.

Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування диференційованих методів санаторно-курортного лікування хворих на хронічний коліт (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
110 3079
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ

МАЛИХІНА ТЕТЯНА ІГОРІВНА

УДК 616.348-002.2-071-092:615.838.03

Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування диференційованих
методів санаторно-курортного лікування хворих на хронічний коліт

14.01.33 – курортологія та
фізіотерапія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Одеса – 2004

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано в Українському науково-дослідному інституті медичної
реабілітації та курортології МОЗ України

Науковий керівник:

Доктор медичних наук, старший науковий співробітник Драгомирецька
Наталія Володимирівна, Український науково-дослідний інститут медичної
реабілітації та курортології МОЗ України, головний науковий співробітник
клінічного відділу

Офіційні опоненти:

– Доктор медичних наук, професор Шмакова Ірина Петрівна, Одеський
державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри
факультетської терапії, фізіотерапії, медичної реабілітації та
курортології з курсом сестринської справи

– Доктор медичних наук, професор Міщук Василь Григорович,
Івано-Франківська державна медична Академія МОЗ України, професор
кафедри терапії та сімейної медицини факультету післядипломної освіти

Провідна установа:

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, кафедра
фізіотерапії та курортології, м. Харків.

Захист відбудеться 17.12.2004 грудня року о 10.00 годині на засіданні
Спеціалізованої вченої ради Д 41.608.01 Українського науково-дослідного
інституту медичної реабілітації та курортології МОЗ України за адресою:
65014, м. Одеса, Лермонтовський пров., 6.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Українського
науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології МОЗ
України за адресою: 65014, м. Одеса, Лермонтовський пров., 6.

Автореферат розісланий 16.11.2004 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук,

старший науковий співробітник ______________________ Г.О.
Дмитрієва

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Хронічні запальні захворювання кишечнику (ХЗЗК),
у тому числі і хронічний коліт (ХК), за даними різних авторів, складають
від 30% до 70% в структурі патології гастроентерологічного профілю і
розглядаються сьогодні в аспекті ризику виникнення колоректального раку
(Харченко Н.В., 2000, Івашкін В.Т., 2002, Логинов А.С., 2003, Парфенов
А.І., 2003, Фролькіс А.В., 2003). Значний відсоток зростання
новоутворень товстої кишки, які вражають щорічно до 800 тис. чоловік у
всьому світі, а також збільшення смертності від них більш ніж в половині
випадків, ставить цю патологію в ряд найважливіших медичних і
соціальних проблем (Белоус Т.А., 2002, Белоусова Е.А., 2002, Winawer
S.J., 2003).

В етіології ХК важливу роль виконують перенесені гострі кишкові інфекції
(ГКІ) захворюваність на які має тенденцію до постійного зросту (Кожокару
А.А., Осьодло Г.В., 1999, Дегтярьова І.І., 2004). Більш ніж в половині
випадків унаслідок ГКІ формується хронічна органічна патологія товстої
кишки (Цинзерлинг А.В., 1993, Фролькіс А.В., 2003, Цимеpман Я.С.,
2003).

До теперішнього часу одержано численні дані про механізми формування ХК,
проте на сучасному етапі значна увага надається змінам в імунній системі
і мікрофлорі товстої кишки (Звягінцева Т.Д., 2001, Плутенко І.М., 2001,
Ногаллер А.М., 2002, Weimian H., 2003), які є чинниками, що визначають
тяжкість перебігу захворювання, сприяють підтримці запальної реакції та
знижують інтенсивність репаративних процесів в кишечнику (Дегтярьова
І.І., 2000, Пасиашвілі Л.М., 2002, Waidmann M., 2003). Виникає свого
роду “порочне коло”, коли розвиток дисбіозу викликає в організмі зміни,
що обумовлюють пригноблення імунної системи, що, у свою чергу, сприяє
прогресуванню запального процесу і посилює тяжкість перебігу ХК
(Златкіна А.Р., 2001, Фролькис А.В., 2003).

