.

Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування тяжких пневмоній у дітей, з урахуванням ліпідного обміну та антиоксидантної системи (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2624
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М. ГОРЬКОГО

ЛИСЕНКО Лідія Сергіївна

УДК 616.24-002-036.17-053.3-092:612.015.11]-085

Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування тяжких пневмоній у дітей,
з урахуванням ліпідного обміну та антиоксидантної системи

14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Донецьк – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківській медичній академії післядипломної освіти
МОЗ України.

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК – доктор медичних наук, професор Георгіянц Маріне
Акопівна, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України,
завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ – доктор медичних наук, професор Белебезьєв Геннадій
Іванович, Київська медична академія післядипломної освіти ім.
П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри дитячої анестезіології та
інтенсивної терапії;

доктор медичних наук, професор Курапов Євген Петрович, Донецький
державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, професор
кафедри загальної хірургії № 1 з курсом анестезіології та
реаніматології.

Провідна установа: Харківській державний медичний університет МОЗ
України, кафедра невідкладних станів та анестезіології.

Захист відбудеться “6” вересня 2006 р. о 1100 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д.11.600.04 при Донецькому державному
медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України (83003, м. Донецьк,
проспект Ілліча, 16)

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Донецького державного
медичного університету ім. М. Горького МОЗ України (83003, м. Донецьк,
проспект Ілліча, 16)

Автореферат розісланий “25” липня 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

д. мед. н., професор
О.С. Прилуцький

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Актуальною проблемою сучасної інтенсивної
терапії є критичні стани у дітей, які найчастіше обумовлені тяжкими й
ускладненими формами пневмоній. За даними МОЗ України у 2004 році, у
дітей віком від 0 до 14 років, питома вага захворювань органів дихання
складала 50,47 %, серед усіх зареєстрованих захворювань. Захворюваність
на пневмонію у дітей віком від 1 місяця до 15 років у Росії перебуває у
межах 4 – 12 на 1000 дітей й в 2001 році склала 8,38 ‰ (В.К.Таточенко,
Е.В.Середа, А.М.Федоров, 2000; В.К.Таточенко, 2002). Захворюваність на
пневмонію у дітей в США становить 4,3 на 1000, або 1,5 млн. випадків
позалікарняної пневмонії щорічно. Летальність при цій патології у
відділеннях інтенсивної терапії (ВІТ) різних лікувальних закладів
становить від 2 % до 50 – 60 % (Дж. Дж. Бартлетт, 2000). За даними МОЗ
України в 2004 році, рівень госпітальної летальності дітей від 0 до 14
років від позалікарняної пневмонії в Україні складав 2,58 %, в
Харківській області – 0,83 %.

Інтерес до функціонування процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і
антиоксидантної системи (АОС) у хворих на тяжку позалікарняну пневмонію
не вгасає, що пояснюється невизначеністю їхньої ролі у розвитку
захворювання (Г.Г.Думбадзе, 1996; Д.О.Добрянський, 2000; Н.В.Фатеева,
2001; Т.В.Саникидзе, 2002; Г.Н.Мацкевич, 2003). Дослідження ПОЛ і
антиоксидантного статусу при тяжкій пневмонії (ТП) проводилися як у
дітей, так і у дорослих, їхні результати неоднозначні й недостатньо
інформативні (В.Г.Алексеев, 2000; С.В.Новоселов, С.Е.Амелина, 2000;
Г.В.Сторчак, 2000; Н.Г.Бойко, 2001; М.Н.Косов, 2002; Ященко, 2005). При
цьому, у більшості робіт ізольовано вивчено окремі компоненти АОС і/або
продукти ліпопероксидації без урахування метаболізму ліпідів, що є
субстратом для ПОЛ (T.M.Berger, 1999; R.M. van Gorp. 2000;
Б.А.Айнабекова, 2001; Н.Г.Тихонов, А.И.Перепелкин, 2001). Стан ліпідного
спектру мембран і сироватки крові в патогенезі ТП вивчено також в
поодиноких роботах (А.Н.Климов, 1999; Н.М.Гула, 2000; Н.Н.Юрженко,
2001). Проведення комплексної оцінки систем ПОЛ-АОС, ліпідного обміну та
стрес-реакцій у хворих на тяжку позалікарняну пневмонію сприятиме
глибшому розумінню патогенезу та зробить цілеспрямованою і обґрунтованою
корекцію метаболічних розладів.

