УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

ГОНЧАРЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

УДК: 619:616.995.132-07/-08:636.4(477.41/.46)

Олуланоз свиней у лісостепу і Поліссі України, удосконалення діагностики
та заходів боротьби

16.00.11 – паразитологія, гельмінтологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата ветеринарних наук

Харків – 2004

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Білоцерківському державному аграрному університеті
Міністерства аграрної політики України.

Науковий керівник кандидат біологічних наук, доцент

Пономар Сергій Іванович,

Білоцерківський державний аграрний університет Міністерства аграрної
політики України, завідувач кафедри паразитології і фармакології

Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, професор

Шеховцов Віталій Степанович,

Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН,
головний науковий співробітник лабораторії паразитології;

кандидат ветеринарних наук, доцент

Бирка Віктор Іванович,

Харківська державна зооветеринарна академія

Міністерства аграрної політики України,

доцент кафедри паразитології та клінічної діагностики

Провідна установа: Полтавська державна аграрна академія
Міністерства

аграрної політики України, кафедра паразитології,

патанатомії та ветсанекспертизи, м. Полтава

Захист дисертації відбудеться „ 17“ травня 2004 року о 9 00 годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.359.01 в Інституті
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН за адресою:
61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН за адресою:
61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83.

Автореферат розісланий „ 15“ квітня 2004 року.

??????????????? ???????????

спеціалізованої вченої ради,

доктор ветеринарних наук

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема олуланозу свиней зараз стала відчутною,
оскільки захворювання часто зустрічається в господарствах з виробництва
свинини і призводить до значних економічних збитків, що зумовлюються
зниженням відтворювальної здатності та молочності свиноматок, затримкою
росту молодняку, втратою маси дорослими свиньми, підвищенням
сприйнятливості до захворювань іншої етіології та загибеллю свиней. Так,
Ф.А. Волков (1983, 1985) відмічав, що маса поросят, народжених матками,
хворими на олуланоз, нижча на 103,8 г порівняно з приплодом, отриманим
від агельмінтних свиноматок. Рівень цього показника у 21-добовому віці
тварин становив 143,6 г, у 28-добовому – до 157 г. Молочність
інвазованих олуланами маток була нижчою на 11,6 кг. Встановлено, що
дрібних і слабких поросят більше в олуланозних маток. Поросята із малою
масою менш життєздатні і частіше гинуть у перші 3–5 діб. За даними
дослідника, на одну інвазовану олуланами свиноматку падіж складав 0,375
поросяти. При дворазовому опоросі за рік економічні збитки від загибелі
поросят та недоотримання свинини склали 13,62 крб. на одну інвазовану
олуланами свиноматку та 6,59–31,69 крб. – на одне порося.

Аналіз літератури свідчить про збільшення частоти захворювання свиней на
олуланоз (Волков Ф.А., 1987; Карчевська Т.М., 1996; Поживіл А.І.,
Титаренко В.Ф., 1998). Та все ж, цей гельмінтоз переважно залишається
поза увагою фахівців ветеринарної медицини. Це пояснюється тим, що
олуланоз мало вивчений в цілому. Особливої уваги, з цієї точки зору,
заслуговують питання його діагностики, терапії та профілактики
(Захрялов Я.Н., Карчев-ська Т.М., 1989; Козачок В.С., Поживіл А.І.,
1999).

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана
згідно з науковою тематикою кафедри паразитології і фармакології
Білоцерківського державного аграрного університету через аспірантуру при
зазначеній кафедрі, а також відповідно до пріоритетних напрямів та
завдань досліджень вищих навчальних закладів та установ, підпорядкованих
Міністерству аграрної політики України, на 2001(2005 роки № 01.06
„Вивчити імуно- логічний стан свиней при гельмінтозах та розробити
заходи профілактики і оздоровлення господарств від паразитарних
захворювань“ і згідно з науково-технічною програмою Української академії
аграрних наук на 2001(2005 роки „Ветеринарне благополуччя“, напрям №
10.01. „Високоефективні системи захисту сільськогосподарських тварин від
хвороб“.

????????????????????????????????????????(?????????????i?i?a?i?
?n?o?a?i?o? ?i???i?a?e?a?i?e? ?c? ?i?e?o?e?a?i?i?c?i?i???
???i?a?a?c????? ?a? ?E???n?i?n?o?a?i?o? ??? ?I?i?e???n?n???
?O?e???a???i?e?,? ???i?c???i?a?e?a? ?i?a?o?i?ae???a?
?c?a?ae?e?o?o???a?i??? ?ae???a?a?i?i?n?o?e?e?e? ?o?a?
?o?ae?i?n?e?i?i?a?e?a?i?i????????????????????????????????????????

