослідження: ДІ в м. Києві, лабораторія з аналізу якості ЛЗ як
структурний підрозділ, управлінська документація, інформаційні потоки,
статистичні та відомчі дані, звіти; суб(єкти оптової та роздрібної
реалізації ЛЗ в м. Києві; уповноважені особи; митні ліцензійні склади
Київської регіональної митниці; 173 найменування ЛЗ вітчизняного та
іноземного виробництва та аналітична нормативна документація (АНД);
розчини глюкози 5%, 10%, 20%, які виготовляють в аптеках м. Києва та ЗАТ
“Індар”.

Предмет дослідження: оптимізація діяльності ДІ в м. Києві та лабораторії
з аналізу якості ЛЗ як структурного підрозділу; вивчення
організаційно-методологічних моделей та алгоритмів взаємодії “Державна
інспекція – Суб’єкт господарської діяльності – Уповноважена особа”
стосовно забезпечення якості ЛЗ на етапі оптової та роздрібної
реалізації; виробнича діяльність аптек м.Києва по виготовленню ЛЗ та
організації контролю їх якості; організація зберігання та забезпечення
якості ЛЗ на митних ліцензійних складах Київської регіональної митниці;
показники якості ЛЗ та пошук оптимальної методології комбінованого
використання хімічних, фізичних і фізико-хімічних методів для виявлення
фальсифікованих ліків; стратегія територіальної ДІ щодо впровадження
норм і правил GLP, а також нових комп’ютерних технологій.

Методи дослідження. У роботі використано методи історичного, системного
та порівняльного аналізу (дослідження рівня забезпечення якості ЛЗ у
розвинених країнах та в Україні); комплексного підходу та побудови
моделей: логічної й фізичної (обґрунтування необхідності типової
структури системи управлінської документації територіальної ДІ);
системного огляду (розроблення методології інтегрованих аналітичних
тестів); експертного оцінювання, опитування (вивчення стану виготовлення
ЛЗ в умовах аптеки); системного ретроспективного та порівняльного
аналізу, експертизи, графічний метод (розроблення стратегії
організаційно-методичної діяльності територіальної ДІ та УО суб’єктів
господарської діяльності, аналіз виробничої діяльності, впровадження в
практику сучасних комп’ютерних технологій інформаційного забезпечення);
експертного оцінювання, анкетування, опитування, паспортизації
(розроблення елементів методологічного супроводу організації зберігання
ЛЗ на МЛС), хімічний, хроматографічний (ТШХ), спектрофотометричний в
ультрафіолетовій і видимій областях методи аналізу (з метою розроблення
інтегрованих аналітичних тестів); професіограми робочого дня,
безпосереднє спостереження (вдосконалення організаційної структури та
зміцнення матеріально-технічної бази лабораторії).

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше науково обґрунтовано
принципи організаційно-методичного забезпечення якості ЛЗ на
територіальному рівні й розроблено алгоритми функціонування складових
систем “Територіальна Державна інспекція – Суб’єкт господарської
діяльності – Уповноважена особа СГД” та “Територіальна Державна
інспекція – Митний ліцензійний склад”. Визначено шляхи підвищення
ефективності діяльності територіальної ДІ, розроблено алгоритми та схеми
її виробничої діяльності з огляду на специфіку фармацевтичного сектору
м. Києва.

Вперше розроблено й обґрунтовано структурні елементи діяльності УО
суб’єктів господарської діяльності та системи їхньої інформаційної
підтримки.

Вперше створено нормативну базу й обґрунтовано елементи системи
забезпечення якості ЛЗ на МЛС.

На засадах сучасних комп’ютерних технологій науково обґрунтовано
принципи структурування інформаційних потоків, управлінської
документації територіальної ДІ, а також запропоновано функціональну
модель управління ними.

Вперше відпрацьовано методологію вжиття запобіжних заходів ДІ щодо появи
на фармацевтичному ринку регіону неякісних і ФЛЗ, зокрема із
використанням оптимізованого комбінування доступних методів аналізу.

Розроблено раціональну організаційну структуру лабораторії з аналізу
лікарських засобів, обґрунтовано напрями вдосконалення її діяльності.

Вперше здійснено обґрунтування особливостей механізму контролю якості ЛЗ
на територіальному рівні за умов перехідного періоду на підставі
директив Європейського Союзу та офіційних документів ВООЗ.

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати досліджень
становлять підґрунтя вдосконалення функціонування структурних елементів
територіальної системи забезпечення та контролю якості ЛЗ, діяльності
територіальної ДІ із забезпечення якості ЛЗ на етапі роздрібної та
оптової реалізації.

За результатами досліджень розроблено й впроваджено в діяльність СГД,
МЛС, територіальних ДІ та у навчальний процес фармацевтичних вищих
навчальних закладів наступні матеріали:

“Організація контролю якості лікарських засобів на етапі реалізації” –
(методичні рекомендації) впроваджені у діяльність ДІ: в м. Києві,
Чернігівській, Луганській, Полтавській областях (акти впровадження
відповідно від 09.06.2002 р., 02.10.2003 р., 15.10.2003 р., 20.10.2003
р.); ТОВ “ВВС-ЛТД”, м. Київ (акт впровадження від 15.02.2003 р.); ТОВ
“Фалбі”, м. Київ (акт впровадження від 27.02.2003 р.); КП
“Фармація” Київської міської державної адміністрації (акт впровадження
від 04.09.2003 р.);

“Організація контролю якості лікарських засобів під час оптової та
роздрібної торгівлі” – (практичний посібник) знайшов практичне
використання у діяльності ДІ: в м. Києві, Запорізькій, Донецькій,
Чернігівській, Луганській, Полтавській областях (акти впровадження
відповідно від 27.03.2003 р., 15.04.2003 р., 24.04.2003 р., 06.10.2003
р., 15.10.2003 р., 20.10.2003 р.); КП “Фармація” Київської міської
державної адміністрації (акт впровадження від 04.09.2003 р.); ПКСО
“Фармація”, м. Миколаїв (акт впровадження від 12.10.2003 р.);

