МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ім. П.Л. Шупика

КРАСНЯНСЬКА Тетяна Миколаївна

УДК: 614.2:615.1:330.47

Наукове обгрунтування організаційно-методичного забезпечення ефективної
діяльності персоналу підприємств фармацевтичної галузі

15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Київ — 2006 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі організації і економіки фармації Київської
медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика Міністерства
охорони здоров’я України.

Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор

ЗАГОРІЙ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ

Київська медична академія
післядипломної освіти

ім.П.Л.Шупика, завідувач кафедри
промислової

фармації

Офіційні опоненти: доктор фармацевтичних наук, професор

ТРОХИМЧУК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Одеський державний медичний
університет,

завідувач кафедри організації та
економіки фармації

доктор фармацевтичних наук,
професор

КАБАЧНА АЛЛА ВАСИЛІВНА

Харківська медична академія
післядипломної освіти,

кафедра менеджменту та економіки в
сімейній

медицині

Провідна установа: Запорізький державний медичний університет МОЗ

України, кафедра управління та
економіки фармації,

м.Запоріжжя

Захист відбудеться «__7___» _квітня___ 2006 р. о 1100 годині на
засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.613.04 при Київській медичній
академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика за адресою: 04112, м.
Київ, вул. Дорогожицька, 9.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київської медичної
академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (04112, м. Київ, вул.
Дорогожицька, 9).

Автореферат розісланий «__3__» __березня__ 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради
Пилипчук Л.Б.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Необхідність ретроспективного аналізу подій на
фармацевтичному ринку та інтерполяція до сучасного стану
медикаментозного забезпечення населення зумовлена соціально-економічною
ситуацією, вимогами Уряду України щодо реформування фармацевтичної
галузі в цілому та конкретно взятого суб’єкта діяльності зокрема.

Одним із головних пріоритетів в реалізації державної політики
фармацевтичного сектору охорони здоров’я України є реформування системи
перманентної підготовки, перепідготовки, вдосконалення, атестації
(сертифікації) персоналу відповідно до вимог GMP, GPP, GDP ЄС та
раціонального їх розміщення, використання, чіткого визначення їх
функцій, обов’язків, професійних вимог та освітнього рівня від робітника
найпростіших професій, технічних службовців, фахівців, професіоналів до
керівників, зайнятих у сфері створення, виробництва та реалізації
лікарських засобів. Усе це дозволяє мінімізувати дублювання функцій у
виробничому процесі, чітко визначити обсяги та вимоги до знань, вмінь
персоналу, підвищити мотивацію до навчання, перепідготовки,
вдосконалення та сертифікації кадрів, розробки спеціальних навчальних
програм для задоволення професійних запитів на сучасному рівні.

Кадри, їх знання, кваліфікація, обов’язки і особиста відповідальність
згідно з кваліфікаційними характеристиками, гарантують ефективність
роботи підприємства та якість їх продукції.

Однак існує проблема, яка полягає у тому, що в Україні до цього часу не
розроблені кваліфікаційні характеристики, не виписані вимоги до рівня
освітянських знань (обсягів знань), не означені обов’язки персоналу
підприємств промислової фармації та деяких інших нововведених професій
за посадою, напрямом роботи, стажем, професією (спеціальністю). А тому
їх не внесено до Класифікатора Професій (КП) ДК 003-95.

Зазначену проблему неможливо вирішити без комплексного підходу у
вивченні та науково-теоретичному обґрунтовуванні суттєвих змін специфіки
фармацевтичної діяльності, втілення Болонського процесу щодо навчання
впродовж життя, розробки кваліфікаційних характеристик (нового
покоління) та внесення професій, посад працівників аптек, промислової
фармації, “Уповноважених осіб” (УО) з контролю якості лікарських засобів
до Державного Класифікатора Професій ДК 003-95.

Разом з тим до цього часу ці проблеми в Україні не розв’язані, деякі з
них частково вирішені. Цим і зумовлюється актуальність обраної теми
дисертаційної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт
Київської медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика
Міністерства охорони здоров’я України (номер державної реєстрації
0102U006827).

Мета і завдання досліджень. Метою дисертаційної роботи є розробка
інноваційних комплексних науково-теоретичних та організаційно –
методичних обґрунтувань реформування кадрової політики фармацевтичної
галузі згідно з сучасними вимогами.

Досягнення поставленої мети забезпечувалося вирішенням таких завдань:

дослідження впливу та взаємозв’язку обсягів роботи на продуктивність
праці;

розробка методологічних підходів щодо практичної реалізації Міжнародної
стандартної класифікації професій (ISCO- 88: International Standard
Classification of Occupations/ILO, Geneva) та внесення відповідних
доповнень до Державного Класифікатора Професій ДК 003-95;

розробка модульних проектів кваліфікаційних характеристик та вимог
окремих професій (посад) працюючих у сфері виробництва та систем
менеджменту якості лікарських засобів;

створення нормативно-правової бази для реалізації прав працюючих

кадрів підприємств фармації на навчання впродовж життя та їх

атестацію;

обґрунтування порядку, умов та вимог до персоналу, що надають
транспортні та кур’єрські послуги через заклади поштового зв’язку;

створення сучасних методик та форм проведення очно-заочних, заочних та
дистанційних форм навчання для персоналу суб’єктів фармацевтичної
діяльності (аптек).

Об’єкт дослідження: суб’єкти діяльності аптечної мережі,
фармацевтичних підприємств різних форм власності та підпорядкування, їх
кадровий склад, якісні показники діяльності, відповідні
нормативно-правові чинники, архівні, службові та літературні джерела.

Предмет досліджень: науково – теоретичні підходи щодо вдосконалення та
створення нормативно-правових та інструктивно-методичних чинників
реформування кадрової політики персоналу підприємств фармацевтичної
галузі України.

Методи дослідження. При вирішенні поставлених завдань використовувалися
такі методи:

доказової фармації – для оцінки та сили доказів, на підставі
історичного, архівного, документального, логічного аналізу
досліджуваного масиву, методів альтернативної статистики;

історичного аналізу – при обґрунтуванні мети і шляхів її реалізації;

ретроспективного аналізу динаміки рангового ряду показників та сучасного
стану, явищ і процесів на фармацевтичному ринку України – при
обґрунтуванні ефективності та продуктивності праці персоналу аптек;

аналіз нормативно-правових документів – при розробці інноваційного,
організаційно-методичного та інструктивного інструментарію в технології
управління та раціонального використання кадрів;

безпосереднього вивчення та миттєвих спостережень на рівні окремих
колективів суб’єктів господарювання – при моделюванні ексклюзивних
непередбачених подій та їх можливих наслідків.

графологічного моделювання – при ілюстрації результатів дослідження,
екстраполяції динаміки та закономірностей розвитку аптечної справи на
перспективу та визначенні пріоритетних шляхів вдосконалення
організаційно-методичної бази.

