.

Корекційне видалення тимчасових зубів у комплексному ортодонтичному лікуванні тісного положення фронтальних зубів в змінному прикусі (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2383
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

ДМИТРЕНКО МАРИНА ІВАНІВНА

УДК 616.314.9-089.87:616.314.25-089.23

Корекційне видалення тимчасових зубів у комплексному ортодонтичному
лікуванні тісного положення фронтальних зубів в змінному прикусі

14.01.22. – стоматологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Полтава – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українській медичній стоматологічній академії МОЗ
України, м. Полтава (ректор – доктор медичних наук, професор Ждан В.М.).

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Куроєдова Віра Дмитрівна,

Українська медична стоматологічна
академія

МОЗ України, м. Полтава, завідувачка

кафедри післядипломної освіти

лікарів-ортодонтів.

Офіційні опоненти:

– доктор медичних наук, професор Гризодуб Василь Іванович,

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України,

завідувач кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії;

доктор медичних наук, старший науковий співробітник

Дєньга Оксана Василівна, Інститут стоматології АМН України, м. Одеса,

завідувачка відділенням дитячої стоматології та ортодонтії.

Провідна установа: Львівський національний медичний університет

ім. Данила Галицького МОЗ України, кафедра стоматології дитячого віку.

Захист відбудеться “17”травня 2005 р., о 9.00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01 при Українській медичній
стоматологічній академії (36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української медичної
стоматологічної академії за адресою: 36024, м. Полтава, вул. Шевченка,
23.

Автореферат розісланий “7 ”квітня 2005 року.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор
Т.О. Дев’яткіна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. За даними ВООЗ, тенденція збільшення поширеності
зубощелепних аномалій у сучасного населення має всесвітній характер
(Ф.Я.Хорошилкіна, 1999; L. Ramaglia,1999). У дітей різного віку
поширеність зубощелепних аномалій в різних регіонах сягає близько 70-80%
(В.Д. Куроєдова, 1999; О.В Дєньга., Б.Н.Мірчук, 2004; B. Thilander,
2001). Водночас висока потреба в ортодонтичному лікуванні дорослих
(М.Д.Даньков, 2004; T. Ugur, 1998) свідчить про пріоритетність стратегії
профілактичних державних заходів, раннього виявлення та лікування
ортодонтичних порушень (А.В.Алімський, А.І. Хамчишкін 2002; І.В.
Мінаєва, 2002).

У дітей, які знаходяться на ортодонтичному лікуванні, частіше
зустрічається (70,5%) тісне положення фронтальних зубів (С.Х. Хазем,
А.Н.Чумаков 2000, Л.Ф. Каськова, Н.М. Тараненко, 2004). Єдиної думки про
рівень поширеності його в змінному прикусі немає, однак всі автори
відмічають зростання кількості хворих з цією патологією з віком (С.Х.
Хазем, 1999; М.Джарбує, 2000; О. В. Дєньга та ін., 2004; B. Thilander,
2001). Відомо, що у 80-90% дітей тісне положення фронтальних зубів з
періоду змінного прикусу переходить в період постійного (Г.І. Сабліна,
1986).

Хоча тісне положення фронтальних зубів розглядається як фактор ризику
обмежених захворювань крайового пародонта та як причина активізації
утворення зубного каменя (А.В. Цимбалістов та ін., 1998; F.P. Ashley,
L.A.Usiskin, 1999; Т.А. Гнатова, 2004), дані взаємозв‘язку тісного
положення фронтальних зубів із гігієнічним станом порожнини рота та
захворюваннями тканин пародонта досить суперечливі – від 9,54% (Л.Н.
Завойко, І.Г. Чучмай, 1983) до 98% (Є.М. Кузьміна, Т.Б. Простакова, В.М.
Берлінков, 1994).

Вивчення мезіодистальних розмірів тимчасових зубів, як етіологічного
фактору тісного положення постійних фронтальних зубів, в літературі не
висвітлене. Однак, дані з редукції зубощелепної системи сучасної людини
свідчать про зменшення розмірів зубів взагалі (М.Р. Сапін та ін., 2002).

З класичної наукової ортодонтичної літератури (Л.П. Григорьєва, 1995;
Ф.Я.Хорошилкіна, 1999) відомо, що мезіодистальні розміри тимчасових
молярів більші за розміри премолярів, тому просторовий резерв, який
виникає при зміні ширших тимчасових молярів премолярами, усувається за
рахунок мезіальної міграції постійних молярів (E. A. Watanabe, 1999).

В стратегії лікування тісного положення фронтальних зубів в змінному
прикусі створення вільного місця в зубному ряді набуває вирішального
значення (Д.Беннетт, Р. Маклоуин, 2001). З цією метою ряд авторів (Hotz,
1970; Ф.Я.Хорошилкіна та ін., 1979) проводять системне видалення окремих
зубів, інші – зберігають загальну кількість постійних зубів шляхом
розширення щелеп (Ф.С. Аюпова, 1996; М. Джарбуе, 2000; Ф.Ф. Маннанова,
М.В. Галіулліна, 2003).

Використання просторового резерву в лікуванні тісного положення
фронтальних зубів в змінному прикусі методом корекційного видалення
окремих тимчасових зубів в поєднанні із застосуванням ортодонтичних
конструкцій в літературі нам не зустрілось.

Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота є фрагментом ініціативної науково-дослідної роботи Інституту
стоматології АМН України „Удосконалення лікування та профілактики
рецидивів захворювань тканин пародонта та карієсу зубів у осіб із
зниженою неспецифічною резистентністю” (№ державної реєстрації
0104U000866). Автор є безпосереднім виконавцем фрагменту вказаної
науково-дослідної теми.

Мета дослідження – підвищення ефективності лікування дітей із тісним
положенням фронтальних зубів в змінному прикусі методом корекційного
видалення тимчасових зубів із збереженням загальної кількості постійних
зубів і використанням ортодонтичних конструкцій.

Для досягнення мети поставлені такі задачі:

1. Визначити поширеність тісного положення фронтальних зубів в змінному
прикусі.

