МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Савенко Ярослав Владиславович

УДК 615.47:681.7.069.24

Лазерна діагностична система на основі аналізу індикатриси розсіяння
крові

Спеціальність 05.11.17 – «Біологічні та медичні прилади і системи»

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Харків – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному технічному університеті України
«Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент,

Богомолов Микола Федорович,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»,

доцент кафедри радіоконструювання та

виробництва радіоелектронної апаратури.

Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор

Рожицький Микола Миколайович,

Харківський національний університет

радіоелектроніки,

професор кафедри біомедичних електронних

пристроїв та систем.

доктор технічних наук, професор

Злепко Сергій Макарович,

Вінницький національний технічний університет,

завідувач кафедри проектування біомедичної

апаратури

Провідна установа: Акціонерне Товариство «Науково-дослідний

інститут радіовимірювань»,

Національне космічне агентство України,

м. Харків.

Захист відбудеться » 1 » липня 2006 р. о 13 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 64.052.05 при Харківському національному
університеті радіоелектроніки за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна,
14

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного
університеті радіоелектроніки за адресою: 61166, м. Харків, просп.
Леніна, 14.

Автореферат розісланий » 29 » червня 2006 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Мустецов М.П.

ВСТУП

Актуальність теми. Сучасні задачі медичної діагностики, зокрема крові
людини і стану здоров’я людини взагалі, вимагають нових підходів до
створення сучасних методів і апаратури лабораторної діагностики,
високоінформативних і ефективних систем з точки зору їх впровадження в
медичну практику. В даний час у більшості країн світу спостерігається
інтенсивне впровадження лазерного випромінювання в біологічні
дослідження і в практичну медицину. Унікальні властивості лазерного
променя відкрили широкі можливості його застосування в різних областях
лікування і діагностики.

За період свого існування лазерна медицина і її апаратурне забезпечення
сформувалися у відповідні самостійні галузі медицини і приладобудування.
Лазерну медицину за функціональним застосуванням лазерної апаратури
можна розділити на три основних напрямки: лазерна терапія, лазерна
хірургія і лазерна діагностика. Більш 80% приходиться на терапевтичну
апаратуру, близько 15% на хірургічну і до 5% — на діагностичну.

У залежності від характеру взаємодії лазерного світла з біологічними
тканинами розрізняють три види фотобіологічного впливу:

1) Фотодеструктивний вплив, при якому тепловий, гідродинамічний,
фотохімічний ефекти світла викликають деструкцію тканин. Цей вид
лазерної взаємодії використовується в лазерній хірургії.

2) Фотофізичний і фотохімічний вплив, при якому світло, що поглинається
біотканинами, збуджує в них атоми і молекули, викликає фотофізичні і
фотохімічні реакції. На цьому виді взаємодії ґрунтується застосування
лазерного випромінювання для терапевтичних цілей.

3) Фотобіологічний вплив, коли біосубстанція у процесі взаємодії зі
світлом утворює реакцію, що несе інформацію про її властивості. Це такі
ефекти, як розсіювання, відбиття та пропускання. Цей вид впливу
використовують для діагностичних цілей.

Ефективність лазерної медичної техніки визначається її основними
параметрами і характеристиками: довжина хвилі, потужність і режим впливу
випромінювання. Так, наприклад, у хірургії їхня сукупність визначає
ступінь обвуглювання і можливість коагуляції при розрізі біотканини,
глибину теплової поразки і товщину розрізу, ряд інших результатів. У
терапії — виникнення тих чи інших фізико-хімічних реакцій у тканинах,
більший чи менший відгук у фізіологічних реакціях організму в цілому і
його функціональних системах, глибину проникнення випромінювання в
тканині і т.д. У діагностиці – достовірність отриманої інформації і
постановки діагнозу [1].

Однак у результаті стихійності розвитку лазерного медичного
приладобудування в цій галузі накопичились властиві всім новим
напрямкам, що розвиваються, недоліки і негативні моменти.

До теперішнього часу в області лазерної медичної техніки склалася
парадоксальна ситуація. Вона характеризується, з одного боку, широким
поширенням у медичній практиці високоефективних лазерних технологій і
відповідного апаратурного забезпечення, і, з іншого, недостатнім
розвитком і недосконалістю необхідного метрологічного забезпечення й
обслуговування зазначеної медичної апаратури. Як наслідок розроблені
передові методики діагностики і лікування різноманітних захворювань
використовуються з меншою ефективністю.

У зв’язку з цим є без сумніву актуальним подальші дослідження ефектів
взаємодії лазерного випромінювання (ЛВ) з кров’ю людини з метою
удосконалення техніки і технології лазерної діагностики крові людини, а
також підвищення ефективності діагностики фізіологічного стану людини в
цілому.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію
виконано у відповідності з планом науково-дослідних робіт кафедри
радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури (РК та
ВРЕА) Національного технічного університету України «Київський
політехнічни інститут» (НТУУ «КПІ») за темами: «Розробка лазерного
діагностичного комплексу та медико-інженерних методик дослідження
взаємодії лазерного випромінювання з біологічними об’єктами» (д/б№2265,
0198U005269); «Розробка терапевтичного дослідного радіоелектронного
комплексу для коригування імунної системи людини» (д/б№2163,
0197U009871); «Конструкторська розробка оптичних біостимуляторних систем
на базі лазерних волоконно-оптичних опромінювачів ультрафіолетового,
видимого та інфрачервоного діапазонів електромагнітних хвиль» (д/б№2595,
0193U026703); «Розробка багатофункціонального комбінованого опромінювача
біологічних точок у оптичному та НВЧ діапазонах електромагнітних хвиль»
(д/б№2781, 0196U013156).