На наш погляд, одним з перспективних напрямків у лікуванні тяжких
позалікарняних пневмоній у дітей може бути корекція мебранодеструктивних
процесів і нормалізація ліпідного обміну, шляхом використання
ліпосомальної терапії.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри
дитячої анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медичної
академії післядипломної освіти (ХМАПО) МОЗ України “Оптимізація тактики
інтенсивної терапії у дітей з критичними станами обумовленими
інфекційною агресією” (номер державної реєстрації 0101U001860).

Мета і задачі дослідження – покращити результати лікування дітей у
критичних станах, зумовлених тяжкими позалікарняними пневмоніями, шляхом
розробки комплексного методу патогенетичної терапії, з урахуванням стану
ліпідного обміну та антиоксидантної системи.

Для досягнення мети були визначені основні завдання дослідження:

1. Дослідити ліпідний спектр сироватки крові і мембран еритроцитів у
дітей, що перебувають у критичних станах, зумовлених тяжкою пневмонією.

2. Вивчити стан перекисного окислення ліпідів у сироватці крові і
еритроцитах дітей, що перебувають у критичних станах, зумовлених тяжкою
пневмонією.

3. Визначити вміст неферментативних ланцюгів антиоксидантної системи у
дітей в критичних станах, зумовлених тяжкою пневмонією.

4. Оцінити показники стресу у дітей в критичних станах, зумовлених
тяжкою пневмонією.

5. Встановити взаємозв’язок між станом ліпідного обміну, перекисного
окислення ліпідів, антиоксидантної системи, показників стресу і
клінічними даними при надходженні та на етапах інтенсивної терапії у
дітей в критичних станах, зумовлених тяжкою пневмонією.

6. Розробити метод лікування хворих на тяжку позалікарняну пневмонію з
урахуванням виявлених метаболічних порушень і вивчити його терапевтичну
ефективність.

Об’єкт дослідження: вивчення впливу терапії на показники ліпідного
обміну, перекисного окислення ліпідів і антиоксидантної системи.

Предмет дослідження: діти в критичних станах, зумовлених тяжкими
позалікарняними пневмоніями.

Методи дослідження: клінічні, біохімічні, лабораторні, інструментальні,
статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. В результаті проведеного
дослідження вперше встановлено діагностичне значення показників
перекисного окислення ліпідів, антиоксидантної системи і ліпідного
обміну для визначення ступеня виразності патологічного процесу у дітей в
критичних станах, зумовлених тяжкою позалікарняною пневмонією.

Виявлено взаємозв’язок між показниками перекисного окислення ліпідів,
антиоксидантної системи і ліпідного обміну, а також стресовими
гормонами, встановлено залежність патологічних змін у цих системах від
тяжкості стану хворих.

Розроблено патогенетично обґрунтований метод лікування хворих в
критичних станах, зумовлених тяжкою позалікарняною пневмонією,
фосфоліпідним препаратом з антиоксидантною дією, з оцінкою впливу на
показники ПОЛ, АОС та ліпідного спектру.

Практичне значення отриманих результатів. В результаті проведених
клініко-біохімічних та інструментальних методів дослідження розроблено і
впроваджено до практиці метод внутрішньовенної та інгаляційної терапії
“Ліпіном”. На основі результатів роботи доведена доцільність
використання ліпосомальної терапії, особливо у хворих, з вираженою
тяжкістю стану з оцінкою за шкалою SOFA більш 7 балів, що дозволило
підвищити клінічну ефективність лікування дітей у критичних станах,
зумовлених тяжкою позалікарняною пневмонією.

Розроблену методику терапії втілено до практики відділення інтенсивної
терапії Харківської обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні (акт
впровадження від 05.12.05), відділення інтенсивної терапії та
анестезіології Харківської обласної дитячої клінічної лікарні (акт
впровадження від 02.12.05), відділення реанімації та інтенсивної терапії
Харківської обласної дитячої клінічної лікарні №1 (акт впровадження від
22.02.05), відділення анестезіології та інтенсивної терапії Харківської
міської дитячої клінічної лікарні №16 (акт впровадження від 22.03.05).

Особистий внесок здобувача. Дисертантом самостійно проведено патентний
пошук, проаналізована наукова література. Разом з науковим керівником
проф. Георгіянц М.А. сформульовано мету та завдання дослідження,
обговорено висновки та практичні рекомендації. Дисертант особисто
проводив лікування всіх пацієнтів проспективних груп. Автором самостійно
проведено аналіз лікування 101 хворого з тяжкою пневмонією, здійснено
статистичну обробку отриманих результатів дослідження та її
інтерпретацію. Написання огляду літератури, розділів власних досліджень
та підсумків автором виконано самостійно.

