.

Медико-соціальна характеристика інвалідності дітей з хворобами нервової системи та удосконалення регіональної системи її профілактики і реабілітації (

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4857
Скачать документ

міністерство охорони здоров’я україни

Національна медична академія

післядипломної освіти ім. П.л.шупика

Паламар Інна Володимирівна

УДК: 001.5/.6.008.05:616-058:

612.015.036-053.2/.5:616-036.865:616.8

Медико-соціальна характеристика інвалідності дітей з хворобами нервової
системи та удосконалення регіональної системи її профілактики і
реабілітації

14.02.03. – соціальна медицина

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Вінницькому національному медичному університеті
ім.М.І.Пирогова.

Науковий керівник –

доктор медичних наук, професор Процек Олена Герасимівна, завідувач
кафедри соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я
Вінницького національного медичному університету ім.М.І.Пирогова.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Авраменко Олександр Іванович, Національна
медична академія післядипломної освіти МОЗ України, професор кафедри
радіології;

доктор медичних наук, професор Сайдакова Наталія Олександрівна, Інститут
урології АМН України, головний науковий співробітник відділу
епідеміології та організаційно-методичної роботи.

Провідна установа – Український інститут громадського здоров’я МОЗ
України.

Захист відбудеться 20 квітня 2007 року о 10.00 год. на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 при Національній медичній
академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України за адресою:
м.Київ –112, вул.Дорогожицька, 9, адміністративний корпус Національної
медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика, аудиторія № 46.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної медичної
академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика (м.Київ–112,
вул.Дорогожицька, 9).

Автореферат розісланий 16.03.2007

Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради

Кандидат медичних наук, доцент В.І.Бугро

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Проблема інвалідності з дитинства є однією з
найгостріших не лише в охороні здоров’я, але й у соціальній політиці
держави (Гойда Н.Г.,1997; Кігічак А.В., 1999; Іпатов А.В., 2001;
Мартинюк В.Ю.,2001,2005;Мойсеєнко Р.О.із співав.,2005).

До 11 найбільш пріоритетних медичних заходів, визначених ВООЗ і
спрямованих на збереження здоров’я для всіх в Європейському регіоні,
включено профілактику неінфекційних хвороб та інвалідності (ВООЗ
“Здоров’я –XXI”, “Здоровий початок життя”).

В Конвенції ООН про права дитини передбачено, що кожна дитина, в т.ч. і
з функціональними обмеженнями, “повинна вести повноцінне життя в умовах,
які забезпечують гідність, сприяють впевненості в собі і полегшують
адекватну участь у житті суспільства”.

Для впровадження світових підходів до розв’язання проблеми в Україні
прийнято ряд загальнодержавних документів – Закони “Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” (2000),
“Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні (2001), “Про
загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 рр.,”
“Комплексна програма профілактики інвалідності серед дітей та населення
працездатного віку на період 2000-2005 рр.” та ін.

Загальна світова тенденція характеризується зростанням дитячої
інвалідності. За даними ЮНЕСКО, на земній кулі в 1977 р. було 450 млн
інвалідів, в 1989 р. – 514 млн, а в наші дні цифра наблизилась до 680
млн. Серед них понад 100 млн становлять діти.

За даними ВООЗ кількість дітей-інвалідів на планеті з 1975 по 2001рр.
збільшилась вдвічі і перевищила 100 млн.осіб; частота дитячого
церебрального параліча (ДЦП) в усіх країнах світу складає 2-3 випадки на
1000 дітей. В Україні за 12 останніх років дитяча інвалідність зросла на
78% (з 95,7 в 1992р. до 170,4 в 2004р.на 10 тис.дит.населення), а число
дітей-інвалідів перевищило 160 тис. Щорічно 16 тис.дітей отримують
статус дитини-інваліда, 20% із них–з причин хвороб нервової системи
(ХНС), передусім, ДЦП. На сьогодні в Україні хворих з ДЦП біля 30 тис.
чол. (Моісеєнко Р.О.із співав.,2005, Мартинюк В.Ю.із співав.,2005).

