МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.Богомольця

ПЛИСКА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

УДК 616.314.17-008.1-007.232-053.2-08

Лікування деструктивних форм періодонтиту у дітей

14.01.22 – стоматологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ –2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі дитячої терапевтичної стоматології і
профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного
університету імені О.О.Богомольця МОЗ України

Науковий керівник

доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Хоменко Лариса Олександрівна,

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України,
кафедра дитячої терапевтичної стоматології і профілактики
стоматологічних захворювань, завідувач

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Політун Антоніна Михайлівна,

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України,
кафедра терапевтичної стоматології, професор

кандидат медичних наук, доцент

Парпалей Катерина Анатоліївна,

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупіка МОЗ
України, кафедра стоматології дитячого віку, доцент

Провідна установа Інститут стоматології АМН України (м. Одеса)

Захист дисертації відбудеться “5 ” квітня 2007 р. о 13.30 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.05 при Національному
медичному університеті імені О.О.Богомольця МОЗ України за адресою:
03057, м. Київ-57, вул. Зоологічна,1, стоматологічний корпус.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного
університету імені О.О.Богомольця за адресою: 03057, м. Київ-57, вул.
Зоологічна,1, стоматологічний корпус.

Автореферат розісланий “ 3 ” березня 2007 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради
О.І.Остапко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема лікування хронічних періодонтитів постійних
зубів у дітей залишається надзвичайно актуальною в зв’язку з їх високою
розповсюдженістю (В.М.Елизарова и соавт., 2000; Е.Г.Репета, 2002; Н.И.
Ломова и соавт., 2004), частими ускладненнями після проведеного
традиційного лікування та відсутністю стабільності результатів лікування
(Г.К.Бурда и соавт., 2001; Н.В.Морозова, В.В.Корчагіна, 2001). Утворюючи
вогнище хронічної одонтогенної інфекції, ці захворювання можуть привести
до тривалої постійної інтоксикації та алергізації організму дитини
(Л.М.Лукиных, Ю.Н.Лившиц, 1999; А.К.Иорданишвили, 2000; Т.К.Супиев,
2001; Л.В.Харьков та співавт., 2003; В.Г.Сай та співавт., 2004).

Відомо, що особливістю перебігу періодонтитів у дитячому віці є їх
переважно проліферативний характер та прогресуюча деструкція кісткової
тканини, яка не має тенденції до обмеження (Л.О.Хоменко та співавт.,
1999; В.М.Елизарова и соавт., 2000; Л.В Харьков та співавт., 2003;
А.М.Соловьева, 2004). Апексифікація та відновлення кісткової тканини
періапікальної ділянки після проведеного лікування протікає дуже
повільно чи взагалі не відбувається (В.М.Елизарова и соавт., 2003;
А.М.Соловьева, 2004).

Серед методів та засобів, які використовують з метою лікування
періодонтиту у дорослих є ензимотерапія, антибактеріальні препарати,
рослинні, стероїдні та нестероїдні препарати, антиоксиданти, сорбційна
терапія, фізіотерапія (С.Й.Кухта, В.В. Синиця, 1999; И.С.Мащенко,
А.В.Скотаренко, 2001; Г.Д.Овруцкий и соавт., 2001; А.Д.Гаргуля,
Р.В.Симоненко, 2002; Л.А.Дмитриева, 2003; А.В.Скотаренко, 2003;
І.Я.Рудаков, В.А.Рудакова, 2003; Ю.М.Максимовський, А.В. Митронін, 2003;
В.Н.Царев и соавт., 2004; А.М.Заверная и соавт., 2004; А.В.Митронин,
В.Н.Царев , 2005).

Разом з тим, проблемі підвищення ефективності лікування деструктивних
форм періодонтиту в дитячому віці приділяється недостатня увага. З
метою прискорення апексифікації та репаративного процесу в
періапікальній ділянці при хронічних періодонтитах, як правило,
використовують препарати на основі гідроксиду кальцію, які володіють
вираженою бактерицидною, протизапальною, пластикостимулюючою дією
(E.S.Sheehy et al., 1998; В.М.Елизарова и соавт., 2000; Л.А.Хоменко,
Н.В.Биденко, 2002; А.М. Соловьева, 2002). Проте, як свідчать дані
літератури, ендодонтичне застосування препаратів на основі гідроксиду
кальцію не завжди успішне, встановлені непоодинокі випадки виникнення
ускладнень (E.S.Sheehy et al., 1998; А. Кнаппвост, 2003). Це обумовлює
пошук нових засобів та удосконалення методів лікування, спрямованих на
оптимізацію апексифікації та процесів відновлення кісткової тканини.

Перспективним напрямком в сучасній стоматології є використання
препаратів на основі гідроксиапатиту. Препарати на основі синтетичного
гідроксиапатиту успішно використовують з метою стимуляції репаративної
регенерації кісткової тканини при лікуванні деструктивних форм
періодонтитів в практиці дорослої стоматології (С.А. Воложина, 1997;
С.Т.Сохов,1999; З.А.Потапова,1999; И.М.Рабинович и соавт., 1999; Е.В.
Иванова, Г.Н.Чечина, 2000; И.С. Мащенко, А.В.Скотаренко, 2001). Ці
матеріали мають такі унікальні властивості як імунна сумісність та
біологічна активність. На базі Інституту проблем матеріалознавства АН
України (ТОВ “Попутній вітер”, м.Київ) було вироблено біокомпозиційний
матеріал на основі біологічного гідроксиапатиту – “Остеоапатит
керамічний”. Препарат має більш високу біоактивність порівняно з
синтетичним гідроксиапатитом (Є.П. Подрушняк та співавт., 2000).
Обґрунтування використання препаратів на основі біологічного
гідроксиапатиту для лікування деструктивних форм періодонтиту у дітей
представляє значний інтерес і стало предметом нашого дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота, яка виконується відповідно до плану
науково-дослідних робіт Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця є фрагментом комплексної наукової теми кафедри дитячої
терапевтичної стоматології і профілактики стоматологічних захворювань
згідно з планом МОЗ України “Стан тканин пародонта у дітей із
захворюваннями ендокринної системи та їх фармакологічна корекція” (УДК
616.311.2/.3+616.314.17]-07:616.43-053.5/.7; шифр ІН; реєстраційний
номер 0104U003206). Автор є безпосереднім виконавцем фрагментів наукових
досліджень.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – підвищення ефективності
лікування деструктивних форм періодонтитів постійних зубів у дітей
шляхом використання для тимчасової обтурації кореневих каналів
біокомпозиційного матеріалу “Остеоапатит керамічний”.

Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання
дослідження:

1.  Розробити лікувальну композицію на основі біокомпозиційного
матеріалу “Остеоапатит керамічний”для тимчасової обтурації кореневого
каналу.

2.  Вивчити в експерименті гістоморфологічні зміни кісткової тканини при
використанні “Остеоапатиту керамічного”.

3.  Розробити спосіб лікування деструктивних форм періодонтиту постійних
зубів у дітей з використанням даного матеріалу.

4.  Провести клінічну та рентгенологічну оцінку ближніх та віддалених
результатів лікування деструктивних форм періодонтиту із використанням
запропонованої лікувальної композиції.

5.  Порівняти терміни репаративного остеогенезу при стандартному методі
лікування деструктивних форм періодонтиту та при застосуванні
запропонованого способу.

6. Розробити практичні рекомендації для лікування деструктивних форм
періодонтиту постійних зубів у дітей.

Об’єкт дослідження – діти віком 9-17 років з деструктивними формами
періодонтиту та кісткова тканина нижньої щелепи нестатевозрілих щурів.

Предмет дослідження – розробка, обґрунтування застосування та оцінка
ефективності способу лікування деструктивних форм періодонтитів
постійних зубів у дітей з використанням для тимчасової обтурації
кореневих каналів біокомпозиційного матеріалу “Остеоапатит керамічний”.

Методи дослідження: експериментальні – для вивчення характеру
гістоморфологічних змін в кістковій тканині експериментальних тварин при
використанні “Остеоапатиту керамічного” марок ОК 015 та ОК 100 в умовах
створеного штучного дефекту кістки; клініко-рентгенологічні – для
порівняльної оцінки ефективності традиційного та розробленого способу
лікування; статистичні – для оцінки достовірності отриманих результатів.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше запропоновано метод
прискорення апексифікації та репаративних процесів у періодонті, який
передбачає використання біокомпозиційного матеріалу “Остеоапатит
керамічний” при лікуванні деструктивних форм періодонтиту постійних
зубів у дітей. Розроблено та впроваджено в клініку двохетапний спосіб
ендодонтичного лікування деструктивних форм періодонтиту постійних
зубів у дітей з незакінченим ростом кореня та на етапі його
стабілізації з використанням для тимчасової обтурації кореневого каналу
матеріалу на основі біологічного гідроксиапатиту “Остеоапатит
керамічний”.

Вперше вивчений характер гістоморфологічних змін в кістковій тканині при
внесені в штучно створений дефект кістки статевонезрілих щурів
“Остеоапатиту керамічного” різних марок (ОК 100 та ОК 015) з малим
розміром гранул (до 160 мкм). Доведено, що даний матеріал має
біосумістність з кістковою тканиною, “Остеоапатит керамічний” марки ОК
015 (має склофазу) прискорює відновлення кісткової тканини.

На підставі клініко-рентгенологічних, експериментальних досліджень
обґрунтована, розроблена і запропонована комплексна схема лікування
хворих на періодонтит, доведена її ефективність залежно від ступеню
сформованості кореня зуба у дітей. Вперше доведена висока ефективність
застосування розробленого способу лікування з використанням
“Остеоапатиту керамічного” ОК 015.

Пріоритетність дослідження підтверджена одним деклараційним патентом на
винахід та двома – на корисні моделі.

Практичне значення одержаних результатів.

Отримані експериментальні дані про біологічну сумісність до оточуючих
тканин біокомпозиційного матеріалу на основі біологічного
гідроксиапатиту “Остеоапатит керамічний” та його здатність прискорювати
процес відновлення кісткової тканини в штучно створеному дефекті кістки.
Ці дані свідчать про доцільність використання даного матеріалу з метою
сприяння апексифікації та регенерації кісткової тканини при лікуванні
деструктивних форм періодонтиту у дітей.

Розроблений та теоретично обґрунтований спосіб лікування деструктивних
форм періодонтиту постійних зубів з незакінченим ростом кореня та на
етапі його стабілізації з використанням для тимчасової обтурації
кореневих каналів біокомпозиційного матеріалу на основі біологічного
гідроксиапатиту “Остеоапатит керамічний” та доведено його ефективність.

Розроблені практичні рекомендації щодо лікування деструктивних форм
періодонтиту у дітей.

Обґрунтована можливість широкого застосування розробленого способу
лікування періодонтиту, спрямованого на прискорення процесу
апексифікаціїї та відновлення кісткової тканини періапікальної ділянки
зубів.

Результати досліджень впроваджені в навчальний процес кафедри дитячої
терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань
Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, у лікувальну
практику стоматологічної клініки Національного медичного університету
імені О.О.Богомольця, в стоматологічному відділенні дитячої поліклініки
№1 Дарницького району м. Києва, в дитячій стоматологічній поліклініці
№1 та

№2 Шевченківського району м.Києва, в дитячій стоматологічній
поліклініці №1 Деснянського району м.Києва.

Особистий внесок здобувача. Автор самостійно провела
інформаційно-патентний пошук, аналіз наукової літератури з даної
проблеми, провела клініко-рентгенологічне обстеження та лікування хворих
на періодонтит, статистичну обробку і аналіз отриманих даних.

На основі аналізу результатів експериментальних і клінічних досліджень
сформульовано основні положення, висновки і практичні рекомендації.

Клінічні дослідження проведені на базі кафедри дитячої терапевтичної
стоматології і профілактики стоматологічних захворювань Національного
медичного університету імені О.О.Богомольця.

Експериментальні дослідження виконані в відділі патоморфології з
експериментально-біологічним відділенням Інституту травматології та
ортопедії АМН України (зав. лабораторії – проф. Бруско А.Т.) при
консультативній допомозі проф. Колєсової Н.А (зав.лабораторії
метаболічної та структурної хімії НДЛЦ НМУ).

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, що включені в
дисертацію, доповідались та обговорювались на ХХІ науково-практичній
конференції студентів та молодих вчених Національного Медичного
університету ім. О.О.Богомольця “Актуальні проблеми сучасної
стоматології”, (Київ, 2003 р.),

59 міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих
вчених “Актуальні проблеми сучасної медицини” (Київ, 2005), 66-й
науковій конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю
“Досягнення сучасної медицини” (Львів,2005), спеціалізованій медичній
виставці “Індустрія охорони здоров’я 2006” (Київ, 2006), ХХІ Конгресі
СФУЛТ (Полтава, 2006).

