.

Медична реабілітація хворих неспецифічним аортоартеріїтом черевного відділу з застосуванням лікувальних фізичних факторів: Автореф. дис… канд. мед.

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
108 2674
Скачать документ

УКРАІНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕ¬ДИ¬Ч¬НОЇ
РЕ¬А¬БІ¬ЛІ¬ТА¬ЦІЇ та КУРОРТОЛОГІЇ МОЗ УКРАЇНИ

ФЕСЮК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

УДК 616.13.- 002: 615.849.112

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НЕСПЕЦИФІЧНИМ АОРТОАРТЕРІЇТОМ ЧЕРЕВНОГО ВІДДІЛУ З ЗАСТОСУВАННЯМ ЛІКУВАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ

14.01.33. – Ку¬рор¬то¬ло¬гія та фі¬зі¬о¬те¬ра¬пія

Ав¬то¬ре¬фе¬рат ди¬сер¬та¬ції на здо¬бут¬тя на¬у¬ко¬во¬го ступеня
кан¬ди¬да¬та ме¬ди¬ч¬них на¬ук

Оде¬са – 1998

Ди¬сер¬та¬ці¬єю є ру¬ко¬пис.
Ро¬бо¬та ви¬ко¬на¬на на ба¬зі Вій¬сь¬ко¬во – Ме¬ди¬ч¬но¬го Цен¬т¬ру Вій¬сь¬ко¬во-¬По¬ві¬т¬ря¬них Сил Укра¬ї¬ни.

На¬у¬ко¬вий ке¬рі¬в¬ник: до¬к¬тор ме¬ди¬ч¬них на¬ук, про¬фе¬сор
Ма¬в¬ро¬дій Во¬ло¬ди¬мир Ми¬хай¬ло¬вич,
Оде¬сь¬кий державний ме¬ди¬ч¬ний уні¬вер¬си¬те¬т,
про¬фе¬сор ка¬фе¬д¬ри те¬ра¬пії та сі¬мей¬ної ме¬ди¬ци¬ни.

Офі¬цій¬ні опо¬нен¬ти: до¬к¬тор ме¬ди¬ч¬них на¬ук, професор
Руденко Віктор Григорович,
Оде¬сь¬кий державний ме¬ди¬ч¬ний уні¬вер¬си¬те¬т,
професор кафедри шпитальної терапії;
до¬к¬тор ме¬ди¬ч¬них на¬ук, старший науковий співробітник
Волошина Олена Борисівна
Український НДІ медичної реабілітації та курортології, головний науковий співробітник відділення відновлювального лікування хворих терапевтичного профілю.

Про¬ві¬д¬на уста¬но¬ва: Харківський інститут удосконалення лікарів МОЗ України, кафедра фізіотерапії та курортології

