.

Оптимізація скринінгу раку шийки матки шляхом впровадження єдиної системи комп’ютерного моніторингу (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2023
Скачать документ

ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ

АМН УКРАЇНИ

ДЕРКАЧ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ

УДК 616.006-618.146

Оптимізація скринінгу раку шийки матки шляхом впровадження єдиної
системи комп’ютерного моніторингу

14.01.07 – онкологія

Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня

кандидата медичних наук

КИЇВ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті онкології АМН України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, Воробйова Люся
Іванівна, Інститут онкології АМН України, керівник науково-дослідного
відділу онкогінекології.

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор, Коханевич Євгенія
Вікторівна, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.
Шупика МОЗ України.

доктор медичних наук, Іванкова Валентина Степанівна, Інститут онкології
АМН України, керівник науково-дослідного відділу променевої терапії.

Провідна установа: Національний медичний університет ім.
О.О.Богомольця МОЗ України, кафедра онкології.

Захист відбудеться “___”________________ 2005 р. о ________ годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.560.01 при Інституті онкології
АМН України ( 03022, м. Київ, вул. Ломоносова 33/43)

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту онкології АМН
України.

Автореферат розісланий “_____”_________________ 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук
Родзаєвський С.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Проблема ранньої діагностики РШМ в Україні
залишається не вирішеною, до 20% хворих на РШМ діагностується в
задавнених стадіях (Л.І. Воробйова, 2003).

У структурі загальної онкологічної захворюваності жінок в Україні, РШМ
складає 6%, а серед злоякісних новоутворень репродуктивної системи
близько – 18%. Щороку реєструється понад 4,5 тисяч первинних хворих на
РШМ (С.О. Шалімов, З.П. Федоренко, 2002).

Система профілактичних оглядів, яка була розроблена та впроваджена в
попередні роки (В.К. Вінницька, Є.В. Коханевич,

А.М. Мельник, Б.К. Квашенко, В.І. Лобода та ін.) обумовила зниження
захворюваності РШМ, середній показник захворюваності в Україні за період
з 1980 по 2001 рр. зменшився з 22,6 до 17,8 на 100 тис. жіночого
населення.

Однак з 1990 р. виявлена тенденція до підвищення захворюваності та
смертності від РШМ. В період з 1997 по 2001 роки, по даним Національного
канцер-реєстру України, відмічено збільшення захворюваності РШМ у
молодому віці ( 20-24 роки – з 1,7 до 2,9%; 30-34 роки – з 14,6 до
18,5%).

Існуюча система ранньої діагностики РШМ є недосконалою, оскільки
стабільно високим (20,1%) залишається показник летальності до року, який
є інтегрованим показником якості діагностики РШМ. Незадовільні показники
ранньої діагностики РШМ пояснюються низьким рівнем організації активного
виявлення захворювання, відсутністю надійної та ефективної системи
моніторингу (Н.Я. Жилка, Л.І.Воробйова 2002, Г.В. Вакуленко., Н.В. Собко
та інші, 2003)

РШМ є чи не єдиною локалізацією де можлива успішна реалізація
скринінгової програми, оскільки існують високоінформативні і економічно
ефективні діагностичні методи. Проте, при щорічному зростанні кількості
цитологічних досліджень, якісних змін у ранній діагностиці РШМ за
останні роки не відбувається, що вказує на необхідність впровадження
організованого скринінгу РШМ в Україні.

На сьогодні в більшості європейських країнах, з метою ранньої
діагностики РШМ, застосовуються скринінгові програми, які повністю
витіснили масові профілактичні гінекологічні огляди, удосконалюються
організаційні форми діючих скринінгових програм з широким використанням
сучасних інформаційних технологій (A. Linos, E. Riza. European Journal
of Cancer, 2000).

Таким чином, питання удосконалення моделі скринінгу передпухлинних
захворювань та ранніх форм РШМ, вивчення шляхів оптимізації та пошук
нових організаційних форм вторинної профілактики РШМ визначає
актуальність даного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами інституту.

Робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт
Інституту онкології АМН України по темі “Розробити шляхи поліпшення
організації онкологічної допомоги жінкам, хворим на злоякісні
новоутворення, в сільській місцевості” УДК 616-006-04:616-036.2:312

№ держреєстрації 0103U003016.

Мета дослідження: поліпшити своєчасну діагностику передпухлинних
захворювань та ранніх форм РШМ на регіональному рівні, шляхом
впровадження єдиної системи комп’ютерного моніторингу програми скринінгу
РШМ.

Задачі дослідження:

Проаналізувати стан діагностики РШМ в Україні та висвітлити основні
недоліки існуючої системи ранньої діагностики РШМ.