Для досягнення мети необхідно було розв’язати наступні завдання:

1) для розробки методів зажиттєвої діагностики олуланозу з’ясувати
доцільність проведення мікроскопічних досліджень змивів і біоптату
слизової шлунка, отриманих при застосуванні розроблених спеціальних
зондів та гастродуоденоскопа;

2) на основі результатів обстеження свинопоголів’я за розробленими
методами зажиттєвої діагностики олуланозу та компресорної мікроскопії
проб слизу, взятих з фундальної частини шлунків свиней, забитих на
м’ясопереробних підприємствах, вивчити поширення та вікову динаміку
олуланозної інвазії у лісостеповій і поліській зонах України;

3) за даними спеціальних гельмінтологічних досліджень, проведених як за
життя тварин, так і після їх смерті, уточнити коло сприйнятливих до
олулан ссавців ( можливих джерел збудників олуланозної інвазії для
свинопоголів’я;

?? ?a?e?a?/?e?o?e? ?i?n?i?a?e?e?a?i?n?o??? ???i?c?a?e?o?e?o?
?i?a?o?i?e?i?a???/?i?i?a?i? ?i?e?o?e?a?i?i?c?i?i?a?i? ?i???i?oe?a?n?o?
?a? ?i???a?a?i???c?i??? ?n?a?e?i?a?e? ?c?a? ?o?a?n?o?a?i?e?:?
?e???e?ue?e???n?o?ue? ?o? ?i?a???e?o?a???e?/?i???e? ?e???i?a???
?e?a?e?e?i?oe?e?o???a?,? ?e?a?e?e?i?a???a?i?a?,? ?????a?a?i?ue?
?a?a?o?a???i?o???e?ue?i?e?o? ?a?a?e?th?o?e?i?e?i???a?,?
?e???e?ue?e???n?o?ue? ???i?o?i?i?e?i?i?i?a?o?a?i?o?i?e?o? ?e?e???o?e?i?
?O?-? ?o?a? ?A?-?i?i?i?o?e?y?oe???e?,? ?n?o?a?i?
???a?a?o?e?y?o?i???i?e?o? ?o?a?e?i?a???i?i?-?n?o?i???a?n?i???i?e?o?
?i?a?o?a?i???c?i???a? ?O?-?n?e?n?o?a?i?e?,? ?oe?e?o?i?o???i???/?i?a?
?a?e?o?e?a?i???n?o?ue? ?e???c?i?n?i?i?a?e?ue?i?e?o? ?o?a???i?a?i?o???a?
?(?E?O? ??? ?E?I?A?)? ???i?o?i?i?e?i?i?i?a?o?a?i?o?i?e?o?
?e?e???o?e?i?,?
????????????????????????????????????????????????????????????????????

5) за результатами зажиттєвих та посмертних спеціальних
гельмінто-логічних досліджень свиней визначити олуланоцидну активність
універму 0,2 %-ного;

6) на основі вивчення характеру постдегельмінтизаційних змін у
макроорганізмі (за вищезазначеними показниками) розробити і
запропонувати ефективні схеми етіотропної та етіотропно-патогенетичної
терапії свиней, хворих на олуланоз, з використанням універму 0,2 %-ного
та імуностимулятора вірутрициду.

Об’єкт дослідження – епізоотична ситуація щодо олуланозної інвазії,
патологічний олуланозний процес, олуланоцидні властивості універму,
постдегельмінтизаційні зміни в організмі свиней, хворих на олуланоз, за
умов уведення універму, а також імуностимулювальної дії вірутрициду.

Предмет дослідження – зажиттєва діагностика олуланозу в свиней,
поширення олуланозної інвазії та удосконалення протиолуланозних заходів.

Методи дослідження: гельмінтологічні – фекалій, слизових оболонок
органів травного каналу, слизу і змивів зі шлунка; ендоскопічні – шлунка
і дванадцятипалої кишки; морфологічні, імунологічні, цитохімічні,
серологічні та біохімічні – крові хворих на олуланоз тварин.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше розроблені, апробовані і
запропоновані методи зажиттєвої діагностики олуланозу свиней за
допомогою спеціальних зондів, стандартизований метод дослідження
біоптату шлункової слизової, отриманого з використанням
гастродуоденоскопа, а також ефективні схеми лікування свиней, хворих на
цей нематодоз, з використанням універму та комплексу його з
вірутрицидом.

??????????????????????????????????????????????????????????????o?e?a?i?i?
c?o? ?n?a?e?i?a?e? ?a?e?a?/?a?e?e?n?y? ?a?i?a???o?a? ?c?a? ?o?i?i?a?
?a?e?e?i???e?n?o?a?i?i?y? ?n?i?a?oe???a?e?ue?i?e?o? ? ?i?a?o?i?ae???a?
?c?a?ae?e?o?o???a?e?o? ?a?a?e?ue?i???i?o?i?e?i?a???/?i?e?o?
?ae?i?n?e???ae?ae?a?i?ue?.? ?O?o?i?/?i?a?i?a?
?e?i?e?i????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????

Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні даних з
епізоотології олуланозної інвазії у Поліссі та Лісостепу України при
прогнозуванні олуланозу, розробці, плануванні та організації
протиолуланозних заходів, використанні запропонованих методів зажиттєвої
діагностики та схем терапії на товарних свинофермах, промислових
свинокомплексах, у племінних, індивідуальних та фермерських
господарствах.

Матеріали дисертаційної роботи були використанні при підготовці
„Рекомендацій з прижиттєвої діагностики олуланозу свиней“, затверджених
Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства аграрної
політики України 12 червня 2001 року.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно виконано, проаналізовано
та узагальнено весь обсяг експериментальних і теоретичних досліджень.

Апробація результатів дисертації проводилася на 9-й Всеросійській
науковій конференції „Теорія і практика боротьби з паразитарними
хворобами“ (м. Москва, 2001), 5-му з’їзді паразитоценологів України
„Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини“ (м. Харків, 2001), на
наукових конференціях професорсько-викладацького складу та засіданнях
наукового товариства ім. І.І. Мечникова Білоцерківського ДАУ
(1998(2003).