“Аналітичні тести для виявлення фальсифікованих лікарських засобів” –
(методичні рекомендації), затверджені ПК “Фармація” МОЗ України та АМН
України (протокол №24 від 24.10.2002 р.) та вченою радою при КМАПО ім.
П.Л.Шупика МОЗ України, впроваджені у діяльність ДІ: в м. Києві,
Запорізькій, Полтавській, Чернігівській областях (акти впровадження від
10.12.2002 р., 22.02.2003 р., 20.10.2003 р., 29.10.2003 р.); КП
“Фармація” Київської міської державної адміністрації (акт впровадження
від 04.09.2003 р.); ПКСО “Фармація”, м. Миколаїв (акт впровадження від
18.11.2003 р.);

“Положення про порядок організації зберігання та забезпечення якості
лікарських засобів на митних ліцензійних складах” – (затверджене наказом
Київської регіональної митниці №823 від 17.10.2001 р.), використовують у
діяльності ДІ: в м. Києві, Донецькій, Запорізькій, Одеській,
Чернігівській, Луганській, Полтавській областях (акти впровадження
відповідно від 10.02.2002 р., 05.12.2002 р., 15.01.2003 р., 21.02.2003
р., 06.10.2003 р., 15.10.2003 р., 20.10.2003 р.); Державної
фармацевтичної інспекції Міністерства охорони здоров’я Республіки
Молдова (акт впровадження від 29.03.2003 р.); Київської регіональної
митниці (акт впровадження від 21.02.2003 р.); ПКСО “Фармація”, м.
Миколаїв (акт впровадження від 22.02.2003 р.); ТОВ “Фалбі”, м. Київ (акт
впровадження від 27.02.2003 р.); КП “Фармація” Київської міської
державної адміністрації (акт впровадження від 04.09.2003 р.);

результати наукових досліджень впроваджено в навчальний процес кафедр
військової фармації Українського військово-медичного інституту
Української військово-медичної академії (акт впровадження від 01.12.2003
р.); фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету
(акт впровадження від 09.12.2003 р.); фармацевтичної хімії і
фармакогнозії КМАПО ім. П.Л.Шупика (акт впровадження від 12.12.2003 р.).

Особистий внесок здобувача. Під час роботи над дисертацією особисто
автором: визначено мету дослідження та шляхи її реалізації, здійснено
планування та виконання експериментальної частини роботи, здійснено
літературний пошук;

розроблено структуру збирання й опрацьовано первинні дані щодо стану
зберігання ЛЗ на МЛС Київської регіональної митниці;

обґрунтовано стратегію впровадження у виробничу діяльність лабораторії з
аналізу якості ЛЗ ДІ в м. Києві елементів системи GLP й розроблено
оптимізовану організаційну структуру;

обгрунтовано алгоритми, схеми дій УО, зміст блоків типових інструкцій,
нормативних документів для МЛС, інформаційних потоків, методологію
діяльності територіальної ДІ із запобігання появі на фармацевтичному
ринку фальсифікованих і неякісних лікарських засобів;

узагальнено одержані результати, сформульовано основні положення та
висновки, які винесено на захист.

Співавторами наукових праць є науковий керівник, висококваліфіковані
спеціалісти Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів в
м. Києві, а також науковці, разом з якими проводилися спільні
дослідження організаційно-методичних аспектів діяльності територіальної
Державної інспекції.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження
доповідалися та обговорювалися на: Всеукраїнській науково-практичній
конференції “Фармація ХХІ століття” (м. Харків, 2002);
науково-практичній конференції КМАПО ім. П.Л.Шупика (м. Київ, 2002);
інформаційно-методичному семінарі “Організація вхідного контролю якості
лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі” (м. Київ,
2002); науково-практичному семінарі “Дотримання вимог законодавства щодо
забезпечення якості лікарських засобів” (м. Київ, 2003); VII з`їзді
Всеукраїнського лікарського товариства (м. Тернопіль, 2003); міжнародній
науково-практичній конференції “Наука і соціальні проблеми суспільства:
медицина, фармація, біотехнологія” (м. Харків, 2003); науково-практичній
конференції “Сучасні проблеми фармакологічного нагляду в Україні” (м.
Івано-Франківськ, 2003); організаційно-методичному семінарі
“Лікар–Провізор–Пацієнт” (м. Чернігів, 2003); семінарі “Роль
уповноваженої особи в забезпеченні населення Полтавської області
якісними та безпечними ліками” (м. Полтава, 2003); науково-практичному
семінарі “Проблема забезпечення якісними лікарськими засобами” (м.
Донецьк, 2003); науково-практичному семінарі “Контроль лікарських
засобів – ефективність і безпека при їх застосуванні” (м. Луганськ,
2003).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 13 робіт. Із них 7 статей
(6 у фахових виданнях), 3 тези доповідей, 1 практичний посібник, 2
методичні рекомендації.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів,
висновків, списку літературних джерел. Дисертацію викладено на 187
сторінках машинопису, в т.ч. рисунки і літературні джерела – 19
сторінок. Обсяг основного тексту 168 сторінок. Дисертація містить 21
таблицю, 32 рисунки. Додатки зброшуровано в окрему книгу обсягом 69
сторінок. Список використаної літератури налічує 160 джерел, у тому
числі 30 – іноземних.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Рівень забезпечення якості лікарських засобів у розвинених країнах та
Україні (огляд літератури)

Нами проаналізовано сучасну концепцію забезпечення якості лікарських
засобів у розвинених країнах та Україні.

