НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КМІТА Євген Вікторович

УДК 629.7.07:81.2

Методика навчання пілотів веденню радіообміну на міжнародних повітряних
трасах в умовах дефіциту часу

13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні науки)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Державній льотній академії України, Міністерство
освіти і науки України, м. Кіровоград

Науковий керівник — доктор педагогічних наук, доцент

Ягупов Василь Васильович,

Науково-методичний центр військової освіти, начальник

Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, доцент

Нещадим Микола Іванович,

Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України,
головний науковий співробітник відділу теорії та практики педагогічної
майстерності

кандидат педагогічних наук, старший

науковий співробітник

Ткаченко Олександр Анатолійович,

Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки, доцент
кафедри психології

Провідна установа —

Українська інженерно-педагогічна академія, кафедра педагогіки та
методики професійного навчання, Міністерство освіти і науки України, м.
Харків

Захист відбудеться “3” березня 2005р. о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 26.004.11 у Національному аграрному
університеті за адресою: 03041, м. Київ, вул. Героїв оборони, 15,
навчальний корпус 3, аудиторія 65

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного
університету за адресою: 03041, м. Київ, вул. Героїв оборони, 13,
навчальний корпус 4, кімната 41

Автореферат розісланий “27 ” січня 2005р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Свистун В.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Науково-технічний прогрес в авіації вимагає
суттєвого корегування підготовки льотного складу (ЛС) до професійної
діяльності, а проблема безпеки польотів (БП) – безпосереднього
врахування людського фактору. Слід зазначити, що однієї зі складових
професійної майстерності пілота, яка суттєво впливає на людський фактор
в авіації, є культура його професійного спілкування англійською мовою.

Збільшення обсягу міжнародних повітряних перевезень призвело до різкого
збільшення мовної взаємодії пілотів із застосуванням мови фразеології,
розробленої на базі не тільки російської мови, але й англійської,
французької та ін. Дослідження англійської організації Aerospace
Linguistic Foundation, у процесі яких порівнювалися 18 мов, показали, що
вибір англійської мови в авіації, як офіційної мови радіообміну, є
найоптимальнішім, оскільки за статистичними даними при її використанні
відбулося значно менше авіаційних подій на 1 млн. польотів (2 проти 5)
ніж при використанні інших. Відповідно ведення радіообміну пілотами цією
мовою, особливо в умовах дефіциту часу, є актуальною науковою проблемою.
Відомо, що льотна діяльність висуває до психіки пілота максимальні
вимоги, бо вона передбачає його напружену інтелектуальну і рухову
діяльність в умовах підвищеного емоційно-вольового стресу. При цьому, у
польоті число мінімально необхідних дій та операцій може досягати межі
людських можливостей.

Пілотові в екстремальних умовах польоту на тлі високого
емоційно-вольового напруження, які можуть бути викликані порушеннями у
функціонуванні навігаційного устаткування і різних систем літака,
можливою погрозою для власного життя, а також життя пасажирів, необхідно
вчасно зреагувати на ці несправності, адекватно оцінювати обстановку,
прийняти єдино вірне рішення і реалізувати його згідно з Порадниками
щодо льотної експлуатації та здійснення польотів. Усе це необхідно
виконати в максимально короткий час, з високою точністю і безумовною
надійністю. Адже часовий фактор для пілота в цих умовах стає
вирішальним. Відповідно виникає проблема дефіциту часу, що залежить
також від психічних і психофізіологічних можливостей людини.

Також відбулося різке збільшення кількості польотів і пасажиропотоку на
країни ближнього і далекого зарубіжжя, що значно ускладнило професійну
діяльність ЛС. Згідно зі звітом Міждержавного авіаційного комітету,
поява авіакомпаній країн СНД на міжнародних повітряних трасах (МПТ)
призвело до значного збільшення авіаційних подій і катастроф через
допуск ЛС до роботи на них без відповідного рівня їх професійної
підготовленості. При цьому, за останні роки збільшилась кількість подій,
пов’язаних з відсутністю в нього професійної мовної культури введення
радіообміну англійською мовою як у звичайних, так і в позаштатних умовах
льотної діяльності. Основними причинами таких подій є недостатній рівень
знань у пілотів щодо розмовної англійської мови; відсутність у них
системних знань стандартної й нестандартної фразеології радіообміну
англійською мовою, навичок і вмінь володіння професійною льотною мовою;
недостатнє взаєморозуміння в процесі ведення ними радіообміну із
диспетчерським пунктом аеропорту; неадекватне оцінювання ними різних
позаштатних ситуацій; прийняття помилкових рішень та їхнє передавання по
каналах радіозв’язку на диспетчерський пункт; іноді пілоти не вміють
переводити одиниці виміру висоти польоту (метри у фути), встановлені
стандартами Міжнародної організації цивільної авіації; уповільнене
сприйняття інформації в ситуаціях, що вимагають швидкого ухвалення
рішення та ін.

При цьому спостерігаються суттєві складності в процесі ведення ЛС
радіообміну англійською мовою, бо спілкування іноземною мовою передбачає
значно більшу кількість розумових дій та операцій пілотів, пов’язаних з
лексико-граматичним оформленням висловлювань, ніж при спілкуванні рідною
мовою. Різко зростає навантаження на оперативну пам’ять пілота,
підвищуються вимоги до його довільної уваги, що призводить до збільшення
кількості речових помилок, ослаблення контролю якості мови та
ускладнення розподілу уваги між значеннєвим і формально-мовним рівнями
висловлювання своїх думок. Результат – викривлене сприйняття пілотом
інформації, непрофесійне її осмислення й інтерпретація.

Пілот, на думку Р.М. Макарова, може бути професійно підготовленим, але в
екстремальних умовах діяльності в залежності від типу реакцій може бути
практично безпомічним через відсутність у нього стресостійкості,
психологічної готовності до льотної діяльності. У цих умовах пілот у
залежності від його індивідуально-психічних якостей і особливостей,
професійної підготовленості до льотної діяльності може поводитися
по-різному. Наприклад, допускати зайві дії та операції, пропускати
сигнали, невірно їх інтерпретувати, давати помилкові команди, приймати
необґрунтовані рішення й неадекватно їх реалізовувати. У таких умовах
виникає дефіцит часу й інформації. У пілота, як правило, виникають
негативні емоційні прояви – страх, розгубленість, шок, невпевненість у
собі й ін. Якщо до цього додається недостатнє володіння англійською
мовою, то це призводить до суттєвих “збоїв” при сприйнятті й обробці
інформації, її передаванні. Така ситуація може виникнути і при невірному
оформленні російсько-, україномовної інформації англійською мовою.

Відповідно, культуру професійного спілкування у майбутніх пілотів
необхідно формувати у процесі занять з іноземної мови. У зв’язку з цим
на перший план виходить проблема ефективних методик викладання
англійської мови у ВНЗ. За останні роки намітилася тенденція до
комплексного її дослідження. Розроблено значну кількість дидактичного
матеріалу для студентів, пов’язаного зі максимально ефективним
використанням часу, який відводиться для їх мовної підготовки. Проте,
практично, відсутні дисертаційні дослідження, теоретичний і методичний
матеріали, пов’язані з підготовкою студентів до професійного спілкування
англійською мовою в умовах дефіциту часу. Таким чином, теоретичне
обґрунтування методики ведення радіообміну англійською мовою майбутніми
пілотами в умовах дефіциту часу та її експериментальна перевірка є
актуальною педагогічною проблемою.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація
виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт на базі Міжнародної
академії проблем людини в авіації і космонавтиці й пов’язана з темою
“Педагогічні основи складання тестів іноземною мовою для мовного
тестування в Збройних Силах України”, що розробляється в
Науково-методичному центрі військової освіти Міністерства оборони
України.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати особистісно орієнтовану
методику навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну на міжнародних
повітряних трасах в умовах дефіциту часу й експериментально перевірити
її ефективність у період їх предтренажерної і тренажерної підготовок.

