.

Облік і аудит зовнішьоекономічної діяльності (на прикладі підприємств Полтавської області): Автореф. дис… канд. екон. наук / Л.І. Жидєєва, Київ. нац

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3318
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

ЖИДЄЄВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

УДК 657.1

ОБЛІК І АУДИТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
(на прикладі підприємств Полтавської області)

Спеціальність 08.06.04 – “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”

АВТОРЕФЕРАТ

дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук

Київ – 1999

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту Полтавського кооперативного інституту, Укоопспілка

Науковий кандидат економічних наук, професор
керівник ЄФІМЕНКО Василь Іванови,
Київський національний економічний
університет, професор кафедри обліку та аудиту
в промисловості

Офіційні доктор економічних наук, професор
опоненти: БУТИНЕЦЬ Франц Францович,
Житомирський інженерно-технологічний
інститут Міністерства освіти України,
завідувач кафедри обліку та аудиту

кандидат економічних наук, доцент
КОЦУПАТРИЙ Михайло Миколайович
Київський національний економічний
університет, кафедра обліку та аудиту в
сільському господарстві

Провідна Київський університет імені Тараса Шевченка,
установа кафедра обліку та аудиту, м. Київ

Захист дисертації відбудеться “ 12 ” листопада 1999 року о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 Київського національного економічного університету за адресою: 252057, м.Київ, проспект Перемоги,54/, аудит. 214
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці київського національного економічного університете за адресою: 252057, м.Київ, проспект Перемоги, 54/1.
Автореферат розісланий “ 11 ” жовтня 1999р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
Кандидат економічних наук, професор А.М. Поддєрьогін