Проведено вивчення організації незалежного контролю якості ЛЗ у процесі
виробництва, детально проаналізовано діяльність органів контролю якості
ЛЗ у розвинених країнах, сучасний стан стандартизації медикаментозної
продукції, управління якістю та забезпечення якості ліків,
функціонування системи сертифікації лікарських засобів на міжнародному
рівні та в Україні.

Поглиблене дослідження розвитку систем забезпечення якості ЛЗ у
розвинених країнах та Україні підтвердило необхідність застосування
міжнародного досвіду для ефективного функціонування національної
контрольно-дозвільної системи та удосконалення діяльності територіальної
Державної інспекції на прикладі столичного регіону.

Напрями вдосконалення організаційно-методичної діяльності територіальної
Державної інспекції

Оптовий і роздрібний сегменти фармацевтичного сектору м. Києва є одними
з наймасштабніших у державі. Обсяги реалізації ліків столичного регіону
визначають специфіку й безпосередньо впливають на обсяги вжиття
відповідних контрольно-наглядових заходів Державної інспекції в м.
Києві.

Нами проаналізовано динаміку розвитку оптових фармацевтичних підприємств
у м. Києві впродовж 1996–2003 років. При цьому з’ясовано, що на 2000 рік
припадає максимальна кількість цих суб’єктів (596); упродовж
2001–2003 років кількість їх зменшилася на 297 одиниці. Такі зміни
спостерігалися й загалом в Україні. Проте у 2003 році оптовий сектор м.
Києва становив майже 25% від загальної кількості дистриб’юторів України.
Дослідження тенденції у сфері роздрібної реалізації ЛЗ продемонструвало,
що динаміка розвитку аптечної мережі впродовж останніх років
характеризується такими показниками: кількість аптек із 1997-го до 2003
року зросла на 11,8%; впродовж 2000–2003 років кількість аптечних
пунктів збільшилася майже на 15%, тоді як кількість аптечних кіосків
зменшилася на 24% .

Узагальнення отриманих результатів фармацевтичної діяльності СГД дає
підстави стверджувати, що надзвичайно важливим є впровадження системи
роботи територіальної ДІ, за якої має здійснюватися системний нагляд за
якістю ліків, контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог до
якості медикаментів під час оптової та роздрібної реалізації та їх
медичного застосування, а також інформаційно-методичне забезпечення СГД.

Нами обґрунтовано напрями діяльності територіальної ДІ (на прикладі
м.Києва) щодо забезпечення функціонування системи якості ЛЗ. Насамперед,
нами було розроблено оптимізований алгоритм взаємодії “Державна
інспекція – Суб’єкт господарської діяльності” (рис. 1).

Для забезпечення оптимального алгоритму взаємодії “Державна інспекція –
Суб’єкт господарської діяльності” нами запропоновано ведення обліку
суб`єктів фармацевтичної діяльності за адміністративними районами м.
Києва й закріплення кожного району за державним інспектором-куратором
району.

Нами оптимізовано схему інспектування аптечних закладів та запропоновано
алгоритм дій державних інспекторів.

Однією із найважливіших складових системи забезпечення якості ЛЗ на
територіальному рівні є функціональність та ефективність взаємодії
“Територіальна Державна інспекція – Уповноважена особа”. З метою
оптимізації діяльності обох складових нами обґрунтовано модель
взаємовідносин на етапах їх реалізації (рис. 2). На етапі І проведене
анкетне опитування керівників СГД, результати якого вможливили створення
персоніфікованої комп’ютерної бази УО СГД; відпрацьовано блоки
інформації у базі даних. На етапі ІІ проаналізовано кваліфікаційний
рівень УО й визначено напрями організаційно-методичної діяльності
територіальної ДІ. Інспекція стає координатором дій УО СГД і водночас
забезпечує організаційну, інформаційну та методичну складові
функціонуючої моделі “Державна інспекція – Уповноважена особа”.

У межах цієї моделі нами обґрунтовано зміст типових інструкцій щодо
функціональних обов’язків УО аптечного складу та аптеки, розділи
типового документа “Внутрішній порядок обігу лікарських засобів із
визначенням заходів у разі виявлення фальсифікованих та неякісних
лікарських засобів” як регулятора запобігання появі фальсифікованих і
неякісних лікарських засобів; алгоритми дій УО в процесі надходження ЛЗ
або виявлення фальсифікованих ЛЗ та взаємодії із територіальною ДІ.

З огляду на важливість у діяльності УО СГД такої складової, як
інформаційна підтримка, нами опрацьовано можливі шляхи та методи
надходження до УО кваліфікованої, достовірної й оперативної інформації
та елементи регулювання головних напрямів діяльності УО. Розроблено та
науково обґрунтовано алгоритми проведення візуального контролю ЛЗ,
розділи практичного посібника, системи електронної підтримки УО,
щотижневого інформаційного бюлетеня.

Зважаючи на специфіку столичного регіону, нами проаналізовано
організаційні аспекти здійснення вхідного контролю ЛЗ. На підставі
аналізу структури невідповідності ЛЗ вимогам аналітичної нормативної
документації сформульовано причини цього та обґрунтовано доцільність
здійснення на договірних засадах із СГД посерійного вхідного
лабораторного контролю ЛЗ спеціалістами лабораторії з аналізу якості
лікарських засобів ДІ.

Забезпечення якості ліків аптечного виготовлення є невід’ємною складовою
системи якості відповідно до правил GMP.

Дослідження виробничої діяльності аптек м. Києва, які виготовляють
ін’єкційні ЛЗ і стерильні розчини, показало, що стан приміщень,
обладнання, операції технологічного процесу, рівень кваліфікації
персоналу лише частково забезпечують якість ЛЗ, що виготовляються в
аптечних умовах, тому поступове впровадження норм і правил GMP, які
охоплюють усі аспекти організації виготовлення ЛЗ та забезпечення їхньої
якості, є вельмиактуальною проблемою.