Незважаючи на численні методи лікування хронічного коліту, його терапія
є складною та не до кінця вирішеною проблемою, у зв’язку з чим не завжди
вдається попередити розвиток рецидивів і ускладнень. Тому розробка нових
ефективних комплексів лікування ХК, що враховують сучасні погляди на
патогенез, є актуальним напрямом медичної науки.

Участь імунних механізмів і розвиток дисбіозу в патогенезі ХК вимагає
застосування засобів, що коригують ці порушення, тому результати
лікування хворих з вказаною патологією значною мірою визначаються
можливостями імунокорекції й відновленням порушеної мікрофлори кишечнику
(Бондаренко А.В., Бондаренко Вл.М., Бондаренко В.М., 1998, Пасиашвілі
Л.М., Супрун Е.В., 2001). Питання медикаментозного лікування ХК широко
освітлені в літературі (Єлизаветіна Т.А., 1998, Ногаллер А.М., 2002,
Фролькис А.В., 2003). При цьому спроби розробити ефективну схему терапії
ХК з пролонгованою дією й досі зводяться, в основному, до використання
значного арсеналу препаратів, які впливають лише на окремі ланки
патогенезу, що не призводить до вирішального результату.

Доведено, що природні та преформовані фізичні чинники виконують важливу
роль у відновлювальному лікуванні хворих на ХК (Cеребрина Л.А., Середюк
Н.Н. ,1995, Киртич Л.П., 1996-1998, Фiлак Ф.Г.,1999, Дмитрик М.О.,
Дмитрик О.I., 2001, Назар П.С., Смiшук Ю.О., 2001). Разом з тим до
теперішнього часу санаторно-курортне лікування хворих з даною патологією
проводилося без урахування поєднаної корекції порушень імунологічної
реактивності і дисбіозу товстої кишки. Виходячи з розуміння
патогенетичних механізмів розвитку ХК, можна припустити, що створення
комплексної системи протизапальної і імуномодулюючої терапії із
застосуванням природних та преформованих фізичних чинників, які сприяють
нормалізації мікробіоцинозу й відновленню функціонального стану
кишечнику, сприятиме підвищенню ефективності терапії вказаної категорії
хворих.

Зв(язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота є фрагментом науково-дослідної роботи Українського НДІ медичної
реабілітації та курортології “Диференційовані методи курортної терапії
хворих на хронічний коліт на основі використання природних і
преформованих фізичних чинників” (номер держреєстрації 0100U000386).
Фрагмент цієї роботи, присвячений розробці нового ефективного комплексу
лікування ХК на основі поєднаної корекції порушень імунологічної
реактивності і дисбіозу товстої кишки із застосуванням природних і
преформованих фізичних чинників, виконаний безпосередньо здобувачем.

Мета дослідження – підвищення ефективності лікування хворих на хронічний
коліт на санаторному етапі шляхом розробки диференційованих методів на
підставі застосування природних та преформованих фізичних чинників з
урахуванням характеру дисбіотичних та імунологічних порушень.

Задачі дослідження:

Визначити значення основних складових патогенезу хронічного коліту (стан
кислотоутворюючої функції шлунка, морфологічний стан слизової оболонки
та вміст мікрофлори товстої кишки, стан імунологічної реактивності
організму) для розробки диференційованих методів курортної терапії
хворих на хронічний коліт.

Вивчити зв’язок між клінічним перебігом захворювання, характером
дисбіотичних і морфологічних змін і станом імунологічної реактивності
організму у хворих на хронічний коліт.

Визначити динаміку клінічного перебігу захворювання, біохімічних
показників сироватки крові, функціонального стану шлунка, ендоскопічних
і морфологічних змін слизової оболонки товстої кишки, показників
копрологічного дослідження, вмісту мікрофлори товстої кишки, показників
імунологічної реактивності під впливом розроблених методів курортної
терапії хворих на хронічний коліт, які включають внутрішнє застосування
маломінералізованих мінеральних вод різного хімічного складу,
гальванізацію, грязелікування та внутрішньоорганний електрофорез
колібактерину.