Апробація дисертації проведена на засіданні кафедри дитячої
терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань
та на засіданні апробаційної ради “Стоматологія” НМУ імені
О.О.Богомольця.

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 13 робіт, із них 4 –
у виданнях, рекомендованих ВАК України, 6 – у наукових збірниках,
матеріалах наукових конференцій, з’їздів. Отримано Диплом за участь у
ІІІ національній спеціалізованій виставці “Індустрія охорони здоров’я
2006”, Деклараційний патент України на винахід, 2 Деклараційні патенти
на корисні моделі.

Обсяг і структура дисертації. Дисертацію викладено українською мовою на
183 сторінках принтерного тексту. Вона складається зі вступу, огляду
літератури, матеріалів і методів досліджень та клінічних спостережень,
чотирьох розділів власних досліджень, узагальнення результатів
досліджень, висновків, практичних рекомендацій та 253 використаних
літературних джерел, серед яких 54 – іноземних авторів. Робота містить
41 таблицю, 44 рисунки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Матеріал і методи досліджень. Для досягнення поставленої мети та
вирішення завдань дослідження були виконані клініко-рентгенологічні,
експериментальні та статистичні дослідження.

Клінічні дослідження базуються на даних спостереження 160 дітей (169
зуба) віком 9-17 років, які звернулись за допомогою до стоматологічної
клініки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

На підставі анамнезу, клінічних та рентгенологічних даних в зубах з
незакінченим ростом кореня діагноз хронічний гранулюючий періодонтит був
встановлений в 69% хворих, його загострення – 31%. На етапі
стабілізації кореня зуба в 51,7% випадків ми діагностували хронічний
гранулюючий періодонтит, в 24,7% – хронічний гранулематозний
періодонтит, в 23,6% – загострення хронічного гранулюючого періодонтиту.

В залежності від ступеню формування кореня зуба та вибраного методу
лікування хворі були розподілені на дві групи. В I групі проводили
лікування постійних зубів незакінченим ростом кореня, в II групі – з
закінченим ростом кореня. В кожній з цих груп була виділена контрольна
підгрупа

В I-й групі деструктивна форма періодонтиту була встановлена в 71
дитини. В основній групі (49 дітей) для тимчасової обтурації кореневих
каналів використовували пасту на основі біокомпозиційного матеріалу ОК
015, в підгрупі контролю (22 дитини) – гідроксидкальційвмістний препарат
“Апексдент” фірми “ВладМиВа” (Росія).

Лікування зубів на етапі стабілізації кореня зуба проводили у 89 дітей

(II група). В основній групі (62 дитини) лікування проводили
запропонованим двохетапним способом, в підгрупі контролю (27 дітей) – в
один етап за загальноприйнятою методикою з використанням сілера
“Carуosan” (DentalSpofa, Чехія) з гутаперчевими штифтами та пасти
“Резодент” (“ВладМиВа”, Росія).

При встановлені діагнозу керувались класифікацією періодонтиту за
Т.Ф.Виноградовою (1976). Оцінку результатів клінічних, рентгенологічних
обстежень проводили безпосередньо після лікування та через добу, 2
тижні, 1, 3, 6, 9, 12 місяців. Для підвищення інформативності
рентгенологічного дослідження оцінку стану періапікальних тканин
проводили з використанням модифікованого індексу РАІ (1999, 2000).

Отримані цифрові дані обробляли загальноприйнятим
варіаційно-статистичним методом з визначенням критерію Пірсона за
рекомендаціями Ю.І.Іванова, О.Н.Погорелюк (1990).

В умовах експерименту використовували морфологічні та гістохімічні
методи дослідження (Э.Пирс,1962). Вивчення особливостей перебігу
репаративного остеогенезу проведено на трьох групах тварин (по 20 щурів
в кожній). За модель дефекту периапікальної кісткової тканини утворювали
канал в нижній щелепі щурів діаметром 2 мм. В 1-й та 2-й групах
кістковий дефект заповнювали біокомпозиційним матеріалом на основі
біологічного гідроксиапатиту марок ОК 015 (має 15% склофази) та ОК 100 –
відповідно. В 3-й групі (контрольній) кісткова порожнина заповнювалась
згустком крові. Матеріали для морфологічного дослідження брали через два
тижні, 1, 3, 6 місяців після декапітації тварин під ефірним наркозом,
зафарбовували гематоксиліном і еозином та за методом Ван Гізон.
Гістохімічне виявлення вмісту і розподілу кислих глізозаміногліканів
проводили при постановці реакції з толуідіновим синім при рН 2,7 і 4,7;
6, 7 і послідуючим контролем з тестикулярною і бактеріальною
гіалуронізадою. Нейтральні глікопротеїни виявляли при постановці
ПАС-реакції по Мак-Манусу з контрольною обробкою зрізів амілазою. Всього
досліджено 240 зразків.

Результати досліджень та їх обговорення.

В зубах з незакінченим ростом кореня деструктивні форми періодонтиту
нами виявлені в віці 9 років – у 11,3% дітей, 10 років – у 25,4%, 11
років – у 21,1%, 12 років – у 14,1%, 13 років – у 4,2%, 14 років – у
15,5%, 15 років – у 8,4%. Періодонтит частіше діагностувався в верхніх
центральних різцях та нижніх перших молярах. Серед причин виникнення:
48,6% – ускладнення карієсу, 41,9% – неякісне лікування пульпіту, 9,5% –
травматичні пошкодження зубів. За даними клінічного обстеження ми
встановили, що найбільш розповсюдженою формою періодонтиту у дітей є
хронічний гранулюючий періодонтит (70,3%).

На етапі стабілізації кореня зуба найчастіше періодонтит діагностуються
в 17 (23,6%) та 16 (19,1%) років, найменше – в 10 років (3,4%). Причини
виникнення: 51,6%- неякісне лікування пульпіту, 29,5% – ускладнення
карієсу, 18,9%- травматичні пошкодження зубів. Хронічний гранулюючий
періодонтит ми встановили в 51,6% зубів, хронічний гранулематозний – в
26,3%, загострення хронічного гранулюючого – в 22,1%.

З метою вивчення впливу біокомпозиційного матеріалу “Остеоапатит
керамічний” на процеси репаративного остеогенезу нами проведена серія
експериментальних досліджень та обґрунтування способу лікування
деструктивних форм періодонтиту у дітей.