Публікації. Результати експериментальних досліджень висвітлені у 9-ти
статтях, що опубліковані у фахових виданнях: науково-виробничому
щомісячнику „Ветеринарна медицина України“ (1), щоквартальному
науково-практич-ному журналі „Аграрні вісті“ (1), „Віснику
Білоцерківського державного аграрного університету“ (5), „Науковому
віснику Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З.
Гжицького“ (1), „Збірнику наукових праць Харківського зооветеринарного
інституту“ (1), а також – в „Рекомендаціях з прижиттєвої діагностики
олуланозу свиней“ та в матеріалах доповідей наукової конференції „Теорія
і практика боротьби з паразитарними хворобами“ (м. Москва,
2001 р.) – 1 публікація.

Структура та обсяг дисертації. Робота викладена на 198 сторінках
машинописного тексту, ілюстрована 36 таблицями, 24 рисунками і включає
вступ, огляд літератури, власні дослідження (5 розділів), їх аналіз і
узагальнення, висновки та пропозиції виробництву, список використаних
джерел, що містить 297 найменувань, у тому числі 65 – іноземних, 1
додаток.

ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ, МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Робота виконана в 1998–2003 роках у лабораторії паразитології
Білоцерківського державного аграрного університету, в господарствах з
виробництва свинини поліської і лісостепової зон України та в умовах
АТВТ „Київський м’ясокомбінат“ (м. Київ), а також – ЗАТ „Аграрник“ і ТОВ
„Поліс“ (м. Біла Церква).

????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????o?e?a?o?.? ?A???ae?i?i?a???ae?i?i?
?ae?i? ?1?-?a?i? ?o?a? ?2?-?a?i? ?i?a?o?i?ae???a?
?i???e???i?n?e?i?i???th?a?a?e?e? ?i?n?a?ae? ?c?i?e?a???a? ?c???
?o?e?o?i?e???a?,? ?i?o???e?i?a?i?e?e? ?a? ?i?a???o?i?i?o?
?a?e?i?a?ae?e?o? ?i???e? ?c?i?i?ae?o?a?a?i?i??? ?c?a?e?/?a?e?i?e?i?
?c?i?i?ae?i?i?,? ?o? ?ae???o?a?i?i?o? ?–? ?i???n?e?y?
?a?e?e?i???e?n?o?a?i?i?y? ?c?i?i?ae?a? ?c? ?i?a?o?a?e?a?a?e?i?
?o???i?n?e?e?i?i? ?a?n?a???a?ae?e?i???,? ?i?a?o?e?th? ?y?e?i?a?i?
?i?a?a???o?a?e?e? ?a? ?i?i???i?ae?i?e?i??? ?o?e?o?i?e?a?.? ?C?a? ?3?-?i?
?i?a?o?i?ae?i?i? ?i???i?a?i?ae?e?e?e? ?e?i?i?i???a?n?i???i?o?
?i?e?o?e?a?i?i?n?e?i?i???th? ?n?e?e?c?o?,? ?a?e?e?o?/?a?i?i?a?i? ?c???
?o?e?o?i?e?a? ?i???e? ?i???i?e???o?/?o?a?a?i?i??? ?a? ?i?ue?i?i?o?
?n?i?a?oe???a?e?ue?i?i?a?i? ?c?i?i?ae?a? ?c? ?ae?a?i?i?a?
?1?2?0?-?i???e???i?a?o???i?a?e?i?e? ?u???e?e?i?a?i?e? ?i?a?
?e???i?oe???.? ?Ae?e?y? ?ae?i?n?e???ae?ae?a?i?i?y? ?i?a?
?i?e?o?e?a?i?i?c? ?i?i?e?i?ae?i?y?e?o? ?n?a?e?i?a?e?,? ?i?a? ?7?4?-?o?
?i?i???i?n?y?o?a?o? ?5?–?6?-?i???n?y?/?i?i?a?i? ?a???e?o?
?i???i?a?a?e?e? ?a?i?a?e?i?a???/?i??? ?ae?i?n?e???ae?ae?a?i?i?y?,?
?a?e?a? ???c? ?c?i?i?ae?a?i?e? ?ae???a?i?a?o???i?i? ?1?0? ?i?i? ?(?o?
?i?i?i?a???a?ae?i?ue?i?i?o? ?ae?i?n?e???ae???
?a?e?i???i?a?i?a?o?a?a?e?e? ? ? ? ? ? ? ? ?
?1?5?-?i???e???i?a?o???i?a??? ?c?i?i?ae?e?)?.?
?O?e???ae???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????

Доцільність використання гастродуоденоскопа при діагностиці олуланозу
визначали на 54-х інвазованих олуланами свинях віком 8–9 місяців.
Використовували ендоскоп „Пучок МТ-11“ з освітлювачем „ОГ-ВО-1“.
Біопсійний матеріал (0,5 см3 слизової з ділянки фундальних залоз шлунка
і така сама кількість з дванадцятипалої кишки) відбирали в місцях з
вираженими морфологічними патологічними змінами, досліджували під
світловим мікроскопом або трихінелоскопом „ПТ-80“. При стандартизації
цього методу та виведенні коефіцієнта перерахунку скористалися
методичним підходом Я.Н. Захрялова та Т.М. Карчевської (1989).