2. Оцінити стан гігієни порожнини рота та тканин пародонта у дітей із
тісним положенням фронтальних зубів.

3. Визначити мезіодистальні розміри тимчасових зубів та премолярів та
встановити величину просторового резерву після зміни тимчасових молярів
премолярами.

4. Розробити, визначити показання та впровадити в клініку комплексний
метод лікування тісного положення фронтальних зубів в змінному прикусі
із корекційним видаленням тимчасових зубів та збереженням загальної
кількості постійних зубів.

5. Розробити та обґрунтувати на практиці власні ортодонтичні конструкції
для лікування тісного положення фронтальних зубів верхньої та нижньої
щелеп в змінному прикусі після корекційного видалення тимчасових зубів.

Об‘єкт дослідження – тісне положення фронтальних зубів у дітей.

Предмет дослідження – корекційне видалення тимчасових зубів та
використання ортодонтичних конструкцій для підвищення ефективності
лікування дітей із тісним положенням фронтальних зубів в змінному
прикусі.

Методи дослідження. З метою діагностики та контролю за ефективністю
лікування обрані клінічні, одонтометричні, морфометричні,
рентгенологічні методи дослідження та статистичний для аналізу
результатів.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше розроблений, обґрунтований
та впроваджений у клініку комплексний метод лікування тісного положення
фронтальних зубів в змінному прикусі із корекційним видаленням
тимчасових зубів та збереженням загальної кількості постійних зубів.

Розроблені та впроваджені в практику власні знімні та комбіновані
ортодонтичні конструкції для лікування тісного положення фронтальних
зубів верхньої та нижньої щелепи в змінному прикусі після корекційного
видалення тимчасових зубів.

Практичне значення одержаних результатів. Методика запропонованого
комплексного ортодонтичного лікування тісного положення фронтальних
зубів в змінному прикусі власним способом захищена патентом України
(деклараційний патент №68882А). Використання власних ортодонтичних
конструкцій: комбінованого ортодонтичного апарату для нижньої щелепи
(деклараційний патент №63538А), комбінованого ортодонтичного апарату для
верхньої щелепи (деклараційний патент №66681А), ортодонтичних
профілактичних апаратів (деклараційний патент №66682А) дозволяє досягти
потрібної корекції тісного положення фронтальних зубів та забезпечити
підвищення ступеню ефективності лікування та стабільності результату.
Метод упроваджений в практику стоматологічних відділень дитячої
клінічної лікарні №4 Солом‘янського району м.Києва, міської дитячої
стоматологічної поліклініки м.Івано-Франківська, дитячої стоматологічної
поліклініки м.Кременчука (Полтавська область), Золотоношинської
стоматологічної поліклініки (Черкаська область), Охтирської
стоматологічної поліклініки (Сумська область), стоматологічної
поліклініки №4 м.Кривий Ріг (Дніпропетровська область), Слав’янської
стоматологічної поліклініки (Донецька область), дитячої міської
стоматологічної поліклініки м. Полтави та Полтавської обласної клінічної
стоматологічної поліклініки. Результати досліджень використовуються у
навчальному процесі на кафедрі післядипломної освіти лікарів-ортодонтів
Української медичної стоматологічної академії (м.Полтава).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим
дослідженням. Робота проведена на базі клініки кафедри післядипломної
освіти лікарів-ортодонтів Української медичної стоматологічної академії.
Автор особисто провела інформаційний пошук, вивчила і проаналізувала
літературні джерела з обраної теми, здійснила клінічні, морфометричні,
одонтометричні дослідження, аналіз ортопантомограм, статистичну обробку
отриманих даних, наукове узагальнення й аналіз результатів і разом із
науковим керівником сформулювала наукові висновки та практичні
рекомендації. Опубліковані наукові праці мають рівну частку
науково-практичної участі кожного співавтора.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи
доповідались та обговорювались на обласній науково-практичній
конференції „Сучасні аспекти профілактики стоматологічних захворювань у
дітей” (м. Полтава, 2002), ІІ міжнародній конференції „Актуальні
проблеми ортодонтії” (м. Львів, 2002), Всеукраїнській
навчально-методичній та науково-практичній конференції „Стан і проблеми
підготовки лікарів-стоматологів у сучасних соціально-економічних умовах”
(м. Полтава, 2003), обласній науково-практичній конференції „Основні
аспекти виконання програми профілактики і лікування стоматологічних
захворювань на 2002-2007 роки в Полтавській області” (м. Полтава, 2003),
науково-практичній конференції лікарів-інтернів, магістрів та клінічних
ординаторів „Актуальні питання клінічної медицини” (м. Полтава, 2004), V
міжнародній медичній конференції студентів і молодих вчених (м.
Дніпропетровськ, 2004), міжнародній науково-практичній конференції
молодих вчених „Вчені майбутнього” (м. Одеса, 2004), ІІ (ІX) з‘їзді
Асоціації стоматологів України (м. Київ, 2004).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових робіт: 4
– у наукових журналах, ліцензованих ВАК України. Отримано чотири патенти
України на винахід за темою дисертаційної роботи.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 182 сторінках
комп‘ютерного тексту і складається із вступу, огляду літератури, опису
об‘єктів та методів дослідження, розділу власних досліджень, обговорення
отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку
використаної літератури, який містить 204 джерела (з яких 137 –
кирилицею, 67 – латиницею), трьох додатків. Робота ілюстрована 44
таблицями та 61 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Об’єкти та методи досліджень. Для аналізу поширеності тісного положення
фронтальних зубів в залежності від віку, групи здоров‘я, виду прикусу та
статі проведене обстеження 972 дітей віком 6-12 років (серед них 457
хлопчиків та 515 дівчаток) у школах м. Полтави. Всі діти були
розподілені на вікові групи (по роках).

Клінічне обстеження дітей здійснювали за загальновідомою методикою.
Морфометричний стан прикусу оцінювався у трьох площинах. Визначали форму
зубного ряду верхньої та нижньої щелепи. Особливу увагу звертали на
вивчення розміщення фронтальних зубів у сагітальній, вертикальній і
горизонтальній площинах та оцінювали ступінь тяжкості тісного положення
фронтальних зубів (Н.Г. Снагіна, 1983). Оцінку патології прикусу
визначали за класифікацією Енгля для порівняння одержаних результатів із
світовими літературними даними.