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка й
дослідження лазерної діагностичної системи крові людини. Для досягнення
поставленої мети було вирішено такі задачі:

Розробка моделі розсіювання ЛВ на крові людини та розрахунок залежностей
розподілу інтенсивностей розсіювання на елементах крові від кута
розсіювання.

Розробка методик проведення експериментальних досліджень розсіяння
лазерного випромінювання на лабораторних зразках цільної крові.

Розробка та виготовлення дослідницької установки для дослідження
індикатриси розсіювання модельних об’єктів.

Проведення експериментальних досліджень по вимірюванню індикатриси
розсіювання зразками крові людини.

Розробка лазерної діагностичної системи та медико-інженерних методик
визначення характеристик крові людини та фізіологічного стану людини в
цілому.

Об’єктом дослідження є процес дослідження характеристик лазерного
випромінювання, розсіяного кров’ю людини, зокрема, індикатриси розсіяння
крові.

Предметом дослідження є лазерна діагностична система, що базується на
аналізі індикатриси розсіяння крові.

Методи дослідження. При розробці моделі розсіювання ЛВ на крові людини
та розрахунку залежностей розподілу інтенсивностей розсіювання на
елементах крові від кута розсіювання застосовувалась теорія розсіювання
Мі, теорія диференціальних та інтегральних рівнянь та чисельні методи
аналізу. При розробці лазерної діагностичної системи та методик
проведення експериментальних досліджень розсіяння лазерного
випромінювання цільною кров’ю у вигляді мазку крові на предметному склі
та в проточній системі застосовувались методи лазерної локації, методи
оптимальної обробки сигналів та кореляційні методи аналізу. Також в
роботі застосовувались методи математичної статистики при обробці
експериментальних результатів.

Наукова новизна отриманих в дисертації результатів полягає в наступному.

1. Досліджено ефект розсіювання лазерного випромінювання на елементах
крові в гетерогенній структурі цільної крові, яке проводилось для проби
крові у статичному та динамічному режимах, що дало змогу діагностувати
кров людини в реальному процесі кровообігу. [1, 2]

2. Вперше розроблено методику визначення елементів крові за результатами
аналізу індикатриси розсіювання низькоінтенсивного лазерного
випромінювання, що застосовувалось в якості зондуючого випромінювання
[3].

3. Здобув подальший розвиток аналіз впливу форми елементів крові на
характеристики індикатриси розсіювання лазерного випромінювання, що
дозволило суттєво підвищити інформативність дослідження властивостей
елементів крові [4].

4. Вперше запропонований лазерний кореляційний аналізатор для формування
й обробки сигналу від елементів цільної крові людини у реальному
масштабі часу [4].

Практична значимість отриманих результатів. Розроблені в дисертації
концепція, моделі, методи, й отримані результати є методологічною
основою для розробки і створення високоінформативних лазерних
діагностичних систем медичного призначення. Особлива цінність полягає у
можливості подальших досліджень зміни характеристик крові людини після
застосування лазерних терапевтичних ендоваскулярних опромінювачів крові.

Отримані результати мають суттєву діагностичну цінність при дослідженні
патології крові за допомогою лазерних систем.

Результати дисертації впроваджені в практику наукової роботи НДІ
кардіології ім. М.Д.Стражеска (акт впровадження від 11.11.2004), а також
використовуються в навчальному процесі НТУУ “КПІ” при підготовці
бакалаврів, спеціалістів і магістрів спеціальності «Біотехнічні та
медичні апарати і системи» (акт впровадження від 28.11.2005, акт
впровадження від 20.03.06).

Особистий внесок здобувача. Усі основні результати дисертаційної роботи
отримано автором самостійно і достатньо повно викладено, насамперед, у
публікаціях, що надруковано одноосібно [1-4]. У публікаціях, що
надруковано у співавторстві, особистий внесок здобувача полягає в
наступному: в роботі [5] здобувачем розроблена конструкція апарату і
запропоновано застосування вимірювального каналу для контролю дози
опромінення та вимірювання випромінювання розсіяного на елементах
крові; в роботі [6] здобувачем запропоновано методику оцінки дози
опромінення крові людини лазерними пристроями для визначення необхідних
значень потужності випромінювання для лазерної діагностики та лікування;
в роботі [7] здобувачем розроблено програмні засоби збору, обробки та
реєстрації медико біологічної інформації для лазерної діагностики і
лікування людини.

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи було
представлено та обговорено на міжнародних конференціях і симпозіумах з
публікацією у відповідних матеріалах:

XVth International Scientific and Engineering Conference on Problem of
Physical and Biomedical Electronics, 5-8 May 1996, Kiev, Ukraine.

XXVIth General Assembly of The International Union of Radio Science,
14-21 August 1999, Toronto, Canada.

IIIrd International Conference on Antenna Theory and Techniques, 7–14
September 1999, Sevastopil, Ukraine.

Euro Electromagnetics, 30 May – 2 June 2000, Edinburgh, Scotland.