За¬хист від¬бу¬де¬ть¬ся “25_”_грудня_1998 ро¬ку о 12_ го¬ди¬ні на за¬сі¬дан¬ні спе¬ці¬а¬лі¬зо¬ва¬ної вче¬ної ра¬ди Д. 41.608.01 при Укра¬їн¬сь¬ко¬му на¬у¬ко¬во-¬до¬с¬лі¬д¬но¬му ін¬сти¬ту¬ті ме¬ди¬ч¬ної ре¬а¬бі-лі¬та¬ції та ку¬рор¬то¬ло¬гії МОЗ Укра¬ї¬ни (270014, Оде¬са, Лер¬мо¬н¬тов¬сь¬кий провулок, 6).
З ди¬сер¬та¬ці¬єю мо¬ж¬на озна¬йо¬ми¬ти¬ся у біб¬ліо¬те¬ці при Укра¬їн¬сь¬ко¬му на¬у¬ко¬во-до¬с¬лі¬д¬но-му ін¬сти¬ту¬ті ме¬ди¬ч¬ної ре¬а¬бі¬лі¬та¬ції та ку¬рор¬то¬ло¬гії (270014, Одеса, Лермонтовський пров., 6).
Ав¬то¬ре¬фе¬рат ро¬зі¬сла¬ний “ 4 “ листопада 1998 ро¬ку.
Вче¬ний се¬к¬ре¬тар спе¬ці¬а¬лі¬зо¬ва¬ної Вченої ра¬ди,
кандидат медичних наук,
старший науковий співробітник Дми¬т¬рі¬є¬ва Г.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Не¬спе¬ци¬фі¬ч¬ний аортоартеріїт за¬ймає дру¬ге мі¬с¬це по ча¬с¬то¬ті по¬ши¬рен¬ня з-по¬між за¬хво¬рю¬вань, що вра¬жа¬ють ар¬те¬рі¬аль¬ну си¬с¬те¬му. Від¬по¬ві¬д¬но до кла¬си¬фі¬ка¬ції, за¬про¬по¬но¬ва¬ної О. В. По¬кров¬сь¬ким, ураження че¬ре¬в¬но¬го від¬ді¬лу аор¬ти є дру-гим з-по¬між ло¬ка¬лі¬за¬цій, що зу¬стрі¬ча¬ю¬ть¬ся при не¬спе¬ци¬фі¬ч¬ному аор¬то¬ар¬те¬ріїті (А. В. По-кров¬с¬кий, 1979,1986; Л. В. По¬та¬шов, М. Д. Кня¬зев, А.М. Иг¬на¬шов,1985; С. А. Ша¬ли¬мов, В.М. Ко¬п¬чак, А. П. Ра¬дзи¬хов¬с¬кий, 1986).
У спе¬ці¬аль¬ній лі¬те¬ра¬ту¬рі є окре¬мі по¬ві¬до¬м¬лен¬ня про не¬спе¬ци¬фі¬ч¬ний аор¬то¬ар¬те¬ріїт черевного відділу, а в по¬вся¬к¬ден¬ній ді¬я¬ль¬но¬с¬ті лі¬ку¬валь¬них за¬кла¬дів цей ді¬а¬г¬ноз пра¬к¬ти¬ч¬но не зу¬стрі¬ча¬є¬ть¬ся. Останне обумовлено від¬су¬т¬ні¬с¬тю до¬сту¬п¬них ме¬то¬дів верифікації не¬спе-ци¬фі¬ч¬ного аор¬то¬ар¬те¬ріїту черевного відділу, осо¬б¬ли¬во на ран¬ніх ета¬пах роз¬ви¬т¬ку. Вна¬с¬лі-док чо¬го, да¬на па¬то¬ло¬гія своє¬ча¬с¬но не ді¬а¬г¬но¬с¬ту¬є¬ть¬ся, а від¬су¬т¬ність від¬по¬ві¬д¬но¬го лі¬ку¬ван¬ня може при¬во¬дити до прогресування хво¬ро¬би, роз¬ви¬т¬ку сте¬но¬зу че¬ре¬в¬но¬го від¬ді¬лу аор¬ти (А. А. Ша¬ли¬мов, С. А. Ша¬ли¬мов, В.М. Ко¬п¬чак, 1980; Е. Н. Се¬мен¬ко¬ва, 1988, 1996).
Крім цьо¬го, не¬спе¬ци¬фі¬ч¬ний аортоартеріїт черевного відділу є при¬чи¬ною іше¬мі¬ч¬них ушко¬джень ор¬га¬нів тра¬в¬лен¬ня, що може при¬во¬дити до ви¬раз¬ко¬вої хво¬ро¬би, за¬хво¬рю¬вань ге¬па¬то – білі¬а¬р¬ной си¬с¬те¬ми, під¬ш¬лун¬ко¬вої за¬ло¬зи, що сприяє проведенню нео¬бг¬рун¬то¬ва¬них опе¬ра¬цій на ор¬га¬нах че¬ре¬в¬ної по¬ро¬ж¬ни¬ни (В. М. Ма¬в¬ро¬дий, А. С. Сы¬но¬вец, 1989; У.М. Се-дов, 1987; А. В. По¬кров¬с¬кий, Б. М. Ва¬ра¬ва, У.И. Юдин, 1991).
