.

Облік витрат і калькулювання собівартості вантажних автомобільних перевезень в умовах ринкової економіки: Автореф. дис… канд. екон. наук / Л.Ф. Андр

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3509
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УДК 657.26+656.13+338.242

Андрєєва Любов Федорівна

ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічний наук

Луганськ – 1998
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Донецькому державному університеті Міністерства освіти України (м. Донецьк).

Науковий керівник доктор економічних наук, професор
Гетьман Віктор Григорович,
Московська фінансова академія при Уряді РФ, завідувач кафедри бухгалтерського обліку
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Житна Інна Павлівна,
Східноукраїнський державний університет Міністерства освіти України,
завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (м. Луганськ);

кандидат економічних наук, професор
Чацкіс Юхим Давидович,
Донецький державний комерційний інститут Міністерства освіти України,
завідувач кафедри бухгалтерського обліку (м. Донецьк)
Провідна установа – Харківський державний політехнічний університет Міністерства освіти України, кафедра економічного аналізу і бухгалтерського обліку (м. Харків)

Захист відбудеться 12 листопада 1998 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.01 у Східноукраїнському державному університеті за адресою: 348034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Східноукраїнського державного університету за адресою: 348034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а.

Автореферат розісланий 21 вересня 1998 року

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Козаченко Г.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку економіки України, який пов’язано із переходом на ринкові відносини, характеризується пошуком нових форм і методів керування народногосподарським комплексом і його галузями. Переглядаються традиційні, що виправдали себе в минулому, але малоефективні сьогодні підходи, формуються різноманітні нові позиції і принципи, як і за допомогою чого вирішувати складні проблеми функціонування і розвитку транспортного комплексу України. Входження України у світову і європейську транспортні системи, як суверенної і рівноправної держави, підвищує роль інформаційного забезпечення менеджменту. Тому особливої актуальності набуває удосконалення обліку для потреб менеджменту. У зв’язку з цим виникла проблема удосконалення існуючої системи обліку експлуатаційних витрат на автомобільні перевезення, що не відповідає сучасним економічним вимогам.
Критичне вивчення літературних джерел показує, що в роботах З.І.Аксьонової, М.Т.Белухи, О.Я.Коваленка, Ш.Г.Мурсалимова, В.Ф.Палія, К.В.Петрова, В.І.Шеметова, Н.Є.Чембер, Б.А.Хуцидзе та інших економістів розроблено окремі пропозиції і рекомендації з удосконалення обліку витрат на автомобільні перевезення, проте вони не вичерпують усього різноманіття сторін даної проблеми в умовах ринкових перетворень в Україні, тому що вони були написані до переходу України на ринкові відносини.
Невідповідність обліково-калькуляційної практики сучасним вимогам менеджменту, недостатня розробленість методологічних питань виробничого обліку, необхідність дослідження знову виникаючих і невирішених у цій сфері питань, пошук шляхів і засобів їхнього вирішення, відсутність будь-яких наукових розробок з досліджуваної проблеми в умовах ринку і визначили вибір теми дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження тісно пов’язана з держбюджетною темою “Проблеми обліку, аналізу та аудиту в умовах переходу до ринкової економіки” (номер державної реєстрації 0194U012757) кафедри обліку, аудиту та аналізу господарської діяльності Донецького державного університету Міністерства освіти України, Комплексною програмою виходу автотранспорту Донецького регіону з економічної кризи і Програмою соціально-економічного розвитку Донецької області на 1998-2000 рр. Результати дослідження щорічно відбиваються в звіті з науки кафедри обліку, аудиту та аналізу господарської діяльності Донецького державного університету.
Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в теоретичному обгрунтуванні і практичній розробці рекомендацій з удосконалення обліку і калькулювання собівартості автомобільних вантажних перевезень автотранспортом загального користування в умовах ринку, підвищення його оперативності, аналітичності, орієнтації на прийняття управлінських рішень.
Реалізація поставленої мети знайшла відображення у вирішенні такого комплексу задач:
визначено основні положення концепції реформування автотранспорту Донецького регіону;
уточнено теоретичні положення, що стосуються економічного змісту собівартості автоперевезень;
обгрунтовано і розроблено класифікацію витрат автотранспортних підприємств;
вивчено організаційно-технологічні особливості транспортного виробництва та їх вплив на організацію обліку витрат;
виявлено хиби облікової інформації про витрати на автоперевезення в умовах дії нового податкового законодавства;
розроблено рекомендації з удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості вантажних автоперевезень з використанням міжнародних стандартів обліку;
критично проаналізовано існуючу методику калькулювання собівартості автоперевезень і визначено основні напрямки її удосконалення.
Предмет і об’єкт дослідження. Предметом дослідження є теоретичні і методичні питання обліку витрат автопідприємств на вантажні перевезення. Об’єктом дослідження є автотранспортні підприємства Донецького регіону.
Методологія і методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дисертаційної роботи послужили законодавчі акти України, інструктивний матеріал, що стосується питань обліку витрат на автоперевезення, дані статистичних щорічників Міністерства статистики України, нормативна база Міністерства транспорту України. У процесі роботи були вивчені та узагальнені праці вітчизняних і зарубіжних авторів, матеріали науково-практичних конференцій і семінарів, міжнародні стандарти обліку і звітності. В основу дослідження покладено діалектичний метод, використано також загальнонаукові прийоми дослідження, такі як історичний і системний підхід, методи спостереження, обстежень і порівнянь, системний аналіз, методи економіко-математичного моделювання.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше стосовно автомобільного транспорту загального користування проведено комплексне дослідження обліку витрат і калькулювання собівартості перевезень в умовах ринкових перетворень в Україні і сформульовано основні напрямки його удосконалення з використанням міжнародних стандартів обліку. До найбільш суттєвих результатів, що характеризують наукову новизну виконаного дослідження, відносяться такі положення:
уточнено визначення економічної природи, складу і меж показника собівартості автоперевезень як найважливішого економічного інструмента ринкової економіки;
розроблено модель класифікації витрат автотранспортних підприємств з цільового напрямку, що дає змогу точно і своєчасно знати структуру витрат на автоперевезення, тенденції їх змін, відповідність витрат тарифам на перевезення, що життєво важливо для автопідприємств в умовах ринку;
дано рекомендації з удосконалення первинного обліку роботи вантажного автотранспорту;
одержала подальший розвиток методика обліку витрат на капітальний ремонт і нарахування амортизації на відновлення рухомого складу на автотранспортних підприємствах в умовах дії нового податкового законодавства;
розроблено концепцію податкового обліку витрат на автоперевезення, згідно з якою інформація, що є необхідною податковим органам, повинна утворюватися шляхом корегування даних бухгалтерського обліку, виходячи з податкових правил на основі вибірки та узагальнення необхідних даних з аналітичного обліку;
вперше на основі вивчення міжнародних стандартів обліку ставиться питання про можливість практичного застосування системи обліку витрат на автоперевезення “директ-костинг” у роботі автопідприємств;
внесено уточнення у визначення калькуляційної одиниці на автотранспорті, пропонується три показники: тонно-кілометр, машино-година і витрати на 1 гривню валового доходу.
Особистий внесок здобувача полягає у тому, що вперше проведено комплексне дослідження обліку витрат і калькулювання собівартості вантажних автомобільних перевезень в умовах ринкових відносин. Автором розроблено модель класифікації витрат автотранспортних підприємств, що дає змогу точно і своєчасно знати структуру витрат на автоперевезення, тенденції їхніх змін, відповідність витрат тарифам на перевезення. Здобувачем удосконалено облік витрат на підприємствах вантажного автотранспорту в умовах дії нового податкового законодавства. Відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку вперше розроблено рекомендації практичного застосування системи обліку витрат “директ-костинг” у роботі автопідприємств Донецького регіону.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що результати дослідження мають прикладний характер і спрямовано на удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості вантажних автомобільних перевезень. Розроблені методики і рекомендації дають змогу одержувати повну і достовірну оперативну та аналітичну інформацію про витрати автопідприємства на автоперевезення, яку орієнтовано на прийняття управлінських рішень нині та у майбутньому, що особливо актуально в умовах ринкової економіки.
Реалізація результатів досліджень, наведених у дисертації, дає змогу:
точно і своєчасно знати структуру витрат на автоперевезення, тенденції їх змін, відповідність витрат тарифам на перевезення на основі отриманої моделі класифікації витрат автотранспортних підприємств. Така класифікація відображає цільовий напрямок використання інформації: визначення собівартості, прийняття управлінських рішень, контроль і регулювання витрат;
включати інформацію щодо автомобільних перевезень до системи електронного документообігу, створити автоматизовані робочі місця бухгалтера, враховувати міжнародні стандарти, накопичувати і поширювати сферу інформаційної взаємодії з клієнтами і партнерами щодо перевезень шляхом впровадження удосконаленої форми первинного обліку роботи автотранспорту – шляхового листа;
поліпшити облік і посилити контроль за використанням коштів на здійснення ремонту рухомого складу, визначити його ефективність;
забезпечити оптимальну заміну застарілого та зношеного рухомого складу автопідприємств, зменшити амортизаційне навантаження на автомобіль у міру об’єктивного зниження ефективності його експлуатації в результаті використання дегресивного методу амортизації;
зменшити витрати на ведення бухгалтерського обліку в умовах дії нового податкового законодавства. Податковий облік утворюється без впровадження нових регістрів на основі єдиної первинної документації бухгалтерського обліку, виходячи з податкових правил, шляхом вибірки та узагальнення необхідних даних з аналітичного обліку;
врахувати прийняті в міжнародній практиці системи обліку витрат, однією з яких є система “директ-костинг”;
забезпечувати менеджмент необхідною інформацією для швидкого реагування на змінні умови ринку, знаходити найбільш вигідні комбінації тарифів та обсягу вантажообігу;
виконувати прогнозні розрахунки собівартості автоперевезень, упорядкування обгрунтованих нормативних калькуляцій, організацію контролю за їхнім дотриманням у процесі здійснення автоперевезень.
Розроблені методичні рекомендації і пропозиції з удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості автоперевезень можуть бути використані на автопідприємствах вантажного та пасажирського автотранспорту будь-якої форми власності.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися та одержали схвалення на Всесоюзній науково-практичній конференції “Основные экономические проблемы транспорта” (м. Москва, 1985 р.), Всесоюзній науково-практичній конференції “Экономические проблемы внедрения ресурсосберегающих и безотходных производств и использование вторичных ресурсов” (м. Донецьк, 1987 р.), республіканській науково-практичній конференції “Организация территориального самоуправления и самофинансирования: опыт и проблемы” (м. Донецьк, 1990 р.), Всесоюзній конференції “Теория и практика применения экономических методов хозяйствования в промышленности и на автомобильном транспорте” (м. Суздаль, 1990 р.), республіканській науково-практичній конференції “Анализ и проблемы совершенствования хозрасчетных отношений в новых условиях хозяйствования” (м. Донецьк, 1991 р.), науково-практичній конференції ДонДУ “Экономические проблемы становления ринка: теория и практика. Материалы научно-практической конференции” (м. Донецьк, 1993 р.), вузівській науковій конференції професорсько-викладацького складу ДонДУ (м. Донецьк, 1997 р.), Міжнародному науково-практичному семінарі “Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций в экономику Украины: региональный аспект” (м. Донецьк, 1998 р.).