IEEE 2001 International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 9-13
July 2001, Sidney, Australia.

2001 IEEE EMC International Symposium, 13-17 August 2001, Montreal,
Canada.

The 27th triennial General Assembly of the International Union of Radio
Science, 17-24 August, Maastricht, The Netherlands.

Process Innovation and Process Intensification, 9-13 September 2002,
Edinburgh, Scotland.

IEEE 2003 International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 21-25
July 2003, Toulouse, France.

The 30th International Symposium on 30th International Symposium on
Remote Sensing of Environment, 10-14 November 2003, Honolulu, Hawaii.

EUROEM 2004, 12-16 July 2004, Magdeburg, Germany.

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано: 16 наукових робіт, у
тому числі 7 робіт у фахових виданнях, що входять до переліку ВАК.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох
розділів, висновку, списку літератури, що містить 60 найменувань,
чотирьох додатків. Робота містить 104 рисунки, 29 таблиць. Загальний
обсяг роботи складає 162 сторінок, у тому числі 119 сторінoк основного
тексту.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі до дисертації обґрунтована актуальність проблеми, сформульовані
мета й основні задачі досліджень, присвячених розробці системи лазерної
діагностики крові, шляхом вимірювання індикатриси розсіювання світла, що
є актуальним для діагностики не тільки системи крові, але і стану
здоров’я людини в цілому.

У першому розділі проведено аналіз стану справ в галузі лазерних
діагностичних методів та апаратури. Аналіз медико-технічних аспектів
лазерної діагностики крові людини і взагалі оптичних методів дав
можливість систематизувати і визначити класифікацію методів медичного
лабораторного аналізу. При створенні класифікації враховувались лише ті
методи і апаратура, які знаходять широке застосування в медичній
практиці.

В результаті визначено, що в медичній практиці застосовується звичайні
оптичні методи і апаратура. Зокрема, для аналізу крові слід визнати
переважне застосування мікроскопічних методів, фотометричних методів і
відповідної апаратури. Застосування і розробка лазерних методів і
апаратури для медичної лабораторної діагностики крові носить
дослідницький характер.

В результаті аналітичного огляду лазерних методів і апаратури для
діагностики крові людини визначено, що до перспективних методів слід
відносить такі, що мають низькі рівні інтенсивності зондуючого лазерного
випромінювання, носять характер неруйнівного контролю параметрів об’єкту
і можуть бути реалізовані в сучасних системах дистанційного медичного
моніторингу.

Враховуючи визначені перспективні напрямки і досвід роботи медичних
клініко-діагностичних лабораторій (технічне оснащення і попит на нього)
було визначено, що доцільним є дослідження методу пружного лазерного
розсіяння на елементах крові і розроблення на основі таких досліджень
медичної лазерної діагностичної системи для аналізу крові людини і
діагностування стану здоров’я людини взагалі.

Таким чином було визначено, що розробка і впровадження у широку медичну
практику лазерних методів і апаратури має актуальний характер.

На основі проведеного аналізу стану справ в галузі лазерних
терапевтичних та діагностичних методів і апаратури обрано напрям
подальшого їх розвитку та удосконалення.

У другому розділі запропоновано комплексну модель взаємодії лазерного
випромінювання з кров’ю людини. Така модель адекватно відбиває процеси,
які мають місце при терапевтичному опроміненні крові людини лазерним
опромінюванням, а також ефекти розсіювання лазерного випромінювання на
елементах крові, що застосовується в діагностичних цілях.

Розсіяння світла відбувається при взаємодії електромагнітних хвиль з
електронами розсіюючої речовини. Хвилі, що падають, викликають
періодичні коливання в системі електронів, а ті, в свою чергу,
випромінюють вторинні хвилі, які і складають розсіяне випромінювання.

Нехай вздовж осі Ох1 до центру розсіюючої сфери поширюється плоска,
лінійно поляризована електромагнітна хвиля (рис.1). Вектор електричних
коливань Е направлений вздовж осі Ох3, магнітних Н — вздовж осі Ох2, rp
— радіус сфери; r — радіус-вектор точки спостереження. Положення точки
розсіяння характеризується кутами ( та (. Кут ( відраховується від
напрямку поширення пучка, що падає, а ( — азимутальний кут.

Рисунок 1 — Система координат і основні величини, що використовуються
при дослідженні розсіяння монохроматичної світлової хвилі сферичною
частинкою

Розсіяне світло змінюється за фазою, амплітудою та напрямком
поляризації. Застосовуючи рівняння Максвела в сферичних полярних
координатах та задовольняючи відповідним граничним умовам на поверхні
сфери, отримуємо рівняння:

(1)

Рисунок 2 – Розсіяння плоскої лінійно поляризованої електромагнітної
хвилі сферичною частинкою, що розташована на початку координат О. ( –
кут розсіяння( r – радіус-вектор; ( –кут азимуту

а також ряд аналогічних рівнянь, в яких компоненти вектора магнітного
поля пов’язані з окремими похідними компонент вектора електричного поля.
Ці рівняння були розв’язані за таких граничних умов (рис. 2)( на
поверхні розриву (поверхні частинки) тангенціальні складові електричних
та магнітних полів повинні бути безперервні(

Е(( = Е((( , Е(( = Е((( при r = rр , H(( = H((( , H(( = H(((.

