.

Логістика в керуванні господарськими системами (на прикладі транспортно-експедиторських компаній): Автореф. дис… канд. екон. наук / С.О. Яндієв, Оде

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3154
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису
УДК : 658.511.011.56

ЯНДІЄВ САЛМАН ОСМАНОВИЧ

ЛОГІСТИКА В УПРАВЛІННІ ГОСПОДАРСЬКИМИ СИСТЕМАМИ
(на прикладі транспортно – експедиторських компаній)

Спеціальність 08.06.02 — Підприємництво, менеджмент та маркетинг
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних наук

Одеса — 1998

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Одеському державному економічному університеті
Міністерства освіти України

Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент
Шурупова Юлія Георгіївна,
Одеський державний економічний
університет Міністерства освіти України,
доцент кафедри обчислювальної техніки та
інформаційних систем в економіці

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
академік НА України
Чумаченко Микола Григорович
Інститут економіки промисловості
Національної Академії Наук України (м. Донецьк) завідувач промисловим відділом
кандидат економічних наук
Літовченко Віктор Васильович
обласне управління зовнішніх економічних
зв’язків, начальник

Провідна установа — Інститут світової економіки та міжнародних
відносин, відділ зовнішньо-економічної діяльності

Захист відбудеться “ 11 ” грудня 1998 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.41.055.01 Одеського державного економічного університету за адресою: 270100, м. Одеса, вул. Преображенська, 8.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеського державного економічного університету .

