.

Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування індукованих автоколивань у комплексному лікуванні хворих на обмежену склеродермію (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3104
Скачать документ

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Інститут дерматології та венерології АМН України

Бреславець Максим Валерiйович

УДК 616.5-004.1-005.1-08:618.83+612.76]+615.82/.835

Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування індукованих
автоколивань у комплексному лікуванні хворих на обмежену склеродермію

14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2004

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті

ім. М. Горького МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Проценко Тетяна Віталіївна,

Донецький державний медичний університет МОЗ України,

професор кафедри шкірних та венеричних хвороб факультету

післядипломної освіти

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Болотна Людмила Анатоліївна,

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ

України, професор кафедри дерматовенерології

кандидат медичних наук,
доцент

Шварева Тетяна Іванівна,

Луганський державний
медичний університет МОЗ України,

доцент кафедри шкірних та
венеричних хвороб

Провідна установа: Національний медичний університет

ім. акад. О.О. Богомольця МОЗ України,

кафедра шкірних та венеричних хвороб з курсом

проблем СНІДу, м. Київ

Захист відбудеться “ “18 ” лютого 2004 р. о 12 годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 64.603.01 при Інституті
дерматології та венерології АМН України за адресою: 61057, м. Харків,
вул. Чернишевського, 7/9.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту дерматології та
венерології АМН України за адресою: 61057, м. Харків, вул.
Чернишевського, 7/9.

Автореферат розісланий “ 12 ” січня 2004 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук, ст. н. с. Бондаренко Г.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Склеродермія (Ск) є важливою медико-соціальною
проблемою через поширеність захворювання, що займає друге за частотою
місце серед усіх системних захворювань сполучної тканини, хронічного
прогресуючого перебігу з ураженням осіб молодого віку [Калюжная Л.Д. и
соавт., 1999; Коляденко В.Г., 2002; Коваленко В.М., 2001].

Згідно з сучасними уявленнями в патогенезі Ск важливу роль відводять,
поряд із прогресуючим фіброзом шкіри і внутрішніх органів, судинній
патології за типом облітеруючого ендартеріоліту з розповсюдженими
вазоспастичними порушеннями [Болотная Л.А., Сербина И.М., 1999]. В
дисфункції ендотеліальних клітин (ЕК) і подальшому розвитку оклюзійних
судинних уражень особливу роль відіграють біологічно активні речовини,
котрі продукуються елементами мікроциркуляторного русла, у тому числі
речовини простагландінового ряду, які впливають на перебіг імунного
запалення і процеси фіброзоутворення [Stratton R. et al., 2001]. Однак,
до нинішнього часу не вивчені порушення обміну простаноїдів
Простацикліну (PGI2) і Тромбоксану (TXA2) у хворих на обмежені форми Ск
(ОСк) і їхня роль в патогенезі дерматозу.

Останніми роками для оцінки стану регуляторних систем організму, зокрема
функціонального стану вегетативної нервової системи (ВНС), стали
застосовувати аналіз варіабельності серцевого ритму (ВСР), що дозволяє
не тільки розкрити невивчені раніше аспекти патогенезу, але й здійснити
диференційований підхід до лікування захворювання, визначити прогноз і
ефективність проведеної терапії [Яблучанский Н.И., 2000; Massin M.M. et
al., 2000]. Проте, до тепер не було робіт з дослідження симпатичного і
парасимпатичного тонусу і визначення статусу ВНС у хворих на ОСк.

Медикаментозна терапія Ск навіть при тривалому багатокурсовому лікуванні
не завжди призводить до стійкої ремісії, при цьому нерідко виникає ризик
розвитку лікарських ускладнень, алергічних і токсично-алергічних
реакцій, особливо при застосуванні досить агресивних видів лікування
(комплексоноутворюючі препарати, кортикостероїдні гормони та ін.),
збільшується небезпека ятрогенного ураження [Мавров І.І. і співавт.,
2002; Солошенко Е.М., 2003, Кутасевич Я.Ф., 2001; Радионов В.Г., 2000].

У зв’язку з цим, перспективним при лікуванні хворих на ОСк є
застосування преформованих фізичних факторів із широким спектром
терапевтичної дії і можливістю впливу одночасно на багато органів і
систем організму [Попик Г.С., Калашникова Е.А., 2000].

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження є
фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри шкірних і
венеричних хвороб факультету післядипломної освіти Донецького державного
медичного університету їм М. Горького “Розробити патогенетичні
особливості підходу до лікування і профілактики деяких хронічних
розповсюджених дерматозів і захворювань, що передаються статевим шляхом,
на підставі вивчення порушень гомеостазу організму в умовах екологічно
несприятливого крупного промислового регіону” (УН 01.08.16. № держ.
реєстрації 0101U002736). Здобувачем самостійно виконаний фрагмент
“Комплексне лікування хворих на обмежену склеродермію ”.

Мета дослідження – підвищення ефективності лікування хворих на ОСк
шляхом включення в комплексну терапію індукованих автоколивань (ІАК)
шкіри і підлеглих тканин, що мають місцевий і системний ефект на
підставі вивчення судинно-тромбоцитарного гемостазу, оцінки
вегетативного статусу і ступеня ураження шкіри хворого.

Задачі дослідження:

Визначити стан вегетативного статусу в хворих на ОСк за динамікою
змінення часових і частотних характеристик ВСР до і після лікування.

Вивчити сироваткові концентрації вазоактивних простаноїдів TXA2 і PGI2 у
хворих на ОСк до і після лікування.