Тут індексом (( відмічені величини, що відносяться до частинки, ( — до
зовнішнього середовища.

— параметр дифракції, де ( — довжина хвилі, що діє на частинку).
Розв’язок можна представити у вигляді:

(2)

, (3)

де k — хвильове число; ( — циклічна частота; ( — довжина хвилі( S((() та
SII(() — амплітудні функції розсіюючої частинки.

Розв’язок диференціальних рівнянь (1) показує, що радіальні компоненти
електричного і магнітного векторів розсіяного світла зворотно
пропорційні r2 та швидко зменшуються зі збільшенням відстані.

Розв’язок рівнянь (2) містить сферичні гармоніки (парціальні хвилі),
амплітуда яких залежить від фізичних властивостей двох середовищ
(комплексного показника заломлення m = n — i(, де n — дійсна частина
показника заломлення, ( — уявна частина (показник поглинання) та
параметру дифракції q; падаюча хвиля розглядається плоскою та лінійно
поляризованою (рис.2).

Частинки можна поділити на три групи:

q <<1, коли радіус частинки набагато менший довжини хвилі (релеєвські частинки). До цієї групи належать істинні розчини та високодисперсні колоїдні розчини. Отримана інформація стосується частинок субмікронного діапазону; q >>1, тобто радіус частинки набагато більший за довжину хвилі. До цієї
групи належать суспензії з великих частинок та більшість природних
туманів, що складаються з рідких краплин;

q (1, тобто радіус частинки того ж порядку, що і довжина хвилі. До цієї
групи належить більша частина колоїдних розчинів та високодисперсних
суспензій.

Розглянемо енергетичні та фазові характеристики світла, розсіяного
сферичними частинками.

Нехай відстань r від частинки до приймача значно більша, ніж її радіус
rp. Інтенсивність розсіяного світла Is(() розраховується за формулою:

(4)

де Io — інтенсивність світла, що падає(

(((,() — переріз розсіяння світла частинкою.

Вираз (4) показує, що інтенсивність розсіяного світла залежить від
напряму ((,().

Якщо проінтегрувати функцію (((,() по всім кутам, то отримаємо повний
переріз розсіяння(

(5)

який характеризує долю енергії, розсіяної у всіх напрямках.

Аналогічно до перерізу розсіяння можна знайти переріз поглинання. По
закону збереження енергії сумарна енергія, що береться з первісного
пучка, характеризується перерізом послаблення і дорівнює сумі розсіяної
та поглинутої енергії. Якщо переріз розсіяння (s((((( розділити на
повний переріз розсіяння (s, то знайдемо функцію, що називається
індикатрисою розсіяння:

(6)

Індикатриса розсіяння визначає відносний розподіл по кутам інтенсивності
світла, що розсіяне елементарним об’ємом, і є безрозмірною величиною, а
інтеграл по всьому тілесному куту дорівнює 1.

Комп’ютерне моделювання проводилось для моделі на основі теорії Мі для
великих сферичних часток, теоретичні викладки якої описують розсіювання
лазерного випромінювання на формених елементах крові.

Взагалі основний принцип теоретичної частини роботи полягає у
представленні просторового та часового розподілення інтенсивності
розсіяного випромінювання з метою його подальшого аналізу для отримання
діагностично-корисної інформації.

Формула (7) представляє загальну модель розсіювання лазерного
випромінювання на частках:

, (7)

де

, (8)

Для сферичних оптично однорідних частинок:

S3 = S4= 0, S1 и S2 – функції (n, (, ()

де:

n- комплексний показник заломлення частинки;

(- відносний розмір частинки.

(= 2(R/( (9)

R- радіус частинки;

(- довжина хвилі;

(- кут розсіювання.

Розсіювання часткою описується індикатрисою розсіювання:

Is(R,(,() = I0 d(((,() / r2d( (10)

де:

d( — диференційний поперечний переріз;

d( — тілесний кут;

r — відстань.

Повний переріз розсіювання:

(= ( d(. (11)

4(

Для великих сферичних частинок, оптично однорідних з розмірами більшими,
ніж 0,03л та при відносному розмірі частинки набагато більшому одиниці,
із розсіяного випромінювання можливо виділити частину, обумовлену
дифракцією хвилі на сфері:

S1(() = S2(() = (2J1(( sin(()) / (( sin(()), (12)

f(()= (1/2)((2(1+cos(()2(J12(( sin(()) / (( sin(())2). (13)

Інтенсивність розсіяного випромінювання Ip((,() можна розрахувати по
формулі:

Ip = I0 F((,()/r2, (14)

де:

F((,() = f((,() Fp((,n), (15)

Fp((,n) = 2(r2n. (16)

Звичайно індикатриса розсіяння будується в полярних координатах, тому
використавши формулу (13) можна побудувати і проаналізувати характер
індикатриси для визначення типу і характеристик елементів крові.
Проаналізувавши результати отримані від побудови графіків в полярній
системі координат (рис. 3) було відмічено, що велика різниця у значеннях
інтенсивностей головного пелюстка і бокових пелюстків, а також мінімумів
і максимумів не дозволяє одночасно і якісно аналізувати індикатрису
розсіювання у відносно широкому діапазоні кутів. Тому було запропоновано
застосування полярно-логоріфмічної системи координат для побудови
індикатриси розсіювання лазерного випромінювання на елементах крові
(рис. 4). Для цього застосовується наступна формула:

І = log(I0 F(()/r2). (17)

$

&

$

T

d

®

ue

&

&

&

§»§$§\§„§?§z©a©oocTHTHTHTHITHTHTHTHTHTHA1/4o°

„C

^„C

`„7

Наступним кроком запропоновано виконувати побудови індикатриси
розсіювання у часовому просторі (рис. 5). Для цього необхідно перейти
від кутових координат до часових координат, використавши співвідношення:
и=щ(t, щ=2(р/T. Таким чином утворюється сигнал в часовому просторі, в
якому амплітуда відповідає значенню індикатриси розсіювання, а час
відповідає значенню кута сканування. Застосування представлення
індикатриси розсіювання в часовому просторі дає змог опрацьовувати
сигнал в реальному масштабі часу пристроями обробки і аналізу сигналу.

Рисунок 3 — Індикатриса розсіяння еритроциту представлена в полярних
координатах

Рисунок 4 — Індикатриса розсіяння еритроциту представлена в
полярно-логаріфмічних координатах

Рисунок 5 — Індикатриса розсіяння еритроциту представлена в
декартово-логарифмічних координатах

Проаналізувавши отримані результати слід відмітити, що в
полярно-логарифмічних координатах відбувається усереднення максимумів та
мінімумів функції залежності інтенсивності розсіяння. Тому можливе
спостереження розподілення інтенсивності випромінювання на кутах
близьких до 90(, що несе найбільш діагностичну інформативність про стан
частинки, при тому стає можливим і одночасно реєструвати головний
пелюсток, який несе інформацію про тип елемента крові.

Для реалізації запропонованого методу діагностики крові на основі
аналізу індикатриси розсіяння було розроблено оригінальну модель
лазерного кореляційного аналізатора (рис. 6). Вона складається з джерела
лазерного випромінювання, пристрою визначення діапазону сканування,
пристрою сканування, блоків формування типових індикатрис розсіяння,
багатоканального блоку кореляційної обробки сигналу (рис. 7), блоку
реєстрації і відображення результатів аналізу.

Для дослідження лазерного кореляційного аналізатора було виконано
комп’ютерне моделювання, яке адекватно відтворює роботу аналізатора і
дає змогу визначити оптимальні режими роботи системи, методики селекції
типів елементів крові і визначення їх характеристик.

Модель була розроблена і досліджена в середовищі комп’ютерного
моделювання MATНLAB– Simulink.

Рисунок 6 – Лазерний кореляційний аналізатор крові

Рисунок 7 – Канал блоку оброки сигналу лазерного кореляційного
аналізатора

Квадратурні канали утворюються за рахунок включення фазообертувача в
коло опорного сигналу одного з перемножувачів. Квадратури (u2), суматор,
обчислювач квадратного кореня забезпечують формування на виході
порогового пристрою в момент часу t=T значення Z=(z12+z22)1/2. Наявність
двох каналів виключає можливість втрати корисного сигналу внаслідок
невизначеності початкової фази. При відсутності приросту кореляційного
інтегралу, наприклад в першому каналі, другий канал забезпечує приріст
за рахунок зсуву фаз опорного сигналу на (/2. Порогове значення, з яким
виконується порівняння є відповідним еталоном бази даних про стан різних
частинок крові.

Отримання і дослідження кореляційних характеристик було проведено для
різних діапазонів сканування різних елементів крові у різних станах. Для
кожного окремого діапазону було побудовано залежність коефіцієнту
кореляції від часу. Автокореляційна функція представляється наступним
виразом:

. (18)

Графіки залежності коефіцієнту кореляції від величини зсуву було
побудовано за виразом:

. (19)

Результати побудови графіків часових залежностей коефіцієнтів кореляції
представлені на рис. 8.

Рисунок 8 – Графік залежності коефіцієнтів кореляції від часу для
індикатрис розсіяння: а –еритроцитів; б –еритроцитів і тромбоцитів

Як видно з рис. 8а, найбільша кореляція спостерігається для першого
діапазону. При подальшому збільшенні зсуву кореляція зменшується до тих
пір, поки не стає рівною нулю. Можна зробити висновок, що необхідно
експериментальні дані отримують як раз в першому діапазоні. В цьому
діапазоні можна буде достатньо достовірно визначити відповідність
отриманих експериментально і побудованих теоретично даних для певного
випадку форми еритроциту. В свою чергу визначення типу форми еритроциту
дає можливість без візуального аналізу, у запропонованому методі,
визначити діагностичний стан людини. Проаналізувавши рис. 8б можна
відмітити, що найшвидше спадання коефіцієнту кореляції спостерігається у
другому діапазоні. Цей факт вказує, що різниця між еритроцитом і
тромбоцитом є дуже суттєвою саме в цьому діапазоні. Тому для селекції
частинок слід застосовувати саме його. Аналогічно до випадку визначення
морфологічних особливостей, що описано вище, запропонований метод також
дозволяє проводити селекцію клітин крові без візуального аналізу їх
зображень.

Порівняння полярних, полярно-логарифмічних і декартово-логаріфмічних
даних показує, що застосування декартово-логарифмічних координат
дозволяє більш зручно опрацьовувати дані у реальному масштабі часу як
сигнали у часовому просторі.