Інформаційною основою слугувала законодавча та нормативно-правова база,
що регламентує фармацевтичну діяльність підприємств України.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в Україні здійснена
комплексна розробка науково-теоретичних, організаційно-методичних
підходів та обґрунтування напрямів реформування кадрової політики
фармацевтичної галузі у відповідності до сучасних вимог шляхом
вдосконалення системи управління кадрами, перепідготовки, підвищення
кваліфікації та їх атестації.

Вперше досліджено стан та відповідність кадрового складу підприємств з
виробництва та контролю якості лікарських засобів вимогам та стандартам
ISСO-88. Вперше розроблено та запропоновано у єдиному форматі
кваліфікаційні характеристики для окремих професійних угруповань
персоналу цехів стерильного, ампульного, твердих та м’яких лікарських
форм, “Уповноваженої особи (осіб) підприємств з виробництва лікарських
засобів”, а також “Уповноваженої особи (осіб) аптек, аптечних баз
(складів)”.

Практичне значення одержання результатів. Результати проведених
досліджень дозволили створити інструктивно-методичну та правову базу для
вдосконалення системи управління кадровими ресурсами, їх раціонального і
ефективного використання, розміщення, планування, підготовки,
перепідготовки, удосконалення та їх атестації на професійну придатність
відповідно до Міжнародної стандартної класифікації професій (посад). З
цією метою за результатами досліджень створені й впроваджені у
фармацевтичну практику:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників “Фармація”.
Рекомендовано вченою радою Київської медичної академії післядипломної
освіти ім. П.Л.Шупика, протокол №9 від 3 листопада 2004р. Затверджено ПК
“Фармація” МОЗ України та АМН України, протокол №34 від 6 жовтня 2004
року.

Кваліфікаційні характеристики “Уповноважена особа аптеки, аптечної бази
(складу)”. Рекомендовано вченою радою Київської медичної академії
післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, протокол №9 від 3 листопада 2004р.
Затверджено ПК “Фармація” МОЗ України та АМН України, протокол №34 від 6
жовтня 2004 року.

Кваліфікаційні характеристики “Уповноважена особа фармацевтичного
підприємства з виробництва лікарських засобів”. Рекомендовано вченою
радою Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика,
протокол №9 від 3 листопада 2004р. Затверджено ПК “Фармація” МОЗ України
та АМН України, протокол №34 від 6 жовтня 2004 року.

Положення про атестацію персоналу підприємств з виробництва, контролю
якості та реєстрації лікарських засобів. Рекомендовано вченою радою
Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика,
протокол №10 від 17 грудня 2003р. Затверджено ПК “Фармація” МОЗ України
та АМН України, протокол №32 від 17 березня 2004 року.

Правила надання транспортних та кур’єрських послуг закладами поштового
зв’язку при реалізації лікарських засобів суб’єктами фармацевтичної
діяльності (“Ліки на замовлення”). Рекомендовано вченою радою Київської
медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, протокол №2 від
11 лютого 2004р. Затверджено ПК “Фармація” МОЗ України та АМН України,
протокол №32 від 17 березня 2004 року.

Застосування системи інформаційно-довідкових послуг населенню щодо
лікарських препаратів й отримання медичних послуг”. (Інформаційний лист
№229-2002 року. Затверджено ПК “Фармація” МОЗ та АМН України, протокол
№25 від 20 листопада 2002року).

Програма та навчальний план циклу тематичного удосконалення “Організація
дистанційного навчання”. Затверджено вченою радою Київської медичної
академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, протокол №2 від 11 лютого
2004р.

Дані розробки втілені і використовуються Державною інспекцією з контролю
якості лікарських засобів та виробів медичного призначення Міністерства
охорони здоров’я України та регіональними органами Держінспекцій
Вінницької, Харківської, Чернігівської областей, м. Києва, об’єднань
“Фармація” Запорізької, Луганської, Полтавської областей, дочірнього
підприємства “Ліки України” Хмельницької області, ЗАТ “Фармацевтична
фірма “Дарниця”, Львівському підприємстві лікарських засобів
“Львівдіалік”, в учбовому процесі Київської медичної академії
післядипломної освіти ім П.Л.Шупика, Запорізького, Київського,
Львівського, Луганського, Одеського, Тернопільського медичних
університетів, Національного фармацевтичного університету, медичного
інституту Української асоціації народної медицини, Українською медичною
спілкою (акти впровадження від 28.09.05 р.; 16.12.05 р.; 04.10.05 р.;
12.10.05 р.; 14.10.05 р.; 25.10.05 р.; 27.10.05 р.; 20.09.05 р.;
25.07.05 р.; 03.11.05 р.; 25.11.05 р.; 28.10.05 р.; 7.12.05 р.; 26.10.05
р.; 21.10.05 р.; 16.09.05 р.; 09.09.05 р.; 9.12.05 р.; 17.12.04 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною завершеною
працею. У комплексному дослідженні, над яким працював колектив
співавторів публікацій, особисто здобувачем проаналізовані та
систематизовані джерела наукової літератури з визначенням проблеми,
проведено патентно-інформаційний пошук. Дисертанту належить вирішальна
роль у визначенні об’єктів, предмету та методів дослідження, мети,
завдань та їх реалізація.

Здобувачем проведено аналіз ретроспективного та сучасного стану
фармацевтичного ринку України, кадрової структури та тенденцій їх
розвитку.

Проведено вивчення теоретичних та нормативно-правових засад відносно
доцільності та необхідності розробки кваліфікаційних характеристик, які
слугують підставою для розробки учбових планів та програм для
підготовки, перепідготовки, удосконалення та атестації кадрового складу
підприємств вітчизняного виробництва та контролю якості лікарських
засобів, які погоджуються з сучасними вимогами GMP, GPP, GDP ЄС до
персоналу.

Започатковані, розроблені й обґрунтовані заходи, щодо організації
навчання впродовж життя персоналу підприємств промислової фармації від
професій найпростіших посад до керівного складу, опрацьовані умови,
вимоги, застереження та відповідальність фармацевтичних кадрів при
наданні транспортних та кур’єрських послуг через заклади поштового
зв’язку.

З окремих питань робота здійснювалася у взаємодії з кафедрами
організації і економіки фармації, промислової фармації, а також
інформатики Київської медичної академії післядипломної освіти ім.
П.Л.Шупика.

У роботах, опублікованих у співавторстві з В.А. Загорієм, О.П.
Мінце-ром, М.С. Пономаренко, В.В. Огороднік та іншими, особисто
здобувачем розроблені сучасні юридично-правові та
організаційно-методичні технології та способи управління персоналом,
зокрема: кваліфікаційні характеристики “Уповноважена особа (особи)”
фармацевтичного підприємства з виробництва лікарських засобів, аптек,
аптечної бази (складу) та для деяких професійних угруповань.