Автореферат розісланий “10” листопада 1998 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
к.е.н., доцент Маркітан О.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. В умовах переходу України до ринкових відносин проблема удосконалення структури і методів управління підприємством стає однією із найбільш важливих, тому що від якості управління, оптимізації його структури залежтить саме виживання суб’єкту господарювання в конкурентній боротьбі, що загострюється. Все це цілком належить до сфери транспортного обслуговування, оскільки конкурентно – ринкові відносини тут розвиваються більш високими темпами, ніж в промисловості і сільському господарстві.
Приватизація транспортних підприємств, що проводиться в умовах глибокого економічного спаду виробництва, поставила перед ними безліч гострих і складних проблем. Скорочення попиту на транспортні послуги призвели до підсилення конкуренції на ринку, змусило підприємства посилити пошук конкурентних переваг, захищати свої ринкові позиції. А це із логічною неминучістю примушує їх підвищувати якість і розширювати асортимент транспортного обслуговування у вигляді надання “пакету послуг”, диверсифікувати свою виробничу діяльність і т.д. Тому транспортні підприємства змушені діяти в умовах гострої необхідності зниження витрат виробництва.
Це багатогранне і складне завдання примусило керівництво транспортних фірм невідкладно удосконалювати структуру управління транспортним виробництвом. Однак, українські підприємства, що не мали на протязі багатьох десятиріч досвіду функціонування в ринковому оточенні, зустрілися тут з великими труднощами. Як правило, переборюють їх методом “проб і помилок”, на підставі свого власного, все ще небагатого виробничо-комерційного досвіду. Тому досвід зарубіжної господарської практики, вивчення економічної літератури з цих питань, опрацювання рекомендацій в галузі удосконалення форм, методів і структури управління транспортними підприємствами має не тільки теоретико-пізнавальне, але й господарсько-практичне значення.
Між тим, проблема управління транспортними підприємствами в ринкових умовах економістами, в тому числі українськими, вивчена явно недостатньо. Особливо мало уваги надано проблемам логістики, як інструменту економічного управління обігом, а також засобам підвищення ефективності транспортного підприємства. В працях вітчизняних та зарубіжних економістів А.С. Ігнатенка, В.К. Зайончика, В.К. Кабанова, М.Д. Окландера; Л.Б. Міротіна, Ю.М. Неруша, А.А. Смєхова, А.М. Гаджинського, Р. Хэйеса, Т. Уілрайта, К. Кларка, М. Портера, Д. Бауэрсокса, О. Вілліамсона, Ч. Хілла, Д. Бенсона, К. Крюгера, І. Шнайдера, К. Шпери, Б. Карлофа та ін. досліджені загальнотеоретичні або вузькоспеціальні проблеми логістики, але вони майже не торкаються проблеми управління транспортно-експедиторською компанією. Все ще чекають вирішення питання побудови логістичної системи і визначення її залежності від структури управління транспортно-експедиторського підприємства, проблеми оцінки логістичної системи на мікро – і макрорівні, оптимізації структури управління транспортно-експедиторською компанією в період становлення і розвитку ринкових відносин.
Дослідження даної проблеми ускладнюється потребою багаторівневого аналізу взаємовпливу і взаємовідносин між створенням і функціонуванням логістичної системи — з одного боку і структури управління — з іншого.
Таким чином, відсутність однозначного теоретичного обгрунтування та відповідних практичних розробок визначили вибір теми дисертаційного дослідження та її актуальність.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано у відповідності до затвердженої наказом Міністерства освіти України № 37 від 13.02.97 р. програми “Економічні проблеми розбудови державності України: важелі та стимули розвитку господарчих систем” (тематичний план міжвузівських наукових та науково-технічних програм на 1997-1999 роки № 68).
Предмет і об’єкт дослідження. Предметом дослідження є структура, форми і методи управління транспортно-експедиторською компанією (ТЕК), їх еволюція, видозміна і розвиток в тісній взаємозалежності від ринкової структури. Об’єктом дослідження є транспортні, транспортно-експедиторські і промислово-транспортні підприємства України.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні ролі логістичної системи в формуванні ефективної структури управління транспортно -експедиторським підприємством, а також у вивченні зворотнього зв’язку — здатності структури управління створювати і забезпечувати успішне функціонування логістичної системи.
Для цього необхідно вирішити такі теоретичні завдання:
визначити предмет транспортної логістики;
дати оцінку функціонування логістичної системи на мікро- і макрорівні;
дослідити вплив логістичної системи на еволюцію структури управління транспортними і промисловими корпораціями;
виявити, напрямки,які спостерігалися протягом минулих десятиліть та існують тепер у розвитку структури транспортних і промислово-транспортних підприємств;
дослідити структуру ринку транспортних послуг та ступінь її впливу на подальшу еволюцію структури управління транспортними і транспортно-експедиторськими компаніями;
виявити можливості, якими володіє ефективна структура управління в використанні логістичних методів (або її елементів) у перехідній економіці;
розробити методику аналізу відповідності структури управління і ефективного функціонування логістичної системи;
визначити економічний ефект функціонування раціональної системи управління, що використовує логістичну систему в господарській діяльності середньої і малої транспортно-експедиторської компанії України;
розробити оптимальну типову структуру управління середнім (за розміром) транспортно-експедиторським підприємством.
Методологія і методи дослідження. Теоретичною основою дисертації є праці вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячені проблемам менеджменту, економічного аналізу і логістики, моделюванню та прогнозуванню економічних процесів, а також використанню сучасних інформаційних технологій в управлінні господарчою діяльністю об’єктів. Для досягнення поставленої мети дослідження використані методи експертних систем, порівнянь, наукової абстракції, групування даних, порівняльного і графічного аналізу.
Джерелами інформації були документи статистичної і бухгалтерської звітності про господарську діяльність транспортно-экспедиторських компаній України (в першу чергу, закритого акціонерного товариства “Іллічівськзовніштранс”, надалі ЗАТ “ІЗТ”), а також економічні показники зарубіжних транспортних і промислово-транспортних компаній, опублікованих в періодичних виданнях України та в науково-періодичних виданнях Росії, США, Великобританії, Німеччини.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна дисертації полягає у визначенні теоретичних і методологічних основ характеру взаємозв’язку методів і структури управління транспортною компанією, в розробці оптимальної структури управління транспортно-експедиторським підприємством: в наведенні методичних рекомендацій в галузі підвищення ефективності господарської діяльності ТЕК.
На захист виносяться нові, отримані дисертантом результати:
обгрунтовано розмежування логістики і транспортної логістики, що дозволяє чітко визначити функціонування логістичної системи на макро – і мікро¬економічному рівнях;
встановлено взаємозв’язок між конкурентними перевагами транспортно -експедиторської компанії та її потенціями до витвору логістичної системи і її успішного застосовування;
встановлені особливості структури ринку транспортно-експедиторських послуг та визначені прогнози його подальшого розвитку;
виявлені протидіючі тенденції в розвитку структури транспортних і промислово-транспортних компаній, розкриті напрямки і сфери їх розвитку;
обгрунтована взаємозалежність і взаємовплив логістичної системи, як інструменту економічного управління матеріалообігом, і структури адміністративно-господарського управління транспортно-промисловою корпорацією;
розроблена методика аналізу відповідності структури адміністративно-господарського управління ТЕК ефективному функціонуванню логістичної системи, яка базується на використанні апарату експертних систем (ЕС);
розкриті причини диверсифікації діяльності транспортних корпорацій, причини їх мультидивізіоналізації та виявлено взаємозв’язок цього процесу із поширенням в сфері транспортних послуг логістичної системи;
виявлено тенденцію розвитку структури управління транспортними підприємствами України в умовах переходу до ринкових відносин і подані рекомендації щодо оптимізації цієї структури.
Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення дослідження полягає в поглибленні знань відносно ролі транспортної логістики, в підвищенні ефективності транспортних послуг, в удосконаленні структури і методів управління ТЕК. Розроблена методика аналізу відповідності прийнятої форми управління і логістичної системи сприяє побудові такої структури управління ТЕК, яка спроможна забезпечити чіткий розподіл виконання довгострокових стратегічних та поточних оперативно-господарських завдань; гарантувати успішне функціонування механізму економічного регулювання руху вантажопотоку, а також дозволяє досягти поліпшення показників діяльності підприємства.
Практичні результати досліджень впроваджені в діяльність ЗАТ ” Іллічівськзовніштранс ” (акт про впровадження № 125 від 17.04.98 р.; економічний ефект протягом 8 місяців — 340 тис. гривень); а також використовуються в транспортному відділі виконкому міста Іллічівськ.
Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача полягає у визначенні теоретичних і методологічних основ транспортної діагностики. Автор здійснив розробку і практичну реалізацію методики аналізу взаємозв’язку структури управління і функціонуючої логістичної системи. На базі запропонованої методики розроблена типова структура управління середнім транспортно-експедиторським підприємством.
Апробація результатів дослідження. Результати дослідження доповідалися автором на наукових конференціях Одеського державного економічного університету, впроваджені в діяльність ЗАТ “Іллічівськзовніштранс”.
Публікації. Всього по темі дисертації надруковано 8 наукових праць. Серед них: методичних посібників — 2 ( по одному розділу у кожному посібнику); словник — 1 (в словнику зовнішньоекономічних термінів —особисто розроблено термінологічний словник у галузі “Менеджмент”); статті в збірниках наукових статей — 1; методичних вказівок по дисципліні “Міжнародна економіка” — 4. Загальний обсяг надрукованих робіт — 42,2 др. арк. Особисто авторові належить — 10,9 др. арк.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, викладених на 166 сторінках машинописного тексту, в тому числі 9 таблиць на 11 сторінках і 10 рисунків на 10 сторінках. Дисертація також містить список використаних джерел з 117 найменувань на 10 сторінках і 2 додатки на 2 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У дисертаційній роботі на основі проведених автором досліджень захищаються такі основні положення.