У 384 обстежених дітей 6-11 років (49,48% хлопчиків та 50,52% дівчаток)
визначений стан тканин пародонта та гігієни ротової порожнини.
Гігієнічний стан ротової порожнини оцінювали за допомогою індексу
гігієни J.C. Green, J.R. Vermillion. Наявність запальних процесів ясен
визначена за допомогою папілярно-маргінально-альвеолярного індексу (РМА)
в модифікації Parma.

Одонтометричне дослідження тимчасових зубів проведене у 155 дітей
Полтавської області з різними видами прикусу. На 310
контрольно-діагностичних моделях вимірювали мезіодистальні розміри
коронок верхніх та нижніх тимчасових зубів. Всього проведено 4788
вимірів за допомогою електронного штангенциркуля (ТИП ШЦЦ-|-150-0,01) з
точністю вимірів до 0,01 мм. Для розрахунків використовували середні
дані вимірювань. Одонтометричне дослідження премолярів проведено в 222
дітей на 240 контрольно-діагностичних моделях та в 102 дітей
безпосередньо в порожнині рота. Всього проведено 4518 вимірів.

Проаналізовані ортопантомограми щелеп у 61 дитини 7-11 років із тісним
положенням фронтальних зубів. Оцінені 17 показників, серед яких особливу
увагу приділяли: комплектності зачатків постійних зубів (адентія,
надкомплектні зуби); ступеню резорбції коренів тимчасових зубів;
наявності кортикальної пластинки над зачатками премолярів; ступеню
формування (Т.А. Точиліна, 1985) та симетричності мінералізації зачатків
зубів. Вимірювали величини нижньощелепних кутів, довжину гілок нижньої
щелепи, порівнювали проекційні розміри бокових сегментів та гілок
нижньої щелепи правої і лівої сторони та за величиною нижньощелепного
кута визначали три типи росту щелепних кісток (C. Zaschke, P. M.
Schoepf, 1975; A. Vcihlenkamp, H.G. Serg, 1990; R. Reinhardt, W.
Reinhard, 2001).

Всього визначено 4087 показників, з яких – 3843 якісних та 244
кількісних.

Проведене ортодонтичне лікування 83 дітей із тісним положенням
фронтальних зубів віком 7-11 років. В основну групу увійшли 52 дитини,
яким проводили лікування запропонованим нами способом із корекційним
видаленням тимчасових зубів та збереженням загальної кількості постійних
зубів. За видом застосованої ортодонтичної конструкції основна група
дітей складалась із двох підгруп: у І підгрупі застосовувався знімний
апарат власної конструкції (40 апаратів), у ІІ підгрупі – комбінований
апарат власної конструкції (29 апаратів). Контрольну групу склала 31
дитина, що лікувались традиційно із застосуванням знімних однощелепових
ортодонтичних апаратів з гвинтами (40 апаратів). Всього виготовлено 109
апаратів.

Запропонований спосіб лікування тісного положення фронтальних зубів в
період змінного прикусу складається із корекційного видалення тимчасових
молярів і апаратурного лікування за допомогою власних знімних (рис.1) та
комбінованих (рис.2) ортодонтичних конструкцій.

Рис. 1. Знімні ортодонтичні апарати для нижньої щелепи (А) та верхньої
щелепи (Б) :

1 – пластмасова базисна пластинка;

2- пластмасові розпірки в ділянці корекційно видалених

тимчасових молярів;

3 – ортодонтичний гвинт;

4 – круглі одноплечі кламери на тимчасові ікла;

5 – круглі одноплечі кламери на перші постійні моляри.

Рис. 2. Комбіновані ортодонтичні апарати.

А – для нижньої щелепи: Б – для верхньої щелепи:

попарно спаяні металеві кільця

(коронки) на 46, 85 та 75, 36 зуби; 1- попарно спаяні металеві
кільця

(коронки) на 16, 55 та 65, 26 зуби;

2- горизонтальні трубки; 2- горизонтальні трубки;

3- лінгвальна дуга; 3- піднебінна дуга;

4- центральний U-подібний активний

вигин; 4- центральний U – подібний

активний вигин;

5- вестибулярна дуга. 5- вестибулярна дуга;

6- круглі одноплечі кламери на 53, 63;

7- U-подібні активні вигини кламерів.

Недостатність місця для фронтальних зубів компенсується використанням
просторового резерву, який створює різниця розмірів тимчасових молярів
та премолярів, і ростом щелеп за рахунок дії ортодонтичних апаратів та
прорізування постійних зубів. За показаннями пацієнтам додатково
призначали пальцевий масаж альвеолярного відростку в ділянці фронтальних
зубів, логопедичні вправи та амбулаторну хірургічну корекцію при
вкорочених вуздечках язика, верхньої та нижньої губи, мілкому присінку
порожнини рота.

Вибір конструкції ортодонтичного апарату проводився індивідуально з
урахуванням супутньої ортодонтичної патології. Додатково в конструкції
знімних апаратів, залежно від показань, вводили накушувальну, похилу
площини, оклюзійні накладки або інші елементи. У комбінованих
ортодонтичних апаратах використовували металеві коронки (в разі
необхідності роз‘єднання прикусу) або кільця, які не порушували змикання
зубів. Незнімні конструкції виготовляли за умови, що корені постійного
зуба сформовані більше 1/2, а корені тимчасового зуба резорбовані менше
1/2 (М.Я.Алімова, 2000). Запропоновані апарати можуть бути активно
діючими або профілактичними для збереження місця до прорізування
премолярів та іклів.

Морфометричний стан прикусу оцінювали традиційними методами.
Спеціальними методами проводили оцінку положення різців за індексом
Little, якому сучасні європейські дослідники надають перевагу в оцінці
скупченості зубів (A.F. Paul Greatrex та ін., 2002; D.L. Destang,
W.J.S. Kerr, 2003; A.M.Tran та ін., 2003). Вважали індекс Little як
ідеальний – 0-0,9 мм; мінімальний – 1-3,9 мм; помірний – 4-6,9 мм;
важкий – 7-9,9 мм; дуже важкий – більше 10 мм. Визначали глибину зубної
дуги за A.F. Paul та ін. (2002) та довжину зубної дуги за E.M.Richardson
and Jane S. Gormley (1998).