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення,
практичні результати дисертаційного дослідження висвітлювались автором
на міжнародних, всеукраїнських наукових та науково-практичних
конференціях, конгресах: науково-практичній конференції “Проблеми
військової охорони здоров’я” (Київ, 2000); науково-практичній
конференції КМАПО ім. П.Л. Шупика (Київ, 2001, 2003, 2004), ІІІ
Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і соціальні проблеми
суспільства: медицина, фармація, біотехнологія” (Харків, 2003);
навчально-методичній конференції

ІV медичного факультету Національного медичного університету ім. О.О.
Богомольця “Актуальні питання професійної підготовки лікарів” (Київ,
2003); ІV науково-практичній конференції з міжнародною участю
“Інформаційні технології в охороні здоров’я та практичній медицині”
(Київ, 2004); ІХ Российском национальном конгрессе “Человек и лекарство”
(Москва, 2004), Всеукраинской научно-практической конференции с
международным участием “Лекарства – человеку” (Харьков, 2004),
Всеукраїнській науково-практичній конференції “Клінічна фармація в
Україні” (Харків, 2005).

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 18 робіт. З
них 9 статей у фахових виданнях; 3 довідників та доповнень до них, 1
Положення, 1 Правила, 1 інформаційний лист, 3 тези доповідей.

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 245
сторінках машинопису та склаадється зі вступу, огляду літератури (1
розділ), обгрунтування об’єктів та методів дослідження (2 розділ), 2
розділів експериментальних досліджень (3-4), загальних висновків, списку
використаних джерел літератури та 2 додатків. Обсяг основного тексту 145
сторінок. Робота ілюстрована 21 таблицями, 3 рисунками. Бібліографія
включає 242 джерла використаної літератури у тому числі 218 кирилицею та
24 латиницею.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Ретроспектива, сучасність та перспективи розвитку фармації в Україні та
деяких країнах світу

Рівень розвитку суспільства як в історичному аспекті, так і сучасному
періоді, був і лишається залежним від економічного та політичного
устрою, наукового світогляду, визначаючого перспективу розвитку країни,
в тому числі і фармації. Еволюційні зміни вітчизняної фармації
відбивалися на стан, розвиток аптечної мережі, підготовку,
удосконалення, перепідготовку, атестацію кадрів та ефективність їх
діяльності.

Розмежування функцій лікаря й аптекаря визначило долю професії та
спеціальності — фармацевтична справа. У 1728 році відкривається перша
аптека в Києві. На початку XIХ століття (1810 р.) визначається три
фармацевтичних звання: гезеля, провізора, аптекаря. У 1845 р. замість
звання аптекаря введена ступінь магістра фармації. За роки колишнього
Радянського Союзу ступінь магістра була забута.

На всіх етапах історичного розвитку аптечної служби змінювалися
організаційні підходи, методи, форми діяльності та структура кадрів,
найменування посад, спеціальностей, але незмінними лишалися вимоги до
персоналу, їх знань, професійної компетентності та відповідальності
перед суспільством країни. Так не стало посад: гезеля, аптекаря,
рецептар-контролера, помічника провізора, сігнаранта. Замість них до
номенклатури за провізорськими спеціальностями внесені: провізор,
старший провізор, провізор загального профілю, провізор-аналітик,
провізор клінічний, провізор-інтерн, інженер-технолог, магістр
промислової фармації. Таким чином замість однієї спеціальності —
провізор, у недалекому минулому на ринку праці фармацевтичного сектору
з’явилося понад 10 нововведених професій (спеціальностей). Ці зміни та
поява нововведених професій, посад потребує розробки кваліфікаційних
характеристик та внесення їх до Державного Класифікатора ДК 003-95.

Вступ до Болонського процесу прискорює зміни в системі фармацевтичної
освіти, який визначає двоступеневу форму підготовки спеціалістів, а саме
бакалавр та магістр фармації. Країни-учасники, які приєдналися до
Болонського процесу, приводять систему освіти у відповідність (табл.1).

Таблиця 1

Загальні дані фармацевтичної освіти в Україні та деяких країнах світу

№ Країни Населен-ня млн. Учбові заклади фармац. Ступені підготовки

кіл-ть на 1 факуль-тет млн. нас. бакалавр ф.н. магістр ф.н. доктор ф.н.

1 Велика Британія 58,55 20 2,9 + + +

2 Німеччина 83,87 23 3,6 + + —

фармацевт, технік — асистент

3 Канада 28,98 9 3,2 + + +

4 США 266,89 90 3,0 + + +

5 Польща 38,6 10 3,9 — + +

фармацевтичний технік

6 Угорщина 10,2 1 10,2 + + +

7 Франція 58,16 20 2,9 доктор фармації

8 Україна 47,1 20 2,4 + + к.ф.н.

д.ф.н.

фармацевт, провізор

9 Данія 5,3 1 5,3 фарма-

цевт, технік + +

Однак, до цього часу трансформація застарілих та поява нововведених
спеціальностей, професій, посад, напрямів роботи персоналу підприємств
промислової фармації України, а також “Уповноважена особа (особи)” не
мають юридично-правового статусу, так як на ці посади та інші професійні
угруповання, які є специфічними для галузі фармація, не розроблені
кваліфікаційні характеристики та не внесені до Класифікатора Професій ДК
003-95.

Науково-методичне обґрунтування комплексного підходу до досягнення
поставленої наукової мети

Одним із основних сучасних підходів, щодо комплексної обробки
результатів досліджень соціального спрямування є методи доказової
медицини. Такі методи прийнятні до їх застосування у фармації відносно
виявлення факторів, що активно впливають на розвиток подій у
фармацевтичному секторі охорони здоров’я. Науково-методичне
обґрунтування рейтингової системи оцінки якості та сили доказів
здійснювалися на підставі визнаних та апробованих принципах
Кокранівської ідеології у доказовій медицині та фармації.

За методами доказової фармації здійснено ретроспективний аналіз
(згладжування, вирівнювання рангового ряду за ковзною середньою),
середньозважених показників діяльності, динаміки та якісних показників
кадрового складу галузі, продуктивності їх праці. Фрагмент
ретроспективного аналізу показників діяльності аптеки за методом
згладжування рейтингового ряду за ковзною середньою наведено у табл. 2.

З метою наукового обґрунтування організаційно-методичного забезпечення
ефективної діяльності кадрів підприємств фармацевтичної галузі
розглядались міжнародні та Європейські настанови стосовно вимог GMP,GDP
та GPP ES до персоналу.

Окреслені методи слугували підґрунтям програми комплексних наукових
досліджень щодо створення пакету інструктивно-методичного інструментарію
для реалізації організаційних рішень з використанням системного аналізу,
що дозволило створити блок-схеми алгоритмів послідовності вирішення
поставлених завдань.