Тру¬д¬но¬щі кон¬сер¬ва¬ти¬в¬но¬го лі¬ку¬ван¬ня по¬в’я¬за¬ні з не¬до¬ста¬т¬ньою ефе¬к¬ти¬в¬ні¬с¬тю іс¬ну¬ю-чих схем за¬сто¬су¬ван¬ня не¬сте¬ро¬і¬д¬них про¬ти¬за¬паль¬них за¬со¬бів, не¬об¬хід¬ні¬с¬тю при¬зна¬чен¬ня глюкокортикоїдної те¬ра¬пії (ГКТ) (Н. П. Ши¬л¬ки¬на, 1993; Е. Н. Се¬мен¬ко¬ва, 1994, 1998; А.А.Белова, И.А. Архаркова, 1998). Є окре¬мі по¬ві¬до¬м¬лен¬ня про ефе¬к¬ти¬в¬ність за¬сто¬су¬ван-ня пре¬фор¬мо¬ва¬них фі¬зи¬ч¬них чин¬ни¬ків у вигляді еле¬к¬ро¬ма¬г¬ні¬т¬них хвиль де¬ци¬ме¬т¬ро¬во¬го ді-а¬па¬зо¬ну у хво¬рих не¬спе¬ци¬фі¬ч¬ним аор¬то¬ар¬те¬ріїтом (Т.А.Князева, К.В. Родионов, 1985; В.М.Мавродий, Ю.М.Крижановский, 1995). Во¬д¬но¬час, не ви¬рі¬ше¬ні пи¬тан¬ня ви¬бо¬ру кон¬к-ре¬т¬них фі¬зи¬ч¬них і ме¬ди¬ка¬мен¬то¬з¬них за¬со¬бів, ме¬то¬дик їх¬ньої ре¬а¬лі¬за¬ції та су¬мі¬с¬но¬го за¬сто-су¬ван¬ня.
З огля¬ду на ви¬щеви¬кла¬де¬не, ак¬ту¬аль¬ні до¬слі¬джен¬ня з удо¬ско¬на¬лю¬ван¬ня клі¬ні¬ч¬ної та ін¬ст¬ру¬мен¬таль¬ної ді¬а¬г¬но¬с¬ти¬ки не¬спе¬ци¬фі¬ч¬ного аор¬то¬ар¬те¬ріїту черевного відділу, осо¬б¬ли¬во на до¬сте¬но¬ти¬ч¬но¬му ета¬пі, вивчен¬ню ефе¬к¬ти¬в¬но¬с¬ті кон¬сер¬ва¬ти¬в¬ної те¬ра¬пії з вклю¬чен¬ням фі¬зи¬ч¬них лі¬ку¬валь¬них чин¬ни¬ків і ме¬ди¬ка¬мен¬тів.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ. Матеріали дисертації є фрагментом наукового плану Військово-медичного центру Військово-Повітряних Сил України за шифром “Експеримент” №Е-2/96 та Одеського державного медичного університету (№ держреєстрації 0193U039625) з розробки методів медичної реабілітації хворих не¬спе¬ци¬фі¬ч¬ним аор¬то¬ар¬те¬ріїтом черевного відділу з застосуванням фізичних факторів у нових соціально-економічних умовах.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ. Підвищити ефективністль медичної реабілітації хворих не¬спе¬ци¬фі¬ч¬ним аор¬то¬ар¬те¬рі¬їтом черевного відділу шляхом удосконалення оптимізації комплексного відновлювального лікування з використанням фізичних лікувальних факторів.
ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ.
1. До¬слі¬дити вплив од¬но¬ра¬зо¬вих про¬це¬дур дециметровохвильової терапії, ву¬г¬ле¬ки¬с¬лих ванн на стан ма¬гі¬с¬т¬раль¬но¬го кровотоку у хво¬рих не¬спе¬ци¬фі¬ч¬ним аор¬то¬ар¬те-ріїтом черевного відділу за даними інструментальних досліджень (ультразвукового сканування, ультразвукової доплерографії, реовазографії ніг, реогепатографії) для з’ясування патогенетичних підходів до відновлювального лікування.