Розробити модель програми скринінгу передпухлинних захворювань та ранніх
форм РШМ з використанням єдиної системи комп’ютерного моніторингу.

Впровадити розроблену модель скринінгу передпухлинних захворювань та
ранніх форм РШМ на регіональному рівні.

Оцінити медичну ефективність впровадженої моделі скринінгу.

Розробити рекомендації для практичної охорони здоров’я по впровадженню
скринінгових програм передпухлинних захворювань та ранніх форм РШМ в
Україні.

Об’єкт дослідження: жіноче населення Корсунь-Шевченківського району
Черкаської області віком з 18 років.

Предмет дослідження: амбулаторні карти, історії хвороби, результати
цитологічних та гістологічних досліджень, річні звіти
лікувально-профілактичних закладів району та центральної цитологічної
лабораторії, дані канцер-реєстру, а також результати перевірок стану
онкогінекологічної служби в дільничих лікарнях та ФАП району.

Методи дослідження: клінічні, лабораторні, морфологічні,
інструментальні, статистичні.

Наукова новизна результатів дослідження.

Вивчено стан діагностики РШМ в Україні та висвітлені основні недоліки
існуючої системи ранньої діагностики РШМ.

Вперше розроблена та науково обґрунтована модель організованого
скринінгу передпухлинних захворювань та РШМ на регіональному рівні.

Визначено роль та значення комп’ютерних технологій для оцінки та
моніторингу програми скринінгу передпухлинних захворювань та РШМ.

Визначені та науково обґрунтовані шляхи оптимізації програми скринінгу
передпухлинних захворювань і ранніх форм РШМ.

Практичне значення результатів дослідження.

Вивчення стану діагностики РШМ в Україні та висвітлення основних
недоліків існуючої системи ранньої діагностики РШМ дозволило розробити
комплекс заходів, спрямованих на покращення своєчасної діагностики РШМ.

Розроблена та впроваджена нова модель організованого скринінгу
передпухлинних захворювань та ранніх форм РШМ з використанням
інформаційних технологій дала змогу:

– збільшити охоплення жіночого населення скринінгом на 17,3%;

– зменшити кількість невиправданих цитологічних досліджень;

– прослідкувати недоліки в роботі та спланувати основні організаційні
заходи, направлені на зниження захворюваності та смертності від раку
шийки матки.

Матеріали дисертації лягли в основу галузевого наказу МОЗ України № 677
від 31.12.2004 р. “Про затвердження галузевої програми “Скринінг
патології шийки матки на 2005-2010 роки”.

Особистий внесок здобувача.

Автором особисто сформульована мета, програма і задачі дослідження,
зібрана і проаналізована література за темою дисертації; взята
безпосередня участь в розробці та впровадженні пілотного проекту
скринінгу РШМ в Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області,
вивчено і проаналізовано результати скринінгу, вивчено і проаналізовано
клінічний матеріал, проведена статистична обробка даних, проведено
теоретичне узагальнення результатів роботи, сформульовані основні
положення і висновки дисертації.

У складі робочої групи МОЗ України автор особисто приймав участь по
підготовці галузевого наказу “Про затвердження галузевої програми
“Скринінг патології шийки матки на 2005-2010 роки”.

Апробація роботи. Матеріали дисертації викладені та обговорені на
науково-практичній конференції онкологів-гінекологів “Сучасні принципи
діагностики та лікування візуальних форм генітального раку у жінок”
(м. Львів, 2002 р.), на науково-практичній конференції
акушер-гінекологів “Актуальні питання ранньої діагностики раку шийки
матки” м. Чернігів 2002 р.), на конференції з міжнародною участю
“Інформаційні технології в охороні здоров’я та практичній медицині” (м.
Київ, 2003 р.), на науково-практичній конференції молодих вчених (м.
Київ, 2003 р.). на науково-практичній конференції з міжнародною участю
“Актуальні питання патології шийки матки” (м. Тернопіль 2003 р.),
науково-практичній конференції “ Сучасні підходи до діагностики та
лікування онкогінекологічних захворювань” (м. Дніпропетровськ 2003 р.),
науково-практичній конференції “ Нові технології в діагностиці та
лікуванні хворих на онкогінекологічні захворювання” (м. Одеса 2004 р.)
на Всеукраїнській підсумковій нараді МОЗ України з питань охорони
материнства та дитинства (м. Львів 2004 р).

Публікації матеріалів дослідження. Результати дослідження опубліковані у
5 наукових роботах, з них 3 у фахових журналах, рекомендованих ВАК
України.

Структура та об’єм дисертації. Дисертаційна робота викладена українською
мовою на 124 сторінках комп’ютерного тексту, складається із вступу,
огляду літератури, 4 розділів власних досліджень, заключення, висновків,
списку літератури, що містить 153 джерела, 85 з яких – англомовних.
Дисертація ілюстрована 15 таблицями та 17 рисунками.

ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали цього дослідження охоплюють 5-річний період, з 1999 р. до 2003
р. За цей період було проведено 75 108 скринінгових обстежень. Цільову
групу складали жінки віком з 18 років.

Оцінку ефективності програми проводили за показниками охоплення жіночого
населення скринінгом, кількості цитологічних досліджень, якості
обстеження, виявлення передпухлинної патології, захворюваності на РШМ
та занедбаності.

Для вирішення завдань даного дослідження було розроблено та впроваджено
пілотний проект програми скринінгу передпухлинних захворювань та РШМ в
Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області.

Робота програми скринінгу регламентувалась розробленими нами методичними
рекомендаціями, які були затверджені наказом №236 від 30.02.1999 р. УОЗ
Черкаської облдержадміністрації.

З метою забезпечення координації роботи всіх учасників програми
скринінгу, було організовано кабінет скринінгу та моніторингу РШМ на
базі жіночої консультації Корсунь-Шевченківської ЦРЛ Черкаської області.

Організація скринінгу, забезпечення надійного і якісного обліку,
зберігання та відновлення інформації забезпечувалась застосуванням
інформаційних систем. З цією метою нами розроблена та впроваджена
комп’ютерна система моніторингу, створена з використанням СУБД “FoxPro
2.6 for MS-DOS (фірма Microsoft). Інформація зберігалась в файлах
формату DBF, який використовується в СУБД з мовою програмування xBase
(dBase, Visual dBase, FoxBase, FoxPro, Visual FoxPro, Clipper, Visual
Objects).

Нами запропонована нова схема моделі організованого скринінгу, яка
включала в себе чотири рівні скринінгу, що представлені на рисунку 1:
комп’ютерний, клінічний, цитологічний, який в свою чергу поділявся на 2
підрівні і четвертий рівень – поглибленого дообстеження.

Модель організованого скринінгу РШМ

Комп’ютерний

скринінг

Клінічний

Цитологічний

Поглиблене

дообстеження

База даних

популяції жіночого населення регіону

Спеціальне лікування

Рис.1. Модель організованого скринінгу РШМ.

Втрата життєвого потенціалу у жіночого населення України працездатного
віку в зв’язку зі смертю від РШМ займає одне з перших місць.

Недостатній рівень організації діагностичного процесу призводить до
виявлення РШМ у занедбаній стадії. За даними Національного
канцер-реєстру в Україні у 2003 році показник занедбаності становив 20,2
%, а в деяких областях України (Донецька, Одеська, Чернігівська) – майже
у третини хворих.

Інтегральним показником всієї роботи з діагностики та лікування
злоякісних новоутворень шийки матки є летальність до року. В 2003 р.
не прожили року з моменту встановлення діагнозу 17.8 % хворих. Особливо
високі показники дорічної летальності в Івано-Франківській, Львівській,
Хмельницькій областях ( 20.7 – 24.6 % ).

В той же час, вивчення інформації про мережу лікувально-профілактичних
закладів, які приймають участь в діагностично-лікувальному процесі,
направленому на профілактику та ранню діагностику РШМ, в т.ч.
цитологічної служби, показало, що в Україні є відповідна
матеріально-технічна база системи охорони здоров’я та кадрове
забезпечення для успішної реалізації програми скринінгу РШМ.

Суттєве значення в розробці заходів з організації онкологічної допомоги
жіночому населенню відіграє вивчення не лише загальної, але й повікової
структури захворюваності.

Аналіз характеру захворюваності різних вікових груп жіночого населення
враховується при плануванні заходів вторинної профілактики шляхом
формування груп ризику, їх оздоровлення та диспансерного нагляду.

В зв’язку з цим вивчалися особливості повікових рівнів захворюваності на
злоякісні новоутворення шийки матки у жіночого населення України.

Зазначені параметри досліджувалися за 1997 та 2001 рр (рис.3.2). Як
показав аналіз, найбільш поширеним це захворювання було серед жінок
віком 45-55 роки – 40302 (57,7%) хворих.

Рис. 3.2 – вікова структура захворюваності на РШМ в Україні.

Надаючи особливого значення ролі цитологічної служби у профілактиці та
ранній діагностиці РШМ, було вивчено сучасний стан цитологічної
діагностики в Україні.

Встановлено, що сьогодні в Україні є розгалужена мережа цитологічних
лабораторій, яка налічує 58 централізованих цитологічних лабораторій.

Якщо порівняти динаміку зміни кількості цитологічних лабораторій за
період 1996 – 2001 роки, то слід відмітити, що їх число має тенденцію до
зменшення. За означений період кількість централізованих лабораторій
зменшилась на 6 (9 %) , при цьому кількість цитологічних досліджень
зростала з року в рік.