Ретроспективний аналіз й сучасний стан діяльності аптек та кадрового
складу фармацевтичної галузі України

Одним з найважливіших завдань на всіх етапах розвитку суспільства, його
соціально-економічного, наукового, технічного, технологічного
становлення та змін, в тому числі у фармації, була і залишається
проблема розвитку матеріально-технічної бази, зокрема, аптечної мережі
України збалансованої з потребами підготовки, перепідготовки, атестації
й раціонального використання кадрового потенціалу.

Структурно-статистичний аналіз основних показників діяльності за
по-воєнні роки (1911-1990 рр.) мають більш чіткі та взаємопов’язані
контури їх розвитку. Разом з тим за останні 5 років (2001-2005 рр.)
спостерігається зна-чне зростання суб’єктів господарювання
(ліцензіатів). Так, на кінець 1990 р. аптечна мережа складала понад 6,2
тис., а у 2001-2005 рр. близько 9 тис. аптек. Одночасно на
фармацевтичному ринку України з’явилося більш як 1,1 тис. оптових
складів, компаній. Зміни організаційної структури ускладнювали роботу
кадрів.

Таблиця 2

Ретроспективний аналіз показників діяльності аптеки, за методом
згладжування динамічного ряду за ковзною середньою

Роки

(n) До згладжу-

вання Після згладжування Розрахунки за методом згладжування Приріст

?±%

0,80

1,70

3,13

4,77

5,69

5,38

4,55*

2 87,2 87,2

3 88,0 87,9

4 88,7 89,4

5 91,5 92,2

6 96,5 96,6

7 102,7 102,1

8 107,3 107,6

9 113 112,5

10 116,3 100,0

*Розрахунок за методом визначення середньо-арифметичних значень:

?=26,01

?=21,46

113,0 – показник базисного року

103,58% — темп зростання середньозваженого (середньорічного) показника
екстраполяції (кореляції) на майбутній період;

Х – плановий показник на майбутній період;

?х – темп приросту середньозваженого (середньорічного) показника;

?±%(n-1) –ланцюговий показник приросту по відношенню до попереднього
року.

Примітка: * — дані які використані для методу середньоарифметичного

(середньостатистичного) визначення показника

Ретельний аналіз впливових показників з глибиною пошуку більш, як за 90
років показав, що на розвиток і динаміку фармацевтичної справи впливають
не лише зазначені фактори поглибленого вивчення структури аптечної
мережі, а і товарообіг, рецептура, співвідношення присутності на ринку
імпортної продукції та ліків вітчизняного виробництва. Так, кількість
аптек за 1946-1960 рр. зросла у 1,2 рази (2380 і 2885 – відповідно).
Одночасно спостерігається і підвищення рівня забезпеченості
фармацевтичної галузі кадрами, чисельність яких за цей період зросла у
1,7 рази. Аналіз показника вертикального ретроспективного ряду за
1960-1990 рр. також свідчить про пропорційне зростання аптечної мережі,
середньозважений показник якого складає – 27,8%, загальної чисельності –
53,5%, у тому числі провізорів – 54,9%, фармацевтів – 46,7%, чисельності
працюючих на одну аптеку – 20,0%, загальної чисельності провізорів та
фармацевтів на 10 тис. населення України – 36,3%, що свідчить про
кадрове укрупнення (зміцнення) аптек (табл. 3).

Поглиблений порівняльний аналіз структури, видів товарообігу, частки
стратегічного імпорту на фармацевтичному ринку України та вітчизняного
виробництва показав, що збільшення аптечної мережі, чисельності
персоналу динамічно впливало на рівень зростання обсягів реалізації
лікарських засобів. Слід підкреслити, що темпи зростання товарообігу
значно випереджали темпи зростання чисельності кадрів в аптечній мережі
у період до 1990 року.

Так, середньозважений показник темпу зростання за 1946-1990 рр. складав
98,2%, приріст загальної чисельності працюючих протягом цього періоду
коливався в межах 19,3% — 66,2%. Збалансованість показників діяльності
аптечної мережі свідчить про позитивну динаміку розвитку фармацевтичної
галузі та підвищення ефективності праці кадрового складу. Так,
середньозважений показник зростання товарообігу на одного працюючого,
який був одним з основних критеріїв навантаження, продуктивності праці
складав – 50,2%.

Аналітичні дані різних періодів одночасно свідчать і про
перевантаженість працюючих в аптеках внаслідок недоукомплектування
кадрів, особливо у післявоєнні роки. Наприклад, товарообіг з 1945 по
1960 рік збільшився майже у 5,7 рази (24,5 млн. крб., у перерахунку за
курсом 1961 р., до – 140,7 млн. крб.), а загальна чисельність зросла
лише у 2,3 рази (10579 та 23978 – відповідно). Отже, продуктивність
праці кадрів, їх навантаження до 1990 року легко встановити по
об’єктивному показнику ефективності праці персоналу – товарообігу на 1
працюючого, за умов стабільності цін на ліки.

Однак, стрибкоподібне зростання цін та значна відмінність вартості
імпортних лікарських засобів від препаратів вітчизняного виробництва та
їх співвідношення (питомої ваги) на фармацевтичному ринку України,
дискримінує показник товарообігу, як об’єктивного критерію у визначенні
ефективності праці персоналу аптек та підприємств промислової фармації
(табл.3;4). Така змінність помітно проявляється, починаючи з 90-х років
минулого століття і має стабільну тенденцію на теперішній час.

Таблиця 3

Середньозважений кластерний показник чисельності фармацевтичних
працівників на одну аптеку в ретроспекції аптечної мережі в Україні за
1911–1990 рр. (статистичні одиниці)

Ретроспек-тивний ряд

(роки)

Кількість аптек Загальна чисельність працюючих в аптечній мережі

У т. ч. Середньозважений показник чисель-ності працюючих на одну аптеку
Загальна чисельність провізорів та фармацевтів на 10 тис. населення

провізорів фармацевтів (пом. провізорів)

абс. ±?% абс. ±?% абс. ±?% абс. ±?% абс.

?

?

 

6

8

uooiaeaeiiiiiiaeiaeiiTHOTHTHTHoo

&

&

&

&

&

&

F

› ›eeeaaaUeaaOOOOEA???Ue¬

&

F

?

?

?

?

1/2kdUe

?

