МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

ПАРАСЮК Галина Зіновіївна

УДК: 616-089.22+616-08+616-089.28/29

Клініко-технологічне обгрунтування використання фіксуючих елементів при
лікуванні хворих частковими знімними пластинковими протезами

14.01.22-стоматологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Івано-Франківськ — 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Івано-Франківській державній медичній академії МОЗ
України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

РОЖКО Микола Михайлович, Івано-Франківська державна медична академія МОЗ
України, кафедра стоматології факультету післядипломної освіти,
завідувач кафедри

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

ПОКРОВСЬКИЙ Марко Михайлович, Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького МОЗ України, кафедра стоматології
дитячого віку, професор кафедри

доктор медичних наук, старший науковий співробітник ЛАБУНЕЦЬ Василь
Аксентійович, Інститут стоматології АМН України, відділення ортопедичної
стоматології та матеріалознавства, завідувач відділу

Провідна установа: Національний медичний університетім. О.О.Богомольця,
кафедра ортопедичної стоматології

Захист дисертації відбудеться 4 березня 2005 року о 13.00 годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01 при Івано-Франківській
державній

медичній академії за адресою: 76000, м. Івано-Франківськ, вул.Галицька,
2.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Івано-Франківської
державної медичної академії за адресою: 76000, м. Івано-Франківськ, вул.
Галицька, 7.

Автореферат розісланий 03 .02.2005 року.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д20.601.01,

доктор медичних наук, професор Оринчак М.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Збільшення кількості виготовлення часткових знімних
пластинкових протезів в клініці ортопедичної стоматології спричинює
збільшення кількості ускладнень від їх використання. В Україні в
середньому з 1 тис. обстежених 253,02 осіб, а це понад 25% дорослого
міського населення, потребують виготовлення знімних видів зубних
протезів. Серед цієї ж кількості обстежених у 64,82 випадках хворим
необхідно виготовити часткові знімні пластинкові протези на дві щелепи
(В.А.Лабунець, 2000). Дані конструкції є найбільш доступними в умовах
сучасної економічної ситуації в країні і достатньо ефективно себе
зарекомендували (Е.И.Гаврилов и соавт., 1993, Т.М.Михайленко, 2002).

В конструкціях часткових знімних пластинкових протезів найчастіше
використовують утримуючі кламери, які виступають основним травмуючим
фактором для опорних зубів (М.М.Рожко, 1993; Т.М.Михайленко, 2002;
С.В.Головко, 2000). Широке використання в клініці ортопедичної
стоматології часткових знімних пластинкових протезів приводить до
перевантаження, розхитування та передчасного видалення опорних зубів.
Неправильно вибрана товщина та довжина утримуючого кламера, неправильне
їх розташування на опорних зубах приводить до різкого скорочення
термінів користування даними видами зубних протезів (А.С.Щербаков,
Е.И.Гаврилов, В.Н.Жулёв, 1995; М.М.Рожко, В.П.Неспрядько, 2002).

Вивченню питання зменшення негативної дії утримуючих кламерів на
пародонт опорних зубів та продовження термінів їх ефективного
функціонування присвячено багато робіт вітчизняних та закордонних
авторів (M.Chan, D.A., I.Brudvik, 1998; А.Й.Лесів, 2000; Є.М.Гітлан,
М.К.Кроть, 2000, М.М.Рожко, Т.М.Михайленко, 2002).

Проте залишається недостатньо вивченим питання профілактики ускладнень
зі сторони тканин пародонту опорних зубів при використанні часткових
знімних пластинкових протезів. Засоби профілактики цих ускладнень від
використання елементів фіксації у конструкціях ЧЗПП повинні в першу
чергу грунтуватися на методах висоінформативної діагностики щільності
кісткової тканини, комірки зуба, швидкості атрофічних процесів та
механізмів розхитування опорних зубів.

Враховуючи значну кількість ускладнень від використання утримуючих
кламерів у конструкціях часткових знімних пластинкових протезів та
збільшення потреби в них, вбачається доцільним розробити новий
поглиблений напрямок збереження опорних зубів в конструкціях такого типу
за рахунок розробки методики дозування силового навантаження елементів
фіксації на опорні зуби.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота є фрагментом комплексної НДР кафедри стоматології факультету
післядипломної освіти Івано-Франківської державної медичної академії
“Комплексні методи діагностики, профілактики та лікування
стоматологічних захворювань населення Івано-Франківської області” (№
держреєстрації 0103V001013).

Мета дослідження: підвищення ефективності ортопедичного лікування хворих
з використанням часткових знімних пластинкових протезів на основі
розробки пристрою та об’єктивних показань силового навантаження
утримуючих кламерів на опорні зуби.

Задачі дослідження:

1. Вивчити причини ускладнень у разі використання утримуючих кламерів у
конструкціях часткових знімних пластинкових протезів.

2. Розробити пристрій для дозування силового навантаження утримуючого
кламера на опорні зуби.

3. Вивчити стан тканин пародонту опорних зубів та розробити об’єктивні
показання для визначення силового навантаження утримуючих кламерів в
конструкціях часткових знімних пластинкових протезів з метою виключення
перевантаження опорних зубів на основі результатів комп’ютерної
томографії.