Аналіз часового діапазону вимірювання дозволяє визначити найбільш
важливий діапазон, який буде застосовуватись або для визначення типу
елементу крові, або для визначення стану (здорова чи хвора) певного типу
клітини. Останнє було покладено в основу діагностики захворювань по
змінах морфології елементів крові.

У третьому розділі проведено обґрунтування варіанту лазерної
діагностичної системи на підставі аналізу потенційно необхідних функцій
аналізу, необхідності реалізації головної задачі, яка ставиться перед
медичним лабораторним аналізом – подання об’єктивної інформації про
стан здоров’я людини. В результаті аналізу роботи системи було визначено
вимоги, які необхідно висувати при розробленні і впровадженні
діагностичних систем такого класу. Розглянуто запропоновані структурні,
функціональні та конструктивні особливості лазерної діагностичної
системи для дослідження крові у статичному і динамічному режимах.

Автоматизація лазерного медичного аналізу крові проводилась для
статичного і динамічного режимів. Процес автоматизованого експерименту
складається з виконання наступних етапів: ідентифікація проби, дозування
проби, дозування реагентів, аналіз проби та промивка системи.

Використання деяких складових у виді автономних блоків дозволило значно
спростити конструкцію і схему аналізатора. Прилад керується за допомогою
контролера, вбудованого в персональний комп’ютер. На контролер
покладаються наступні функції: подача керуючих сигналів на основні вузли
пристрою, передача сигналів стану центральному процесору й оцифрування
інформації, отриманої з здавачів.

В розділі проаналізовано і визначено методики контролю параметрів
лазерної діагностичної системи, які дозволили реалізувати принципи
автоматичного керування, а також реалізувати автономний режим роботи
системи, що дає можливість застосувати систему для моніторингу стану
пацієнта.

Як результат було визначено програму досліджень, яка включає в собі
дослідження (з метою експериментальної перевірки) моделей, методик
вимірювання, режимів роботи системи, методик діагностики крові і стану
людини в цілому.

У четвертому розділі представлено результати експериментальних
досліджень лазерної діагностичної системи. Для дослідження ефекту
взаємодії лазерного випромінювання з пробою цільної крові було
запропоновано оптичну схему, засновану на відбитому і розсіяному від
шару цільної крові на предметному склі випромінювання (рис. 9). При
проходженні через предметне скло промінь відбивається, заломлюється і
розсіюється на елементах проби.

Рисунок 9 – Розсіяння лазерного випромінювання пробою крові на
предметному склі. А – хід променів: 1 – прямий промінь; 2 – відбитий
промінь; 3 – прямий промінь, що пройшов; 4 – розсіяне випромінювання, що
пройшло; 5 – відбите розсіяне випромінювання; 6 – предметне скло з
пробою крові; 7 – заломлене випромінювання. Б – Виміряна індикатриса
розсіяння

Результати проведених експериментів представлені в графічному вигляді.
Кожен вид експерименту проводився по десять разів для отримання
достовірної інформації. Графіки побудовані по усередненим значенням.
Поворот предметного скла проводився в сторону позитивних кутів. Відлік
кута повороту контролювався цифровим індикатором. Крок поворотного
пристрою складає 0,5°. Достовірність даних експерименту було
підтверджено перевіркою гіпотези, що середнє значення експерименту
дорівнює теоретичному значенню. Для перевірки гіпотези було застосовано
критерій Ст’юдента. Результат показав вірність гіпотези як для 5%, так і
для 1% рівня значимості.

Проведені клінічні дослідження підтвердили ефективність застосування
розробленої лазерної діагностичної системи для досліджень елементів
крові, діагностування системи крові та людини в цілому.

ВИСНОВКИ

У дисертації виконано огляди робіт інших авторів, проаналізовано
проблемні питання напрямку дослідження та сформульовано
науково-прикладну проблему. Для вирішення проблеми автором запропоновано
і розроблено концепцію і метод лазерної діагностики на основі аналізу
індикатриси розсіяння крові. Розроблено необхідні моделі, основи
методів, конструктивні рішення, програмне забезпечення для моделювання
лазерних діагностичних систем. Виконано моделювання та аналіз його
результатів. Розроблено та виготовлено лазерну діагностичну систему, а
також апаратно-програмне забезпечення для неї. Виконано експериментальні
дослідження.

Дослідження крові у статичному і динамічному режимі дозволяє визначати
більшу кількість параметрів клітин крові. Застосування оригінального
лазерного аналізатора дозволили проводити дослідження у реальному
масштабі часу. Можливість імітації системи кровообігу за допомогою
проточної системи дає змогу підвищити інформативність медичного
лабораторного аналізу.

Застосування засобів автоматизації процесу дослідження крові дозволило
підвищити якість проведення аналізу за рахунок підвищення
продуктивності, зменшення суб’єктивних похибок, а також можливості (для
схем зі вбудованим комп’ютером) діагностування організму людини в
цілому.