Встановлено, що в Україні у 2003 році чисельність жіночого населення
становила 25 693 782, профілактичним гінекологічним оглядам підлягало
20 894 003 жінок віком з 18 років. Кількість цитологічних досліджень,
яка була виконана за цей період, становила близько 20 млн. Проте аналіз
показав, що фактичне охоплення жіночого населення України
профілактичними оглядами не перевищує 30%. Якщо врахувати, що
цитологічний скринінг, згідно рекомендацій ВОЗ, має проводитись 1 раз в
3 роки, то кількість цитологічних досліджень при профілактичних
гінекологічних оглядах жінок, які виконуються в Україні, значно
перевищує їх необхідні межі, навіть при умові 100% охоплення жінок
популяційним скринінгом.

Вивчення стану діагностики РШМ в Україні в умовах існуючої системи
профілактичних оглядів з використанням цитологічного обстеження та його
ефективності показало, що скринінг носить формальний характер, оскільки,
незважаючи на зростання кількості цитологічних досліджень, якість
ранньої діагностики РШМ в останні роки не покращується.

Показники занедбаності (20,2%) та летальності до року (17,8%) свідчать
про наявність суттєвих проблем в організації ранньої діагностики і
лікування РШМ.

Причини низького рівня виявлення передраку та ранніх форм РШМ в умовах
існуючої системи профілактичних гінекологічних оглядів по результатам
нашого дослідження обумовлені недостатнім охопленням скринінгом
неорганізованої частини населення (52,9%), дублюванням цитологічних
досліджень, відсутністю ефективного зворотнього та скоординованого
зв’язку між цитологічними лабораторіями та жіночими консультаціями.

Для вирішення завдань даного дослідження було розроблено та впроваджено
програму скринінгу передпухлинних захворювань та ранніх форм РШМ з
використанням інформаційних технологій в Корсунь-Шевченківському районі
Черкаської області.

Однією з проблем при організації програми скринінгу, з якою ми
зіткнулись, було забезпечення надійного і якісного обліку, зберігання та
відновлення інформації. Оскільки програма скринінгу являє собою масовий
захід, який потребує контролю, ефективна реалізація її була не можлива
без застосування інформаційних систем.

Для вирішення цієї проблеми ми створили на базі кабінету скринінгу
комп’ютеризовану систему реєстрації необхідних параметрів
персоніфікованої інформації.

Розроблена нами та впроваджена комп’ютерна система моніторингу програми
скринінгу передпухлинних захворювань та РШМ, створена з використанням
СУБД “FoxPro 2.6 for MS-DOS (фірма Microsoft). Інформація зберігалась в
файлах формату DBF, який використовується в СУБД з мовою програмування
xBase (dBase, Visual dBase, FoxBase, FoxPro, Visual FoxPro, Clipper,
Visual Objects). О

Основною із складових комп’ютерної системи моніторингу програми
скринінгу передпухлинних захворювань та РШМ є реєстр цільового
населення, який включав в себе крім персоніфікованої інформації, дані
про наявність факторів ризику.

Не зважаючи на досить широке висвітлення в літературі питань, пов’язаних
з факторами ризику розвитку РШМ, останні практичного застосування в
скринігових програмах не знайшли. На нашу думку, велика чисельність
факторів ризику не дає змогу врахувати їх всіх у скринінгових програмах.
З метою вирішення даної проблеми нами були використані прості, доступні
методики широкого індивідуально відбору хворих з ризиком онкологічного
захворювання. За основу був взятий наказ № 192 МОЗ України від
07.04.1986 року про формування груп ризику, який регламентує найбільш
значимі з чинників. Наказом регламентовано 4 групи чинників ризику,
згідно цього проведено кодування факторів ризику, а саме: Ф1- жінки
старші 35 років, Ф2- шкідливі звички, Ф3-професійна шкідливість (робота
з ядохімікатами, гербіцидами, радіоактивним опроміненням, барвниками),
Ф4-ендогенні фактори (наявність злоякісних пухлин у родичів, часті
пологи – більше 2, розриви шийки матки, початок статевого життя до 18
років, перші пологи після 40 років).

Група жінок, у яких мав місце факт диспансеризації з приводу фонових
та передпухлинних захворювань шийки матки, також кодувалась і вносилась
до комп’ютерної бази.

4

x

¦

V|1/4oA

u

TV’

???’

ss»ss—sswssssssssssssss

O

O

O

O

$

O

c e

S

CJ OJPJQJ

???????во включала такі графи як індивідуальний код жінки, чинники
ризику, індивідуальний код медпрацівника, код дільниці.