При вивченні розповсюдження олуланозної інвазії в Поліссі та Лісостепу
України шлунки 4678 свиней, що поступали на АТВТ „Київський
м’ясокомбінат“ (м. Київ), ЗАТ „Аграрник“ та ТОВ „Поліс“ (м. Біла Церква)
з 32 господарств Київської, 17 Черкаської, 23 Житомирської, 19
Хмельницької та 8 Чернігівської областей обстежували на наявність
олулан за методом Я.Н. Захрялова та Т.М. Карчевської (1989).

??????????????????????????????a?e?e? ?i?a? ?1?6?5?9? ?n?a?e?i?y?o?
?6?-?o?e? ?i?a?a?e?a?a?i?i?i?e?o?/?i?e?o? ?a?i?n?i?i?ae?a???n?o?a?
?E?e???a?n?ue?e?i??? ?i?a?e?a?n?o???,? ?a?e?c?i?a?/?a?th?/?e? ?????
?i?e?o?e?a?i?a?i?e? ?o?a?a???e?i? ?i???e? ?i???e???i?n?e?i?i?????
?a???i?i?o?a?o?o?
?n?????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????a?oe???a?
?o?a? ?a?e?y?a?e?a?i?i?y? ?i?i?ae?e?e?a?e?o? ?ae?ae?a???a?e?
?c?a?o?ae?i?e?e???a? ?i?e?o?e?a?i?i?c?o? ?ae?e?y?
?n?i???e?e?i?y?o?e?e?a?i?a?i? ?n?a?e?i?i?i?i?a?i?e???a?’?y?
?i???i?a?a?e?e? ?3? ?ae?i?n?e???ae?e?.? ?A? ?i?a???o?i?i?o? ???c?
?i?e?o? ?o? ?1?2?-?o?e? ?i?a?a?e?a?a?i?i?i?e?o?/?i?e?o? ?c?
?i?e?o?e?a?i?i?c?o? ?a?i?n?i?i?ae?a???n?o?a?a?o? ?E?e???a?n?ue?e?i???
??? ?4?-?o? ?*?a???e?a?n?ue?e?i??? ?i?a?e?a?n?o?a?e?
?ae?i?n?e???ae?e?e?e? ?i?a? ?i?e?o?e?a?i?i?c?i?o? ???i?a?a?c???th?
?1?4?9? ?ae?i?i?a?o?i???o? ?n?i?a?a?e?,? ?7?3? ?n?a???e?n?ue?e?e?o?
?e?i?o???a?,? ?1?9?6? ?n?????e?o? ?i?a?oe?th?e???a? ?o?a? ?4?5?7?
?ae?i?i?a?o?i???o? ?i?e?o?a?e?.? ?O? ?ae???o?a?i?i?o? ?–?
?a?e?c?i?a?/?a?e?e? ?????a?a?i?ue? ?i???e?ae?e?a?e?th?a?a?i?i?n?o???
?i?e?o?e?a?i? ?i???e? ?a?e?n?i?a???e?i?a?i?o?a?e?ue?i?i?i?o?
?c?a???a?ae?a?i?i?th? ?i?e?i?e? ?4?5?-?o?e? ?n?????e?o?
?i?a?oe?th?e???a? ?o?a? ?1?4?7?-?i?e? ?ae?i?i?a?o?i???o? ?i?e?o?a?e?,?
?a? ?o?a?e?i?ae? ?–? ?2?0?-?o?e? ?ae?i?i?a?o?i???o? ?n?i?a?a?e? ?o?a?
?3?0?-?o?e? ?n?a???e?n?ue?e?e?o? ?e?i?o????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????0?-?i???n?y?/?i?e?o?
?n?a?e?i?y?o?.? ?O?a?a???e?i? ?i?a???o?e?o? ?ae?a?i?o? ?a???o?i? ?3?0?
?ae???a? ?o?o???e?i?o?a?a?e?e?,? ?a???ae?i?i?a???ae?i?i?,? ?c?
?n?i?a?a?e?a?i?e? ?o?a? ?e?i?o?a?i?e?,? ???i?a?a?c?i?a?a?i?e?i?e?
?i?e?o?e?a?i?a?i?e?.? ?N?a?e?i?y?i? ?3?-??? ?o?a? ?4?-??? ?a???o?i?
?ae?a?a?a?e?e? ?o?e?o?i?e?e? ??? ?e?e?o?a?/?i?e?e?e?,?
?a???ae?i?i?a???ae?i?i?,? ?ae?i?i?a?o?i???o? ?i?e?o?a?e? ?o?a?
?n?????e?o? ?i?a?oe?th?e???a?,? ?c?a?a?e?o?e?o? ?i?a? ?4?–?5? ?ae?i?a?o?
?i???n?e?y? ?c?a?i?ae?i?a?o?a?a?i?i?y?
?n?e???????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????i?e?o?e?a?i?i?c??? ?i???i?a?a?e?e? ?i?a? ?1?4?
?i?i???i?n?y?o?a?o? ?3?-?i???n?y?/?i?i?a?i? ?a???e?o?,? ?7? ???c?
?y?e?e?o? ?(?ae?i?n?e???ae?i?a? ?a???o?i?a?)? ?c?a???a?c?e?e?e?
?i?e?o?e?a?i?a?i?e? ?(?5?–?7? ?o?e?n?.? ?a?e?c?a?i?i?e?y?????a? ?i?a?
?a?i?e?i?a?????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????

Вивчення постдегельмінтизаційних змін в організмі свиней, інвазованих
олуланами, після введення універму та з’ясовування доцільності
імуностимулювальної терапії при олуланозі вірутрицидом здійснили,
використавши 21-е порося 2-місячного віку, експериментально інвазоване
олуланами.