Розроблена модель класифікації витрат автотранспортних підприємств; система обліку витрат на автоперевезення “директ-костинг”, що відповідає міжнародним стандартам обліку, удосконалена методика обліку паливно-мастильних матеріалів і вторинних ресурсів використовуються у ВАТ “Донецькавтотранс”, яке містить 19 автотранспортних підприємств Донецької області. Дані рекомендації можуть бути використані не тільки автопідприємствами Донецького регіону, а й України.
Теоретичні положення дисертації використовуються у навчальному процесі Донецького державного університету при читанні лекцій з спецкурсу “Бухгалтерський облік у галузях народного господарства”.
Публікації. Основні положення дисертації опубліковано в 14 роботах, загальним обсягом 4,6 д.а., що належать особисто автору: у наукових фахових журналах – 2 статті, обсягом 0,3 д.а.; у брошурах – 2 брошури, обсягом 2,0 д.а.; депонований рукопис УкрНДІНТІ – 1 стаття, обсягом 0,5 д.а.; збірники наукових праць – 3 статті, обсягом 1,2 д.а.; матеріали і тезиси науково-практичних конференцій – 6 тезисів, обсягом 0,6 д.а.
Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Дисертацію викладено на 196 сторінках машинописного тексту, у тому числі: 9 таблиць, 14 рисунків на 24 сторінках і 17 додатків на 22 сторінках. Список використаних літературних джерел на 18 сторінках налічує 228 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У дисертаційній роботі на основі проведених автором досліджень з обліку міжнародних стандартів розглядаються нові теоретичні та науково-методичні розробки з обліку витрат і калькулювання собівартості вантажних автомобільних перевезень, які дають змогу підвищити рівень достовірності та аналітичності обліку витрат автопідприємств, ефективності рішень, що приймаються.
Розділ 1. Особливості організації автомобільного транспорту та основи побудови обліку витрат на вантажні автомобільні перевезення.
Стан економіки країни і ступінь розвитку транспорту взаємозалежні – чим вище розвиток транспортної системи, особливо її автотранспортної складової, тим вище розвиток економіки країни.
Головна роль вантажного автотранспорту не змінилася і в умовах переходу України на ринкові відносини, коли змінюється структура перевезених вантажів, масові перевезення для важкої промисловості поступово витісняються масовими перевезеннями для населення в більшій номенклатурі, меншої партіонності і на менші відстані. Автомобільний транспорт більше від інших видів транспорту пристосований до кон’юнктури транспортних послуг, що змінюється.
Зважаючи, що автотранспортом загального користування Донецької області щодоби перевозиться в середньому 100 тисяч тонн народно господарських вантажів, виконується 20% вантажних перевезень Міністерства транспорту України, пошук і впровадження нових форм господарювання, розробка економічних методів керування автотранспортом області мають важливе значення для економіки України. В процесі реформування Донецького територіально-виробничого об’єднання вантажного автомобільного транспорту створена фінансово-транспортна акціонерна компанія. Впроваджуються внутріструктурні перетворення автопідприємств, їм надаються права самостійного прийняття рішень, вони несуть повну відповідальність за кінцевий результат роботи.
На сьогоднішній день Міністерство транспорту України розробляє концепцію реформування галузі автотранспорту в умовах переходу економіки до ринкових відносин, реалізація яких дозволить розробити чіткий план щодо підходу до приватизації автотранспортних підприємств.
Собівартість автомобільних перевезень є однією з важливих складових комплексної проблеми ефективності використання рухомого складу, оскільки враховує в грошовому вираженні матеріальні і трудові витрати автотранспортного підприємства на здійснення і реалізацію перевізного процесу. Для того, щоб показник собівартості автоперевезень повніше і краще використовувати як економічний інструмент ринкової економіки, автором уточнено економічну природу, склад і межі цієї економічної категорії.
Структура і склад собівартості автоперевезень не можуть залишатися постійними, раз і назавжди встановленими. Вони будуть змінюватися в міру розвитку ринкових відносин. При цьому одні витрати будуть зникати, інші з’являтися, рівень одних статей витрат буде знижуватися, інших підвищуватися. Проте таке становище жодною мірою не повинно служити підставою для довільного тлумачення складу собівартості перевезень як економічної категорії в кожний даний історичний момент. Собівартість автоперевезень являє собою об’єктивний показник і сутність його визначається економічними принципами, що є основним при вирішенні питання про вмикання в собівартість тих або інших витрат. Як показали дослідження, нині у практиці роботи автопідприємств посилюється протиріччя між необхідністю в численні достовірного показника собівартості автоперевезень із погляду саме його економічної сутності і природи, що викликано потребами керування автопідприємствами в ринковому середовищі, яке ускладнюється, і податковим регламентом у формуванні даного показника. Ринкова економіка наповнила новим змістом традиційні види діяльності і призвела до появи цілком нових: зовнішньоекономічна, митно-брокерська, посередницька. Специфіка таких видів діяльності відкладає свій відбиток на перелік витрат, що включаються у витрати автоперевезень. Це призводить до виникнення великої кількості нестандартних ситуацій, що важко розв’язати в рамках чинного законодавства.
Розрахунок собівартості автоперевезень являє собою складний процес, пов’язаний з обліком об’ємної і різноманітної номенклатури витрат. У дисертації розроблена класифікаційна модель витрат, що є важливим напрямком удосконалення виробничого обліку на автопідприємствах як інформаційної системи (рис. 1).
Автор під час стажування по програмі Tacis ЄС досліджувала номенклатуру статей витрат у ряді фірм, компаній Великобританії (“Scottish Homes”, “Heriot Watt Uni”, “Weir Pumps”, “Torness Nuclear Power Stn”, “Paterson Packaging”, “Scottish whisky”) і Німеччини (Реміснича палата і Технологічний центр у м. Кобленц, Товариство економічного розвитку та опікунська Рада Землі Хессен м. Вісбаден, “Густав Штабернак ООО” м. Вермельскірхен, “OBI” м.Вісбаден). Встановлено, що кожна компанія, фірма має право розробляти і використовувати для керування витратами свою номенклатуру статей витрат. Відмітною рисою таких номенклатур статей витрат є їхня спрощеність. Це пояснюється тим, що все спрямовано на створення умов для зручності практичного застосування. Тому пропонується, щоб кожне автотранспортне підприємство самостійно розробляло статті витрат у тій кількості і складі, у яких відчуває необхідність для здійснення управлінської діяльності.