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Становлення та розвиток України як незалежної держави з одночасним формуванням ринкової моделі господарювання вимагає розробки нових теоретичних підходів і практичних методів в оцінці її складових частин, однією із яких є облік і аудит зовнішньоекономічної діяльності. Для досягнення цієї мети необхідні кардинальні зміни, які спрямовані на розвиток взаємовигідного співробітництва підприємств у зовнішньоекономічних відносинах .
Стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємств залежить від системи управління, цілей адміністрації, рівня професіоналізму працівників, а також інформації, наданої фінансовими, бухгалтерськими та плановими службами. Бухгалтерські служби повинні не тільки забезпечувати інформацією і визначати фінансові результати, а й сприяти активному управлінню діяльністю підприємства, передбачати та враховувати всі можливі ризики при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.
Дослідження методів обліку та аудиту зовнішньоекономічної діяльності, в умовах формування ринкових відносин, на виробничих і торговельних підприємствах дало підставу для обгрунтування напрямків їх удосконалення. Зокрема, це стосується експортно-імпортних, розрахункових та валютних операцій, особливостей формування витрат відповідно до міжнародних стандартів та напрацювання змін стосовно нормативно-правової бази, що регулює зовнішньоекономічні відносини. Питання бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності виробничих підприємств і підприємств торгівлі недостатньо досліджені в економічній літературі.
У вітчизняній науковій літературі дана проблема не знайшла комплексного дослідження. Окремим питанням удосконалення обліку зовнішньоекономічної діяльності України (порядок відображення операцій в іноземній валюті, окремих видів зовнішньоекономічної діяльності) приділялась увага в роботах вітчизняних вчених С.Голова, В.Завгороднього, Ю.Кузьмінського, Є.Мниха, В.Палія, В.Пархоменка, В.Савченка, В.Сопка, М.Чумаченка та інших, а також зарубіжних вчених: Є.Григор’єва, О.Мухіна, М.Овсійчука.
Дослідження методики внутрішнього та зовнішнього аудиту, його інформаційного забезпечення знайшли відображення в наукових працях В.Бабича, М.Білухи, Ф.Бутинця, С.Голова, В.Завгороднього, С.Зубілевич, М.Кужельного, О.Петрик, В.Сопка, В.Савченка, Є.Свідерського (Україна), А.Соколова, В.Суйца, (Росія) та інших.
Аналіз результатів досліджень свідчить, що в опублікованих працях в основному розглядаються проблеми обліку окремих видів операцій і загальні проблеми аудиту. Однак, спеціальні дослідження методики аудиту в сфері зовнішньоекономічної діяльності проводились недостатньо.
Пошук шляхів підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств та проблеми надходжень до бюджету обумовлюють необхідність розвитку аудиторської діяльності. Сфера аудиторської діяльності на практиці розширилась за рахунок розвитку аудиторських послуг, особливо в сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Актуальність викладених аспектів бухгалтерського обліку та аудиту, проблеми удосконалення обліку і аудиту зовнішньоекономічних операцій обумовили вибір теми дисертаційного дослідження.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Полтавського кооперативного інституту і є складовою кафедральної науково-дослідної теми “Удосконалення бухгалтерського обліку в галузях господарства споживчої кооперації”.
МЕТА І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ полягають в обгрунтуванні теоретичних положень і практичних аспектів діючої системи обліку та аудиту операцій зовнішньоекономічної діяльності, розробці рекомендацій з удосконалення методики та організації обліку у цій сфері, пропозицій з відображення експортно-імпортних операцій, формування собівартості, визначення методичних прийомів та удосконалення методики аудиту. Досягнення поставленої мети потребувало вирішення наступних задач:
• з’ясувати суть, мету бухгалтерського обліку та аудиту зовнішньоекономічної діяльності;
• розробити рекомендації з удосконалення обліку експортно-імпортних та валютних операцій в сфері зовнішньоекономічної діяльності;
• визначити методологічні та організаційні основи взаємозв’язку обліку та аудиту зовнішньоекономічної діяльності;
• уточнити об’єкти, методи та методичні прийоми обліку та аудиту зовнішньоекономічної діяльності;
• визначити роль облікової інформації про витрати у сфері зовнішньоекономічної діяльності та її вплив на прийняття управлінських рішень;
