.

Лексико-семантична система англомовної травматологічної термінології (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
137 3651
Скачать документ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

УДК 802.0. – 316.4 : 617.3

СТОЯНОВА Інга Федорівна

Лексико-семантична система англомовної травматологічної термінології

Спеціальність 10.02.04 – германські мови

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

Одеса – 2007

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Міжнародному незалежному університеті Молдови,
Міністерство освіти й молоді Республіки Молдова.

Науковий керівник доктор філологічних наук, професор

Чижаковський Валентин Олександрович,

Державний університет Молдови,

завідувач кафедри німецької філології.

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Зернова Валентина Костянтинівна,

Полтавський інститут економіки та права

Відкритого Міжнародного університету
“Україна”

Міністерства освіти і науки України,

професор кафедри перекладу;

кандидат філологічних наук, доцент

Костенко Вікторія Геннадіївна,

Полтавська державна медична стоматологічна

академія, доцент кафедри перекладу, латинської

мови та медичної термінології.

Провідна установа Інститут філології Київського національного

університету імені Тараса Шевченка, кафедра

теорії та практики перекладу з англійської мови,

Міністерство освіти і науки України, м. Київ.

Захист відбудеться 22 березня 2007 р. о 12.30 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 41.051.02 в Одеському національному
університеті імені І.І. Мечникова за адресою: 65058, Одеса, Французький
бульвар, 24/26, ауд. 165а.

З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Одеського
національного університету імені І.І. Мечникова за адресою: 65082,
Одеса, вул. Преображенська, 24.

Автореферат розіслано “___” лютого 2007 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради О.П. Матузкова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Швидкий розвиток усіх галузей медицини на межі ХХ-ХХІ століть зумовив
необхідність максимально точного й правильного використання
спеціалізованої термінології, без якої неможлива ефективна фіксація та
передача наукової інформації. Термінознавство як міжпредметна галузь
лінгвістики перебуває на перетині мовознавства, логіки, інформатики та
певних сфер застосування термінолексики (в нашому випадку це галузь
медицини – травматологія), що визначає їй специфічний характер,
відображений й у самій термінологічній лексиці, яка у зв’язку з
науково-технічним прогресом інтенсивно розвивається та легко піддається
стандартизації.

Реферовану дисертацію присвячено вивченню системної організації
термінологічного тезауруса англомовної травматологічної термінології й
розробці принципів його побудови.

Звернення до дослідження англомовної травматологічної (ТМТ) термінології
спричинено інтенсивним розвитком даної галузі медицини, а також
необхідністю уточнення семантичних особливостей ТМТ термінів і
визначення їх діахронічних та синхронічних аспектів розвитку й
функціонування. У дисертації запропоновано синхронну структурацію
термінологічного фонду даної галузі медицини.

Хоч у сучасній германістиці наявна низка досліджень, присвячених
розгляду різних аспектів медичної термінології в цілому або однієї з
галузей медицини (Г.А. Абрамова, 2003; Ф. Бенчіле, 2004; Д.М. Вольфберг,
1992; Л.В. Дубровіна, 1990; Л.Ю. Зубова, 2005;

Т.С. Кириллова, 2000; С. Маджаєва, 2005; А.С. Орлова, 1990; М.В.
Токарева, 2003; Н.А. Трофимова, 2004; Х. ван Хуф, 2998; Г.І. Філімонова,
1995; Є.В. Філліпова, 1991 та ін.), необхідно відзначити, що
функціональному, системному та структурно-семантичному аналізу
англомовної травматологічної термінології досі не приділялося потрібної
уваги, і це визначило вибір теми дослідження.

Розроблений у дисертації польовий підхід уможливлює розгляд англійської
ТМТ термінології насамперед як “відкритої” системи, тим самим даючи
підстави з’ясувати, як дана термінологія формується у структурному й
семантичному планах, за якими принципами групуються й протиставляються
досліджувані терміни, якими є відношення між вербалізованими поняттєвими
одиницями (термінами) в межах системи, за рахунок яких різновидів
мовного матеріалу й за якими моделями відбувається її (термінології)
поповнення. Нез’ясованість багатьох теоретичних і практичних проблем
загального та галузевого термінознавства, а також недостатня
дослідженість структурно-семантичних і функціональних особливостей
англомовної ТМТ термінології увиразнюють актуальність виконаної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами планами, темами. Дисертаційне
дослідження виконано в межах наукової теми кафедри прикладних іноземних
мов з теми “Лексико-семантична система наукової термінології” (шифр
F.L.7.1.3.), затвердженої Сенатом Міжнародного незалежного університету
Молдови (протокол № 1 від 12.09.1999). Тему дисертації затверджено
Сенатом Міжнародного незалежного університету Молдови (протокол № 4 від
09.03.2000).

Метою дослідження є комплексний системно-функціональний опис
структурно-семантичних і семіотичних властивостей травматологічної
термінології англійської мови, які виявляються в закономірностях її
функціонування.

Досягнення поставленої мети передбачало розв’зання конкретних завдань:

розробку тезауруса англомовної ТМТ термінології;

визначення характеру взаємодії між загальновживаною лексикою,
загальномедичною термінологією та власне ТМТ термінами;

3) з’ясування шляхів, засобів і способів утворення англійських ТМТ
термінів, вивчення загальних закономірностей та тенденцій їх розвитку;

4) застосування етимологічного аналізу англійської ТМТ термінології та
аналіз співвідношення національних і запозичених терміноодиниць у її
складі;

5) виявлення семантичних параметрів англійської ТМТ термінології;

6) встановлення особливостей функціонування англійських ТМТ термінів у
неофіційному медичному дискурсі, а також у неспецифічному контексті
художньої літератури.