Класификация витрат
автотранспортних підприємств Контроль
і регулювання витрат

Цільова
спрямованість Контрольовані і неконтрольовані

Визначення собівартості і фінансових результатів Прийняття управлінських рішень

Прямі та
непрямі Постіні та
перемінні

Виробничі витрати
та витрати періоду Релевантні та
нерелевантні

Основні та
накладні Маржинальні та диференціальні

По елементах та
статтях витрат Дійсні та
можливі

Рис.1. Модель класифікації витрат автотранспортних підприємств.

Запропонована модель класифікації витрат автотранспортних підприємств відображає цільовий напрямок використання інформації: визначення собівартості і фінансових результатів, прийняття управлінських рішень, контроль і регулювання витрат. Розроблена модель відбиває вплив ринкових відносин у галузі, спрямована на удосконалення управлінського обліку витрат на автоперевезення, тому що нині чинна класифікація витрат не забезпечує інформацією адміністративно-управлінський персонал для прийняття відповідних рішень. Точно і своєчасно знати структуру витрат на автоперевезення, тенденції їхніх змін, відповідність витрат тарифам на перевезення є життєво важливим для автопідприємства в умовах ринку.
Найважливішими угрупованнями витрат, що використовуються в практиці обліку витрат на автоперевезення в автотранспортних підприємствах, є класифікація витрат по економічних елементах і статтях витрат. Динаміка структури собівартості по економічних елементах подана в табл. 1.
Таблиця 1
Динаміка структури собівартості автоперевезень по
економічних елементах на автопідприємствах Донецького територіально-виробничого об’єднання вантажного автомобільного транспорту (у %)
Елементи Роки
витрат 1983 1984 1985 1986 1987 1993 1994 1995 1996 1997
Матеріальні
витрати 34,7 30,6 31,0 29,4 28,5 65,1 56,8 46,8 41,7 37,7
Заробітна плата 41,9 41,6 41,5 41,2 41,8 12,5 15,3 26,3 27,0 26,3
Відрахування на соціальне
страхування 1,9 2,2 2,3 2,2 2,3 5,9 8,5 9,4 10,3 9,9
Амортизація
основних фондів 16,6 20,0 20,4 21,5 22,1 0,9 0,7 1,6 4,4 11,4
Інші витрати 4,9 5,6 4,8 5,7 5,3 15,6 18,7 15,9 16,6 14,7
Всього 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Відмінна риса транспорту пов’язана з визначенням поняття транспортної продукції. Автотранспортні підприємства пропонують на ринку специфічний товар – переміщення вантажів, при цьому процес виробництва зливається з процесом споживання транспортної продукції. Вартість же перевезених вантажів збільшується на розмір транспортних витрат.
Виявлено такі особливості формування витрат на вантажному автомобільному транспорті:
автотранспорт не має в складі витрат своєї “продукції” сировини та основних матеріалів, оскільки сама “продукція” не має матеріально-речовинної форми;
у процесі автотранспортного виробництва не створюється нових речовинних елементів, внаслідок чого товариство зацікавлене в тому, щоб процес суспільного відтворення здійснювався з мінімальними транспортними витратами;
багатомодельність рухомого складу визначає якісну неоднорідність вантажних перевезень;
розходження в умовах експлуатації в залежності від дорожніх і природно-кліматичних умов;
велика кількість різноманітних вантажів, собівартість і рентабельність перевезення яких можуть бути різноманітними;
відсутність незавершеного виробництва і швидкість учинення всього технологічного процесу, максимальна тривалість якого обмежується декількома робочими змінами (на міжміських і міжнародних перевезеннях), а мінімальна – частками часу.
Специфіка автотранспортного виробничого процесу та особливості продукції транспорту обумовили організацію обліку витрат і калькулювання собівартості автоперевезень.
Розділ 2. Методика обліку експлуатаційних витрат на вантажні автомобільні перевезення.
Як основний напрямок поліпшення керування витратами на автоперевезення є удосконалення обліку, що повинен надавати достовірну і своєчасну інформацію для ефективного функціонування автотранспортних підприємств.
Виконані дослідження дають змогу зробити висновок про необхідність удосконалення обліку оплати праці шляхом раціоналізації форм вихідної інформації і розробки прогресивних форм оплати праці. Заробітну плату водіям нараховують на підставі шляхових листів, що є інструментами первинного обліку роботи вантажного автотранспорту. У цьому зв’язку питання удосконалення первинного обліку є найбільш актуальними і повинні вирішуватися в рамках державної програми переходу України на міжнародні стандарти обліку і звітності.
Проведені дослідження дали змогу розробити удосконалену форму обліку роботи водія вантажного автомобіля – шляховий лист. У розробленій формі в порівнянні з раніше діючою відсутні реквізити довідково-інформаційного характеру і результати розрахункових операцій. За рахунок цього кількість реквізитів скорочено в шляховому листі з 90 до 46.