?0???$?

unnnnnnnnnnnniaeTHOEnnnnn

?% середньорічний показник 27,8

53,5

54,9

46,7

20,0

36,3

Таблиця 4

Ретроспективний аналіз експорту-імпорту фармацевтичної продукції
(1997-2004 рр.) млн. дол. США

Ретро-спективний ряд роки Загальний показник роздрібної реалізації
Експорт Імпорт Вітчизняного виробництва до загальної реалізації ЛЗ

абс. (?, % абс. (?, % абс. (?, % абс. %

1997 639,12 — 63,07 — 375,38 — 263,7 41,3

1998 462,75 -27,6 88,20 39,8 285,46 -24,0 177,3 38,3

1999 353,93 -23,5 59,16 -33,0 227,61 -20,3 126,3 35,7

2000 459,10 29,7 29,47 -50,2 245,12 7,7 214,0 46,6

2001 571,64 24,5 47,60 61,5 321,04 31,0 250,6 43,8

2002 783,05 37,0 42,91 -9,0 427,91 33,3 355,1 45,4

2003 976,12 24,7 54,04 25,9 597,11 39,5 379,0 38,8

2004 1019,3 4,4 66,21 22,5 745,54 24,9 273,4 26,9

Серед-ньоріч-ний приріст

9,9

8,2

13,2

Струк-тура ? млн. $ (2003-2004рр) 1995,4 14,6 120,25 6,3 1342,6 67,3
652,8 32,7

32,7

Струк-тура у нат. по-казн.ЛЗ млн. уп, % 1975,3 71,1 % до заг. т/о 55,1
2,8 551,0 27,9 1424,3 72,1

72,1

Як видно з табл. 4 за показником обсягу реалізації у грошовому виразі
частка лікарських засобів вітчизняного виробництва на фармацевтичному
ринку України складає у середньому за 2003-2004 рр. – 32,7%, а імпортної
продукції 67,3%. Показник структурного співвідношення імпорт-вітчизняне
виробництво у натуральних показниках (од.) готових лікарських засобів
(ГЛФ) має майже протилежне значення величин, а саме: 72,1% та 27,9% —
відповідно.

Таким чином, науково-обґрунтовані докази, вперше дають підстави для
переконливого висновку, що на теперішній час, навантаження на 1
працюючого за товарообігом ніяк не може бути об’єктивним ствердженням
ефективності діяльності персоналу і повинен бути переглянутим відносно
його використання для розрахунку нормативної чисельності штату аптечних
підприємств.

Розробка та наукове обґрунтування організаційно-методичних складових
технологій управління персоналом фармацевтичних підприємств,
гармонізованих до вимог GMP, GDP та GPР

Поетапне входження України до Європейського Союзу (ЄС) пов’язано з
рядом вимог. Зокрема, одним з першочергових завдань інтеграції до ЄС є
гармонізація нормативно-правової бази України, адаптованої до стандартів
та умов згідно з вимогами GMP, GDP та GPP ЄС. Друга глава GMP ES (Good
Manufacturing Practice for Medicinal Products ES) повністю присвячена
персоналу, де чітко визначені основні принципи та загальні вимоги до
окремих працівників та професійних угруповань. Окремо підкреслено, що
кожний співпрацівник повинен ясно розуміти індивідуальну
відповідальність, яка повинна бути задокументована. Весь персонал
обов’язково повинен проходити первинне та перманентне подальше навчання
у відповідності з його визначеними обов’язками за зайнятою посадою,
професією, згідно кваліфікаційних характеристик.

Фармацевтична галузь є специфічною областю діяльності, якість продукції
якої залежить від якісного складу персоналу його професійних знань,
вмінь, навичок. Усе це визначило необхідність наукового обґрунтування
розробки організаційно-методичних складових сучасних технологій
управління, підготовки, перепідготовки, удосконалення та атестації
персоналу фармацевтичних підприємств галузі, гармонізованих до
стандартів та норм GMP, GDP та GPP ЄС.

Завдання, обов’язки, необхідний професійний рівень та
освітньо-кваліфікаційні вимоги до персоналу визначаються
кваліфікаційними характеристиками за посадою працівника та окремих
професійних угруповань, які являються юридично-правовим підґрунтям для
вилучення застарілих та внесення до Державного Класифікатора ДК 003-95
новостворених професій, посад.

Відсутність кваліфікаційних вимог персоналу підприємств з виробництва
лікарських засобів та поява новостворених професій на ринку праці у
фармації потребувала розробки кваліфікаційних характеристик нового
покоління для відсутніх та нововведених посад, напрямів роботи за
фахом згідно з міжнародним форматом стандартної класифікації професій.

Отже, розробка методологічних засад при створенні кваліфікаційних
характеристик для окремих посад, професійних угруповань та їх кодувань
нами здійснена відповідно до Міжнародної стандартної класифікації
професій ISCO-88 та відповідного Держстандарту України ДСТУ – 3739-98
(рис.1).

Х

ХХ

ХХХ

ХХХХ

ХХХХХ

1 2 1 0.1 код групи
“Уповноважена особа”

1 2 1 0 код
підкласу

1 2 1 код класу

1 2 код
підрозділу

1 код
розділу “Керівники”

Рис.1. Схема ієрархічної структури кодових визначень

Слід зазначити, що для кодування нововведених посад, спеціальностей,
професій, напрямів робіт (Х), полегшення користування, приведені також
коди та номери випусків “Общесоюзного классификатора профессий
должностей и тарифных разрядов” (ОКПДТР) та “Единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих” (ЕТКС)
за схемою, наведеною на рис.1.

У зв’язку з цим нами проаналізовано і узагальнено більш ніж 860
статистичних одиниць посад, професій ОКПДТР, ЕТКС та ДК 003-95, що є
єдиними для усіх галузей народного господарства. З них нами обрано та
розроблено з урахуванням специфічної діяльності підприємств
фармацевтичної галузі та сучасних вимог GMP, GDP та GPP кваліфікаційні
характеристики за 52 спорідненими професіями (119-ти посад). Зокрема,
персоналу цеху стерильного, ампульного виробництва, твердих та м’яких
лікарських форм та інших професійних угруповань за 36; 28; 55 посадами –
відповідно.

За окремим дорученням Міністерства охорони здоров’я України нами
розроблені та обговорені широким загалом науковців та практиків
кваліфікаційні характеристики для “Уповноваженої особи аптеки, аптечної
бази (складу)” та “Уповноваженої особи фармацевтичного підприємства з
виробництва лікарських засобів”.

Доповнення, зауваження з експертними висновками проектів кваліфікаційних
характеристик надіслали 7 АО “Фармація”, 5 підприємств промислової
фармації, 6 Держінспекцій з контролю якості лікарських засобів, 15
науковців вищих навчальних закладів.

Фрагмент блок-схеми алгоритму процедури розробки кваліфікаційних
характеристик посад “Уповноважена особа (особи)” для підприємств з
виробництва лікарських засобів, аптек, аптечних баз (складів)
ілюструється змістовною частиною модуля А (табл.5).

Таблиця 5

Модуль А. Фрагмент блок-схеми алгоритму процедури розробки
кваліфікаційних характеристик посад “Уповноважена особа (особи)”
підприємств з виробництва лікарських засобів, аптек, аптечних баз
(складів)

[розроблені кваліфікаційні характеристики
направлено

до МОЗ України (реєстраційний номер 12/66-312 від

25.02.2004 р.) ]

За дорученням МОЗ України для перспективних інноваційних напрямів
фармацевтичної діяльності розроблені “Правила надання транспортних та
кур’єрських послуг закладами поштового зв’язку при реалізації лікарських
засобів суб’єктами фармацевтичної діяльності” (“Ліки на замовлення”).
Розроблені Положення, програми та учбові плани для перепідготовки,
удосконалення та атестації персоналу підприємств промислової фармації.
Наведені вище інструктивно-методичні документи рекомендовані вченою
радою КМАПО ім. П.Л.Шупика та затверджені ПК “Фармація” МОЗ України та
АМН України.