Обгрунтування елементів системи забезпечення якості лікарських засобів
при надходженні та їх зберіганні на митних ліцензійних складах

Вивчення каналів дистрибуції ЛЗ іноземного виробництва засвідчило, що
зарубіжні виробники фармацевтичної продукції використовують такі способи
постачання продукції: пряме постачання з-за кордону (25%), постачання з
вільних складів за прямими контрактами (30%), постачання з митних
ліцензійних складів, розташованих в Україні (45%).

Нами проведено ретроспективний аналіз розвитку митних ліцензійних
складів на території Київської регіональної митниці із 1993-го до 2003
року. З’ясовано, що поряд зі швидким зростанням кількості МЛС упродовж
1997 – 2001 років їхня кількість у 2002–2003 роках скоротилася й
відносно стабілізувалася. Оскільки МЛС використовують для
довготермінового зберігання ЛЗ, розміщених в режимі митного складу,
першочерговою вимогою до їх діяльності є забезпечення належних умов
зберігання та постачання фармацевтичної продукції.

Нами здійснено аналіз виробничої діяльності МЛС у плані організації
зберігання ЛЗ та виявлення чинників негативного впливу на якість
медикаментів. Отримані результати зумовили потребу наукового
обґрунтування елементів системи забезпечення якості на МЛС.
Організаційно-методичною складовою вдосконалення діяльності ДІ у цьому
напрямі було визначено принципи функціонування механізму управлінської
дії із забезпечення належної якості ЛЗ у формі спеціального документа,
яким є “Положення про порядок організації зберігання лікарських засобів
на митних ліцензійних складах” (Положення). Обґрунтовано розділи
Положення, що охоплюють усі аспекти й специфіку зберігання ЛЗ. Положення
складається із 6 розділів: “Загальні принципи”, “Вимоги до впорядкування
та експлуатації приміщення митних ліцензійних складів”, “Забезпечення
санітарно-протиепідемічного режиму, “Вимоги до особистої гігієни
персоналу”, ”Організація зберігання лікарських засобів”, “Кваліфікація
та інші вимоги до персоналу”.

Важливими елементами забезпечення якості є оптимізація структурування
напрямів у діяльності МЛС, відстеження тенденцій розвитку та обсягів
робіт, організації зберігання ЛЗ, різноманітності номенклатури, що
зумовило розроблення паспорта МЛС, що, поряд із розробленням
“Положення”, здійснено вперше. З метою забезпечення алгоритмів взаємодії
“Державна інспекція – Митний ліцензійний склад” нами також впроваджено
схему інспекційної перевірки та форму акту експертизи щодо спроможності
забезпечення належного зберігання ЛЗ на МЛС. Таким чином, нами
запропоновано докладну схему системи забезпечення якості та взаємодії ДІ
із МЛС (рис. 3).

Унаслідок практичного застосування елементів системи забезпечення якості
ЛЗ на МЛС у 2002–2003 роках спостерігалося невпинне поліпшення їхньої
роботи, зокрема зменшилася кількість виявлених ДІ порушень чинного
законодавства щодо забезпечення якості ЛЗ.

Дослідження організаційно-контрольної та методичної складових діяльності
територіальної Державної інспекції щодо запобігання появі на
фармацевтичному ринку м. Києва фальсифікованих лікарських засобів

?

?

4

6

X

\

¤

?

i

dha$gda

P

?

?

?

°

?

a

a

d4

6

?

i

ha

ha

[email protected]?

ha

????????#?????В Україні, подібно до інших держав світу, вживають дієвих
заходів щодо

захисту здоров’я громадян та національної економіки від появи на
фармацевтичному ринку неякісних і ФЛЗ, тому наукового обґрунтування
потребує діяльність ДІ у цьому аспекті. Нами проаналізовано стан і
структуру шляхів виявлення ФЛЗ у м. Києві, й на підставі результату
аналізу розроблено алгоритм та визначено головні напрями виявлення ФЛЗ
(рис.4).

З рис.4 бачимо, що за останні роки найбільшу кількість ФЛЗ виявлено
фахівцями ДІ в м. Києві за результатами здійснення вхідного
лабораторного контролю якості ЛЗ (37,96%) та уповноваженими особами
суб’єктів господарської діяльності згідно із повідомленнями ДІ в м.Києві
(51,09%), що підтверджує ефективність функціонування запропонованої нами
моделі взаємодії “Державна інспекція – Суб’єкт господарської діяльності
– Уповноважена особа СГД”.

Проведення системного огляду статистичних даних засвідчує, що найчастіше
фальсифіковані ЛЗ в Україні виявляють у процесі візуального контролю
їхньої якості через невідповідність вимогам АНД за показниками “Опис”,
“Упаковка”, “Маркування”. Тому наступним кроком у виявленні потенційної
фальсифікації ЛЗ має стати лабораторне підтвердження ідентифікації ЛЗ.

З метою прискорення ідентифікації великої кількості ЛЗ експертами ВООЗ
розроблено методологію використання базових (спрощених) тестів. На
підставі рекомендацій ВООЗ стосовно якнайширшого використання спрощених
тестів (методів скринінгової оцінки) нами обґрунтовано методологію
зміцнення системи забезпечення якості ЛЗ із запобігання появі на
фармацевтичному ринку столичного регіону ФЛЗ. У своїх рекомендаціях
експерти ВООЗ наголошують, що спрощені методики не можуть цілком
замінити фармакопейних або інших офіційно прийнятих методів
лабораторного дослідження, але дають змогу доволі швидко і з меншими
фінансовими витратами виявити ФЛЗ. Крім того, ВООЗ рекомендує для кожної
країни, зважаючи на особливості національного фармацевтичного ринку,
розробляти власні методики для встановлення балансу між необхідним
почастішанням перевірок ЛЗ і обмеженням витрат на проведення аналізу із
застосуванням офіційних методик.