Розділ 1. Проблеми менеджменту і транспортної логістики в удосконаленні структури управління транспортно-експедиторською компанією (ТЕК).
В розділі надається критичний аналіз концептуальних положень побудови структур управління господарчими системами. Розкриті особливості реформування структур управління в сфері транспортно-експедиторських послуг. Надається визначення логістики, розкрито її зміст, предмет, завдання. Обгрунтовується необхідність відокремлення такої галузі знань, як транспортна логістика.
Відповідно до цього на базі проведеного критико-бібліографічного аналізу визначається, що на зміну загальної тенденції до вертикальної інтеграції (із відповідним розвитком структури унітарно-ієрархічного управління) прийшла тенденція до диверсифікації виробництва, яка призвела до пошуку більш гнучких та досконаліших структур та методів управління. Це знайшло відображення у мультидивізіоналізації і децентралізації структур управління.
Відносно транспортних і транспортно-експедиторських компаній (що досліджуються) цей процес призводить до двох протилежних тенденцій: з одного боку, прагнення до диверсифікації послуг потребує переходу до мультидивізіональної структури управління, але з другого боку, потреби спеціалізації транспортно-експедиторських підприємств в розрізі конкретних видів послуг (у зв’язку з підвищенням вартості інформаційних систем) диктує використання унітарної або перехідної форм управління.
Високий рівень транспортних видатків, що перевищують п’яту частину ціни більшості товарів, тенденція до їх зростання, вплив конкуренції, що загострюється у боротьбі за клієнтів, викликав до життя логістику — прикладну науку, що полягає в управлінні матеріалообігом в сфері виробництва і обігу.
Незважаючи на управлінсько-прикладне спрямування, в логістиці до цього часу переважає виробничо-технологічний ухил, відповідно з яким вирішення економічних проблем підмінюється дослідженням вузькоспеціальних технологічних питань. Однак, нагальна потреба в удосконаленні форм та методів управління ТЕК передбачає вирішення завдань логістики під кутом зору менеджменту.
На базі дослідження напрямків та завдань логістики в роботі доводиться, що загальна система логістики містить у собі дві підсистеми — підсистеми фізичного розподілу та фактичного забезпечення. Відповідно до цього доцільно відокремлення такої галузі знань, як транспортна логістика.
Специфічні межі транспортної логістики все ще недостатньо визначені в економічній літературі. Саме тому в дослідженні логістичної системи акцент наголошується на визначенні предмету транспортної логістики. Виявлення особливостей цього предмету дозволяє точно визначити скерованість, логіку і структуру дисертаційної праці.
Транспортна логістика, що є складовою частиною логістики, має загальну із нею мету — мінімізацію витрат як у сфері виробництва, так і в сфері обігу. Але, спільна із логістикою мета не заперечує наявності специфічного кола відносин, що складає власне предмет транспортної логістики. В ролі родової ознаки, яка визначає цю специфіку, виділяються відносини, в процесі доставки товарів, що покинули саме виробничу сферу і знаходяться в процесі продовження виробництва в сфері обігу.
Така визначеність родової ознаки транспортної логістики дає змогу досліджувати функціонування логістичного ланцюга на рівні основного суб’єкту господарювання — транспортно-експедиторської компанії (ТЕК). Саме на цьому рівні в дисертації досліджуються функціональні галузі логістичної системи: транспортна модель, складське господарство, інформація і зв’язок.
ТЕК є ініціатором створення і функціонування логістичного ланцюга, що поєднує між собою учасників транспортного процесу в рамках реально існуючих виробничих і адміністративних структур.
ТЕК, як ініціатор логістичного ланцюга, прагне до установлення економічного контролю над своїми партнерами. Такий контроль — в різноманітних формах — від холдінгу ( через систему участі) до прямого поглинання (шляхом злиття) в мультидивізійну корпорацію — є гарантією життєздатності і утримання позицій на ринку. Саме завдяки такому засобу всесвітньо відома транспортно-експедиторська корпорація “Куне унд Нагель ” успішно провадить свої ділові операції за допомогою 400 дочірніх підприємств в 65 країнах світу. Таким чином, подальше розкриття проблеми управління ТЕК йде під кутом зору транспортної логістики.

Розділ 2. Методичні основи удосконалення структур управління ТЕК.