• виробити рекомендації з удосконалення обліку розрахунків з постачальниками та покупцями за видами зовнішньоекономічної діяльності;
• удосконалити методику внутрішнього та зовнішнього аудиту операцій зовнішньоекономічної діяльності;
• запропонувати більш досконалу методику аналізу зовнішньоекономічної діяльності.
Предметом дослідження є методологія та організація обліку, аудиту та аналізу операцій в сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Об’єктом дослідження обрана зовнішньоекономічна діяльність виробничих і торговельних підприємств, аудиторських фірм Полтавської області.
НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. У результаті проведеного дослідження стало можливим вирішити задачі з удосконалення обліку та аудиту в сфері зовнішньоекономічної діяльності і одержати такі наукові результати:
• визначено умови реалізації стратегії зовнішньоекономічної діяльності на основі аналізу структури видів зовнішньоекономічної діяльності;
• доведено необхідність та визначено напрямки подальшого удосконалення нормативно-правових документів, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність, як основу організації обліку і аудиту у відповідності з міжнародними стандартами;
• обгрунтовано необхідність використання поняття “базова вартість” замість “балансова вартість” іноземної валюти;
• уточнено методику синтетичного та аналітичного обліку із застосуванням субрахунків для відображення зовнішньоекономічної діяльності;
• обгрунтовано доцільність відображення операцій в первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку одночасно як в іноземній валюті, так і в грошовій одиниці України;
• уточнено класифікацію витрат за суб’єктами та об’єктами обліку;
• удосконалено методику проведення аудиту та аналізу операцій, пов’язаних з зовнішньоекономічною діяльністю.
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. Використання результатів дослідження дасть змогу підвищити ефективність господарської діяльності підприємств. До результатів, що мають практичне значення і можуть бути впроваджені в господарську діяльність підприємства, відносяться: розробка рекомендацій з методики ведення бухгалтерського обліку та здійснення аудиту експортних, імпортних, бартерних операцій, операцій з купівлі та продажу іноземної валюти, обліку кредитів в іноземній валюті, операцій з давальницькою сировиною.
Дані результати знайшли застосування в практичній діяльності підприємств: АТ “Глобус”, ВАТ “Холод ”, ТОВ Аудиторська фірма “Влауді” та інших. Рекомендації мають комплексний характер і охоплюють всі сфери зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
Результати дослідження використовуються в навчальному процесі та знайшли відображення у навчальних програмах, методичних вказівках, текстах лекцій, якими користуються студенти факультету фінансів і обліку та Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації Полтавського кооперативного інституту при вивчені курсів “Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності”, “Основи аудиту”.
АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ. Основні положення та результати дослідження оприлюднено на міжнародних науково-практичних конференціях: “Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання” (м.Львів, 15-16 травня 1997р).; “Облік, аналіз та контроль в системі управління економікою підприємства”(м.Київ, 25-26 листопада 1997р); “Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки” (м.Полтава, 22 січня 1999р);“Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку та контролю в Україні”(м.Донецьк, 3-4 червня 1999р).
Основні положення та рекомендації дисертаційної роботи обговорювались і отримали позитивну оцінку серед спеціалістів-практиків при проведенні занять з перепідготовки кадрів системи Укоопспілки.
ПУБЛІКАЦІЇ. Результати дисертації опубліковані в 7 працях обсягом 1,5 друкованих аркушів, в тому числі 3 роботи обсягом 0,8 друкованих аркушів у фахових виданнях.
ОБСЯГ І СТРУКТУРА ДИСЕРТАЦІЇ. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи 175 сторінок друкованого тексту, який включає 4 таблиці, 18 рисунків і схем, списку використаних джерел із 148 найменувань, 12 додатків – 15 сторінок.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ
У Вступі обгрунтовано актуальність дисертаційного дослідження, визначено мету і завдання, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів.