4. Розробити методику дозування силового навантаження утримуючих
кламерів на опорні зуби у конструкціях часткових знімних пластинкових
протезів.

5. Дати клінічну оцінку ефективності запропонованих удосконалень.

Об’єкт дослідження: хворі з частковими дефектами зубних рядів.

Предмет дослідження: вплив елементів фіксації на тканини пародонту
опорних зубів конструкцій часткових знімних пластинкових протезів,
розробка пристрою та методики для дозування силового навантаження на
опорні зуби.

Методи дослідження: клінічні, рентгенологічні та комп’ютерна томографія
використовувалися для верифікації діагнозу, виявлення ускладнень і
оцінки ефективності ортопедичного лікування частковими знімними
пластинковими протезами, біофізичні – для моделювання процесів в
тканинах пародонту опорних зубів під дією елементів фіксації часткових
знімних пластинкових протезів.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше розроблено, апробовано та
впроваджено в клініку ортопедичної стоматології пристрій для дозування
силового навантаження на пародонт опорних зубів.

Вперше використано та доведено практичну доцільність використання
комп’ютерної томографії для вивчення стану тканин пародонту опорних
зубів до та після ортопедичного лікування хворих частковими знімними
пластинковими протезами.

Вперше на основі вивчення стану тканин пародонту розроблено та складено
таблиці для визначення товщини та довжини утримуючих кламерів в
конструкціях часткових знімних пластинкових протезів.

Розроблено об’єктивні показання до використання утримуючих кламерів в
конструкціях часткових знімних пластинкових протезів в залежності від
стану тканин пародонту: стану та атрофії кісткової тканини комірки в
різних її ділянках.

Вивчено і доведено при тривалому клініко-статистичному спостереженні
переваги запропонованої методики дозування силового навантаження
утримуючих кламерів на пародонт опорних зубів у конструкціях часткових
знімних пластинкових протезів.

Практичне значення отриманих результатів. Проведені дослідження
дозволяють рекомендувати вдосконалений метод лікування хворих частковими
знімними пластинковими протезами з дозуванням силового навантаження
утримуючих кламерів на пародонт опорних зубів як ефективний та
доступний.

Розроблений пристрій для дозування силового навантаження утримуючих
кламерів на пародонт опорних зубів дозволить зберегти опорні зуби для
тривалого функціонування у конструкціях часткових знімних пластинкових
протезів. Доведена практична доцільність проведення комп’ютерної
томографії для вивчення стану тканин пародонту в процесі та після
лікування частковими знімними пластинковими протезами з дозуванням
силового впливу на пародонт опорних зубів. Клінічно обгрунтовано
спроможність і ефективність даної методики.

Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційного
дослідження впроваджені в лікувальний процес органів практичної охорони
здоров’я Івано-Франківщини: обласної стоматологічної поліклініки,
міської стоматологічної поліклініки. Матеріали дисертації використовують
в навчальному процесі на кафедрі стоматології факультету післядипломної
освіти, кафедрі ортопедичної стоматології, відділенні з підготовки
зубних техніків Івано-Франківської державної медичної академії, кафедрі
ортопедичної стоматології КМАПО ім. П.Л.Шупика, кафедрі ортопедичної
стоматології НМУ ім. О.О.Богомольця.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою працею
автора. Внесок автора у її виконання полягає у виборі об’єкту і методів
дослідження, у формулюванні мети і завдань роботи, розподілу і підбору
контингенту дослідних та контрольної груп. Визначальним є внесок автора
у проведенні огляду літературних джерел, клінічних, технологічних та
біофізичних методів дослідження. Розробка, апробація та впровадження в
практичну охорону здоров’я пристрою для дозування силового навантаження
на опорні зуби, ортопедичні методи лікування хворих, аналіз і
статистична обробка даних, апробація матеріалів дисертації та підготовка
до друку наукових праць виконані автором самостійно. Висновки та
практичні рекомендації сформульовані спільно з науковим керівником.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати роботи
представлені та доповідалися на Всеукраїнській науково-практичній
конференції “Актуальні проблеми ортопедичної стоматології” (Полтава,
2000); на VI Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених
(Тернопіль, 2001); на Всеукраїнській науково-практичній конференції
“Сучасні підходи до лікування та профілактики основних стоматологічних
захворювань” (Івано-Франківськ, 2003); спільному засіданні профільних
кафедр стоматологічного факультету (2004).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 9 друкованих робіт, із них:
4 статті у наукових фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 2 у
тезах конференцій. Отримано 2 Деклараційні патенти України, 1
інформаційний лист.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена українською мовою на
170 сторінках. Дисертація складається із вступу, огляду літератури, 5
розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів
дослідження, висновків, практичних рекомендацій, додатків. Дисертація
ілюстрована 25 таблицями, 62 рисунками. Список використаних джерел
включає 224 роботи, з яких 153 – кирилицею, 71 – латиницею.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал та методи дослідження. Під час виконання дисертаційної роботи
під нашим оглядом, лікуванням та клінічним спостереженням перебувало 419
осіб, які користувалися частковими знімними пластинковими протезами.

