.

Концептуальні напрями розвитку організації стоматологічної допомоги дорослому населенню в системі державних амбулаторних закладів великих міст України

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3698
Скачать документ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Тараса Шевченка

КЛИМЕНКО Павло Павлович

УДК 611.841.1:611.161:612.67

Структурні та ультраструктурні особливості мікроциркуляторного русла
кон’юнктиви ока при старінні і цукровому діабеті

03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті геронтології АМН України

Науковий керівник: доктор біологічних наук

Квітницька-Рижова Тетяна Юріївна,

Інститут геронтології АМН України,

завідувач лабораторією морфології та цитології

Офіційні опоненти : доктор біологічних наук, професор

Стеченко Людмила Олександрівна,

Національний медичний університет імені академіка О.О.
Богомольця,

професор кафедри гістології, цитології та ембріології

доктор медичних наук, професор

Гордієнко Вадим Максимович,

Національний університет фізичного виховання і спорту України,

професор кафедри спортивної медицини

Провідна установа: Інститут ендокринології та обміну речовин

імені В.П. Комісаренка АМН України, м. Київ

Захист відбудеться “ 11 ”__січня_____2006 року о _16___ годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38 Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, пр. акад.
Глушкова, 2, біологічний факультет, ауд. 215).

Поштова адреса:01033, м. Київ-33, вул. Володимирська, 64, біологічний
факультет

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ-33,
вул. Володимирська, 58).

Автореферат розісланий “_1_”___грудня_______2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат біологічних наук
О.В. Цимбалюк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Вікові зміни серцево-судинної системи істотно
впливають на темп старіння всіх тканин, органів і організму в цілому.
Особливе значення при цьому набувають мікроциркуляторні шляхи, оскільки
саме через них забезпечується регуляція кровонаповнення органів,
реалізуються функції селективного транспортного обміну,
дренажно-депонуюча і трофічна, що, у значній мірі, визначає тканинний
гомеостаз. Дослідження вікових особливостей структури та ультраструктури
шляхів мікроциркуляції – необхідна умова для розуміння механізмів
порушення транскапілярного обміну і розвитку патологічних процесів у
старості (Т.Ю.Квитницкая-Рыжова и соавт., 1995; К.Г.Саркисов и соавт.,
1998; О.В Коркушко и соавт., 2002; И.И. Дедов, А.А. Александров, 2004;
С.А. Румянцева, 2004; H.A. Henrich at al., 1990).

Одним із найбільш значущих і доступних об’єктів для прижиттєвого
вивчення мікроциркуляторного русла (МЦР) при старінні і патології є
бульбарна кон’юнктива (БК) ока. Існують численні дані, які свідчать про
те, що МЦР БК відображає загальні тенденції периферичного кровообігу і
розглядається як “вікно” у мікроциркуляцію всього організму (Т.И.
Селицкая и соавт., 1990). У клінічній практиці широко використовується
метод біомікроскопії, за допомогою якого отримано великий фактичний
матеріал по вивченню МЦР БК при фізіологічному старінні і деяких
патологічних станах (атеросклероз, гіпертонічна хвороба, ішемічна
хвороба серця, цукровий діабет тощо) (Л.Ф. Шердукалова, В.Дж. Арутюнян,
1994; А.А. Гарганеева и соавт., 2000; М.А. Куликова, 2002).

Разом з тим, відомості про структурні і ультраструктурні зміни МЦР БК
людини при фізіологічному старінні і патології, а також у
експериментальних тварин малочисельні і фрагментарні. До того ж відсутні
дослідження, присвячені віковим змінам ультрацитохімії ферментів, які
беруть участь у транскапілярному обміні.