Таким чином, на етапі цитологічного дослідження лікар-цитолог вже був
інформований про наявність чи відсутність у обстежуваної підвищеного
ризику онкологічного захворювання. При поверненні цитологічного
заключення до кабінету скринінгу, інформація вносилась в базу даних
комп’ютерної програми моніторингу передпухлинних процесів та ранніх
форм РШМ, а бланк направлення повертався в лікувальний заклад за місцем
забору матеріалу. В подальшому для проходження обстеження запрошувались
жінки з урахуванням наявних факторів ризику.

Формуванню первинної бази даних, передував інструктаж медичного
персоналу, який приймав участь у проведенні скринінгу. Інструкції по
проведенню скринінгу та заповненню форми направлення на цитологічне
дослідження були розповсюджені на кожну дільницю та ФАП.

Модель організації скринінгу передпухлинних захворювань та ранніх форм
РШМ з використанням сучасних інформаційних технологій дає можливість
збільшити охоплення жіночого населення скринінгом, зменшити кількість
невиправданих цитологічних досліджень, виявити недоліки в роботі та
спланувати основні організаційні заходи спрямовані на зниження
захворюваності та смертності від РШМ.

Впроваджена система комп’ютерного моніторингу на регіональному рівні дає
можливість в подальшому інтегрувати її в єдину мережу національної
програми скринінгу РШМ через мережу Інтернет.

Для оцінки ефективності запропонованої моделі скринінгу РШМ ми дослідили
охоплення програмою скринінгу жіночого населення за період 1999-2003
рр. (рис. 3)

Було встановлено, що скринінговим обстеженням підлягало від 20477 до
24521 жінок віком з 18 років щорічно. Всього за період з 1999 року по
2003 рік у рамках програми скринінгу проведено 75337 скринінгових
обстежень. При цьому в 1999 році у програмі скринінгу прийняло участь 14
288 жінок, або 58,27% від підлягаючих, у 2000 році 16332 жінок (75,47%),
у 2001 році 15161 жінок (68,06%), у 2002 році 15027 жінок (69,88%) і у
2003 році 14529 або 70,95% від підлягаючих. Таким чином, організація
активного виявлення передпухлинних захворювань та ранніх форм РШМ,
шляхом впровадження єдиної системи комп’ютерного моніторингу, дозволила
збільшити охоплення програмою скринінгу з 58,27% у 2000 р. до 70,95% у
2003 р. при практично однаковій кількості проведених цитологічних
обстежень.

За період з 1999 р. по 2003 р., протягом яких участь жіночого населення
у програмі скринінгу коливалась від 58,27% до 75,47%, найбільш активна
участь жіночого населення в програмі скринінгу мала місце на другому
році роботи програми. Так, у 2000 році в програмі скринінгу прийняли
участь 75,47 % жінок від підлягаючих, проти 58,2 % у 1999 році, тобто
участь жіночого населення в скринінговій програмі збільшилась на 17,27 %
.

Рис. 3 – Участь жінок Корсунь-Шевченківського району в програмі
скринінгу за період з 1999 року по 2003 рік.

Особливе значення мало вивчення участі неорганізованої частини жіночого
населення у програмі скринінгу. Було встановлено, що вона коливалась від
43,41 % у 1999 році до 67,83 % у 2002 році. Вивчення цих показників
проводилося з огляду на те, що питома вага саме цього контингенту
жіночого населення з кожним роком збільшується, тоді як показники
охоплення скринінгом, навпаки, постійно зменшуються. Впровадження моделі
організованого скринінгу з єдиною системою компютерного моніторингу
дозволило збільшити охоплення скринінгом неорганізованої частини
жіночого населення на 24%.

Рання діагностика РШМ визначається показниками діагностики та лікування
хворих з передпухлинними захворюваннями. Була проаналізована структура
виявленої передпухлинної патології шийки матки за період 1999-2003 рр.
(рис. 4).

Рис. 4 – Структура виявлених передпухлинних захворювань (1999-2003 рр.).

За 5 років роботи програми скринінгу передпухлинних захворювань та
ранніх форм РШМ було виявлено 15305 випадків дисплазій різного степеню.
Найбільш поширеними є дисплазії легкого ступеню (CIN – 1) – 9576
(15,88%) випадків. Другу за чисельністю групу складали жінки з
дисплазіями середнього ступеню (CIN –2) – 5424 (8,99%) і найменш
поширеними є дисплазії важкого ступеню (CIN –3) – 305 (0,5%).