Актуальність проблеми зростає у зв’язку з впровадженням в Україні з
2007р. нових критеріїв європейських стандартів виходжування
новонароджених з масою 500 г (ВООЗ), що збільшить ризик інвалідності.

Значимість проблеми та потребу в обгрунтуванні шляхів її вирішення
підтверджують наукові роботи останніх років (Козявкін В.І. із співавт.;
2005 Кирилова Л.Г.,2005; Мартинюк В.Ю.із співав.,2005). Незважаючи на
значну увагу до цієї проблеми, залишаються невивченими регіональні
особливості динаміки рівнів і структури дитячої інвалідності внаслідок
хвороб нервової системи і ДЦП серед міського і сільського населення. Не
узагальнена і не оцінена відповідність сучасним вимогам існуюча система
реабілітації дітей-інвалідів з ХНС, науково не обґрунтована доцільність
її удосконалення, не визначені актуальні напрямки покращення
реабілітаційних заходів. Вищевикладене обумовило необхідність проведення
окремого наукового дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження виконувалося у Вінницькому національному
медичному університеті ім. М.І. Пирогова на кафедрі соціальної медицини,
економіки та організації охорони здоров’я відповідно до Національної
програми “Діти України” та як фрагмент НДР Українського
науково-дослідницького інституту медико-соціальних проблем інвалідності:
“Розробити рекомендації медико-соціальної реабілітації інвалідів з
дитинства”. Номер державної реєстрації 0103004946, термін виконання
01.2003–12.2006 роки.

Мета дослідження – наукове обґрунтування, оптимізація та впровадження
удосконаленої регіональної системи профілактики і комплексної
реабілітації дітей-інвалідів з хворобами нервової системи.

Завдання дослідження, обумовлені поставленою метою, передбачали:

1. Проведення системного аналізу наукової літератури, законодавчої та
нормативної бази, вітчизняного та зарубіжного досвіду медико-соціального
обслуговування дітей-інвалідів.

2. Здійснення аналізу рівнів і структур інвалідності дітей Вінницької
області за період з 1994 до 2002 pоку.

3. З’ясування особливостей медико-соціальних аспектів інвалідності дітей
з хворобами нервової системи у міській і сільській місцевості.

4. Визначення медико-біологічних, соціально-економічних,
медико-організаційних чинників, які мали місце в когорті дітей-інвалідів
з дитячим церебральним паралічем.

5. Вивчення основних проблем медико-соціальної допомоги та існуючої
регіональної системи реабілітації дітей-інвалідів з хворобами нервової
системи.

6. Наукове обґрунтування, оптимізація та впровадження удосконаленої
регіональної системи комплексної реабілітації дітей-інвалідів з
хворобами нервової системи та оцінка її ефективності.

Об’єктом дослідження є організація медико-соціальної допомоги та
реабілітації дітей-інвалідів з хворобами нервової системи у міській і
сільській місцевості.

Предметом дослідження є хвороби нервової системи, ДЦП, дитяча
інвалідність.

Методи дослідження. У дисертації використано методи системного підходу і
системного аналізу, історико-архівний, епідеміологічний, соціологічний
(опитування сімей та медичних працівників), анамнестичний, статистичний,
факторного аналізу, експертних оцінок, порівняльного аналізу,
аналітико-логістичний.

Наукова новизна – вперше в Україні виконано комплексне дослідження
дитячої інвалідності за матеріалами типової області центрального регіону
та виявлені особливості її розповсюдження, структури та динаміки
(1994-2002рр.);

– встановлено медико-соціальні особливості інвалідності дітей з
хворобами нервової системи у міській і сільській місцевості;

– визначено медико-біологічні, медико-організаційні та соціальні
чинники, що мали місце у випадках інвалідності дітей з ДЦП;

– виявлено основні проблеми в організації існуючої системи надання
медичної допомоги і реабілітації дітей-інвалідів з хворобами нервової
системи і визначена необхідність її оптимізації;