Проведені нами експериментальні дослідження свідчать, що при використані
біокомпозиційного матеріалу “Остеоапатит керамічний” марки ОК 015
спостерігається прискорення процесу розвитку кісткової тканини.

Так, в 1-й групі тварин на термін 14 діб остеобласти та фібробласти
знаходяться в активному функціональному стані. Це проявлялося в значному
збільшенні їх кількості, а також в їх підвищеній синтетичній
активності. Про це свідчить підвищена ss-метахромазія основної
міжклітинної речовини новоутворених волокон та кісткових балочок,
виявлення в цих структурах і особливо в органічній матриці кісткових
балочок підвищеного вмісту сульфатованих глікозаміногліканів,
реакційно-здатні групи яких ще не були блоковані мінеральними солями та
високого вмісту глікопротеїнів, який визначався їх яскраво-малиновим
фарбуванням при постановці ПАС-реакції. Про активний перебіг відновних
процесів в ділянці кісткового дефекту свідчила також активація клітин
ендоста і гіперемія мікросудин в межуючих з дефектом кістково-мозгових
порожнин.

В 2-й групі тварин, на відміну від 1-ї, на цей термін з боку реактивної
зони і межуючих з дефектом кістково-мозгових порожнинах намічалась
тільки тенденція до утворення сполучнотканного регенерату. При
гістохімічному дослідженні цієї зони спостерігалась помірна
ss-метахромазія, що свідчило про меншу синтетичну активність
фібробластів. Окрім того, в периферійних ділянках дефекту ми
спостерігали тільки поодинокі кісткові балочки, оточені помірною
кількістю остеобластів. В 3-й групі формування сполучнотканинного
регенерату протікало майже однотипово з 2-ю групою, кількість
сульфатованих глікозаміногліканів була достовірно менша ніж у 1-й групі
та майже відповідала даним 2-ої групи.

Через 1 місяць кістковий дефект в 1-й групі досліджень по периметру був
заповнений помірно ss-метахроматичними та ПАС-позитивними новоутвореними
кістковими балочками на 1/2 – 1/3 його діаметра, які по краям були
оточені шаром активних ss-метахроматичних остеобластів. В 2-й групі
досліджень кістковий регенерат заповнював дефект на 1/4- 1/2 його
діаметра. Новоутворені кісткові балочки були оточені меншою кількістю,
ніж у 1-й групі, ss-метахроматичними остеобластами. В 3-й групі
кістковий регенерат заповнював 1/4 діаметра дефекту.

В периферійних ділянках інтенсивність ss-метахромазії була більш
виражена в порівняні з 1-ю групою досліджень, що свідчить про ранню та
інтенсивну мінералізацію органічної матриці при використанні ОК 015.

Через 3 місяці у всіх групах досліджень спостерігалось поступове
зниження темпів відновлення кісткової тканини. На термін 6-ть місяців
спостерігалось утворення органотипової структури кістки. Патологічних
морфологічних ознак, обумовлених використанням “Остеоапатиту
керамічного” різних марок в усі терміни спостережень не виявлено.

Таким чином, результати проведених нами гістоморфологічних досліджень
свідчать про біологічну сумісність біокомпозиційного матеріалу на основі
біологічного гідроксиапатиту. Особливістю репаративного остеогенезу при
використанні ОК 015 є прискорення процесу відновлення кісткової тканини,
яке забезпечувалося збільшенням кількості активно функціонуючих
фібробластів і остеобластів в ділянці кістково-тканевого регенерату. Це,
очевидно, пов’язано з наявністю в матеріалі склофази, завдяки якій в
біологічному середовищі на поверхні даного матеріалу формується
біологічно активний прошарок – “сілікогель”. Він складається із
мікрокристалів гідроксиапатита та невеликої кількості карбонатних груп.
Ці кристали утворюють міцні біохімічні зв`язки з прилягаючою кістковою
тканиною, а збагачення зони контакту іонами кальцію, фосфору, кремнію,
барію, які утворились під час розчинення матеріалу, оптимізує процеси
відновлення кісткової тканини.

Отримані дані дозволили нам використати біокомпозиційний матеріал ОК 015
при лікуванні деструктивних форм періодонтиту з метою прискорення
апексифікації та репаративного остеогенезу. Нами був розроблений
двохетапний спосіб лікування деструктивних форм періодонтитів постійних
зубів у дітей з використанням біокомпозиційного матеріалу “Остеоапатит
керамічний”. Перший етап передбачає інструментальну та медикаментозну
обробку кореневих каналів та їх тимчасове пломбування м’якою пастою на
основі біокомпозиційного матеріалу ОК 015 з метронідазолом з виведенням
матеріалу за верхівку кореня, пломбування каріозної порожнини з
наступним клінічним та рентгенологічним контролем через добу, 2 тижні,
1, 3, 6, 9, 12 місяців. Лікувальну пасту готували шляхом замішування
гранул “Остеоапатиту керамічного” на метронідазолі до сметаноподібної
консистенції з додаванням нітрату вісмуту чи сульфату барію для
рентгенконтрастності з розрахунку 1/8 від загальної маси. При значному
зменшенні площі деструкції кісткової тканини в періапікальній ділянці чи
відновленні структури кістки, а в зубах з незакінченим ростом кореня –
при апексифікації проводили постійне пломбування кореневого каналу з
використанням сілера “Carуosan” (DentalSpofa, Чехія) з гутаперчевими
штифтами та пасти “Резодент” (“ВладМиВа”, Росія) (другий етап
лікування).

З метою порівняльної оцінки ефективності лікування деструктивних форм
періодонтитів нами було проведено лікування 160 дітей (169 зуба).

> ` b o ,

: < > b o 2

?????

????2

?????????? ???????

дроксидкальційвмістною пастою “Апексдент” ускладнень не було в 31,8%
дітей, 62,8% хворих висували скарги на біль при накушуванні на причинні
зуби. При їх об’єктивному обстеженні ми спостерігали біль при перкусії
причинного зуба, гіперемію слизової оболонки перехідної складки в
ділянці причинного зуба. Це свідчить про подразнюючу дію пасти на основі
гідроксиду кальцію на тканини періодонту. Вираженість проявів клінічних
симптомів у дітей залежала від рівня пломбування кореневих каналів,
етапу росту та формування кореня зуба. При пломбуванні кореневого каналу
в межах сформованої частини кореня зуба ускладнень не спостерігалось.
При виведенні пасти на основі гідроксиду кальцію за межі сформованої
верхівки кореня зуба у 79% випадків спостерігалась реакція з боку тканин
періодонту. Біль був менше вираженим в зубах, корені яких знаходились на
етапі несформованої та незакритої верхівки.