Об’єктом дослідження є власне ТМТ терміни та номенклатурні одиниці,
загальномедичні терміни й термінологізовані загальновживані слова, які
входять до складу англійської ТМТ термінології.

Предметом дослідження роботи є лексико-семантична система англомовної
ТМТ термінології, а саме: формальні й семантичні характеристики
англійської ТМТ термінології, а також специфіка її польової структурації
й лексикографічної організації у вигляді тезауруса.

Матеріалом дослідження слугувала вибірка з різноманітних авторитетних
лексикографічних джерел англійської медичної термінології,
спеціалізованих довідникових та періодичних видань у галузі
травматології. Робота спирається на аналіз фактологічного матеріалу
картотеки, яка містить 3338 одиниць.

Для досягнення поставленої мети та розв’язання конкретних завдань у
дисертації використано такі методи дослідження: описовий метод для
характеристики лексико-граматичного складу й семантичних параметрів
англійської ТМТ термінології; метод дефініційного аналізу для виявлення
інтегральних та диференційних семантичних ознак англійських ТМТ
термінів; тезаурусно-мереживний метод для виявлення гіперо-гіпонімічних
і категоріальних відношень між термінами в межах тезауруса; метод
моделювання для фіксації словотвірних моделей, за якими утворюються
англійські ТМТ терміни; метод синтаксичної трансформації для визначення
цілісної семантики терміносполучення, а також семантики його складників;
кількісний метод для визначення продуктивності словотвірних моделей та
співвідношення різних семантичних і структурних груп термінів і т.д.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній уперше в
германському мовознавстві проведено спеціальне системне вивчення й
таксономічний опис травматологічної термінології англійської мови.
Вперше вичерпно визначено склад англійської ТМТ термінології та джерела
її формування, виокремлено продуктивні структурно-семантичні моделі
утворення ТМТ термінів, показано специфіку номінативних процесів в
англійській ТМТ термінології, розроблено та ієрархічно впорядковано її
тезаурус, а також визначено внутрішньосистемні зв’язки досліджуваної
термінології. У таких аспектах дослідження травматологічної термінології
англійської мови досі не проводилося.

Теоретичне значення роботи визначається тим, що в ній з’ясовано і
окреслено загальні структурно-семантичні й функціональні особливості
термінологічних номінативних одиниць науково-практичної медичної галузі
“травматологія”. Поєднання польової методики з теорією номінації
продемонструвало можливість систематизації галузевої лексики та
окреслило потенційні шляхи її розширення в майбутньому.

Практичне значення дисертації полягає у можливості використання її
теоретичних положень та висновків у курсах з лексикології, лексикографії
й термінознавства сучасної англійської мови; у лексикографічній
практиці, зокрема при складанні навчальних словників зі спеціалізованого
перекладу; у написанні підручників, методичних посібників, а також у
практиці викладання англійської медичної термінології студентам та
аспірантам медичного профілю. Авторкою було розроблено англо-російський
тезаурус ТМТ термінології, який слугує основою для подальшої
автоматизованої систематизації даної термінології. Зібраний лексичний
матеріал англомовної ТМТ термінології опубліковано у тлумачному словнику
ТМТ термінів “A Glossary of Terms in Orthopedic Surgery”.

Апробація дослідження. Результати дослідження було обговорено на
наукових конференціях викладацького складу МНУМ (“Symposia Professorum
1999-2004”), науково-методичній конференції “Термінологія та
спеціалізовані мови” (Кишинів, 2001), міжнародній конференції “Медицина
і культура наприкінці століття” (Ясси, Румунія, 2000), міжнародному
науковому симпозіумі “Наука на початку 3 тисячоліття” (Кишинів, 2002).

Публікації. Основні теоретичні положення й результати дослідження
відображено в 9 статтях, опублікованих у фахових збірниках наукових
праць, затверджених ВАК України та Молдови (Україна – 4; Молдова – 5), а
також у матеріалах національних і міжнародних конференцій. Всі
публікації виконано одноосібно.

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів,
висновків, списку літератури (306 позицій), п’яти додатків, які містять
схеми розташування термінологічних гнізд у мікрополях тезауруса, власне
тезаурус англійської ТМТ термінології. Загальний обсяг роботи – 257 с.,
з них 176 с. основного тексту.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність, новизну, теоретичне і практичне
значення роботи, сформульовано мету, завдання й методи дослідження,
схарактеризовано фактичний матеріал.

У розділі І “Теоретичні передумови досліження” викладено основні
теоретичні положення дослідження, з’ясовано зміст понять “термін”,
“термінологічна система”, “термінологічне поле”, подано загальну
характеристику лексичного складу англомовної ТМТ термінології, а також
описано принципи побудови тезауруса досліджуваної термінології.

Термін як слово спеціалізованої мови, створюване для вираження певного
наукового поняття, функціонує в конкретній науковій галузі. Маючи низку
відрізнювальних особливостей (системність, дефінітивність, незалежність
від контексту, точність, однозначність, емоційно-експресивна
нейтральність), термін може реалізувати їх тільки всередині
термінологічного поля.