На підставі порівняльного аналізу безпосередніх і віддалених результатів
лікування визначити найефективніші методи терапії щодо корекції
дисбіотичних та імунологічних порушень у хворих на хронічний коліт.

Розробити рекомендації щодо диференційованого застосування розроблених
методів санаторно-курортного лікування хворих на хронічний коліт.

Об’єкт дослідження: хворі на хронічний коліт.

Предмет дослідження: вплив внутрішнього застосування маломінералізованих
мінеральних вод різного хімічного складу, гальванізації, грязелікування
та внутрішньоорганного електрофорезу колібактерину на клінічний перебіг
захворювання, кислотоутворюючу функцію шлунка, морфологічний стан СО та
мікрофлору товстої кишки й імунологічну реактивність організму у хворих
на хронічний коліт.

Методи дослідження: клінічні, лабораторні, біохімічні, імунологічні,
інструментальні, морфологічні, бактеріологічні.

Наукова новизна одержаних результатів. На підставі використання сучасних
методів дослідження вперше встановлена наявність достовірних тісних
кореляційних зв’язків між імунологічними та дисбіотичними змінами,
порушеннями морфологічної структури і ступенем дисбіозу товстої кишки, а
також характером проявів клінічного перебігу захворювання і
особливостями патологічних змін мікробіоценозу у хворих на хронічний
коліт.

Продемонстрована доцільність визначення рівня кислотоутворення в шлунку
у хворих на хронічний коліт для диференційованого застосування
мінеральних вод різного хімічного складу залежно від вихідного рівня
інтрагастральної рН.

Вперше розроблено новий патогенетично обґрунтований метод
відновлювального лікування хворих на ХК з використанням пробіотика і
гальванічного струму (внутрішньоорганний електрофорез колібактерину,
деклараційний патент України № 58122 А „Спосіб лікування хронічних
запальних захворювань кишечнику”), який сприяє значному поліпшенню
клінічного перебігу захворювання за рахунок відновлення еубіозу товстої
кишки.

Розроблено новий комплекс лікування хворих ХК на санаторному етапі з
використанням пелоідотерапії та внутрішньоорганного електрофорезу
колібактерину, направлений на поєднану корекцію порушень імунологічної
реактивності і дисбіозу товстої кишки. На підставі вивчення
безпосередніх і віддалених результатів лікування встановлена як висока
ефективність розробленого комплексу лікування, так і можливість
запобігти прогресуванню патологічного процесу, а, значить, профілактики
розвитку ускладнень, у тому числі й колоректального раку.

Розроблені принципи диференційованого призначення хворим на ХК
лікувальних курортних чинників з урахуванням ступеня дисбіозу товстої
кишки і стану імунологічної реактивності організму.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено патогенетично
обґрунтовані диференційовані комплекси відновлювального лікування хворих
на хронічний коліт, залежно від характеру дисбіотичних й імунологічних
порушень, на основі поєднаного застосування пробіотика, природних та
преформованих фізичних чинників, які можуть застосовуватися в
санаторно-курортних та у позакурортних умовах (поліклініках,
фізіотерапевтичних кабінетах, денних стаціонарах) для підвищення
ефективності терапії вказаної категорії осіб.

Результати роботи впроваджені в практику лікувальних установ м. Одеси: у
санаторії ім. Горького ЗАТ „Укрпрофздравниця”, Одеському обласному
госпіталі інвалідів ВВВ, Одеській обласній поліклініці, aндрологічному
центрі “Андромед”. Для широкого впровадження у практику видано методичні
рекомендації „Диференційовані методи відновлювального лікування
хронічного коліту та синдрому подразненої кишки”.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є індивідуальною роботою автора.
Самостійно проведені інформаційний і патентний пошуки, виконано аналіз
наукової літератури з проблеми, що досліджується. В повному обсязі
особисто проведені клінічні обстеження хворих та визначення рівня
інтрагастрального рН. Інші інструментальні та лабораторні дослідження
виконано спільно з фахівцями відповідного профілю. Статистична обробка
отриманих даних, аналіз і узагальнення результатів дослідження,
оформлення дисертаційної роботи, підготовка автореферату і наукових
статей проведені автором самостійно.