У першому розділі “Методологічні основи організації обліку та аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємств України” розглянуто сутність, види та об’єкти зовнішньоекономічної діяльності, проведено аналіз нормативно – правового забезпечення обліку в даній сфері.
В результаті досліджень обгрунтовано необхідність оцінки зовнішньоекономічної політики держави партнера та її вплив на кінцевий економічний ефект від проведених зовнішньоторгових операцій Всі нормативно – законодавчі акти, що регулюють взаємовідносини в сфері зовнішньоекономічної діяльності, запропоновано групувати за напрямками: які регулюють зовнішньо-економічну діяльність в цілому; регулюють митне оформлення експортно-імпортних операцій; регулюють оформлення і проведення валютних та розрахункових операцій; регулюють бухгалтерське оформлення операцій.
Дослідження показали, що неправильне відображення в бухгалтерському обліку операцій зовнішньоекономічної діяльності у двох валютах призводить до значних викривлень величени витрат, собівартості та ціни реалізації експортного або імпортного товару, а в подальшому – до недостовірної суми валових доходів і валових витрат, викривлення фінансового стану підприємства.
У роботі згруповано об’єкти обліку в сфері зовнішньоекономічної діяльності за певними ознаками. Їх вид обумовлює методику ведення як обліку, так і аудиту. Для організації ефективного обліку та проведення аудиту принципово важливим є поділ об’єктів на: валютні кошти (іноземна валюта, цінні папери, дорогоцінні метали), валютні операції (пов’язані та не пов’язані з переходом права власності; з використанням валютних коштів, як засобу платежу; з рухом валютних цінностей), товарно-матеріальні цінності, основні засоби, нематеріальні активи та їх рух за експортно-імпортними операціями; розрахункові та кредитні операції, витрати та кінцеві фінансові результати від операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності; лізингові операції; ведення спільної діяльності, надання послуг.
У дисертації акцентовано увагу на необхідності удосконалення діючого плану рахунків бухгалтерського обліку для формування більш аналітичної інформації стосовно зовнішньоекономічної діяльності підприємства для потреб контролю та управління. Для бухгалтерського обліку операцій зовнішньоекономічної діяльності запропоновано відкрити додаткові рахунки та субрахунки, що дасть можливість деталізувати ці операції, визначати результати за ними та вдосконалити методику складання звітності. У зв’язку з реформуванням системи бухгалтерського обліку в Україні та приведення його у відповідність до міжнародних стандартів обліку та звітності, проектом плану рахунків передбачено ввести субрахунки першого рівня для обліку операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Пропонуємо передбачити субрахунки до розрахункових рахунків за видами операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, крім того, доцільно ввести до класу 3 “Кошти, розрахунки та інші активи” рахунок “Рахунки в банках” субрахунок першого порядку для обліку тимчасових валютних коштів, що надходять на підприємство для їх наступної реалізації або перерахування – 320“Розподільчий валютний рахунок”.
Проведений в історичному аспекті аналіз методики відображення курсової різниці в Україні та її відповідності міжнародним стандартам показав, що застосування в бухгалтерському обліку курсу іноземної валюти за її балансовою вартістю (вартістю валюти за першою операцією) є недоцільним. Міжнародними стандартами обліку передбачено, що операції за розрахунками в іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку за валютним курсом на дату їх здійснення. З моменту виникнення господарської операції до дати розрахунку за нею може змінитися курс, в результаті чого виникає курсова різниця. Вважаємо, що перерахунки іноземної валюти за господарськими операціями в бухгалтерському обліку проводити потрібно на день здійснення операцій та на день розрахунку за ними, відображаючи курсову різницю як фінансовий результат діяльності підприємства.
Другий розділ “Облік операцій зовнішньоекономічної діяльності”.
Розвиток зовнішньоекономічних відносин обумовив необхідність комплексного дослідження бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з рухом іноземної валюти, експортних, імпортних, кредитних та інших операцій, досліджень по формуванню витрат в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Первинні документи для оформлення операцій зовнішньоекономічної діяльності запропоновано групувати відповідно до схеми, поданої на рисунку1.