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи викладені на
конференції молодих вчених ХМАПО (Харків, 2000, 2002), на IV
Національному конгресі анестезіологів України (Донецьк, 2004), засіданні
Асоціації анестезіологів Харківської області (Харків, 2005).

Апробація дисертації відбувалась на спільному засіданні кафедри дитячої
анестезіології та інтенсивної терапії ХМАПО, кафедри анестезіології та
інтенсивної терапії ХМАПО, кафедри невідкладних станів та анестезіології
Харківського державного медичного університету (ХДМУ), кафедри дитячих
інфекційних хвороб ХМАПО, кафедри дитячої хірургії ХДМУ, кафедри дитячих
інфекційних хвороб ХДМУ, лікарів Харківської обласної дитячої
інфекційної клінічної лікарні 25.10.05; на фаховому семінарі на кафедрі
анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО
Донецького державного медичного університету ім. М. Горького від
29.03.06.

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 7 друкованих робіт у
журналах, із них 5 надруковані у фахових журналах затверджених ВАК
України.

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота, викладена на 182
сторінках друкованого тексту, складається з вступу, огляду літератури,
5 розділів власних досліджень, аналізу одержаних результатів, висновків,
практичних рекомендацій, списку літератури. Робота ілюстрована
42 таблицями (з них 4 займають цілу сторінку), 75 рисунками (з них
8 займають цілу сторінку). В бібліографічному вказівнику на 26 сторінках
приведено 234 джерела (з них 165 кирилицею і 69 латиницею).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. У роботі розглянуто та проаналізовано
результати обстеження та лікування 101 дитини у критичних станах,
зумовлених тяжкими позалікарняними пневмоніями. Дослідження проведено в
2001-2005 рр. на кафедрі дитячої анестезіології та інтенсивної терапії
Харківської медичної академії післядипломної освіти на базі ВІТ
Харківської обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні. До
дослідження увійшли діти у віці від 1 місяця до 3 років. Середній вік
становив 14,1±1,4 міс. Переважно були діти у віці до 1 року –
56 (55,5±5,0 %); дітей від одного до трьох років було 35 (34,7±5,0 %),
дітей старше трьох років – 10 (9,8±3,0 %). Хлопчиків було
55 (54,5±5,0 %), дівчаток – 46 (45,5±5,0 %). У середньому діти надходили
до ВІТ на третю добу захворювання.

Діагноз тяжкої позалікарняної пневмонії встановлювався відповідно до
загальноприйнятих клініко-рентгенологічних критеріїв. В 70 % випадків
діагностована однобічна пневмонія, в 30 % ? двобічна. Для всіх хворих
при надходженні до ВІТ був характерний синдром системної запальної
відповіді, тому тяжкість стану хворих оцінювалась за шкалою SOFA.
Етіологія пневмоній була визначена у 37 (36,7(5,0 %) хворих, серед
збудників на першому місці були S. aureus (29,5(7,0 %). Контрольну групу
склали 14 здорових дітей, середній вік яких становив 19,0±7,4 місяці.
Вік дітей контрольної групи та досліджуваних груп не відрізнявся
(р>0,05).

Базова інтенсивна терапія хворих на тяжку позалікарняну пневмонію
проводилося у відповідності до наказу МОЗ України від 13.01.2005 року
№ 18, згідно з протоколом лікування дітей з пневмоніями (додаток №1).
Усі хворі отримували етіотропну та посиндромну інтенсивну терапію.

Призначалася деескалаційна антибактеріальна терапія (найчастіше
використовувалась комбінація цефалоспорини ІІІ генерації +
макроліди-30,5±5,0 %). З метою корекції порушень водно-електролітного
балансу хворим призначалася інфузійна терапія (обсяг інфузійноі терапії
коливався в залежності від клінічного ефекту, діурезу, патологічних
втрат і біохімічних даних, в середньому складав 94,3±2,8 мл/кг/на добу).
32 (32(5 %) хворих з дихальною недостатністю (ДН) ІІІ, порушеннями
центральної нервової системи, гемодинамічними розладами, тяжкістю стану
за шкалою SOFA>7, потребували проведення штучної вентиляції легень
(ШВЛ). Хворим з ДН ІІ ступеню інвазивна респіраторна підтримка не
проводилась. Інотропна підтримка порушень з боку гемодинамічних
показників проводилася 16 (16,4±0,5 %) хворим призначенням інфузії
дофаміну (7,1±0,8 мкг/кг/хв), добутаміну (8,3±0,5 мкг/кг/хв) або їхніх
комбінацій До комплексу терапії за необхідності входило використання
дезагрегантів, седативних препаратів, м’язових релаксантів,
антипіретиків. Проводилося раннє ентеральне харчування адаптованими
дитячими сумішами.