Обгрунтовано необхідність використання прогресивних форм оплати праці, таких як: передача автотранспорту водіям на умовах внутрішньогосподарського розрахунку, фінансовий лізинг, оренда, прокат. Розроблено методику організації бухгалтерського обліку витрат на автоперевезення в умовах оренди, запропоновано кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку, що підвищують реальність і економічну обгрунтованість інформації.
Проведеними дослідженнями встановлено, що частка паливно-мастильних матеріалів у собівартості перевезень за останні п’ять років зросла на 40-50% і по окремих видах перевезень вже перевищує 40% їхньої собівартості, тому створення АРМ безпосередньо на матеріальному складі скорочує документообіг і трудові витрати щодо ведення первинної документації, усуває багатоступневість опрацювання вихідної інформації, посилює контроль за доцільним використанням палива.
Дослідження практики організації системного обліку за використанням вторинних ресурсів показало, що в одних автопідприємствах він відсутній, а в інших – на низькому рівні. Таке становище пояснюється тим, що в бухгалтерському обліку не виділена спеціальна облікова позиція по використанню вторинних ресурсів. У роботі пропонується відбивати повернення відпрацьованих масел, частково зношених деталей і вузлів, автомобільних шин на спеціальному синтетичному рахунку “Повторні використовувані ресурси” у розтині субрахунків: “Відпрацьована олія”, “Автомобільні шини”, “Запасні частини та інші ремонтні матеріали”. Важливою проблемою, пов’язаною з діяльністю автомобільного транспорту, є його негативний вплив на навколишнє середовище. Пропонується виділити спеціальну статтю “Природоохоронні витрати”, що дасть змогу посилити контроль за даними витратами та одержувати оперативну інформацію для прийняття управлінських рішень.
З метою оперативної оцінки та ощадливого витрачання трудових і матеріальних витрат пропонується виділити в номенклатурі статей витрат на технічне обслуговування (ТО) і поточний ремонт (ПР) окрему статтю “Утримання та експлуатація виробничого устаткування”, розробити конкретні номенклатури об’єктів обліку витрат і калькулювання собівартості послуг, виконуваних ремонтною зоною автотранспортного підприємства. З метою найбільш точного обліку витрат на ТО і ПР слід за допомогою ПЕОМ із первинного документа групувати витрати безпосередньо по автомобілях, автоколонах, видах перевезень і видах технічного обслуговування.
Проведені дослідження показали, що діюча методика нарахування амортизації на відновлення рухомого складу і система її обліку не відповідає сучасним вимогам ринкової економіки. Стимулююча роль амортизації істотно зростає із застосуванням методів прискореної амортизації, що дають змогу автопідприємствам списувати велику частку вартості рухомого складу протягом перших років експлуатації. Пропонується привести діючу методику у відповідність до вимог міжнародних стандартів. Застосування дегресивної амортизації, як показали відповідні розрахунки, наведені в дисертації, дозволяють забезпечити реальне відновлення рухомого складу і зменшити амортизаційне навантаження на автомобіль у міру об’єктивного зниження ефективності його експлуатації. Необхідно забезпечити в обліку угруповання основних засобів по амортизаційних категоріях і водночас зберегти пооб’єктний аналітичний облік рухомого складу. Доцільно в бухгалтерському обліку відбивати більші або менші суми амортизаційних відрахувань у порівнянні з базою, що включається в розрахунок і оподатковується. Це не вплине на фіскальні зобов’язання автопідприємств, але буде сприяти рішенню поставлених їм фінансових завдань: збільшити амортизаційний фонд або знизити собівартість автоперевезень, підняти рентабельність або знизити тарифи слідом за конкурентами.
Розроблено концепцію податкового обліку витрат на автоперевезення в умовах дії нового податкового законодавства. Податковий облік утворюється без впровадження нових регістрів на основі єдиної первинної документації бухгалтерського обліку. Бухгалтерський і податковий облік повинні складати єдину систему та органічно переплітатись між собою. Інформація, необхідна податковим органам (декларації, розрахунки та ін.), утворюється шляхом корегування даних бухгалтерського обліку, виходячи з податкових правил, і на основі вибірки та узагальнення необхідних даних з аналітичного обліку. Основою системи оподатковування повинна бути система бухгалтерського обліку. При такому підході варто застосовувати систему кодів, узгоджених із кодами декларації про податок із прибутку і додатків до неї (рис. 2).
Витрати автопідприємств

