.

Корекція деформацій кісток передпліччя апаратами зовнішньої фіксації при ураженні пухлинними та диспластичними процесами у дітей (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2725
Скачать документ

ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ імені професора М.І.СИТЕНКА АМН
УКРАЇНИ

ТИХОНЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

УДК 616.5/6-006-007.17 089.84-053.4/.6.4/.6

Корекція деформацій кісток передпліччя апаратами зовнішньої фіксації при
ураженні пухлинними та диспластичними процесами у дітей

14.01.21 – травматологія та ортопедія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті патології хребта та суглобів імені професора
М.І.Ситенка АМН України.

Науковий керівник: доктор медичних наук

ХМИЗОВ Сергій Олександрович,

Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка АМН
України, завідуючий відділом патології хребта та суглобів дитячого віку.

Офіційни опоненти: доктор медичних наук, професор ІВЧЕНКО Валерій
Костянтинович, Луганський державний медичний університет МОЗ України,
ректор, завідувач кафедри травматології, ортопедії та військової
хірургії

доктор медичних наук, професор

ПОПСУЙШАПКА Олексій Корнілійович, Харківська медична академія
післядипломної освіти МОЗ України, професор кафедри травматології,
ортопедії та комбустіології

Провідна установа: Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця,
кафедра травматології та ортопедії , ИОЗ України, м.Київ

Захист відбудеться “30” червня 2006 р. об 11.30 на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 64.607.01 Інституту патології хребта та
суглобів імені професора М.І.Ситенка АМН України (61024, м.Харків,
вул.Пушкінська, 80).

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту патології хребта
та суглобів імені професора М.І.Ситенка АМН України (61024, м.Харків,
вул.Пушкінська, 80).

Автореферат розісланий “25” червня 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук В.О.Радченко

Актуальність проблеми. Хірургічне лікування тяжких деформацій верхніх
кінцівок є одним із складних питань сучасної ортопедії. Деформації,
викликані доброякісними пухлинними та диспластичними процесами, значно
відрізняються від деформацій, що розвиваються як наслідок запальних
процесів та травм (за анатомічними, функціональними, клінічними
параметрами)

Відомо, що серед захворювань кісток скелета диспластичні ураження та
доброякісні пухлини складають до 4 % (М.В. Волков, 1985), за даними
різних авторів, при ураженнях кісток передпліччя їх деформація та
укорочення формуються в 30-60% випадків. Вони мають тенденцію до
прогресування та ускладнення по мірі розвитку патологічного процесу.
Корекція деформацій цієї групи пов’язана зі значними труднощами,
результати лікування не завжди задовольняють вимогам сучасної ортопедії
як в анатомічному, так і функціональному аспектах. Особливістю цих
уражень є формування складних багатоплощинних деформацій, нерівномірне
укорочення кісток передпліччя, вивих головки променевої кістки,
порушення взаємовідношень в суглобах верхньої кінцівки і формування
патологічних установок та контрактур, що призводять до розвитку
функціональної недостатності сухожилково-м’язового апарату, яка значно
погіршує функцію верхньої кінцівки та призводить до стійкої інвалідності
(Guy R.Fogel et al., 1984).

Особливо треба відмітити труднощі, що виникають при лікуванні пацієнтів,
які ще не вичерпали потенціалу росту. В цих випадках прогресуюче
ураження зони метафізарного хряща призводить до розвитку тяжких
деформацій та укорочення всього сегмента або однієї з кісток.

Обґрунтованість корекції деформацій та укорочення кісток передпліччя до
закінчення періоду росту пов’язана з запобіганням їх прогресуванню,
відновленням нормальних взаємовідносин у суміжних суглобах. Окрім того,
в цьому віці ще можливе використання відновлювальних та пристосовних
можливостей організму (Илизаров Г.А., 1989; Grill F., 1989; Wagner Н.,
1978).

На сьогоднішній день найбільш оптимальним в лікуванні тяжких деформацій
та укорочень кісток передпліччя, які викликані доброякісними пухлинними
та диспластичними процесами, є компресійно-дистракційний метод з
використанням апаратів зовнішньої фіксації (АЗФ). Для цього найчастіше
застосовують апарати, в яких використовують транссегментарно проведені
спиці (Илизаров Г.А., 1959, 1969; Волков М В., Оганесян О.В., 1973;
Гудушаури О.Н., 1975).

Однак ці апарати мають певні недоліки та їх використання призводить до
великої кількості ускладнень (Новикова Е.Б., 1981, 1994; Никитин Г.Д.,
Линник С.А., 1985, та ін.) та не дає можливості відтворення
пронаційно-супінаційних рухів в кистьовому суглобі.

Це обумовлено складністю будови та функції передпліччя і кисті,
вторинною дистопією судинно-нервових формувань, наявністю патологічних
осередків в кістках сегмента.

Сучасні стержневі апарати частково позбавлені цих недоліків, вони
зручніші в застосуванні, однак мають обмежені можливості дозованої
корекції деформації, також недоліком є зменшення стійкості фіксації у
процесі подовження (Хмизов С.О., 1993) .