В основній групі проведена морфометрія 312 контрольно-діагностичних
моделей щелеп до лікування, в динаміці лікування (через 2 місяці) та
після закінчення активного періоду. Всього проведено 8019 вимірів. В
контрольній групі проведена морфометрія 186 контрольно-діагностичних
моделей до та після закінчення активного періоду лікування. Всього
проведено 1603 виміри.

Отримані кількісні показники обробляли методами математичної статистики.
Вірогідність відмінностей отриманих результатів визначалася для
параметричних показників за допомогою t-критерію Стьюдента, для
непараметричних – за критерієм U Манна-Уїтні. Для аналізу взаємозв’язків
кількісних параметрів розраховували коефіцієнт парної кореляції r
Пірсона; непараметричних – критерій кореляції ? Кендала. Обчислення
проводили на персональному комп’ютері IBM PC Pentium IV із використанням
програм “Statistica for Windows. Version 5.0” та “SPSS for Windows.
Release 8.0”.

Результати дослідження та їх обговорення. Серед обстежених (972 дитини)
відмічено тісне положення фронтальних зубів у 39,81% (387 дітей).
Ізольовано на верхній щелепі ця патологія зустрічалась у 6,06% (59
дітей), на нижній щелепі – у 20,04% (195 дітей), тобто у 3,3 рази
частіше. Одночасно на верхній та нижній щелепах тісне положення
фронтальних зубів спостерігалось у 13,67% (133 дитини).

Встановлено, що на верхній щелепі тісне положення фронтальних зубів І
ступеня тяжкості мало місце у 33,85% дітей, ІІ ступеня тяжкості – у
45,83% дітей, ІІІ ступеня тяжкості – у 17,19% дітей, ІV ступеня тяжкості
– у 3,13% дітей. Ступінь тяжкості тісного положення фронтальних зубів
на нижній щелепі був приблизно однаковий: І – у 35,67% дітей, ІІ – у
39,94% дітей, ІІІ – у 20,73% дітей, ІV – у 3,66% дітей.

При патології прикусу І класу за Енглем найбільш поширений ІІ ступінь
тісного положення фронтальних зубів, який в середньому складає 43,22%.
При патології ІІ та ІІІ класу за Енглем ступінь тяжкості збільшувався.
При чому при порушеннях ІІ класу за Енглем ці зміни більш виражені на
нижній щелепі, а у дітей з патологією прикусу ІІІ класу за Енглем – на
верхній щелепі.

Тісне положення фронтальних зубів однаково часто зустрічалось як у
ранньому (40,44%), так і у пізньому періоді змінного прикусу (41,07%). У
цьому віці можлива саморегуляція лише І ступеня тяжкості тісного
положення фронтальних зубів, ІІ ступінь тяжкості з віком майже не
змінюється. Тяжкий (ІІІ-ІV) ступінь тяжкості значно зростає від раннього
до пізнього періоду змінного прикусу. На верхній щелепі в 2,16 рази, на
нижній – в 1,7 рази в порівнянні з раннім періодом змінного прикусу. В
залежності від статі визначена тенденція зберігається. У дівчаток та
хлопчиків тісне положення фронтальних зубів частіше спостерігалось на
нижній щелепі. У структурі тісного положення фронтальних зубів на обох
щелепах найбільша питома вага ІІ ступеня тяжкості. З віком
спостерігається тенденція до погіршення клінічної картини – збільшення
хворих з тісним положенням фронтальних зубів ІІІ-ІV ступеню тяжкості.

Статистично достовірної різниці в поширеності тісного положення
фронтальних зубів в залежності від групи здоров‘я не виявлено
(вірогідний показник за методом Манну – Уітні (р(М) >0,05).

Знайдений прямий кореляційний зв‘язок між індексом гігієни та тісним
положенням фронтальних зубів (непараметричний критерій ? Kendall
Correlations вірогідний – p?’?>

p

O

O

$

O

$

O

·R?e?e?v?x?uoeuoeuoeuoeuoeuoeuoeuoeuoeuoeuoeuoeuoenoenoeuoeuoeeoeaoeaoea
oeaoenoenoeaoeaoeUoeuoeOoeaoeaoeaoeaoeOoeaoeaoeaoeaoeeIoeU

$

O

$

O

ph

$

O

$

O

$

O

мірів премолярів склали для 15,25 зубів – 6,665±0,024 мм; 14,24 зубів –
6,889±0,217 мм; 34,44 зубів – 6,894±0,197мм; для 35,45 зубів –
7,073±0,235 мм. Відмічено, що при патології прикусу ІІ класу за Енглем
розміри верхніх премолярів достовірно більші, ніж при патології прикусу
І та ІІІ класу за Енглем.

На підставі проведених комплексних одонтометричних досліджень нами
вперше встановлена величина достовірної парної різниці мезіодистальних
розмірів тимчасових молярів верхньої та нижньої щелепи та відповідних їм
премолярів. Середня величина просторового резерву після зміни тимчасових
молярів премолярами становить, за нашими даними, на верхній щелепі 5,31
мм, на нижній щелепі 8,12 мм, а відповідно Vetzel (1932) – 5,40 мм та
9,10 мм. „Великий додатковий простір”, як показують цифри, за 70 років
(1932 – 2004) скоротився.

За аналізом ортопантомограм у дітей із тісним положенням фронтальних
зубів встановлено майже у половини (49,18% дітей) нейтральний тип росту
щелеп, у 27,86% – горизонтальний тип росту. Вертикальний та комбінований
тип росту щелеп зустрічались однаково часто (по 11,48%).

Результати аналізу ортопантомограм враховували при проведенні
корекційного видалення тимчасових молярів, яке виконували за умови, що
розвиток зубощелепної системи відповідає віковій нормі, зачатки
премолярів знаходяться в направленні прорізування, вірно співвідносяться
з тимчасовими зубами та відмічаються на стадії формування кореня.