З метою вивчення ускладнень від використання часткових знімних
пластинкових протезів проведено обстеження 252 хворих, які в основному
проживали в Івано-Франківській області. Обстеження проводилось протягом
6 років. При обстеженні хворих враховували вік, стать, професію, спосіб
фіксації, спосіб виготовлення кламеру, вид кламеру, зубну формулу,
терміни користування протезами, ускладнення від використання кламерів.
Всі дані заносилися в спеціально розроблену карту.

Ортопедичне лікування та подальше клінічне спостереження проведено 167
хворим, які склали 3 групи. І група – 63 хворих, яким було виготовлено
78 часткових знімних пластинкових протезів за загальноприйнятим
способом. ІІ група – 67 хворих, яким виготовлено 70 часткових знімних
пластинкових протезів із дозуванням силового навантаження кламеру на
опорні зуби, ІІІ група – контрольна, яка включала 37 осіб, що мали
клінічно здорові тканини пародонту та не користувалися частковими
знімними пластинковими протезами. Всього 130 хворим було виготовлено 148
часткових знімних пластинкових протезів. Терміни спостереження за
хворими І та ІІ груп були наступні: до протезування, відразу після
протезування, на 3-й, 7-й, 35-й день після фіксації та через 6 місяців і
1 рік користування знімними пластинковими протезами. Особи ІІІ групи
обстежувалися в одне відвідування. Обстеження хворим проводили за
загальноприйнятими методиками (Н.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко, 2000;
М.М.Рожко, В.П.Неспрядько, 2002) із використанням суб’єктивних та
об’єктивних методів дослідження: збір анамнезу, огляд ротової порожнини
та обстеження зубних рядів, визначення рухомості опорних зубів та
глибини пародонтальної кишені, визначення індексу РМА, пародонтального
індексу, проби Кьотчке 1, проведення внутрішньоротової контактної
рентгенографії, процесів адаптації до ЧЗПП. Результати обстеження
заносились в спеціально розроблені індивідуальні карти огляду.

(f). У всіх клінічних підгрупах вивченню підлягали такі показники як
щільність зуба на верхівці кореня, щільність зуба посередині кореня
зуба, мікрощільність лунки в пришийковій ділянці. Результати обстеження
вимірювалися в умовних одиницях – одиниці Гансфілда і заносилися в
спеціальну карту. Всі обстежені були поділені на дві вікові групи: 30-49
та 50-70 років. Після закінчення ортопедичного лікування всіх хворих
обстежували за допомогою методу комп’ютерної томографії в терміни від
0,5 до 1 року.

При виконанні технологічної частини роботи, метою якої була розробка
пристрою для контролю силового навантаження кламера на опорні зуби, було
використано закони біомеханіки. Для вивчення взаємозв’язку розмірів
коронкової і кореневої частини зуба у нормі і при горизонтальному
навантаженні проведено обстеження 52 осіб, яким за допомогою мікрометра
вимірювали висоту та ширину коронкової частини. Отримані дані заносилися
в таблиці. Зміну рухливості зубів при дії горизонтального навантаження
за умов атрофії комірки вивчали при дії на опорний зуб сили (F=5H),
використовуючи закон Гука. Наступним етапом у вирішенні поставленої нами
мети було вивчення взаємозв’язку між утримуючими властивостями кламера і
рухомістю зубів. Використавши для розрахунків отримані дані зміни
співвідношення довжини коронкової та кореневої частини зуба при атрофії
комірки та застосувавши закони біомеханіки, знаючи основні
характеристики утримуючих кламерів, проведено розрахунки силових
навантажень кламерів за їх дії на опорні зуби. Розрахунки проведені за
умови використання кламера діаметром 0,6, 0,8 та 1 мм, атрофії комірки
0,25 мм, 0,5 мм, 0,75 мм та 1мм. Всі дані занесено в складені нами
таблиці, які дозволяють, в залежності від стану тканин пародонта
опорного зуба, вибрати утримуючий кламер, що забезпечить адекватне
навантаження на опорний зуб.

Результати, отримані за допомогою законів біомеханіки, дозволили нам
розробити, апробувати та впровадити в практичну охорону здоров’я
пристрій для дозування силового навантаження утримуючих кламерів на
пародонт опорних зубів (Деклараційний патент України №36213А).

Статистичну обробку отриманих результатів дослідження проводили за
допомогою комп’ютерних програм “Excel” та “Statisticа” фірми “Microsoft
Office — 2000”. Для об’єктивного судження про ступінь достовірних даних
дослідження застосовували варіаційно-статистичний метод аналізу
отриманих результатів. При проведенні статистичної обробки обчислювали
середні арифметичні (М) та середні похибки (m). Вірогідність результатів
дослідження (р) визначали на підставі критерію Стьюдента (t). Необхідні
розрахунки проводилися на кафедрі біофізики і медичної інформатики
(зав.каф.проф. – Мойсеєнко М.І.).