Для вивчення патогенетичних зрушень при олуланозі в крові свиней
визначали: рівень лейкоцитів та лейкоформули – за загальноприйнятими
методами, репродуктивну активність імунокомпетентної системи – в
реакціях спонтанного розеткоутворення (Jondal M. et al., 1972) та
комплементарного розеткоутворення (Bianco C. et al., 1970; Mendes M.E.
et al., 1973), стан хелперно-супресорних механізмів регуляції
імуногенезу – оцінюючи репродукцію активної субпопуляції Т-лімфоцитів
(Новиков Д.К., Новикова В.І., 1979) та в тесті чутливості
Е-розеткоутворення до теофіліну (Limatibul S. et al., 1978), цитохімічну
активність лізосомальних ферментів (КФ та КНЕ) імунокомпетентних клітин
– у реакціях одночасного азосполучення (Coldberg A.F., Barka T., 1962;
Mieller J. et al., 1975), фагоцитарну активність нейтрофілів з
використанням культури золотистого стафілокока (Staphylococcus aureus,
штам 209 Р), титр гетерофільних аглютинінів – в реакції аглютинації, АСТ
і АЛТ – за Рейтманом і Френкелем (1985), ГГТ – кінетичною колірною
реакцією з L-(-глутаміл-4-нітроанілідом, ЛФ – за методом Боданського.

Математично-статистичну обробку результатів досліджень здійснили на
комп’ютері з використанням методів варіаційної статистики за допомогою
таблиць Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ

Розробка методів зажиттєвої діагностики олуланозу в свиней

За результатами посмертної діагностики з 98-ми досліджуваних свиноматок
олулани були виявлені в 76-ти тварин (77,6 %). Середній рівень ІІ при
цьому становив 849±42,0 екз./гол. Ефективність розроблених та
випробуваних методів зажиттєвої діагностики становила: 1-го – 38,3 %;
2-го – 86,8 і 3-го методу – 89,6 %. З 74-х 5–6-місячних поросят
заражені олуланами були 48 тварин (дані посмертних досліджень). При
цьому середній рівень ІІ дорівнював 1026,0±114,2 екз./гол. Діагностична
ефективність 1-го методу становила 39,9 %; 2-го – 88,0 і 3-го – 92,5 %.
Простежувалася прямо пропорційна залежність рівня ефективності методів
діагностики від ступеня інвазування. Результати гастродуоденоскопії в
досліді з 20-ма свинями, у яких робили змиви зі шлунка чи відбирали
проби шлункового слизу за допомогою розроблених зондів, засвідчили
нешкідливість для тварин проведених маніпуляцій, адже через 2, 5, 10, 15
та 20 діб після їх здійснення патоморфологічних змін у слизовій шлунка
виявлено не було.

????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????e?i? ?o?i???i?a?i?
?a?a?n?o???e?o???a?:? ?a?i?n?o???e?e? ?e?a?o?a???a?e?ue?i?e?e? ?(?o?
?1?2?,?9? ?%?)?,? ?a???i?c?e?a?i?e?e? ?(?o? ?7?,?4? ?%?)?,?
?a?e???a?c?e?i?a?e?e? ?(?o? ?1?,?8? ?%?)? ?o?a? ?o???i?i???/?i?e?e?
?a???i?a???o???i?o???/?i?e?e? ?(?o? ?7?7?,?7? ?%? ?o?a?a???e?i?)?.? ?O?
?1?2?-?o?e? ?o?a?a???e?i? ?o? ?n?e?e?c?i?a???e?
?ae?a?a?i?a?ae?oe?y?o?e?i?a?e?i??? ?e?e?o?e?e? ?a?o?e?e? ?c?i???i?e?,?
?o?a???a?e?o?a???i??? ?ae?e?y? ?e?a?o?a???a?e?ue?i?i?a?i?
?c?a?i?a?e?a?i?i?y?.? ?I???e? ?ae?i?n?e???ae?ae?a?i?i???
?a???i?i?o?a?o???a?,? ?i?o???e?i?a?i?e?o? ?i???e?
?a?a?n?o???i?ae?o?i?ae?a?i?i?n?e?i?i?????,? ?i?e?o?e?a?i?
?a?e?y?a?e?e?e? ?o? ?n?e?e?c?i?a???e? ?o?e?o?i?e?a? ?a?n???o?
?o?a?a???e?i?,? ?a?e?a? ?o? ?ae?i?ae?i?i??? ???c? ?i?e?o? ?i?a?
?a?o?e?i? ?oe?e?o?
?i?a?i?????????????????????????????????????????????????????????????????

При виведенні коефіцієнта перерахунку для визначення рівня інтенсивності
олуланозної інвазії біоптат слизової шлунків 17-ти тварин
стандартизували по 0,5 см3 і досліджували шляхом компресорної
мікроскопії. При цьому ІІ знаходилась у межах від 3 до 169 екземплярів.
У подальшому визначали інтенсивність олуланозної інвазії при неповному
гельмінтологічному розтині тварин після їх забою. Вміст шлунка і
дванадцятипалої кишки, змиви зі слизових оболонок стравоходу, шлунка та
дванадцятипалої кишки досліджували шляхом мікроскопії, підраховуючи
наявних олулан. Глибокі зскребки слизової з усієї поверхні стравоходу,
шлунка і дванадцятипалої кишки перетравлювали у штучному шлунковому
соці. Кількість олулан, виявлених в осаді перетраву, змивах і вмісті
стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки досліджуваних свиней,
знаходилась у межах від 254 до 4212 екземплярів. Показник рівня
інтенсивності олуланозної інвазії, визначеної за методом
гельмінтологічних розтинів, ділили на кількість олулан, виявлених у 0,5
см3 біоптату слизової шлунка кожної тварини. В результаті такого
підрахунку співвідношення кількості олулан по кожній із досліджуваних
тварин знайшли середній рівень показника, який становив 25,4. Останній,
імовірно, може слугувати коефіцієнтом перерахунку для визначення
кількості олулан у досліджуваної тварини.