Відсутність єдиної технології лікування складних вторинних деформацій
передпліччя, які викликані диспластичними та доброякісними пухлинними
ураженнями кісток передпліччя у дітей, вказує на актуальність проблеми
та обумовлює необхідність подальших розробок та пошуку найбільш
оптимальних варіантів хірургічної корекції даної патології.

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт
Інституту патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка АМН
України (“Вивчити стан і медико-соціальні аспекти реабілітації дітей з
інвалідизуючою ортопедичною патологією в спеціалізованих державних
закладах та розробити комплекс заходів з ії вдосконалення”,планом
науково-дослідних робіт інституту. шифр теми ЦФ.2001.2.АНМУ,
держреєстрація № 0101U000647, внесок автора – розробка і впровадження
пристрою для корекції деформацій кісток передпліччя при інвалідизуючих
захворюваннях верхніх кінцівок, викликаних диспластичними ураженнями.
“Розробити технологію ранньої діагностики, лікування та профілактики
диспластичних захворювань хребта та суглобів, що призводять до
інвалідизації в молодому віці,”шифр теми Д.П.7.7.1, держреєстрація
№.0103U002262; внесок автора – розробка критеріїв оцінки функційній
недостатності верхньої кінцівки.)

Мета роботи: обґрунтувати та розробити методику лікування укорочення та
деформацій передпліччя внаслідок доброякісних пухлин та диспластичних
процесів кісткової тканини з забезпеченням можливості дозованої
багатокомпонентної корекції.

Задачі дослідження:

1. Вивчити стан питання корекції деформацій та укорочення кісток
передпліччя внаслідок ураження доброякісними пухлинами й диспластичними
процесами кісткової тканини та сучасні тенденції щодо його вирішення.

2. Розробити методику лікування пацієнтів з забезпеченням можливості
роздільної незалежної корекції та подовження кісток передпліччя.

3. Розробити нові конструкції АЗФ, вивчіти механічні характеристики.

4. Вивчити та систематизувати варіанти укорочення та деформацій кісток
передпліччя при ураженнях доброякісними пухлинами та диспластичними
процесами, розробити та запропонувати схеми корекції, вивчити
особливості формування дистракційного регенерату в умовах комплексного
лікування, використовуючи запропоновані критерії.

5. Провести комплексний порівняльний аналіз результатів з результатами,
отриманими з використанням традиційних технологій.

Об’єкт дослідження: процеси корекціі та регенерації при деформаціях та
укорочення кісток передпліччя, викликаних доброякісними пухлинами та
диспластичними процесами.

Предмет дослідження: біомеханічні моделі передпліччя, стержневі АЗФ,
методики корекцій діти з деформаціями та укороченням кісток передпліччя,
викликаними доброякісними пухлинами та диспластичними процесами.

Методи дослідження: клінічне обстеження пацієнтів (опитування, огляд,
дослідження морфофункціональних характеристик передпліччя та кисті,
неврологічне обстеження). Проводили рентгенологічне обстеження до та
після втручання, гістологічне підтвердження діагнозу.

Для вивчення показників жорсткості системи апарата зовнішньої фиксації
використано біомеханічні дослідження. Також використано статистичний
метод.

Наукова новизна. 1. Вперше в Україні обґрунтована методика застосування
монолатеральних АЗФ на основі стержнів для лікування деформацій та
укорочення кісток передпліччя при ураженнях доброякісними пухлинними та
диспластичними процесами.

2. Доказані високі жорсткісні, фіксаційні та коригувальні показники
запропонованої системи АЗФ .

3. Отримані дані про переваги застосування методу роздільної фіксації
та незалежної корекції кісток передпліччя при лікуванні деформацій та
укорочення, викликаних доброякісними пухлинами та диспластичними
процесами, у порівнянні з існуючими.

Практичне значення роботи. Запропонована нова технологія, що дозволило
значно поширити можливості корекції за рахунок роздільної фіксації та
незалежної корекції кісток передпліччя.

Відновлення нормальних анатомо-функціональних співвідношень
м’язово-суглобової системи верхніх кінцівок дозволило значно покращити
функціональні результати при складних вторинних деформаціях та
укороченні та наявності патологічних осередків в кістках передпліччя у
дітей.

Результати дослідження впроваджено в клінічну роботу хірургічного
відділення клінічного санаторію ім. Н.К. Крупської МОЗ України,
відділення травматології та ортопедії Волинського Обласного дитячого
територіального медичного об’єднання, Міської клінічної лікарні №6
швидкої медичної допомоги м. Сімферополя, відділення травматології та
ортопедії Миколаївської Обласної дитячої лікарні.

