.

Методичні засади контролю пізнавальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів із загальної фізики (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3543
Скачать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М. П. Драгоманова

МЄНЯЙЛОВ Сергій Миколайович

УДК 378.016 : 53

Методичні засади контролю пізнавальної діяльності студентів вищих
технічних навчальних закладів із загальної фізики

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

КИЇВ – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені

М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор

Коршак Євген Васильович,

Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова,

професор кафедри методики фізики.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

Сергієнко Володимир Петрович,

Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова,

професор кафедри загальної фізики;

кандидат педагогічних наук, професор

Тищук Віталій Іванович,

Рівненський державний гуманітарний університет,

завідувач кафедри методики викладання фізики і хімії.

Захист відбудеться 06 лютого 2008 року о 1400 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.053.06 в Національному педагогічному
університеті імені М.П. Драгоманова (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (01601, м. Київ, вул.
Пирогова, 9).

Автореферат розісланий 25 грудня 2007 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради
Ю.А. Пасічник

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Модернізація системи вищої освіти в Україні
орієнтована на входження в загальноєвропейський простір вищої освіти
(European Higher Education Area), чим обумовлено її участь у Болонському
процесі та запровадження кредитно-модульної системи навчання.
Демократизація суспільства та інтенсивний технологічний розвиток
призвели до змін у вимогах до вищої школи, відповідно змінилися завдання
контролю, а з уведенням кредитно-модульної системи – і форми контролю
пізнавальної діяльності студентів із загальної фізики. Поточний контроль
став для студентів вагомим чинником, адже він значною мірою впливає на
підсумкову рейтингову оцінку. Застосування у таких умовах традиційних
методик контролю виявилося неефективним.

Аналіз сучасного стану контролю пізнавальної діяльності студентів
показує, що декларовані нові підходи до контролю часто ґрунтуються на
старій методології, переважає традиційна схема контролю засвоєння
матеріалу із загальної фізики (сприймання, запам’ятовування, формальне
відтворення), не приділяється увага контролю послідовності процесу
пізнавальної діяльності студентів та його спрямованості на свідоме
засвоєння матеріалу.

Наразі набули поширення письмові та комп’ютерні форми контролю знань
студентів із загальної фізики, що потребують більшої формалізації та
технологічності заходів контролю. Навчальна дисципліна “Фізика” менш
формалізована за інші дисципліни, у процесі її вивчення потрібно
застосовувати всі методи наукового пізнання. Це викликає труднощі щодо
контролю засвоєння студентами саме фізичного матеріалу, часто такий
контроль підміняють контролем володіння математичним апаратом або уміння
оформляти домашні завдання чи лабораторні роботи, у той час як ступінь
розуміння студентами фізичних явищ і законів залишається нез’ясованим.

Спроби конструювання нових методик без достатнього
психолого-педагогічного обґрунтування, нескориговані заходи контролю,
які проводять різні викладачі під час занять різних форм, ще більше
ускладнюють і так важкі перші кроки студента у вищому навчальному
закладі. Заходи контролю у таких умовах часто стають причиною конфліктів
і викликають незадоволення їх результатами як у студентів, так і у
викладачів. З огляду на це, дослідження проблеми контролю спрямовано на
пошук шляхів гуманізації цього процесу, переведення його у площину
продуктивної співпраці студентів і викладачів. Контроль має бути
джерелом позитивної мотивації для подальшої пізнавальної діяльності
студентів із загальної фізики.

Останнім часом у ВНЗ зменшується кількість навчальних годин для
аудиторних занять із фізики і відповідно збільшується частка навчального
матеріалу, який студенти мають засвоїти самостійно. Результативність та
ефективність самостійного навчання передусім залежить від здатності
студента контролювати свою пізнавальну діяльність. Тому сучасна методика
контролю має передбачати й розвиток здібностей студентів до
самоконтролю.

Багато абітурієнтів мають недостатній рівень шкільних знань з фізики для
успішного навчання загальної фізики у вищий школі, що робить актуальними
питання індивідуалізації навчання, наступності навчального процесу та
єдності освітнього простору. У таких умовах виникає потреба у створенні
методики та засобів контролю пізнавальної діяльності студентів, які були
б гармонійними складовими єдиного навчально-методичного комплексу
кафедри загальної фізики сучасного вищого технічного навчального
закладу.

Основними джерелами отримання інформації для розроблення методичних
засад були праці провідних українських та світових педагогів, філософів,
психологів. Проблема методичного забезпечення процесу навчання фізики та
контролю засвоєння навчального матеріалу в Україні висвітлювалася у
дослідженнях П.С. Атаманчука, Л.Ю. Благодаренко, О.І. Бугайова,
Г.Ф. Бушка, С.П. Величка, М.В. Головка, С.У. Гончаренка, І.Т.
Горбачука, Г.П. Грищенка, О.І. Іваницького, А.В.
Касперського, Е.В. Коршака, Д.Я. Костюкевича, О.І.
Ляшенка, М.Т. Мартинюка, А.І. Павленка, Ю.А.
Пасічника, В.Ф. Савченка, М.І. Садового, О.В. Сергєєва, В.П. Сергієнка,
В.Д. Сиротюка, В.І. Сумського, Б.А. Суся, І.І. Тичини, В.Д. Шарко, М.І.
Шута та багатьох інших науковців, які зробили значний внесок у розвиток
сучасної середньої та вищої освіти.

Звернення до західної педагогічної літератури дає підстави зробити
висновки про спорідненість виникаючих проблем, а отже, про можливість
використати досвід їх розв’язання. Між іншим, це стосується форм
взаємодії студента й викладача у демократичному суспільстві; такі
проблеми торкаються не тільки навчання фізики, їх вирішення вимагає
знань філософії, психології.

Суперечність між використанням традиційних дидактичних засобів та
методик контролю, розрахованих на усередненого студента, та практичною
потребою створення таких методик для особистісно-орієнтованого навчання,
а також недостатня методична і практична розробленість методик контролю
пізнавальної діяльності студентів із загальної фізики у технічних вищих
навчальних закладах в умовах кредитно-модульної системи навчання
зумовили вибір тематики дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне
дослідження виконано у рамках загальнонаціонального педагогічного
експерименту із впровадження кредитно-модульної системи організації
навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів
акредитації відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України
від 23.01.2004 р. №48 “Про проведення педагогічного експерименту з
кредитно-модульної системи організації навчального процесу”

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019