Рис.1. Класифікація первинних документів у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Складною залишається проблема обліку витрат відповідно до умов постачання потребують глибокого вивчення. Проведені дослідження показали, що умови поставок не тільки визначають відповідальність сторін за виконання контракту та за витрати, пов’язані з рухом товару від продавця до покупця, а також мають значний вплив на розмір витрат, які включаються до вартості товару, відносяться за рахунок витрат виробництва (обігу) чи за рахунок чистого прибутку. Важливо в період укладання угод звернути увагу на умови контрактів та контроль за їх виконанням. Аналітичний облік експортних і імпортних операцій доцільно вести не тільки за кожним контрактом, але й за кожним відвантаженням при цьому, що значно покращить аналітичну роботу на підприємствах. Тільки за умови застосування такої методики стане можливим визначати, аналізувати та контролювати витрати за кожною угодою.
Дискусійним і до кінця не вирішеним залишається питання методики відображення в обліку операцій які фіксуються і оцінюються в первинних документах у двох валютах. Ряд економістів пропонують відображати операції в гривневому еквіваленті в одних регістрах і паралельно вести регістри в іноземній валюті. Аналіз діяльності ряду підприємств дав можливість обгрунтувати положення, що облік розрахунків з імпортерами та експортерами необхідно проводити як у грошовій одиниці України-гривні, так і в іноземній валюті одночасно в усіх відповідних регістрах бухгалтерського обліку. Це сприятиме посиленню контролю за рухом валютних коштів. При цьому відпадає потреба у дублюванні операцій шляхом запису їх в основні(для обліку в гривнях) та додаткові (в інвалютах) регістри. Підсумкові записи у регістрах бухгалтерського обліку також слід проводити як у гривнях, так і в іноземній валюті. Записи до головної книги, узагальнюючих регістрів та звітності проводити відповідно з нормативними актами, у грошовій одиниці України – гривні.
Аналітичний облік розрахунків із покупцями та замовниками за експортними відвантаженнями запропоновано вести: за видами валют в розрізі покупців; за кожним контрактом; за документами по відвантаженій продукції чи виконаним послугам.
В дисертації запропоновано поділяти операції з іноземною валютою та цінними паперами на поточні валютні операції та валютні операції, пов’язані з рухом капіталу. До поточних валютних операцій рекомендуємо відносити: здійснення переказів з України та надходження в Україну коштів в іноземній валюті для розрахунків за експортно-імпортними операціями; проведення розрахунків за послуги та товари з допомогою пластикових карток за платежами фізичних осіб як резидентів, так і нерезидентів України; одержання та надання фінансових короткотермінових кредитів; перекази з України та в Україну дивідендів, процентів, інвестицій, кредитів та інших операцій; інші переведення неторгового характеру. До валютних операцій, пов’язаних з рухом капіталу, можна віднести: прямі інвестиції, тобто внески до статутних фондів підприємств; портфельні інвестиції, тобто купівля цінних паперів; надання та одержання довготермінових кредитів.
Одним із видів безготівкових розрахунків в зовнішньоекономічній діяльності є розрахунки за допомогою банківської платіжної картки за міжнародною платіжною системою. Для раціонального ведення аналітичного обліку запропоновано банківські платіжні картки групувати: за приналежністю; у залежності від фінансування розрахунків; за використанням платіжних систем; за видами валют. У дисертації розроблено методику ведення бухгалтерського обліку розрахунків банківськими платіжними картками.
У системі обліку імпортних товарів та матеріалів суттєве значення має правильне формування собівартості імпортних матеріальних ресурсів, тобто вартості за якою вони відображаються в обліку. Для визначення вартості придбаних імпортних товарно-матеріальних цінностей запропоновано відкривати субрахунок “Формування вартості імпортних товарно-матеріальних цінностей” до рахунку 16 “Транспортно-заготівельні витрати”. Цей рахунок використовують для узагальнення інформації про формування їх собівартості. Тому його призначення відповідає поставленій меті – визначення вартості імпортних матеріальних цінностей. На дебет цього рахунку доцільно збирати витрати, пов’язані з формуванням собівартості придбаних імпортних товарно-матеріальних цінностей; фактичну їх вартість списувати у дебет рахунків обліку матеріальних цінностей.
В сфері зовнішньоекономічної діяльності мають місце витрати, які в значній мірі впливають на вартість товарно-матеріальних цінностей. В зв’язку з цим запропоновано уточнену класифікацію витрат у суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за експортно-імпортними операціями (рис.2), що є основою для організації їх обліку та контролю.
Дана класифікація дає можливість визначати структуру витрат і порядок формування собівартості продукції (робіт, послуг), що впливатиме на прийняття управлінських рішень.
Витрати, пов’язані з зовнішньоекономічною діяльністю, поділяються на витрати постачальника, витрати посередника, витрати покупця. Звичайно, свої витрати посередник відносить за рахунок постачальника або покупця, включаючи суму своєї винагороди. Тому, класифікацію витрат доцільно розглядати в двох аспектах – у постачальника та покупця.
Для ведення бухгалтерського обліку, аналізу і контролю витрат важливо відображати їх за об’єктами та видами. У роботі розроблено класифікацію витрат за об’єктами обліку, яка сприятиме правильному розподілу витрат за суб’єктами та об’єктами, формувати собівартість та ціну кожного виду товару, прогнозувати продажну ціну з врахуванням різних витрат.
Запропоновано витрати постачальника, пов’язані з експортом продукції, розподіляти на витрати, що включаються: до виробничої собівартості; до позавиробничих витрат. За місцем виникнення витрати можна поділяти на: витрати, пов’язані з придбанням іноземної валюти або при отриманні кредиту в іноземній валюті; витрати з транспортування товарів; митні витрати; витрати з реалізації товарів.