Особистий внесок здобувача. Самостійно провів інформаційний аналіз стану
проблеми, аналіз клінічних та функціональних результатів лікування
деформацій та укорочення кісток передпліччя з використанням різних
методик, провів патентний пошук. В співавторстві з С.Р. Михайловим
вивчив біомеханічні показники стержневих АЗФ для корекції кісток
передпліччя. Удосконалив критерії оцінки функціонального стану верхніх
кінцівок при деформаціях та укороченнях, викликаних доброякісним
пухлинними та диспластичними процесами. В співавторстві з С.О. Хмизовим
запропонував пристрій для позаосередкового компресійно-дистракційного
остеосинтезу на основі стержнів (Деклараційний патент на винахід № 58274
UA МКИ А 61В17/56, А 61В17/58). Автор особисто брав участь у виконанні
оперативних втручань у якості асистента, проводив курацію, самостійно
прооперував 10 пацієнтів за розробленими методиками.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідались на
науково-практичній конференції, присвяченій 75-річчю кафедри
травматології та ортопедії ХМАПО (Харків, 2001), на науково-практичній
конференції дитячих ортопедів-травматологів Росії (Москва, 2001), XIII
з’їзді ортопедів-травматологів України (Донецьк, 2001), I Обласній
конференції молодих вчених (Харків, 2002), засіданні обласного
товариства ортопедів-травматологів Харкова (777 засідання, 2002).

Публікації за темою дисертації. Основні положення дисертації
опубліковано у 9 друкованих роботах, в тому числі 6 статей у провідних
наукових фахових виданнях , отримано1 деклараційний патент України.

Обсяг та структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, огляду
літератури, п’яти розділів власних досліджень, висновків, списку
використаної літератури і двох додатків. Робота викладена на 152
сторінках машинописного тексту. Містить 26 таблиць, 43 рисунка, список
літератури включає 177 джерел (122 українських авторів та авторів з
СНД, 55 іноземних авторів).

Зміст роботи

Дослідження біомеханічних характеристик стержневого АЗФ для корекції
деформацій кісток передпліччя

Для корекції деформацій та укорочення кісток в ІПХС ім проф. М.І.Ситенка
АМНУ розроблено пристрій для позаосередкового черезкісткового
остеосинтезу, який дозволяє надійно керувати фрагментами кісток
ушкодженої кінцівки, виконувати заміщення дефектів після травм,
запалення, резекцій патологічних зон та проводити білокальне подовження
кісток (Пристрій для позаосередкового остеосинтезу (Деклараційний патент
на винахід № 58274 UA МКИ А 61В17/56, А 61В17/58).

Загальний вигляд стержневого АЗФ подано на рис. 1, 2.

Апарат містить три різьбові штанги (1), три повзуни, кожен з яких
являє собою фігурну планку (2) з циліндричними отворами (3), чотири
стержнеутримувача (4,5). Кожен стержнеутримувач має шийку (6), в якій
виконано різьбовий отвір під фіксуючий болт (7), та планку (8) з
циліндричними отворами (9). Стержнеутримувач (5) замість різьбового
отвору в шийці (6) має різьбовий стержень, який входить в різьбовий
отвір стержнеутримувача (4), з яким він стоїть у парі.

Крайні стержнеутримувачі (4) кріплять до фігурної планки (2) за
допомогою фіксуючих болтів (7) та шайб (10). В циліндричних отворах
планок (8) за допомогою гайок (11) встановлено черезкісткові різьбові
стержні (12).

Рис. 1. Схема компоновки двосекційного стержневого

компресійно-дистракційного АЗФ (пояснення у тексті).

Між стержнеутримувачем (5) та фігурною планкою (2), до якої він
прилягає, встановлено шайбу (13), висоту якої підбирають таким чином,
щоб черезкісткові стержні, що знаходяться в середині пристрою,
розміщувались в одній площині.

Рис. 2. Схема компоновки трьохсекційного стержневого

компресійно-дистракційного АЗФ (пояснення у тексті).

Для виготовлення черезкісткових різьбових стержнів використовують
біологічно інертний матеріал (титановий сплав). В стендових
експериментальних дослідженнях можливостей АЗФ були використані
неліофілізовані нативні кістки передпліччя (променева та ліктьова).
Апарат зовнішньої фіксації по черзі монтували на кожному з рівней кісток
передпліччя відповідно до клінічних ситуацій. На ліктьовій кістці –
верхня третина, середня третина та нижня третина. На променевій кістці –
верхня третина, середня третина та нижня третина. На змонтовану систему
АЗФ на кожному з рівней кісток передпліччя діяла сила від 50 до 200 Н у
процесі подовження через кожні 10 мм (h = 10, 20, 30 и 40 мм), при цьому
кожну ситуацію вивчали тричі з відповідним формуванням протоколів. В
результаті проведених стендових досліджень на моделі кісток передпліччя
біомеханічно обґрунтовані показники, які характеризують жорсткісні
можливості апарата зовнішньої фіксації при лікуванні деформацій кісток
передпліччя та при їх ушкодженні.