В Україні відсутні узагальнені матеріали стосовно виявлення підроблених
препаратів за допомогою аналітичних тестів, що суттєво ускладнює роботу
лабораторій територіальних ДІ, а також УО, відповідальних за якість ЛЗ
під час реалізації.

Нами запропоновано методологію підбору оптимальних методик ідентифікації
активних інгредієнтів у лікарських формах: на зразках субстанцій, які
відповідають вимогам Державної Фармакопеї України або Європейської
Фармакопеї, опрацьовано методики ідентифікації, запропоновані
зазначеними документами та АНД, на відповідні ЛЗ та у базових тестах
ВООЗ; на відібраних зразках ЛЗ (різних виробників) було випробувано
методики ідентифікації активних інгредієнтів, відібрані під час І етапу;
методики відбирали за критеріями: специфічність, чутливість, можливість
одночасного виявлення домішок, доступність реактивів, незначні витрати
часу. Дослідження проводили на 5 серіях кожного із найменувань
препаратів різних виробників. На прикладі 18 активних інгредієнтів 173
найменувань ЛЗ апробовано описану вище методологію. Раціональне
комбінування хімічних та інструментальних методів уможливило не тільки
ідентифікацію 18 активних речовин у готових ЛЗ, а й у більшості випадків
виявлення ознак їх руйнування або забруднення.

Оптимізація діяльності територіальної Державної інспекції на підставі
комп’ютерних технологій і вдосконалення організації контролю якості
лікарських засобів

Розв’язання найважливішого завдання ДІ щодо забезпечення населення
якісними й безпечними ліками можливе лише за умови
системно-програмованого оброблення інформації, яка надходить до
інспекції (рис.5). На цій основі нами розроблено й впроваджено власну
систему управлінської документації.

У межах цієї системи оптимальним є структурування потоків на такі блоки:
зовнішній – інформація від Державної інспекції МОЗ України та суб’єктів
господарської діяльності і внутрішній – інформація Державної інспекції в
м. Києві. Управління потоками інформації забезпечило оперативну, чітку
роботу структурних підрозділів ДІ та їхню взаємодію, дало змогу
визначити стратегічні, тактичні й оперативні напрями та забезпечити
своєчасне прийняття адекватних управлінських рішень.

Важливим елементом інформаційної підтримки системи управлінської
документації стало використання сучасних комп’ютерних технологій та
програмного забезпечення. Завдяки їх застосуванню нами створено
інформаційний комплекс, що складається із взаємопов’язаних баз даних
(БД), узагальнених у 2 блоки: бази даних законодавчих, нормативних
документів, інформації з ліцензування СГД та реєстрації ЛЗ (блок 1) й
контролю (блок 2) (рис. 6).

З метою забезпечення функціонування інформаційно-управлінської системи в
ДІ створено локальну комп’ютерну мережу. Запропонована модель
обґрунтовує єдність функцій контролю та організаційно-методичного
забезпечення ДІ.

Нами визначено, що головними взаємопов’язаними чинниками, від яких
залежить правильність і точність аналітичних результатів, є раціональна
організаційна структура лабораторії, рівень кваліфікації керівництва та
персоналу, наявність відповідного розміру, розташування приміщень,
оснащення аналітичним обладнанням, інструментами та іншими пристроями,
стан бібліотеки аналітичної нормативної документації, належна якість
реактивів, розчинників і матеріалів, які використовують під час
випробувань.

Одним із головних напрямів роботи ДІ в м. Києві є поетапне впровадження
у практичну діяльність лабораторії норм і правил GLP.

Нами розроблено принципи й модель впровадження елементів GLP, що
охоплюють весь комплекс засадових принципів цієї системи.

Одним із обов`язкових етапів впровадження системи GLP є розроблення
раціональної організаційної структури лабораторії. Ми проаналізували
шляхи оптимізації структури лабораторії й запропонували розподіл на 4
сектори: аналітичний, адміністративно-господарський,
консультативно-методичний і сектор реєстрації зразків ЛЗ (рис. 7).

У межах запропонованої організаційної структури обґрунтовано напрями та
обсяг робіт спеціалістів щодо виконання окремих фрагментів чи
дослідження якості ЛЗ загалом. Проведено аналіз кадрового складу,
відпрацьовано елементи системи підвищення кваліфікації персоналу.

На підставі нормативних документів нами визначено засадові принципи
розвитку та підтримки системи якості в лабораторії й стратегію
зміцнення матеріально-технічної бази. Із набранням чинності Державною
Фармакопеєю України окреслено перспективи модернізації обладнання
лабораторії. Завдяки системному підходу лабораторія з аналізу якості ЛЗ
Державної інспекції в м. Києві впродовж п’яти років отримала сучасне
обладнання й апаратуру.

Такі заходи послугували підґрунтям розроблення функціональної моделі
організації робіт з проведення лабораторного аналізу зразків ЛЗ і
підвищення ефективності праці аналітиків.

Стратегія лабораторії щодо впровадження норм GLP, розроблені та
впроваджені моделі організаційної структури й системи якості, рівень
кваліфікації персоналу, сучасна матеріально-технічна база сприяли
досягненню високих показників у діяльності лабораторії з аналізу ЛЗ ДІ в
м. Києві.

ВИСНОВКИ

1. Вперше науково обґрунтовано принципи функціонування системи
забезпечення якості лікарських засобів на територіальному рівні з
урахуванням особливостей перехідного періоду на шляху інтеграції України
до Європейського Союзу та розроблено моделі організаційно-методичного
забезпечення якості ліків за умов столичного регіону.