– науково обґрунтовано, розроблено і впроваджено удосконалену
регіональну систему профілактики і комплексної реабілітації дітей з
хворобами нервової системи від народження до зрілого віку, яка базується
на міждисциплінарних засадах та об’єднанні зусиль фахівців різних
відомств;

– доведено наявність достовірних зв’язків між удосконаленою системою
реабілітації та її ефективністю.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони стали
підставою щодо:

а) створення:

– обласної координаційної ради у складі представників охорони
здоров’я, освіти, науки, праці і соціального захисту населення,
соціальних служб та громадських організацій;

– “Центру корекції розвитку та ранньої медико-соціальної реабілітації
дітей високого перинатального ризику СТАР-Т” на базі ВОДКЛ;

– Вінницького обласного центру реабілітації особливої дитини “Промінь”
та спеціалізованих відділень трудової і соціально-психологічної
реабілітації дітей при районних територіальних центрах інвалідів;

– Вінницької обласної громадської організації ”Асоціація захисту та
допомоги інвалідам “Відкриті серця””

б)впровадження:

– в районах та обласному центрі інтегрованої системи медико-соціальної
допомоги і реабілітації дітей-інвалідів з ХНС;

– новітніх методик лікування, навчання і виховання дітей-інвалідів у
Липовецькій лікарні відновного лікування та обласній психіатричній
лікарні ім. О.І.Ющенка, де відкрито філіал школи для навчання хворих
дітей;

– результатів дослідження в навчальний процес на кафедрі соціальної
медицини, економіки та організації охорони здоров’я ВНМУ ім.М.І.Пирогова
і Вінницького медичного коледжу;

в) розробки:

– Наказу УОЗ Вінницької облдержадміністрації ”Про додаткові заходи щодо
поліпшення медичного обслуговування інвалідів” №76 від 19.01.2001р.;

– Розпорядження Вінницької облдержадміністрації “Про додаткові
заходи щодо поліпшення медичної реабілітації та соціальної адаптації
дітей раннього віку з обмеженими можливостями здоров’я” від 22 березня
2004р. №93;

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно визначений напрям
дослідження, розроблені його програма, концептуальні підходи до
організації надання медичної допомоги дітям-інвалідам та поставлені
завдання наукової роботи, проведений інформаційний пошук за обраною
темою, розроблена технологія медико-соціального вивчення дитячої
інвалідності, програма дослідження та статистична карта по вивченню
соціально-медичних аспектів інвалідності дітей, а також зібраний
матеріал, на основі аналізу якого отримана медико-соціальна
характеристика дитячої інвалідності. Проаналізована система організації
медико-соціальної допомоги та реабілітації дітей-інвалідів з хворобами
нервової системи на рівні області та проведене соціологічне опитування
сімей для вивчення думки батьків стосовно своєчасності та якості
організації медичної допомоги, реабілітації дітей і визначення основних
проблем сім’ї, в якій проживає дитина-інвалід, удосконалена регіональна
комплексна система реабілітації дітей-інвалідів з хворобами нервової
системи, яка базується на міждисциплінарних засадах і інтеграції
фахівців різних відомств, проаналізовані літературні джерела, написані
усі розділи дисертації, сформульовані висновки та практичні
рекомендації.

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження
доповідались на Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток
системи медико-соціальної реабілітації інвалідів з дитинства у
Вінницькій області” (Вінниця, 2001); науково-практичній конференції
медпрацівників Укрзалізниці та санаторно-курортних закладів України
“Сучасні аспекти курортології та відновлювального лікування (Хмільник,
2003); VIII університетській (XXXVIII вузівській) науково-практичній
конференції молодих учених та фахівців (Вінниця, 2003); Міжнародній
науково-практичній конференції (національний університет
“Києво-Могилянська академія”) “Менеджмент охорони здоров’я в Україні”
(Київ, 2004); 1-й Всеукраїнській науково-практичній конференції “Медичні
технології і вища освіта” (Луцьк, 2004); 2-му з’їзді лікарів загальної
(сімейної) практики України (Харків, 2005); ХI університетській (XXXХI
вузівській) науково-практичній конференції молодих учених та фахівців
(Вінниця, 2005); міжрегіональній науково-практичній конференції
“Соціально-медичні проблеми дитячої інвалідності з органічними
ураженнями нервової системи, сучасні підходи до її профілактики і
реабілітації” (Вінниця, 2006); конференції молодих вчених (Вінниця,
2006).