Точно закріплене за травматологічним терміном значення окреслює
відповідне місце терміна в терміносистемі й робить його зручнішим для
оперування у медичному дискурсі. Диференціація “спеціалізована –
неспеціалізована дефініція” терміна спирається на перегрупування
семантичних ознак і способів їх мовного позначення з урахуванням запасу
знань адресата. Відмінність словникової дефініції медичного терміна,
адресованого спеціалістові-медику від адресованого професійно
непідготованому читачеві, полягає в точнішому й термінологічно
виваженому оформленні дефініційної частини лексикографічної статті,
наприклад, у використанні вузькоспеціального медичного терміна fibroma,
popliteal space замість загальновживаного медичного терміна або
словосполучення загальномовного характеру not malignant tumour, back of
the knee.

В англійській ТМТ термінології вузькоспеціалізовані терміни складають
49%, загальномедичні – 34%, загальнонаукові терміни – 8% і
термінологізовані загальновживані слова – 9%.

Межі між вузькоспеціалізованою, загальномедичною й загальнонауковою
термінологією є рухомими. Англійські ТМТ терміни активно взаємодіють як
з термінами інших наук, так і з нетермінологічною лексикою.

Англомовній ТМТ термінології невластива семантична однорідність
термінів; у її складі вирізняються базові й розрізнювальні терміни, що
перебувають у багатоступеневих ієрархічних відношеннях між собою. Під
базовим терміном розуміємо термін, який містить мінімум інтегральних і
диференційних ознак, необхідних для виокремлення та розпізнавання
термінізованого поняття у відповідній терміносистемі, тоді як
розрізнювальний термін – це термін, план змісту якого охоплює специфічні
сторони термінізованого поняття, його властивості та зв’язки, що
характеризують термін за його відношенням до інших розрізнювальних
термінів у досліджуваній терміносистемі і є видовими щодо родового,
базового терміна (impacted fracture: fracture – базовий термін, impacted
– розрізнювальний). Розрізнювальний термін у ТМТ термінології може бути
представлено як спеціалізованим терміном (muscular rheumatism), так і
загальновживаним словом (joint mouse).

Середнє співвідношення базових і розрізнювальних термінів у
досліджуваній терміносистемі становить приблизно 1 : 6, тобто кожний
базовий термін формує термінологічне гніздо, яке складається з 6
розрізнювальних термінів, що вказує на семантичну цілісність системи.

Англомовна ТМТ терміносистема характеризується структурністю,
ієрархічністю елементів-складників, що відображено в розробленому
тезаурусі, доданому до тексту дисертації.

Створення тезауруса англійської ТМТ термінології за допомогою
тезаурусно-мереживного метода дало змогу виявити характер ієрархічних і
неієрархічних зв’язків між термінами, які входять у 6 головних
мікрополів й у 290 термінологічних гнізд (1-7 порядку).

У створеному тезаурусі 3-є мікрополе “Trauma”, 4-е мікрополе
“Orthopedic deformities” та 5-е мікрополе “Methods of treatment” є
найбільш об’ємними та розгалуженими, об’єднуючи 35%, 18% і 23%
термінологічних гнізд, розташованих на 7 рівнях тезауруса, і
відображають наукову сутність травматології як галузі медицини, що
займається методами лікування травм (див., наприклад, схему 1).

Більшість термінологічних гнізд тезауруса (78%) створено на підставі
вузькоспеціалізованих травматологічних термінів; невелика кількість
загальномедичних термінів, які входять до складу термінологічних гнізд,
є відбиттям тісних взаємовідносин між травматологією та іншими галузями
медицини.

Формування термінологічних гнізд тезауруса англійської ТМТ термінології
здійснювалося на ґрунті ознаки поділу терміна-гіпероніма. Найчастотніше
застосування в медичній термінології мають структури, побудовані за
родо-видовою ознакою, але і це не завжди вдається, оскільки за основу
поділу термінів приймаються різні ознаки (етіологія, патоморфологія,
епідеміологія та ін.). Отже, розподіл мікрополів має родо-видовий
ієрархічний характер, який сприяє найбільш детальному опису
досліджуваних травматологічних понять. Як критерії в утворенні
термінологічних гнізд мікрополів використовувались: родо-видова ознака
термінізованих понять – 55,1% термінологічних гнізд тезауруса (complete
dislocation), ознака локалізації ТМТ феномена – 32,4% (proximal radial
fracture), ознака етіології порушень

Схематичне розташування терміногнізд у тезаурусі

опорно-рушійного апарату (radiation burn) і паралельна ознака – по 3,8%
(bending contracture тa arthrogenic contracture), ознака ступеня
важкості захворювання – 2,8% (burn type 1), ознака напрямку зсуву – 1,4%
(side dislocation of the patella), а також ознака часу – 0,7% (primary
amputation).

Привативний та еквіполентний характер відношень між складниками
англійської ТМТ термінології визначається власне відношеннями між
науковими поняттями цієї галузі медицини.

Розгляд англійської ТМТ термінології в єдності її парадигматичних та
синтагматичних аспектів дає змогу розкрити системні зв’язки, які
забезпечують системно-функціональну стабільність термінів.

Розділ ІІ “Шляхи формування англомовної травматологічної термінології”
присвячено аналізу способів формування англомовних ТМТ термінів
(морфологічна деривація, абревіація, композито-утворення, семантична
деривація).