2. Проведено комплексний ретроспективний аналіз діяльності
територіальної Державної інспекції, суб’єктів господарської діяльності
(на прикладі м. Києва), результати якого стали підґрунтям визначення
принципів і напрямів удосконалення їхньої діяльності щодо забезпечення
якості лікарських засобів.

3. Запропоновано алгоритми та схеми функціонування складових системи
“Територіальна Державна інспекція – Суб’єкт господарської діяльності –
Уповноважена особа суб’єкта господарської діяльності”, обґрунтовано
організаційні аспекти діяльності територіальної Державної інспекції,
зокрема інспекційно-контролюючої складової; розроблено стандарти у
вигляді типових форм документів: внутрішнього обігу лікарських засобів у
суб’єктів господарської діяльності, типові інструкції уповноваженої
особи суб’єкта господарської діяльності; обґрунтовано блоки системи
інформаційної підтримки уповноваженої особи.

4. Вперше обґрунтовано елементи системи забезпечення якості лікарських
засобів на митних ліцензійних складах і запропоновано модель
організаційно-методичного та нормативного регулювання питань якості
лікарських засобів під час їх зберігання на митних ліцензійних складах.
Основними складовими цієї системи є розроблені положення про порядок
зберігання лікарських засобів, форма паспорту митних ліцензійних
складів, акти експертизи та схеми інспекційних перевірок.

5. Проведено аналіз стану та шляхів виявлення фальсифікованих
лікарських засобів у фармацевтичному секторі м. Києва. Відпрацьовано
методологію вжиття запобіжних заходів щодо появи на фармацевтичному
ринку столичного регіону неякісних та фальсифікованих лікарських засобів
та здійснення лабораторного контролю на основі оптимального комбінування
доступних методів аналізу для виявлення фальсифікованих лікарських
засобів на прикладі 18 активних інгредієнтів 173 зареєстрованих в
Україні найменувань лікарських засобів.

6. На основі використання комп’ютерних технологій науково обґрунтовано
принципи структурування інформаційних потоків територіальних Державних
інспекцій, управлінської документації, а також запропоновано модель
управління ними.

7. Розроблено принципи поетапного впровадження стандартів GLP у роботу
лабораторії з аналізу якості лікарських засобів Державної інспекції в
м. Києві й обґрунтовані моделі організаційної структури лабораторії на
засадах підтримки системи якості, організації робіт із проведення
лабораторного аналізу зразків лікарських засобів і напрямів модернізації
матеріально-технічної бази.

8. Результати проведених досліджень у вигляді методичних рекомендацій,
практичного посібника, розроблених положень, схем, алгоритмів стали
науковим підґрунтям діяльності Державної інспекції з контролю якості
лікарських засобів в м. Києві й впроваджені у роботу суб’єктів
господарської діяльності, територіальних Державних інспекцій в Україні,
Державної фармацевтичної інспекції МОЗ Республіки Молдова.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНО В ПУБЛІКАЦІЯХ

1. Паршина Н.І., Ветютнева Н.О., Котенко О.М. Застосування аналітичних
тестів для виявлення фальсифікованих лікарських засобів //
Фармацевтичний журнал. – 2002. – № 1. – С. 27–31 – (особистий внесок
здобувача – проведено системний огляд літературних джерел, аналітичної
нормативної документації, визначено критерії підбору інтегрованих
аналітичних тестів для виявлення фальсифікованих лікарських засобів,
відпрацьовано методологію підбору тестів. Підготовлено статтю).

2. Паршина Н.І., Ветютнева Н.О. Організаційно-методичні аспекти
діяльності Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів в м.
Києві щодо забезпечення якості ліків на митних ліцензійних складах : Зб.
наук. пр. співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика : У 2-х кн. – К., 2002. –
Вип. 11, кн. 2. – С. 733–738 – (особистий внесок здобувача – проведено
дослідження виробничої діяльності митних ліцензійних складів з
організації зберігання лікарських засобів, розроблено “Положення про
порядок організації зберігання лікарських засобів на митних ліцензійних
складах” та форму паспорта. Підготовлено статтю).

3. Паршина Н.І., Ветютнева Н.О. Система управлінської документації в
територіальній державній інспекції з контролю якості лікарських засобів
// Фармацевтичний журнал. – 2002. – № 6. – С. 21–25 –
(особистий внесок здобувача – визначено методичні підходи до
систематизації управлінської документації. Запропоновано модель
управлінської документації. Підготовлено статтю).

4. Паршина Н.І., Ветютнева Н.О. Аналіз номенклатури та шляхи підвищення
рівня якості ін’єкційних лікарських засобів аптечного виробництва : Зб.
наук. пр. співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика: У 2-х кн. – К., 2003. –
Вип. 12, кн. 2. – С. 818–823 – (особистий внесок здобувача – проведено
аналіз номенклатури стерильних розчинів, зокрема розчинів для ін’єкцій.
Визначено чинники, що впливають на їхню якість, сформульовано висновки.
Підготовлено статтю).

5. Паршина Н.І., Ветютнева Н.О. Порівняльний аналіз систем забезпечення
якості лікарських засобів у розвинених країнах і СНД // Фармацевтичний
журнал. – 2003. – № 5. – С. 3–7 (особистий внесок здобувача – проведено
аналіз даних вітчизняної та зарубіжної літератури, виявлено основні
тенденції розвитку системи забезпечення якості лікарських засобів.
Підготовлено статтю).

6. Паршина Н.І., Ветютнева Н.О., Дяченко С.О. Сучасні комп’ютерні
технології у інформаційному забезпеченні територіальних Державних
інспекцій з контролю якості лікарських засобів // Фармацевтичний журнал.
– 2003. – № 6. – С. 3–7 (особистий внесок здобувача – на основі
дослідження виробничої діяльності територіальної Державної інспекції
розроблено модель інформаційно-управлінської системи, визначено основні
модулі, розроблено технічні завдання модернізації стандартної програми
ЛІМС. Підготовлено статтю).