Апробація результатів дисертації. Результати, наведені в дисертації,
доведені та обговорені на підсумкових щорічних науково-практичних
конференціях Українського НДІ медичної реабілітації та курортології
(Одеса, 2002, 2003, 2004); на науково-практичній конференції з
міжнародною участю „Лікувальні фізичні чинники та здоров’я людини”,
присвяченій 75-річчю УКРНДІ МРтаК (Одеса, 2003); на науково-практичній
конференції з міжнародною участю „Нові медичні технології в клінічній та
курортній практиці”, присвяченій 80-річчю кафедри медичної реабілітації,
фізіотерапії і курортології КМАПО ім. Шупіка (Київ, 2004).

Апробація роботи проведена на засіданні Вченої ради Українського НДІ
медичної реабілітації і курортології.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 робіт, серед яких 4
статті (2 самостійні) в профільних наукових виданнях, рекомендованих ВАК
України, 1 – деклараційний патент України, 8 – тез доповідей в
матеріалах з’їздів, конгресів, конференцій, 1 – методичні рекомендації.

Структура та обсяг дисертації. Текст дисертації викладений на 176
сторінках і складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і
методів дослідження, 7 розділів власних досліджень, заключення,
висновків, практичних рекомендацій. Список використаних джерел містить
197 вітчизняних та 75 іноземних, робота ілюстрована 28 таблицями та 18
рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження.

Робота виконана за період з 2001 по 2003 рр. на підставі клінічного
спостереження та комплексного обстеження 149 хворих на хронічний коліт у
віці від 21 до 63 років. Пацієнти перебували на лікуванні в Одеському
гастроентерологічному санаторії ім. Горького. Діагноз встановлювали на
підставі анамнестичних даних, клінічних проявів, результатів
біохімічних, імунологічних, ендоскопічних, гістологічних, копрологічних
та бактеріологічних методів дослідження.

Кислотоутворююча функція шлунка оцінювалася по експрес-методиці В.Н.
Чернобрового (1998).

Ендоскопічне дослідження товстої кишки проводилося з використанням
колонофіброскопа фірми Olympus CF-10L або ректоскопа РЕ-ВС-З-1 М632. З
метою вивчення морфологічних змін виконували біопсію слизової оболонки
товстої кишки. Бралися 2 – 4 шматочки з відділів товстої кишки з
найбільш виразною гіперемією та набряком слизової оболонки. Зрізи
фарбували гемотоксилін-еозином, пікофуксином за Ван-Гізоном.

Копрологічне дослідження проводили за методом Плетньова Н.Г. та Лещенка
В.І. (1998), а бактеріологічне дослідження мікрофлори товстої кишки
робили шляхом посіву калу на дисбактеріоз відповідно до методичних
рекомендацій по мікробіологічній діагностиці дисбактеріозу, м. Київ, від
10.10.1986 р. МОЗ УРСР.

Досліджувалися імунологічні показники: фагоцитарна активність
нейтрофілів, фагоцитарний індекс, НСТ-тест спонтанний і стимулюючий,
зміст циркулюючих імунних комплексів (Deglon M., Tawer M., Kize T.,
1977), а також рівень аутоантитіл до тканини підшлункової залози,
печінки, шлунка і дванадцятипалої кишки в реакції тривалого зв’язування
комплементу на холоді (Чернушенко Е.Ф., Когосова Л.С., 1989).

У процесі спостереження хворі обстежувалися в динаміці – до початку
лікування, відразу після завершення курсу терапії задля визначення
безпосередніх результатів і через рік для оцінки віддалених наслідків.

Результати досліджень оброблені методом варіаційної статистики на
персональному комп’ютері з використанням стандартних програм з
вирахуванням середніх арифметичних величин та їх помилки за допомогою
електронних таблиць “Exсel-5”. Вірогідність показників оцінювали по
t-критерію Стьюдента, різницю рахували вірогідною при рoeo- " $ & ( * f f 4 ”n f &   c ~ копрологічного досліджень) на фоні достовірного підвищення фагоцитарної активності нейтрофілів (Р

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020