.

Конституціональні особливості жінок з генітальним ендометріозом (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2532
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ім. П.Л.ШУПИКА

БЕРЕСТОВИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК: 618.14.-002-036-08: 572

Конституціональні особливості жінок з генітальним ендометріозом

14.01.01 – акушерство та гінекологія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ-2005

Дисертацією

є рукопис.

Робота виконана

в Київській медичній академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика, МОЗ
України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор

Коханевич Євгенія Вікторівна

Київська медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика, МОЗ
України. завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук,

Корнацька Алла Григорівна,

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, головний
науковий співробітник відділення планування сім’ї та статевого розвитку
дітей та підлітків

член-кореспондент АМН України,

доктор медичних наук, професор

Венцківський Борис Михайлович

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ Украiни,
завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1

Провідна

установа: Одеський державний медичний університет МОЗ України, кафедра
акушерства та гінекології № 1, м. Одеса.

Захист дисертації відбудеться “11” березня 2005 року о 12 годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 при Київській медичній
академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04107, м.
Київ, вул. Багговутівська, 1, Київський обласний центр охорони здоров’я
матері та дитини, 9 поверх, аудиторія).

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київської медичної
академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м.
Київ, вул. Дорогожицька, 9).

Автореферат розіслано “08” лютого 2005 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор мед. наук, професор Романенко Т.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Серед сучасних проблем гінекології все більшу
актуальність набуває генітальний ендометріоз. Особливості частотного,
вікового, тощо розподілу хвороби, особливості перебігу та результати
лікування ендометріозу спонукали вважати генітальний ендометріоз однією
з найрозповсюджених та таємничих гінекологічних хвороб (Коханевич Е.В.
та ін., 1998;, Olive D.L., Schwartz L.B., 1993). За даними ряду авторів,
ним уражено до 3% популяції (Адамян Л.В., Спицын В.А., Андреева Е.Н.,
1999). В свою чергу, віковий розподіл хвороби набуває загрожуючих ознак,
так як стають не спорадичними випадки генітального ендометріозу як у
дівчаток, так і у жінок старших 80 років (Вихляева Е.М., 1997.), що
ставить ряд вимог щодо узагальнення існуючих теорій патогенезу хвороби.
Запропонована низка теорій ендометріозу підкреслює мультифакторність
виникнення і розвитку генітального ендометріозу, тому є підстави вважати
достатньо ймовірною наявність загальних факторів організму, тобто
організаційно більш високих площин, які об’єднують ряд притаманних
різним теоріям ендометріозу патогенетичних механізмів. Мова йде про те,
що вже переповнене даними про етіологію та патогенез “вчення про
геніальний ендометріоз” потребує базисних концепцій, які-б з одного боку
“примирили” існуючі теорії та погляди, а з іншого – стали-б площиною
нових відкриттів (Никитюк Б.А., Корнетов Н.А., 1998). До таких площин
заслужено можна віднести конституціональні – антропологічні фактори
(Никитюк Б.А., Корнетов Н.А., 1998), які ще не вивчені при геніальному
ендометріозі.

При багатомірній структурній суті людини одним з високих рівнів
пізнання, є вивчення гармонічної єдності групових і індивідуальних
варіацій, що зумовило необхідність концепції інтеграції в біомедичних
дисциплінах. Однією з таких концепцій є біомедична
клініко-антропологічна модель медицини – напрямок моделювання людського
організму на основі вивчення зовнішньої будови тіла (Литвинов В.Н. и
др., 1994). Серцевиною інтегральної індивідуальної моделі, яка
складається із сплаву успадкованого (біля 70 %) та набутого (до 30 %) –
є конституція людини. Конституція людини відображає основні морфологічні
і функціональні ознаки організму. На основі даних конституції проводять
індивідуально-типологічне групування людей, об’єднують їх по найбільш
гомогенним особовим та властивостям організму (Никитюк Б.А., Мороз В.М.,
Никитюк Д.Б., 1998).