Все більшого медико-соціального значення набуває проблема цукрового
діабету (ЦД) у зв’язку із щорічним збільшенням (на 6-10%) кількості
хворих (Б.Б.Салтыков, О.Е. Зиновьева, 2003). Завдяки такому темпу росту
ЦД міцно зайняв третє місце після серцево-судинних і онкологічних
захворювань. Як правило, ЦД супроводжується численними пізніми
ускладненнями, серед яких найчастіше спостерігаються діабетична макро- і
мікроангіопатія, які призводять до інвалідизації і смерті 65 – 80%
хворих. При цьому великий інтерес викликає дослідження
мікроциркуляторного русла ока, оскільки в 20 % випадків причиною втрати
зору стає ЦД (А.С.Ефимов, 1989). Особливо актуальним є вивчення змін МЦР
БК при ЦД у віковому аспекті, оскільки частота виникнення цього
захворювання в значній мірі пов’язана з віком. Якщо кількість хворих до
15 років складає 15 % усіх пацієнтів із діабетом, то старше 65 років –
40 % (Н.Т.Старкова, 1996). Крім того, діабетична ангіопатія призводить
до розвитку ознак раннього старіння і зменшення середньої тривалості
життя на 2-12% у хворих на ЦД (А.Г. Мазовецкий и соавт., 1988). Разом з
тим, відсутні роботи, присвячені віковим аспектам структурних та
ультраструктурних змін МЦР БК при ЦД.

Таким чином, відсутність комплексних робіт, присвячених вивченню вікових
структурних, ультраструктурних, ультрацитохімічних і морфометричних змін
МЦР БК людей при старінні і при захворюванні на ЦД (I і II типу), а
також відсутність аналогічних даних, отриманих на експериментальних
тваринах, обумовила необхідність проведення такого дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота виконана в рамках держбюджетної теми лабораторії морфології та
цитології Інституту геронтології АМН України “Вікові морфо-функціональні
особливості гісто-гематичних бар’єрів за даними електронної мікроскопії
та ультрацитохімії”, номер державної реєстрації 0101U002026, в якій
дисертант виконав окремі фрагменти.

Мета дослідження – встановити ультраструктурні, ультрацитохімічні і
морфометричні вікові особливості гемомікроциркуляторного русла
бульбарної кон’юнктиви ока експериментальних тварин, а також людей – при
старінні і захворюванні на ЦД I і II типу.

Задачі дослідження:

1. Встановити структурні, ультраструктурні і морфометричні особливості
кровоносних капілярів БК ока морських свинок двох вікових груп (6 міс,
30 міс).

2. З’ясувати вікові ультрацитохімічні особливості лужної фосфатази (ЛФ),
5′-нуклеотидази, Са2+ -АТФази в стінці капілярів БК ока морських свинок.

3. Встановити структурні, ультраструктурні і морфометричні особливості
кровоносних капілярів БК ока на біопсійному матеріалі, взятому у людей 7
вікових груп (20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89 років),
яким була зроблена операція з приводу травматичної і вікової катаракти.

4. Співставити вікові зміни структури, ультраструктури і морфометричних
параметрів МЦР БК людей і експериментальних тварин; з’ясувати
видоспецифічні особливості його старіння.

5. Дослідити структурні, ультраструктурні і морфометричні особливості
МЦР БК ока у людей 7 вікових груп (20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69,
70-79, 80-89 років), хворих на ЦД I і II типу, яким була зроблена
операція з приводу діабетичної катаракти.

6. Виявити особливості цитохімічної реакції на ЛФ в МЦР БК у хворих на
ЦД I і II типу різного віку.

7. Співставити характер, темп і послідовність змін структури,
ультраструктури і морфометричних параметрів МЦР БК ока у людей при
старінні і діабеті.

Об’єкт дослідження: морфо-функціональні особливості старіння МЦР БК
експериментальних тварин і людини.

Предмет дослідження: порівняльна характеристика структурних,
ультраструктурних і цитохімічних змін МЦР БК при старінні у
експериментальних тварин і людини, а також у людей різного віку при
захворюванні на ЦД I і II типу.

Методи дослідення: 1. Електронна мікроскопія – для визначення вікових
ультраструктурних особливостей усіх компонентів стінки капілярів БК
експериментальних тварин і людей при старінні і ЦД. 2. Морфометрія (на
електронномікроскопічному рівні) – для визначення кількісних змін ряду
параметрів МЦР БК при старінні і ЦД. 3.Ультрацитохімія – для визначення
вікових змін активності ряду ферментів у стінці капілярів і
перикапілярній області БК при старінні і ЦД.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше здійснено комплексне
морфо-функціональне порівняльне дослідження МЦР БК експериментальних
тварин і людини в процесі старіння і при патології (ЦД I і II типу).
Показано, що у людей, як і у експериментальних тварин, у МЦР БК
відбувається вікове посилення деструктивних процесів на тлі розвитку
адаптаційних. Разом з тим, структурні перебудови, спрямовані на
підтримку транспортної функції капілярів, у морських свинок виражені
сильніше. Вперше відзначено вікове падіння активності ряду ферментів у
стінці капілярів БК, що в поєднанні зі змінами її ультраструктури може
призвести до порушення транспортної і бар’єрної функції капілярів в
старості.