Включаються в собівартість автоперевезень і відшкодовуються за рахунок прибутку від перевезень Включаються до складу валових витрат Включаються в амортизацію витрат основних фондів Списуються за рахунок чистого прибутку і спеціальних джерел

Елементи витрат Статті калькуляції в автотраспорті
1. Матеріальні витрати

2. Витраті на оплату праці
3. Відрахування на соціальні заходи
4. Амортизація основних фондів і нематеріальних активів
5. Інші витрати 1. Основна і додаткова заробітна плата водіїв із відрахуванням на соціальне страхування
2. Пальне
3. Мастильні та інші експлуатаційні матеріали

4. Знос і ремонт автомобільної гуми

5. Експуатаційні ремонти і технічне обслуговування автомобілів
6. Амортизація рухомого складу
7. Загальногосподарські витрати

Рис. 2. Концепція податкового обліку витрат на автотранспортних підприємствах в умовах дії нового податкового законодавства.
Відмінність нової концепції податкового обліку витрат на автотранспортних підприємствах від раніше діючої (до 1 липня 1997 р.) полягає у тому, що витрати автопідприємств почали включатися також до складу валових витрат і в амортизацію витрат основних фондів.

Розділ 3. Основні напрямки удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості вантажних автоперевезень із використанням міжнародних стандартів.
Результати проведених досліджень показують, що на сучасному етапі удосконалення зведеного обліку назріла гостра необхідність у розробці відповідних регістрів аналітичного обліку по рахунку 20 “Основне виробництво”, що дасть змогу значно спростити зведений облік витрат без ослаблення його контрольних функцій, забезпечить об’єктивність і достовірність облікової інформації на даній ділянці бухгалтерської роботи. Таким регістром в умовах журнально-ордерної форми обліку повинна стати картка обліку роботи автомобіля. Доцільно об’єднати відомість № 12-ах і журнал-ордер № 10-ах. Для цього журнал-ордер № 10-ах необхідно доповнити розділом для аналітичного обліку прибутків і витрат по видах автомобільних перевезень і послуг і по статтях калькуляції, що замінює утримання відомості № 12-ах. Це дозволить поєднати в одному регістрі зведений аналітичний і синтетичний облік прибутків і витрат на автомобільні перевезення, усунути дублювання окремих записів і підвищити значення журналу-ордера № 10-ах, як основного зведеного облікового регістра, що узагальнює результати транспортного процесу по автопідприємству. З появою персональних комп’ютерів організацію опрацювання економічної інформації зі зведеного обліку витрат на автопідприємствах варто здійснювати за допомогою створення локальної комп’ютерної мережі на автопідприємствах, єдиного банку даних, застосування найбільш прогресивної на сьогоднішній день організаційної форми їх використання – автоматизованого робочого місця бухгалтера. Застосування засобів обчислювальної техніки при опрацюванні інформації про витрати дозволить значно скоротити витрати праці на ведення облікового процесу, підвищити аналітичність обліку і його оперативність, що дає можливість своєчасно та у повному обсязі одержувати інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.
Входження України у світову і європейську транспортні системи як суверенної і рівноправної держави повинно враховувати прийняті в міжнародній практиці стандарти обліку. Як свідчать проведені в роботі дослідження, недосконалість системи обліку витрат перешкоджає економічним трансформаціям на автомобільному транспорті.
У світовій практиці використовуються декілька систем обліку витрат на автоперевезення. Однією з них є система “директ-костинг”, що знайшла відбиток у міжнародних стандартах з бухгалтерського обліку, що стосуються відбитку витрат і формування фінансових результатів. Автором була вивчена сутність директ-костинга, властивої йому особливості, позитивні моменти і проблеми під час стажування по програмі Tacis ЄС у Великобританії і Німеччині з метою використання даної системи обліку витрат у роботі автопідприємств Донецького регіону. Розроблено і пропонується до впровадження варіант обліку по системі “директ-костинг” на автопідприємствах, що передбачає застосування на практиці основної ідеї директ-костингу – поділ загальних витрат за ознакою їхнього взаємозв’язку з автоперевезеннями.
Калькулювання собівартості автомобільних перевезень є продовженням системи бухгалтерського обліку витрат на автоперевезення. З розвитком ринкових відносин розширюється самостійність підприємства, у тому числі і у питаннях встановлення тарифів на автомобільні перевезення з урахуванням попиту і пропозиції, що складаються на ринку, у результаті чого змінюються завдання, що стоять перед калькулюванням собівартості автоперевезень. У цих умовах завдання калькулювання – не просто забезпечити фактичну собівартість автомобільних перевезень, а розрахувати таку собівартість, що у сьогоднішніх умовах роботи автопідприємства на ринку могла б забезпечити йому визначений прибуток. Тому центр ваги в калькуляційній роботі поступово повинен переноситися з трудомістких розрахунків по розподілу непрямих витрат і визначенню точної фактичної собівартості на прогнозні розрахунки собівартості автоперевезень, упорядкування обгрунтованих нормативних калькуляцій, організацію контролю за їхнім дотриманням у процесі здійснення автоперевезень. Проведені дослідження показали, що застосовуваний на автомобільному транспорті метод калькулювання собівартості автоперевезень не пристосований до галузевої специфіки і не відбиває сутності автотранспортної роботи. Докорінне поліпшення калькуляції собівартості автоперевезень можливо лише на основі наукової розробки системи натуральних вимірювачів, створення і впровадження в практику прогресивних форм і методів її числення. Одним з невідкладних завдань у вирішенні цієї проблеми є наукове визначення калькуляційних одиниць. Пропонується як калькуляційну одиницю на автомобільному транспорті застосовувати три показники: ткм, машино-годину і витрати на 1 гривню валового доходу.