ВИСНОВКИ

На підставі глибокого ретроспективного аналізу основних показників
діяльності фармацевтичної галузі України, зокрема, розвитку аптечної
мережі, динаміки та обсягів реалізації лікарських засобів встановлено
закономірний вплив на розміщення та ефективність використання кадрів, їх
якісного та чисельного складу. На основі вивчення вітчизняного і
зарубіжного досвіду проведення державної кадрової політики у
фармацевтичному секторі охорони здоров’я розроблені та запропоновані
сучасні рішення визначеної проблеми щодо наукового обґрунтування
організаційно-методичних підходів підвищення ефективності діяльності
персоналу підприємств фармацевтичної галузі.

2. Вперше в Україні, ґрунтуючись на великому масиві даних взятих для
аналізу основних показників діяльності суб’єктів господарювання аптечної
галузі (1911-2005 рр.) встановлено, що для визначення продуктивності
(ефективності) праці персоналу фармацевтичних підприємств та аптек,
показник обсягу товарообігу втратив свою значимість. Теоретично
обґрунтовано, що одним з основних критеріїв визначення ефективності
(продуктивності) праці на 1 працюючого є натуральний кількісний показник
реалізації (виробництва) ГЛФ, одиниці готової продукції.

Доведено, що зростання обсягів виробництва, реалізації лікарських
засобів потребує змін чисельності, розміщенні, перепідготовки персоналу
та вдосконалення заходів щодо підвищення ефективності в їх діяльності.

Вперше в Україні розроблені кваліфікаційні характеристики нововведених
посад “Уповноважена особа аптеки, аптечної бази (складу)”, “Уповноважена
особа фармацевтичного підприємства з виробництва лікарських засобів” та
Довідник кваліфікаційних характеристик нового покоління професій
працівників для професійного угруповання “Робітники та службовці”
підприємств фарміндустрії. Теоретично та практично доведена та
обґрунтована доцільність включення їх до Державного Класифікатора
Професій ДК 003-95.

Вперше в Україні, за дорученням Міністерства охорони здоров’я України,
розроблені “Правила надання транспортних та кур’єрських послуг закладами
поштового зв’язку при реалізації лікарських засобів суб’єктами
фармацевтичної діяльності” (“Ліки на замовлення”). Доведена та науково-
обґрунтована доцільність запровадження такого інноваційного напрямку у
практичну діяльність відповідних суб’єктів господарювання.

6. Розроблено “Положення про атестацію Персоналу підприємств з
виробництва та контролю якості лікарських засобів”, що дозволяє фахівцям
підприємств фарміндустрії реалізувати своє право на перепідготовку,
удосконалення, спеціалізацію та їх атестацію на кваліфікаційну категорію
(рівень професійної компетентності).

Розроблено програму та навчальний план циклу тематичного удосконалення
“Організація дистанційного навчання в фармації”.

Для підвищення ефективності діяльності аптек, навчання кадрів
запропоновано інформаційний лист “Застосування системи
інформаційно-довідкових послуг населення щодо лікарських препаратів і
отримання медичних послуг”.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНО В ПУБЛІКАЦІЯХ

Довідники

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Р.2,
вип.1 Охорона здоров’я (Фармація) / Розр.: В.А. Загорій, М.С.
Поно-маренко, Н.Б. Вовк, Т.М. Пономаренко, Г.В. Загорій. Затв. ПК
“Фармація” МОЗ України та АМН України. – К.: Вид-во “Поліфарм – 2000”. –
2005. — 77 с. (Дисертант особисто проаналізував 860 споріднених посад
професій й підготував проекти кваліфікаційних характеристик та довідник
до типографського видання).

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (зміни та
доповнення № 1). Уповноважена особа аптеки, аптечної бази (складу). Р.1.
Охорона здоров’я (Фармація) / Розр.: М.С. Пономаренко, Н.О. Ветю-тнева,
В.А. Загорій, Н.І. Паршина, Т.М. Пономаренко, Г.В. Загорій. Затв. ПК
“Фармація” МОЗ України та АМН України. – К.: Вид-во “Поліфарм – 2000”. –
2005. — 3 с. (Дисертант особисто провів аналіз літератури, прийняв
безпосередню участь у розробці кваліфікаційних характеристик, підготував
до типографського видання).

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (зміни та
доповнення № 2). Уповноважена особа фармацевтичного підприємства
лікарських засобів Р.2. Охорона здоров’я (Фармація) / Розр.: М.С.
Поно-маренко, Н.О. Ветютнева, В.А. Загорій, Т.М. Пономаренко, Г.В.
Загорій. Затв. ПК “Фармація” МОЗ України та АМН України. – К.: Вид-во
“Поліфарм – 2000”. – 2005. — 4 с. (Дисертант особисто провів аналіз
літератури прийняв безпосередню участь у розробці кваліфікаційних
характеристик, підготував до типографського видання).

Положення

1. Положення про атестацію Персоналу підприємств з виробництва та
контролю якості лікарських засобів / Розр.: В.Г. Варченко, В.А. Загорій,
М.С. Пономаренко, Ю.В. Підпружников, О.Є. Антипова, О.П. Баула,
Т.М. Пономаренко. Затв. ПК “Фармація” МОЗ України та АМН України. – К.:
Вид-во “Поліфарм – 2000”. – 2004. — 12 с. (Дисертант особисто провів
аналіз нормативно-правових чинників, літературних джерел, безпосередньо
прийняв участь у розробці Положення, підготував до типографського
видання).

Правила

1. Правила надання транспортних та кур’єрських послуг закладами
поштового зв’язку при реалізації лікарських засобів суб’єктами
фармацевтичної діяльності (“Ліки на замовлення”) / Розр.: М.С.
Понома-ренко, Н.О. Ветютнева, В.М. Скопіченко, Т.М. Пономаренко. Затв.
ПК «Фармація» МОЗ України та АМН України. – К.: Вид-во «Поліфарм –
2000». – 2004. – 12 с.(Дисертант особисто провів аналіз
нормативно-правових, законодавчих чинників, літературних джерел та їх
узагальнив, підготував до типографського видання).

Наукові статті у фахових виданнях

Пономаренко М.С., Загорій В.А., Огороднік В.В., Сятиня М.Л., Бабський
А.А., Пономаренко Т.М. Стратегічне планування діяльності окремих
фармацевтичних фірм, компаній і галузі у цілому на основі
мар-кетингового аналізу фармацевтичного ринку // Фармац. журн.– 2001.- №
4. – С. 11-15. (Дисертант визначив основні фактори впливу на
фармацевтич-ний ринок України, провів вибір методів дослідження, прийняв
участь у написанні статті).