Завдяки збільшення контингенту жінок, які прийняли участь в обстеженні,
своєчасному та адекватному лікуванню виявленої патології, змінилася
структура дисплазій на користь CIN 1 (рис. 5). Так, на початку роботи
програми кількість дисплазій на стадії CIN 1 становила 840 (5,88%), на
стадії CIN 2 – 2092 (14,64 %), а через два роки роботи програми це
співвідношення змінилось. В структурі диспластичних процесів дисплазії
на стадії CIN 1 склали 2161 (14,25%) випадок, на стадії CIN 2 – 469
(3,09%). За період з 1999 р. по 2003 р. кількість дисплазій на стадії
CIN 3 зменшилась з 91 (0,64%) до 24 (0,16 %).

Рис. 5 – Структура виявлених передпухлинних захворювань за період з 1999
року по 2003 рік.

Нами була проаналізована кількість хворих на РШМ, зареєстрованих в
Корсунь-Шевченківському районі за період з 1999 року по 2003 рік. Згідно
даним канцер-реєстру Черкаського областного онкологічного диспансеру,
за даний період в районі зареєстровано 34 хворих на РШМ. Вік хворих
коливався від 23 років до 83 років.

За гістологічною будовою РШМ був представлений в більшості випадків – 31
(91%) сквамозним раком, у 2 випадках виявлена: аденокарцинома і в 1 –
саркома.

Розподіл хворих на РШМ в залежності від стадії захворювання представлено
на рис. 6.

Рис. 6 – Розподіл хворих наРШМ в залежності від стадії.

Після 5 років роботи програми скринінгу передпухлинних захворювань та
ранніх форм РШМ, мало місце зменшення показника захворюваності РШМ серед
жіночого населення Корсунь-Шевченківського району з 42,98 в 1999 р. до
13,04 в 2003 р (на 100 тис. жіночого населення, (рис 7). Якщо в 1999
р. було зареєстровано 11 випадків РШМ, то в 2003 р. – всього 3.

Рис. 7 – захворюваність на РШМ серед жіночого населення
Корсунь-Шевченківського району за період з 1999 р. по 2003 р.

В перший рік роботи програми, як і слід було очікувати, збільшилось
виявлення РШМ з 31,08 у 1998 році до 42,98 у 1999 році (на 100 тис.
жіночого населення), тобто мав місце “скринінговий ефект” внаслідок
збільшення охоплення жіночого населення програмою скринінгу, а з 2000
року захворюваність знизилась.

Поряд зі зменшенням захворюваності на РШМ відмічено зміну структури
зареєстрованих випадків РШМ. Якщо у 1999 році виявлено 5 хворих на РШМ у
занедбаних стадіях, або 26,4% з числа вперше виявлених, то у 2003 році
не було зареєстрованого жодного випадку четвертої чи третьої стадії РШМ
(рис. 8).

Рис. 8 – виявлення РШМ в залежності від стадії захворювання за період
1998-2003 р.

Тому, на нашу думку, при організації скринінгу основне значення
необхідно приділяти не частоті його проведення, а якнайширшому охопленню
жінок із групи ризику шляхом створення кабінетів скринінгу з
комп’ютерним моніторингом участі жіночого населення регіону в програмі
скринінгу. Створення комп’ютерної персоніфікованої бази даних жіночого
населення району в складі кабінету скринінгу РШМ дозволило перейти до
організації скринінгу з виходом на конкретну особу. Комп’ютеризована
реєстрація забезпечила поточну роботу з первинного і повторного виклику
жінок для обстеження.

Таким чином, модель організації скринінгу передпухлинних захворювань та
РШМ з використанням сучасних інформаційних технологій дає можливість
збільшити охоплення жіночого населення скринінгом, зменшити кількість
невиправданих цитологічних досліджень, виявити недоліки в роботі та
спланувати основні організаційні заходи, спрямовані на зниження
захворюваності та смертності від РШМ.

ВИСНОВКИ

Вивчення стану діагностики РШМ в Україні в умовах існуючої системи
профілактичних гінекологічних оглядів показало, що скринінг носить
формальний характер, має низьку ефективність. Зростання кількості
цитологічних досліджень в останні роки не впливає на якість ранньої
діагностики РШМ.

Причинами низького рівня виявлення передпухлинних захворювань та ранніх
форм РШМ є недостатнє охоплення скринінгом жіночого населення (58,3%),
дублювання цитологічних досліджень, відсутність ефективного зворотнього
та скоординованого зв’язку між цитологічними лабораторіями та жіночими
консультаціями.

Удосконалення системи профілактики та ранньої діагностики РШМ проведено
шляхом розробки та впровадження нової моделі організованого скринінгу
на базі Корсунь-Шевченківської ЦРЛ Черкаської області, яка включала в
себе чотири рівні: комп’ютерний, клінічний, цитологічний і рівень
поглибленого дообстеження.