Результати дослідження та їх обговорення. На основі проведеного нами
клінічного обстеження та статистичного аналізу 252 пацієнтів, які
користувалися виготовленими ЧЗПП протягом різних термінів та мали певні
ускладнення встановлено наступне. Найбільша кількість пацієнтів була
обстежена у віці понад 60 років і становила 34,13%. Серед усіх
обстежених кількість жінок (63,49%) значно перевищила кількість
чоловіків (36,51%). Як показали результати обстеження у 100% пацієнтів,
яким були виготовленні ЧЗПП, у всіх конструкціях елементами фіксації
слугували утримуючі гнуті кламери, що можна пояснити важкими умовами
протезування та неможливістю використання інших фіксуючих елементів. Зі
сказаним вище узгоджуються отримані дані кількості і характеру
ускладнень від використання утримуючих кламерів в конструкціях ЧЗПП. Так
травмування кламером слизової щоки, ясен встановлено у 25,79% оглянутих,
поломки кламерів виявлено у 15,87%.

Проводячи аналіз впливу утримуючих кламерів на опорні зуби в
конструкціях ЧЗПП отримали наступні результати. Кількість протезоносіїв
з І ступенем рухомості зубів виявлено у 23,02% випадків, з ІІ ступенем у
16,67% випадків і з ІІІ ступенем рухомості – у 5,95% випадків. У 45,64%
обстежених пацієнтів виявлено негативний вплив утримуючих кламерів на
опорні зуби, що вказує на неминуче прогресування рухомості і видалення
опорних зубів.

Ускладнення зі сторони тканин пародонту опорних зубів у осіб, що
користуються ЧЗПП діагностовано на основі клінічних та рентгенологічних
досліджень. Так, у найбільшого відсотку – 41,14 хворих із ЧЗПП
встановлено ІІ ступінь пародонтиту. Проміжне місце займали хворі з
початковим — І ступенем та ІІІ ступенем пародонтиту, що відповідно
становило 29,76% та 24,54%.

Підсумовуючи отримані дані та співставляючи їх з даними інших авторів,
ми прийшли до висновку, про необхідність подальших досліджень та
розробки методики, яка би дозволяла зменшити негативний вплив утримуючих
кламерів на пародонт опорних зубів. Актуальність досліджень очевидна,
адже в клініці ортопедичної стоматології поки що не існує альтернативи
застосуванню ЧЗПП і елементів їх фіксації в ротовій порожнині за певних
умов.

Тому нами за допомогою законів біомеханіки обгрунтовано доцільність
використання утримуючих кламерів в конструкціях ЧЗПП в залежності від
стану тканин пародонту. Для цього було оглянуто 52 особи, яким за
допомогою мікрометра виміряли висоту коронкової частини та її ширину
(пояса зуба), і на основі вимірювань розраховано співвідношення між
плечами зубів верхньої та нижньої щелеп та зроблено заключення про
небезпечну дію на пародонт зубів від їх функціональної приналежності.

Проведено розрахунки і доказано можливість зміни рухомості зубів при дії
горизонтального навантаження та наявності атрофії комірки, як в нормі,
так і при патологічних станах.

Розраховано взаємозв’язок між утримуючими властивостями кламера і
рухомістю зубів, розраховано значення утримуючих сил для кламерів в
залежності від діаметру кламера, матеріалу, з якого він виготовлений та
ступеню атрофії для різних опорних зубів верхньої та нижньої щелеп.
Отримані дані згруповано у вигляді таблиць, що дає можливість їх
практичного використання.

З метою об’єктивної оцінки результатів ортопедичного лікування хворих за
запропонованими удосконаленнями вперше в клініці ортопедичної
стоматології для вивчення стану тканин пародонту застосовано метод
комп’ютерної томографії.

Дані, отримані у контрольній групі засвідчили про те, що у віковій
підгрупі від 50 до 70 років і старше мікрощільність тканин зуба та
кісткової тканини більша, а мікрощільність краю комірки менша, ніж у
віковій групі від 30 до 49 років. Отримані результати є достовірними,
оскільки програмне забезпечення КТ враховує вікову схильність людей до
деструктивних змін. Ці дані використовувалися для порівняння результатів
отриманих у хворих, які користувалися ЧЗПП.

,

.

6

b

d

ue

th

` b –

?

u

ue

O

?Й?Й? середні значення вимірювань становили 2005,3±86,0; 1942,9±135,2;
1930,8±101,1 отримані результати у цих підгрупах є достовірні. У
підгрупах b, c, f отримані результати не достовірні. Мікрощільність
кісткової тканини в пришийковій ділянці у підгрупах a, b більша ніж у
підгрупах d, e. Зате у підгрупі с МЩ в пришийковій ділянці верхньої
щелепи менша, ніж у підгрупі f. У віковій групі від 50 до 70 і старше
отримано наступні результати. Так у підгрупах a, d отримано результати
достовірні, при середніх значеннях вимірювань становили 2101±207,8,
1883,4±208,0, але у підгрупах b, c, e, f середнє значення вимірювань
становило 1953,9±218,9; 1982,0±0,05; 1941,8±260,1; 1994,7±397,3, що
свідчить про вікові зміни та зміни від використання ЧЗПП.

Результати, вивчення стану тканин пародонту, що отримані за допомогою
методу комп’ютерної томографії при ортопедичному лікуванні хворих ЧЗПП,
як за загальноприйнятою, так і удосконаленою методикою показали
наступне.