Розробити метод об’єктивної оцінки ступеня утягнення шкіри в
патологічний процес, заснований на вимірі ступеня змінення основних
біомеханічних властивостей шкіри шляхом акустичного аналізу індукованих
автоколивань шкіри і підлеглих тканин.

Розробити, обґрунтувати і впровадити в практику охорони здоров’я
комплексний спосіб лікування хворих на ОСк із застосуванням методу ІАК.

Оцінити найближчі і віддалені результати лікування хворих на різні форми
ОСк із застосуванням методу ІАК і внести коректування у лікування.

Об’єкт дослідження – хворі на різні форми ОСк.

Предмет дослідження – часові і частотні показники ВСР, змінення
біомеханічних властивостей шкіри в осередках ураження, сироваткові
концентрації TXA2 і PGI2, результати лікування.

Методи дослідження:

Клінічні – аналіз скарг, анамнезу життя і захворювання, об’єктивного
статусу.

Електрофізіологічні, з визначенням основних часових і частотних
параметрів ВСР.

Імуно-ферментний аналіз з метою визначення кількості PGI2 (за його
стабільним прямим метаболітом простагландіну 6-кето-р1а) і TXA2 (за його
стабільним прямим метаболітом простагландіну TXB2).

Біомеханічний метод з метою об’єктивної оцінки ступеня зміни
морфо-функціональних властивостей шкіри.

Статистичні методи, що включають параметричні і непараметричні методи
обробки даних, кластерний аналіз, визначення кореляційних взаємозв’язків
отриманих результатів.

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше на підставі вивчення
показників ВСР у хворих на ОСк виявлені вегетативні регуляторні
порушення, що мають в генезі дисфункцію симпатичного і парасимпатичного
відділів ВНС. У 25% (n = 10, інтервальна оцінка 13,0% x ? h? P R T V X X Z \ ^ z ? x o h? h? h? h? h? h? h? h? h? h? 4&56oaaaOOOOOIAA3/4A3/4AAA?? & \ O h? h? h? h? h? h? h? h? h? ?????????????? ????? h? h? h? h? h? h? h? h? h? h? h? h? phy h? h? h? h? h? h? h? h? h? EuouououaeUaeUaeUaeUaeUaeUaeUae?I?A?A?aeu?uUu?u?u?u?u?uUu«u«u?u?u?u«u«u? u?u?u h? h? h? h? h? h? h? h? h? татистично достовірними за всіма показниками і найбільш вираженими, у порівнянні з групою контролю. Таким чином, проведені дослідження стану ВНС у 70% (n = 28, інтервальна оцінка 55,1% 4 – 20 випадків. Для цих станів була проведена оцінка INTEG.
Розподіл інтегральних оцінок був відмінним від нормального.

Порівняння центрів отриманих розподілів проводилося з використанням
критерію Вілкоксона. Обсяг виборок: n1 = 20, n2 = 35, Wфакт. = 726.0.
Центральні тенденції відрізнялися на рівні значимості p = 0,002. Таким
чином, більшому значенню МШІР відповідало статистично значиме більше
значення інтегрального показника INTEG. Це підтверджує можливість
використання даного показника як інтегральну оцінку тяжкості стану й
оцінки ефективності терапії Ск.

Була проведена оцінка показника INTEG до і після лікування в 21 випадку.
Ефективність лікування оцінювалася за ступенем змінення цього показника:
? INTEG = INTEG (після лікування) – INTEG (до лікування). Аналіз
сукупності даних змінення показника ? INTEG виявив розподіл не відмінний
від нормального.

Порівняння центрів отриманих розподілів проводилося з використанням
критерію Стьюдента. Обсяг виборок: n1 = 11, n2 = 10, Tфакт. = 2.0.
Середні значення відрізнялися на рівні значимості p = 0,035.

Виходячи з отриманих даних, можна зробити висновок, що комплексне
лікування хворих на ОСк із застосуванням ІАК призводить до статистично
значимо більшого зменшення показника INTEG, ніж традиційна терапія.

Віддалені результати лікування простежені протягом 3-х років у 98
(81,7%) хворих. Загострення шкірного процесу протягом диспансерного
спостереження настало в 26 (31%) хворих I групи й у 20 (56%) – у II.
Таким хворим були проведені повторні курси лікування.

При порівняльному аналізі ефективності ІАК при різних клінічних формах
ОСк відзначено, що найбільш виразний лікувальний ефект ІАК був при
бляшечній (клінічна ремісія в 76,9% хворих) і лінійній (у 75% хворих)
формах ОСк.

Таким чином, порівняльний аналіз найближчих і віддалених результатів
лікування свідчить про те, що застосування ІАК суттєво підвищує
ефективність терапії хворих на ОСк, сприяє більш тривалій і стійкій
ремісії. Так, клінічна ремісія і значне поліпшення досягнуте в 94,2%
хворих основної групи і лише в 65,7% – у групі порівняння. Аналіз
розроблених режимів використання методу індукованих автоколивань у
комплексному лікуванні хворих на ОСк дозволяє зробити висновки про їх
ефективність і доцільність застосування, як при стаціонарному, так і
амбулаторному лікуванні.

ВИСНОВКИ

В дисертації представлене теоретичне узагальнення і нове рішення
наукової задачі, що полягає в підвищенні ефективності терапії хворих на
ОСк шляхом розробки комплексного методу лікування з використанням
фізіотерапевтичного впливу – індукованих автоколивань шкіри і підлеглих
тканин на підставі виявлених порушень стану вегетативної регуляції і
судинно-тромбоцитарного гемостазу.

1. У 70% (n = 28, інтервальна оцінка 55,1%

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020