Через 1 місяць у 40% дітей контрольної підгрупи реакція періодонту на
подразнюючу дію пасти “Апексдент” збереглася. На цей термін, в зв’язку з
частковим розсмоктуванням пломбувального матеріалу в кореневих каналах,
було повторно проведене їх тимчасове пломбування в основній групі в 50%
зубів, в контрольній – в 100%.

Через 3 місяці спостережень у всіх дітей основної групи скарг не було.
Об`єктивно: реакція на перкусію причинних зубів була безболісна, слизова
оболонка – без патологічних змін. Повне відновлення кісткової тканини
діагностували в 11,5% спостережень, зменшення площі деструкції кісткової
тканини – в 88,5% (рис. 1), апексифікацію – в 23,1% зубах (рис. 2).
Індекс РАІ становив 1 бал – в 2-х зубах,

2 бали – в 4-х, 3 бали – в 2-х, 4 бали – в 2-х, 5 балів – в 2-х, 6 балів
– в 40. Середнє значення РАІ – 5,26. Ми встановили, що процеси
репаративного остеогенезу та апексифікації більш інтенсивно
відбуваються в фронтальних зубах верхньої щелепи та при загострені
хронічного гранулюючого періодонтиту. Апексифікація встановлена в 16,7%
зубів з хронічним гранулюючим періодонтитом, в 37,5% – з загостренням;
повне відновлення кісткової тканини в 5% та в 25% – відповідно.

В 62,5% зубів в зв’язку з частковим розсмоктуванням матеріалу в
кореневих каналах було проведено їх повторне тимчасове пломбування.

Близько 50% пацієнтів контрольної підгрупи на цей термін відзначали
дискомфорт в ділянці причинного зуба та чутливість при накушуванні на
нього. При об’єктивному обстеженні встановлено, що реакція зубів на
перкусію – болісна, слизова оболонка в проекції верхівки коренів –
гіперемована з ціанотичним відтінком. Повного відновлення кісткової
тканини ми не спостерігали в жодному випадку, в 90,9% – зменшення площі
деструкції кісткової тканини, в 9,1% – стан без змін (рис. 1), в 4,5% –
апексифікація (рис. 2). Середнє значення РАІ – 5,9. Зменшення площі
деструкціі спостерігалось в 87,5% зубів з хронічним гранулюючим
періодонтитом, в100% – з його загостренням; апексифікація – тільки в
одному зубі з загостренним перебігом періодонтиту. Повторне тимчасове
пломбування кореневих каналів проведено в 100% зубів.

Рис. 1. Динаміка відновлення кісткової тканини у зубах з незакінченим
ростом кореня в різні терміни диспансерного спостереження

Через 6 місяців діти основної групи скарг не висували. В 100% дітей
спостерігалась позитивна динаміка відновлення кісткової тканини. При
рентгенологічному обстежені цих дітей повне відновлення кісткової
тканини ми відзначали в 41,4% випадків, часткове – в 58,6%.
Апексифікація відбулась в 60,9% зубів. Середнє значення РАІ – 3,56.

Рис. 2. Динаміка процесу апексифікації в зубах з незакінченим ростом
кореня в різні терміни диспансерного спостереження

В 10% хворих контрольної підгрупи збереглося відчуття дискомфорту в
ділянці причинного зуба. Повне відновлення кісткової тканини в
періапікальній ділянці виявлено в 30% хворих, в 50% – часткове, в 20%
констатували стан без змін, апексифікацію – в 50% (рис.1, 2). Середнє
значення РАІ – 4,1, тобто показник в 1,2 рази вищий в порівнянні з
даними основної групи.

При обстеженні через 9 місяців в дітей основної групи повне відновлення
кісткової тканини ми спостерігали в 73,4% випадків, часткове – в 26,6%,
апексифікація – в 84,6%. Середнє значення РАІ – 2,11. В контрольній – в
59%, 36,5%, 81,8% (відповідно) та стан без змін – в 4,5%. Середнє
значення РАІ – 2,64, що в 1,3 рази вище показника основної групи.

На термін спостережень 12 місяців при лікуванні зубів з несформованим
коренем повне відновлення кісткової тканини та апексифікації встановлено
в основній групі у 80,8% та 96,2% спостережень, в контрольній – у 76,5%
та 90,9% (відповідно).

На етапі стабілізації кореня зуба (ІІ група хворих) безпосередньо після
пломбування кореневих каналів 93,55% дітей основної групи скарг не
висували, слизова оболонка перехідної складки в ділянці причинного зуба
була без патологічних змін, реакція на перкусію зубів – безболісна.
6,45% пацієнтів звертали увагу на дискомфорт в ділянці причинного зуба,
при об’єктивному обстеженні цих дітей ми спостерігали позитивну реакцію
на перкусію причинних зубів, при рентгенологічному дослідженні – значне
виведення пломбувальної маси за межі рентгенологічної верхівки. Ці явища
самостійно зникали на протязі 1-2 діб. 37,4% хворих контрольної підгрупи
скаржились на біль при накушуванні на зуб, що тривав 4-14 днів після
пломбування кореневих каналів. Ми встановили, що результати лікування в
контрольній групі залежали від рівня пломбування кореневих каналів та
виду пломбувального матеріалу. Наші дані співпадають з даними авторів,
які вказують на ускладнення при використанні резорцин-формалінової пасти
(Г.М.Барер, И.А.Овчинникова, 1997; А.Ж.Петрикас, А.А.Эхте, 1999;
Л.А.Дмитриева, 2003; Е.В.Боровський, 2003)

Віддалені результати свідчать, що через 1 місяць в усіх дітей основної
групи ми отримали позитивну динаміку лікування, в 21,4% хворих
контрольної групи – загострення патологічного процесу.