У вченні про склад тіла, оцінка міри розвитку загального жиру, м’язової
і кісткової тканин є однією з важливих, як для визначення меж їх
нормальних варіацій з виділенням “адаптивного типу” статури (в тому
числі, адаптивних рівнів компонентів тіла і маси), так і для
характеристики патологічних станів з одного боку, та феномену вродженого
конституціонального імунітету, з іншого боку. І хоча в літературних
джерелах продемонстровані, як правило, лише кореляційні тенденції
зв`язку деяких генетично-детермінованих ознак з стійкістю або чутливістю
до ряду хвороб (Румянцев С.Н., 1983; Хрисанфова Е.Н., Переводников И.В.,
1991), визначення даних фенотипу організму жінки, які мають
функціональні зв’язки з етіологічними та патогенетичними даними
генітального ендометріозу має перспективи для визначення спадкової чи
набутої природи генітального ендометріозу саме враховуючи функціонування
основних систем організму через призму фенотипічної організації людини
(Никитюк Б.А., Корнетов Н.А., 1998).

Таким чином, визначення конституціональних ознак – фенотипу, які
знаходяться в причинно-наслідкових відношеннях з ланками патогенезу
генітального ендометріозу, має перспективи в обґрунтуванні принципового
положення про спадкову та набуту природу толерантності чи схильності до
генітального ендометріозу.

Зв’язок з науковими програмами, планами та темами. Дисертаційна робота є
частиною планових науково-дослідних робіт кафедри акушерства,
гінекології та репродуктології КМАПО ім.. П.Л.Шупика (№ держреєстрації
0196 UO 10589)

Мета дослідження. Покращити можливості прогнозу розвитку і перебігу
генітального ендометріозу до та на тлі комплексного лікування хвороби, з
урахуванням конституціональних особливостей жінок.

Задачі дослідження.

Встановити особливості соматотипу, компонентного складу маси тіла, площі
поверхні тіла та індексів маси тіла у хворих генітальним ендометріозом
жінок центральноукраїнської геногеографічної зони.

Визначити особливості анамнезу, клінічного перебігу та даних апаратної
діагностики у жінок з генітальним ендометріозом на тлі
конституціональних параметрів.

Визначити рівень впливу антропологічних показників на ризик виникнення,
особливості перебігу генітального ендометріозу до та після лікування.

Визначити особливості гормональних розладів у разі генітального
ендометріозу на тлі основної палітри фенотипічної організації людини.

Методом доплерографії визначити особливості кровоплину в судинах
репродуктивних органів при генітальному ендометріозі.

Визначити особливості соматотипу, компонентного складу маси тіла та
антропометричних показників у жінок з генітальним ендометріозом в
залежності від результатів цитогенетичного визначення каріотипу.

На основі антропологічних показників розробити математичні моделі
прогнозу ризику виникнення та прогнозу перебігу генітального
ендометріозу.

Розробити математичну модель, котра на основі антропологічних показників
може використовуватись як алгоритм оптимізації гормонотерапії
генітального ендометріозу.

Об’єкт дослідження: соматотип, компонентний склад маси тіла та
антропометричні показники у жінок з генітальним ендометріозом;
антропометричні дані, які включають масу, довжину тіла, ширину ряду
дистальних епіфізів плеча, 9 шкірно-жирових складок і 8 обхопних
розмірів. Похідні показники соматотипу та компонентного складу маси
тіла, відповідні антропологічні індекси. Ендоскопічна картина слизової
внутрішніх статевих органів.

Предмет дослідження: результати перерахованих конституціональних
характеристик, основних клінічних, інструментальних, лабораторних й
апаратних даних у жінок з генітальним ендометріозом.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі
використовувались ультразвукові, інструментальні, морфометричні,
загальноклінічні, біохімічні й імуноферментні методи дослідження, а
також методи статистики і прикладної математики.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше встановлені особливості
соматотипу, компонентного складу маси тіла, площі поверхні та індексів
маси тіла у хворих генітальним ендометріозом жінок центральноукраїнської
геногеографічної зони.