Публікації

За темою дисертаційної роботи автором опубліковано 26 наукових праць, з
них 15 самостійних і 11 – у співавторстві; 8 статей за всіма розділами
дисертації опубліковано у фахових наукових виданнях затверджених ВАК
України, 3 монографії у співавторстві, 15 – в інших наукових виданнях.

Обсяг та структура дисертації. Робота викладена на 220 сторінках
машинописного тексту, з них основного–150 сторінок, складається із
вступу, аналітичного огляду наукової літератури, програми, методів і
обсягів досліджень, 3-х розділів власних досліджень, аналізу і
узагальнення результатів, висновків, практичних рекомендацій, списка
використаних 374 наукових джерел, в т.ч. 79 зарубіжних авторів,
ілюстрована 59 таблицями, 28 рисунками, 2 додатками.

Основний зміст роботи

Програма, обсяги та методи дослідження. Дослідження здійснювалось за
спеціальною програмою (рис.1), розробленою з використанням методу
системного підходу і проводилось у сім етапів, кожний з яких мав свої
цілі і конкретні завдання. Дані, отримані на попередніх етапах, ставали
логічною основою для наступних і для узагальнення кінцевих результатів
та наукового обґрунтування удосконалення регіональної системи
реабілітації дітей-інвалідів з хворобами нервової системи.

Програмою дослідження передбачалося вивчення динаміки рівнів і структури
дитячої інвалідності за період з 1994 по 2002 рр.(48342 випадки) з
використанням статистичної форми №19 “Звіт про контингенти
дітей-інвалідів віком до 16 років”. Наукова база дослідження – Вінницька
область (обласний центр, м.Ладижин та 27 районів). Аналіз динаміки
дитячої інвалідності проводився за трирічними інтервалами. Поглиблене
медико-соціальне вивчення інвалідності дітей з ХНС і ДЦП проводилося за
розробленою статистичною картою по вивченню соціально-медичних аспектів
інвалідності дітей, яка включала 6 блоків питань за 48 ознаками.
Вивченням охоплено 1048 випадків інвалідності дітей з ХНС і 861– з ДЦП.

Основними джерелами інформації стали офіційні облікові медичні
документи, журнал засідань ЛКК, протоколи видачі медичних висновків на
дитину-інваліда віком до 16 років, документи пенсійного фонду і
управління соціального захисту.

Одержані в процесі спостереження статистичні дані оброблялись методом
математичної статистики. Розрахунки усіх показників виконано з
використанням обчислювальної техніки WINDOWS XP за ліцензійною програмою
statistica 5.5.

Рис. 1. Програмно-цільова структура, обсяг та етапи дослідження

Статистичній обробці піддавались визначені інтенсивні та екстенсивні
показники, що відображали рівні і структуру дитячої інвалідності із
встановленням достовірної різниці цих показників у динаміці. Для
визначення зв’язку між чинниками інвалідності в групах спостереження
використовувався коефіцієнт відповідності (Х2). Отримані відмінності
визнавались не випадковими, якщо імовірність (р) не перевищувала 0,05.