В результаті проведених досліджень можливостей АЗФ при лікуванні
переломів та стійких деформацій кісток передпліччя з’ясовано:

1) достатня жорсткість (Кж =198–210 Н/мм) забезпечує високу надійність
та дозовану корекцію впродовж всього процесу лікування незалежно від
величини дистракції;

2) система АЗФ задовольняє вимогам біомеханічних характеристик,
необхідних при лікуванні укорочень та деформацій кісток передпліччя;

3) характеристики системи АЗФ постійні при лікуванні патології будь-якої
локалізації на передпліччі.

Матеріал та методи дослідження. Проведено комплексне обстеження та
лікування 18 пацієнтів віком від 6 до 17 років з деформаціями та
укороченням кісток передпліччя, викликаними доброякісними пухлинами та
диспластичними процесами, з використанням АЗФ, запропонованих автором.

Проаналізовані результати подовження та корекції деформацій
безпосередньо після демонтажу АЗФ та через 2 роки. За матеріалами
архівів виявлені історії хвороб 17 пацієнтів з деформаціями та
укороченням кісток передпліччя, викликаними доброякісними пухлинами та
диспластичними процесами, яким проводили корекцію з використанням
спицевих АЗФ (апарат Ілізарова).

Цім пацієнтам було виконано 39 оперативних втручань на 26 кістках
сегмента з використанням спицевих компресійно-дистракційних апаратів
зовнішньої фіксації.

Проведено порівняльний аналіз результатів, кількості ускладнень та
помилок при використанні стержневих та спицевих АЗФ.

В процесі лікування пацієнтів дитячого віку з укороченнями та
деформаціями кісток передпліччя, викликаних доброякісними пухлинними та
диспластичними процесами, були розроблені схеми корекції, вивчені
можливості АЗФ на основі стержнів для корекції деформацій та укорочення
кісток передпліччя, розроблено оптимальний темп дистракції. Клінічна
апробація показала, що запропонована технологія з використанням
стержневого АЗФ дає можливість проводити незалежну роздільну дозовану
корекцію деформацій.

Застосування стержневих АЗФ

У період з 1997 до 2002 року в дитячій клініці ІПХС проходили лікування
18 пацієнтів з деформаціями та укороченням кісток передпліччя, які були
викликані доброякісними пухлинами та диспластичними ураженнями кісток
передпліччя, з застосуванням стержневих АЗФ.

Таблиця 1

Розподіл пацієнтів, яким проводили оперативне втручання, за походженням
ураження кісток передпліччя

Патологічна форма Хлопчики Дівчата Всього Показн . в %

Екзостозна дисхондроплазія 4 3 7 39%

Фіброзна дисплазія 1 1 2 11%

Фізарні форми хондродисплазії 2 4 6 33%

Хвороба Ольє 1 2 3 17%

Всього 8 10 18 100%

Таблиця 2

Розподіл пацієнтів за статтю і віком, яким проводили оперативне
втручання з застосуванням стержневих АЗФ

Стать пацієнта Вік пацієнта (років) Всього

6-8 8-10 8-12 12-15 15 та більше

Чоловіча 1 1 2 3 1 8

Жіноча

2 2 5 1 10

Всього 1 3 4 8 2 18

Таблиця 3

Розподіл пацієнтів у залежності від укорочення променевої кістки
порівняно до контралатерального сегмента

Величина укорочення (см) 2-4 4-6 6-7 Більше 7

Кількість 5 8 5 2

Середнє укорочення променевої кістки становило 4,5 см.

Таблиця 4

Розподіл пацієнтів у залежності від укорочення ліктьової кістки
порівняно до контралатерального сегмента

Величина укорочення (см) 2-4 4-6 6-7 Більше 7

Кількість 5 7 5 1

Середнє укорочення ліктьової кістки становило 3,9 см.

Результати корекції та подовження кісток передпліччя стержневими АЗФ

За весь період лікування 18 пацієнтам виконано 45 операцій на 38
уражених кістках 21 сегмента передпліччя.

Для об’єктивізації результатів були використані такі показники:
лікувальний індекс (ЛІ), який являє собою відношення терміну лікування
(в днях) до величини подовження (в см). Він був поділений на індекс
дистракції (ІД) та індекс фіксації (ІФ). Оскільки передпліччя –
двокістковий сегмент, нами використовувався загальний лікувальний індекс
для двох кісток (ЗЛІ). Окрім того, було використано індекс кутової
корекції (ІКК), який являє собою відношення терміну лікування до
величини кутової корекції.

p

v

L

N

P

R

T

V

X

t

¤

oooooo

oooooo

???r????????

???r????????

[email protected]&`„7a$

???r??????$?

???r??????$?

– 3,7 см (19%). Загальний лікувальний індекс (ЗЛІ) склав 42 дн/см. У
середньому ЛІ для променевої кістки склав 39 дн/см. При цьому індекс
дистракції склав 9 дн/см, а індекс фіксації – 30 дн/см. ЛІ для ліктьової
кістки склав 44 дн/см. При цьому індекс дистракції склав 9 дн/см, а
індекс фіксації – 35 дн/см. Мінімальна величина ЛІ становила 6 дн/см,
максимальна – 62 дн/см.