Вперше проаналізовані особливості анамнезу та клінічного перебігу
генітального ендометріозу у жінок центральноукраїнської геногеографічної
зони на тлі конституціональних параметрів.

Вперше вивчені особливості гормональних розладів у разі генітального
ендометріозу на тлі основної палітри фенотипічної організації людини, як
організменних факторів стероїдогенезу у хворих генітальним ендометріозом
жінок.

Вперше визначено особливості кровоплину в судинах репродуктивних органів
при генітальному ендометріозі в залежності від антропологічних даних.

Практичне значення та впровадження результатів дослідження. Визначення
особливостей соматотипу і компонентного складу маси тіла у хворих
генітальним ендометріозом жінок центральноукраїнської геногеографічної
зони має перспективи вивчення ролі антропологічних факторів у виникненні
та перебігу генітального ендометріозу.

Аналіз акушерсько-гінекологічного анамнезу, клінічного перебігу
генітального ендометріозу, особливості синтезу гонадотропінів і
стероїдогенезу, особливості кровоплину в репродуктивних органах на тлі
конституціональних параметрів, визначених новою універсальною методикою,
дає змогу покращити діагностику і визначити особливості перебігу
генітального ендометріозу.

Вивчені антропологічні аспекти терапевтичного лікування генітального
ендометріозу гестагенними препаратами мають перспективи урахування
наслідків лікування шляхом вибору його оптимального напрямку, в тому
числі для профілактики розладів мінерального обміну.

Розроблено для практичного застосування в системі охорони здоров’я та
апробовано: критерії високого ризику щодо розвитку генітального
ендометріозу; інтегративні математичні моделі прогнозу виникнення,
перебігу генітального ендометріозу; модифікований алгоритм ефективної
гормонотерапії на основі аналізу конституціональних особливостей жінок
має перспективи покращення результатів лікування хворих на ендометріоз.

Розроблені критерії прогнозування: алгоритм вірогідності розвитку
генітального ендометріозу впроваджені в клініках екстракорпорального
запліднення міста Києва, Донецька, Дніпропетровська, Львова, Одеси.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведений
інформаційно-патентний пошук. Самостійно проведені клінічні та
інструментальні дослідження, аналіз і узагальнення результатів
антропологічного обстеження, аналіз і узагальнення клінічних і
гормональних досліджень, аналіз і узагальнення результатів
доплерографічного дослідження параметрів кровоплину в репродуктивних
органах. Самостійно проведена статистична обробка даних, деякі методи
математичного аналізу запрограмовані автором. Самостійно розроблені
математичні моделі прогнозу генітального ендометріозу. Розроблена
діагностична таблиця дозволяє, з урахуванням конфіденційних інтервалів,
візуально визначити ймовірність генітального ендометріозу. Самостійно
написані всі розділи дисертації. Автором написана комп’ютерна програма в
середовищі довільної версії Windows і Microsoft Exel, яку можна
застосовувати на IBM сумісному комп’ютері починаючи з мінімальної
конфігурації. Особлива подяка д.м.н., професору Гунасу І.В. за допомогу
у вивченні основ біомедичної антропології.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи були
викладені та обговорені: на конференції Асоціації акушерів гінекологів
України (Івано-Франківськ. – 2000; на з’їзді акушерів та гінекологів
України, Київ 2001; на науково-практичній конференції “Актуальные
проблемы лечения бесплодия” Асоціації репродуктивної медицини України,
(Донецьк, 2002); на науково-практичній конференції Асоціації
репродуктивної медицини України з міжнародною участю “Актуальні проблеми
лікування безплідності” (Київ, 2002); Стендова доповідь на 10-му
міжнародному конгресі з гінекологічної ендокринології: Correlation of
assisted reproduction treatment results with anthropometrics features in
women with endometriosis (Вроцлав, 2002); Стендова доповідь на
міжнародному конгресі: “Controversy in obstetrics and gynecology”
(Берлін, 2003).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 наукових робіт (з них 6
у фахових виданнях, які визначені переліком ВАК України; 3 статті в
науково-практичних журналах і 2 тези доповідей). Отриманий
Деклараційний патент на винахід: Україна (11); 19 UA (51) 7 А61В 17/00;
(21) 2002075430; (22) 02.07.2002 (24) 15.12.2003 (46) 15.12.2003 Бюл.№
12. Спосіб прогнозування клінічної вагітності у жінок з генітальним
ендометріозом.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається із вступу, огляду
літератури, розділу характеристики матеріалів та методів дослідження,
трьох розділів, в тому числі чотирьох підрозділів власних досліджень,
обговорення результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку
використаних джерел.