Впровадженя програми організованого скринінгу дозволило збільшити
охоплення жіночого населення скринінгом з 58 % у 2000 р. до 71 % у 2003
р. при практично однаковій кількості проведених цитологічних обстежень,
в т.ч. охоплення скринінгом неорганізованої частини жіночого населення
збільшилось з 43% у 1999 р. до 68% у 2003 р.

Єдина система комп’ютерного моніторингу із своєчасним та адекватним
лікуванням виявленої патології дозволяє змінити структуру дисплазій на
користь CIN I: у 1999 р. CIN I – 6%, CIN II – 15 %, а через два роки
CIN I – 14%, CIN II – 3%.

Використання програми організованого скринінгу дозволяє суттєво зменшити
кількість хворих на РШМ у пізніх стадіях: у 1999 р. виявлено п’ять
хворих на РШМ у занедбаних стадіях, або 26% з числа вперше виявлених, а
у 2003 р. не було зареєстрованого жодного випадку III чи IV стадії РШМ.

Організований скринінг передпухлинних захворювань та ранніх форм РШМ з
використанням інформаційних технологій дає можливість збільшити
охоплення скринінгом, зменшити кількість необґрунтованих цитологічних
досліджень, своєчасно проводити поглиблене дообстеження, прослідкувати
недоліки в роботі та спланувати основні організаційні заходи направлені
на зниження захворюваності та смертності від РШМ.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Воробьева Л.И., Лигирда Н.Ф., Федоренко З.П., Гусцилер Л.Н., Деркач И.Н.
Рак шейки матки: международный опыт скрининга и возможности его
реализации в Украине // Матеріали науково-практичної конференції
“Сучасні принципи діагностики та лікування візуальних форм генітального
раку у жінок. Якість життя”.- Львів.- 2002.-С.11-13

Деркач І.М., Воробйова Л.І. Удосконалення програми скринінгу на рак
шийки матки шляхом впровадження інформаційних технологій // Матеріали
науково-практичної конференції “Сучасні принципи діагностики та
лікування візуальних форм генітального раку у жінок. Якість життя”.-
Львів.- 2002.-С.34-36.

Воробйова Л.І., Федоренко З.П., Деркач І.М. Скринінг раку шийки матки в
Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Здоровье
женщины.-2003.-№4.-С.14-17. (Автором особисто здійснено підбір
літератури та її аналіз, теоретичне узагальнення, написання статті).

Деркач І.М., Воробйова Л.І. Оптимізація програми скринінгу

раку шийки матки шляхом впровадження комп’ютерного моніторингу //
Вісник наукових досліджень.-2003.-№3.-С. 9-14. (Особистий внесок
дисертанта –безпосередня участь в розробці та впровадженні пілотного
проекту, вивчення і аналіз результатів скринінгу, вивчення і аналіз
клінічного матеріалу, статистична обробка даних, теоретичне
узагальнення, написання статті).

Деркач І.М. Цифрова кольпографія і можливості її використання як
альтеративного скринінгового тесту в програмах профілактики раку шийки
матки // Здоровье женщины.-2004.-№2.-с. 36-38. (Особистий внесок
дисертанта –безпосередня участь в розробці скринінгового тесту,
вивчення і аналіз результатів, статистична обробка даних, теоретичне
узагальнення, написання статті).

АНОТАЦІЯ

Деркач І.М. Оптимізація скринінгу раку шийки матки шляхом впровадження
єдиної системи комп’ютерного моніторингу. – Рукопис.

Дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за фахом
14.01.07 – онкологія. -Інститут онкології АМН України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена проблемі організації скринінгу РШМ. Проведено
аналіз ефективності профілактичних гінекологічних оглядів в Україні.
Висвітлені основні недоліки системи організації ранньої діагностики РШМ.
Наводяться всебічні та переконливі аргументи на користь назрілого
переходу від масових профілактичних оглядів до впровадження
організованого скринінгу передпухлинних захворювань та ранніх форм РШМ.

Впровадження програми організованого скринінгу РШМ з єдиною системою
комп’ютерного моніторингу дозволило збільшити охоплення жіночого
населення скринінгом з 58 % у 2000 р. до 71 % у 2003 р. при практично
однаковій кількості проведених цитологічних обстежень, в т.ч. охоплення
скринінгом неорганізованої частини жіночого населення збільшилось з 43%
у 1999 р. до 68% у 2003 р. Єдина система комп’ютерного моніторингу із
своєчасним та адекватним лікуванням виявленої патології дозволяє змінити
структуру дисплазій на користь CIN I: у 1999 р. CIN I – 6%, CIN II – 15
%, а через два роки CIN I – 14%, CIN II – 3%.