Через 3 місяці в 13,4% хворих основної групи рентгенологічно ми
спостерігали повне відновлення кісткової тканини, в 86,6% – зменшення
площі деструкції (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка відновлення кісткової тканини у зубах з закінченим
ростом кореня в різні терміни диспансерного спостереження

Індекс РАІ становив 1 бал в 5-ти випадках, 2 бали – 4-х, 3 бали – 12-ти,
4 бали – 6-ти, 5 балів – 40. Середнє значення індексу РАІ – 4,07.
Найшвидше відновлення кісткової тканини спостерігалось у дітей з
загостренням хронічного гранулюючого періодонтиту – повне відновлення
кісткової тканини в відбулося в 20% спостережень, при хронічному
гранулюючому періодонтиті – в 17%. У дітей з хронічним гранулематозним
періодонтитом повне відновлення кісткової тканини на цей термін ми не
спостерігали.

При рентгенологічному дослідженні на цей термін хворих контрольної
підгрупи повне відновлення кісткової тканини відбулося в ділянці 3,6%
зубів, зменшення площі деструкції – в 75%, змін ми не спостерігали у
21,4% дітей. Індекс РАІ: 2 бали (3,6%), 3 бали (14,2%), 4 бали (28,4%),
5 балів (53,6%). Середнє значення індексу РАІ – 4,32. Відновлення
структури кістки в контрольній підгрупі більш активно відбувалося у
фронтальній ділянці верхньої щелепи, у дітей з хронічним гранулюючим
періодонтитом та його загостренням, в зубах, кореневі канали яких були
запломбовані в межах рентгенологічної верхівки кореня зуба чи з
незначним виведенням матеріалу за її межі.

На термін 6 місяців в періапікальній ділянці 34,5% зубів основної групи
ми констатували повне відновлення кісткової тканини. Це відбулося в 28%
хронічного гранулюючого періодонтитту, в 58,3% – загострень хронічного
гранулюючого періодонтиту, в 27,7% – хронічного гранулематозного. У
65,5% випадків площа деструкції значно зменшилась. Значення індексу РАІ
на цей термін становило: 0 (5,5%), 1 (10,9%), 2 (18,2%), 3 (23,6%), 4
(23,6%), 5 (18,2%). Середнє значення РАІ – 3,03 бала.

На цей термін у пацієнтів контрольної підгрупи повне відновлення
кісткової тканини в періапікальній ділянці ми спостерігали в 14,7%
зубів, часткове – в 67,4%, стан без змін – в 14,3%, збільшення площі
деструкції – в 3,6% (рис.3). Ми встановили, що повне відновлення
кісткової тканини відбулося в 24,4% хронічного гранулюючого
періодонтиту, в 50% – його загострень. У дітей з хронічним
гранулематозним періодонтитом повного відновлення не спостерігали.
Значення індексу РАІ становило: 0 (3,5%), 1 (7%), 2 (10,7%), 3 (14,3%),
4 (28,5%), 5 (36%). Середнє значення РАІ – 3,64 бала, що в 1,2 рази вище
показника основної групи.

За даними рентгенологічного дослідження основної групи через 12 місяців
в 76,5% випадків відбулося повна регенерація кісткової тканини, 23,5% –
часткова (рис.3). Середнє значення РАІ становило 1,6. В 14,7% – РАІ = 0,
в 38,2% – РАІ =1, в 23,6% – РАІ = 2, в 14,7% – РАІ = 3 , в 8,8% – РАІ =
4.

Дані рентгенологічного обстеження на цей термін дітей контрольної
підгрупи: в 52,2% – повне відновлення кісткової тканини, в 34,8%– площа
деструкції значно зменшилась, в 8,7% – стан без змін, в 4,3% –
збільшення площі деструкції кісткової тканини (рис.3). Індексна оцінка
стану периапікальних тканин: в 8,7%- РАІ = 0, в 21,7% – РАІ =1, в 21,7%
– РАІ =2, в 17,4%- РАІ = 3, в 21,7% – РАІ = 4, в 8,7% – РАІ = 5. Середнє
значення РАІ становило 2,5.

Таким чином, використання для тимчасової обтурації кореневого каналу
лікувальної композиції на основі “Остеоапатиту керамічного” ОК015 більш
активно сприяє репаративному остеогенезу та апексифікації в зубах з
незакінченим ростом кореня. Відновлення кісткової тканини та утворення
мінералізованого бар’єру більш інтенсивно відбуваються при загостренні
хронічного гранулюючого періодонтиту та в зубах верхньої щелепи. При
застосуванні лікувальної композиції на основі “Остеоапатиту керамічного”
ОК 015 отримано достовірно менші показники кількості ускладнень
порівняно з контрольною підгрупою хворих. Це підтверджує дані
гістоморфологічних досліджень про біосумістність використаного
біокомпозиційного матеріалу. При застосуванні розробленого способу
лікування періодонтиту в зубах з незакінченим ростом кореня необхідність
в повторному тимчасовому пломбуванні кореневих каналів зменшується майже
вдвічі.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі представлено теоретичне і експериментальне
обґрунтування та нове вирішення актуального наукового завдання, яке
полягає в підвищенні ефективності лікування деструктивних форм
періодонтитів постійних зубів з незакінченим ростом кореня та
сформованим коренем у дітей шляхом використання біокомпозиційного
матеріалу “Остеоапатиту керамічного” для тимчасової обтурації кореневого
каналу з метою сприяння апексифікації та регенерації кісткової тканини.

Доведено, що біокомпозиційний матеріал “Остеоапатит керамічний”з
розміром гранул до 160 мкм імплантований в штучно створений дефект
нижньощелепної кістки нестатевозрілих щурів не викликає патологічної
реакції з боку оточуючих тканин, має біосумістність з оточуючими
тканинами та сприяє регенерації кісткової тканини в ділянці дефекту.

Встановлено, що особливістю репаративного остеогенезу при використанні
біокомпозиційного матеріалу “Остеоапатит керамічний” марки

ОК 015 є прискорення процесу утворення кісткової тканини, яке
забезпечується на ранніх етапах регенерації (2 тижні – 3 місяці). Він
характеризується збільшеною кількістю активно-функціонуючих фібробластів
і остеобластів в зоні кістково-тканинного регенерату, що сприяє
активному і швидкому утворенню органічної матриці кісткової тканини, а
також більш ранньої і інтенсивної її мінералізації.

Обґрунтовано, розроблено та впроваджено в клінічну практику двохетапний
метод лікування деструктивних форм періодонтитів постійних зубів у дітей
з використанням пасти на основі “Остеоапатиту керамічного” марки ОК 015.
Ефективність запропонованого методу лікування підтверджена клінічними та
рентгенологічними даними на ранніх та в віддалених термінах спостережень
(3, 6, 9, 12 місяців).