Дисертація викладена на 195 сторінках машинописного тексту, містить 29
таблиць, 5 рисунків. Бібліографічний показчик включає 172 джерела, серед
яких 58 авторів України та СНД і 114 зарубіжних авторів.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Для вирішення поставлених задач нами
проведено ретроспективний аналіз та комплексне проспективне обстеження
299 жінок, серед яких у 105 діагностовано внутрішній (В) ендометріоз, у
86 – зовнішньо-внутрішній (ЗВ), у 108 жінок не було визначено будь-яких
ознак ендометріозу. Загалом жінок з ендометріозом було 191 – основна
група (ОГ); та 108 жінок не мали даних на користь ендометріозу і були
віднесені до групи контролю (КГ). Отже, основна частина роботи була
проведена проспективно, насамперед це стосується антропологічного
обстеження, доплерографічного дослідження кровоплину в судинах
репродуктивних органів малої миски, каріотипування та аналізу, що
стосується перевірки правомірності побудованих математичних моделей.
Віковий розподіл: перша вікова група до 35 років включно (репродуктивний
період за класифікацією Європейської спільноти ембріологів та
репродуктологів людини), друга вікова група – старші 35 років (ESHRE
Capri workshop group, 2000)

Необхідно підкреслити, що при формування груп для статистичного аналізу,
особливо у разі попарних порівнянь чисельність порівнюваних груп може
відрізнятись, власне для чого і існують критерії вірогідності, що за
визнаними даними не є помилкою (Фишер Р.А., 1958). Загалом слід
підсумкувати, що зміна чисельності груп, що зумовлена необхідністю
збільшення репрезентативності ряду показників загалом не відрізнилась на
визначених в ході виконані роботи тенденціях. Проте, в ряді випадків,
наприклад, коли рівень вірогідності різниці в ході виконанні роботи не
досягав загальноприйнятих меж (рL†? A ? d `„N d B a ae L†? ? Ae ???????????Ae ? uuuiuuuuiaaUeaaaaaaaa**E d d „@ ^„@ d d d d `„A d d d ?0???%? d d & d d & d d & d d & d d & d d & d d & d d & d d & d d & d d & ??D?tc?cldddXXXL d `„Aa$ d d & Oe0”yO d d d d d ”yO d d ”yO d d ’kdT ”yO d d ”yO d d ”yO d d ’kdd ”yO d d ”yO d d ”yO d d ”yO d d ”yO d d ”yO d d ”yO d d ”yO d d d ”yO ??????????Г (R = - 0,59; р =0,04) та естрадіолу (R = - 0,68; р =0,003). Отже, за антропологічними даними, при зовнішньо-внутрішньому ендометріозі має місце вірогідне або достовірне зниження яєчникового резерву, в разі коли збільшення ендоморфії є загально-організменною ознакою (в чому немає ніяких сумнівів) або порушення функції яєчників. З іншого боку, збільшення маси тіла у жінок з ендометріозом є конституціональним фактором ризику подальшого розвитку хвороби, так як саме такий статус за нашими даними асоційований з гіперестрогенією, одним з патогенетичних факторів ризику ендометріозу. Одним з етапів нашого дослідження було вивчення доплерографічних ознак у жінок з генітальним ендометріозом, в тому числі з урахуванням досліджуваних конституціональних особливостей. В результаті аналізу доплерографічних ознак кровоплину в судинах репродуктивних органів встановлено, що у жінок ОГ в фолікулярну фазу були достовірно (р

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020