Розділ присвячено взаємозв’язку та взаємодії логістичної системи та структури управління ТЕК. Розглянуто причини, що обумовлюють необхідність трансформації діючих структур управління об’єктами. Наведено розроблену методику аналізу відповідності управлінських структур ефективному функціонуванню логістичної системи за допомогою апарату експертних систем. Розкриваються питання визначення загальної ефективності логістичної системи. Відповідно до цього пропонується проведення оцінки системи як на мікро-, так і макрорівні. На мікрорівні така оцінка в дисертації виробляється під кутом зору досягнутих фірмою конкурентних переваг. Постанова проблеми в такій площині викликала від автора: досліду особливостей і специфіки ринку транспортних послуг; визначення характеру конкретних переваг фірми на ринку; встановлення безпосереднього зв’язку, змоги реалізації цих переваг зі структурою і формами управління фірмою.
З’ясування характеру і домінуючої тенденції на ринку транспортних послуг призвели до висновків, що конкурентна перевага фірми на ринку досягається за допомогою диференціації послуг та зниження витрат виробництва. Диференціація в сфері транспортного та транспортно-експедиторського обслуговування виявляється в здатності створити успішно функціонуючий логістичний ланцюг, що полягає в наданні замовникові цілого пакету різноманітних послуг по переміщенню, складуванню, пакуванню, а в ряді випадків, і по збуту товарів. Диверсифікація транспортно-збутової діяльності, в свою чергу, викликала аналіз реорганізації системи управління, видозміни і удосконалення її структури. Такий аналіз здійснений, в деталях, на прикладах функціонування і розвитку транспортно-експедиторських корпорацій Швеції, Італії, Нідерландів, Японії, СШ А, Німеччини та ін.
Для підтвердження конкурентних переваг ТЕК, чия діяльність підкорена вимогам транспортної логістики, досліджується той факт, що все більша кількість великих промислових і промислово-транспортних корпорацій скорочує свої транспортні відділи, звертаючись замість них до послуг спеціалізованих транспортно-експедиторських компаній. Так, обстеження 380 фірм різних галузей США засвідчують, що спеціалізовані компанії віддають промисловим і промислово-транспортним корпораціям від 7 до 70% послуг, пов’язаних із виконанням логістичних функцій.
На макроекономічному рівні ефект поширення логістичної системи виявляється в наданні значного обсягу транспортних послуг спеціалізованим транспортно-експедиторським компаніям, що призводить до прискорення вантажообігу. Доставка товарів “точно в строк ” скорочує час виробництва і час обігу. Переконливим підтвердженням прискорення товарообігу є такий факт: коли в середині 80 років промислові компанії США мали від 8 до 12 складів для обслуговування споживачів, то в короткий час багато фірм скоротило кількість складських приміщень до 3-6. За прогнозами до 2000 року майже всі компанії будуть користуватися ще меншою кількістю складів. Все це сприяє прискоренню оборотності капіталу, зросту макроекономічної ефективності.
Визнання переваги логістичної системи виявилося і в розвитку глобальної логістичної стратегії. Остання виражається в формуванні стійких довготермінових торгово-економічних зв’язків між окремими галузями економіки або групами країн на основі міжнародного розподілу праці. Переваги логістичної системи спонукали ряд міжнародних організацій (наприклад, Європейський центр економічних досліджень в м. Базель) до опрацьовування і реалізації глобальної логістичної концепції. В цій праці беруть участь комісії ООН, а саме, комісія по транспорту Європейського Економічного комітету. Нарадою Міністрів країн Європейського Союзу затверджені і в Західній Європі застосовуються заходи по стимулюванню змішаних (інтермодальних ) перевезень і по охороні навколишнього середовища. В міру досягнення економічної і політичної стабілізації ці заходи можуть бути поширені і на країни Центральної, Східної і Південно-Східної Європи.
Поширення логістичної системи на сферу внутрішніх і міжнародних перевезень сприяє демонополізації ринку транспортних послуг, наближенню його секторів до стану вільної конкуренції. Це стосується, у першу чергу, ринку автомобільних перевезень, на якому спостерігається загострення цінової конкуренції, яка викликає зниження тарифів. Зниження тарифів, в свою чергу, дає суттєвий макроекономічний ефект: воно призводить до загального зниження витрат як в сфері обігу, так і в сфері виробництва.
Треба разом із тим відзначити, що охоплення логістичною системою перевезень, обсяг яких зростає, викликає подвійний наслідок. Нарівні із відзначеним вище додатковим макроекономічним ефектом зниження тарифів на доставку вантажів автомобільним транспортом перешкоджає розвитку змішаних перевезень вантажів.
Вирішення даної суперечності можливе шляхом розвитку управлінських основ в процесі інфільтрації змішаної системи перевезень. В країнах, де муніципальні і федеральні влади надають цьому процесу енергійну підтримку, там змішані перевезення трансформуються в інтермодальну систему і приносять великий еконо-мічний і екологічний ефект. В тих країнах, де така підтримка недостатня або неефективна, змішані перевезення залишилися безсистемними і не перетворюються в інтермодальні. В такому вигляді вони не дають вантажовідправникам помітних вигод і переваг, і розширення таких перевезень відбувається повільно. Змішані перевезення без державної підтримки не дають належного макро – і мікроекономічного ефекту.
Тому система змішаних перевезень, як і логістична система в цілому, викликає необхідність втручання з боку управлінських структур різних ” поверхів ” влади.
Таким чином, проблема підтримки ефективності логістичної системи як на мікро-, так і на макрорівні тісно пов’язана з діючими формами і структурами управління, залежить від їх раціональності. В роботі центральне місце відводиться аналізу цієї проблеми на мікрорівні.
Визначається, що в загальному вигляді структура управління представлена двома рівнями: верхній рівень — стратегічного і нижній — тактичного або оперативно-поточного управління.