Середнє значення індексу кутової корекції (ІКК) для променевої кістки
склало 4 дня на 1( досягнутої корекції, для ліктьової кістки – 4,5 дня
на 1( корекції.

Оцінка анатомічних результатів лікування пацієнтів цієї групи подана в
табл. 5.

Таблиця 5

Оцінка анатомічних результатів корекції деформацій та укорочення кісток
передпліччя стержневими АЗФ

Результат Оцінка

відмінний хороший задовільний незадовільний всього

Безпосередній 14 (77,6%) 2 (11,2%) 2 (11,2%) — 18 (100%)

Віддалений 13 (73,0%) 2 (11,2%) 3(16,8%) — 18 (100%)

Додаткову іммобілізацію після демонтажу апарата знімним ортезом
застосовували у 6 випадках (33% хворих) терміном від 2 до 4 тижнів. Ця
необхідність була обумовлена великим відносним подовженням сегмента (від
28% до 35% від попередньої довжини).

Таблиця 6

Оцінка пронаційно-супінаційних рухів кисті в процесі корекції кісток
передпліччя стержневими апаратами

№ Час нагляду Супінація Пронація

1 До лікування 44( (100%) 48((100%)

2 В процесі лікування 47((107%) 51((106%)

3 Демонтаж апарата 56((127%) 61((127%)

Початковий рівень прийнято за 100%. p ? 0,05.

Для оцінки функціонального результату нами застосовувалась модифікована
система Omer.

– Повний об’єм рухів з подоланням маси кінцівки та повної протидії –
5 балів.

Повний об’єм рухів з подоланням маси кінцівки та часткової протидії – 4
бала.

Повний об’єм рухів з подоланням маси кінцівки – 3 бала.

Активна функція м’язів з частковими рухами в суглобі – 1 бал.

Відсутність ознак функції м’язів – 0 балів.

Для більшої об’єктивності оцінки результатів були вивчені такі
показники:

здатність здійснювати пронаційно-супінаційні рухи в кистьовому суглобі,
яку оцінювали таким чином: повний об’єм рухів – 5 балів; часткові
пронаційно-супінаційні рухи на 50% та більше – 3 бала; відсутність
рухів – 0 балів.

Здатність до опоненції з першим пальцем кисті (від 0 балів до 4, в
залежності від кількості пальців, здатних до опоненції).

Суб’єктивна оцінка функції пацієнтом:

функція достатня – 5 балів,

функція недостатня – 3 бала,

функція відсутня – 0 балів.

Комплексну оцінку функції проводили за сумою балів:

функція задовільна – 5 та більше балів,

помірне порушення функції – 12-14 балів,

надмірне порушення функції – менше 12 балів.

В таблиці 7 відображені функціональні результати корекції деформацій та
укорочень кісток передпліччя з застосуванням стержневих АЗФ.

Таблиця 7

Оцінка функціональних результатів корекції деформацій та укорочення
кісток передпліччя стержневими АЗФ, викликаних доброякісними пухлинними
та диспластичними ураженнями

Результат Оцінка Всього

Повне

відновлення функції кисті Невиражені порушення функції кисті Виражені
порушення функції кисті

Безпосередній 12 (66%) 4 (23%) 2 (11%) 18 (100%)

Віддалений 12 (66%) 6 (34%) — 18 (100%)

Всі ускладнення нами були поділені на легкі (які не впливали на
результат лікування) та тяжкі (які впливали на результат лікування).

Аналіз ускладнень допоміг зробити висновок, що загальна кількість
ускладнень, які виникають при застосуванні для корекції деформацій та
укорочення кісток передпліччя апаратів зовнішньої фіксації на основі
транссегментарно проведених спиць, склала 157,2%, з яких 57,2% склали
ускладнення, що вплинули на результат лікування. Тобто, на кожне
оперативне втручання в середньому відмічалось 1,6 ускладнення. Ця
кількість відповідає середнім показникам розвитку ускладнень за
літературними даними. З аналізу ускладнень, констатованих при
застосуванні стержневих АЗФ, видно, що загальна кількість ускладнень,
які виникають при застосуванні для корекції деформацій та укорочення
кісток передпліччя запропонованої методики, склала 85,8% , з яких лише
17,6% склали ускладнення, які так чи інше чинять вплив на результати
лікування.

Таблиця 8

Порівнювальна оцінка результатів корекції деформацій (значення ЛІ, ЗЛІ)
та укорочення кісток передпліччя у дітей різними видами апаратів
зовнішньої фіксації

Тип АЗФ Величина подовження

см (%) Знач. ЛІ пром.

кістки дн/см. Знач. ЛІ

лікт. кістки

дн/см Знач. ЗЛІ

дн/см

серед. макс. серед. макс. серед. макс. серед. макс.