Концепція дослідження. Аналіз підготовки авіаційних фахівців до ведення
радіообміну на МПТ показав, що, незважаючи на численні дослідження,
проведені за останні роки, збільшення кількості навчальних годин на
вивчення іноземних мов, проблема формування у пілотів культури
іншомовного спілкування залишається однією з найбільш актуальних у їх
підготовці. Основна причина недостатньої надійності ведення радіообміну
на МПТ пілотами неангломовних країн корениться, насамперед, у
відсутності діяльнісного та особистісного підходів до процесу формування
у них знань, навичок і умінь (ЗНУ) цього радіообміну. Зокрема, навчання
веденню радіообміну на МПТ майбутніх пілотів в умовах дефіциту часу у
льотних ВНЗ не проводиться взагалі. Як наслідок цього страждає якість
підготовки авіафахівців до ведення радіообміну на МПТ, особливо в
екстремальних умовах польоту.

Зважаючи на те, що навчання веденню радіообміну на МПТ майбутніх пілотів
є невід’ємною частиною процесу формування в них професійної культури і
надійності, стає можливим формування у них достатньо стійких навичок і
вмінь володіння англійською мовою радіообміну як у звичайних, так і в
ускладнених умовах польоту шляхом творчого застосування особистісно
орієнтованої методики навчання в процесі квазіпрофесійної діяльності в
умовах дефіциту часу. При цьому дидактичне й психологічне навантаження
визначені цілями і задачами тренажерної підготовки, виконанням робочих
функцій навчального польоту й спрямовані на зміну стану організму
курсантів-пілотів, на придбання ним оптимального рівня адаптованості до
професійного навантаження. У результаті цього в їх психіці відбувається
накопичення нових функціональних станів, мобілізація і розгортання
внутрішніх ресурсів, що дозволяють формувати не тільки оптимальні
характеристики льотного складу в звичайних і екстремальних умовах
польоту, але й стійкі навички та вміння ведення радіообміну на МПТ в
умовах дефіциту часу.

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що:

1. Формування професійного ведення радіообміну на міжнародних повітряних
трасах в екстремальних ситуаціях майбутніми пілотами буде досягнуто,
якщо буде науково обґрунтована особистісно орієнтована методика їх
навчання веденню радіообміну в умовах дефіциту часу.

2. Творче навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну на міжнародних
повітряних трасах в умовах дефіциту часу на основі використання теорії
поетапного формування розумових дій (ТПФРД) у процесі виконання
квазіпрофесійної діяльності безпосередньо на комплексному тренажері
літака (КТЛ) Ан-12 дозволить сформувати оптимальні рівні навичок і вмінь
володіння англійською мовою в умовах дефіциту часу як у стандартних, так
і в екстремальних умовах польоту.

Відповідно до мети дослідження та висунутої гіпотези ставилися такі
завдання:

1. Проаналізувати наукову літературу з проблеми навчання іноземних мов у
вищих навчальних закладах цивільної авіації (ВНЗ ЦА) і формування в них
культури професійного спілкування у майбутніх пілотів.

2. Провести аналіз теорії і практики підготовки у вищих навчальних
закладах цивільної авіації майбутніх пілотів до ведення радіообміну на
міжнародних повітряних трасах в умовах дефіциту часу.

3. Теоретично обґрунтувати особистісно орієнтовану методику навчання
курсантів-пілотів веденню радіообміну на міжнародних повітряних трасах в
процесі квазіпрофесійної діяльності в умовах дефіциту часу із
застосуванням елементів концепції теорії поетапного формування розумових
дій та проблемного навчання.

4. Експериментально перевірити ефективність особистісно орієнтованої
методики навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну англійською
мовою в умовах дефіциту часу в процесі виконання ними квазіпрофесійної
діяльності безпосередньо на комплексному тренажері літака Ан-12 у період
предтренажерної й тренажерної підготовок.

5. Розробити методичні рекомендації для науково-педагогічних працівників
по удосконалюванню навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну на
міжнародних повітряних трасах в умовах дефіциту часу.

Об’єкт дослідження – процес навчання курсантів-пілотів веденню
радіообміну на міжнародних повітряних трасах у вищих льотних навчальних
закладах.

Предмет дослідження – концепція, принципи, методи, форми і послідовність
навчання курсантів-пілотів вищих льотних навчальних закладів веденню
радіообміну в умовах дефіциту часу на міжнародних повітряних трасах.

Методи дослідження. Комплексний характер проблеми дослідження потребував
усебічного її вивчення і застосування комплексу методів дослідження, які
можна умовно розділити на такі групи:

теоретичні: вивчення й аналіз літературних джерел і документів ІКАО;
абстрагування, класифікація і систематизація теоретичних і
експериментальних даних; конкретизація теоретичного знання, індукція і
дедукція; порівняльний аналіз; теоретичне моделювання польотів на МПТ на
сучасних електронних тренажерних пристроях;

емпіричні й експериментальні: вивчення і прогнозування сучасного стану
підготовки майбутніх пілотів до льотної діяльності; спостереження;
анкетування; бесіди; аналіз рівня успішності курсантів; аналіз передумов
до льотних подій згідно з особистими льотними книжками курсантів;
проведення констатуючого і формуючого експериментів; практичне
моделювання польотів на МПТ на сучасних електронних тренажерних
пристроях з максимальним відтворенням реальних умов польоту в ситуації
дефіциту часу; методи оцінювання психофізіологічної “вартості”
професійної діяльності;

методи математичної статистики (статистичний аналіз показників за
допомогою математичної статистики).

Методологічну основу дослідження складають:

положення про особистість як суб’єкт життєдіяльності й розвитку
(В.П. Андрущенко, І.Д. Бех, В.І. Бондар, І.А. Зязюн, В.Г. Кремень,
В.В. Рибалка, О.Я. Савченко, В.О. Татенко та ін.); специфіку професійної
діяльності та її обумовленість об’єктивними і суб’єктивними факторами
(К.О. Абульханова-Славська, О.Г. Асмолов, М.І. Нещадим); особистісно
орієнтований підхід до навчання і виховання (І.Д. Бех,
О.В. Бондаревська, Є.Ф. Зеєр, Г.М. Романцев, О.М. Пєхота, С.І. Подмазін,
Є.С. Полат, О.В. Киричук, В.В. Ягупов); системний підхід до аналізу та
обґрунтування досліджуваних педагогічних явищ (П.К. Анохін,
В.Г. Афанасьєв, І.В. Блауберг, Т.А. Ільїна, М.С. Каган, Н.В. Кузьміна,
Є.С. Маркарян та ін.); творче використання ТПФРД (П.Я. Гальперін,
Н.Ф. Тализіна) і проблемного навчання (М.І. Махмутов);

ідеї й установки в державних нормативних документах з проблем освіти
(Закони України “Про освіту” і “Про вищу освіту”, Державна національна
програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), Національна доктрина
розвитку освіти та ін.);