Так у віковій групі від 30 до 49 років при порівнянні середніх значень
МЩ краю комірки, як навколо верхівки кореня, так і навколо пришийкової
ділянки у І клінічній групі МЩ до лікування була більшою, ніж після
лікування, а у ІІ клінічній групі показники МЩ залишилися однаковими, як
до лікування, так і після лікування. У віковій групі від 50 до 70 років
і старші у всіх проведених вимірюваннях МЩ краю комірки навколо верхівки
кореня у всіх підгрупах середнє значення вимірювань до лікування було
вищим, ніж після лікування, про що свідчать дані, отримані у підгрупі а,
де до лікування середнє значення МЩ становило 514,2±180,8, а після
лікування 378,8±128,8. Проведені вимірювання МЩ кісткової тканини
коміркового відростку чи частини в динаміці ортопедичного лікування, як
біля верхівки кореня, так і біля пришийкової ділянки в І клінічній групі
у віковій групі від 30 до 49 років до лікування МЩ була меншою як через
1 рік після лікування. У ІІ клінічній групі в цьому ж віковому діапазоні
показники МЩ кісткової тканини коміркового відростку чи частини біля
верхівки кореня у підгрупах a, b, c, d, e до лікування середні значення
були меншими, ніж після лікування. Показники МЩ кісткової тканини
коміркового відростка чи частини, як біля верхівки кореня, так і біля
пришийкової ділянки у І клінічній групі у всіх підгрупах a, b, c, d, e,
f до лікування були меншими, ніж після користування ЧЗПП. У ІІ
клінічній групі, МЩ у всіх групах хворих залишається практично не
зміненою в динаміці лікування та після нього. Аналогічні дані отримано
при вивченні МЩ краю комірки до та після лікування у І та ІІ клінічній
групах.

Таким чином, отримані результати переконливо свідчать про зменшення
негативного впливу елементів фіксації ЧЗПП на тканини пародонту опорних
зубів у хворих, яким проводилося дозування силового навантаження
утримуючих кламерів на опорні зуби.

Проведені дослідження мають велике теоретичне і практичне значення в
клініці ортопедичної стоматології. Вивчення та аналіз показників
мікрощільності, отриманих за допомогою використання методу комп’ютерної
томографії, вперше на високооб’єктивному рівні показав доцільність та
перспективність такого типу досліджень на етапі діагностики, планування
та оцінки результатів ортопедичного лікування.

Переваги використання запропонованої нами методики дозування силового
навантаження утримуючих кламерів на опорні зуби також підтверджено
результатами власних клінічних досліджень. Вивчення рухомості опорних
зубів у двох клінічних групах дало змогу відмітити, що найпоказовішою є
зміна стану рухомості зубів після 1 року користування ЧЗПП. А саме нами
відмічено відсутність динаміки наростання рухомості опорних зубів у
осіб, що складали ІІ клінічну групу та збільшення рухомості опорних
зубів (І-ІІІ ступеня) у осіб, що складали І групу на 19,34%, порівняно з
даними до протезування. Це свідчить про відсутність негативного впливу
утримуючих кламерів у конструкціях часткових знімних пластинкових
протезів на пародонт опорних зубів при використанні методики дозування
силового навантаження кламерів, та врахування стану тканин пародонту
опорних зубів перед протезуванням.

Отримані результати індексу РІ, глибини пародонтальних кишень, проби
Кьотчке 1 у осіб із частковими знімними пластинковими протезами ІІ групи
в найближчі та у віддалені терміни після лікування суттєво не
змінювалися (р>0,05), що засвідчило стабілізацію патологічного процесу в
тканинах пародонту та ефективність запропонованого методу лікування

Про клінічну ефективність виготовлених ЧЗПП у І та ІІ групах свідчили
результати адаптації хворих до виготовлених конструкцій. Так одноразова
корекція кламерів у хворих І групи проведена у 14,51% випадків, у хворих
ІІ групи 9,3%. Дві корекції було проведено хворим І групи у 46,17%
випадків та 4,52% у ІІ групи. Три корекції проведено у 28,3% хворих І
групи та 2,84% випадків у хворих ІІ групи. Чотири корекції проведено у
11,02% хворих І групи, а в ІІ групи чотири корекції не проводилося.

Спостереження за протіканням процесів адаптації у хворих з ЧЗПП,
виготовленими за загальноприйнятою технологією та удосконаленою
методикою показало пришвидшення процесів адаптації у хворих з ЧЗПП,
яким було виготовлено знімні конструкції зубних протезів за методикою
застосування дозування силового навантаження та врахування стану тканин
пародонту опорних зубів до початку лікування.