2. Оці¬ни¬ти вплив са¬мо¬стій¬но¬го кур¬су дециметровохвильвої те¬ра¬пії на клі¬ні¬ч¬ний перебіг не¬спе¬ци¬фі¬ч¬ного аор¬то¬ар¬те¬ріїту черевного відділу і по¬ка¬з¬ни¬ки ін¬ст¬ру¬мен¬таль¬них до¬слі¬джень.
3. Вивчи¬ти ефе¬к¬ти¬в¬ність ком¬п¬ле¬к¬с¬но¬го лі¬ку¬ван¬ня не¬спе¬ци¬фі¬ч¬ного аор¬то¬ар¬те¬ріїту черевного відділу з вклю¬чен¬ням дециметровохвильової терапії, ву¬г¬ле¬ки¬с¬лих ван¬н і ме¬ди-ка¬мен¬то¬з¬них за¬со¬бів.
4. Дати порівняльну оцінку ефективністі ме¬ди¬ка¬мен¬то¬з¬но¬го лі¬ку¬ван¬ня не¬спе¬ци¬фі¬ч-ного аор¬то¬ар¬те¬ріїту черевного відділу з за¬сто¬су¬ван¬ням нестероїдних протизапальних засобів і спа¬з¬мо¬лі¬ти¬ків.
5. Оці¬ни¬ти вплив роз¬ро¬б¬ле¬них ме¬то¬дик ме¬ди¬ч¬ної ре¬а¬бі¬лі¬та¬ції хворих на не¬спе¬ци¬фі¬ч-ний аор¬то¬ар¬те¬ріїт черевного відділу на про¬цес до¬ся¬г¬нен¬ня ре¬мі¬сії.
НАУКОВА НОВИНА. Впер¬ше вивче¬на ефе¬к¬ти¬в¬ність од¬но¬ра¬зо¬вих і кур¬су про¬це¬дур дециметровохвильової терапії, ву¬г¬ле¬ки¬с¬лих ванн або кур¬су нестероїдних протизапальних засобів, спа¬з¬мо¬лі¬ти¬ків із за¬сто¬су¬ван¬ням ме¬то¬дик уль¬т¬ра¬з¬ву¬ко¬во¬го ска¬ну¬ван¬ня, до¬п¬п¬ле¬ро¬г-ра¬фії, ре¬о¬ва¬зо¬г¬ра¬фії, ре¬о¬ге¬па¬то¬г¬ра¬фії. Ви¬зна¬че¬но кри¬те¬рії ефе¬к¬ти¬в¬но¬с¬ті за¬сто¬су¬ван¬ня фі¬зи¬ч-них і ме¬ди¬ка¬мен¬то¬з¬них за¬со¬бів відновлювального лікування. Науково обгрунтована методика медичної реабілітації хворих на неспецифічний аортоартеріїт, яка включає курси дециметровохвильової терапії, вуглекислих ванн і медикаментозних засобів. Па¬то¬ге¬не¬ти¬ч-ний вплив за¬про¬по¬но¬ва¬них ме¬то¬дів ме¬ди¬ч¬ної ре¬а¬бі¬лі¬та¬ції хво¬рих на не¬спе¬ци¬фі¬ч¬ний аор-то¬ар¬те¬ріїт черевного відділу по¬ля¬гає в по¬ме¬н¬шен¬ні то¬в¬щи¬ни стін¬ки че¬ре¬в¬ної аор¬ти, збіль-шен¬ні її ді¬а¬ме¬т¬ру, по¬лі¬п¬шен¬ні ма¬гі¬с¬т¬раль¬но¬го і ре¬гі¬о¬наль¬но¬го кровотоку в її ба¬сей¬ні. Впер-ше на під¬ста¬ві по¬рі¬в¬ня¬ль¬но¬го вивчен¬ня ре¬зуль¬та¬тів ін¬ст¬ру¬мен¬таль¬них до¬слі¬джень за¬про¬по-но¬ва¬ні по¬ка¬зан¬ня до за¬сто¬су¬ван¬ня ультразвукової допплерографії, проби з фізичним навантаженням. Об¬грун¬то¬ва¬но по¬ря¬док про¬ве¬ден¬ня да¬ної ме¬то¬ди¬ки, кри¬те¬рії оцін¬ки.