роботи, присвячені безпеці польотів (Ю.Г. Алексєєв, Л.Л. Анцелілович,
Б.П. Бугаєв, В.Г. Денисов, Н.І. Владіміров, А.М. Гузій; В.І. Жулєв,
І.С. Іванов, В.Г. Воробьйов, Б.В. Зубков, Б.Д. Уріновський;
В.М. Ганьшин, В.А. Русол та ін.); авіаційному радіозв’язку і навчанню
веденню радіообміну (В.А. Анисимов, В.Є. Зазнов, А.М. Левін;
О.В. Антонов; Т.А. Архарова; О.П. Бамбуркін, І.Е. Кудрясов,
Г.І. Оліфіренко; А.М. Вітряк, Л.Ф. Левесон, В.К. Лепіхов та ін.);
особливостям професійної льотної діяльності (В.Г. Денисов, М.М. Громов,
Р.М. Макаров, Н.Н. Дроботун, В.О. Колосов, В.Л. Маріщук, О.К. Платонов,
Є.К. Плетніцький та ін.); людському факторові в авіації (М.Ф. Антонов,
Ю.П. Даримов, В.Г. Денисов, А.Ф. Жидовинов, Г.О. Крижановський,
М.С. Каган, В.О. Курашвілі, І.М. Алпатов, П.Т. Грабчак, Б.Ф. Ломов,
Н.О. Носов та ін.); особливостям авіаційних подій, позаштатних ситуацій
і катастроф (Л.І. Анциферова, В.І. Арнольд, Л.Л. Анцелілович,
В.І. Лебедєв та ін.);

документи ІКАО і роботи, що регламентують радіообмін англійською мовою.

Теоретичну основу дослідження складають досягнення педагогіки,
психології, психофізіології та висновки сучасних міждисциплінарних
наукових досліджень (філософські, лінгвістичні, психологічні і
педагогічні), основні положення сучасної психолого-педагогічної науки
про розвиток як основний спосіб існування людини в процесі різних форм
взаємодії, у тому числі і навчальної (Б.П. Бітінас, Л.С. Виготський,
Г.С. Костюк, К.К. Платонов, С.Л. Рубінштейн, В.В. Тесленко та ін.);
активність учня як суб’єкта навчальної діяльності (Л.П. Арістова,
О.В. Киричук, В.І. Лозова, П.Г. Лузан, В.В. Ягупов та ін.); професійну
освіту (С.У. Гончаренко, Р.С. Гуревич, О.Е. Коваленко, Е.В. Лузик,
О.Є. Смирнова, Є.О. Мілерян, Н.Г. Ничкало, С.О. Сисоєва та ін.); теорію
і практику організації навчання в навчальних закладах
(В.О. Сухомлинський, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинський, Ю.К. Бабанський,
С.Я. Батишев, Г.О. Балл, І.М. Богданова, О.В. Глузман, С.У. Гончаренко,
А.І. Дьомін, А.Й. Капська, П.Ф. Каптєрев, О.П. Кондратюк,
В.В. Краєвський, Г.С. Костюк, В.Г. Кремень, Е.В. Лузик, В.С. Маслов,
М.І. Нещадим, А.В. Петровський, В.В. Рибалка та ін.); проблеми
професійної підготовки льотного складу, психофізіологічної надійності
операторів, БП, психофізіологічної готовності авіаційних фахівців
(Б.С. Алякрінський, А.В. Антонов, V.E. Hick, В.І. Лебедєв, Р.М. Макаров,
В.Л. Маріщук, П.Т. Грабчак та ін.); педагогічні технології навчання
іноземним мовам (Т.А. Архарова, І.Л. Бім, В.А. Бухбіндер,
Г.В. Барабакова, Б.С. Гершунський, І.В. Дерев’яненко, Г.Н. Єрмоленко,
А.Н. Іонова, Г.В. Каміанський, І.Ф. Грудок, В.П. Круглова,
О.О. Леонтьєв, І.Я. Лернер, Н.К. Скляренко, А.А. Миролюбов,
О.К. Кудінова, А. Лапідус, Г.В. Рогова, М.М. Скаткін та ін.); сучасні
концепції навчання (особистісно орієнтована концепція навчання, ТПФРД,
педагогіка співробітництва, проблемне навчання та ін.).

Експериментальна база досліджень. Експериментально-дослідницька робота,
а також організація і проведення формуючого експерименту здійснювалися
на базі Державної льотної академії України (ДЛАУ).

У дослідженнях брали участь понад 600 курсантів і пілотів, 10
науково-педагогічних працівників, 7 інструкторів і операторів
тренажерного центру. З їхнього числа були укомплектовані дві навчальні
групи в кількості 18 чоловік кожна, що пройшли фонове обґрунтування, яке
включало рівень володіння загальною англійською мовою, стандартами
фразеології радіообміну (регламентуючі документи ІКАО №4444 і №9432),
нестандартною фразеологією ведення радіообміну англійською мовою; аналіз
показників тренажерної і психофізіологічної підготовленості, вивчення
результатів професійно-психологічного відбору.

Дослідження проводилось у три етапи.

На першому етапі (2000-2001) аналізувалася філософська, лінгвістична,
психологічна і педагогічна література, що стосується проблеми культури
професійного спілкування фахівців, педагогічних основ викладання
іноземної мови у ВНЗ ЦА. Одночасно аналізувалися наукові джерела з метою
визначення теоретичної основи розроблення оптимальної методики навчання
майбутніх пілотів веденню радіообміну на МПТ як у звичайних умовах, так
і в ускладнених ситуаціях. Вивчалися документи, що регламентують процес
підготовки курсантів-пілотів до роботи на тренажері літака Ан-12,
формулювалася гіпотеза, визначалися дослідницькі завдання, створювалась
методика дослідження і здійснювалося обґрунтування методів його
проведення. Було проведено констатуючий експеримент.

На другому етапі (2001-2003) була теоретично обґрунтована особистісно
орієнтована методика навчання майбутніх пілотів веденню радіообміну в
процесі квазіпрофесійної діяльності в умовах дефіциту часу; була
розроблена методика реалізації формуючого експерименту, а також було
здійснено його практичну реалізацію у процесі навчання курсантів-пілотів
веденню радіотелефонного зв’язку і спеціалізованої англійської мови в
період предтренажерної і тренажерної підготовки.

На третьому етапі (2004) здійснювалася систематизація й узагальнення
результатів, отриманих у процесі теоретичного аналізу й
експериментальної роботи; математичне обґрунтування отриманих
експериментальних даних; формулювання загальних висновків дослідження;
розроблення науково-методичних рекомендацій для науково-педагогічних
працівників щодо творчого використання результатів дослідження в
навчальному процесі в ВНЗ ЦА.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що:

уперше теоретично обґрунтована особистісно орієнтована методика навчання
майбутніх пілотів веденню радіообміну на міжнародних повітряних трасах в
процесі квазіпрофесійної діяльності в умовах дефіциту часу у ВНЗ ЦА та
експериментально перевірена її ефективність у період предтренажерної та
тренажерної підготовок;

одержали подальший розвиток основні принципи, методи та форми навчання
пілотів у ВНЗ ЦА професійному спілкуванню.

Практичне значення результатів дослідження полягає в їхній безпосередній
реалізації в процесі підготовки майбутніх пілотів до ведення радіообміну
англійською мовою в умовах дефіциту часу, що здійснена з урахуванням
специфіки льотної діяльності пілотів на МПТ.