Апарат

Ілізарова 4,1

(22) 6,8

(38) 41 64 47 67 44 62

Стержневий

АЗФ 4,3

(24) 7,2

(36) 39 62 44 63 42 59

Таблиця 9

Порівнювальна оцінка результатів корекції деформацій (значення ІД, ІФ,
ІКК) та укорочення кісток передпліччя у дітей різними видами апаратів
зовнішньої фіксації

Тип АЗФ Знач. ІД (дн/см) Знач. ІФ (дн/см) Знач. ІКК (дн/1()

серед. макс. серед. макс. серед. макс.

Апарат Ілізарова 10 14 37 55 4,2 4,8

Стержневий АЗФ 9 12 30 51 4 4,8

З таблиці 8 випливає, що при практично однакових подовженнях кісток
передпліччя при застосуванні стержневих АЗФ відмічались менші показники
ЛІ, ЗЛІ, ІКК та їх складових, що вказує на переваги застосування
стержневого АЗФ.

Таблиця 10

Порівняльна оцінка ускладнень, які виникають в процесі подовження та
корекції кісток передпліччя апаратами зовнішньої фіксації різних видів

Тип АЗФ “легкі” “тяжкі” Загальна кількість

Апарат Ілізарова 100,3% 57,2% 157,5%

Стержневі АЗФ 68,2% 17,6% 85,8%

Зниження кількості ускладнень, що виникають при застосуванні стержневих
АЗФ, дозволяє зробити висновок щодо переваги застосування АЗФ на основі
стержнів для корекції деформацій та укорочень кісток передпліччя, які
викликані доброякісними пухлинними та диспластичними процесами у дітей.

ВИСНОВКИ

1. Хірургічне лікування деформацій і укорочень кісток передпліччя, які
викликані доброякісними пухлинними і диспластичними процесами з
порушенням функції верхніх кінцівок, є важливим та складним питанням
сучасної ортопедії.

Аналіз стану проблеми і тенденцій її рішення виявив, що апарати, в яких
в якості опорних елементів використовують транссегментарно проведені
спиці, не дають можливости здійснювати незалежну роздільну фіксацію та
корекцію кожної з кісток сугменту передпліччя. В той же час, стержневі
АЗФ, що використовують за кордоном, не пристосовані для лікування
подібних деформацій.

2. Запропонована методика лікування включає в себе модифіковану систему
дослідження функцій передпліччя та кисті Omer, розроблені варіанти
остеотомії, резекції патологічних осередків, а також систему роздільної
зовнішньої фіксації та корекції фрагментів на базі стержнів, яка
дозволяє здійснити дозовану, багатокомпонентну корекцію деформацій з
зберіганням всіх видів рухів у суглобах оперованої кінцівки.

3. Для вирішення поставлених питань розроблені та запропоновані нові
конструкції АЗФ. Дослідження їх механічних характеристик виявило:

а) параметри жорсткості системи АЗФсклало 198-214 Ньютон/мм, що
забезпечує високу стабільність системи АЗФ протягом всього процесу
лікування;

б) Механічні характеристики запропонованого АЗФ дозволяє забеспечувати
ефективне розтяжіння всіх тканин передпліччя.

4. В процесі були досліджені та систематизовані варіанти деформацій та
укорочення кісток передпліччя при їх ураженнях доброякісними пухлинними
та диспластичними процесами. Виявлено п(ять головних їх типів.Розроблені
та запропоновані схеми корекції всіх варіантів укорочення та деформацій.
Швидкість формування дистракційного регенерату на 1 дн/см, а дозрівання
на 7 дн/см вище, ніж при використанні транссегментарних спицевих
апаратів. Вивчено стан пронаційно-супінаційних рухів кисті до корекції,
в процесі корекції та після демонтажу апарата. Об(єм
пронаційно-супінаційних рухів кисті протягом лікування виріс у
середньому на 27% .

5. Комплексний аналіз результатів корекції деформацій кісток передпліччя
з використанням запропонованого стержневого АЗФ порівняно із спицевими
апаратами (апарати Ілізарова) виявив:

а) у віддаленому періоді (через 2 роки після демонтажу) при застосуванні
стержневих апаратів кількість відмінних результатів на 32% вище;

б) загальна кількість ускладнень після запропонування нових методик
зменьшилась на 73,9%. Ускладнення, що можуть вплинути на результат
лікування склали 17,6% (при застосуванні спицевих апаратів вони складали
57,2%).

в) показники лікувального індексу при застосуванні запропонованих систем
краще в середньому на 2 дн/см, а довжина середнього подовження більше на
2%.

Отримані результати дозволяють рекомендувати запропонований АЗФ до
широкого використання в ортопедії для корекції деформацій і укорочень
кісток передпліччя.

Список робіт, опублікованих за темою дисертації

Хмызов С.А., Тихоненко А.А. Применение стержневых аппаратов внешней
фиксации при травмах и заболеваниях верхних конечностей у детей //
Ортопедия, травматология и протезирование. – 2001. – №2. – С. 81-83.