Оптимальність верхнього рівня управління розглядається у зв’язку із необхідністю моделювання логістичної системи. Завдання, які висуваються для досягнення довгострокової конкурентної переваги ТЕК, мають в основі забезпечений логістичною системою синергічний ефект. Із іншого боку, логістична система досліджується і як система, яка відкриває стратегічному управлінню змогу підбирати, групувати і гуртувати елементи, здатні в сукупності давати ефект синергізму.
Нижній — оперативно-тактичний — рівень управління аналізується з боку його здатності охоплювати окремі функціональні галузі логістичної системи (наприклад, складське господарство), або складові частини однієї із галузей. Акцентується увага на вирішенні таких завдань: досягнення прийнятного рівня поточної рентабельності, спроможності самостійно вирішувати проблеми адекватного реагування на зміни поточної ринкової кон’юнктури. Вирішення виробничо-збутових завдань коротко- і середньострочного характеру здійснюється на базі прогнозованого подальшого загострення конкуренції на ринку транспортних послуг.
Зростання ролі оперативно-господарського регулювання розглядається, як одна із форм вираження загального напрямку в еволюції структури управління промисловою і транспортною корпорацією. На початку еволюції структури управління корпорацією переважала тенденція до установлення так званої унітарної форми управління. Аналіз численних праць вітчизняних і зарубіжних дослідників свідчить про те, що унітарна форма управління базується на чіткій спеціалізації управлінських функцій ієрархічно зорганізованої структури. Всі проблеми, які пов’язані із реалізацією товарів і послуг, маркетингом, забезпеченням прибутковості фірми є у віданні служб Центру, тобто штаб-квартири. Існуючі у виробничих організаціях відділи збуту позбавлені права самостійно виходити на ринок, і внаслідок цього, — вони із логічною неминучістю позбавляються і фінансово-оперативної самостійності. Така структура має серйозні недоліки: у вищій її ланці служби самостійно вирішують як стратегічні, так і тактичні задачі. Це означає, що довгострокові завдання — економічний ріст і досягнення стабільно високого зростання на тривалий період — вирішуються Центром. Управлінські служби нижнього рівня (виробничих підрозділів) по суті звільняються від вирішення як першого, так і другого завдання. Вивченням поточного попиту на різних ринках займається служба маркетингу штаб-квартири. Це стає особливо малоефективним, коли багатогалузевий концерн функціонує в галузях, цілком не пов’язаних між собою в технічно-виробничих відносинах.
Зниження ефективності виробництва, труднощі із реалізацією продукції в корпораціях із унітарною формою управління спонукають до пошуку нових, більш досконалих форм управління і контролю за корпорацією.
З огляду на необхідність проведення трансформацій структур управління, які б відповідали найбільш ефективному функціонуванню логістичної системи та сприяли її розвитку, в роботі пропонується методика аналізу взаємної відповідності цих систем в умовах роботи ТЕК. За допомогою розробленої методики оцінюється доцільність впровадження конкретної структури управління або конкретного елементу логістичної системи. Мета використання методики — знайти оптимальний (в конкретних умовах) варіант трансформації діючої системи управління.
В основі такої оцінки лежить використання апарату експертних систем. Вибір апарату дослідження обумовлено необхідністю проведення саме якісного аналізу, тобто аналізу впливу не тільки кількісних, але, що найважливіше, якісних факторів. Під якісними розуміються такі фактори, дію яких важко або зовсім неможливо формалізувати. Дійсно, на формування та функціонування як логістичної системи, так і відповідної структури управління в цілому впливає безліч таких факторів, що належать як до внутрішнього, так і до зовнішнього середовища об’єкту дослідження.
Запропонована методика дозволяє за допомогою експертної системи спрогнозувати вплив впровадження тієї чи іншої структури управління на ефективність роботи ТЕК. Значною перевагою експертної системи є можливість зберігати в її інституційній пам’яті знання різних фахівців з даної галузі — співробітників як конкретного підприємства, так і інших підприємств галузі. При цьому може використовуватись як вітчизняний, так і зарубіжний досвід. Чим більш гнучкою є база знань експертної системи, тим більш продуктивні консультації вона надає користувачам.
В ході створення методики дисертантом розроблені склад та структура бази даних експертної системи, тобто визначено склад факторів (в контексті дисертаційного дослідження поняття “об’єкти (факти)” рівнозначно поняттю факторів зовнішнього та внутрішнього середовища ТЕК), вплив яких оцінюється. Окрім того, розроблені технологія проведення та сценарії експертних консультацій. В таблиці 1 наведено фрагмент бази знань (перелік кількох факторів та їх можливі значення).
Оболонкою експертної системи була використана діюча опублікована оболонка (автори — Б. Сойєр та Д.Л. Фостер) на базовій мові Турбо Паскаль.
Щодо методу накопичення даних в ЕС, використовується технологія продукційних правил із зворотньою послідовністю виводу. Загальний вигляд продукційного правила є таким:
(I); S; Z: A  B; M . (1)
де I — ім’я продукції, за допомогою якого конкретна продукція виділяється із всієї множини продукцій (це може бути порядковий номер);
S — сфера використання продукцій (щодо економії часу на пошук потрібних даних);
A  B — ядро продукції (вигляд ядра — “якщо A то B” );
Z — умова використання ядра продукції (логічний вислів : якщо Z приймає значення “істина”, ядро продукції активізується) ;
M — постумови продукції (опис дій та процедур, які необхідно виконати, якщо ядро продукції реалізується).
Продукційна система містить три компоненти: базу правил, що складається з набору продукцій (правил виводу); базу даних, що складається з множини фактів, та інтерпретатора для отримання логічного виводу на основі цих даних. База правил та база даних утворює базу знань, а інтерпретатор відповідає механізму логічного виводу.
Факти в базі знань надаються, як об’єкти, з наведенням їх атрибутів та призначень. На основі пар “об’єкт — значення” сформовані продукційні правила, які аналізує експертна система. Саме з цього ЕС робить свої висновки під час експертної консультації з користувачем.