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РОБОТИ. Вста¬но¬в¬ле¬но, що за до¬по¬мо¬гою ультразвукової допплерографії, ультразвуково¬го ска¬ну¬ван¬ня мо¬ж¬ли¬во об’єк¬тивізу¬ва¬ти за-хво¬рю¬ван¬ня на до¬сте¬но¬ти¬ч¬но¬му ета¬пі і своє¬ча¬с¬но при¬зна¬чи¬ти аде¬к¬ва¬т¬не відновне лі¬ку¬ван-ня. За¬про¬по¬но¬ва¬но рі¬з¬но¬ма¬ні¬т¬ні ме¬то¬ди¬ч¬ні під¬хо¬ди до кон¬сер¬ва¬ти¬в¬но¬го лі¬ку¬ван¬ня не¬спе-ци¬фі¬ч¬ного аортоартеріїту черевного відділу. На під¬ста¬ві вла¬с¬них до¬слі¬джень об¬грун¬то¬ва¬на ра¬ці¬о¬наль¬ність вклю¬чен¬ня в ком¬п¬ле¬к¬с¬не лі¬ку¬ван¬ня хво¬рих не¬спе¬ци¬фі¬ч¬ним аор¬то¬ар¬те¬ріїтом черевного відділу про¬це¬дур дециметровохвильової те¬ра¬пії на проекцію над¬ни¬р¬ни¬ків і черевного відділу. Оп¬ти¬маль¬ним є за¬сто¬су¬ван¬ня ком¬п¬ле¬к¬с¬но¬го лі¬ку¬ван¬ня, що вклю¬чає дециметровохвильову те¬ра¬пію, ву¬г¬ле¬ки¬с¬лі ванни і ме¬ди¬ка¬мен¬то¬з¬ні за¬со¬би. Та¬кий під¬хід по¬лег¬шує перебіг ішемічного абдомінального си¬н¬д¬ро¬му, до¬ся¬г¬нен¬ня ре¬мі¬сії. За¬про¬по¬но-ва¬но клі¬ні¬ч¬ні озна¬ки не¬спе¬ци¬фі¬ч¬ного аор¬то¬ар¬те¬ріїту черевного відділу, що до¬зво¬ля¬ють при¬пу¬с¬ти¬ти за¬хво¬рю¬ван¬ня і своє¬ча¬с¬но на¬пра¬ви¬ти хво¬ро¬го на ультразвукову допплерографію.
Рекомендовані на¬ми ме¬то¬ди ді¬а¬г¬но¬с¬ти¬ки і ком¬п¬ле¬к¬си ме¬ди¬ч¬ної ре¬а¬бі¬лі¬та¬ції не¬спе¬ци-фі¬ч¬ного аор¬то¬ар¬те¬ріїту черевного відділу, впро¬ва¬дже¬ні в пра¬к¬ти¬ку ро¬бо¬ти Військово-медичного центру Військово-Повітряних Сил України, ме¬ди¬чних установах МО Укра¬ї¬ни. Ма¬те¬рі¬а¬ли до¬слі¬джень ви¬ко¬ри¬с¬то¬ву¬ю¬ть¬ся при про¬ве¬ден¬ні пра¬к¬ти¬ч¬них за¬нять і чи¬тан¬ні ле¬к¬цій на ба¬зі ВМЦ ВПС Укра¬ї¬ни.
ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК АВТОРА. Роз¬ро¬б¬ле¬но ме¬то¬ди¬ку ультразвукової допплерографії для верифікації діагнозу у хво¬рих на не¬спе¬ци¬фі¬ч¬ний аор¬то¬ар¬те¬рі¬їт черевного відділу. Про¬ве¬де¬но до¬слі¬джен¬ня од¬но¬ра¬зо¬во¬го за¬сто¬су¬ван¬ня дециметровохвильової те¬ра¬пії, ву¬г¬ле¬ки¬с¬лих ванн на ди¬на¬мі¬ку по¬ка¬з¬ни¬ків спе¬ці¬аль¬них до¬слі¬джень. Вивче¬но по¬рі¬в¬ня¬ль¬ну ефе¬к¬ти¬в¬ність кур¬со¬во¬го за¬сто¬су¬ван¬ня фі¬зи¬ч¬них і ме¬ди-ка¬мен¬то¬з¬них за¬со¬бів у досліджуваних. Са¬мо¬стій¬но сфор¬му¬льо¬ва¬ні ос¬но¬в¬ні положення ди-сер¬та¬ції і за¬да¬чі до¬слі¬джен¬ня, скла¬де¬ний огляд лі¬те¬ра¬ту¬ри, на¬пи¬са¬ний текст ро¬бо¬ти і ви-снов¬ки. Про¬ве¬де¬но ро¬бо¬ту з упро¬ва¬джен¬ня ком¬п¬ле¬к¬сів лі¬ку¬ван¬ня хво¬рих на не¬спе¬ци¬фі¬ч-ний аор¬то¬ар¬те¬рі¬їт черевного відділу в пра¬к¬ти¬ку лі¬ку¬валь¬них установ. У ро¬бо¬ті не ви¬ко¬ри¬с-та¬ні ма¬те¬рі¬а¬ли, що на¬ле¬жать спі¬вав¬то¬рам.
АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИ¬СЕР¬ТА¬ЦІЇ. Ре¬зуль¬та¬ти вивчен¬ня рі¬з¬но¬ма¬ні¬т¬них під¬хо¬дів до ме¬ди¬ч¬ної ре¬а¬бі¬лі¬та¬ції хво¬рих не¬спе¬ци¬фі¬ч¬ним аор¬то¬ар¬те¬рі¬їтом черевного відділу з за¬сто¬су¬ван¬ням дециметровохвильової те¬ра¬пії по¬ві¬до¬м¬ле¬ні на кон¬фе¬ре¬н¬ці¬ях: “Еферентні ме¬то¬ди лiкування в сучасній медичній практиці” (Вiнниця, 1996), “ Ак¬ту¬аль-ные про¬б¬ле¬мы ку¬рор¬то¬ло¬гии и ме¬ди¬ци¬н¬с¬кой ре¬а¬би¬ли¬та¬ции (Ки¬шинів – Одес¬а, 1997), “Актуальнi про¬б¬ле¬ми курортології та медичної реабілітації” (Оде¬са,1997), “II Український ти¬ж¬день га¬с¬т¬ро¬ен¬те¬ро¬логiв” (Днiпропетровськ, 1997), “II Національний кон¬грес ревматологів Укра¬ї¬ни” (Київ, 1997), ” Во¬п¬ро¬сы кли¬ни¬че¬с¬кой ме¬ди¬ци¬ны ” (Сі¬м¬фе¬ро¬поль, 1997), “Досягнення та не¬ви¬рі¬ше¬ні пи¬тан¬ня га¬с¬т¬ро¬ен¬те¬ро¬ло¬гії” (Хар¬ків, 1998), ’’XIV з’їзд терапевтів України’’(Київ, 1998).
ПУ¬Б¬ЛІ¬КА¬ЦІЇ. Фра¬г¬мен¬ти ди¬сер¬та¬ції по¬да¬ні в на¬у¬ко¬вих ча¬со¬пи¬сах: “Ве¬с¬т¬ник про¬б-лем би¬о¬ло¬гии и ме¬ди¬ци¬ны ” (Хар¬ків, 1997), “ Ве¬с¬т¬ник фи¬зи¬о¬те¬ра¬пии и ку¬рор¬то¬ло¬гии ” (Єв¬па¬то¬рія,1997), у збі¬р¬ни¬ках на¬у¬ко¬вих праць ‘’Современные аспекты военной медицины’’ (Київ, 1997), ‘’IV з’їзд терапевтів України’’(Київ, 1998), у те¬зах ви¬ще при¬ве-де¬них кон¬фе¬ре¬н¬цій. За ма¬те¬рі¬а¬лами ди¬сер¬та¬ції опу¬б¬лі¬ко¬ва¬но 15 ро¬біт, у т. ч. 6 статей у наукових виданнях, по 1 самостійному підрозділу у 2 монографіях, 11 самостійних.
СТРУКТУРА ДИ¬СЕР¬ТА¬ЦІЇ. Текст ди¬сер¬та¬ції скла¬да¬є¬ть¬ся з вступу, огля¬ду лі¬те¬ра-ту¬ри, ме¬то¬дик до¬слі¬джен¬ня і лі¬ку¬ван¬ня, включає 7 роз¬ді¬лів вла¬с¬них спо¬сте¬ре¬жень, об¬го¬во-рен¬ня ре¬зуль¬та¬тів, ви¬снов¬ків, пра¬к¬ти¬ч¬них ре¬ко¬мен¬да¬цій.
Об’єм ди¬сер¬та¬ції 142 стор.; включає 44 таб¬ли¬ці і 22 ма¬люн¬ків, спи¬сок ви¬ко¬ри¬с¬та-них дже¬рел – 130.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА І ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Для верифікації клі¬ні¬ч¬но¬го ді¬а¬г¬но¬зу неспецифічного аортоартеріїту черевного відділу (НАЧВ) і у ро¬лі кри¬те¬рі¬їв оцін¬ки ефе¬к¬ти¬в¬но¬с¬ті рі¬з¬них лі¬ку¬валь¬них чин¬ни¬ків на¬ми використовувалися ме¬то¬ди ультразвукового сканування (УЗС), ультразвукової допплерографії (УЗДГ), ре¬о¬ва¬зо¬г¬ра¬фії ніг (РВГ), ре¬о¬ге¬па¬то¬г¬ра¬фії (РГГ). Під ¬час УЗС фі¬к¬су¬ва¬ли то¬в¬щи¬ну стін¬ки черевної аорти, ді¬а¬метр її про¬сві¬т¬ку, чі¬т¬кість кон¬ту¬рів; УЗДГ – ре¬є¬с¬т¬ру¬ва¬ли які¬с¬ні і кіль¬кі¬с¬ні ха¬ра¬к¬те¬ри¬с¬ти¬ки (МакЛШ, МінЛШ, ПI, СДІ, ІТ). На РВГ вра¬хо¬ву¬ва¬ли – ін¬декс по¬ши¬рен¬ня си¬с¬то¬лі¬ч¬ної хви¬лі (РІС), час ма¬к¬си¬маль¬но¬го си¬с¬то¬лі¬ч¬но¬го на¬по¬в¬нен¬ня су¬ди¬ни (ЧМСНС), ам¬п¬лі¬ту¬д¬но-¬ча¬с¬то¬т¬ний по¬ка¬з¬ник (АЧП); на РГГ – РІС, АЧП і спів¬від¬но¬шен¬ня ча¬су кровонаповнення пе¬чін¬ки до ча¬су від¬то¬ку (ЧК/ЧВ). Ре¬є¬с¬т¬ра¬цію РВГ і РГГ ви¬ко¬ну¬ва¬ли на апа¬ра¬тах “РГ – 4 – 02”, “6 НЭК – 4”. (Укра¬ї¬на).