Доведено, що біокомпозиційний матеріал “Остеоапатит керамічний” сприяє
раннім термінам апексифікації та регенерації кісткової тканини при
лікуванні періодонтитів постійних зубів з незакінченим ростом кореня. На
термін лікування 3 місяці у хворих основної групи повне відновлення
структури кістки відбулося в 11,53% спостережень, зменшення площі
деструкції кісткової тканини – 88,5%, апексифікація – в 23,1%, в
контрольній групі повне відновлення структури кістки – жодного випадку,
зменшення площі деструкції кісткової тканини – 90,9%, стан без змін –
9,1%, апексифікація – 4,5%; через 6 місяців в основній групі повне
відновлення структури кістки виявлено в ділянці 41,4% зубів, зменшення
площі деструкції – в 58,6% , апексифікація – в 60,9% зубів, в
контрольній – 30% та 20% – відповідно та стан без змін – в 20%,
апексифікація – в 50%.

Доведено, що на етапі стабілізації кореня зуба двохетапний спосіб
лікування деструктивних форм періодонтитів постійних зубів у дітей з
використанням “Остеоапатиту керамічного” марки ОК 015 має переваги над
одноетапним. Встановлені достовірно ранні терміни регенерації кісткової
тканини: через 3 місяці лікування в основній групі повне відновлення
кісткової тканини відбулося в 13,4% хворих, зменшення площі деструкції –
в 86,6%; в контрольній – 3,6% та 75% (відповідно), у 21,4% дітей
діагностували стан без змін; через 6 місяців повне відновлення структури
кістки відбулося в 34,5% спостережень основної групи, в 14,7% –
контрольної, через 12 місяців у 76,5% та – 52,2%(відповідно).

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Рекомендується з метою сприяння репаративній регенерації кісткової
тканини та апексифікації при лікуванні деструктивних форм періодонтитів
постійних зубів з незакінченим ростом кореня у дітей використовувати для
тимчасової обтурації кореневого каналу пасту на основі біокомпозиційного
матеріалу “Остеоапатиту керамічного” марки ОК 015.

Застосування пасти на основі біокомпозиційного матеріалу “Остеоапатиту
керамічного” марки ОК 015 не потребує наявності складного устаткування.
Перед використанням біокомпозиційного матеріалу “Остеоапатиту
керамічного” слід провести його суху стерилізацію згідно ОСТ 42-21-2-85.
Паста готується безпосередньо перед пломбуванням шляхом замішування
біокомпозиційного матеріалу “Остеоапатиту керамічного” на розчині
метронідазолу до сметаноподібної консистенції з додаванням вісмуту чи
сульфату барію для рентгенконтрастності з розрахунку 1/8 від маси пасти.

Матеріал не змінює кольору зуба. В разі необхідності, без надлишку
зусиль, можливе проведення корекції пломбування кореневого каналу чи
його розпломбування на будь-якому терміні після пломбування.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Плиска О.М. Використання біокераміки в лікуванні деструктивних форм
періодонтитів у дітей // Український стоматологічний альманах. – 2004. –
№1-2. – С.64-67.

Плиска О.М. Морфологічне обґрунтування використання біокераміки при
лікуванні деструктивних форм періодонтиту // Архів клінічної медицини. –
2004. – № 1(4). – С.59-61.

Плиска О.М. Неоперативний метод лікування радикулярних кіст у осіб
молодого віку // Український науково медичний молодіжний журнал. – 2003.
– №2. – С.94-97.

Плиска О.М.. Використання біокомпозиційного матеріалу на основі
біологічного гідроксиапатиту для лікування деструктивних форм
періодонтитів постійних зубів з несформованим коренем // Актуальные
проблемы медицины и биологии. – 2005. – №1(33). – С.243-249.

Плиска О.М. Репаративний остеогенез кісткової тканини під дією
біокераміки в умовах експерименту // Тези доповідей Х конгресу світової
федерації українських лікарських товариств, Чернівці, 2004. – С.552.

Плиска О.М. Клінічне вивчення репаративного остеогенезу альвеолярної
кістки під дією біокерамікина основі біологічного гідроксиапатиту //
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвячена 200-річчю заснування Харківського державного медичного
університету “Від фундаментальних досліджень – до прогресу в медицині”,
Харків, 2005. – С.275-276.

Плиска О.М. Використання препарату “Остеоапатит керамічний” для
лікування радикулярних кіст // Матеріали ХХІ науково-практичної
конференції студентів та молодих вчених Національного Медичного
університету ім. О.О.Богомольця “Актуальні проблеми сучасної
стоматології”, Київ, 2003. – С.42-44.

Плиска О.М. Неоперативний метод лікування радикулярних кіст у осіб
молодого віку // Українські медичні вісті (Матеріали УІІ з’їзду
Всеукраїнського лікарського товариств). – 2003. – №1(63), том №5. –
С.204.

Плиска О.М. Ефективність лікування деструктивних форм періодонтиту у
дітей // Матеріали 59 міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих вчених “Актуальні проблеми сучасної медицини”,
Київ, 2005. – С.182-183.

Хоменко Л.О., Плиска О.М. Оцінка ефективності використання композиції
на основі біокераміки для заапікальної терапії деструктивних форм
періодонтитів постійних зубів з незакінченим ростом кореня// Матеріали
другої міжнародної наукової конференції “Наукові дослідження – теорія та
експеримент”, Полтава, 2006. – С.105-107. Дисертантові належить збір
клінічного матеріалу та його аналіз.

Деклараційний патент на винахід № 62750А , Україна, МПК 7 А С61С13/00.
Спосіб лікування радикулярних кіст / Хоменко Л.О., Плиска О.М. –

№ 200305443; Заявл. 16.05.2003; Опубл. 15.12.2003 р. – Бюл. № 12.

Деклараційний патент на корисну модель № 6227, Україна, МПК 7 А
61С5/04, А 61К/02. Спосіб лікування деструктивних форм періодонтитів
постійних зубів у дітей / Хоменко Л.О., Плиска О.М. – № 20041210305;
Заявл. 15.12.2004; Опубл. 15.04.2005 р. – Бюл. № 4.

Деклараційний патент на корисну модель № 6228, Україна, МПК 7 А
61С5/04, А 61К/02. Спосіб лікування деструктивних форм періодонтитів
постійних зубів у дітей при несформованому корені зуба / Хоменко Л.О.,
Плиска О.М. –

№ 20041210307; Заявл. 15.12.2004; Опубл. 15.04.2005 р. – Бюл. № 4.