Корекційне видалення тимчасових зубів проводили з урахуванням супутньої
ортодонтичної патології. При прогнатичному прикусі проводили корекційне
видалення тимчасових зубів на верхній щелепі, при прогенічному – на
нижній щелепі, одностороннє корекційне видалення тимчасових зубів
виконували, коли не співпадали середні лінії між верхніми та нижніми
різцями та середньою лінією обличчя.

До лікування дітей із тісним положенням фронтальних зубів верхньої
щелепи у 20 дітей контрольної групи мінімальний індекс Little
спостерігався у 6 (30%) дітей, помірний – у 11 (55% дітей) та важкий – у
3 (15%) дітей. Серед 21 дитини основної групи у І підгрупі мінімальний
індекс Little відмічено у 9 (42,86%) дітей, помірний – у 11 (52,38%)
дітей, важкий – у 1 (4,76%). У 10 дітей ІІ підгрупи виявлено мінімальний
індекс Little у 3 (30,00%) дітей, помірний –у 5 (50,00%), важкий – у 1
(10%), дуже важкий – у 1 (10%) дитини.

В результаті лікування дітей із тісним положенням фронтальних зубів
верхньої щелепи нормалізація розміщення фронтальних зубів спостерігалася
у контрольній групі в середньому через 15,02±1,03 місяців, у основній
групі: І підгрупа (знімний апарат) – через 7,23±0,32 місяці, ІІ підгрупа
(комбінований апарат) – через 4,73±0,35 місяців.

Тобто, у дітей, яким проводили лікування тісного положення фронтальних
зубів верхньої щелепи розробленим методом із корекційним видаленням
тимчасових зубів із застосовуванням знімного апарату власної
конструкції, спостерігалося скорочення середнього терміну лікування в 2
рази в порівнянні з дітьми контрольної групи (різниця статистично
вірогідна). Найбільше скорочення середнього періоду лікування досягнуто
в дітей, яким застосовували запропонований метод із використанням
комбінованого апарату – в 3 рази в порівнянні з дітьми контрольної групи
(різниця статистично вірогідна). Середній термін активного лікування
тісного положення фронтальних зубів верхньої щелепи власними
комбінованими конструкціями скорочений в 1,5 рази в порівнянні із
використанням власних знімних конструкцій.

До лікування дітей із тісним положенням фронтальних зубів нижньої
щелепи в 20 дітей контрольної групи мінімальний індекс Little
спостерігався у 6 (31,57%) дітей, помірний – у 9 (47,37% дітей), важкий
– у 2 (10,53%) та дуже важкий – у 2 (10,53%) дітей. Серед 19 дітей І
підгрупи основної групи мінімальний індекс Little відмічено у 11
(57,89%) дітей, помірний – 7 (36,85%) дітей, важкий – 1 (5,26%) дитини.
У 19 дітей ІІ підгрупи виявлено мінімальний індекс Little у 8 (42,10%),
помірний –7 (36,84%) дітей, важкий –2 (10,53%) дітей, дуже важкий – у 2
(10,53%) дітей.

В результаті лікування дітей із тісним положенням фронтальних зубів
нижньої щелепи нормалізація розміщення фронтальних зубів у контрольній
групі спостерігалася в середньому через 13,14±0,92 місяці, у основній
групі: І підгрупа – через 6,36±0,38 місяці, ІІ підгрупа – через
4,49±0,20 місяців.

Тобто, у дітей, яким проводили лікування тісного положення фронтальних
зубів нижньої щелепи розробленим методом із корекційним видаленням
тимчасових зубів із застосуванням знімного апарату власної конструкції,
спостерігалося скорочення термінів лікування в середньому в 2 рази у
порівнянні з дітьми контрольної групи (різниця статистично вірогідна).
Найбільше скорочення середнього періоду лікування досягнуто у дітей,
яким застосовували запропонований метод з використанням комбінованого
апарату: в 2,9 рази у порівнянні з дітьми контрольної групи (різниця
статистично вірогідна).Середній термін активного лікування тісного
положення фронтальних зубів нижньої щелепи комбінованими конструкціями
скорочений в 1,4 рази у порівнянні використанням власних знімних
конструкцій.

Таким чином, у дітей, яким проводили лікування тісного положення
фронтальних зубів розробленим методом із корекційним видаленням
тимчасових зубів спостерігали скорочення середнього терміну лікування в
2,45 рази в порівнянні з дітьми контрольної групи.

Найбільше скорочення періоду лікування досягнуто у дітей, яким
застосовували запропонований спосіб з використанням власних комбінованих
апаратів: в середньому в 1,45 рази у порівнянні із знімними
конструкціями.

Аналіз морфометричних змін за активний період лікування тісного
положення фронтальних зубів верхньої та нижньої щелеп показав збільшення
трансверзальних розмірів верхньої та нижньої щелеп у дітей обох груп та
зменшення індексу Little до ідеальних показників (p0,05) .

За однаковий проміжок часу при лікуванні запропонованим методом із
використанням комбінованих апаратів зміни у фронтальній ділянці
відбувалися швидше. Так, через 2 місяці від початку лікування тісного
положення фронтальних зубів верхньої щелепи при використанні
комбінованих апаратів індекс Little зменшився в 1,25 рази у порівнянні з
І підгрупою, а довжина фронтальної ділянки збільшилась у 3,4 рази у
порівнянні з дітьми, у яких застосовували знімні апарати. Поступова
нормалізація положення фронтальних зубів поєднувалась із збільшенням
ширини верхньої щелепи. Через 2 місяці від початку лікування тісного
положення фронтальних зубів нижньої щелепи в дітей ІІ підгрупи
спостерігався нижчий ступінь Little (вірогідний показник за методом
Манну – Уітні – р(М) >0,05), а середня довжина фронтальної ділянки
нижньої щелепи збільшилась у 2,5 рази у порівнянні з І підгрупою.

Віддалені результати застосування методу ортодонтичного лікування
тісного положення фронтальних зубів в змінному прикусі із корекційним
видаленням тимчасових зубів спостерігали протягом 6-12 місяців.
Рецидивів аномалії не виявлено.