Особистий внесок автора полягає в клінічному обстеженні, участі в
оперативному лікуванні, ретроспективному аналізі результатів лікування.

Хмызов С.А., Тихоненко А.А. Возможности функциональной реконструкции
предплечья стержневыми аппаратами внешней фиксации у детей // Ортопедия,
травматология и протезирование.–2002.- №1.–С. 38-42.

Особистий внесок автора полягає в участі у розробці способу
функціонального обстеження пацієнтів, участі в оперативному лікуванні.

Хмызов С.А., Тихоненко А.А. Анализ ошибок и осложнений при использовании
аппаратов внешней фиксации для коррекции деформаций костей предплечья //
Ортопедия, травматология и протезирование.–2002.-№4. – С. 28-35.

Особистий внесок автора полягає в ретроспективному аналізі ускладнень та
помилок при використанні різних типів АЗФ.

Тихоненко А.А. Малоинвазивные технологии в реконструктивной хирургии
верхних конечностей //Медицина сегодня и завтра. – 2003. – №1. – С.
114-117.

Хмизов С.О., Тихоненко О.А., Кікош Г.В. Використання нового пристрою для
позаосередкового остеосинтезу в лікуванні ушкоджень і деформацій верхніх
кінцівок // Експериментальна і клінічна медицина. – 2003.-№ 3-4.-С.
179-182.

Особистий внесок автора полягає в участі у розробці пристрою, участі у
розробці способу хірургічного лікування переломів, укорочень та
деформацій кісток верхніх кінцівок з використанням запропонованого АЗФ.

Хмызов С.А., Тихоненко А.А., Кикош Г.В. Технологические особенности
управляемого остеосинтеза с использованием стержневых аппаратов внешней
фиксации //Медицина сегодня и завтра. – 2003. – №4. – С. 138-142.

Особистий внесок автора полягає в участі в оперативному втручанні,
аналізі результатів.

Пристрій для позаосередкового остеосинтезу. Декларац. Пат. 58274 А
(Україна), МКИ А61В 17/56, А61В 17/58 / Хмизов С.О., Тихоненко О.А.
(Україна).-№ 2002118905; Заявлено 08.11.02; Опубл. 15.07.03, Бюл. № 7 //
Пром. власність.-2003.-№ 7.-С.4.25.

Особистий внесок автора полягає в проведенні патентно-інформаційного
пошуку, участі у розробці пристрою, клінічному аналізі результатів.

Хмызов С.А., Тихоненко А.А. Коррекция деформаций костей предплечья,
вызванных экзостозной дисхондроплазией с использованием стержневых
аппаратов внешней фиксации // “Актуальные вопросы детской травматологии
и ортопедии”: Конф. детских травматологов-ортопедов России.- Москва,
2001. – С.216-217.

Особистий внесок автора полягає в клінічному спостереженні, аналізі
результатів лікування пацієнтів.

Хмызов С.А., Тихоненко А.А. Реконструкция предплечья стержневыми
аппаратами при опухолеподобных заболеваниях костей у детей // XIII з’їзд
ортопедів-травматологів України: Збірник наукових праць з’їзду. –
Донецьк, 2002. – С. 357-359.

Особистий внесок автора полягає в клінічному та рентгенологічному
обстеженні, участі в оперативному лікуванні.

Анотація

Тихоненко О.А. Корекція деформацій кісток передпліччя апаратами
зовнішньої фіксації при ураженні пухлинними та диспластичними процесами
у дітей. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за
спеціальністю14.01.21 – травматологія та ортопедія. Інститут патології
хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка АМН України. Харків,
2005.

Дисертація присвячена розробці методик корекції кісток передпліччя при
деформаціях та укороченнях, викликаних доброякісними пухлинними та
диспластичними процесами. Для корекції деформацій та укорочення кісток
передпліччя був запропонований стержневий АЗФ, розроблені методики
оперативного лікування. На підставі біомеханічних та клінічних
досліджень проведено порівняльний аналіз використання запропонованого
АЗФ з використовуваними раніше апаратами, в яких застосовують
транссегментарно проведені спиці (апарат Ілізарова). Клінічна апробація
проведена на 18 хворих, яким було виконано 39 оперативних втручань з
запропонованими стержневими апаратами.

Біомеханічними дослідженнями та клінічними спостереженнями за допомогою
порівняльного аналізу результатів лікування, кількості ускладнень
доведені переваги застосування запропонованих стержневих АЗФ.

Ключові слова: деформація та укорочення кісток передпліччя, стержневий
АЗФ, апарат Ілізарова.

Аннотация

Тихоненко А.А. Коррекция деформаций костей предплечья аппаратами
внешней фиксации при поражении опухолевыми и диспластическими процессами
у детей. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.21 – травматология и ортопедия. Институт патологии
позвоночника и суставов имени профессора М.И. Ситенко АМН Украины.
Харьков, 2005.

Диссертация посвящена разработке новых методик коррекции деформаций и
укорочения костей предплечья, вызванных опухолевыми и диспластическими
процессами у детей.