7. Паршина Н.І. Особливості розвитку місцевої фармацевтичної служби
// Вісник фармакології та фармації. – 2001. – № 10. – С. 60–62
(особистий внесок здобувача – проаналізовано особливості фармацевтичного
ринку в м. Києві, визначено головні тенденції його розвитку й шляхи
розв’язання актуальних проблем, з’ясовано й сформульовано закономірності
його функціонування. Підготовлено статтю).

8. Варченко В.Г., Паршина Н.І., Абабков В.В., Котенко О.М. Організація
контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної
торгівлі : Практичний посібник. – К., 2002. – 309 с. – (особистий внесок
здобувача – запропоновані елементи проведення вхідного контролю якості й
алгоритми проведення візуального контролю з розкриттям і без розкриття
упаковки. Систематизовано аналітичну нормативну документацію за
показниками “Опис”, “Маркування”, “Упаковка” тощо. Практичний посібник
підготовлено до друку).

9. Паршина Н.І., Ветютнева Н.О. Методичні та координаційні напрямки
роботи територіальної Державної інспекції з контролю якості лікарських
засобів з уповноваженими особами суб’єктів // Всеукраїнська наук.-практ.
конф. “Фармація ХХІ століття”: – Тез. доп. – Харків, 23-24 жовтня 2002
р. – Х., 2002. –С. 235 (особистий внесок здобувача – розроблено типові
інструкції для уповноважених осіб аптек та аптечних закладів, типовий
внутрішній порядок обігу лікарських засобів із визначенням заходів у
разі виявлення неякісних або фальсифікованих ліків. Узагальнено дані
експериментальних досліджень щодо регламентування діяльності
уповноважених осіб. Підготовлено тези).

10. Ветютнева Н.О., Паршина Н.І. Актуальні питання забезпечення якості
ін’єкційних лікарських засобів аптечного виготовлення // Українські
медичні вісті: Тез. доп. – VII з`їзд Всеукраїнського лікарського
товариства. – Тернопіль, січень-вересень 2003 р. – Тернопіль, 2003. – Т.
5. – Ч. 1 (63). – С. 13 (особистий внесок здобувача – визначено основні
елементи системи забезпечення якості лікарських засобів, виготовлених в
аптечних умовах. Підготовлено тези).

11. Паршина Н.І., Ветютнева Н.О. Системний підхід до вдосконалення
виробничої діяльності лабораторії з контролю якості лікарських засобів
// ІІІ Міжнародна наук.-практ. конф. “Наука і соціальні
проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія” : – Тез. доп. –
Харків, 21–23 травня 2003 р. – Х., 2003. – Ч. І. – С.230 (особистий
внесок здобувача – обґрунтовано напрямки вдосконалення діяльності
лабораторії з аналізу якості лікарських засобів, розроблено критерії
об’єктивного оцінювання результатів праці спеціалістів, які здійснюють
аналітичні дослідження якості лікарських засобів. Підготовлено тези).

12. Паршина Н.І., Ветютнева Н.О., Котенко О.М., Пилипенко Г.Г.
Організація контролю якості лікарських засобів на етапі реалізації.
Методичні рекомендації // К., 2002. – 36 с. (особистий внесок здобувача
– проведено комплексний аналіз діяльності Державної інспекції, суб’єктів
господарської діяльності; запропоновано схеми взаємодії територіальних
Державних інспекцій з уповноваженими особами суб’єктів господарської
діяльності; розроблено типові документи щодо вдосконалення діяльності
уповноваженої особи. Методичні рекомендації підготовлено до друку).

13. Ветютнева Н.О., Паршина Н.І., Котенко О.М., Пилипенко Г.Г., Гаєвська
О.М. Аналітичні тести для виявлення фальсифікованих лікарських засобів.
Методичні рекомендації // К., 2002. – 58 с. (особистий внесок здобувача
– проведено літературний пошук і системний огляд аналітичних методів,
які використовують під час ідентифікації ЛЗ і вміщені до офіційно
затверджених специфікацій 173 ЛЗ; систематизовано результати
експериментальних досліджень. Методичні рекомендації підготовлено до
друку).

Паршина Н.І. Організаційно-методичне забезпечення якості лікарських
засобів на територіальному рівні (на прикладі м. Києва). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук
за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація
фармацевтичної справи. – Київська медична академія післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ, 2004.

Дисертація присвячена розробленню та впровадженню науково обґрунтованих
рекомендацій з оптимізації діяльності територіальної Державної
інспекції, спрямованої на посилення державного контролю за якістю
лікарських засобів і боротьби з виробництвом і поширенням
фальсифікованих лікарських засобів.

Обґрунтовано методологічні підходи щодо виявлення фальсифікованих
лікарських засобів на підставі інтегрованих аналітичних тестів
оцінювання їхньої якості хімічними та фізико-хімічними методами аналізу.

Проведено комплексне оцінювання особливостей забезпечення якості
лікарських засобів під час зберігання їх на митних ліцензійних складах.

Обґрунтовано доцільність впровадження в виробничу діяльність аптек
системи забезпечення якості лікарських засобів.

Визначено аспекти розроблення та впровадження у виробничу діяльність
лабораторії з аналізу лікарських засобів основних елементів системи GLP.

Ключові слова: територіальна Державна інспекція з контролю якості
лікарських засобів, лікарські засоби, забезпечення якості,
фальсифіковані лікарські засоби, лабораторія, митні ліцензійні склади,
аналітичні тести.