Одержані емпіричні й експериментальні дані та висновки можуть слугувати
науково-методичними рекомендаціями для фахівців і науково-педагогічних
працівників, що займаються підготовкою фахівців для екстремальних видів
діяльності, а також можуть бути використані для обґрунтування сучасних
технологій їх підготовки.

Основні положення дослідження можуть бути використані для подальшого
обґрунтування окремих аспектів підготовки майбутніх льотчиків, а
особистісно орієнтований підхід може стати концептуальною основою для
підготовки інших категорій авіаційних фахівців.

Упровадження результатів дослідження. Методика і програма курсу навчання
були впроваджені в практику роботи кафедри іноземних мов і
пілотів-інструкторів КТЛ Ан-12 та використанні у процесі проведення
занять з курсантами-пілотами четвертого і п’ятого курсів навчання
факультету льотної експлуатації ДЛАУ (акт від 19.12.2003 р. про
впровадження в Державній льотній академії України) і творчо використано
в Науково-методичному центрі військової освіти Міністерства оборони
України в процесі обґрунтування науково-методичних основ складання
тестів для тестування військових фахівців з іноземних мов (акт №730 від
03.09.2004 р. про впровадження в Науково-методичному центрі військової
освіти Міністерства оборони України).

Особистий внесок автора в одержанні наукових результатів полягає в:

теоретичному обґрунтуванні особистісно орієнтованої методики навчання
майбутніх пілотів веденню радіообміну англійською мовою в умовах
дефіциту часу на МПТ та визначенні педагогічних умов її ефективного
застосування;

експериментальної апробації даної методики на КТЛ Ан-12 у процесі
формуючого педагогічного експерименту.

Вірогідність отриманих результатів і основних висновків дослідження
забезпечена теоретичною обґрунтованістю його вихідних положень,
послідовною реалізацією особистісного, системного і діяльнісного
підходів, застосуванням комплексу сучасних методів дослідження в області
професійної педагогіки, адекватних об’єктові, предметові, меті та
завданням дисертаційної роботи; поєднанням кількісного та якісного
аналізу отриманих результатів; використанням методів математичного
аналізу експериментальних даних; практичною реалізацією основних
положень дисертації у навчальному процесі ДЛАУ та позитивними
результатами їх впровадження.

Апробація результатів дослідження. Основні результати, отримані в ході
дисертаційного дослідження, знайшли своє відображення в доповідях і
виступах на міжнародній науково-практичній конференції “Наукові
технології формування фахівця XXI ст.” (Кіровоград, 2000); ІІ
науково-практичній конференції “Професійний портрет викладача XXI ст.:
проблеми і перспективи” (Кіровоград, 2003), на засіданнях кафедри
авіаційної педагогіки і психології ДЛАУ, науково-методичному
супроводженні мовного тестування у Науково-методичному центрі військової
освіти Міністерства оборони України.

Публікації. Основні результати дослідження відображені в 6 публікаціях,
із них 4 статті надруковані у провідних наукових журналах і збірниках
наукових праць, затверджених ВАК України, 2 тези доповідей у збірниках
матеріалів конференцій.

Структура дисертації. Робота складається з вступу, 3-х розділів,
висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних
джерел та трьох додатків. Загальний обсяг дисертації становить 290
сторінок. У роботі наведено 15 таблиць, 4 рисунки. Список використаних
джерел містить 473 найменування (з них 14 іноземною мовою).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі подано загальну характеристику дослідження, обґрунтовано
актуальність проблеми, ступінь її вивченості в науковій літературі,
визначено об’єкт, предмет, мету й завдання дослідження, його
методологічні та теоретичні основи, описаний комплекс методів, що
використовувалися в роботі, розкрито наукову новизну, практичне значення
роботи, основні її етапи.

У першому розділі дисертації – “Навчання пілотів веденню стійкого
радіообміну в екстремальних ситуаціях як педагогічна проблема” – вивчено
проблему професійної надійності льотного складу на МПТ, здійснено аналіз
існуючої системи підготовки авіаційних фахівців до ведення радіообміну
англійською мовою, формування у них професійних навичок і вмінь.

Аналіз наукової літератури з проблеми методики навчання майбутніх
пілотів іноземних мов у ВНЗ, формування в них культури професійного
спілкування і стану розробленості цієї проблеми в педагогічній науці
дали можливість зробити висновок про актуальність і доцільність
наукового обґрунтування їх навчання веденню радіообміну англійською
мовою в процесі квазіпрофесійної діяльності в умовах дефіциту часу.

При цьому вивчення льотної практики показало, що жодна професія не є
настільки тісно пов’язаною з часовим фактором, як професія пілота; йому
доводиться виконувати льотну діяльність, постійно знаходячись під дією
цього фактора. Але сучасний стан професійної підготовленості пілотів до
ведення радіообміну англійською мовою на МПТ в умовах дефіциту часу
свідчить про те, що він не повною мірою відповідає змістові й
особливостям льотної діяльності в екстремальних умовах.

Особливо актуальною ця проблема стала для екіпажів неангломовних країн,
у тому числі країн СНД. За статистичними даними за останні 10 років
близько 65% авіаційних подій пов’язані з помилками при веденні
радіообміну англійською мовою. При цьому особливо важливим є ведення
радіообміну англійською мовою в аварійних ситуаціях. Однієї із основних
причин такого стану, на нашу думку, є відсутність наукового
обґрунтування теоретичних і методичних основ підготовки
курсантів-пілотів до ведення радіообміну у ВНЗ ЦА в умовах дефіциту
часу.

У ході аналізу психолого-педагогічної літератури, льотної практики,
помилкових дій ЛС і катастроф можна зробити висновок, що, незважаючи на
досягнуті успіхи у формуванні професійних ЗНУ в практиці підготовки
майбутніх пілотів до польотів на МПТ, відсутня оптимально обґрунтована
методика, так чи інакше пов’язана з їх навчанням до ведення радіообміну
в умовах дефіциту часу.

Другий розділ – “Теоретичні і методичні основи навчання
курсантів-пілотів веденню радіообміну на міжнародних повітряних трасах в
умовах дефіциту часу” – присвячений обґрунтуванню структурних
компонентів особистісно орієнтованої методики навчання курсантів веденню
радіообміну на МПТ та розробці відповідного методичного її забезпечення.

У результаті теоретичного аналізу доведено, що найбільш часто
застосовуваними концептуальними підходами до навчання англійської мови у
ВНЗ ЦА є концепції діяльнісного, комунікативного,
комунікативно-діяльнісного та психолінгвістичного навчання, теорія
рішення задач, використання комп’ютера при навчанні іноземних мов та ін.

При цьому аналіз практики викладання курсантам англійської мови у ВНЗ ЦА
свідчить, що найбільш оптимальною концепцією навчання іноземних мов є
концепція особистісно орієнтованого навчання, основними достоїнствами
якої є використання особистісно орієнтованих комунікативних ситуацій;
забезпечення творчого, індивідуального і диференційованого підходів;
переорієнтація навчального процесу на особистість курсанта, на його
особистісний і професійний розвиток. Творчу реалізацію її виховних,
освітніх і розвиваючих функцій забезпечує використання методик
проблемного навчання та ТПФРД.