Система утворення 3338 англійських ТМТ термінів містить такі способи, як
афіксація (35% загальної термінологічної вибірки), словоскладання на
основі терміноелементів греко-латинського походження (афіксоїдація –
20%), синтаксичне словосполучення на основі повнозначних термінів
(терміносполучення – 38%, серед них епонімні – 28,6%), а також
метафоризація, метонімізація та конверсія (7%).

Суфіксація в утворенні ТМТ термінів має системний характер і
відрізняється більшою, ніж префіксація, продуктивністю (27% загальної
вибірки). Утворення англійських ТМТ термінів за допомогою суфіксів
відбувається згідно з іменними, ад’єктивними та дієслівними моделями, де
найпродуктивнішими є моделі V + -ion ? N (19,6% суфіксальних
субстантивних термінів: cicatrisation, canalization), V + -al ? Adj
(11,1% суфіксальних ад’єктивних термінів: ischial, costochondral. Серед
власне “медичних” афіксальних морфем вирізняються суфікси –osis, -itis,
-oma, які мають вузькоспеціалізоване значення (fibrosis, arthritis,
osteosarcoma).

Префіксація не відрізняється особливою продутивністю у формуванні
термінів англійської ТМТ терміносистеми (6,3% загальної вибірки).
Лексико-семантичний аналіз 29 префіксальних елементів греко-латинського
походження з розподілом на семантичні групи й описом їх продуктивності
визначив, що утворення ТМТ термінів за допомогою префіксації
відбувається згідно з 5 продуктивними префіксальними моделями (3 моделі
– іменні, а 2 – ад’єктивні), з яких префіксальна модель sub- + Adj ? Adj
є найпродуктивнішою (17,6% префіксальних термінів: subcostal,
subtarsal).

Утворення англійських ТМТ термінів префіксально-суфіксальним способом
характеризується непродуктивністю (1,6% загальної вибірки).

Більшість англійських ТМТ термінів, утворених на основі афіксоїдації,
становлять сполучення двох елементів греко-латинського походження (84%),
сполучення з трьох терміноелементів менш поширені (16%) і номінують
поняття функціональних порушень опорно-рушійного апарату, методи
діагностики та лікування, тобто відображають основні поняття
травматології (costotransvesectomy, syndesmotomy, chondrosternoplasty,
onychogriposis). Всі терміноелементи в межах ТМТ термінології
характеризуються вузьким спеціалізованим класифікаційним значенням
(osteo – кістка, arthro – суглоб, tomy – розріз, видалення і т.д.).

Як показало дослідження, у ТМТ термінології термінологічні сполучення
мають таку ж активність, як і прості терміни, сприяючи її значному
збагаченню. Наявність складних термінів у медичній термінології
зумовлена, з одного боку, необхідністю позначення різних патологічних
порушень, наявних у системі, органі, а також операцій та процедур,
необхідних для одужання пацієнта, з іншого боку – важливістю
деталізації цих медичних реалій, щодо яких важко підібрати чіткий
однозначний термін (Л.А.Татаринова).

Використання полікомпонентних терміносполучень в англійській ТМТ
термінології дає можливість швидкої передачі максимальної кількості
спеціалізованої інформації при мінімальному використанні граматичних
засобів зв’язку. Бінарні сполучення Adj + N (lateral incision, external
fixator), N + N (hip capsule, elbow replacement), згідно з якими
утворено 43% терміносполучень, є основою для формування розгорнутих
моделей термінів-описів: femoral neck bone density; medial condyle
fracture of the humerus. Атрибутом іменного ядерного компоненту
виступають субстантивні та ад’єктивні травматологічні терміни,
терміноїди, а також власні імена (терміни-епоніми, які складають 10,9%
загальної вибірки: Colle’s fracture).

Найпоширенішим типом абревіації в досліджуваній терміносистемі є
3-4-компонентні ініціальні скорочення, які в короткій (і повній) формі
номінують порушення опорно-рушійного апарату, анатомічні частини тіла,
методи діагностики та лікування спеціалізованого призначення,
використовувані у процесі лікування (TKA – total knee arthroplasty; CIA
– collagen induced arthritis).

Перенесення значення терміна за подібністю та суміжністю (метафора й
метонімія), а також конверсія не є продуктивним джерелом розвитку
лексичного складу англійської ТМТ термінології (7% загальної вибірки).
Джерелом метафоричної експансії для номінації травматологічних реалій
слугували світ тварин (turtle bandage) та рослин (green-stick fracture),
людський організм (digital epiphysis), дім (gutter fracture) та побут
(barrel chest), війна (sagittal pelvis), наука (trapezoid bone), спорт
(baseball finger), професійна діяльність людини (cobbler’s suture),
небесні світила (lunate bone), світ неживої природи (marble bone),
причому найбільшу кількість термінів-метафор (42%) утворено згідно з
однією артефактною моделлю “ТМТ реалії – це творча діяльність людини”.

Автоматизм метонімічних перенесень в англійській ТМТ термінології
здійснюється на основі 3 моделей: “ціле – частина” (spine) хребетний
стовп; ость / відросток хребця/, “дія – місце, результат” (rupture)
розривати; розрив, перелом, “дія – агент” (extensor) провокуючий процес
розгинання; розгинаючий м’яз, причому кількість термінів, утворених цим
способом, є майже в 4 рази меншою, ніж термінів-метафор.