На ос¬но¬ві вла¬с¬них до¬слі¬джень ви¬яв¬ле¬но, що най¬біль¬шою ін¬фор¬ма¬ти¬в¬ні¬с¬тю во¬ло¬ді¬ють по¬ка¬з¬ни¬ки УЗДГ, яка бу¬ла ви¬ко¬на¬на на ультразвуково¬му допплерографі фі¬р¬ми Kransbulher ”Logidop-5” (Німеччина), і УЗС че¬ре¬в¬но¬го від¬ді¬лу аор¬ти, по¬ка¬з¬ни¬ки ре¬є¬с¬т¬ру¬ва¬ли¬ся на апа¬ра¬ті “RTX-200” (США). Крім то¬го, з метою ви¬яв¬лен¬ня се¬г¬мен¬ту зву¬жен¬ня аор¬ти, у всіх хво¬рих про¬во¬ди¬ли про¬бу з фі¬зи¬ч¬ним на¬ван¬та¬жен¬ням про¬тя¬гом 2 хв, пі¬с¬ля чо¬го зно¬ву зні-ма¬ли допплерограму. Спе¬ці¬аль¬ні до¬слі¬джен¬ня про¬во¬ди¬ли до по¬ча¬т¬ку і пі¬с¬ля за¬кін¬чен¬ня кур¬сів ме¬ди¬ч¬ної ре¬а¬бі¬лі¬та¬ції НАЧВ, а та¬кож до і пі¬с¬ля од¬но¬ра¬зо¬вих про¬це¬дур дециметровохвильової терапії (ДМХ) та ву¬г¬ле¬ки¬с¬лих ванн.
Оці¬ню¬ва¬ли вірогідні суб’є¬к¬ти¬в¬ні і об’єк¬ти¬в¬ні клі¬ні¬ч¬ні ознаки, вторинні ушкод¬жен-ня ор¬га¬нів тра¬в¬лен¬ня, на¬сту¬п¬ний пе¬ре¬біг за¬хво¬рю¬ван¬ня на про¬тя¬зі ро¬ку.
ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ. Під на¬гля¬дом знаходилося 107 хво¬рих в ві¬ці від 16 до 60 ро¬ків. З ді¬а¬г¬но¬зом НАЧВ бу¬ло 67 чоловік у ві¬ці від 16 до 42 ро¬ків. Се¬ред стра¬ж¬да-ю¬чих НАЧВ спо¬сте¬рі¬га¬ли 52 жін¬ки (77,5%), ін¬ші – чо¬ло¬ві¬ки. У всіх хво¬рих верифікована до¬сте¬но¬ти¬ч¬на ста¬дія НАЧВ. Для під¬т¬вер¬джен¬ня вивча¬ючих кри¬те¬рі¬їв об’єк¬ти¬в¬ної ді¬а¬г¬но-с¬ти¬ки НАЧВ, спо¬сте¬рі¬га¬ли 40 па¬ці¬є¬н¬тів з ін¬ши¬ми оклюзійними хво¬ро¬ба¬ми, ко¬т¬рі най¬більш бли¬зь¬кі, за клі¬ні¬ч¬ними ознаками до НАЧВ. Це об¬лі¬те¬ру¬ю¬чий ате¬ро¬скле¬роз – 21 чол. і об¬лі-те¬ру¬ю¬чий ендоартеріїт – 19 чол. Окре¬му гру¬пу скла¬ли 27 пра¬к¬ти¬ч¬но здо¬ро¬вих па¬ці¬є¬н¬тів для ви¬яв¬лен¬ня нор¬маль¬них по¬ка¬з¬ни¬ків УЗС, УЗДГ, РВГ, РГГ. Для досліджуваних хво¬рих НАЧВ ха¬ра¬к¬те¬р¬ні наступні озна¬ки: мо¬ло¬дий вік, жіноча стать, біль у че¬ре¬в¬ній по¬ро¬ж¬ни¬ні, пов’язаний з їжею (86,6%) і фі¬зи¬ч¬ним на¬ван¬та¬жен¬ням (47,8%), зниження ма¬си ті¬ла (91,0%), ар¬т¬ра¬л¬гії (40,3%) і зя¬б¬кість ніг (65,7%), іпо¬хон¬д¬ри¬ч¬ний (53,7%) і де¬пре¬си¬в¬ний си¬н¬д¬ро¬ми (26,9%); при¬су¬т¬ність