Особистісно орієнтована методика навчання англійській мові майбутніх
пілотів – це сукупність систематизованих і цілеспрямовано скомпонованих
методів, форм, прийомів і способів навчання курсантів-пілотів веденню
радіообміну на МПТ в умовах дефіциту часу у ВНЗ ЦА, принципів і правил
їхнього творчого застосування, що спрямовані на особистісний і
професійний розвиток особистості майбутнього пілота, на формування і
розвиток у нього особистісної, професійної і психологічної готовності до
ведення ефективного радіообміну в екстремальних ситуаціях польоту на
МПТ.

| ~ O

ue

Z

?

Z

?

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

phF аварійних ситуаціях; високими комунікативними і швидкісними
здібностями при веденні радіообміну англійською мовою в умовах дефіциту
часу.

Оптимальне моделювання екстремальних ситуацій польоту забезпечує творче
застосування КТЛ Ан-12, суворе дотримання Правил ведення
радіотелефонного зв’язку англійською мовою в повітряному просторі
України для персоналу організації повітряного руху. Для цього також
мають бути розроблені методичні матеріали по веденню радіообміну, схеми
складання повідомлень в аварійних ситуаціях, аудіоматеріали та
оптимально використані КТЛ Ан-12, електронно-обчислювальні машини.

Як критерії контролю та оцінювання рівня професійної підготовленості
майбутніх пілотів до ведення радіообміну в умовах дефіциту часу доцільно
використовувати показники Кз. і Vt. рівня сформованості ЗНУ і швидкості
роботи досліджуваних з іншомовним матеріалом в умовах дефіциту часу, а
також параметри, що визначають правильність складання повідомлень,
повноту передачі інформації, артикуляційно-фонетичну якість передачі
повідомлень, час їхнього складання і передачі. Експертні оцінки
викладачів англійської мови щодо рівня володіння майбутніми пілотами
англомовною авіаційною фразеологією, спеціальною англійською мовою, а
також оцінювання інструкторів тренажерного центра дають можливість
оптимально визначити ефективність запропонованої нами методики.

У третьому розділі – “Експериментальна перевірка ефективності методики
навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну в умовах дефіциту часу в
період предтренажерної та тренажерної підготовок” – викладено
науково-методичні основи експериментального дослідження, представлено
ефективність розробленої дисертантом методики навчання курсантів-пілотів
веденню радіообміну англійською мовою в умовах дефіциту часу та її
доведено в результаті статистичного аналізу.

З метою експериментальної перевірки розробленої нами методики було
проведено формуючий експеримент, у результаті якого доведено
ефективність експериментальних дій, загальної програми та методики
дослідження, а також виявлено зміну рівнів володіння англійською мовою
майбутніх пілотів.

Методика експериментальної роботи на формуючому етапі дослідження
передбачала такі дії та операції: вибір експериментальної (ЕГ) і
контрольної груп (КГ); здійснення діагностичного та підсумкового зрізів
володіння майбутніми пілотами англійською мовою в умовах дефіциту часу
до початку та після закінчення формуючого експерименту; впровадження
розробленої нами методики у навчально-виховний процес академії;
консультування курсантів ЕГ; контрольне діагностування курсантів у
процесі виконання польотів в умовах дефіциту часу; зіставлення
початкових і кінцевих рівнів опанування англійською мовою курсантів як
ЕГ, так і КГ. Також курсанти як КГ, так і ЕГ до початку досліджень були
вирівняні по основних психологічних, професійних і лінгвістичних
показниках, які мають вплив на успішність засвоєння англійської мови.
Курсантам, що приймали участь в формуючому експерименті, були
запропоновані тестові завдання, пов’язані з контролюванням розуміння
ними змісту професійної спрямованості володіння англійською мовою в
умовах дефіциту часу.

Отже, результати формуючого експерименту засвідчили ефективність
використання нашої методики. Так, при виконанні тестів з розмовної
англійської мови курсанти ЕГ виконали правильно тестові завдання у
середньому на 10% більше, ніж КГ, при цьому обробивши на 20% більше
завдань за той самий час, який відведений для їх виконання. Відповідно,
при виконанні тестів зі спеціальної англійської мови курсанти ЕГ
виконали правильно тестових завдань у середньому на 5% більше, ніж КГ,
при цьому обробивши на 16% більше завдань. А при виконанні тестів з
англомовної авіаційної фразеології курсанти ЕГ і КГ виконали правильно
однакову кількість тестових завдань. Проте курсанти ЕГ обробили в
середньому на 40% більше завдань за той самий час, який відведений для
їх виконання. Усе це суттєво вплинуло на показники Кз.і Vt. ЕГ і КГ
(рис. 1).

У процесі контролювання та оцінювання ЗНУ курсантів ведення радіообміну
англійською мовою в умовах дефіциту часу, які моделювалися на КТЛ Ан-12,
побудова повідомлення курсантами ЕГ була значно кращою у порівнянні з КГ
на всіх етапах польоту. Це знайшло вираження в правильному порядку слів
у переданих повідомленнях, меншій кількості пропусків слів у
повідомленнях, що складалися. Відповідно і ступінь повноти передачі
інформації в повідомленні у курсантів ЕГ був вищим, ніж у КГ. Цьому явно
сприяла і більш висока артикуляційно-фонетична якість передачі
повідомлення, а також не тільки хороше знання іноземної мови, але і
менша кількість психофізіологічних витрат, пов’язаних зі складанням
повідомлення іноземною мовою.

Слід підкреслити, що на всіх етапах змодельованих польотів у пілотів ЕГ
значно скоротилася кількість помилок, що впливають на якість ведення
радіообміну, а отже і на БП. Спостерігалася відповідність виконуваних
дій командам, що читаються по контрольній карті (табл. 1).