АНОТАЦІЯ

Плиска О.М. Лікування деструктивних форм періодонтиту у дітей. –
Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за
спеціальністю 14.01.22. – Стоматологія. – Національний медичний
університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, Київ, 2007.

Дисертація присвячена підвищенню ефективності лікування деструктивних
форм періодонтиту постійних зубів у дітей.

За результатами гістоморфологічних досліджень встановлено, що матеріал
“Остеопатит керамічний” ОК 015 має біосумісність з оточуючими тканинами
та прискорює репаративний остеогенез. На підставі отриманих результатів
розроблений та впроваджений в клініці двохетапний спосіб лікування
деструктивних форм періодонтиту у дітей, який передбачає на першому
етапі лікування тимчасове пломбування кореневих каналів пастою на основі
ОК 015, після досягнення апексифікації, майже повного чи повного
відновлення кісткової тканини – постійне пломбування кореневих каналів
(другий етап).

Ефективність запропонованого способу лікування доведена клінічно та
рентгенологічно на ранніх та віддалених термінах спостережень (3, 6, 9,
12 місяців).

Ключові слова: діти, хронічний верхівковий періодонтит, гідроксипатит,
лікування.

АННОТАЦИЯ

Плиска Е.Н. Лечение деструктивных форм периодонтита у детей. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.22. – Стоматология. – Национальный медицинский
университет имени А.А.Богомольца МЗ Украины, Киев, 2007.

Диссертация посвящена повышению эффективности лечения деструктивных
форм периодонтита постоянных зубов у детей путем использования с целью
оптимизации процессов апексификации и регенерации костной ткани для
временной обтурации корневых каналов биокомпозиционного материала
“Остеопатит керамический”.

Для достижения поставленной цели и решения задач исследования были
выполнены клинико-рентгенологические, экспериментальные и статистические
исследования.

В эксперименте на крысах изучены особенности течения репаративного
остеогенеза при внесении в искусственно созданный дефект кости гранул
“Остеопатита керамического” малых размеров (до 160 мкм) марок ОК 100 и
ОК 015 (со стеклофазой) и в дефекте, где восстановление костной ткани
происходило под сгустком крови. Результаты гистоморфологических
исследований свидетельствуют о том, что биокомпозиционный материал
“Остеопатит керамический” имеет биологическую совместимость с
окружающими тканями. Особенностью репаративного остеогенеза при
использовании ОК 015 является ускорение процесса восстановления костной
ткани, которое обеспечивалось увеличением количества активно
функционирующих фибробластов и остеобластов в участке костно-тканевого
регенерата.

На основании результатов исследований разработан и внедрен в
клиническую практику двухэтапный способ лечения деструктивных форм
периодонтита у детей с использованием “Остеопатита керамического” марки
ОК 015. Способ предусматривает на первом этапе лечения временное
пломбирование корневых каналов пастой на основе ОК 015. После достижения
апексификации, почти полного (РАІ=3) или полного восстановления костной
ткани (РАІ=0-2) проводилось постоянное пломбирование корневых каналов
(второй этап лечения).

Клинические исследования основываются на данных обследования 160 детей
(169 зуба) в возрасте 9-17 лет. В зависимости от степени формирования
корня зуба и выбранного способа лечения дети были распределены на две
группы: незаконченный рост корня – I группа, законченный рост корня – II
группа. В каждой из этих групп была выделена контрольная подгруппа. В
основной группе лечение проводилось согласно схеме разработанного
способа. В контрольной подгруппе в зубах с незаконченным ростом корня
зуба для временной обтурации корневых каналов использовали препарат на
основе гидроокиси кальция “Апексдент”, в зубах с законченным ростом
корня лечение проводили традиционным одноэтапным способом.

Эффективность предложенного способа лечения подтверждена клиническими и
рентгенологическими данными в на ранние и в отдаленные сроки наблюдений
(3, 6, 9, 12 месяцев). Применение для временной обтурации корневого
канала биокомпозиционного материала “Остеопатит керамический” ОК 015
активно способствует репаративному остеогенезу и апексификации. При его
использовании отмечено достоверно меньшее количество осложнений в
сравнении с контрольной подгруппой детей. При использовании
разработанного способа лечения периодонтита в зубах с незаконченным
ростом корня необходимость в повторном временном пломбировании корневых
каналов уменьшается почти в два раза. У детей в зубах с незаконченным
ростом корня через 6 и 9 месяцев индекс РАІ в основной группе в 1,3
раза меньше чем в подгруппе контроля, с зубами с оконченным ростом корня
– 1,2 раза, а через 12 месяцев – в 1,6 раз.

Через 12 месяцев при лечении деструктивных форм периодонтита на этапе
незаконченного роста корня зуба полное восстановление костной ткани
произошло в периапикальной области 80,8% зубов, апексификация – в 96,2%
зубов. На этапе законченного роста корня зуба полное восстановление
костной ткани отмечено в 76,5% случаев, увеличения площади деструкции и
состояния без изменений не отмечено. Это позволяет рекомендовать
предложенный способ лечения деструктивных форм периодонтита постоянных
зубов у детей к широкому применению в стоматологической практике.

Ключевые слова: дети, хронический верхушечный периодонтит,
гидроксипатит.

ANNOTATION

Plyska O.M. Treatment of destructive forms of periodontitis in children.
– Manuscript.

Dissertation for the candidate of medical sciences degree in speciality
14.01.22 – Stomatology. – The O.O.Bogomolets National Medical
University, Kуiv, 2007.

Dissertation is dedicated to efficiency increasing treatment of
destructive forms of periodontitis in children.

As a result of gistomorphological researches it is ascertained, that
material “Osteoapatit ceramics” “OC015” has biological compatibility
with surrounding tissues and accelerate the reparative osteogenesis.
Basing on the received results it is developed and inculcated in a
clinic the twostage method of treatment of destructive forms of
periodontitis. This metod foresees on the first stage of treatment the
temporal feeling of root channels by paste on the basis of “OC015” and
after achieving apexification and almost complete or complete renewal of
bone tissues as second stage of treatment is proposed permanent feeling
of root channels.

The efficiency of offered method of treatment is proved clinically and
by rentgenological facts on the early and remote terms of observation
(3, 6, 9, 12 months).

Key words: children, chronic apical periodontitis, hydroxiapatit,
treatment

1Автор висловлює щиру подяку співробітникам вказаних установ за участь у
спільних дослідженнях

PAGE 1

Похожие записи