Концепція, моделі і методи, розроблені в дисертації, теоретичні
результати є методологічною основою для проектування високоінформативних
лазерних діагностичних систем медичного призначення. Особлива цінність
полягає у можливості подальших досліджень зміни характеристик крові
людини після застосування лазерних терапевтичних ендоваскулярних
опромінювачів крові. Одержані результати необхідно враховувати в
розробках медичних лазерних діагностичних систем, при моделюванні
процесів взаємодії лазерного випромінювання з кров’ю людини. Результати
дисертації впроваджені в практику наукової роботи НДІ кардіології ім.
М.Д. Стражеска, а також використовуються для підготовки бакалаврів і
магістрів спеціальності «Біотехнічні і медичні апарати та системи».

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

Савенко Я.В. Розсіювання лазерного випромінювання на елементах крові в
гетерогенній структурі цільної крові // Вісник Хмельницького
національного університету. – 2005. – Ч.1.- Т.2, №4. – С. 229-231.

Савенко Я.В. Лазерна система дослідження крові у динамічному режимі //
Радіотехніка: Всеукр. міжвід. наук.-техн. зб. – 2006. – Вип. 144. – С.
276 – 280.

Савенко Я.В. Дослідження індикатрис розсіяння лазерного випромінювання
на еритроцитах крові // Вісник Хмельницького національного університету.
– 2005. – Ч.1.- Т.1, №5. – С. 102-104.

Савенко Я.В. Лазерний кореляційний аналізатор для селекції та визначення
характеристик елементів цільної крові людини // Вимірювальна та
обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2005. – № 1. – С.
131-135.

Богомолов М.Ф., Зіньковьский Ю.Ф., Савенко Я.В. Лазерний опромінювач
крові з волоконно-оптичним зондом. // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка. —
1998.– Вип.32.- C.80-82.

Богомолов М.Ф., Савенко Я.В., Зіньковьский Ю.Ф. Дослідження доз
опромінення при застосуванні лазерних та НВЧ терапевтичних пристроїв //
В кн.: Методи й технічні засоби квантової медицини та проблеми екології.
Праці ІІІї міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні
інформаційні та енергозберігаючи технології людини”. — Київ. — 1998.-
С.77-79.

Зіньковський Ю.Ф., Богомолов М.Ф., Савенко Я.В. Прогнозування
паталогічних наслідків в організмі людини при застосуванні методів
лазерної терапії // Моніторинг та прогнозування генетичного ризику в
Україні. — К.: Видавництво «Реформа”. — 1999.- С.214-223.

Savenko Y.V., Kopilov S.A., Bogomolov N.F. Theoretical And Experimental
Researches of Blood Velocity // Proc. XXVIth General Assembly of
The International Union of Radio Science. – Toronto (Canada). — 1999. —
P.652.

Savenko Y.V., Bogomolov N.F., Zinkovsky U.F. The Using of Laser and
mm-range Radiation in Biomedical Diagnostics and Therapy // Proc. Euro
Electromagnetics.– Edinburgh (Scotland).- 2000.– P.100.

Savenko Y.V., Zinkovskiy Y.F., Klimenko V.G. Electromagnetic
Eddy-Current Shielding // Proc. Euro Electromagnetics.– Edinburgh
(Scotland).- 2000.– P.115.

Savenko Y.V., Kopilov S.V., Zinkovsky U.F. Monitoring of River
Environment Pollution // Proc. International Geoscience and Remote
Sensing Symposium. Sidney (Australia). 2001. — P.285.

Savenko Y.V., Pravda V.I., Bogomolov N.F. Investigation of Positive
Effects on Human Organism with Action of Noise Radiation of IMPATT Diode
and Low Energy He-Ne Laser // Proc. International Symposium on
Electromagnetic Compatibility.– Montreal (Canada).– 2001.– P.1058-1060

Savenko Y.V., Kopilov S.V., Zinkovsky Y.F. Investigation of quality and
bioactivity of drinkable water from natural water reservoirs // Proc.
International Geoscience and Remote Sensing Symposium. — Toronto
(Canada). – 2002. – P.128.

Kopilov S.V., Savenko Y.V., Zinkovsky Y.F. Remote Sensing Monitoring of
the Mountain Rivers and Underground Waters // Proc. International
Geoscience and Remote Sensing Symposium. – Toronto (Canada). – 2002. –
P.132.

Savenko Y.V., Zinkovskiy Y.F., Bogomolov N.F. Simulation of Laser
Biomedical Systems for Human Blood Diagnostics // Proc. XXVII General
Assembly of the International Union of Radio Science. – Maastricht (The
Netherlands). – 2002. – P.164.

Savenko Y.V., Kopilov S.V., Zinkovsky Y.F. Laser Analyser of Blood
Viscositry // Proc. Process Innovation and Process Intensification
Symposium. – Edinburgh (Scotland). – 2002. — P.75.

Анотація

Савенко Я.В. Лазерна діагностична система на основі аналізу індикатриси
розсіяння крові. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі
спеціальності 05.11.17– біологічні та медичні прилади і системи. –
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, 2006.

Дисертаційна робота присвячена удосконаленню техніки і технології
лазерної діагностики крові людини шляхом подальшого вивчення та
дослідження ефектів взаємодії лазерного випромінювання з кров’ю людини.
В дисертаційній роботі розроблено моделі розсіювання лазерне
випромінювання на крові людини та виконано комп’ютерне моделювання
розподілу інтенсивностей розсіювання на елементах крові за кутами
розсіювання. Розроблено методики проведення експериментальних досліджень
розсіяння лазерного випромінювання цільною кров’ю у вигляді мазку крові
на предметному склі. Розроблені концепція, моделі і методи є
методологічною основою для проектування високоінформативних лазерних
діагностичних систем медичного призначення.