Загорій В.А. Іванисенко В.Г., Разумний А.Г., Пономаренко Т.М. Система
безперервного підвищення кваліфікації співробітників усіх рівнів як
реалізація головних положень GMP// Фармац.журн. –2003.- № 3 – С.39-41.
(Дисертант особисто провів аналіз фахової літератури, Настанов GMP ES,
виконав підготовку статті до друку).

Пономаренко М.С., Сятиня М.Л., Вовк Н.Б., Огороднік В.В., Івани-сенко
В.Г., Сабо Я., Борищук В.О., Бабський А.А., Пономаренко Т.М.
Концептуальні підходи щодо теоретичної реформи безперервної
післядипломної освіти фармацевтичних кадрів упродовж життя // Фармац.
журн. –2004. — № 5. – С. 20-24. (Дисертантом викладені особисті
результати вивчення проблеми та разом з авторами взяв участь у дискусії
та підготовки статті до друку).

Загорій В.А., Пономаренко М.С., Огороднік В.В., Баула О.П., Сятиня М.Л.,
Пономаренко Т.М., Бабінцева Л.Ю. Проблеми та перспективи перепідготовки,
удосконалення та атестації персоналу зайнятого у сфері виробництва та
контролю якості лікарських засобів //Зб. наук. пр. співробітників КМАПО
ім.П.Л.Шупика.–К.:2004.–Книга 1, вип.13.–С.509-523. (Дисертантом
використані особисті результати з вивченої проблеми, запропоновані шляхи
вдосконалення системи перепідготовки та атестації кадрів, брав участь у
написанні статті).

Пономаренко Т.М. Теоретична реформа кадрової політики, її
науково-організаційні та практичні обґрунтування, згідно з вимогами GMP
ES до персоналу підприємств з виробництва і контролю якості лікарських
засобів // Зб. наук. пр. співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика. – К.:
2004. – Книга 2, вип. 13. –С. 589-595.

Пономаренко Т.М. Формування кадрового потенціалу належного
освітянського, професійного та кваліфікаційного рівня відповідно до
вимог GMP. Повідомлення І // Фармац. журн. – 2004. — № 4. –С.25-29.

Пономаренко Т.М. Формування кадрового потенціалу належного
освітянського, професійного та кваліфікаційного рівня відповідно до
вимог GMP. Повідомлення ІІ // Фармац. журн. – 2005. — № 1. –С.20-25.

Пономаренко М.С., Огороднік В.В., Янош Сабо, Краснянська Т.М.
Необхідність оптимізації традиційних і психологічних аспектів
фармацевтичного навчання спеціалістів протягом усього періоду їх
трудової діяльності // Фармац. журн. – 2005. — № 3. – С. 25-30.
( Дисертант особисто визначив місце і роль психологічних факторів
та їх вплив на формування особистості, прийняв участь у написанні
статті).

Краснянська Т.М. Ретроспективний аналіз та сучасний стан кадрового
забезпечення фармацевтичної галузі України // Фармац. журн. – 2005. — №
4. – С. 5-9.

Матеріали з’їздів і конференцій

Іванисенко В.Г., Пономаренко Т.М. Оволодіння принципами виявлення
побічної дії ліків – невідкладне питання підвищення професійної
підготовки лікарів і провізорів // Тез. навч.-метод. конф. IV мед. фак.
Нац. мед. ун-ту ім. О.О.Богомольця “Актуальні питання професійної
підготовки лікарів”. –К.: 2003. –С.65-66. ( Дисертант особисто приймав
участь в обробці матеріалу та написанні і підготовці до друку тез).

Мінцер О.П., Бабінцева Л.Ю., Пономаренко Т.М. Дистанційна післядипломна
освіта фармацевтичних кадрів та персоналу підприємств-виробників
лікарських засобів // Матер. наук.-практ. IV конф. з міжнародною участю
“Інформаційні технології в охороні здоров’я та практичній медицині.” –
К.: 2004. – С. 107-108. (Дисертантом особисто підготовлено змістовну
частину наповнення програми навчання персоналу, брав участь у підготовці
Інформаційного листа з цієї тематики та написанні зазначених тез).

Огородник В.В., Пономаренко Т.Н., Гридчина И.В. Современная роль
провизора в рациональном использовании лекарственных средств // Зб.
матер. наук.-практ. конф. “Клінічна фармація в Україні”. Х.: Изд-во НФАУ
“Золоті сторінки”, 2005. – С. 74. (Використані результати власних
досліджень. Дисертант прийняв участь у підготовці та написанні тез).

Інформаційний лист

1. Інформаційний лист № 229-2002 про нововведення в системі охорони
здоров’я // Застосування системи інформаційно-довідкових послуг
населенню щодо лікарських препаратів й отримання медичних послуг /
Розр.: Л.Ю. Бабінцева, О.П. Мінцер, Т.М. Пономаренко, В.В. Соломонов.
–К.: “Укрмедпатентінформ”. – 2002. – 4 с.( Дисертант провів збір та
інтерпретацію даних телерекламної продукції, підготував окрему статтю).

АНОТАЦІЯ

Краснянська Т.М. Наукове обґрунтування організаційно-методич-ного
забезпечення ефективної діяльності персоналу підприємств фарма-цевтичної
галузі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук
за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація
фармацевтичної справи. – Київська медична академія післядипломної освіти
ім. П.Л.Шупика МОЗ України, Київ, 2006.

Вперше проведене ретроспективне дослідження динаміки показників розвитку
та сучасний стан аптечної галузі України за період з 1911 по 2004р.
Серед них — кількісний та якісний склад кадрів згрупований в інтервалі –
10 років.

Вперше науково обґрунтовано і доведено, що показник товарообігу на 1
працюючого в результаті нестабільності цін не може бути об’єктивним
показником продуктивності праці.

Вперше для персоналу підприємств промислової фармації, “Уповноваженої
особи” з контролю якості лікарських засобів, розроблені кваліфікаційні
характеристики нового покоління посад, професій та деяких професійних
угруповань.

Розроблені основні організаційно-методичні рекомендації, Положення,
програми та учбові плани для організації повноцінної підготовки,
перепідготовки, удосконалення та атестації кадрів, що є визначальними
факторами, що активно впливають на підвищення рівня та ефективності
праці персоналу підприємств фармацевтичної галузі.

Результати досліджень рекомендовані до практичного застосування на
підприємствах фармацевтичної галузі та вищих учбових закладах.

Ключові слова: фармацевтична галузь, аптеки, управління, післядипломна
освіта, кваліфікаційні характеристики, “Уповноважена особа”, лікарські
засоби, виробництво.