Таблиця 1
Фрагмент сукупності фактів, що надходять до бази даних
експертної системи

№ Найменування факту Можливі значення (у форматі ЕС)
1 2 3
1 Ступінь відповідності управлінської структури (що впроваджується) цілям та стратегії фірми повністю_відповідає
не_відповідає
відповідає_ в _допустимих_межах
2 Ступінь впливу на оперативно-господарчу самостійність підрозділів висока, низька, допустима
3 Можливості охоплення логістичної системи повністю, частково, не_сприяє, не_виявлено
4 Ступінь впливу на забезпечення короткострокових переваг ТЕК висока, низька, допустима
5 Ступінь впливу на забезпечення довгострокових переваг ТЕК висока, низька, допустима
6 Оцінка перспектив з точки зору досягнення ефекту синергізму оптимістична, песимістична, стримана
7 Оцінка відповідності головним цілям транспортної логістики відповідає_повністю, відповідає_частково, не_відповідає
8 Розмір ТЕК, що досліджується велика, середня, мала
9 Рівень кадрового потенціалу високий, низький, допустимий
10 Рівень конкуренції в галузі високий, низький, середній
11 Рівень конкуренції в регіоні високий, низький, середній
12 Вплив на підвищення активності служби маркетингу сильний, слабкий, допустимий, не_впливає
13 Вплив на ритмічність поставок сильний, слабкий, допустимий, не_впливає
14 Вплив на ступінь диференціації послуг, що прогнозується високий_рівень, низький_рівень, допустимий_рівень,
ніяк_не_впливає
15 Вплив на рівень тарифів, що прогнозується високий, низький, не_впливає
16 Вплив на рівень витрат, що прогнозується високий, низький, не_впливає
17 Оцінка доцільності використання стратегії диверсифікації доцільно, не_доцільно,
не_визначено
18 Прогнозна оцінка доцільності поширення інтермодальних операцій доцільно, не_доцільно,
не_визначено
19 Вплив на якість послуг, що надаються користувачам сильний, слабкий, допустимий, не_впливає
20 Вплив на тривалість процесу обслуговування та доставки сильний, слабкий, не_впливає
21 Вплив на частку накладних витрат у собівартості сильний, слабкий, не_впливає

ЕС дозволяє модифікувати та змінювати комплекс факторів, які були обрані для проведення аналізу управлінської системи, що має впроваджуватись. Окремо зазначимо, що поповнення бази знань іде постійно в залежності від зміни господарчих ситуацій. Для остаточного прийняття рішення на базі результатів експертної консультації користувач може запросити у ЕС додаткову інформацію про прецеденти, які мали місце раніше (не тільки на цьому підприємстві, але й взагалі у галузі).

Розділ 3. Особливості функціонування логістичної системи ТЕК на прикладі закритого акціонерного товариства “Іллічівськзовніштранс ” ( ЗАТ “ІВТ”).

В розділі розглянуто практичний процес трансформації структури управління, яка гальмувала розвиток логістичної системи, на прикладі типового представника галузі (середнього по розміру підприємства) — “Іллічівськзовніштранс”. В дисертації розроблена типова структура управління середнім за розміром транспортно-експедиторським підприємством. Вирішена проблема інформаційного забезпечення логістичної системи, як однієї з найважливіших її підсистем.
Результати наукових досліджень, господарський досвід України і зарубіжних країн засвідчують те, що найбільша конкурентоспроможність спостерігається навколо середніх за розміром транспортних і транспортно-експедиторських підприємств незалежно від того, залишилися вони самостійними або входять — на правах підрозділів — в ешелон транспортних організацій. Тому в якості об’єкту досліджень було обране саме ЗАТ ” Іллічівськзовніштранс “.
Проведений за допомогою числових методів та розробленої методики аналіз існуючої структури управління “ІВТ” , яка мала базою унітарну систему управління, показав її неефективність. Унітарна система управління доказала неспроможність задовольнити потреби логістичної системи, чутко реагувати на зміни ринкової кон’юнктури. Не було чіткого розмежування стратегічного і оперативно-тактичного рівня управління; коло обов’язків і відповідальність окремих служб і посадових осіб були розмиті і не конкретизовані. Нарощування інвестицій в основній частині виробничих фондів (пересувний ешелон) не супроводжувалося відповідним розвитком експедиторської служби, відділ маркетингу не забезпечив в повній мірі пошук клієнтури і зайнятість структурних підрозділів, тобто не зміг запровадити наступальної політики на ринку внутрішніх та міжнародних перевезень. В свою чергу, підрозділи були позбавлені необхідної господарської самостійності, не приділяли потрібної уваги гострій проблемі зниження рентабельності і працювали нижче своїх потенційних можливостей, недостатньо займалися дослідженням внутрішніх резервів підвищення ефективності виробництва.
Служба маркетингу та експедиторська служба мало уваги приділяли проблемам транспортної логістики, проведенню аналітичної та прогностичної роботи. Унітарна форма управління слабо сприяла створенню і розвитку зарубіжних філіалів, здатних, на зразок західних аналогів, перетворитися у високоефективні відділи логістики, сприйнятні розширенню клієнтури, які підвищують якість транспортного обслуговування.
Проведений аналіз дозволив обгрунтувати висновок про те, що найбільш ефективною для ТЕК є мультидивізійна структура управління, а для середніх та малих підприємств — змішана форма. Тому дисертантом була запропонована для впровадження на “ІВТ” централізовано-мультидивізійна структура, як найбільш доцільна в конкретних умовах господарювання.
Головні особливості форми полягають у тому, що вона передбачає спрощення і скорочення числа структурних підрозділів і наділяє основні підрозділи (фірми) широкими повноваженнями. Головний офіс здійснює фінансовий контроль — за пропозицією дисертанта його очолює фінансовий директор ЗАТ “ІВТ”. Госпрозрахунковий банк здійснює систему взаємних фінансових розрахунків: госпрозрахункову діяльність структурних підрозділів на основі повної або часткової самоокупності і самофінансування, надання пільгових кредитів, які виступають, в той же час, як засіб фінансового контролю і стимулювання успішної діяльності фірм і підрозділів, які входять до ЗАТ “ІВТ”.
Запропонована дисертантом і ухвалена виконавчою дирекцією ЗАТ “ІВТ” видозмінена структура управління дала перші позитивні результати. Реорганізована в рамках нової структури експедиторська фірма розширила і обновила пересувний ешелон, відкрила у Австрії представництво, що сприяло притягненню клієнтури і збільшенню вантажообігу міжнародних автоперевезень в 1 півріччі 1997 року на 55% порівняно із аналогічним періодом 1996 року.
Запропонована дисертантом нова структура управління ЗАТ “ІВТ” дозволила скоротити його управлінський апарат на 14,5%, стала основою розвитку інформаційної системи забезпечення, як однієї з найважливіших складових частин логістичної системи. Відносно цього автором пропонується здійснювати перехід до сучасних інформаційних технологій — прикладом є створення методики аналізу ефективності систем управління за допомогою інтелектуальної інформаційної технології — ЕС.
Обгрунтовані дисертантом пропозиції тільки за 8 місяців впровадження дали економічний ефект — 340 тис. гривень.