Хворі були розділені на дві групи. До І групи увійшли діти, яким в
додаток до проведеної базової інтенсивної терапії призначався
фосфоліпідний препарат “Ліпін”. Пацієнтам ІІ групи проводилась тільки
базова інтенсивна терапія. У відповідності від тяжкості захворювання
кожна група підрозділялася на підгрупи (А і В). До підгруп І А і ІІ А
було включено хворих з ДН ІІІ ступеню та тяжкістю стану за шкалою SOFA,
при надходженні до ВІТ, більше 7 балів, хворі підгруп А потребували
респіраторної підтримки, і їм з моменту надходження до ВІТ проводилась
ШВЛ. До підгруп І В і ІІ В – діти с ДН ІІ ступеню, показники за шкалою
SOFA менш, ніж 7 балів (табл. 1).

Таблиця 1

Кількість хворих у групах дослідження (абсолютні значення)

Група А В Усього

І група 11 26 37

ІІ група 21 43 64

Усього 32 69 101

У хворих с ДН ІІ ступеню, які не потребували проведення ШВЛ,
використовували „Ліпін” в дозі 10-15 мг/кг внутрішньовенно болюсно
3 рази на добу, та інгалаційно в дозі 15?20 мг/кг/добу. У хворих с
дихальною недостатністю ІІІ ступеню, які потребували проведення ШВЛ,
використовували „Ліпін” в дозі 15-20 мг/кг 3 рази на добу
внутрішньовенно болюсно.

Для вирішення поставлених завдань було застосовано комплекс
загально-клінічних та лабораторних методів дослідження.

Оцінка стану ПОЛ проведена на підставі вивчення вмісту дієнових
кон’югатів (ДК) і малонового діальдегида (МДА) в сироватці крові
спектрофотометричним методом. Стан АОС визначався за вмістом SH-груп (за
методом Торчинського Ю.М.) і відновленого глутатіону (ВГ) в сироватці
крові колориметричним методом; рівня токоферолу – методом Емері-Енгеля
за допомогою тонкошарової хроматографії, ретинолу ? спектрофотометричним
методом.

У хворих при надходженні до ВІТ також досліджувався спектр ліпідів
(загальний холестерин – ЗХ (за методом Ілька), тригліцериди – ТГ,
фосфоліпіди – ФЛ, холестерин-ліпопротеїди низької щільності – ХС-ЛПНЩ,
холестерин-ліпопротеїди високої щільності ? ХС-ЛПВЩ) сироватки крові та
мембран еритроцитів (фосфоліпіди і тригліцериди) уніфікованим клінічним
методом за допомогою наборів реактивів La Chema (Чехія).

Рівень молочної та піровіноградної кислот крові вивчався
спектрофотометричним ферментативним методом. Оцінка стану та
напруженості стрес-реакції проводилась на підставі вивчення сироваткових
концентрацій гормонів: кортизолу та інсуліну методом імуноферментного
аналізу (за допомогою наборів Іnsulіne ELІSA фірми DRG і наборів
“Стероїд-ІФА ? кортизол” ЗАТ “Алкор Біо” відповідно). Забір крові
здійснювали при надходженні хворого до ВІТ до початку лікування і на
п’яту добу.

На підставі одержаних результатів створено базу даних у пакеті
„Microsoft Excel 2000” (сер.№ GWH29-DGCMP-P6RC4-5J4MT-3HFDY). Одержані
дані оброблено на ПЕОМ із процесором „Pentium IV” за допомогою програм
„Microsoft Works 97” (сер.№ LYT2-4VDR-71SA-KJH6) та „Statistica 5.773”
(сер.№ 31415926535897). Креслення графіків та таблиць виконано за
допомогою програми „Microsoft Excel 2000” та „Statistica 5.773”.