Рис.2. Класифікація витрат зовнішньоекономічної діяльності за суб’єктами господарювання.

Пропонується витрати покупця, залежно від порядку включення їх до собівартості, поділяти на витрати, що включаються у вартість імпортного товару та не включаються у вартість імпортного товару, а відносяться безпосередньо за рахунок покупця або покриваються за рахунок чистого прибутку.
У дисертації обгрунтовано, що підприємствам торгівлі та посередницьким фірмам облік витрат, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю, доцільно вести відокремлено – на окремих субрахунках рахунків обліку витрат. Це дасть можливість контролювати ефективність використання коштів за експортно-імпортними операціями, ефективністю кожної з них та визначати собівартість кожного виду імпортного товару. Облікові дані будуть підставою для визначення ціни реалізації кожного виду імпортного товару.
Таким чином, групування витрат у розрізі субрахунків і аналітичних рахунків дозволить визначати собівартість реалізації товарів, робіт та послуг на експорт, а також забезпечити контроль за використанням коштів експортних операцій, сприятиме підвищенню контролю за ефективністю кожної зовнішньоекономічної операції.
Значну увагу в дисертаційній роботі приділено дослідженню обліку операцій з переробки давальницької сировини. Доведено, що контроль за рухом давальницької сировини необхідно вести як у цехах переробки, так i в замовника з метою контролю за складом витрат, визначенням кількості використаної сировини та обліком отриманих відходів. З цією метою, для обліку операцій за кожним видом продукції, запропоновано відкривати до рахунку ”Основне виробництво” окремий субрахунок “Переробка давальницької сировини”. Застосування цього положення на практиці дасть можливість визначати витрати кожного виду продукції, виготовленої з давальницької сировини, порівнювати їх з сумою одержаних доходів чи збитків від реалізації. На підставі проведеного аналізу даних – приймати відповідні управлінські рішення для підвищення ефективності операцій з переробки давальницької сировини. Вартість давальницької сировини, при визначені фактичних витрат з її переробки, не повинна включатись до їх складу, а використовуватися тільки для контролю та визначення ціни продукції (якщо частина її буде використана як засіб платежу за послуги по переробці). Сума давальницької сировини може стати орієнтиром при визначенні ціни на одиницю продукції, а також фактичної собівартості виготовленої продукції.
У третьому розділі “Методика аудиту облікової політики та операцій зовнішньоекономічної діяльності підприємства” висвітлено сутність аудиту зовнішньоекономічної діяльності, його мету, завдання на макро- і мікрорівнях, методику та послідовність проведення аудиту конкретних видів і об’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Дослідженням встановлено, що облікова політика представляє собою визначення підприємством відповідно до вибраної форми обліку конкретної методики, техніки та організації ведення бухгалтерського обліку, виходячи з особливостей господарської діяльності. У сфері зовнішньоекономічних відносин облікова політика підприємства повинна визначати конкретну методику, техніку та організацію ведення бухгалтерського та податкового обліку, виходячи з особливостей господарської діяльності, відповідно до вибраної форми обліку і міжнародних стандартів.
Результати досліджень показали, що підприємства зовнішньоекономічної діяльності повинні визначати:
• рахунки і субрахунки обліку розрахунків з постачальниками та покупцями, обліку валютних та інших операцій;
• методику обліку операцій;
• графік документообороту;
• обсяг звітності, яку необхідно складати для внутрішнього та зовнішнього використання.
Обгрунтовано, що при аудиті зовнішньоекономічної діяльності аудитор повинен виходити із наступних вимог:
• дотримання протягом року прийнятої облікової політики відображення експортно-імпортних операцій в іноземній валюті;
• повноти та своєчасності відображення в обліку господарських операцій;
• своєчасності та достовірності віднесення доходів та витрат за місцями виникнення відповідно до звітного періоду;
• розмежування в обліку поточних витрат, які відносяться на затрати виробництва (обігу) та за рахунок прибутку;
• тотожності даних аналітичного та синтетичного обліку.
Операції в сфері зовнішньоекономічної діяльності пов’язані з високим ступенем ризику, а тому повинні бути перевірені по суті, в цілому, за кожною господарською операцією.
Кожен аудитор, виходячи зі свого досвіду, самостійно вибирає послідовність аудиторської роботи. Застосування удосконалених методик аудиторської перевірки як в цілому на підприємстві, так і в сфері зовнішньоекономічної діяльності, дозволить мінімізувати аудиторський ризик та проводити аудиторську перевірку в більш стислий термін.
Для проведення аудиту розрахункових операцій в іноземній валюті з постачальниками і покупцями необхідно мати чітку програму, зміст якої залежить від поставленої мети і конкретних завдань. При проведенні аудиту витрат, пов’язаних з реалізацією продукції, доцільно встановити:
• обгрунтованість включення витрат до складу позавиробничих;
• правильність розподілу позавиробничих витрат та відображення їх в бухгалтерському обліку;
• тотожність аналітичного та синтетичного обліку.
Запропонована автором методика аудиту операцій зовнішньоекономічної діяльності апробована на підприємствах Полтавської області і доведена до рівня практичного застосування внутрішнім і зовнішнім аудитом підприємствами України.
При аудиті облікової політики підприємства в сфері зовнішньоекономічної діяльності перед аудиторами поставлені завдання проведення аналізу діяльності підприємства в цілому та його структурних підрозділів.
Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності дає можливість дослідити економіку макрорівнів, а також окремих елементів та об’єктів обліку. З допомогою економічного аналізу можливо вивчити 3 групи проблем у сфері зовнішньоекономічної діяльності:
• стан і розвиток світової економіки та економіки регіону, окремої країни, області, району, галузі;
• господарську діяльність підприємств, організацій, виробничих та комерційних структур;
• стан розрахунків, облік пооб’єктних затрат, розробка прогнозів.
У дисертації, на практичних матеріалах підприємств, представлена методика аналізу зовнішньоекономічної діяльності на різних рівнях управління.
При проведені аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств запропонована наступна послідовність: аналіз виконання договорів, зобов’язань в розрізі поставок та видів товарів за зовнішньоекономічними зобов’язаннями; аналіз розрахунків в сфері зовнішньоекономічної діяльності; аналіз оборотних коштів; аналіз накладних витрат; аналіз формування вартості товарів за експортно-імпортними операціями; аналіз ефективності імпортних операцій; аналіз витрат на купівлю валюти; аналіз фінансових результатів фірми; аналіз фінансового стану підприємства; маркетинговий аналіз; фінансовий аналіз стану партнерів. Доведено, що необхідно враховувати курс іноземної валюти при аналізі виконання угод і визначенні їх ефективності. При аналізі накладних витрат доцільно порівнювати суму накладних витрат відносно сум угод як в цілому за звітний період, так і за кожним покупцем, контрактом, перерахованої за курсом НБУ в валюту України. Рівень накладних витрат (РНВ) за експортними операціями можна розрахувати за формулою РНВ Е = НВ Е / В Е,
де НВ Е – накладні витрати з експорту;
В Е – сума реалізованих товарів з експорту.