ВИСНОВКИ ДИСЕРТАЦІЇ

Основні висновки і результати дослідження зводяться до наступного:
1. В роботі на базі проведеного аналізу виявляються причини появи нової прикладної науки — логістики. Визначається, що логістика вивчає процес управління матеріалопотоками в сфері виробництва та обігу. Її завданням є скорочення витрат у цих сферах як на мікро- , так і на макрорівнях.
Доведено, що у межах логістики доцільно виділяти самостійну галузь — транспортну логістику. Її специфікою є дослідження відносин, що складаються в процесі доставки товарів, які покинули виробничу сферу і знаходяться в процесі продовження виробництва в сфері обігу.
2. Обгрунтовано, що визначеність родової ознаки транспортної логістики є базою для дослідження функціонування логістичної системи на рівні головного суб’єкту господарювання — транспортно-експедиторської компанії (ТЕК). ТЕК є ініціатором створення і функціонування логістичного ланцюга, що пов’язує між собою учасників транспортного процесу у межах діючих виробничих та адміністративних структур. ТЕК бере на себе функції економічного управління та прагне до встановлення контролю за своїми партнерами.
3. Дослідження особливостей та специфіки транспортних послуг дозволяють вичначити, що конкурентна перевага фірми на ринку досягається за допомогою диверсифікації послуг та зниження витрат. В сфері транспортного та транспортно-експедиторського обслуговування це передбачає створення ефективної логістичної системи. Виявлено дві альтернативні тенденції, пов’язані із розповсюдженням логістичної системи: злиття з партнерами інших видів транспорту та відокремлення невеликих за розміром, але ефективно діючих спеціалізованих транспортно-експедиторських компаній.
4. В роботі обгрунтовується прогноз щодо подальшого загострення конкуренції на ринку транспортних послуг та зростання ролі оперативно-господарського управління, як однієї з форм створення загального напрямку в еволюції структури управління ТЕК. Відповідно до цього актуальним є пошук оптимальних структур управління, які б сприяли ефективному функціонуванню логістичної системи та позитивним результатам роботи ТЕК.
5. Доведено, що логістична система та система управління знаходяться у тісному взаємозв’язку. Тому розроблена методика аналізу відповідності цих систем. Базою методики є апарат експертної системи ЕС. Доцільність використання ЕС обумовлена необхідністю визначення в процесі аналізу впливу не тільки кількісних, але — що є найважливішим — і якісних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища ТЕК. Консультації користувача з ЕС дозволяють оцінити переваги та вади різноманітних структур управління або елементів логістичної системи, що чекає впровадження.
В роботі пропонується типовий склад та структура бази даних ЕС, що може бути використана на базі транспортних і транспортно-експедиторських підприємств галузі, а також — технологія та сценарії проведення експертних консультацій.
6. Методика пройшла апробацію на базі типового (середнього за розміром) підприємства галузі — ЗАТ “ІВТ”. Її використання разом з числовими методами дозволило обгрунтувати пропозиції щодо трансформації діючої системи управління. Завдяки цьому доведено, що найбільш доцільними для підприємств середнього та малого розміру є змішані структури, в певній частині — централізовано-мультидивізійні. Запропонована та впроваджена на ЗАТ “ІВТ” оптимальна типова структура управління дала позитивні результати і відповідний економічний ефект.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ПО ТЕМІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Міжнародна економіка: В 2 т. / Козак Ю.Г., Касаткина В.І., Ляліков С.В. та ін. — Одеса: Маяк, 1996. — т. 1: Економіка світогосподарчих зв’язків. — 12 д.а. Особисто здобувачем написана глава “Особливості сучасних світоторгових зв’язків”. – с. 52-75 (1,6 д. а.)
2. Міжнародна економіка: В 2 т. /Козак Ю.Г., Касаткина В.І., Ляліков С.В. та ін. — Одеса: Маяк, 1997. — 8,5 д.а. Особисто Яндієв С.О. підготував главу “Функціональна структура міжнародного менеджменту”. – с. 83-112 (1,9 д. а.)
3. Словник зовнішньоекономічних термінів /Каражеков Ф.П., Кошеленко О.Ф., Помазан С.Г. та ін. — Одеса: Консалтинг, 1996. — 12,1 д. а. Особисто Яндієвим С.О. розроблено термінологічний словник з галузі “Менеджмент”. – с. 44-91 (4,0 д. а.)
4. Яндієв С.О. Підготовка макроекономічної ефективності транспортних та транспортно-експедиторських послуг / 36. Наук. статей “Ринкові важелі та стимули розвитку господарчих систем”. — Одеса: ОДЕУ, 1997. —с. 225-231 (0,4 д. а.). У статті зроблено аналіз причин щодо підвищення уваги управлінських кіл до проблем логістики, запропоновано формування логістичного ланцюга у вигляді змішаної системи.
5. Методичні вказівки по вивченню дисципліни “Міжнародна економіка”. — Тема 17 : Функціональна структура міжнародного менеджменту. — Одеса: ОДЕУ, 1996. — 3,2 д. а. Особисто Яндієвим С.О. розроблено розділ “Менеджмент міжнародного маркетингу” . – с. 1-31 (0,7 д.а.).
6. Методичні вказівки по вивченню дисципліни “Міжнародна економіка”. — Тема 16 : Сучасна система управління ТНК — Одеса, ОДЕУ, 1996. — 2,5 д. а. Особисто Яндієвим С.О. написано розділ “Практична філософія управління ТНК: адаптивність, підприємницький характер, інноваційність, маркетингова спрямованість, соціальна орієнтованість” . – с. 1-25 (1,5 д. а.).
7. Методичні вказівки по вивченню дисципліни “Міжнародна економіка”. — Тема 15 : Транснаціональні корпорації. — Одеса, 1996. — 1,8 д. а. Особисто Яндієвим С.О. написано розділ “Сучасні форми організаційної структури ТНК”. – с. 1-28 (0,3 д. а.).
8. Методичні вказівки по вивченню дисципліни “Міжнародна економіка”. — Тема 14: Суть та види міжнародного бізнесу . — Одеса, 1996 — 1,2 д. а. Особисто Яндієвим С.О. написано розділ “Види міжнародного бізнесу”. – с. 1-5 (0,5 д. а.).
9. Монополія хороша, коли вона наша // Вечірня Одеса. —1996. — № 147. —0,5 д. а.