ВИСНОВКИ

Здійснюваний в Україні перехід до ринкової економіки, пошук методів оздоровлення економіки автомобільного транспорту потребують нових підходів до його реформування. Ситуація, яка склалася, потребує прийняття превентивних заходів для стабілізації роботи автотранспортних підприємств в умовах поглиблення економічної реформи, з обліком перспективних зрушень і розвитком ринкових відносин. Першим кроком на шляху вирішення зазначених завдань є реальна оцінка транспортних витрат. У цих умовах підвищується роль інформаційного забезпечення керування автопідприємствами. У зв’язку з цим особливий інтерес має удосконалення існуючої системи обліку витрат на автоперевезення як функції та інструмента керування транспортним виробництвом.
У дисертаційній роботі на прикладі автомобільного транспорту Донецького регіону розглянуто широке коло питань обліку витрат і калькулювання собівартості вантажних автомобільних перевезень в умовах дії нового податкового законодавства і з використанням міжнародних стандартів з бухгалтерського обліку: уточнено визначення економічної природи, складу і межі собівартості автомобільних перевезень; розроблена модель класифікації витрат автотранспортних підприємств є важливим напрямком удосконалення виробничого обліку як інформаційної системи; дано рекомендації з удосконалення первинного обліку роботи вантажного автотранспорту – форми шляхового листа; розроблено методику організації бухгалтерського обліку на автоперевезення в умовах оренди; удосконалено методику обліку вторинних ресурсів, яка забезпечить необхідну інформацію для контролю за їх використанням, що є резервами зниження собівартості вантажних автотранспортних перевезень; оптимізовано облік по статтях витрат на технічне обслуговування і поточний ремонт рухомого складу; відповідно до нового податкового законодавства розроблено методику нарахування амортизації на відновлення рухомого складу з обліком міжнародних стандартів.
Реалізація обгрунтованих у дисертації основних напрямків удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості вантажних автоперевезень із використанням міжнародних стандартів підвищить реальність і економічну обгрунтованість інформації, а також аналітичність бухгалтерського обліку в плані розширення можливостей одержання оперативної інформації про витрати, що буде сприяти конкурентоздатності автотранспортних підприємств Донецького регіону в умовах ринкової економіки і може бути використано іншими автопідприємствами України.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Андреева Л.Ф. Реформирование системы учета затрат на предприятиях. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. – 20 с.
2. Андреева Л.Ф. Формирование себестоимости в условиях рыночной экономики: учетный аспект. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. – 20 с.
3. Андрєєва Л. Нове податкове законодавство: питання обліку витрат на підприємствах // Схід. – 1998. – № 4. – С.22-23.
4. Андреева Л.Ф. Совершенствование учета расхода топлива на автотранспортных предприятиях // Бухгалтерский учет. – 1985. – № 3. – С. 58.
5. Особенности формирования себестоимости на грузовом автомобильном транспорте и их влияние на организацию учета затрат / Андреева Л.Ф. – Киев, 1984. – 23 с. – Рус. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 1233Ук–Д84 // Анот. в Библиог. указателе ВИНИТИ “Депонированные научные работы”, № 11 (157), 1984.
6. Андреева Л.Ф. Проблемы учета затрат по заработной плате на эксплуатацию грузового автотранспорта // Учет и анализ в системе управления народным хозяйством. – Алма-Ата. – 1980. – С. 221–229.
7. Андреева Л.Ф. Проблемы учета материальных затрат на эксплуатацию грузовых автомобилей // Методические разработки молодых ученых. – Алма-Ата. – 1979. – С. 196–198.
8. Андреева Л.Ф. Учет внешнеэкономической деятельности в автотранспортных предприятиях Донецкого региона // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Донецк: ООО “Лебедь” КП “Регион”. – 1998. – С. 139–142
9. Андреева Л.Ф. Вопросы учета вторичных материальных ресурсов на автотранспортных предприятиях Донецкой области // Тезисы докладов Всесоюз. конф. “Экономические проблемы внедрения ресурсосберегающих и безотходных производств и использования вторичных ресурсов. – Секция 1. – Донецк ИЭП АН УССР. – 1987. – С. 8–9.
10. Андреева Л.Ф. Грузовой автомобильный транспорт в системе регионального хозрасчета // Тезисы республик. конф. “Организация территориального самоуправления и самофинансирования: опыт и проблемы”. – Секция 3. – Донецк: ИЭП АН УССР. – 1990. – С. 104–105.
11. Андреева Л.Ф. Перестройка хозяйственного механизма на автомобильном транспорте // Тезисы Всесоюз.конф. “Теория и практика применения экономических методов хозяйствования в промышленности и на автомобильном транспорте”. – Суздаль, – 1990. – С. 286–287.
12. Андреева Л.Ф. Вопросы совершенствования внутрипроизводственного хозрасчета в условиях экономической реформы // Матер. Республ. конф. “Анализ и проблемы совершенствования хозрасчетных отношений в новых условиях хозяйствования”. – Донецк, 1991. – С. 99–100.
13. Андреева Л.Ф. Учет на автомобильном транспорте в условиях рыночных отношений // Материал. научн.-практ. конф. “Экономические проблемы становления рынка: теория и практика”. – Донецк ДонГУ. – 1993. – С. 43–44.
14. Андреева Л.Ф. Проблемы организации учета затрат на автомобильные перевозки в условиях нестабильной экономики // Матеріали вузівск. конф. – Донецьк: ДонДУ. – 1997. – С. 23–25.