АННОТАЦИЯ

Краснянская Т.Н. Научное обоснование организационно-методиче-ского
обеспечения эффективной деятельности персонала предприятий
фармацевтической отрасли. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук
по специальности 15.00.01 – технология лекарств и организация
фармацевтического дела. – Киевская медицинская академия последипломного
образования им. П.Л. Шупика, Киев, 2006.

Впервые проведено комплексное ретроспективное исследование динамики
показателей развития и современного состояния аптечной отрасли Украины
за период с 1911 по 2004 гг. Среди них – количественный и качественный
состав кадров сгруппированного в интервале – 10 лет.

Впервые научно обосновано и доведено, что показатель товарооборота на 1
работающего, в результате нестабильности цен, не может быть объективным
показателем трудоемкости работника.

Впервые для персонала предприятий промышленной фармации,
“Уполномоченного лицо” по контролю качества лекарственных средств
разработаны квалификационные характеристики нового поколения должностей,
профессий и отдельных профессиональных групп.

Разработаны основные организационно-методические рекомендации,
Положения, программы, учебные планы для организации полноценной
подготовки, переподготовки, усовершенствования и аттестации кадров,
которые являются определяющими факторами, активно влияющими на повышение
уровня и эффективности труда персоналу предприятий фармацевтической
отрасли.

Результаты исследований рекомендованы для практического использования на
предприятиях фармацевтической отрасли и в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: фармацевтическая отрасль, аптеки, управление,
последипломное образование, квалификационные характеристики,
“Уполномоченное лицо”, лекарственные средства, производство.

ANNOTATION

Krasnyanska T.M. Scientific substantiation of organizational and
methodological maintenance of efficient activity of the personnel of
pharmaceutical enterprises. – A manuscript.

Dissertation for the of Candidate of Pharmaceutical Science degree in
speciality 15.00.01 – Pharmaceutics and pharmacy organization. – Kyiv
Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L.Shupyk, Health
Ministry of Ukraine, Kyiv, 2006.

Society development level both in historic aspect and in a current
period was and remains dependent on economic and political regime of
scientific world outlook, defining developmental perspective of the
country including pharmacy as well. National pharmacy evaluative changes
have had influence on the condition, development of pharmacy branch,
staff’s training, advanced training, retraining, certification and their
efficient activity.

Doctor and pharmacist’s duties differentiation has determined the fate
of occupation and specialty – pharmacy. In 1728, the first pharmacy in
Kyiv was founded. At the beginning of XIX century (1810), three
pharmaceutical titles were defined: hezel, pharmaceutical chemist,
pharmacist. In 1845, the degree of Master of pharmacy instead of
pharmaceutist was introduced. During ex-Soviet Union period, the degree
of Master was forgotten.

At all periods of historic development of pharmacy, there were changes
in organizational approaches, methods, activity forms and the personnel
structure, names of positions, specialties but the requirements for the
personnel’s knowledge, professional competence and responsibility before
the society of the country remained unchangeable. Therefore, there are
no more: Gezely, pharmaceutist, receptor-controller, assistant
pharmaceutical chemist, signaturant. Instead of them, the following
pharmaceutical specialties were included into nomenclature:
pharmaceutical chemist, head pharmaceutical chemist, general
pharmaceutical chemist, pharmaceutical chemist-analyst, clinical
pharmacist, intern pharmaceutist, engineer-technologist, master of
industrial pharmacy. Thus, instead of one specialty-pharmaceutical
chemist, not long ago, 10 innovated occupations (specialties) have
appeared at a labour market of pharmaceutical sectors. These changes and
appearance of innovated occupations, positions require the development
of qualification characteristics and their inclusion into the list of
State Classificatory DK 003-95.

The integration into the Bologna process accelerates the changes in
pharmaceutical education system which defines a 2-level form of training
specialists, that is, a Bachelor and a Master of Pharmacy. Participant
counrties which have become integrated into the Bologna process are
bringing the system of education to conformity.

For the first time, a retrospective investigation of dynamic development
parameters and current state of pharmacy sphere in Ukraine within the
period of 1911 — 2004 has been carried out. Among them – staff’s
quantitative and qualitative structure grouped in an interval of 10
years.

It has been scientifically substantiated and proved for the first time
that a turnover index per one working person cannot be an objective
indicator of labour productivity as a result of unstable prices.

The analysis of normative and legal base has shown that so far, the
requirements for positions, professions of the personnel in enterprises
manufacturing medicinal products have not been developed.

It does not enable one to implement a system of continuing postgraduate
education for the workers of the whole branch, to become integrated into
the Bologna space and to increase labour effectiveness.

Qualification characteristics for the positions «Representative person
of a pharmacy, a pharmacy base (store)», «Representative person of
pharmaceutical enterprises manufacturing medicinal products», «Reference
book of qualification characteristics of professional groupings «workers
and employees» for the personnel of industrial pharmacy enterprises, in
particular, workshops manufacturing injectable (ampule) preparations and
soft drugs have been developed, respectively coordinated and suggested.

Qualification characteristics of a new generation meet ISCO-88
requirements: International Standard Classification of occupations (ILO,
Geneva, State Standard of Ukraine DCTY – 3739-98, State Classificatory
of Professions in Ukraine DK 003-95.

Personnel’s duties, required knowledge volume and education
classification level have been estimated according to GMP ES (Good
manufacturing Practice for medicinal products) requirements and article
23 of the Directives 75/319 ES.

According to Qualification Requirements, Regulations on retraining,
advanced training, specialization and certification of the personnel
engaged in the sphere of manufacturing, marketing and realization of
medicinal products at institutions of postgraduate education in
conformity with the Bologna process, have been developed.

For this purpose, a Program and a Curriculum, for the course of Topical
Advanced Training «Organization of Distance Education in Pharmacy» for
different forms of education of the personnel: full-time attendance,
learning by correspondence, full-time – correspondence learning forms.

With the aim of improving the personnel training efficiency on
concretely determined themes and Informational Letter «The use of a
system of information-reference services for the population concerning
medicinal products and receiving medical services has been developed and
sent by us.

Key words: pharmaceutical branch, pharmacies, management, postgraduate
education, qualification characteristics, «Representative person»,
medicinal products, manufacturing.

PAGE 11

PAGE 23

Ні

Професійне угруповання посад “Уповноважена особа” (УО)

Існують аналоги кваліфікаційних характеристик для аптек, аптечних
складів

Наявність доручення

МОЗ України

Доручення першого заступника Міністра охорони здоров’я України №
08.01-35/218 від 03.02.04

Так

Необхідно створити

робочі групи

Вирішити питання щодо створення творчих груп від: підприємств, аптек,

контрольно-дозвільних органів

Так

Ні

Існують вимоги кваліфікаційних характеристик УО

Для промислових

підприємств (GMP ES)

Так

Ні

Ні

Почати розробку

цих документів

Так

Обов’язки робочої

групи розподілені

Продовжити

почату роботу

Так

На засіданні робочої групи розподілити їх обов’язки

Похожие записи