Результати досліджень та їх обговорення. Вивчення стану дитячої
інвалідності в області достовірно показало, що рівень первинної
інвалідності за досліджуваний період зріс на 36,8% (з 16,3+0,4%оо в
1994-1996 рр. до 22,3+0,5%оо в 2000-2002 рр.), загальної – на 54,1% (із
115,8+1,0 до 178,4+1,3 на 10 тис.дит.нас.). Такий характер динаміки в
центральному регіоні відповідає тенденціям, які спостерігаються в
Україні (за період 1992-2004рр. дитяча інвалідність зросла з 95,7%оо до
170,4%оо)

Ріст первинної інвалідності відбувся за рахунок зростання вроджених
аномалій, деформацій та хромосомних порушень в 2 рази (з 2,3+0,1 до
4,5+0,5 на 10 тис.дит.нас., р PAGE 8 Вивчення стану проблеми дитячої інвалідності, її медико-соціальних аспектів, профілактики та організації реабілітації І етап Наукова література: 295 вітчизняних наукових джерел, 79 іноземних Вибір напрямку дослідження, формування програми, мети, завдань, обґрунтування методів та обсягу дослідження. Аналіз регіональних закономірностей дитячої інвалідності, її поширеності, структури та вікових особливостей за період 1994-2002 р. ІІ етап Розробка носія інформації “Статистична карта вивчення соціально-медич-них аспектів інвалідності дітей” ( 48 ознак) Аналіз статформ №32. “Звіт про медичну допомогу дітям” n =9 Аналіз статформ .№19 “Звіт про контингенти дітей-інвалідів віком до 16 років n = 48342 Вивчення медико-соціальних особливостей інвалідності дітей з хворобами нервової системи і ДЦП у містах і селах Вінницької області (2000-2002 рр.) ІІІ етап Медико-соціальна характеристика дітей-інвалідів з ДЦП Особливості дитячої інвалідності з хворобами нервової системи у міській та сільській місцевості Медико-соціальна характеристика дітей-інвалідів з хворобами нервової системи Облікова документація: ф.111/о – 1020; ф. 096/о – 1048; Ф.097/о – 1048; ф. 113/о – 1039; ф. 112/о - 1048; ф. 003/о – 471;ф.030/о – 1048; журнал засідань комісій ЛКК і протоколи видачі медичних висновків на дитину-інваліда віком до 16-ти років – 1028; ф. 026/о – 420; ; документи пенсійного фонду і управління соціального захисту - 287; “Статистична карта вивчення соціально-медичних аспектів інвалідності дітей” – 1048. Облікова документація: ф.111/о – 1020; ф. 096/о – 1048; Ф.097/о – 1048; ф. 113/о – 1039; ф. 112/о - 1048; ф. 03/о – 471;ф.030/о – 1048; журнал засідань комісій ЛКК і протоколи видачі медичних висновків на дитину-інваліда віком до 16-ти років – 1028; ф. 026/о – 420; індивідуальні реабілі-таційно-корекційні програми дітей-інвалідів – 91; документ-ти пенсійного фонду і управління соціального захисту - 287; “Статистична карта вивчення соціально-медичних аспектів інвалідності дітей” – 1048. Облікова документація: ф.111/о – 842; ф. 096/о – 848; Ф.097/о – 848; ф. 113/о – 848; ф. 112/о - 861; ф. 003/о – 271;ф.030/о – 861; журнал засідань комісій ЛКК і протоколи видачі медичних висновків на дитину-інваліда віком до 16-ти років – 848; ф. 026/о –120; документи пенсійного фонду і управління соціального захисту - 82; “Статистична карта вивчення соціально-медичних аспектів інвалідності дітей” – 861. Розробка отриманих даних (групування статистичного матеріалу, статистичне зведення даних у таблиці, статистична розробка), аналіз отриманих результатів. V етап Неурядові об’єднання та громадські організації Вінницької області допомоги дітям-інвалідам та їх батькам “Відкриті серця”, “Надія”, “Благовіст”, “Гармонія”, “Паросток” Заклади системи соціального захисту, звіти дитячих будинків, інтернатів для дітей-інвалідів (Ладижинський, Плисківський, Стрижавський) та обласного Центру реабілітації та професійної підготовки молоді з обмеженими можливостями “Поділля Аналіз мед.-соц. допомоги в закладах освіти: спеціалізовані ДДЗ для дітей з ураженням нервової системи №4, №4, №65 м.