Проведені дослідження та спостереження показали незаперечні переваги
використання даних про стан тканин пародонту опорних зубів до лікування,
отриманих за допомогою законів біомеханіки та комп’ютерної томографії, а
також використання розробленого пристрою для дозування силового
навантаження на опорні зуби елементів фіксації. Клінічні результати
показали подовження термінів ефективного використання ЧЗПП виготовлених
за удосконаленою методикою, за рахунок збереження опорних зубів,
профілактики уражень тканин пародонту, поломок утримуючих кламерів, що в
цілому дозволяє надавати високоефективну ортопедичну допомогу вказаному
контингенту хворих.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення
наукової задачі стоматології, що виявляється у вивченні характеру
ускладнень, які виникають у хворих при користуванні частковими знімними
пластинковими протезами, проведено біомеханічне обгрунтування
застосування утримуючих кламерів в залежності від стану тканин пародонту
опорних зубів, розроблено та впроваджено в практичну охорону здоров’я
пристрій для дозування силового навантаження на опорні зуби,
ефективність якого підтверджена результатами клініко-статистичного
спостереження.

1. Вивчення ускладнень зі сторони тканин протезного ложа при
використанні часткових знімних пластинкових протезів, виготовлених за
згальноприйнятою технологією, приводить до розхитування та видалення
опорних зубів у (45,64±3,11)% обстежених, травмування слизової щоки та
ясен відмічено у (25,79±1,87)% випадках, поломки кламерів у конструкціях
часткових знімних пластинкових протезів у (15,87±1,43)% випадків.

2. Розраховано та доказано за допомогою законів біомеханіки
взаємозв’язок між утримуючими властивостями гнутого кламера і рухомістю
зубів, розроблено значення утримуючих сил для гнутих кламерів в
залежності від діаметру та його довжини і від стану тканин пародонту
(атрофії) опорних зубів.

3. Метод комп’ютерної томографії на етапах ортопедичного лікування
хворих частковими знімними пластинковими протезами є високоінформативним
для оцінки стану тканин пародонту опорних зубів.

4. Ортопедичне лікування хворих частковими знімними пластинковими
протезами з використанням розробленого пристрою для дозування силового
навантаження утримуючого кламера на тканини пародонту опорних зубів
попереджує негативний вплив елементів фіксації на опорні зуби, скорочує
терміни адаптації до них та подовжує період їх ефективного
функціонування.

5. За показниками клініко-статистичного дослідження та комп’ютерної
томографії доведено переваги запропонованої методики дозування силового
навантаження гнутих утримуючих кламерів на тканини пародонту опорних
зубів.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При ортопедичному лікуванні хворих частковими знімними пластинковими
протезами рекомендується використовувати методику визначення довжини та
товщини утримуючого кламеру згідно розроблених таблиць.

Для дозування силового навантаження гнутих кламерів на пародонт опорних
зубів рекомендується використовувати розроблений пристрій в конструкціях
часткових знімних пластинкових протезів.

Для діагностики стану кісткової тканини та оцінки результатів
ортопедичного лікування хворих частковими знімними пластинковими
протезами рекомендується використовувати адаптований нами метод
комп’ютерної томографії.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Парасюк Г.З. Лікування хворих з дозуванням силового навантаження кламеру
на опорні зуби в конструкціях часткових знімних пластинкових протезів //
Гал.лікарський вісник. – 2004. – Т.11, ч.3 – С.85-89.

Парасюк Г.З., Рожко М.М., Рижик В.М. Вивчення стану кісткової тканини за
допомогою комп’ютерної томографії при лікуванні хворих з дефектами
зубних рядів // Гал. лікарський вісник. – 2004. – Т.11, ч.2 – С.70-74.
Здобувач провела підбір пацієнтів, їх обстеження, статистичну обробку та
узагальнення результатів, сформульовано висновки. Співавтори професор
Рожко М.М. та професор Рижик В.М. надали консультацію при аналізі
одержаних результатів.

Парасюк Г.З., Рожко М.М., Карельських І.Л. Біомеханічне обгрунтування
вибору утримувальних кламерів при лікуванні хворих частковими знімними
пластинковими протезами в залежності від стану тканин пародонту опорних
зубів // Гал. лікарський вісник. — 2002. – Т.9, ч.2. – С.65-68.
Здобувачем сформульовано актуальність роботи, проведено аналіз
літератури, збір матеріалу, аналіз результатів дослідження, оформлення
статті до друку. Співавтори проф. Рожко М.М. надавав допомогу у
редагуванні висновків та заключення; доцент Карельських І.Л. надавав
допомогу при теоретичному обгрунтуванні вибору утримувальних кламерів в
конструкціях часткових знімних пластинкових протезів за допомогою
законів біомеханіки.

Парасюк Г.З., Локота Є.Ю., Рожко М.М., Бульбук О.І. Технології та якість
виготовлення знімних конструкцій протезів із акрилових пластмас. –
Вісник стоматології. – Одеса. – 2000. — №5(29). – С.164-165. Здобувачем
проведено збір матеріалу, аналіз літератури та результатів дослідження.
Співавтор Локота Є.Ю. приймав участь у проведенні досліджень. Співавтор
професор Рожко М.М. надав консультативну допомогу при аналізі
результатів. Співавтором Бульбук О.І. проведено підготовку статті до
друку.