Розроблено та виготовлено дослідницьку установку для зняття індикатриси
розсіювання. Розроблено технічні умови на лазерну діагностичну систему
для визначення характеристик крові людини та фізіологічного стану людини
в цілому.

Проведено експериментальні дослідження індикатрис розсіювання на крові
людини. Проведено клінічні дослідження, які підтвердили ефективність
застосування розробленої лазерної діагностичної системи для досліджень
елементів крові, діагностування системи крові та людини.

Ключові слова: лазерне випромінювання, індикатриса розсіяння, елементи
крові, гематологія, лабораторна діагностика.

АННОТАЦИЯ

Савенко Я.В. Лазерная диагностическая система на основе анализа
индикатрисы рассеяния крови. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.11.17 – Биологические и медицинские приборы и системы.
– Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьков, 2006.

Диссертационная работа посвящена усовершенствованию техники и технологи
лазерной диагностики крови человека путем дальнейшего изучения и
исследования эффектов взаимодействия лазерного излучения с кровью
человека.

В диссертационной работе разработаны модели рассеивания лазерного
излучения на крови человека и выполнено компьютерное моделирование
распределения интенсивности рассеивания на элементах крови. Разработаны
методики проведения экспериментальных исследований рассеяния
лазерного излучения цельной кровью в виде мазка на предметном стекле.

Разработанные концепция, модели и методы являются методологической
основой для проектирования высокоинформативных лазерных диагностических
систем медицинского назначения.

Разработана и изготовлена исследовательская установка для снятия
индикатрисы рассеивания. Разработаны технические условия на лазерную
диагностическую систему и методики определения характеристик крови
человека и физиологического состояния человека в целом.

Проведены экспериментальные исследования индикатрис рассеяния на крови
человека. Проведены клинические исследования, которые подтвердили
эффективность использования лазерной диагностической системы для
исследования элементов крови, диагностирования системы крови и человека
в целом.

Ключевые слова: лазерное излучение, индикатриса рассеяния, элементы
крови, гематология, лабораторная диагностика.

ABSTRACT

Y.V. Savenko. Laser Diagnostic System on Base of Analyse of Blood
Scatering Indicatriex. – Manuscript.

The dissertation for competition for the candidate degree of technical
science on speciality 05.11.17– Biological And Medical Devices And
Systems. – Kharkiv National University of Radioelectronics, Kharkiv,
2006.

The dissertation is devoted to improvement of the laser techniques and
systems for diagnostics of blood cell, blood system and human organism.
Main tasks of this work was following: creation of a system, which
analyses the blood cells on performances of space scattering of a laser
radiation; development and producing the research system based on the
created developed for realization of clinical experiments.

The basic idea of diagnostic system consists of the following: a
deriving of a diagnostic state information of health of a patient by
analyzing of a relation between the blood cells, and by analyzing of a
shape of blood elements. The relation of a size of blood elements and
wavelength of a laser radiation shows, that they can be referred to
large particles. Therefore as an initial mathematical model Mie model of
scattering has been chosen. Calculations of basic performances of
scattering (indicatrixes, intensities, and amplitude functions) were
performed under developed programs. It has been noted that distributions
of intensities are different for different particles and for different
state of particle. These differences were putted in a basis of the laser
diagnostic system on analyze of blood cell scattering.

The principle of work of the analyzer consists in scanning of
distribution of scattering intensity of in a range of angles and
comparison with a standard database. Multichannel correlation receiver
operates a comparison mode. A channel of the correlation receiver
consists of unit, which peak–frequency characteristics is compared with
such one of a researched particle and purely of correlator, unit of a
comparison and unit of indication.

Theoretical investigation of angular distribution and correlation allows
determine which of angular ranges is more suitable for cell selection.
Transferring into time domain region makes an ability to use tradition
signal processing systems. Comparison of polar, polar-logarithmic and
Cartesian-logarithmic data shows that using of Cartesian logarithmic
data allows more easily operating with it as with usual signal in time
domain.

Analysis of time range of measurement allow to determine more important
range which will be used either for selection of blood cell type or for
detection bad/good cell of one type. Decisions can be made on analysis
of correlation curves. Fast reducing of correlation rate indicate that
differences between erythrocyte and trombocythe are essential in
selected range and this range is more useful for cell selectivity. Last
one could be put in principle of disease diagnostic on changes of blood
cell shapes.

The results of computer simulation for selection and determination
morphologic specialties of blood cells in real time have been presented.
There are described functional and design specialties of laser
diagnostic system, that realized the diagnostics on bases of analyse of
blood cell scattering indicatrixe The effect of interaction between
laser radiation and human blood in static and dynamic mode has been
investigated. The techniques of determination parameters of blood
elements by using the discrete and flowing type laser analyzer and
without using the additional manual operating processes and visual
analyzing of blood elements has been proposed. Different variants for
automation process of human blood diagnostics were observed.

Clinical tests have confirmed the effectiveness of using the laser
diagnostic system on bases of analyses of blood cell scattering
indicatrixe for diagnostics of blood cell, blood system and human
organism.

Key words: Laser radiation, scattering indicatrixe, blood cell,
hematology, laboratory diagnostics.

Похожие записи