Паршина Н.И. Организационно-методическое обеспечение качества
лекарственных средств на территориальном уровне (на примере г. Киева). –
Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук
по специальности 15.00.01 – технология лекарств и организация
фармацевтического дела. – Киевская медицинская академия последипломного
образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины, Киев, 2004.

Диссертация посвящена разработке и внедрению научно обоснованных
рекомендаций по оптимизации деятельности территориальной Государственной
инспекции по контролю качества лекарственных средств, направленной на
усиление государственного контроля качества лекарственных средств и
борьбы с производством и распространением фальсифицированных
лекарственных средств.

Освещено развитие системы обеспечения качества лекарственных средств в
промышленно развитых странах и Украине. Обоснована необходимость
использования зарубежного опыта для повышения эффективности контроля за
качеством лекарств на национальном уровне.

Доказано, что решение проблемы своевременного выявления
фальсифицированных лекарственных средств на фармацевтическом рынке в
Украине находится на стадии становления, многочисленные методические и
организационные аспекты регулирования и выявления субстандартной
продукции в теоретическом плане надлежащим образом не раскрыты, а
международный опыт на практике используется недостаточно.

Определены и научно обоснованы основные взаимосвязанные критерии
стратегического планирования контрольной и производственной деятельности
территориальной Государственной инспекции в плане предупреждения ввоза,
производства и реализации субъектами хозяйственной деятельности
фармацевтического сектора г. Киева фальсифицированных, некачественных и
незарегистрированных лекарственных средств.

Проведено комплексное исследование оптового и розничного сегмента
фармацевтического сектора г. Киева. При обобщении полученных результатов
фармацевтической деятельности субъектов хозяйственной деятельности
определены приоритетные направления совершенствования контрольных
функций территориальной Государственной инспекции с учетом специфических
условий фармацевтического рынка столичного региона.

Определены первоочередные направления деятельности территориальной
Государственной инспекции (на примере г. Киева) по оптимизации алгоритма
взаимодействия “Государственная инспекция – Субъект хозяйственной
деятельности”.

Проведен углубленный анализ кадрового потенциала уполномоченных лиц, на
основании которого создана персонифицированная база данных, разработаны
типовые должностные инструкции, алгоритм проведения визуального контроля
качества лекарственных препаратов и формы соответствующих документов.
Проанализирована динамика выявления некачественных и фальсифицированных
медикаментов. Установлено, что процент субстандартных лекарственных
средств, выявляемых в аптечных учреждениях г. Киева, значительно меньше,
чем средний показатель в целом по Украине, что свидетельствует об
эффективности системы контроля качества.

Проведена комплексная оценка особенностей обеспечения качества
лекарственных препаратов в процессе хранения на таможенных лицензионных
складах.

На основании экспериментальных данных и проведенных исследований
разработано “Положение о порядке организации хранения лекарственных
средств на таможенных лицензионных складах”, а также паспорт таможенного
лицензионного склада.

Обоснованы методологические подходы по выявлению фальсифицированных
лекарственных средств на основе интегрированных аналитических тестов
оценки их качества химическими и физико-химическими методами анализа.
Рациональное комбинирование химических и инструментальных методов
позволяет не только идентифицировать 18 активных веществ в готовых
лекарственных средствах, а в большинстве случаев сделать вывод о
разрушении или загрязнении.

Проведен анализ производственной деятельности аптек г. Киева,
изготовляющих экстемпоральные лекарственные средства. Обоснована
целесообразность создания в аптечных условиях системы обеспечения
качества изготавливаемых лекарственных форм.

Разработан и научно обоснован “Технический регламент по изготовлению в
условиях аптеки лекарственных форм для парентерального использования”. В
документе изложены характеристика и организация производства, требования
к спецификации оборудования и условиям его эксплуатации, рассмотрены
вопросы безопасности производственного процесса и охраны окружающей
среды.

Базируясь на результатах изучения системно-программированной обработки
информации, поступающей в Государственную инспекцию, научно обоснованы
принципы структурирования информационных потоков территориальных
Государственных инспекций, управленческой документации, предложена
модель управления ими на основе использования современных компъютерных
технологий и программного обеспечения.

Определены принципы разработки и внедрения в производственную практику
лаборатории по анализу качества лекарственных средств Государственной
инспекции в г. Киеве основных элементов системы GLP, предложена
рациональная структура лаборатории.

Ключевые слова: территориальная Государственная инспекция по контролю
качества лекарственных средств, лекарственные средства, обеспечение
качества, фальсифицированные лекарственные средства, лаборатория,
таможенные лицензионные склады, аналитические тесты.

Parshyna N.I. Organizationally-mehtodical guaranteeing of quality of
drugs at territorial level (on the example of Kyiv). – A manuscript.

The thesis is for Candidate of Pharmacy Degree in specialty 15.00.01. –
Drug Technology and Pharmacy Organization. – Kyiv Medical Academy of
Postgraduate Education after P.L. Shupyk, the Ukrainian Ministry of
Health, Kyiv, 2004.

The thesis is devoted to development and introduction of
scientifically-grounded recommendations on optimisation of activity of
the territorial State Inspection for Quality Control of medicines
bydirected one on strengthening of state monitoring of quality and
struggle against production and distribution of the counterfeit drugs.

On the basis of the integrated analytical tests of estimation of
quality of drugs and by the chemical and physical-chemical methods are
developed and grounded methodological approaches on the exposure of the
counterfeit drugs.

The method of complex estimation of peculiarity of providing of quality
of drugs at their storing on custom storages was developed.

Expedience of creation in pharmacies of the system of providing of
quality of drugs is proved.

The aspects of development and introduction in production activity of
laboratory on the analysis of quality of drugs of basic elements of the
GLP system are determined.

Key words: territorial State Inspection for Quality Control of
Medicines, drugs, quality guarantee, counterfeit drugs, laboratory,
license-bonded warehouses, analytical tests.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020