вторинних, ма¬с¬ку¬ю¬чих НАЧВ, за¬хво¬рю¬вань ор¬га¬нів тра¬в¬лен¬ня (дискінезія то¬в¬с¬тої ки¬ш¬ки по гі¬пер¬то¬ні¬ч¬но¬му ти¬пу – 76,1%, па¬то¬ло¬гія жов¬чо¬ви¬ві¬д¬ної си¬с¬те-ми – 55,1%, хро¬ніч¬ний ре¬ци¬диву¬ю¬чий пан¬к¬ре¬а¬тит – 47,8%, хро¬ніч¬ні га¬с¬т¬ри¬ти – 34,2 %, ви¬раз¬ко¬ва хво¬ро¬ба два¬на¬д¬ця¬ти¬па¬лої ки¬ш¬ки – 20,8%.); при па¬ль¬па¬ції та ау¬с¬куль¬та¬ції – біль і ло¬каль¬ний систолічний шум над про¬е¬к¬ці¬єю черевного відділу (91,0%). Знайде¬ні осо¬б¬ли¬во-с¬ті до¬по¬ма¬га¬ють, але не до¬зво¬ля¬ють верифікувати НАЧВ від ін¬ших ура¬жень магістральних сто¬в¬бу¬рів. Знан¬ня ос¬но¬в¬ної клі¬ні¬ч¬ної трі¬а¬ди, що характеризують НАЧВ, до¬зво¬ляє при¬зна-чи¬ти ці¬ле¬с¬п¬ря¬мо¬ва¬не ін¬ст¬ру¬мен¬таль¬не до¬слі¬джен¬ня.
За до¬по¬мо¬гою УЗС вста¬но¬в¬ле¬но, що то¬в¬щи¬на стін¬ки черевної аорти в мі¬с¬цях пошкод¬жен¬ня ста¬но¬вить 3,80,11 мм (нор¬ма 2,50,18 мм), стін¬ка – “рихла”, ви¬яв¬ле¬ні ділянки стін¬ки черевної аорти з по¬ни¬же¬ною ехогенністю, зовніш¬ній і вну¬т¬рі¬ш¬ній кон¬ту¬ри нерівні, ді¬а¬метр про¬сві¬ту зменшився до 16,52,8 мм (нор¬ма 28,03,7 мм).
При УЗДГ у всіх па¬ці¬є¬н¬тів спо¬сте¬рі¬га¬ли зниження ам¬п¬лі¬ту¬ди і сплощення вер¬хів¬ки систолічного пі¬ку, сгла¬жен¬ня ін¬ці¬зу¬ри, від¬су¬т¬ність до¬да¬т¬ко¬вих хвиль на діастолічній ча¬с-ти¬ні кри¬вої. Потужність спе¬к¬т¬ру рівномірно розподілялася між огинаючою кри¬вою і віссю ор¬ди¬нат. Вірогідно зро¬с¬ли: МакЛШ2 до 123,510,9 см/с (норма 76,18,2), МінЛШ3 до 23,13,1 см/с (нор¬ма 12,02,5) і СДІ2 до 21,32,9 (нор¬ма 6,30,9), знизилися МакЛШ3 до 51,14,5 см/с і МінЛШ2 до 5,81,1 см/с, СДІ3 до 2,20,2. ІТ до¬сто-ві¬р¬но зріс в мі¬с¬цях зву¬жен¬ня про¬сві¬ту ЧА до 36,53,6% (нор¬ма 25,12,7%). Пі¬с¬ля про¬ве-ден¬ня ре¬ко¬мен¬до¬ва¬но¬го на¬ми фі¬зи¬ч¬но¬го на¬ван¬та¬жен¬ня до¬сто¬ві¬р¬но зро¬с¬ли: МакЛШ1 до 121,49,4 см/с, МінЛШ1 до 17,62,6 см/с, МінЛШ3 до 32,53,5 см/с, СДІ2 до 40,53,8 см/с, а МінЛШ2 зменшилася до 3,1 0,8 см/с. ІТ зріс до 49,54,1%.
Ана¬ліз по¬ка¬з¬ни¬ків РВГ ніг у хво¬рих, стра¬ж¬да¬ю¬чих НАЧВ, ви¬явив наступні: РІС на сте¬г¬ні 0,39±0,07 (p0,05), АЧП – 0,68±0,12 (p0,05). РВГ по¬ка¬з¬ни¬ки стоп – у 66,7% ви¬пад¬ках зро¬с¬ли РІС і АЧП від 0,690,13 до 1,190,20 і від 0,680,12 до 1,120,18 (p0,05), АЧП – від 0,360,09 до 0,650,11 (р0,05), АЧП – від 0,620,14 до 1,030,15 (р0,2). РВГ по¬ка¬з¬ни¬ки стоп: РІС і АЧП збіль¬ши¬ли¬ся від 0,680,07 до 1,040,09 (р

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020