ВИСНОВКИ
1. Уточнено сутність поняття “зовнішньоекономічна діяльність”; визначено методи тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД; сформульовано завдання бухгалтерського обліку методологічного, методичного, технічного, організаційного характеру; обгрунтовано необхідність удосконалення обліку та аудиту експортно-імпортних, валютних операцій; дано більш повну класифікацію видів зовнішньоекономічної діяльності, що значно покращує первинний облік та відображення процесів зовнішньоекономічної діяльності в системі рахунків бухгалтерського обліку.
2. Досліджено, що якість бухгалтерського обліку та аудиту тісно пов’язані з наявністю, постійністю та змістом нормативно-правових документів, які їх регулюють.
3.Запропоновано і обгрунтовано, що поняття “балансова вартість” валюти застосовувати недоцільно, рекомендовано використовувати “базова вартість” валюти, тобто за першою (базовою) операцією.
4. Досліджено, що основним завданням ведення обліку експортних та імпортних товарів є контроль за наявністю, рухом, збереженням товарів, правильним оформленням транспортно – супровідних документів, своєчасним їх відвантаженням та оприбуткуванням, пред’явленням претензій до постачальників, посередників, транспортних організацій за нестачу товарів, надходження зіпсованих товарів, виявлений брак, порушення термінів поставок.
5. Запропоновано уточнену класифікацію витрат за двома аспектами: у постачальника і покупця та за об’єктами обліку. Дана класифікація дасть можливість практичним працівникам правильно розподіляти витрати, а також визначати фактичну собівартість та ціну по кожному виду товару, прогнозувати продажну ціну з врахуванням інших витрат, попиту та пропозицій. Для визначення вартості куплених імпортних товарно-матеріальних цінностей запропоновано відкривати до рахунку 16 “Транспортно-заготівельні витрати” субрахунок “Формування вартості імпортних товарно-матеріальних цінностей”.
6. Обгрунтовано, що облік розрахунків в іноземній валюті з постачальниками та покупцями необхідно вести на окремому субрахунку за кожною іноземною валютою (відкриваючи окремий регістр), в розрізі постачальників та покупців, за кожним контрактом, документом.
7. Запропонована методика обліку операцій з банківськими платіжними картками за міжнародною платіжною системою.
8. З метою контролю за складом витрат, визначенням кількості використаної сировини та обліком отриманих відходів від переробки сировини на давальницьких умовах для обліку операцій за кожним видом продукції, запропоновано відкривати до рахунку ”Основне виробництво” окремий субрахунок “Переробка давальницької сировини”
9. Визначено, що основними завданнями аудиторських служб в сфері зовнішньоекономічної діяльності є контроль за дотриманням законодавства, його облікової політики, складанням звітності, забезпеченням державних органів, засновників, акціонерів та інших споживачів достовірною інформацією про фінансовий стан підприємства.
10. Уточнено визначення облікової політики. На наш погляд, облікова політика представляє визначення підприємством відповідно до вибраної форми обліку конкретної методики, техніки та організації ведення бухгалтерського обліку, виходячи з особливостей господарської діяльності.
11. Раціонально виділити такі стадії аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємства: попереднє ознайомлення та дослідження об’єкта аудиту; планування аудиту; оцінка облікової політики, стану внутрішнього контролю, фінансової звітності; аудиторська експертиза організації обліку зовнішньоекономічної діяльності; експертиза фінансово-господарських операцій в сфері зовнішньоекономічної діяльності; підготовка аудиторського звіту; консалтингові послуги та рекомендації по усуненню недоліків.
12. Розроблено методику та послідовність аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Обгрунтовано необхідність врахування курсу іноземної валюти при аналізі операцій зовнішньоекономічної діяльності.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
1. Жидєєва Л.І. Аудит валових витрат, пов’язаних з проведенням розрахунків в іноземній валюті з підзвітними особами // Світ бухгалтерського обліку. – 1997. № 2, с. 28 – 30. – 0,3 д.а.
2. Жидєєва Л.І.Облік операцій, пов’язаних з експортом товарів. Вісник ЖІТІ – Житомир: ЖІТІ, №8,1998, с.77-81 – 0,3 д.а.
3. Жидєєва Л.І. Методика проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту. Вісник ЖІТІ – Житомир: ЖІТІ,№ 9, 1999, с. 73-76, – 0,2д.а.
4. Жидєєва Л.І. Особливості аналітичного обліку розрахунків за експортно-імпортними операціями. // Облік, аналіз та контроль в системі управління економікою підприємства: Тези доповідей на міжнародній науково-методичній конференції 25-26 листопада 1997 р. – К.: КДТЕУ,1997.- 169 с., с.30-31.-0,1 д.а
5. Жидєєва Л.І. Проблеми обліку витрат і формування ціни при експортно-імпортних операціях (імпорт). // Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції 15-16 травня 1997 р.- Львів: ЛКА,1997.- 301 с., с.175-178 с. – 0,2 д.а.
6. Жидєєва Л.І. Облік експортних операцій. // Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22 січня 1999р. –Полтава, 1999. – 388 с., с. 62-67. – 0,2 д.а.
7. Єфіменко В.І., Жидєєва Л.І. Проблеми обліку розрахунків з допомогою пластикових карток. // Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22 січня 1999р. -Полтава, 1999. – 388 с., с. 164-168. – 0,2 д.а.