Особливості епізоотології олуланозної інвазії у поліській і

лісостеповій зонах України

Розповсюдження олуланозу свиней у Поліссі та Лісостепу України. При
гельмінтологічному дослідженні туш 1007 свиней із господарств
Житомирської, 959 – Черкаської, 1379 – Київської, 347 – Чернігівської та
986 – Хмельницької областей встановили наявність олулан у шлунках 1146
тварин (24,50 %). Неблагополучними з олуланозу виявилися 60,87 %
обстежених господарств Житомирської (ЕІ свиней – 19,66 %), 88,24 –
Черкаської (ЕІ – 33,26 %), 75,0 – Київської (ЕІ – 47,21 %), 25,0 –
Чернігівської (ЕІ – 5,75 %) та 68,42 % – Хмельницької (ЕІ – 16,43 %)
областей.

Вікова динаміка олуланозної інвазії у свиней. Дослідження 1659 свиней
шляхом компресорної мікроскопії проб слизової шлунка, одержаних за
допомогою гастродуоденоскопа, дозволили встановити олуланозну інвазію у
свиней усіх вікових груп (ЕІ – 20,61 %, ІІ – 1218,62±392,34 екз./гол.).
Із 172 досліджених поросят 1-місячного віку у 4-х виявили олулани (ЕІ –
2,33 %, ІІ – 31,75±12,70 екз.). Рівень як ЕІ, так і ІІ олуланами свиней
зростав із їхнім віком і був найвищим у свиноматок (ЕІ – 74,37 %, ІІ –
3235,63±1314,04 екз.) та кнурів-плідників (ЕІ – 60,0 %, ІІ –
2634,49±980,55 екз.).

Коло сприйнятливих живителів та джерела збудників олуланозної інвазії
для свиней. Результати посмертних гельмінтологічних досліджень
м’ясоїдних та гризунів, що мешкали в свинарниках, на території
свиноферм, а також у забійних пунктах неблагополучних з олуланозу
господарств, підтвердили існуючі відомості про сприйнятливість до
олуланозної інвазії собак і котів (ЕІ, відповідно, 8,05 та 23,29 %) та
засвідчили можливість переживання олулан в організмі гризунів: із 196-ти
досліджених сірих щурів у – 5-ти (1,09 %), а із 457-ми хатніх мишей – у
3-х (1,53 %) виявили цих гельмінтів.

У подальшому досліді за даними мікроскопії біоптату шлункової слизової,
а пізніше за результатами неповного гельмінтологічного розтину, із 20-ти
собак, яким згодували слизову шлунків інвазованих свиней протягом одного
місяця, олуланами було заражено 12 тварин. Протягом такого ж терміну
після експериментального зараження олулан виявляли у слизовій шлунка
30-ти котів. За результатами діагностичного забою (по 3 щури і 7 мишей
кожні 2 доби) на 2-у добу досліджень інвазованими були всі досліджувані
щури та миші. Їх ЕІ в подальшому становила , відповідно: на 4-у добу –
100 та 85,7 %, 6-у – 66,7 та 85,7, 8-у – 33,3 та 71,4 і 10-у добу – 0 та
42,9 %, а пізніше ці тварини були інтактними.

У досліді щодо з’ясування питання збереження олуланами при переживанні в
організмі хижаків і гризунів своєї інвазійної спроможності по відношенню
до організму свині мікроскопічні дослідження слизових шлунків свиней,
забитих через 2 місяці після дотримання умов експериментального
зараження, показали, що всі тварини 3-ї та 4-ї груп (їм згодовували
шлунки, відповідно, мишей та щурів, яким за 4–5 діб до цього дали
інвазійну олуланозну культуру) заразились олуланами (ІІ, відповідно,
70,27±24,31 та 90,93± 31,80 екз./гол.). Екстенсивність та
інтенсивність інвазії олуланами свиней 1-ї групи (протягом одного місяця
жили в одному станку з інвазованими олуланами собаками) становили,
відповідно, 50,0 % та 90,93±45,01 екз./гол., 2-ї (утримувалися протягом
місячного періоду з котами, зараженими олуланами) – 83,3 % та
193,33±49,85 екз./гол.