В клінічну практику впроваджено власний ефективний комплексний метод
лікування дітей із тісним положенням фронтальних зубів в змінному
прикусі, який дозволив зберегти загальну кількість постійних зубів,
звільнити місце для прорізування премолярів та іклів, нормалізувати
сагітальні та трансверзальні розміри щелеп та положення різців, зберегти
глибину зубної дуги. При лікуванні в короткі строки недостатність місця
для фронтальних зубів компенсується використанням просторового резерву,
який створює різниця розмірів тимчасових молярів та премолярів, і ростом
щелеп за рахунок дії ортодонтичних апаратів та прорізування постійних
зубів.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі науково обґрунтована та практично підтверджена
доцільність застосування запропонованого методу комплексного
ортодонтичного лікування дітей із тісним положенням фронтальних зубів в
змінному прикусі із корекційним видаленням тимчасових зубів та
збереженням загальної кількості постійних зубів.

1. Поширеність тісного положення фронтальних зубів у 6-12 річних дітей
м.Полтави становить в середньому 39,81%. На нижній щелепі тісне
положення фронтальних зубів відмічається в 3,3 рази частіше, ніж на
верхній. Патологія важкого ступеня тяжкості тісного положення
фронтальних зубів з віком зростає на нижній щелепі в 1,74 рази, на
верхній щелепі – в 2,16 рази.

2. Зубощелепні аномалії, ускладнені тісним положенням фронтальних зубів,
у 42,51% поєднувались із ознаками запалення ясен. Встановлено прямий
кореляційний зв‘язок між індексом РМА та тісним положенням фронтальних
зубів (p?0,001). Поганий індекс гігієни в дітей із тісним положенням
фронтальних зубів відмічений у 2,62 рази частіше, ніж у дітей з
фізіологічним прикусом та в 2,19 рази частіше, ніж у дітей з порушеннями
прикусу без тісного положення фронтальних зубів (показники різниці між
цими групами вірогідні).

3. Встановлені в дітей м. Полтави та Полтавської області середні
мезіодистальні розміри тимчасових зубів (55, 65 зубів – 8,916±0,032 мм;
54, 64 – 7,041±0,027 мм; 53, 63 – 6,778±0,030 мм; 52, 62 – 5,211±0,044
мм; 51, 61 – 6,337±0,096 мм; 71, 81– 4,072±0,083мм; 72, 82 –
4,554±0,075мм; 73, 83 – 6,081±0,039 мм; 74, 84 – 7,725±0,036 мм; 75, 85
– 9,744±0,031мм) та премолярів (15, 25 зубів – 6,665±0,024 мм; 14, 24 –
6,889±0,217 мм; 34, 44 – 6,894±0,197 мм; 35, 45 – 7,073±0,235 мм).
Визначена середня достовірна величина просторового резерву при зміні
тимчасових молярів премолярами (на верхній щелепі – 5,31 мм; на нижній
щелепі – 8,12 мм), яку використали для лікування тісного положення
фронтальних зубів.

4. Розроблений метод комплексного лікування тісного положення
фронтальних зубів із корекційним видаленням тимчасових зубів, що
дозволяє зберегти загальну кількість постійних зубів завдяки
просторовому резерву при зміні тимчасових молярів премолярами та
скоротити середній термін лікування в 2,45 рази в порівнянні з
лікуванням без корекційного видалення тимчасових зубів.

5. Для лікування тісного положення фронтальних зубів верхньої та нижньої
щелеп із корекційним видаленням тимчасових зубів науково обґрунтовані,
розроблені та апробовані на практиці власні ортодонтичні конструкції.
Середній термін активного лікування тісного положення фронтальних зубів
верхньої та нижньої щелеп комбінованими конструкціями скорочений в 1,45
рази в порівнянні із знімними конструкціями.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

В стоматологічну практику для покращення лікування дітей із тісним
положенням фронтальних зубів в змінному прикусі рекомендується
комплексний метод із корекційним видаленням тимчасових зубів та
застосуванням власних ортодонтичних конструкцій, що дозволяє зберегти
загальну кількість постійних зубів.

1. Лікування дітей із тісним положенням фронтальних зубів рекомендується
починати у першій половині змінного прикусу.

2. Запропонований комплексний метод лікування тісного положення
фронтальних зубів складається з корекційного видалення перших або других
тимчасових молярів та апаратурного лікування.

3. Для апаратурного лікування тісного положення фронтальних зубів
пропонуються знімні та комбіновані власні конструкції на верхню та нижню
щелепи, що дозволяє використати просторовий резерв при зміні тимчасових
молярів премолярами.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Дмитренко М.І. Аналіз ортопантомограм дітей із тісним положенням
фронтальних зубів (ТПФЗ) // Вісник стоматології. – 2004. – №4(45). –
С.55-57.

2. Дмитренко М.І. Реакція пародонту на скупченість зубів у дітей //
Вісник стоматології. – 2004. – №3(44). – С.60-61.

3. Куроєдова В.Д., Дмитренко М.І. Сучасні тенденції зміни розмірів
зубів тимчасового прикусу // Вісник стоматології. – 2004. – №1(42). –
С.65-67.

4. Куроєдова В.Д., Дмитренко М.І. Комбінований ортодонтичний апарат для
лікування тісного положення фронтальних зубів нижньої щелепи у змінному
прикусі // Вісник стоматології. – 2004. – №2(43). – С.60-62. Дисертантом
проведені клінічні дослідження, обробка та аналіз результатів.

5. Пат. № 68882 А Україна, А61С7/00. Спосіб ортодонтичного лікування
скупченості фронтальних зубів у змінному прикусі: Деклараційний патент
України 68882 А Україна, А61С7/00 /В.Д. Куроєдова; М.І. Дмитренко;
Українська медична стоматологічна академія (UA). – №20031110293; Заявл.
14.11.2003; Опубл. 16.08.2004; Бюл. №8.- С. 4.47. Здобувачем виконано
збір та аналіз даних щодо аналогу та прототипу заявленого способу
лікування, виконано огляд літератури та патентно-інформаційне
дослідження, а також лікування та статистичну обробку результатів
клінічного дослідження, оформлення патентної документації.