Показники ведення радіообміну (F, S, f) у курсантів ЕГ були вище під час
формуючого експерименту, ніж в КГ. Розходження в показниках досягають
достовірних величин: P<0,01. Рис. 1. Співвідношення показників Кз.і Vt. ЕГ і КГ при виконанні тестових завдань в умовах дефіциту часу Якість ЗНУ, пов’язаних з пілотуванням, ми визначали за величиною відхилень курсантів від висоти польоту, вертикальної швидкості, курсу і швидкості польоту. При цьому помітимо, що на тлі пілотування пілоти піддавалися 2-м видам додаткового навантаження: здійснювали ведення радіообміну іноземною мовою (англійською) і випробували недолік часу. Проаналізувавши загальні результати можна зробити такі висновки: на етапі зльоту у курсантів ЕГ спостерігається суттєве поліпшення ведення радіообміну англійською мовою в умовах дефіциту часу, ніж у курсантів КГ; при цьому в ЕГ відхилення від вертикальної та горизонтальної швидкостей польоту було значно меншим у порівнянні з КГ; під час набору висоти в КГ збільшуються відхилення від заданої вертикальної швидкості, висоти та швидкості польоту за рахунок погіршення правильності побудови повідомлення; відхилення від усіх параметрів польоту курсантів ЕГ зменшилися в порівнянні з первісними показниками; при цьому якість ведення радіообміну відповідно до мовних параметрів була вищою у порівнянні із КГ; на етапі горизонтального польоту у курсантів КГ збільшуються відхилення від заданої висоти польоту, швидкості польоту та курсу за рахунок погіршення правильності побудови повідомлення у порівнянні з етапом набору висоти, а в ЕГ – відхилення від усіх параметрів польоту набагато менше у порівнянні з первісними показниками, що відбувається за рахунок зменшення часу, затрачуваного на складання й передачу повідомлення у порівнянні з КГ щодо інших етапів польоту; на етапі заходу на посадку в КГ значно збільшуються відхилення від заданої вертикальної швидкості, швидкості польоту та курсу за рахунок погіршення правильності побудови повідомлення у порівнянні з попередніми етапами польоту, в ЕГ – відхилення від всіх параметрів польоту зменшилися, також покращилася артикуляційно-фонетична вимова переданих повідомлень; під час посадки у курсантів ЕГ і КГ за рахунок поліпшення артикуляційно-фонетичної вимови переданих повідомлень збільшуються відхилення від заданої швидкості польоту, яке є більш значним у КГ. Таблиця 1 Особливості сформованості у пілотів ЗНУ ведення радіообміну англійською мовою в умовах дефіциту часу на КТЛ* Групи Статистичні показники Дані F S f t 1 2 3 4 5 6 Зліт експериментальна х? ? m 4,39 0,49 0,11 3,94 0,23 0,05 4,16 0,37 0,09 2,11 0,08 0,02 контрольна х? ? m 3,16 0,69 0,16 3,44 0,6 0,14 3,66 0,58 0,14 2,5 0,08 0,02 Набір висоти експериментальна х? ? m 4,44 0,68 0,16 4,44 0,5 0.12 4,27 0,45 0,11 1,4 0,08 0,02 контрольна х? ? m 3,56 0,68 0,16 1,11 0,66 0,16 3,77 0,7 0,17 1,75 0,05 0,01 Горизонтальний політ експериментальна х? ? m 4,5 0,6 0,14 4,28 0,45 0,11 4,17 0,6 0,14 1,5 0,16 0,04 контрольна х? ? m 3,83 0,76 0,18 4,2 0,45 0,11 3,61 1,06 0,25 2,05 0,05 0,01 Захід на посадку експериментальна х? ? m 4,5 0,5 0,12 5 0 0 4,83 0,37 0,09 2,69 0,15 0,03 контрольна х? ? m 3,61 0,82 0,19 4,16 0,5 0,12 4,27 0,56 0,14 3,1 0,16 0,04 Посадка експериментальна х? ? m 4 0,8 0,2 3,8 0,5 0.12 4,56 0,6 0,14 1,02 0,04 0,01 контрольна х? ? m 3,16 0,8 0,2 3,33 0,6 0,14 3,72 0,65 0,15 1,18 0,06 0,02 *Розбіжності в групах досягають достовірного рівня значимості при Р>0,95.