Особливості розвитку патологічного процесу в організмі

свиней при олуланозі

??????????????????????????????????????????????????????????????)?
?a???ae?o?a?i???e?e?e? ?i?e?o?e?a?i?i?c?i?e?e? ?i?a?o?i?e?i?a???/?i?e?e?
?i???i?oe?a?n?,? ?u?i? ???i?c?a?e?a?a?a?n?y? ?c? ?1?5?-??? ?i?i?
?6?0?-?o?o? ?ae?i?a?o? ?i???e? ????? ?–? ?3?,?3?–?8?,?6? ?o?e?n?.?
?a?e?c?.?/?a?i?e?.? ?C? ?5?-??? ?ae?i?a?e? ?n?i?i?n?o?a?????a?a?e?e?
???a?a?e?o?e?a?i?e?e? ?e?a?e?e?i?oe?e?o?i?c?
?(?1?6?,?0?±?1?,?0?7?–?2?2?,?7?±?0?,?8?9? ?A?/?e?)?:? ?o? ?e???i?a?
?i?a?ae?o?i?ae?e?e?e? ?c?????e??? ?e?e???o?e?i?e?,? ?c?ae?a?o?i???
?a?e?e?i?i?o?a?a?o?e? ?c?a?o?e?n?i??? ?o?a? ?e?i?i?i?a?i?n?a?o?i???i???
?o?o?i?e?oe?????.? ?I???i?o?y?a?i?i? ?6?0?-?ae?i?a?i?a?i?a?i?
?i?a?????i?ae?o? ?ae?i?n?e???ae?ae?a?i?ue? ?y?e? ?o?
???i?a?a?c?i?a?a?i?e?o?,? ?o?a?e? ?e? ???i?o?a?e?o?i?e?o? ?n?a?e?i?a?e?
?e???e?ue?e???n?o?ue? ?a?i?c?e?i?i?o???e???a? ?a?e?c?i?a?/?a?e?a?n?ue?
?o? ?o???c???i?e?i?a???/?i?e?o? ?i?a?ae?a?o?.? ?A?e?u?e?e? ?o?
?ae?i?n?e???ae?i?e?o? ?o?a?a???e?i?,? ?i???ae? ?o?
?e?i?i?o???i?e?ue?i?e?o?,? ?????a?a?i?ue? ?oe?e?o? ?e?e???o?e?i?,?
???i?i?a?????i?i?,? ?n?o?a?a? ?i?a?n?e???ae?e?i?i?
?a?e?a???a???c?a?oe????? ?i???a?a?i???c?i?o? ?i???i?ae?o?e?o?a?i?e?
?i?a?o?a?a?i?e???c?i?o? ?i?e?o?e?a?i?.? ?O? ?i?a?????i?ae? ?c? ?2?5?-???
?i?i? ?6?0?-?o? ?ae?i?a?o? ?n?i?i?n?o?a?????a?a?e?e? ?i?a?c?i?a?/?i?a?
?c?a???e?ue?o?a?i?i?y? ?e???e?ue?e?i?n?o???
?i?a?e?e?/?e?i?y?ae?a???i?e?o? ?i?a?e?o???i?o???e???a?
?(?4?,?1?4?±?0?,?3?4?–?5?,?1?4?±?0?,?7?9? ?%?)?,? ?u?i?,?
?i?a?a?o?o?ue?,? ?n?o?a?e?i? ?i?a?n?e???ae?e?i?i? ?c?a?i?a?e?a?i?i?y?
?n?e?e?c?i?a?i??? ?o?e?o?i?e?a?.? ?A???ae?i?i?n?i?a?
?e???i?o?i?oe?e?o?i?i?a?i???y?,? ?y?e?o? ?n?i?i?n?o?a?????a?a?e?e? ?c?
?2?0?-??? ?ae?i?a?e? ?(?3?6?,?2?9?±?3?,?5?3?–?4?0?,?5?7?±?2?,?8?9?
?%?)?,? ???i?i?a?????i?i?,? ?a?e?a?c?o?a?a?e?a? ?i?a?
?a?e?n?i?a?ae?a?i?i?y? ?c?a?o?e?n?i?e?o? ?n?e?e? ?i???a?a?i???c?i?o?
?ae?i?n?e???ae?i?e?o? ?i?i???i?n?y?o? ?o? ?i?a?????i?ae?,?
?u???????????????????????????????????????????????

Стадійність розвитку патологічного процесу проявлялася зменшенням (з
вірогідною різницею з 30-ї доби) кількості В-лімфоцитів
(26,0±1,7–31,0±2,96 %, у контролі – 32,71±2,3–40,29±2,35 %), при якому
не розвивалися функціональні порушення їхніх мембранних структур
(відповідно інтенсивності ЕАС-розеткоутворення). Зміни в тимусзалежній
системі наставали раніше і були тим глибшими, чим вищою була ІІ
олуланами. Так, репродуктивна активність Т-системи інвазованих
свиней стала вірогідно нижчою, ніж в інтактних, уже з 25-ї доби після
інвазування (28,86±2,79–40,0±1,85 %, у контролі – 48,43±1,39–50,57±1,97
%), а інтенсивність Е-розеткоутворення, яка свідчила про ступінь
диференціювання та активність поверхневих рецепторів клітин, – ще з 15-ї
доби (1,71±0,29–9,57±1,73 %, у контролі – 3,43±0,57–17,14±1,5 %).

