.

Критерії діагностики та передбачення перебігу герпетичної мікст-інфекції у дітей раннього віку: Автореф. дис… канд. мед. наук / Л.А. Білоконова, Укр

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2028
Скачать документ

УКРАЇНСЬКИЙ НДI ЕПIДЕМIОЛОГIЇ ТА IНФЕКЦIЙНИХ ХВОРОБ
iм.Л.В.ГРОМАШЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ

БIЛОКОНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛIЇВНА

УДК 616.98:578.825.11]-053.36/.37-037-07

КРИТЕРIЇ ДIАГНОСТИКИ ТА ПЕРЕДБАЧЕННЯ
ПЕРЕБIГУ ГЕРПЕТИЧНОЇ МIКСТ-IНФЕКЦIЇ
У ДIТЕЙ РАННЬОГО ВIКУ

14.01.13 – iнфекцiйнi хвороби

АВТОРЕФЕРАТ

дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук

Київ – 1999

Дисертацiєю є рукопис

Робота виконана в Харкiвському iнститутi удосконалення лiкарiв
Науковий керiвник: кандидат медичних наук,
доцент Мiщенко Вiкторiя Анатолiївна
кафедра дитячих iнфекцiйних хвороб
Харкiвського iнституту удосконалення лiкарiв
Офiцiйнi опоненти: доктор медичних наук,
професор Мостюк Агнета Iванiвна,
зав. кафедри дитячих iнфекцiйних хвороб Львiвського державного медичного унiверситету
доктор медичних наук, професор Трiшкова Лiя Олексiївна кафедра дитячих iнфекцiйних хвороб Нацiонального медичного унiверситету iм. О.О.Богомольця

Провiдна установа: Харкiвський державний медичний унiверситет

Захист вiдбудеться “29” квітня 1999 р о 11.00 годинi на засi¬даннi спецiалiзованої вченої ради Д.26.614.01 Київського науково-дослiдного iнституту епiдемiологiї та iнфекцiйних хвороб iм. Л.В.Гро¬машевського (2525015, м.Київ, вул. Сiчневого повстання, 23). З дисер¬тацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Київського науково-дос¬лiдного iнституту епiдемiологiї та iнфекцiйних хвороб iм. Л.В.Грома¬шевського (2525015, м.Київ, вул. Сiчневого повстання, 23).

Автореферат розiсланий “29” березня1999 року.

Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради
доктор медичних наук А.Д.Вовк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Герпетичнiй iнфекцiї, як i самому вiрусу звичайного герпеса (ВЗГ), якого було вiдкрито бiльш нiж 70 рокiв тому, придiляли значно менше уваги нiж iншим вiрусним iнфекцiям. Тiльки в останнi роки, завдяки удосконаленню методiв дiагностики, з’явилась можливiсть детального вивчення особливостей ВЗГ, та стала зрозумiлою важливiсть проблеми герпетичної iнфекцiї.
Як свiдчать данi ВООЗ, представники вiрусiв герпеса широко розповсюдженi серед людей, ними iнфiковано вiд 60 до 95% населення Земної кулi.
Iнфiкування дiтей ВЗГ може статися антенатально, iнтранатально, при проходженнi через iнфiкованi пологовi шляхи та постнатально, при безпосередньому контактi з iнфiкованою матiр’ю або медичним персоналом.
Герпетична iнфекцiя у дiтей раннього вiку може перебiгати у виглядi локалiзованої та генiралiзованої форми, а також латентно з клiнiчними проявами в подальшi перiоди життя.
На тлi iнших iнфекцiйних захворювань латентна герпетична iнфекцiя може активiзуватися. В цьому випадку дiагностика герпесу, значно ускладнюється, особливо коли останнiй перебiгає без пошкодження шкiри та слизових оболонок. Мiж iншим, подiбна мiкст-iнфекцiя має тяжкi наслiдки та значну летальнiсть. В доступнiй нам лiтературi ми не знайшли вiдомостей відносно клiнiко-лабораторних критерiїв дiагностики та можливостей передбачення перебiгу герпетичної iнфекцiї у дiтей раннього вiку, на тлi гострих кишкових iнфекцiй (ГКI) та гострих iнфекцiй дихальних шляхiв (ГIДШ).
Цi нозологiчнi форми були обранi нами не випадково, тому що з приводу тяжкого перебiгу ГКI та ГIДШ до iнфекцiйної лiкарнi потрапляє переважна кiлькiсть дiтей.
Ми зустрiли лише одиничні данi про можливостi прогнозування перебiгу iнфекцiйних захворювань у дiтей, на пiдставi застосування комп’ютерного монiторiнгу.
Мiж iншим, згiдно з Європейською концепцiєю ВООЗ “Здоров’я для всiх до 2000 року”, держави повиннi мати дiйовi механiзми, якi необхiднi для монiторiнгу, оцiнки та боротьби з небезпечними для здоров’я чинниками оточуючого середовища.
Отже, розробка клiнiко-лабораторних критерiїв дiагностики герпетичної мiкст-iнфекцiї у дiтей раннього вiку здається нам актуальною, і дав змогу своєчасно дiагностувати, передбачати перебiг та наслiдки захворювання, а також при необхiднoстi впроваджувати специфiчну терапiю.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацiя є фрагментом спiльної планової науково-дослiдної роботи кафедри дитячих iнфекцiйних хвороб Харкiвського iнституту удосконалення лiкарiв та Харкiвського НДI мiкробiологiї та iмунологiї iм. I.I.Мечнiкова ЦФ.4.33.99. “Вiрусологiчний монiторiнг за герпесвiрусами (HSV-1, HSV-2, CMV) i вивчення їх ролi в розвитку материнсько-плодової iнфекцiї, захворюванностi дiтей молодшого вiку та юнакiв, для пiдвищення якостi лiкувально-дiагностичного процесу”.
Мета дослiдження i задачi дослiдження. Мета дослiдження – полiпшити дiагностику та визначити прогноз герпетичної мiкст-iнфекцiї у дiтей раннього вiку на пiдставi аналiзу сукупностi клiнiко-анамнестичних та лабораторних ознак.
Для досягнення поставленої мети необхiдно вирiшити такi задачi:
– вивчити клiнiко-лабораторнi особливостi перебiгу герпетичної iнфекцiї на тлi ГКI та ГIДШ у дiтей раннього вiку;
– окреслити найбiльш iнформативнi клiнiко-анамнестичнi i лабораторнi ознаки дiагностики та прогнозування перебiгу герпетичної iнфекцiї ;
– визначити клініко-дiагностичне значення імунологічних мар¬керiв герпетичної iнфекцiї;
– на пiдставi вiдiбраних за своєю iнформативнiстю анамне¬стичних та клiнiко-лабораторних ознак скласти тест-карту, яка б дозволила покращити експрес-діагностику та прогноз герпетичної iнфекцiї.
Наукова новизна одержаних результатiв полягає в тому, що автором:
– встановлена частота інфікування вірусом звичайного герпесу дітей, хворих на тяжкі форми гострих кишкових інфекцій та гострих інфекцій дихальних шляхів;
– доведено, що інфікування вірусом звичайного герпесу негативно впливає на перебіг гострих кишкових інфекцій та гострих інфекцій дихальних шляхів;
– на підставі клінічних спостережень, статистичного аналізу анамнестичних та клініко-лабораторних показників перебігу тяжких форм, вивчаємих інфекційних захворювань у дітей, інфікованих вірусом звичайного герпесу, розроблено тест-карту експрес-діагностики та прогнозу герпетичної інфекції.
Практичне значення одержаних результатiв. Використання дiагностично-прогностичної тест-карти дає змогу встановлювати своєчасно дiагноз герпетичної iнфекцiї у дiтей раннього вiку та рацiонально використовувати етіотропну противiрусну терапiю, що позитивно впливає на перебiг та наслiдки захворювання.
Тест-карта, на пiдставi якої полiпшується дiагностика, лiкування та прогноз при герпетичнiй iнфекцiї у дiтей, може бути використана в будь-яких лiкувальних закладах, в тому числi в амбулаторно-полiклiнiчних умовах.
Матерiали дисертацiї використовуються в лекцiях і практичних заняттях кафедри дитячих інфекційних хвороб Харківського держав¬ного медичного університету та циклiв удосконалення лiкарiв з дитячих iнфекцiйних хвороб Харкiвського iнституту удосконалення лiкарiв. За матерiалами дисертацiї розроблена дiагностично-прогностична тест-карта та опублiкованi методичнi розробки, якi використовуються у роботi Харкiвської обласної дитячої iнфекцiйної клiнiчної лiкарнi та дитячої лiкарнi № 5 м.Харкова, районних полiклiнiках № 15, 7, 23.
Особистий внесок здобувача. Автор самостійно клінічно спосте¬рігала хворих. Брала безпосередню участь у створенні оригінальної комп’ютерної бази даних. Здійснила статистичну обробку результатів, обгрунтувала основні положення та висновки роботи. Підготувала до друку методичну розробку, оригінальні статті, оформила дисертаційну роботу та автореферат.
Лабораторнi дослiдження були проведенi спiльно з фахiвцями са¬нiтарно-епiдемiологiчної станцiї Пiвденної залiзницi (к.м.н. I.В.Коро¬бкова) та вiрусологiчної лабораторiї ОДIКЛ м.Харкова (Н.I.Зозуля), при сприяннi зав. вiддiленням ОДIКЛ м.Харкова Г.М.Рибалко.
Апробацiя результатiв дисертацiї. Основнi положення роботи бу¬ли викладенi та обговорені на 2 нацiональному конгресi анестезiологiв України (1996), Всеросiйськiй науковiй конференцiї присвяченiй акту¬альним питанням сучасної педiатрiї м.Саратов (1997), Пленумi Асоцi¬ацiї iнфекцiонiстiв України (1998), на V з’їздi iнфекцiонiстiв України (м.Тернопiль, 1998), науково-практичних конференцiях областної дитячої iнфекцiйної клiнiчної лiкарнi (Харкiв, 1997, 1998), засіданні асоціації дитячих лікарів (Харкiв, 1997, 1998), спільному засіданні кафедр дитячих інфекційних хвороб, епідеміології та медичної паразитології, дитячої анестезіології та інтенсивної терапії, інфекційних хвороб ХІУЛ і дитячих інфекційних хвороб Харківського державного медичного університета.
Публiкацiї. За матерiалами дисертацiї опублiковано одна методична розробка та 14 робiт, з яких 3 у виданнях, що рекомендованi ВАК України.
Обсяг та структура дисертацiї. Дисертацiя викладена на 1 2 1 сторiнках друкованого тексту та складається iз вступу, огляду лiтератури, 4 роздiлiв власних дослiджень, обговорення одержаних результатiв, висновкiв, практичних рекомендацій, списку лiтератури, який мiстить 170 літературних джерел.
Робота iлюстрована 25 таблицями та 1 рисунком.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ
У вступi обгрунтовується вибiр i актуальнiсть теми дослiдження, визначаються мета дослiджень, методика дослiджень, наукова новизна, практичне значення роботи.
У першому роздiлi розглядаються особливостi клiнiки герпетичної iнфекцiї у дiтей, можливостi дiагностики та передбачення її перебiгу з використанням дiагностично-прогностичних алгоритмiв. Показано, що особливi труднощi при дiагностицi герпетичної iнфекцiї виникають коли вона перебiгає без пошкодження шкiри та слизових оболонок на тлi iнших iнфекцiйних захворювань.
Одним iз засобів полiпшення дiагностики та передбачення перебiгу герпетичної мiкст-iнфекцiї у дiтей раннього вiку є ретельний аналiз притаманних для неї анамнестичних та клiнiко-лабораторних ознак за допомогою комп’ютерного монiторiнгу.
В другому роздiлi обговорюються матерiали та методи дослiдження. Було обстежено 147 дiтей у вiцi вiд 1 мiсяця до 3 рокiв, якi перебували на лiкуваннi в Обласнiй дитячiй iнфекцiйнiй клiнiчнiй лiкарнi м.Харкова з приводу гострих кишкових інфекцій та гострих iнфекцiйних дихальних шляхів. Серед обстежених хлопчикiв було 83 (56,5%), дiвчаток – 64 (43,5%). За вiком переважали дiти перших трьох мiсяцiв життя – 61 (41,4%). У всiх дiтей мав мiсце тяжкий перебiг хвороби, що потребувало лiкування в реанiмацiйному вiддiленнi. Загальноприйнятi дослiдження дозволили встановити бактерiальну або вiрусну етiологiю захворювання у 73,5% дiтей у решти дiтей 26,5% дiагноз залишився етiологiчно не верiфiкованим (табл.1).