Отже, показники точності витримування пілотажних параметрів у курсантів
ЕГ були вище у порівнянні з КГ під час формуючого експерименту.
Розходження в показниках досягають достовірних величин: P<0,01; t=4,66. Також психофізіологічна напруженість професійної діяльності курсантів ЕГ була меншою, ніж у КГ. Це знайшло своє вираження в такому показнику, як ЧСС на заключному етапі педагогічного експерименту, яка у курсантів ЕГ була нижчою на всіх етапах польоту (на 30-35%), ніж у КГ. Це є одним із показників надійності нашої методики, яка досягнута за рахунок психофізіологічних резервів організму. Таким чином, це доводить ефективність особистісно орієнтованої методики навчання майбутніх пілотів веденню радіообміну англійською мовою під час польотів на МПТ в умовах дефіциту часу. ВИСНОВКИ 1. Аналіз наукової літератури з проблеми методики навчання пілотів іноземних мов у ВНЗ ЦА, формування в них культури професійного спілкування і стан розробленості цих проблем в педагогічній науці дали можливість зробити висновок про актуальність і доцільність наукового обґрунтування навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну на МПТ в процесі їх квазіпрофесійної діяльності в умовах дефіциту часу. Сучасний стан професійної підготовленості пілотів до ведення радіообміну на МПТ в умовах дефіциту часу свідчить про те, що вона не повною мірою відповідає змістові й особливостям льотної діяльності ЛС в екстремальних умовах. Однією з основних причин такого стану є відсутність наукового обґрунтування теоретичних і методичних основ їх підготовки до ведення радіообміну англійською мовою в льотних ВНЗ в умовах дефіциту часу. 2. Концептуальною основою ефективної організації і проведення занять з англійської мови для майбутніх пілотів є особистісно орієнтована методика їх навчання веденню радіообміну на МПТ у процесі квазіпрофесійної діяльності на КТЛ Ан-12 в умовах дефіциту часу. Оптимізації цього процесу сприяє творче використання основних елементів проблемного навчання і ТПФРД. Особистісно орієнтована методика навчання майбутніх пілотів є сукупністю систематизованих і цілеспрямовано скомпонованих методів, форм, прийомів і способів їх навчання веденню радіообміну на МПТ в умовах дефіциту часу у ВНЗ ЦА, принципів і правил їхнього творчого застосування, що спрямовані на особистісний і професійний розвиток їх особистості, на формування і розвиток у них особистісної, професійної і психологічної готовності до ведення ефективного радіообміну в екстремальних ситуаціях польоту на МПТ. Ця методика містить такі елементи: концептуальну основу, цілі, задачі, принципи, зміст, методи, прийоми і форми навчання веденню радіообміну на МПТ в екстремальних ситуаціях. 3. У результаті теоретичного обґрунтування й експериментального підтвердження доведено, що майбутній пілот, який виконує польоти на МПТ, повинен: знати особливості забезпечення БП при виконанні польотів на МПТ; особливості ведення радіообміну в умовах дефіциту часу у рамках нормативних документів ІКАО; конструкцію літака Ан-12 і документи, що регламентують льотну експлуатацію; алгоритми діяльності екіпажа в різних аварійних умовах польоту; мати навички ведення радіообміну на МПТ в аварійних ситуаціях з урахуванням дефіциту часу; артикуляційно-фонетичного проказування елементів авіаційного повідомлення; сприйняття повідомлення, переданого з великою швидкістю; уміти швидко аналізувати аварійні ситуації і приймати обґрунтовані рішення; вести радіообмін англійською мовою в умовах дефіциту часу; змінювати швидкість передачі повідомлення з урахуванням його сприйняття адресатом і приймати повідомлення від диспетчера або іншого літака; володіти високою емоційно-вольовою стійкістю до діяльності в аварійних ситуаціях; високими комунікативними і швидкісними здібностями при веденні радіообміну на МПТ в умовах дефіциту часу. 4. Ефективність методики забезпечується комплексним застосуванням традиційних і спеціальних методів, прийомів і форм навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну на МПТ в умовах дефіциту часу. При цьому вирішальне значення має метод проблемного викладу, що базуються на постановці проблеми та її розв’язанні, акцентуючи при цьому увагу на тих чи інших протиріччях, а також рішенні проблемних питань, ситуаційних завдань і моделюванні різних ситуацій проблемного характеру. Експериментальна перевірка особистісно-орієнтованої методики навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну на МПТ в умовах дефіциту часу на основі використання ТПФРД показала її ефективність. Формуючий експеримент проводився шляхом наукового обґрунтування і розроблення проблемно-пошукових завдань з конкретизацією основних компонентів експериментальної методики – цілей, задач, принципів, змісту, методів, форм, засобів, критеріїв і методів оцінювання ЗНУ ведення радіообміну при польотах на МПТ в умовах дефіциту часу. Для цього було змодельовано польоти на МПТ на сучасних тренажерних пристроях, які з високою мірою точності відтворюють реальні польоти. Були зафіксовані такі основні психологічні і психофізіологічні показники: при вирівнюванні груп досліджувалися розподіл і стійкість уваги, її переключення й обсяг, довгострокова та оперативна пам’ять, темп розумової діяльності, а для оцінювання ступеня напруженості психофізіологічних функцій на всьому протязі експерименту реєструвався такий параметр, як ЧСС за допомогою сучасної електронної апаратури (“Фізіолог-М”). 5. Експериментальні дослідження показали, що під час першого етапу експерименту випробувані КГ при виконанні тестових завдань з розмовної англійської мови, англомовної авіаційної фразеології, спеціальної англійської мови показали більш низькі результати, ніж ЕГ. При виконанні тестів з розмовної англійської мови курсанти ЕГ правильно виконали тестові завдання у середньому на 10% більше, ніж КГ, при цьому обробивши на 20% більше завдань за час, що відведений для виконання тестів. При виконанні тестів із спеціальної англійської мови курсанти ЕГ виконали правильно тестові завдання у середньому на 5% більше, ніж КГ, при цьому обробивши на 16% більше завдань за той самий час, що відведений для виконання тестів. При виконанні тестів з англомовної авіаційної фразеології курсанти ЕГ і КГ правильно виконали однакову кількість тестових завдань, проте ЕГ обробила в середньому на 40% більше завдань за час, що відведений для виконання тестів. Одним із головних елементів нашого дослідження були контролювання й оцінювання ЗНУ ведення радіообміну англійською мовою в змодельованих умовах професійної діяльності на КТЛ Ан-12, тому що тут відбувалося подальше вдосконалювання ЗНУ ведення радіообміну англійською мовою в умовах дефіциту часу й механізмів адаптації, що роблять професійну діяльність пілота більш стабільною у звичайних й екстремальних умовах польоту. Слід зазначити, що побудова повідомлення курсантами-пілотами ЕГ в умовах професійної діяльності, була значно кращою у порівнянні з КГ на всіх етапах польоту. Це знайшло відображення в правильному порядку слів у переданих повідомленнях, меншій кількості пропусків слів у повідомленнях, що складалися. Відповідно і ступінь повноти передачі інформації в повідомленнях курсантів-пілотів ЕГ був вищим, ніж у КГ, чому явно сприяла і більш висока артикуляційно-фонетична якість передачі повідомлення, однієї з причин якої було не тільки краще знання іноземної мови, але і менша кількість психофізіологічних витрат, пов’язаних зі складанням повідомлення іноземною мовою. 6. Підтвердженням більш високого рівня володіння англійською мовою радіообміну курсантами-пілотами ЕГ служать також результати аналізу помилок, допущених у процесі виконання експериментального польоту. На всіх етапах змодельованих польотів у курсантів-пілотів ЕГ значно скоротилася кількість помилок, що впливають на якість ведення радіообміну, а, отже, і на БП. Про якість ЗНУ, пов’язаних з пілотуванням, ми визначали на основі величини відхилень від висоти польоту, вертикальної швидкості, курсу і швидкості польоту. Чим менше їхня величина, тим краще. При цьому, як і до цього, нами розглядалися такі етапи польоту: зліт, набір висоти, горизонтальний політ, захід на посадку і посадка. При цьому, на тлі пілотування курсанти піддавалися 2-м видам додаткового навантаження: здійснювали ведення радіообміну іноземною мовою (англійському) і відчували дефіцит часу. На етапі зльоту у випробуваних ЕГ спостерігається поліпшення ведення радіообміну англійською мовою в умовах дефіциту часу, яке більш значне, ніж у КГ; при цьому в ЕГ відхилення від вертикальної та горизонтальної швидкостей польоту було значно меншим у порівнянні зі КГ; під час набору висоти в КГ збільшуються відхилення від заданої вертикальної швидкості, висоти та швидкості польоту за рахунок поліпшення правильності побудови повідомлення; відхилення від усіх параметрів польоту курсантів ЕГ зменшилися в порівнянні з первісними показниками, при цьому якість ведення радіообміну відповідно до мовних параметрів була вищою у порівнянні із КГ; на етапі горизонтального польоту у курсантів КГ збільшуються відхилення від заданої висоти польоту, швидкості польоту та курсу за рахунок поліпшення правильності побудови повідомлення в порівнянні з етапом набору висоти, в ЕГ – відхилення від усіх параметрів польоту набагато зменшилися у порівнянні з первісними показниками за рахунок більш зменшення часу, затрачуваного на складання й передачу повідомлення у порівнянні з КГ щодо інших етапів польоту; на етапі заходу на посадку в КГ значно збільшуються відхилення від заданої вертикальної швидкості, швидкості польоту та курсу за рахунок поліпшення правильності побудови повідомлення в порівнянні з попередніми етапами польоту, в ЕГ – відхилення від всіх параметрів польоту набагато зменшилися, однак покращилася артикуляційно-фонетична вимова переданих повідомлень; під час посадки у випробуваних КГ і ЕГ за рахунок поліпшення артикуляційно-фонетичної вимови переданих повідомлень збільшуються відхилення від заданої швидкості польоту, однак дане відхилення є більш значним у КГ. Показники точності дотримування пілотажних параметрів у курсантів ЕГ були вищими під час формуючого педагогічного експерименту, ніж в КГ. Розходження в показниках досягають достовірних величин (P<0,01; t=4,66). При цьому на всіх етапах польоту у курсантів КГ спостерігалася непевність, що було викликано нестандартністю проблемної ситуації (вести радіообмін при наявності дефіциту часу з урахуванням повітряної ситуації, що моделюється). Психофізіологічна напруженість професійної діяльності випробуваних ЕГ була менше, ніж у курсантів КГ. Це знайшло своє вираження в такому показнику, як ЧСС на заключному етапі педагогічного експерименту, що у членів ЕГ був нижчою на всіх етапах польоту (на 30-35%), ніж у курсантів-пілотів КГ, що може служити показником високої надійності майбутніх пілотів за рахунок психофізіологічних резервів організму. 