????????????????????????????????????i? ?o?a?n?o???a? ?a?e?o?e?a?i?i?a?i?
?o?a? ?o?a?i?o???e???i?c?a?e?a?ae?i?i?a?i? ?n?i?i?i?o?a?i?i?i?a?i?
???i?c?a?o?e?i?o?o?a?i???a?i?i?y? ?n?a???ae?/?a?o?ue? ?i???i?
?i???e?a?i???/?a?i?i?y? ?O?-?o?a?e?i?a?????a?-???i?ae?o?e?o?i?????a?
?o?a? ?a?e?o?e?a?a?oe???th? ?e?e???o?e?i? ?n?o?i???a?n?i???i?i??? ?o?a?
?e???e?a???i?i??? ?n?o?a?i?i?i?o?e?y?oe???e?.? ?I???e?/?i?i?o?,?
?c?i???i?e? ?a? ?O?-?n?e?n?o?a?i??? ?i?a?
?n?o?a?i?i?i?o?e?y?oe???e?i?i?i?o? ?????a?i??? ?a?e?y?a?e?e?e?
???a?i???o?a?,? ?i???ae? ?i?a? ?i?i?i?o?e?y?oe???e?i?i?i?o?:?
?a?????i?a???ae?i?a? ?c?i?e?ae?a?i?i?y? ?e???e?ue?e?i?n?o???
?A?A?-???O?E? ?o?a? ?A?o?.???.?-???O?E? ?(?c?a? ?y?e?e?i?e? ?
?a?e?c?i?a?/?a?e?e? ?????a?a?i?ue? ?o? ?i?a???e?o?a???e?/?i???e?
?e???i?a??? ?O?-?e???i?o?i?oe?e?o???a?,? ?u?i? ?a?e?e?i?i?o?a?a?e?e?
?o?a?e?i?a???i?o? ?o?o?i?e?oe???th?)? ?c? ?2?0?-??? ?o?a? ?1?5?-???
?ae?i?a?e? ?i???n?e?y? ?c?a???a?ae?a?i?i?y?,? ?a???ae?i?i?a???ae?i?i?,?
?a?????i?a???ae?i?e?e? ?i???ae?e?i?i? ?????a?i?y?
?O?-?n?o?i???a?n?i?????a? ?(?c?a? ?ae?e?i?a?i???e?i?th?
?A?o?.?/?.?-???O?E?)? ?–? ?c? ?1?5?-??? ?ae?i?a?e? ??? ?ae?i?
?e???i?oe?y? ?n?i?i?n?o?a???a?ae?a?i?ue? ?(?6?0?-?a? ?ae?i?a?a?)?.?
?A?e?y?a?e?a?i??? ? ?c?i???i?e? ?n?a???ae?/?e?e?e? ?i?a? ?o???e?ue?e?e?
?i???i? ?i?a???a???i?c?i?i?ae???e? ?e?e???o?e?i? ?o?
?i?i?i?o?e?y?oe????? ?O?-?e???i?o?i?oe?e?o???a?,? ?a? ?e? ?i???i?
?c?i???i?e? ???o?i?ue?i??? ?o?o?i?e?oe???i?i?a?e?ue?i?i???
?a?e?o?e?a?i?i?n?o???.? ?I?n?o?a?i?i??? ?i?n?i?a?e?e?a?i? ?a?o?e?i?
?o?a???a?e?o?a???i?a? ?ae?e?y? ?c?i?e?ae?a?i?i?y?
?o?o?i?e?oe???i?i?a?e?ue?i?i??? ?n?i???i?i?i?ae?i?i?n?o???
?i?a?i?a???a?i?i?e?o? ?n?o???o?e?o?o??? ?o?e?i?o?n?c?a?e?a?ae?i?e?o?
?e?e???o?e?i? ?o?a?e?i?a???i?i??? ?n?o?a?i?i?i?o?e?y?oe?????,?
?i?n?e???e?ue?e?e? ???i?o?a?i?n?e?a?i???n?o?ue? ?n?i?i?i?o?a?i?i?i?a?i?
???i?c?a?o?e?i?o?o?a?i???a?i?i?y? ?c?a? ?o?i?i?a? ???i?e?o?a?a?oe?????
?ae?e?y? ?A?A?-???O?E? ?o? ?n?a?e?i?a?e?,? ???i?a?a?c?i?a?a?i?e?o?
?i?e?o?e?a?i?a?i?e?,? ?a?o?e?a? ?a?????i?a???ae?i?i? ?i?e?ae?/?i?th?,?
?i???ae? ?o? ?e?i?i?o???i?e?ue?i?e?o? ?o?a?a???e?i? ?o?ae?a? ?c?
?1?0?-??? ?ae?i?a?e? ?i???n???????????????

Оцінка стану лізосомальних ферментних систем, рівень цитохімічної
активності яких використовують в ролі маркерів імунокомпетентних клітин
окремих популяцій та субпопуляцій, а також з метою визначення їх ступеня
диференціювання та функціональної активності, дозволила нам ще повніше
оцінити зміни в макроорганізмі, уточнити строки динамічної відповіді
факторів імунобіологічного захисту організму свиней на інвазування
олуланами. Так, з 3-го по 60-й день після зараження рівень
імунокомпетентних клітин, що позитивно реагували в реакції на КФ та КНЕ,
а також тих із них, в яких тип реагування був крупногранулярним чи
крупноплямистим, в інвазованих олуланами тварин був нижчим, ніж у
незаражених. Проте, беручи до уваги вірогідність різниці рівня дослідних
та контрольних показників, істотні зміни у бік пригнічення тимусзалежної
системи розвивалися з 10-го дня після експериментального інвазування
олуланами. За рівнем цитохімічних маркерів вони характеризувалися
зниженням об’єму в периферичній крові не тільки загального пула
Т-лімфоцитів, а й кількості зрілих, високоспроможних у функціональному
відношенні тимусзалежних клітин, а за рівнем активності КНЕ – переважно
імунокомпетентних клітин з хелперними властивостями.

0



Похожие записи