АНОТАЦІЯ

Андрєєва Л.Ф. Облік витрат і калькулювання собівартості вантажних автомобільних перевезень в умовах ринкової економіки – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. – Східноукраїнський державний університет, Луганськ, 1998.
У дисертаційній роботі досліджено широке коло питань обліку витрат і калькулювання собівартості вантажних автомобільних перевезень в умовах ринкової економіки. Визначено специфіку автотранспортного виробничого процесу та особливості формування витрат на вантажному автомобільному транспорті, їхній вплив на організацію обліку витрат. Одержала подальший розвиток методика обліку витрат в умовах дії нового податкового законодавства. Запропоновано основні напрямки удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості з використанням міжнародних стандартів обліку. Основні результати роботи знайшли застосування на автотранспортних підприємствах Донецького регіону.
Ключові слова: облік витрат, калькулювання собівартості, міжнародні стандарти обліку, податкове законодавство.

АННОТАЦИЯ

Андреева Л.Ф. Учет затрат и калькулирование себестоимости грузовых автомобильных перевозок в условиях рыночной экономики – Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.04 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит. – Восточноукраинский государственный университет, Луганск, 1998.
В диссертационной работе исследован широкий круг вопросов учета затрат и калькулирования себестоимости грузовых автомобильных перевозок в условиях рыночной экономики. Определены специфика автотранспортного производственного процесса и особенности формирования затрат на грузовом автомобильном транспорте, их влияние на организацию учета затрат. Получила дальнейшее развитие методика учета затрат в условиях действия нового налогового законодательства. Предложены основные направления совершенствования учета затрат и калькулирования себестоимости с использованием международных стандартов учета. Основные результаты работы нашли применение на автотранспортных предприятиях Донецкого региона.
Ключевые слова: учет затрат, калькулирование себестоимости, международные стандарты учета, налоговое законодательство.

ANNOTATION

Andreeva L.F. The accounting of expenses and calculation of prime cost of automobile cargo carriage in the conditions of the market economy – Manuscript.
Thesis to complete for a scientific degree – Candidate of Sciences (Economics) in the speciality 08.06.04 – Accountancy, analysis and audit. – East Ukrainian State University, Lugansk, 1998.
A wide set of problems dealing with accounting of expenses and calculation of prime cost of automobile cargo carriage in the conditions of the market economy is studied in the dissertation. Specific nature of motor transportation production and the peculiarities of expenses formation in automobile cargo transport, their influence upon the organization of accounting of expenses are determined. The methods of accounting of expenses under the conditions of new tax legislation are further developed. The main directions of improvement of accounting of expenses and calculation of prime cost using International Accounting Standards are suggested. The main results of the present research work have are used Donetsk region transport enterprises.
Key–words: accounting of expenses, calculation of prime cost, International Accounting Standards, tax legislation.

Підписано до друку 18.09.98 р. Формат 60х84 1/16, 1,0 д.а.
Тираж 100 Заказ 667
Отпечатано ЧП “Чайка”

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020