Таблиця 1 – Розподiл дiтей раннього вiку по нозологiчним формам захворювання
Дiагноз Кiлькiсть хворих
абс. %
Сальмонельоз 56 38,1%
Шигельоз 10 6,8%
Ешерiхiоз 2 1,4%
ГКI обумовленi УПФ 21 14,3%
Невизначенi ГКI 27 18,3%
Бронхiт 14 9,5%
Пневмонiї 17 11,6%
Разом 147 100%

Згiдно з метою дослiдження, всi дiти обстеженi на маркери герпетичної iнфекцiї з використанням:
1) для знаходження в крові хворих вiруса звичайного герпеса 1 та 2 типу (ВЗГ-1 та ВЗГ-2) – iмуноферментної тест-системи “Герпес Скрин”, яка виробляється СП “НИАРМЕДИК” (Росiя).
2) для виявлення специфiчних антитiл до ВЗГ-iмуноферментної тест-системи, розробленой Одеським пiдприємством по виробництву бактерiйних препаратiв.
3) для виявлення низькоавiдних iмуноглобулiнiв G до ВЗГ-iмуноферментної тест-системи (“Герпес-дiагност”, Росiя, Москва).
Разом з специфiчними дослiдженнями на маркери герпетичної iнфекцiї вивчали показники перiферiйної кровi, протеiнограми, ко¬програми. Хворим, у яких були клiнiчнi ознаки ураження внутрiшнiх органiв, проводили ультрозвукове дослiдження на аппаратi “Сканар ТИ-628-А”. За допомогою нейросонографiї оцiнювали стан шлуноч¬кової системи, судин та ехощiльностi речовин головного мозку.
Одержанi результати статистично обробленi на IВМ-РС-486DX-100 (програмне забеспечення “Statgraphics”), з використанням прийнятих методiв варiацiйної статистики. Статистично значимими вважали данi з рiвнем вiрогiдностi р0,05
5. Низька маса тiла при народ¬женнi (меньше нiж 2500 г.) 1,13±0,033 1,13±0,061 р>0,05
6. Ускладнений перебiг раннього перинатального перiоду (гiпо¬трофiя, дiатез, затяжна “фiзио¬логiчна жовтяниця”, вiдставання у ПМР, тривалий субфебрилiтет) 1,59±0,047 1,45±0,079 р

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019