7. Перспективними напрямами досліджень щодо удосконалювання навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну в умовах дефіциту часу є складання методики навчання скороченню фраз радіообміну в рамках документів ІКАО; використання елементів ейдетики при навчанні курсантів-пілотів складанню складних повідомлень радіообміну та ін. СПИСОК ОПУБІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ Статті у провідних наукових фахових виданнях 1. Кмита Е.В. Методика обучения ведению радиообмена на английском языке пилотами в экстремальных ситуациях // Військова освіта: Зб. наук. пр. – 2004. – №14. – С. 170-179. 2. Кмита Е.В., Макаров Р.Н. Особенности влияния временного фактора на ведение радиообмена на английском языке пилотом-оператором // Наукові праці академії / За ред. Р.М. Макарова. – Кіровоград: Видавництво ДЛАУ, 2002. – Вип. VI. Ч. І. – С. 8-15. (Дисертанту належать положення про можливість використання загальнопедагогічних і спеціальних авіаційних принципів та методів навчання при підготовці курсантів-пілотів до ведення радіообміну англійською мовою в умовах дефіциту часу й створення спеціальної навчальної програми та визначення її рівнів.) 3. Кмита Е.В. Принципы методики обучения пилотов ведению радиообмена в условиях дефицита времени // Научные труды академии / Под ред. Р.Н. Макарова. – Кировоград: Издательство ГЛАУ, 2003. – Вып. VII. – С. 5-10. 4. Кмита Е.В. Оценка эффективности методики обучения пилотов ведению радиообмена на английском языке в условиях дефицита времени // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Зб. наук. пр. – Харків: УІПА, 2004. – Вип. 6.– С. 228-235. Статті та тези доповідей у збірниках матеріалів конференції 5. Кмита Е.В. Психолого-педагогические особенности обучения ведению радиообмена в сжатых временных условиях // Професійний портрет викладача ХХІ століття: проблеми, перспективи: Зб. мат. ІІ науково-практичної конференції. – Кіровоград: Україна, 2003. – С. 16-21. 6. Кмита Е.В., Зеленская Л. М. Надежность экипажа воздушного судна, связанная с ведением радиообмена на английском языке в условиях дефицита времени как педагогическая проблема // Современные информационные технологии в управлении и профессиональной подготовке операторов сложных систем. – Кировоград: Издательство ГЛАУ, 2003. – С. 112-113. Кміта Є.В. Методика навчання пілотів веденню радіообміну в умовах дефіциту часу на міжнародних повітряних трасах. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (технічні науки). – Національний аграрний університет, Київ, 2005. У дисертації теоретично обґрунтовано особистісно орієнтовану методику навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну в умовах дефіциту часу на міжнародних повітряних трасах в процесі їх квазіпрофесійної діяльності, яка здійснюється у вищих навчальних закладах цивільної авіації. Автором дається обґрунтування основних її складових – концептуальної основи, цілей, задач, принципів, методів, прийомів і форм навчання майбутніх пілотів веденню радіообміну на міжнародних повітряних трасах в екстремальних ситуаціях польоту на міжнародних повітряних трасах. На основі експериментального дослідження підтверджено ефективність цієї методики та педагогічні умови її оптимального функціонування. Ключові слова: особистісно орієнтована методика навчання курсантів веденню радіообміну, дефіцит часу, квазіпрофесійна діяльність, професійні навички та вміння, пілот міжнародних повітряних трас. Кмита Е. В. Методика обучения пилотов ведению радиообмена в условиях дефицита времени на международных воздушных трассах. – Рукопись. Диссертация на присвоение ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения (технические науки). – Национальный аграрный университет, Киев, 2005. В диссертации теоретически обоснована личностно ориентированная методика обучения курсантов-пилотов ведению радиообмена в условиях дефицита времени на международных воздушных трассах в процессе их квазипрофессиональной деятельности, которая осуществляется в высших учебных заведениях гражданской авиации. Автором дается обоснование основных ее составляющих – концептуальной основы, целей, задач, принципов, методов, приемов и форм обучения будущих пилотов ведению радиообмена на международных воздушных трассах в экстремальных условиях полета на международных воздушных трасах. На основе экспериментального исследования подтверждена эффективность этой методики и педагогические условия ее оптимального функционирования. Ключевые слова: личностно ориентированная методика обучения курсантов ведению радиообмену, дефицит времени, квазипрофессиональная деятельность, профессиональные навыки и умения, пилот международных воздушных трасс. Kmita E.V. The technique of pilots’ teaching radiotelephony in the lack of time conditions for the international flights. – Manuscript. Dissertation for the degree of Candidate of Pedagogical Science in specialty 13.00.02 – theory and technique (technical sciences). – National agricultural university, Kiev, 2005. Peculiarities of pilots’ professional activity are revealed, the system of their training is analyzed and the problem of radiotelephony in English in the conditions of lack of time are studied. The flight practice’s analysis showed that there is no profession, which is so closely connected with the lack of time, but profession of a pilot, who has always to do flight activity in the lack of time conditions. Radiotelephony is a part of this activity. During extreme situations in flight, which may be the result of airplane’s technical and navigation systems’ failure, in the conditions of emotional-and-will tension and potential danger to his and passengers’ lives, pilot has to react on these malfunctions in time, to evaluate the circumstances adequately, report ATC in English, find out the only true decision and realize itі according to the Flight exploitation documents. And pilot must do all these kinds of activity in a limited period of time with great accuracy and reliability. As the result time factor becomes very important for pilot in these circumstances. The lack of time problem appears, it also depends on man psychological and psychophysiological possibilities. The methods of research of future pilots’ teaching in the sphere of radiotelephony in English in the lack of time conditions are worked out on the basis of theoretical and experimental investigations. They include: psychological-and-pedagogical methods, which include the analysis of scientific literature, connected with the theme if dissertation work, pilots’ documentation, ICAO documents in the sphere of radiotelephony and so on; forming pedagogical experiment – to prove the effectiveness of new technique; modeling of air situations on the plane’s simulators, imitating real flights with great precision; evaluation of psychophysiological ‘cost’ of professional activity; mathematical statistics. The personal-oriented technique of trainee-pilots’ teaching in the sphere of radiotelephony in English in the lack of time conditions for the international flights, which takes place during flight imitation in the civil aviation educational institutes, are theoretically grounded and worked out in dissertation. The author describes and defines it’s main components: conceptual base, objectives, tasks, principles, methods, forms of trainee-pilots’ teaching in the sphere of radiotelephony in English in the lack of time conditions for international flights. One of the main principles, which we used in our scientific work, is a principle of strict reglamentation and time limitation of mastery activities. This principle describes the peculiarities of pilot’s training and activity, emphasizing on a time factor, its influence on pilot’s activity under emergency conditions. The other special principles are: principle of additional loading on the background of main loading, principle of complex forming of psychological peculiarities and adaptation mechanisms, principle of the whole space-and-time integration, principle of typical communicative situations’ modeling, principle of roles, principle of rational distribution of studying activity, principle of problem, principle of dynamism, principle of teaching dialogue, as one of the kinds of speaking-and thinking activity, principle of studying communicative directing. The method of problem teaching, which includes the creation of a problem and it’s solving in the process of quasi-professional activity, has a great importance in our scientific work. It helps us to create different problem situations, which will later be used in the process of our technique’s experimental check. As a result the future pilot must know: the peculiarities of air traffic safety for international flights; the peculiarities of radiotelephony in English in the lack of time conditions according to ICAO documents, including radiotelephony rules; construction of plane An-12 and documentation in which the peculiarities of it’s flight exploitation are described; algorithms of crew’s activity in extreme situations during the flight; possess such habits: radiotelephony in English in extreme situations in the lack of time conditions; phonetical speaking of aviation reports’ elements; understanding of reports, which were transmitted with great speed; possess skills: to analyze extreme situations and make decisions as quickly as possible; to change the speed of report’s transmission according to it’s understanding by controller and receive reports from controller or another plane. The effectiveness of this technique and pedagogical conditions of it’s optimal functioning were acknowledged on the base of this experimental research. This process included language testing, which was divided into three parts: General English, Special aviation English and Aviation Phraseology; and work on plane’s simulators in order to study different modeling extreme situations, connected with the lack of time. Language testing included evaluation of trainees’ knowledge and speed of their work with foreign language material, which in the sphere of aviation may be divided into three parts, mentioned above. During the work on plane’s simulators we evaluated 4 main parameters: form, content, articulational-and phonetical speaking and summary time of reports’ creation and transmition. Key words: personal-oriented technique of pilots’ teaching radiotelephony, lack of time, quasi-professional activity, professional habits and skills, pilot of international flights. PAGE \* Arabic 1 Розмовна англійська мова Англомовна авіаційна фразеологія Спеціальна англійська мова

Похожие записи