Встановлено відносну цілісність ультраструктурної організації стінки
капілярів МЦР БК людини майже до 70 років. Надалі відзначено виражене
наростання деструктивних процесів у всіх його компонентах. Вперше
встановлені ультраструктурні і ультрацитохімічні особливості МЦР БК у
хворих на ЦД I і II типу різного віку, які свідчать про
однонаправленість його структурних змін при старінні і діабеті, а також
про значно більш різке наростання альтеративних змін при захворюванні на
ЦД, особливо при ЦД I типу, про що також свідчить значне зниження
інтенсивності цитохімічної реакції на ЛФ при ЦД I типу, у порівнянні з
ЦД II типу. Показано, що характер і ступінь вираженості деструктивних
змін стінки капілярів БК залежить у більшій мірі від типу захворювання,
ніж від віку хворого.

Практичне значення одержаних результатів. Одержані дані мають важливе
значення для встановлення механізмів старіння стінки капілярів, що
лежать в основі багатьох функціональних змін, що розвиваються в
старості. Визначені особливості вікових змін стінки капілярів при
старінні і ЦД, а також відмінності у ступені їхньої вираженості при ЦД I
і II типу можуть стати основою для детального і глибокого дослідження
механізмів розвитку вік-залежної патології. Все це необхідно враховувати
не тільки при оцінці механізмів старіння організму і розвитку
патологічних процесів в старості, але й при пошуку засобів подовження
життя.

Результати досліджень можуть знайти застосування в науково-дослідній
діяльності і лікувальному процесі, а також у педагогічній роботі.

Особистий внесок здобувача. Аналіз літератури, постановка досліджень,
одержання первинного матеріалу (перегляд під електронним мікроскопом,
проведення й оцінка цитохімічних реакцій), опис результатів дослідження,
морфометрія, статистична обробка даних, а також їх аналіз і узагальнення
виконані автором самостійно. В наукових статтях, опублікованих у
співавторстві, пошукувач використовував результати власних досліджень.
Біопсійний матеріал БК ока був узятий на кафедрі очних хвороб
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (зав. кафедри
член – кореспондент АМН України, доктор мед. наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України Г.Д. Жабоєдов). Щиро дякую доценту кафедри
очних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця д.м.н. Р.Л.Скрипник за надання
біопсійного матеріалу, що брався під час операційних втручань.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації були представлені
й обговорювалися на засіданні відділу біології старіння Інституту
геронтології АМН України (Київ 2004), на шостому Конгресі патологів
України “Судинні і онкологічні захворювання: морфогенез та екологічний
патоморфоз” (Вінниця, 1998), на Українській науковій конференції з
міжнародною участю “Мікроціркуляція і її вікові зміни” (Київ,1999), на
III Національному конгресі патофізіологів України (Одеса, 2000), на III
Національному конгресі геронтологів і геріатрів України (Київ, 2000), на
II науково-практичній конференції “Прискорене старіння та шляхи його
профілактики” (Одеса, 2001), на II, III Українських конференціях молодих
вчених, присвячених пам’яті академіка В.В. Фролькіса (Київ, 2001,
2002), на науково-практичній конференції, присвяченій 95- річчю з дня
народження акад. В.П. Комісаренка (Київ, 2002), на II Міжнародній
конференції “Мікроциркуляція та її вікові зміни” (Київ, 2002), на V, VI
Міжнародних симпозиумах “Біологічні механізми старіння” (Харків, 2002,
2004).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 18 наукових праць, з
них 5 журнальних статей у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України,
і 13 публікацій тез доповідей на наукових конгресах та конференціях.

Структура й обсяг дисертації. Матеріали дисертації викладені на 117
сторінках машинописного тексту. Дисертація складається з вступу, огляду
літератури, розділів “Матеріали та методи досліджень”, п’яти розділів
власних досліджень, аналізу та узагальнення власних досліджень,
висновків та списку використаних джерел. Список цитованої літератури
містить 210 джерел, серед яких 116 опубліковані в Україні та країнах СНД
і 94 робіт – в інших зарубіжних країнах. Дисертація ілюстрована 93
малюнками і 2 таблицями.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. Об’єктом досліджень слугувала БК ока
морських свинок і людей (біопсійний матеріал) різного віку (табл.1).