6. Пат. №63538 А Україна, А61С7/00. Комбінований ортодонтичний апарат:
Деклараційний патент України 63538 А Україна, А61С7/00 /В.Д.Куроєдова,
М.І. Дмитренко; Українська медична стоматологічна академія (UA). –
№2003043924; Заявл. 29.04.2003; Опубл. 15.01.2004; Бюл. №1.- С. 4.42.
Особистий внесок здобувача полягає в аналізі літературних джерел,
лікуванні й аналізі отриманих результатів, описанні винаходу та
оформленні заявки.

7. Пат. №66682 А Україна, А61С7/00. Ортодонтичний профілактичний апарат:
Деклараційний патент України 66682 А Україна, А61С7/00 /В.Д.Куроєдова,
М.І. Дмитренко; Українська медична стоматологічна академія (UA). –
№2003098437; Заявл.12.09.2003; Опубл.17.05.2004; Бюл. №5.- С. 4.14-4.15.
Дисертанту належить аналіз літературних джерел, лікування й аналіз
отриманих результатів, оформлення патентної документації.

8. Пат. №66681 А Україна, А61С7/00. Комбінований ортодонтичний апарат:
Деклараційний патент України 66681 А Україна, А61С7/00 /В.Д.Куроєдова,
М.І. Дмитренко; Українська медична стоматологічна академія (UA) –
№2003098436; Заявл.12.09.2003; Опубл.17.05.2004; Бюл. №5.- С. 4.14.
Здобувачем виконано аналізі літературних джерел, лікування й аналіз
отриманих результатів, описання винаходу та оформлення заявки.

9. Куроєдова В.Д., Дмитренко М.І. Сучасні методи профілактики
зубощелепних аномалій і деформацій // Світ ортодонтії (додаток до
журналу “Сучасна стоматологія”). – 2003. – №1(4). – С. 6-9. Дисертантом
проведені клінічні дослідження та аналіз літературних джерел .

10. Куроєдова В.Д., Дмитренко М.І. Комбінований апарат власної
конструкції для ортодонтичного лікування тісного положення фронтальних
зубів (ТПФЗ) верхньої щелепи у змінному прикусі // Дентальные
технологии. – 2004. – №2(16). – С.60-61. Дисертантом проведені клінічні
дослідження, обробка та аналіз результатів.

11. Куроєдова В.Д., Дмитренко М.І. Комплексне лікування тісного
положення фронтальних зубів у змінному прикусі із збереженням загальної
кількості постійних зубів // Сб. науч. тр. „Вопросы экспериментальной и
клинической стоматологии.” – Харьков: ХГМУ, 2004. – Вып. 8. – С. 92-93.
Дисертантом проведені клінічні дослідження, обробка та аналіз
результатів.

12. Куроедова В.Д., Дмитренко М.И. Эффективность собственного способа
лечения тесного положения фронтальных зубов в сменном прикусе //
Ортодонтический реферативный журнал. – 2004. – №3. – С. 78-79.
Дисертантом проведено ортодонтичне лікування дітей з тісним положенням
фронтальних зубів, аналіз безпосередніх та віддалених результатів
лікування.

13. Куроєдова В.Д., Дмитренко М.І. Нові дані щодо виникнення скупченості
фронтальних зубів у сучасних дітей // Матеріали ІІ (ІX) з‘їзду Асоціації
стоматологів України. – Київ: Книга плюс, 2004. – С. 467-468.
Дисертантом проведені одонтометричні дослідження премолярів, обробка та
аналіз результатів.

14. Дмитренко М.І. Розповсюдженість тісного положення фронтальних зубів
(ТПФЗ) у змінному прикусі // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.
„Епідеміологія основних стоматологічних захворювань”. –
Івано-Франківськ, – 2004. – С.38. Дисертантом визначена поширеність
тісного положення фронтальних зубів в змінному прикусі, обробка та
аналіз результатів.

15. Дмитренко М.І. Біометрична динаміка щелеп при ортодонтичному
лікуванні власним способом тісного положення фронтальних зубів (ТПФЗ) у
змінному прикусі // Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених
„Вчені майбутнього”. – Одеса: Одеський держ. мед. ун-т, 2004. – С. 139.
Дисертантом проведені клінічні дослідження, морфометричні вимірювання на
контрольно-діагностичних моделях, обробка та аналіз результатів.

16. Дмитренко М.І. Поширеність тісного положення фронтальних зубів
(ТПФЗ) у школярів залежно від групи здоров‘я // Тези доп. наук.-практ.
конф. лікарів-інтернів, магістрів та клінічних ординаторів „Актуальні
питання клінічної медицини”. – Полтава, 2004. – С.19. Дисертантом
виконано обстеження дітей та визначена поширеність тісного положення
фронтальних зубів в змінному прикусі залежно від групи здоров‘я,
проведені обробка та аналіз результатів.

АНОТАЦІЯ

Дмитренко М.І. „Корекційне видалення тимчасових зубів у комплексному
ортодонтичному лікуванні тісного положення фронтальних зубів в змінному
прикусі” – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за
спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Українська медична
стоматологічна академія МОЗ України, Полтава, 2005.

У дисертації визначена поширеність та узагальнені особливості клінічної
картини тісного положення фронтальних зубів. Науково обґрунтована та
підтверджена практично доцільність застосування запропонованого методу
лікування тісного положення в змінному прикусі із корекційним видаленням
тимчасових зубів та збереженням загальної кількості постійних зубів.
Доведено, що корекційне видалення тимчасових зубів дозволяє скоротити
середній термін активного лікування в 2,45 рази у порівнянні із
традиційним методом розширення щелеп та зберегти загальну кількість
постійних зубів завдяки просторовому резерву при зміні тимчасових
молярів премолярами, з урахуванням росту щелеп при дії ортодонтичних
апаратів власної конструкції. Середній термін активного лікування
тісного положення фронтальних зубів верхньої та нижньої щелеп
комбінованими конструкціями скорочений в 1,45 рази у порівнянні із
знімними конструкціями.