Z r t v 1/4

TH

(

r

t

?

?

1/4

r

G Транспозиція обмеженої кількості англійських ТМТ термінів з однієї
частини мови до іншої здійснюється за 2-ма конверсійними моделями: Noun
– Verb i Adj ? Noun, внаслідок чого відбувається переосмислення дії, і
об’єкт (медичні інструменти й засоби, які використовуються у процесі
лікування) стає “внутрішнім” актантом дії (curet- кюретка;

робити кюретаж).

У розділі ІІІ “Діахронічні та синхронічні аспекти англомовної
травматологічної термінології” простежено етимологічні витоки
англомовної ТМТ термінології, а також подано характеристику
функціонування ТМТ термінів у художніх текстах і в медичному
неформальному дискурсі.

Лексичний склад англійської ТМТ термінології відрізняється домінуванням
греко-латинських запозичень (88,7%) порівняно з термінами, запозиченими
з інших європейських мов (французької, хорватської – 3,4%) та питомими
одиницями (7,9%). Асиміляція ранніх запозичених греко-латинських
термінів відбувалася шляхом калькування та приєднання латинських афіксів
до латинізованих основ. У середньоанглійський період процес запозичень
класичних термінів відбувається через мову-посередницю (французьку). У
XVI-XVII ст. відзначається перевага письмового шляху введення
запозичених термінів, причому процес масового запозичення термінів до
англійської ТМТ проходив у XVIII-XX ст. Залучення запозичених термінів
до словотвірних процесів відбувається після певного періоду часу
(200-300 років: to amputate /1630-1640/, amputee /1910/). Більшість
термінів класичного походження має асимільований характер.

Причинами виникнення синонімів в англійській ТМТ термінології є різні
джерела формування термінів, а також тенденції до свідомого утворення
англомовних термінів для номінації спеціалізованого поняття. В
англійській ТМТ термінології відзначено перевагу термінологічних
дублетів (51,2%), які номінують функціональні порушення опорно-рушійного
апарату, а також оперативні методи лікування. Більшість досліджених ТМТ
термінів-синонімів утворює синонімічні ряди термінів, що містять від 3-х
до 6-ти членів (37%), а також синонімічні ланцюжки, які складаються із
7-и та більш (до 21) членів. Членами одного синонімічного ряду можуть
бути однослівні терміни, терміносполучення (в тому числі епонімні
терміни), композитні утворення: melorheostosis = Lery-Joanny syndrome,
pleonosteosis syndrome, premature bone ossification syndrome, flowing
hyperostosis.

В англійській ТМТ термінології серед антонімів переважають лексичні
антоніми контрадикторного та контрарного типів (82%), представлені,
головним чином, ад’єктивними термінологічними сполученнями, причому
прикметники, що входять до складу терміносполучень, є
термінологізованими. Граматичні антоніми не відрізняються особливою
поширеністю (18%) та спираються на антонімічну опозицію префіксів ad- ?
ab-, hyper- ? hypo-, intra- ? extra, etc.

Основний склад англійської ТМТ термінології (85%) є моносемантичним;
багатозначність та омонімія характерні для загальнонаукових та
загальномедичних термінів, що функціонують у досліджуваній термінології.
Багатозначні загальнонаукові терміни і терміноїди мають переважно по 2-4
значення (61%). Більша кількість значень характерна для
термінологізованих загальновживаних слів.

У текстах художньої літератури ТМТ терміни в основному використовуються
у своєму номінативному значенні для створення ефекту вірогідності
описуваних медичних реалій. Образно-переосмислюване використання
термінів має обмежений характер.

Професіоналізми, зафіксовані в неформальному спілкуванні лікарів в
умовах міжособистісної професійної комунікації, характеризуються
яскравим експресивним забарвленням зі стилістично зниженим, іронічно
переосмисленим, іноді вульгарним відтінком (fascinoma, roсket room,
vampires, meat hooks).

ВИСНОВКИ

У сучасному світі термінологія відіграє важливу роль у професійній
комунікації людей, будучи джерелом одержання й передачі наукової
інформації, а також інструментом опанування спеціальністю. Термінологія
є частиною наукового апарату, дає можливість пізнати закономірності
дослідницького процесу, визначити канали взаємодії з іншими елементами
певної галузі науки.

Виконане на матеріалі англомовної ТМТ термінології дослідження є
розробкою однієї з часткових проблем залежностей між когнітивними
структурами свідомості та семантикою терміна, між картиною світу носія
англійської мови (спеціаліста-медика) та структурою спеціалізованого
словника.

Логіко-поняттєва співвіднесеність ТМТ термінів, їх взаємодія та
взаємозв’язок дають змогу розглядати англійську ТМТ термінологію як
цілісне термінологічне поле.

Сучасне термінологічне поле “Traumatology” є об’ємною ієрархічною
побудовою, що спирається на ступеневу підпорядкованість мікрополів і
термінологічних гнізд, які заповнюють внутрішню структуру поля у формі
гнізд – морфологічних і синтаксичних терміноутворень, об’єднаних
парадигматико-синтагматичними відношеннями.