Деклараційний патент на винахід № 36213А, Україна, А61С19/04 Пристрій
для дозування силового впливу пружини, дуги або кламеру знімних
конструкцій зубних протезів на зуби: Деклараційний патент №36213А,
Україна, А61С19/04. Соловей С.І., Парасюк Г.З., Рожко М.М., Палійчук
І.В.; Заявл.17.11.1999 р.; Опубл. 16.04.2001 р.; Бюл.№3. Здобувачу
належить ідея винаходу, визначальною є участь у його розробці та описі.
Співавтори надали консультативну допомогу при оформленні матеріалів
заявки.

Висновок про видачу деклараційного патенту на корисну модель за
№2004010266 від 13.01.2004 р. Парасюк Г.З., Рожко М.М., Рижик В.М.,
Драгомирецький В.В., Михайленко Т.М. Спосіб діагностики стану тканин
пародонту за допомогою комп’ютерної томографії. Здобувачем проведено
збір матеріалу, аналіз літератури та результатів дослідження.
Співавторами надана консультативна допомога при оформленні матеріалів
заявки на патент.

Парасюк Г.З. Регулювання навантажень утримуючих кламерів часткових
знімних пластинкових протезів на опорні зуби // Сучасні підходи до
лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань.
Матеріали Всеукр.науково-практичної конференції 12-14 березня 2003 р. –
Івано-Франківськ. – 2003. – С.119.

Обгрунтування вибору утримуючих кламерів при лікуванні хворих частковими
знімними пластинковими протезами: Інформаційно-методичний лист
(Укрмедпатент-інформ) Парасюк Г.З., Рожко М.М., Карельських І.Л. — №85.
– 2003, Київ. Здобувачем проведено збір матеріалу, визначальною є
частина в розробці, опису інформаційного листа та оформлення матеріалів
до друку. Співавтори професор Рожко М.М. та Карельських І.Л. надали
консультативну допомогу при редагуванні тексту листа.

Парасюк Г., Бугерчук О., Бульбук О. Ускладнення, що спостерігаються при
лікуванні хворих частковими знімними пластинковими протезами. – VI
Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених 21-23 травня
2002 р. – Тернопіль. – 2002. – С.337. Здобувачем проведено обстеження
хворих, аналіз результатів дослідження, сформульовано висновки.
Співавтор к.мед.н. Бугерчук О.В приймав участь у підборі пацієнтів і
узагальненні результатів. Співавтором Бульбук О.І. проведено підготовку
тез до публікації.

АНОТАЦІЯ

Парасюк Г.З. Клініко-технологічне обгрунтування використання фіксуючих
елементів при лікуванні хворих частковими знімними пластинковими
протезами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за
спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Івано-Франківська державна
медична академія МОЗ України, Івано-Франківськ, 2005.

Об’єкт – 167 хворих з частковими дефектами зубних рядів; мета –
підвищення ефективності ортопедичного лікування хворих частковими
знімними пластинковими протезами на основі розробки пристрою та показань
силового навантаження утримуючих кламерів на опорні зуби; методи –
клінічні, рентгенологічні, комп’ютерна томографія, біофізичні,
статистичні; новизна – вперше розроблено, апробовано та впроваджено в
клініку ортопедичної стоматології пристрій для дозування силового
навантаження на пародонт опорних зубів, доведено практичну доцільність
використання комп’ютерної томографії для вивчення стану тканин пародонту
опорних зубів до та після ортопедичного лікування; результати –
розроблено пристрій для дозування силового навантаження впливу
утримуючих кламерів на пародонт опорних зубів, що дозволяє зберегти
опорні зуби для тривалого функціонування у конструкціях ЧЗПП;
впроваджено – в учбовий процес й практичну медицину; галузь – медицина.

Ключові слова: часткові дефекти зубних рядів, утримуючі кламери,
комп’ютерна томографія, мікрощільність кісткової тканини, силове
навантаження, пародонт опорних зубів.

АННОТАЦИЯ

Парасюк Г.З. Клинико-технологическое обоснование использования
фиксирующих элементов при лечении больных частичными съемными
пластиночными протезами. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.22 – стоматология. – Ивано-Франковская
государственная медицинская академия, Ивано-Франковск, 2005.

Объект – проведено клиническое обследование и ортопедическое лечение 130
больных с частичными дефектами зубных рядов и изготовлено 148 частичных
съемных пластиночных протезов. Контрольную группу составили 37 человек с
дефектами зубных рядов, без заболеваний тканей пародонта, которые не
пользовались съемными конструкциями зубных протезов. Цель – повышение
эффективности ортопедического лечения больных частичными съемными
пластиночными протезами на основе разработки устройства и показаний к
силовой нагрузке удерживающих кламеров на опорные зубы. Методы –
общеклинические – изучение индекса РМА, пародонтального индекса, пробы
Кётчке 1, наличие пародонтального кармана и его глубины,
рентгенологические (прицельная Rtg), компьютерная томография – изучение
плотности костной ткани, края альвеолы, и размеров периодонтальной щели,
биофизические, статистические.

Установлено, что среди обследованных 252 пациентов с осложнениями от
исспользования частичных съемных пластиночных протезов количество женщин
(63,49%) было значительно больше, чем мужчин (36,51%).