Статистичні характеристики визначались на першу та п’яту добу лікування
в кожній підгрупі хворих, з використанням програм наукової статистики.
Оцінка достовірності відмінностей середніх величин між групами,
підгрупами, в динаміці, а також із контрольними величинами проводилась
на підставі критерію t (критерій Ст’юдента).

Наявність кореляцій між отриманими показниками визначалась за критерієм
Пірсона. Оцінка достовірності коефіцієнта кореляції проводилась за
допомогою стандартних таблиць. При значенні коефіцієнта кореляції (r)
вище 0,7 зв’язок оцінювався як сильний, від 0,3 до 0,7 ? середній, нижче
0,3 ? слабкий.

Результати особистих досліджень. Аналіз результатів дослідження ПОЛ у
хворих на тяжку позалікарняну пневмонію, у процесі вільнорадикальної
агресії, встановив підвищення рівня первинних і вторинних продуктів
ліпопероксидаціі. При цьому вміст ДК збільшувався в сироватці на 35 %
(р0,05), SH-груп в сироватці крові – 28 % (р0,05).

Нами встановлено також недостатність неферметативної ланки АОС за
жиророзчинними формами, до яких належить ретинол, його рівень був
зниженим у сироватці крові на 22 % (р0,05).

Аналіз показників ліпідного обміну в залежності від тяжкості стану
дозволив виявити дуже значні відхилення від нормальних показників у
дітей з найбільш тяжким перебігом пневмонії. Виразність порушень
ліпідного обміну корелювала з тяжкістю захворювання, що дозволило
вважати їх патогенетичними: ФЛ сироватці – тяжкість стану за шкалою SOFA
(r=-0,54, р=0,05). Так, у дітей І А і ІІ А підгруп підвищення
концентрації ЗХ у сироватці крові було на 71 % (р

n

p

r

t

v

v

x

z

|

~

?

?

I

??????????????

??????????

$Ifa$

dh`„?a$

dh`„?a$

\

\

\

\

oeououoeuouuIuauaeuiuooooooooooooooooiooaUeIII

dh

зумовлюють накопичення речовин, каталізуючих ПОЛ, прискорення
вільнорадикальних реакцій та пошкодження клітинних мембран. Розлади
ліпідного спектру крові та мембран еритроцитів також, у свою чергу,
сприяють і підтримують посилення ВРО ліпідів (гіперліпідемія, порушення
вмісту холестерин-ліпопротеїдних фракцій), зниження антиоксидантних
функцій (за рахунок зниження жиророзчинних вітамінів, ВГ, SН-груп, ФЛ).
Встановлені у хворих на ТП патогенетичні порушення потребують
терапевтичної корекції з використанням препаратів антиоксидантної та
мембраностабілізуючої дії, одночасно беручи участь в нормалізації
помірного ліпідного дисбалансу у хворих.

В лікуванні дітей з тяжкими позалікарняними пневмоніями нами вперше
застосований препарат „Ліпін” Харківського фармацевтичного підприємства
„Біолек”, розроблений в інституті Біохімії Академії наук України в
1991 році, пройшов клінічну апробацію і затверджений до застосування
Фармакологічним комітетом МОЗ України від 22.12.1994 р. Лецитин
(фосфатидилхолін) належить до групи гліцерофосфатидів, є обов’язковим
компонентом тканин організму, на частку якого припадає 40-60 % усіх ФЛ.
Головна біологічна функція лецитину – участь у активному та пасивному
трансмембранному транспорті метаболітів, піно- і фагоцитозі, регуляції
активності ферментів, проведенні біопотенціалів.