Внаслідок використання тезаурусно-мереживного методу виявлено, що
термінологічне поле “Traumatology” сформовано з шести мікрополів, які
членуються далі на 290 термінологічних гнізд, розташованих на семи
рівнях ієрархії. Найоб’ємнішими мікрополями є мікрополе 3 (Trauma – 102
термінологічних гнізда), 4 (Orthopedic deformities – 53 термінологічних
гнізда) і 5 (Treatment of diseases – 66 термінологічних гнізд). Вони
об’єднують вузькоспеціалізовані терміни, що номінують поняття
травматології, науки, яка займається розпізнаванням та лікуванням
пошкоджень і деформацій опорно-рушійного апарату.

Термінологічні мікрополя й гнізда є відкритими множинностями, їх межі є
проникними та рухомими, що веде до інтенсивного розширення англійської
ТМТ термінології. Більшість термінологічних гнізд тезауруса (70%)
утворена на ґрунті спільності плану змісту і плану вираження всієї групи
ТМТ термінів, які входять у гніздо, тобто є структурно-семантичними
єдностями.

Зовнішня відкрита, незамкнена структура мікрополів і термінологічних
гнізд свідчить про постійну міграцію термінів у межах загальномедичної
термінології та взаємодію ТМТ термінології із загальновживаною лексикою.

Англійська ТМТ термінологія є “симбіозом” інтернаціональних термінів,
що походять від греко-латинських джерел, та англомовних термінологічних
одиниць. Перші кількісно домінують над другими (88,7%).

Поповнення ТМТ термінології відбувається за рахунок традиційних
словотвірних засобів англійської мови (морфологічний, синтаксичний і
семантичний способи) на підставі наявної спеціалізованої та
загальновживаної лексики.

Морфологічний спосіб характеризується підвищеною продуктивністю у
формуванні англійської ТМТ термінології. Більшість афіксів, використаних
у створенні ТМТ термінів, запозичено із загальних словотвірних засобів
англійської мови. Характерною для ТМТ термінів є спеціалізація значення
цих афіксів. Так, для вказівки на патологічні й фізіологічні процеси, що
проходять в організмі, використовуються афікси dis-, -ion, -ure,
-ment,-ism, а також специфічні для медичної термінології морфеми –itis,
-osis, -oma, сукупність яких формує терміносистему способом афіксації.
Тенденція до семантичної спеціалізації афіксів у медичній термінології
значно полегшує розуміння термінів спеціалістами.

Композити й термінологічні словосполучення є продуктивними способами
утворення англійських ТМТ термінів, за допомогою яких уточнюються й
видозмінюються вже наявні терміни для точнішого й повнішого вираження
нових наукових понять. При появі ТМТ термінів спостерігається тенденція
до формування полілексемних термінів на підставі гіперонімів вищих і
середніх рівнів ієрархії. Завдяки комбінуванню вже існуючих ТМТ термінів
у складі новостворених термінологічних стійких сполучень підтримується
єдність мовної та поняттєвої системності ТМТ термінів.

Серед словотвірних моделей англійських ТМТ термінів традиційне місце
відведено композиції, що є наслідком впливу системи грецької мови.
Терміни-композити, створені на підставі елементів грецького й
латинського походження інтернаціонального характеру відображають як
специфічність аналізованої терміносистеми, так і зв’язок травматології з
“сусідніми” галузями медицини. Використання семантично однозначних
терміноелементів у формуванні коротких, але високоінформативних ТМТ
термінів забезпечує їх (термінів) швидку запам’ятовуваність і сприяє
легкому дешифруванню відповідних термінів. Греко-латинські утворення
складають усталене інтернаціональне ядро вузькоспеціалізованих ТМТ
термінів.

Семантичний спосіб породження англомовних ТМТ термінів на сучасному
етапі розвитку терміносистеми є непродуктивним. Проте аналіз прототипних
моделей семантичної деривації в досліджуваній термінології є важливим
елементом вивчення ТМТ термінів у когнітивному аспекті, тому що
прототипні моделі перенесення значення дають уяву про асоціації, що
виникають у спеціаліста (носія англійської мови) у зв’язку з тим або
іншим травматологічним поняттям. Ці моделі експлікують сценарії/фрейми,
які, на його думку, нерозривно пов’язані з тим чи іншим науковим
концептом, вираженим відповідною лексичною одиницею. Серед прототипних
механізмів семантичної деривації, які діють в англомовній ТМТ
термінології, виявлено перенос на спеціалізований медичний феномен
значення зі світу тварин та рослин, світу неживої природи, людського
організму, побуту, спорту.

Дослідження англомовної ТМТ термінології в різні хронологічні періоди
показало залежність її формування не лише від розвитку травматологічної
науки, але й від розвитку національної англійської мови. Етапи
формування ТМТ термінів є своєрідним мовознавчим документом, що
відображає еволюційний характер наукових (теоретичних і практичних)
знань та лікарської практики.

Процес утворення англійської ТМТ термінології найбільш інтенсивно
проходив у XVIII-XX ст. і містив як пряме запозичення на основі
калькування, так і непряме через мову-посередницю (французька мова),
причому залучення запозичених термінів у словотвірні процеси
досліджуваної термінології відбувалося після певного періоду часу.
Запозичені терміни греко-латинського походження мають інтернаціональний
характер і номінують функціональні порушення опорно-рушійного апарату, а
також методи їх лікування й обстеження.

Специфічною особливістю англомовної ТМТ термінології є переважна
однозначність їх лексичного складу. Водночас незначна кількість
загальнонаукових термінів, що функціонують у досліджуваній термінології,
зумовлює міжгалузеву омонімію. В генетичному відношенні терміни
класичної генези тяжіють до моносемії, а питомі англійські терміни – до
полісемії.