Осложнения от использования удерживающых кламмеров в конструкциях
частичных съемных пластиночных протезов составили (25,79%), что
проявлялось травмирующим действием кламмеров на слизистую щёк, десна.
Поломки кламмеров выявлено у 15,87% обследованных. Патологическую
подвижность І степени имели опорные зубы у (23,02%) обследованных,
вторая степень подвижности определена у (16,67%) и третья степень
подвижности у (5,95%) обследованных.

С помощью знаков биомеханики проведены расчеты и доказано взаимосвязь
между удерживающими способностями гнутого кламмера и подвижностью зубов;
разработаны значения удерживающих сил для гнутых кламмеров в зависимости
от диаметра и его длины, а также от состояния тканей пародонта опорных
зубов. Использование метода компьютерной томографии на этапах
ортопедического лечения больных частичными съемными пластиночными
протезами показало высокоинформативную оценку состояния тканей пародонта
опорных зубов и целесообразность её использования в клинике
ортопедической стоматологии.

Результаты – разработано, апробировано и внедрено в клинику
ортопедической стоматологии устройство для дозирования силовой нагрузки
на пародонт опорных зубов (Декларационный патент Украины № 36213А).

Доказано практическую целесообразность использования метода компьютерной
томографии для изучений состояния тканей пародонта опорных зубов до и
после ортопедического лечения больных частичными съемными пластиночными
протезами. На основании изучения состояния тканей пародонта разработано
и составлено таблицы для определения толщины и длины удерживающих
кламмеров в конструкциях частичных съемных пластиночных протезов.

Исспользование предложеной методики дозирования силовой нагрузки
удерживающих кламмеров на опорные зубы подтверждено результатами
собственных исследований. Так нами отмечено отсутствие динамики
возростания подвижности опорных зубов у больных составляющих ІІ
клиническую группу и увеличение подвижности опорных зубов (І-ІІІ
степени) у больных, которые составляли І группу на 19,34%, по сравнению
с данными до протезирования, что свидетельствуют об отсутствии
патологического влияния удерживающих кламмеров на пародонт опорных
зубов. О клинической эффективности изготовленных частичных съемных
пластиночных протезов свидетельствовали результаты адаптации к ним
больных. Так одноразовая корекция кламмеров у больных І группы проведена
у 14,51% случаев, у больных ІІ группы 9,3%. Две корекции было проведено
больным І группы у 46,17% случаев и 4,52% у ІІ группы. Три корекции
проведено у 28,3% больных І группы и 2,84% случаев у больных ІІ группы.
Четыри корекции проведено у 11,02% больных І группы, у больных ІІ группы
четыри корекции не проводилось.

Полученные результаты индекса РІ, глубины пародонтальных карманов, пробы
Кётчке 1 у больных с частичными съемными пластиночными протезами ІІ
группы в ближайшие и отдаленные периоды после лечения изменялись
незначительно (р>0,05), что свидетельствовало о стабилизации
патологического процесса в тканях пародонта опорных зубов и
эффективности предложенного метода лечения.

За показателями клинико-статистического исследования и компьютерной
томографии доказано преимущества предложеной нами методики дозирования
силовой нагрузки удерживающих кламмеров на ткани пародонта опорных
зубов. Полученные результаты внедрены в учебный процесс и практическую
медицину; отрасль – медицина.

Ключевые слова: частичные дефекты зубных рядов, удерживающие кламмеры,
компьютерная томография, микроплотность костной ткани, силовая нагрузка,
пародонт опорных зубов.

ANNOTATION

G.Z.Parasyuk. A clinic-technological grounds of using fixed elements at
treatment of the patients by partial removable lamellar dentures. –
Manuscript.

The dissertation is presented for the Candidate Science degree in
medical Science; speciality 14.01.22 – Stomatology. – Ivano-Frankivsk
State Medical Academy, Ivano-Frankivsk, 2005.

Object – clinical inspection of 167 patients with partial defects of
teeth rows is carried out; purpose – increase of efficiency of
orthopedic treatment of the patients by partial removable lamellar
dentures on the basis of development of the device and indications of
power loading of holding claspes on basic teeth; methods – clinical,
roentgen, computer tomography, biophysical, statistical; novelty – the
device for dosage of power loading on parodontium of basic teeth is
elaborated, approved and introduced into clinic of orthopedic
stomatology for the first time; practical expediency of using of
computer tomography method for study of a state of parodontic tissues of
basic teeth before and after orthopedic treatment is proved; results –
the device for dosage of power loading influation of surppoting claspes
on paradontium of basic teeth is developed, that allowed to keep the
basic teeth for long functioning in constractions of partial removable
lamellar dentures; it is introduced into educational process and
practical medicine; branch – medical Science.

Keywords: partial removable lamellar dentures, partial defects of teeth
rows; surppoting clamers; computer tomography; microdensity of bone
tissue; power loading; parodontium of basic teeth.

Підписано до друку 2005 р. Формат 60*90/16.

Папір офсетний. Умовн.друк.арк. 0,9. Наклад 100 прим. Зам.№

Тираж здійснено у видавництві Івано-Франківської державної медичної
академії.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єкта видавничої справи

ДК №1100 від 29.10.2002 р.

76000 м.Івано-Франківськ, вул.Галицька, 2

PAGE \* Arabic 18

Похожие записи