Таблиця 1

Розподіл біопсійного матеріалу бульбарної кон’юнктиви ока
людини за віком

та характером захворювання

Вік, роки Катаракта (травматична чи вікова)

n Цукровий діабет

I типу

n

II типу

n

20-29 5 3 –

30-39 5 3 –

40-49 5 2 2

50-59 5 5 5

60-69 5 5 7

70-79 5 – 5

80-89 4 – 1

Всього: 72

Біопсії БК ока людей 7 вікових груп, що не хворіли на ЦД, брались під
час операцій з приводу травматичної та вікової катаракти (група
порівняння). Біопсії БК від людей відповідного віку, хворих на ЦД I та
II типу, брались під час операції з приводу діабетичної катаракти. Всім
хворим, відібраним у групу порівняння, попередньо проводилась
біомікроскопія судин БК. У дослідження не включалися особи з
перенесеними в минулому захворюваннями рогівки і судинного тракту. У
всіх хворих на ЦД був компенсований рівень вуглеводів у крові.

Біопсійний матеріал бульбарної кон’юнктиви ока морських свинок забирався
у тварин віком 6 місяців і 30 місяців (по 14 – в кожній віковій групі).
Перед взяттям біопсійного матеріалу експериментальним тваринам
проводилася тіопентал-натрієва анестезія з розрахунку 100 мг/кг (И.П.
Западнюк с соавт., 1974).

Для електронномікроскопічних досліджень біопсійний матеріал БК фіксували
у 2,5% розчині глютаральдегіду на фосфатному буфері (рН 7,4) протягом 4
годин при температурі +4 С?. Дофіксація в 2% розчині осмієвої кислоти на
такому ж буфері протягом 2 годин і подальше заливання в епон- аралдитну
суміш виконувались за загальноприйнятими методами (Б. Уикли, 1975).
Напівтонкі і ультратонкі зрізи готували на ультратомі LKB- III
(Швеція).

Напівтонкі зрізи забарвлювали метиленовим синім і вивчали під
світлооптичним мікроскопом. Ультратонкі зрізи контрастували 2% розчином
уранілацетату і цитрату свинцю та досліджували за допомогою електронного
мікроскопу ПЕМ – 125К (“Selmi”, Україна) при прискорюючій напрузі 60 кВ.

Морфометрія включала визначення площі перерізу ядер та цитоплазми
ендотеліальних клітин (ЕК) і перицитів, кількості піноцитозних везикул
на мікрометр плазмолеми, товщини базальної мембрани (БМ) та проводилась
за допомогою відеосистеми і пакета програм для морфометрії “MORPHOSCAN”
(НВК “Єва”, Київ).

Статистична обробка даних морфометрії здійснювалася методами варіаційної
статистики з використанням t- критерія Стьюдента. Вірогідними вважалися
відмінності при рівні значущості 𠑆(?(-* *i1 4
5u?aO?IE?1/2?1/2?1/2?1/2?1/2?E?1/2?±?±?±?1/2?±?±?1/2?Y?Y?E?1/2?u??u?u?u?
u?u?u?u?1/2

?

?

?

?

$??¨iz

3/4

A

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

h

phy

1/21/21/2a

@

??????ічної реакції, що можна вважати проявом адаптаційно-компенсаторних
змін. Таким чином, зменшення активності даних ферментів в МЦР БК, поряд
із розвитком деструктивних змін у ЕК і перицитах капілярів, порушенням
контакту між ЕК, розширенням БМ, а також розвиток перикапілярного
набряку свідчать про порушення транспортної і бар’єрної функції
капілярів у старості.

Особливий інтерес становить співставлення вікових змін ультраструктури
МЦР БК при старінні і захворюванні на ЦД. У хворих на ЦД I і II типу
різного віку морфологічні зміни в МЦР свідчать про подібність
структурних проявів старіння і порушень, що виникають при діабеті.
Водночас, при ЦД ці порушення виявилися більш вираженими і проявлялися
значно раніше. Крім

Рис.4. Середній цитохімічний показник активності ферментів в стінці
кровоносних капілярів бульбарної кон’юнктиви ока у морських cвинок
різного віку (в умовних одиницях по Kaplow ).

* p

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020