АНОТАЦІЯ
Жидєєва Л.І. Облік і аудит зовнішньоекономічної діяльності. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. – Київський національний економічний університет,1999р.
В дисертації досліджуються організаційно – методичні аспекти обліку та аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємств та особливості формування витрат.
Розроблено методику обліку розрахунків з іноземними партнерами за експортно-імпортними операціями. Запропоновано методику обліку операцій з банківськими платіжними картками.
Розкрито особливості аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємства та обгрунтовано необхідність проведення перевіки операцій по суті, в цілому, за кожною господарською операцією. Розроблено методику аналізу операцій в сфері зовнішньоекономічної діяльності, враховуючи курс іноземної валюти.
Ключові слова: банківська платіжна картка, експорт, зовнішньоекономічна діяльність, імпорт, іноземна валюта, курсові різниці.

АННОТАЦИЯ
Жидеева Л.И. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.04 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Киевский национальный экономический университет. – Киев, 1999г.
В диссертации исследуются организационно – методические аспекты учета и аудита внешнеэкономической деятельности предприятия и особенности формирования затрат.
Раскрыта сущность внешнеэкономической деятельности как основы функционирования современной экономики и сложного объекта учета и аудита. В результате исследований проведена группировка объектов учета и аудита внешнеэкономической деятельности по совокупности признаков. Проведен анализ воздействия внешнеэкономической политики государства на экономическую деятельность предприятий. Осуществлена группировка и систематизация законодательно-нормативных актов регулирующих внешнеэкономическую деятельность.
Исследована методика отражения курсовой разницы в сравнении с международной системой учета. Исследования показали, что в результате неправильного отражения в бухгалтерском учете операций внешнеэкономической деятельности приводит к искривлению расходов, себестоимости и цены товара, а в дальнейшем – недостоверной суммы валовых доходов и расходов. Обоснована необходимость унификации методики отражения курсовой разницы в бухгалтерском и налоговом учете, уточнено ее соответствие международным стандартам.
Освещена практика, исследованы проблемы и показаны направления усовершенствования учета и аудита внешнеэкономической деятельности предприятий. Предложено ввести в практику бухгалтерского учета ряд субсчетов, что даст возможность детализировать информацию в соответствии с требованиями финансовой отчетности и управления предприятием.
Обоснованы предложения по совершенствованию методики учета расчетов с иностранными партнерами и формированию затрат в сфере внешнеэкономической деятельности. Даны конкретные рекомендации по отражению в бухгалтерском учете операций, связанных с экспортными и импортными операциями, формированием цены и затрат, покупкой и продажей валюты. Уточнена классификация расходов, связанных с внешнеэкономической деятельностью по субъектам и объектам учета.
Обоснована необходимость одновременного отражения в учете расчетов по экспортно-импортным и валютным операциям в двух валютах (иностранной и гривневом эквиваленте за курсом НБУ на дату оформления) в одном бухгалтерском регистре с целью улучшения контроля по наличию и движению иностранной валюты. Рекомендовано аналитический учет расчетов экспортных и импортных операций вести: по видам валют в разрезе покупателей или поставщиков, по каждому договору, по документу на отгрузку или оказание услуг.
В работе рекомендовано методику учета операций с сырьем на давальческих условиях. Доказано, что контроль по движению давальческого сырья необходимо проводить как в цехах переработки его, так и у заказчика. Для учета переработки давальческого сырья рекомендовано открывать отдельный субсчет.
Проведена систематизация банковских платежных карточек в иностранной валюте, предложена методика их синтетического и аналитического учета.
Доказано, что во внешнеэкономических отношениях учетная политика предприятия должна определять конкретную методику, технику и организацию ведения бухгалтерского учета, исходя из особенностей хозяйственной деятельности и избранной формы учета. Раскрыты особенности аудита внешнеэкономической деятельности и обосновано, что в связи с высокой степенью риска данные операции должны проверятся сплошным методом. Усовершенствовано методику аудита расчетных, валютных операций во внешнеэкономической деятельности.
Разработана методика анализа внешнеэкономической деятельности. При этом рекомендуется учитывать курс иностранной валюты.
Сделан вывод о необходимости адаптации в Украине современных методов и приемов бухгалтерского учета и аудита в соответствии с международными стандартами.
Ключевые слова: банковская платежная карта, экспорт, внешнеэкономическая деятельность, импорт, иностранная валюта, курсовая разница.

АNNOTАTION

Jhydeeva L.I. Accounting and Audit of foreign economic activity.- Manuscript.
Dissertation for a Candidate of Economic Sciences Degree in specialty 08.06.04 – Accounting, analysis and audit. – Kiev National Economic University, Kiev, 1999.
The dissertation researches organization and methods of accounting and auditing of foreign economic activity of firms, as well as he nature of business expenditures.
Methods of accounting in import – export payment transactions have been developed.
Methods of accounting in payment operations with bank cards is given.
Specific feature of auditing foreign economic activity of the firm is laid out and it is proved that all accounting transactions must be checked one by one.
Methodology of the analysis of foreign economic operations with taking into consideration foreign exchange rates is offered.

Key words: bank card, export, foreign economic activity, import, rate margins, auditing policy.

Підписано до друку 08.10.99 р. Формат 60х90/16
Ум.друк.арк. 1,0. Обл.-вид. Арк. 1,0.
Наклад 100. Зам. 428.

м.Київ-5, вул. Червоноармійська, 57/3, к.201.
Товариство “Знання” України
Видавництво та оперативна поліграфія
227-41-23, 294-71-27

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020