АНОТАЦІЯ
Яндієв С.О. Логістика в управлінні господарськими системами (на прикладі транспортно-експедиторських компаній). — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.02. — підприємництво, менеджмент та маркетинг. — Одеський державний економічний університет, Одеса, 1998.
Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практичних питань удосконалення структури управління транспортними та транспортно-експедиторськими компаніями в умовах ринкових відносин. В роботі проаналізована роль та значення управлінських структур в функціонуванні логістичної системи, в підвищенні ефективності та конкурентоспроможності транспортних підприємств. Розроблена методика аналізу відповідності логістичної системи і структури управління транспортно-експедиторською компанією, яка базується на використанні апарату експертних систем. Розроблені та обгрунтовані раціональні моделі управління транспортно-експедиторськими компаніями, підтверджені позитивними економічними результатами.
Ключові слова: транспортна логістика, логістична система, конкурентні переваги транспортного підприємства, юнімодальна та інтермодальна системи перевезення, логістичний ланцюг, унітарна форма управління, мультидивізійна форма управління, експертна система.
АННОТАЦИЯ
Яндиев С.О. Логистика в управлении хозяйственными системами (на примере транспортно-экспедиторских компаний). — Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.02. — предпринимательство, менеджмент и маркетинг. — Одесский государственный экономический университет, Одесса, 1998.
Диссертация посвящена исследованию теоретических и прикладных вопросов совершенствования структуры управления транспортными и транспортно-экспедиторскими компаниями в условиях рыночной экономики. В работе проанализирована роль и значение управленческих структур в функционировании логистической системы, в повышении эффективности и конкурентоспособности транспортных предприятий. Разработана методика анализа соответствия логистической системы и структуры управления транспортно-экспедиторской компанией, основанная на применении аппарата экспертных систем. Разработаны и обоснованы рациональные модели управления транспортно-экспедиторскими компаниями, подтвержденные положительными экономическими результатами.
Ключевые слова: транспортная логистика, логистическая система, конкурентные преимущества транспортного предприятия, юнимодальная и интермодальная системы перевозок, логистическая цепь, унитарная форма управления, мультидивизионная форма управления, экспертная система.

ANNOTATION

Yandiev S. O. Logistics in managing economic systems (example: transport and forwarding companies) — Typescript.
Thesis for an economics candidate degree by speciality 08.06.02 — business undertakings, management and marketing. Odessa State Economical University, Odessa, 1998.
The thesis is devoted to investigation of theoretical and applied problems of improvement of transport and forwarding companies management structure under market relatsons. There are analysed the role and importance of management structures in functioning of logistic system, in raising the efficiency and competitive ability of transport enterprises. Methods of analysis of compliance between logistic system and management structure of transport and forwarding company are worked out, which are based upon expert system apparatus. Rational models of management of transport and forwarding companies are worked out, which are corroborated with positive economic results.
Keywords: transport logistics, logistic system, competitive advantages of transport enterprise, unimodal and intermodal transportation system, logistic chain, unitary management form, multidivisional management form, expert system.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020