Вінниці; дитячий будинок “Гніздечко”; допоміжні школи-інтернати для дітей з функціональними обмеженнями (4) Аналіз роботи закладів охорони здоров’я за звітами: Центру планування сім’ї; ф.№21; неонато-логічних відділень ВОДКЛ; дитячого неврологічного відді-лення; відділення реабілітації при Вінницькому будинку дитини; Липовецької лікарні відновного лікування ІV Етап Оцінка основних сучасних проблем медико-соціальної допомоги та існуючої регіональної системи реабілітації дітей-інвалідів з хворобами нервової системи у містах і селах Вінницької області (2000-2002) Заклади системи соціального захисту, звіти дитячих будин-ків, інтернатів для дітей-інвалідів (Ладижинський, Плисківський, Стрижавський) та обласного Центру реабілітації та профе-сійної підготовки молоді з обмеженими можливостями “Поділля Неурядові об’єднання та громадські організації Вінницької області допомоги дітям-інвалідам та їх батькам,“Надія”, “Благовіст”, “Гармонія”, “Паросток” Аналіз мед.-соц. допомоги в закладах освіти: спеціалізовані ДДЗ для дітей з ураженням нервової системи №4, №4, №65 м.Вінниці; дитячий будинок “Гніздечко”; допоміжні школи-інтернати для дітей з функціональними обмеженнями (4) Аналіз роботи закладів охорони здоров’я за звітами: Центру планування сім’ї; ф.№21; неонато-логічних відділень ВОДКЛ; дитячого неврологічного відді-лення; відділення реабілітації при Вінницькому будинку дитини; Липовецької лікарні відновного лікування V етап Розробка отриманих даних (групування статистичного матеріалу, статистичне зведення даних у таблиці, статистична розробка), аналіз отриманих результатів Обгрунтування та розробка організації удосконалення регіональної системи комплексної реабілітації дітей-інвалідів з хворобами нервової системи VІ Етап Організація в області спеціалізованих відділень трудової та соціально-психологіч-ної реабілітації для дітей з особливими потребами при територіальних центрах соціального обслуговування непрацездатних та інвалідів Створення Центру корек-ції розвитку та ранньої медико-соці-альної реабі-літації дітей високого пе-ринатального ризику СТАР-Т при ВОДКЛ Створен-ня об-ласного центру реабілітації особ-ливої ди-тини “Про-мінь” Удосконалення роботи дитячого неврологічн-ого відді-лення облас-ної психо-неврологіч-ної лікарні ім.О.І.Ющенка та Липовецької лікарні відновного лікування дітей з органічним уражен-ням нервової системи (впровадження новіт-ніх методик, методів лікування, навчання та виховання) Створення обласної громадської організації ”Асоціація захисту та допомоги інвалідам “Відкриті серця” VІІ Етап Впровадження результатів дослідження в практику На міжнародному і національному рівнях На регіональному рівні Підготовлені Накази УОЗ Вінницької облдержадміністрації № 76 від 19.01.2001 р. та № 93 від 22.03. 2004 р., проведена Міжрегіональна науково-практична конференція “Соціально-медичні аспекти інвалід-ності дітей з органічними ураженнями нервової системи та сучасні підходи до її профілактики і реабілітації” Матеріали дос-лідження впроваджені в роботу ВОДКЛ, об-ласного дитячого нев-рологічного відділен-ня обласної психо-неврологічної лікарні ім.О.І. Ющенка, Липо-вецької обласної лі-карні відновного ліку-вання дітей з органіч-ним ураженням нерво-вої системи, обласно-го центру реабілітації особливої дитини “Промінь” Впроваджені у навчальний процес на кафедрі соціальної медицини ВНМУ ім.М.І.Пирогова і медичного коледжу з проведенням занять на базі обласного центру реабілітації особливої дитини “Промінь” 27 статей у наукових журналах, 3 моногра-фії, 3 рацпропо-зиції, 9 виступів Рис. 2. Динаміка рівнів загальної інвалідності дітей за віковими групами

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020