В англомовній ТМТ термінології зафіксовано наявність
внутрішньосистемних термінів-синонімів (дублетів). Їх появу викликано
наявністю різних джерел формування терміноодиниць та можливістю
структурного варіювання плану вираження ТМТ терміна (одночасне
співіснування однослівного терміна, терміносполучення, у тому числі
епонімного терміна, а також повної й короткої форми терміноодиниці).
Найбільша кількість термінів-дублетів номінує поняття порушень функції
опорно-рушійного апарату і методи їх лікування.

В англійській ТМТ термінології виявлено також антонімічні відношення,
що спричинені екстралінгвальними факторами, а саме реальним існуванням
опозитивних наукових понять, базованих на симетричному протиставленні
анатомічних об’єктів у просторі. У побудові англомовної ТМТ термінології
антоніми відіграють роль своєрідного кістяка, оскільки за допомогою
“анатомічного мапування” визначаються крайні точки термінологічних гнізд
та полів. На словотвірному рівні антонімічність досягається опозицією
афіксів ad- ? ab-, hyper- ? hypo-, extra- ? intra-, syn- ? poly-, under-
? over-. На лексичному рівні найчастішими опозиціями є
терміносполучення, які містять upper ? lower, short ? long, primary ?
secondary, proximal ? distal, anterior ? posterior etc. Більшість
термінологічних антонімів номінує порушення функціонування
кістяково-м’язової системи.

У художній літературі ТМТ термінологія функціонує при зображенні двох
мовленнєвих ситуацій: “лікар ? лікар”, “лікар ? пацієнт”, де англомовні
ТМТ терміни вживаються в їх прямому значенні та слугують створенню в
читача враження реалістичності оповіді. Образно-переосмислене
використання термінів не характеризується особливою поширеністю і
зустрічається, насамперед, у текстах поетичного жанру.

Англомовна ТМТ термінологія має своїх “двійників”, що функціонують у
неформальному медичному дискурсі. Це професіоналізми-жаргонізми, яким
притаманне знижене експресивне забарвлення, іноді з вульгарним
відтінком, що веде до створення проміжної зони між власне ТМТ термінами,
загальномедичними термінами та медичним соціолектом, у межах якого
відбувається поєднання розмовної форми (плану вираження) зі
спеціалізованим змістом поняття.

Використання даних одиниць у неофіційному професійному спілкуванні є
засобом емоційно-психологічної розрядки, необхідної медичним
працівникам, особливо медикам-травматологам, які через специфіку своєї
роботи (емоціогенність ситуацій, дефіцит часу, вага відповідальності
тощо) часто піддаються стресовому навантаженню.

Завершуючи дослідження англійської ТМТ термінології, констатуємо, що
вона є відкритою, рухомою системою, здатною до розвитку як у плані
вираження, так і у плані змісту, системою, що пов’язана з формуванням
нового наукового апарату в галузі травматології (розробка і впровадження
у практику нових консервативних та оперативних методів лікування
пошкоджень опорно-рушійного апарату).

Перспективним видається подальше застосування тезаурусно-мереживного
методу при розгляді моделювання термінологічної лексики наразі не
описаних наукових галузей, а також у використанні автоматизованих
комп’ютерних програм, що передбачають оптимальний вибір мовних форм для
вираження наукових понять. В кінцевому результаті це дасть змогу в
майбутньому автоматизувати процес утворення та впровадження нових
термінів.

Основний зміст дисертації відображено у таких публікаціях:

Имя собственное в образовании английских медицинских терминов //
Проблеми семантики слова, речення та тексту. – К.: КНЛУ, 2005. – Вип.
14. – С. 229-234.

Структурно-семантические особенности английской медицинской терминологии
// Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – К.: КНУ
імені Т. Шевченка, 2005. – Вип. 7. – С. 142-147.

Об особенностях функционирования медицинских терминов-сокращений //
Мовні і концептуальні картини світу. – К.: КНУ імені

Т. Шевченка, 2005. – Вип. 16. – Кн. 2. – С. 237-241.

О роли латинизмов в формировании английской травматологической
терминологии // Записки з романо-германської філології. – Вип. 16. –
Одеса: Фенікс, 2005. – С. 220-228.

The notion of “term” in English traumatological system // “Symposia
Professorum. Seria Filologie – 2001”: Materialele Sesiunii ?tiin?ifice –
Chi?in?u: ed.ULIM, 2001. – P. 224-226.

Aspectele istorico-culturale ale traducerii medicale // ?tiin?a
universitar? la inceputul mileniului trei. – Chi?in?u: ULIM, 2002. – P.
118-119.

Fenomenul acronimiei in terminologia medical? // Revista de Lingvistic?
?i ?tiin?? Literar?. – Chi?in?u. – 2004. – ? 1-3. – P. 73-76.

Func?ionarea termenilor eponime in terminologia medical? din limba
englez? // Buletinul Institutului de lingvistic? A?M. – 2004. – ? 2. –

P. 66-69.

Particularit??ile structural-semantice ale termenilor sintagmatici (in
baza termenilor medicali) // Lecturi filologice. Revist? ?tiin?fic?. –
Chi?in?u. – 2006. – ? 1. – P. 86-93.