Проведенный анализ литературы позволил сделать вывод о том, что на
сегодняшний день наиболее перспективным для коррекции деформаций и
укорочений является использование аппаратов внешней фиксации (АВФ).
Однако применение наиболее распространенных аппаратов на базе
транссегментарно проведенных спиц (аппарат Илизарова) на двукостных
сегментах, которым является предплечье, сопряжено с рядом недостатков и
неудобств, таких как невозможность независимой раздельной коррекции и
удлинения каждой из костей предплечья отдельно, большое количество
осложнений. Наиболее часто это травма сосудисто-нервных пучков,
нагноение тканей вокруг спиц вплоть до развития “спицевого”
остеомиелита. Применяющиеся в настоящее время стержневые аппараты менее
громоздки, легче переносятся пациентами. Однако для них характерны такие
недостатки, как снижение стойкости фиксации в процессе удлинения,
ограниченная возможность устранения угловых и торсионных деформаций в
процессе коррекции, отсутствие возможности дозированного удлинения
костей.

В ИППС имени профессора М.И. Ситенко АМНУ был разработан стержневой АВФ
на базе стержней, на него получен Декларационный патент Украины. Данный
аппарат отличается малыми габаритами, высокими репозиционными и
фиксационными характеристиками.

Целью данного исследования явилось обоснование преимущества коррекции
деформаций и укорочений костей предплечья стержневыми АВФ при поражении
доброкачественными опухолями и диспластическими процессами у детей.

Использованы следующие методы исследования – клинический,
рентгенологический, гистологический, биомеханический, статистический.

В лаборатории биомеханики ИППС имени профессора М.И. Ситенко АМНУ было
проведено испытание системы механических свойств системы АВФ на каждом
из уровней костей предплечья.

В результате проведенных исследований возможностей АВФ было
установлено, что применение стержневых АВФ – надежный, безопасный и
малотравматичный метод; малые габариты и вес системы АВФ обеспечивают
хорошую переносимость процесса лечения; достаточная жесткость системы
АВФ обеспечивает высокую надежность сохранения и дозированную коррекцию
на протяжении всего процесса лечения; система АВФ удовлетворяет
биомеханическим требованиям, необходимым при лечении повреждений и
заболеваний костей предплечья; характеристики системы монтажа АВФ
постоянны при лечении патологии любой локализации на сегменте
предплечья, позволяют сохранять все виды движений в суставах конечности.

Клинические исследования проведены у 18 пациентов (39 оперативных
вмешательств).

При коррекции укорочения и деформаций предплечья с использованием АВФ на
основе стержней хорошие и отличные анатомические результаты достигнуты в
ближайшем периоде в 88,8% случаев, в отдаленном периоде – в 84,2%,
полное восстановление функции верхней конечности достигнуто в 66%.

На основании анализа архивных данных было проведено сравнение
результатов коррекции костей предплечья с результатами лечения
пациентами, которым проводили коррекцию при помощи аппаратов на базе
транссегментарно проведенных спиц (аппарата Илизарова).

Сравнительный анализ результатов коррекции показал, что при
использовании для коррекции деформаций и укорочения костей предплечья,
вызванных доброкачественными опухолевыми и диспластическими поражениями,
предложенного стержневого АВФ отмечалось уменьшение лечебного индекса,
увеличение процента хороших и отличных результатов.

В процессе коррекции укорочения и деформаций, вызванных
доброкачественными опухолевыми и диспластическими процесами, общее
количество осложнений при использовании предложенных стержневых АВФ
составило 85,8%, что на 71,4% меньше, чем при использовании аппаратов на
основе спиц.

Таким образом, биомеханическими и клиническими исследованиями были
доказаны преимущества использования стержневых АВФ на предплечье.

Ключевые слова: деформация и укорочение костей предплечья, стержневой
АВФ, аппарат Илизарова.

Summary

Tikhonenko A.A. Forearm bones deformity correction in some tumor and
dysplastic cases by rod apparatus in children’s. – Manuscript.

A thesis for the degree of the candidate of medical sciences in
speciality 14.01.21 – Traumatology and Orthopedics. – Sytenko Institute
of Spine and Joint Pathology of Ukrainian Academy of Medical Sciences.
Kharkiv, 2004.

The thesis deals with corrections of deformities and shortenings of
forearms bones with tumor and displastik injuries. A rod apparatus for
external fixation of the author’s design was used. The analysis of
biomechanical and clinical investigations demonstrates of advantages the
using of rod apparatus above the Ilizarov?s apparatus.

18 patients with deformities and shortenings of forearms bones were
treated by rod apparatus for external fixation (39 operation). The
obtained results make it possible draw a conclusion about advantages of
rod apparatus for corrections of shortening and deformations of forearm
bones with tumor and displastik injuries in children’s.

Key words: shortening and deformations of forearm bones, rod apparatus,
Ilizarov?s apparatus.

PAGE 1

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019