Ключові слова: діти; змінний прикус, тісне положення фронтальних зубів,
корекційне видалення тимчасових зубів, власні ортодонтичні апарати.

АННОТАЦИЯ

Дмитренко М.И. “Коррекционное удаление временных зубов в комплексном
ортодонтическом лечении тесного положения фронтальных зубов в сменном
прикусе” – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.22 – стоматология. – Украинская медицинская
стоматологическая академия МОЗ Украины, Полтава, 2005.

Диссертация посвящена вопросу разработки нового метода лечения детей с
тесным положением фронтальных зубов с коррекционным удалением временных
зубов. Изучена распространенность и обобщены особенности клинической
картины тесного положения фронтальных зубов. Научно обоснована и
подтверждена практическая целесообразность применения предложенного
метода лечение тесного положения в сменном прикусе с коррекционным
удалением временных зубов и сохранением общего количества постоянных
зубов.

При обследовании 972 детей 6-12 лет мы наблюдали тесное положение
фронтальных зубов у 39% детей: у 50,39% детей – на нижней челюсти, у
15,24% детей – на верхней челюсти.

Определены средние мезиодистальные размеры временных зубов (55, 65 –
8,916±0,032 мм; 54, 64 – 7,041±0,027 мм; 53, 63 – 6,778±0,030 мм; 52, 62
– 5,211±0,044 мм; 51, 61 – 6,337±0,096 мм; 71, 81– 4,072±0,083 мм; 72,
82 – 4,554±0,075 мм; 73, 83 – 6,081±0,039 мм; 74, 84 – 7,725±0,036 мм;
75, 85 – 9,744±0,031мм) и премоляров (15, 25 – 6,665±0,024 мм; 14, 24 –
6,889±0,217 мм; 34, 44 – 6,894±0,197 мм; 35, 45 – 7,073±0,235 мм).

Нами установлена достоверная средняя величина пространственного резерва
при смене временных моляров премолярами (на верхней челюсти – 5,31 мм;
на нижней челюсти – 8,12 мм).

Осуществлен анализ ортопантомограмм челюстей у 61 ребенка 7-11 лет с
тесным положением фронтальных зубов. Оценены 17 показателей, среди
которых особое внимание уделяли: комплектности зачатков постоянных
зубов; стадии формирования и (симметричности) минерализации зачатков
постоянных зубов; степени резорбции корней временных зубов; наличию
кортикальной пластинки над зачатками премоляров. Измеряли величину
нижнечелюстных углов, длину ветвей нижней челюсти, сравнивали
проекционные размеры боковых сегментов и ветвей нижней челюсти правой и
левой стороны и определяли три типа роста челюстных костей.

Разработанный нами метод (патент №68882 А) ортодонтического лечения
тесного положения фронтальных зубов в период сменного прикуса состоит из
коррекционного удаления временных моляров и аппаратурного лечения.
Использовали комбинированный аппарат для нижней челюсти (патент
№63538А), комбинированный аппарат для верхней челюсти (патент №66681А) и
съемные аппараты (патент №66682А) для верхней и нижней челюстей. По
показаниям проводили хирургические вмешательства при аномальном
прикреплении уздечек языка, верхней и нижней губ, мелком преддверии
полости рта. Дополнительно назначали логопедические упражнения и
пальцевой массаж альвеолярного отростка.

Недостаточность места для правильного размещения фронтальных зубов
компенсируется использованием пространственного резерва, который создает
разница размеров временных моляров и премоляров, и ростом челюстей за
счет действия ортодонтических аппаратов и прорезывания постоянных зубов.

Проведено ортодонтическое лечение 83 детей 7-11 лет с тесным положением
фронтальных зубов. В основную группу вошли 52 ребенка, которым проводили
лечение предложенным методом. В зависимости от вида ортодонтической
конструкции основная группа состояла из двух подгрупп: в І подгруппе
использовали съемный аппарат (40 аппаратов), во ІІ подгруппе –
комбинированный аппарат (29 аппаратов). В контрольной группе (31
ребенок) проводили традиционное лечение с использованием съемных
ортодонтических аппаратов с винтами (40 аппаратов).

Предложенный метод ортодонтичного лечение тесного положения фронтальных
зубов с коррекционным удалением временных зубов позволяет сократить
средний срок активного лечения в 2,45 раза по сравнению с традиционным
методом расширения челюстей и сохранить общее количество постоянных
зубов, благодаря пространственному резерву при смене временных моляров
премолярами.

Средний срок активного лечения тесного положения фронтальных зубов
собственными комбинированными конструкциями сокращен в 1,45 раза по
сравнению с применением собственных съемных конструкций.

Ключевые слова: дети; сменный прикус, тесное положение фронтальных
зубов, коррекционное удаление временных зубов, собственные
ортодонтические аппараты.

ANNOTATION

M.I. Dmitrenko “Correctional extraction of temporary teeth in complex
orthodontic treatment of crowding of the frontal teeth in
mixed-dentition” – A manuscript.

Thesis in search for the scientific degree of a Candidate of medical
sciences on the specialty 14. 01. 22. – stomatology.- The Ukrainian
medical stomatological academy M of H of Ukraine, Poltava, 2005.

In the thesis there was determined the spreading and generalized
peculiarities of clinical picture of tight position of frontal teeth.
Scientifically there was grounded and supported the practical expediency
of application of the proposed method of treatment of the crowding of
the frontal teeth in mixed – dentition with correctional extraction of
the temporary teeth and with the preservation of general number of
permanent teeth. It was proved that correctional extraction of temporary
teeth allows to shorten the average term of active treatment in 2,45
times in comparison with traditional methods of widening of the jaws and
to preserve the general number of permanent teeth due to spacious
reserve in change of temporary molars by premolars with taking into
account the growth of jaws in the action of the orthodontic apparatuses
of the personal construction. The average term of active treatment with
own combined constructions is shorten on average in 1,45 times in
comparison with removable ones.

Key words: children; mixed-dentition; crowding of the frontal teeth;
correctional extraction of temporary teeth; orthodontic apparatuses of
the personal construction.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020