Анотація

Стоянова І.Ф. Лексико-семантична система англомовної травматологічної
термінології. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі
спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Одеський національний
університет імені І.І. Мечникова, Одеса, 2007.

Дисертацію присвячено аналізу лексико-семантичної системи англомовної
травматологічної термінології й розробленню принципів організації
синхронного термінологічного поля. Застосування тезаурусно-мереживного
методу дало змогу представити складний термінологічний апарат
травматології і співвідносні з ним термінологічні поняття у вигляді
поля. Вивчення термінологічного поля уможливило виявлення характеру
ієрархічних і неієрархічних відносин, що існують між термінами і
формують мікрополя й термінологічні гнізда у внутрішньо- і
зовнішньопольовому планах.

Структурно-семантичний аналіз англомовної травматологічної термінології
виявив основні способи поповнення термінологічного фонду досліджуваної
термінології: запозичення словоскладання, дервивація, абревіація та
утворення термінів-епонімів. Робота також містить вивчення еволюції
термінів у діахронічному (етимологія і шляхи проникнення запозичених
термінів) і синхронічному (синонімія, полісемія термінів) висвітленні.
Результати дослідження показали, що сучасна англомовна травматологічна
термінологія являє собою динамічну, відкриту систему, пов’язану з
розвитком науково-поняттєвого апарату травматології.

Описано характерні риси функціонування травматологічних термінів у
англомовному формальному і неформальному медичному дискурсі, а також у
художньому дискурсі.

Ключові слова: термінологічне поле, мікрополе, гніздо, деривація,
словоскладання, епонім, абревіатура, запозичення, медичний дискурс.

Аннотация

Стоянова И.Ф. Лексико-семантическая система англоязычной
травматологической терминологии. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук
по специальности 10.02.04 – германские языки. – Одесский национальный
университет имени И.И. Мечникова, Одесса, 2007.

Диссертация посвящена изучению лексико-семантической системы
англоязычной травматологической терминологии и разработке принципов
организации синхронного терминологического поля. Применение
тезаурусно-сетевого метода позволило представить сложный
терминологический аппарат травматологии и соотносимые с ним
терминопонятия в виде поля, которое имеет широко разветвленную
структуру, состоящую из 6 микрополей и 290 терминологических гнезд,
расположенных на 7 уровнях иерархии. Термины, образующие микрополя и
терминологические гнезда, номинируют такие специализированные научные
понятия травматологии, как traumatism, trauma, fracture, dislocation,
injury, orthopedic deformities, methods of traumatological treatmen,
etc. Изучение терминополя выявило характер иерархических и
неиерархических отношений, существующих между терминами, формирующими
микрополя (на нулевом уровне) и терминологические гнезда (на верхних и
нижних уровнях) во внутри- и внешнеполевом планах.

Структурно-семантический анализ англоязычной травматологической
терминологии определил продуктивные (заимствования, деривация,
словосложение на основе классических элементов, образование
терминов-эпонимов) и непродуктивные (семантическая деривация) способы
пополнения терминологического фонда исследуемой терминологии.

Работа также включает изучение эволюции терминов в диахроническом и
синхроническом освещении. Исследование показало, что в основе
англоязычной травматологической терминологии лежат греко-латинские
заимствования, доля же исконных терминов – незначительна. Разные
источники формирования травматологических терминов привели к
функционированию значительного количества терминологических дублетов,
которые номинируют функциональные нарушения опорно-двигательного
аппарата и методы их лечения. Большинство англоязычных
травматологических терминов моносемантичны.

Описаны характерные черты функционирования травматологических терминов
в англоязычном формальном и неформальном медицинском дискурсе, а также в
художественном дискурсе.

Результаты исследования показали, что современная англоязычная
травматологическая терминология представляет собой динамичную, открытую
систему, связанную с развитием научно-понятийного аппарата
травматологии.

Ключевые слова: терминологическое поле, микрополе, гнездо, деривация,
словосложение, эпоним, аббревиатура, заимствование, медицинский дискурс.

Summary

Stoyanova I.F. Lexico-semantic system of English traumatological
terminology. – Manuscript.

Thesis for the degree of the Candidate of Sciences in Philology.
Speciality 10.02.04 – Germanic languages. – Odesa Il’ia Mechnikov
National University, Odesa, 2007.

The paper deals with the study of lexico-semantical system of English
traumatologic terminology and the development of synchronical field’s
structure principles. The thesaurus-network method allowed to represent
the complex terminological apparatus of traumatology and terminological
notions correlated to it as a well-structured field. This permitted to
determine the character of hierarchical and non-hierarchical
relationships among the terms, which form microfields and terminological
nests on inter- and extra- field plans.

The study includes lexical and semantic analysis of English
traumatologic terminology, permitting to determine the principal means
of terms’ formation: borrowing, word composition, derivation,
abbreviation and formation of eponyms.

The work also includes observations of diachronical (etymological
contents and loan words functioning), and synchronical (synonyms,
polysemantic terms) aspects of English traumatologic terminology. The
research shows that modern English traumatоlogic terminology represents
a dynamic and open system connected with the development of scientific
apparatus of traumatology.

There have been singled out specific features of traumatological terms
functioning in the English formal and informal medical discourse as well
as in belles-lettres writing.

Key words: terminological field, microfield, nest, derivation, word
composition, eponym, abbreviation, borrowing, medical discourse.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020