За період роботи програми скринінгу РШМ відмічено суттєве зменшення
кількості хворих на РШМ у пізніх стадіях: у 1999 р. виявлено п’ять
хворих на РШМ у занедбаних стадіях, або 26% з числа вперше виявлених, а
у 2003 р. не було зареєстрованого жодного випадку III чи IV стадії РШМ.

Ключові слова: скринінг, рак шийки матки, інформаційні технології.

АННОТАЦИЯ

Деркач И.Н. Оптимизация скрининга рака шейки матки путем внедрения
единой системы компьютерного мониторинга. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.07. – онкология. -Институт онкологии АМН Украины,
Киев, 2005.

Диссертация посвящена проблеме организации скрининга рака шейки матки.
Проведено анализ эффективности профилактических гинекологических
осмотров в Украине. Освещены основные недостатки системы организации
ранней диагностики РШМ. Приводятся всесторонние и убедительные аргументы
в пользу назревшего перехода от массовых профилактических осмотров к
внедрению организованного скрининга предопухолевых заболеваний и ранних
форм РШМ.

Улучшение системы профилактики и ранней диагностики РШМ проведено путем
разработки и внедрения новой модели организованного скрининга, которая
включала в себя четыре уровня: компьютерный, клинический, цитологический
и четвертый – углубленного обследования.

Разработанная и внедренная компьютерная система мониторинга программы
скрининга предопухолевых заболеваний и РШМ создана с использованием
СУБД “FoxPro 2.6 for MS-DOS (фирма Microsoft). Информация сохранялась в
файлах формата DBF, который используется в СУБД с языком
программирования xBase (dBase, Visual dBase, FoxBase, FoxPro, Visual
FoxPro, Clipper, Visual Objects).

Внедрение программы организованного скрининга позволило увеличить охват
женского населения скринингом с 58 % в 2000 г. до 71 % в 2003 г. при
практически одинаковом количестве проведенных цитологических
обследований, в т.ч. охват скринингом неорганизованной части женского
населения увеличился с 43% в 1999 г. до 68% в 2003 г. Единая система
компьютерного мониторинга из своевременным и адекватным лечением
выявленной патологии позволяет изменить структуру дисплазий в пользу CIN
I: у 1999 г. CIN I – 6%, CIN II – 15 %, а через два года CIN I – 14%,
CIN II – 3%.

За период работы программы скрининга РШМ с использованием единой
системы компьютерного мониторинга отмечено существенное уменьшение
количества больных РШМ в поздних стадиях: в 1999 г. выявлено пять
больных с запущенными стадиями, или 26% из числа впервые выявленных, а в
2003 г. не было зарегистрировано ни одного случая III или IV стадии РШМ.

Организованный скрининг предопухолевых заболеваний и ранних форм РШМ с
использованием информационных технологий дает возможность увеличить
охват скринингом, уменьшить количество необоснованных цитологических
исследований, проследить недостатки в работе и спланировать основные
организационные мероприятия направленные на снижение заболеваемости и
смертности от РШМ.

Ключевые слова: скрининг, рак шейки матки, информационные технологии.

ABSTRACT

Derkach I.N. Optimization of cervical cancer screening by introduction
of uniform system of computer monitoring.

– Manuscript.

The dissertation for the degree of candidate of medical science on
speciality 14.01.07. – oncology.- The Institute of oncology AMS of
Ukraine, Kiev, 2005.

The dissertation is devoted to a problem of the organization cervical
cancer screening programmes. It is carried out the analysis of
efficiency of preventive gynecologic surveys in Ukraine. The basic lacks
of system of the organization of early diagnostics of a cervical cancer
are covered. For the benefit of the ripened transition from mass routine
inspections all-round and convincing arguments are resulted in
introduction of the organized screening pretumoral diseases and early
forms of cervical cancer.

Introduction of the program of the organized screening has allowed to
increase scope of the female population by screening from 58 % in 2000
up to 71 % in 2003 at practically identical quantity of the carried out
cytologic inspections, including scope by screening of a unorganized
part of the female population has increased from 43 % in 1999 up to 68 %
in 2003. The uniform system of computer monitoring from duly and
adequate treatment of the revealed pathology allows to change structure
of CIN for the benefit of CIN I: at 1999 CIN I – 6 %, CIN II – 15 %, and
in two years CIN I – 14 %, CIN II – 3 %.

For the period of work of the program of screening cervical cancer with
use of uniform system of computer monitoring essential reduction of
quantity of patients with cervical cancer in late stages is marked: in
1999 five patients with the late stages, or 26 % from number for the
first time revealed are revealed, and in 2003 has not been registered
any case III or IV stages of cervical cancer.

Key words: screening, cervical cancer, information technologies.

PAGE \* Arabic 3

CIN

РШМ

РШМ

CIN

РШМ

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020