Динаміка лабораторних змін виявила в І В підгрупі нормалізацію рівню
показників процесів ПОЛ на п’яту добу, лише рівень ДК в сироватці крові
залишався підвищеними (р0,05), і показники були вірогідно вище
відповідних у І А групі (р0,05). ВГ в сироватці крові у
дітей І В підгрупи нормалізувався (р Таблиця 2 Динаміка рівня білків, що мають антиоксидантні властивості у хворих на тяжку пневмонію (х±Sх) Показник ІА ІІА ІВ ІІВ Контрольна група 1 доба 5 доба 1 доба 5 доба 1 доба 5 доба 1 доба 5 доба ВГ сироватка (ммоль/л) 2,1±0,1 *** 2,9±0,3 ***?? 2,2±0,1 *** 2,4±0,1 *** 2,9±0,3 *** 5,6±0,5 ???°° 2,9±0,3 *** 3,6±0,3 *** 6,5±0,2 SH-групи сироватка (ммоль/л) 5,0±0,4 *** 6,8±0,9 ***? 5,3±0,4 *** 6,1±0,5 *** 7,2±0,5 *** 8,9±0,5 *?° 6,8±0,5 *** 7,5±0,4 *** 10,5±0,4 ВГ еритроцит (мкмоль/мл) 1,22±0,04 *** 1,90±0,02 ***???°°° 1,26±0,05 *** 1,47±0,11 *** 2,21±0,10 2,37±0,20 2,20±0,10 2,1±0,08 2,32±0,08 SH-групи еритроцит (мкмоль/мл) 0,17±0,02 * 0,19±0,03 0,16±0,01 ** 0,18±0,02 0,20±0,03 0,25±0,03 0,22±0,03 0,2±0,03 0,23±0,02 Примітки: 1.* - реритроцитах, ще залишались зниженими (р0,05), тоді як у хворих І А та ІІ А підгруп
рівень ретинолу залишався зниженим (р0,05), тоді як в ІІ групі накопичення молочної та
піровиноградної кислот крові, відносно контрольної групи, зберігалося
(р0,05).

Клінічні результати виявилися пов’язаними з показниками ПОЛ, АОС та
ліпідного обміну, котрі також вказували на доцільність використання
„Ліпіну” в терапії хворих на тяжку пневмонію. Механізм сприятливої дії
фосфоліпідного препарату на систему ПОЛ-АОС у хворих на пневмонію

Таблиця 3

Динаміка показників ліпідного обміну у хворих на тяжку пневмонію (х±Sх)

Показник

(ммоль/л) ІА ІІА ІВ ІІВ Контроль-на група

1 доба 5 доба 1 доба 5 доба 1 доба 5 доба 1 доба 5 доба

ЗХ сироватка 7,3±0,4

*** 5,5±0,4

**??? 7,2±0,5

*** 6,1±0,3

*** 5,8±0,5

** 4,39±0,26

?° 5,6±0,5

* 5,08±0,22

** 4,2±0,2

ТГ сироватка 2,66±0,11

*** 1,94±0,21

?? 2,55±0,10

*** 2,18±0,19

* 2,07±0,19 1,72±0,11 2,09±0,14

* 1,89±0,11 1,78±0,04

ТГ мембрана еритроцитів 0,60±0,01

*** 0,54±0,02

***?? 0,63±0,01

*** 0,55±0,02

***?? 0,50±0,02

*** 0,42±0,02

??° 0,51±0,03

** 0,48±0,02

** 0,41±0,01

ФЛ сироватка 2,06±0,06

*** 2,65±0,09

???°°° 1,97±0,06

*** 2,15±0,07

*** 2,47±0,28

2,79±0,12 2,46±0,25

2,28±0,38 2,85±0,11

ФЛ мембрана еритроцитів 0,93±0,02

*** 1,52±0,16

??? 1,04±0,03

*** 1,26±0,18

*** 1,32±0,07

*** 1,92±0,12

???° 1,30±0,05

*** 1,54±0,12

* 1,84±0,06

ХС-ЛПВЩ 1,7±0,1 1,48±0,09 1,7±0,1 1,52±0,08 1,6±0,2 1,5±0,1 1,6±0,2
1,5±0,1 1,4±0,1

ХС-ЛПНЩ 3,9±0,3

*** 2,2±0,4

?? 3,9±0,4

*** 2,79±0,22

*? 3,8±0,3

*** 1,8±0,2

??? 3,8±0,4

*** 1,9±0,1

??? 2,1±0,2

Примітки:

1.* – рпояснюється декількома аспектами. Окрім відомої ролі ФЛ, як субстратного забезпечення для відновлення структурно-функціональної організації клітинних мембран, значення має їхня антиоксидантна дія. Отримані дані дозволяють дійти висновку, що ФЛ, як найважливіші компоненти біологічних мембран, утворюють із природними АО єдину систему неферментативного захисту ліпідів від окислення. Насамкінець, слід відзначити, що використання „Ліпіну” в комплексному лікуванні дітей хворих на тяжку позалікарняну пневмонію сприяє зниженню напруженості окислювального стресу та підвищенню антиоксидантного потенціалу організму, нормалізації ліпідного обміну, має виражену мембраностабілізуючу і антигіпоксантну дію. ВИСНОВКИ У дисертації наведено узагальнення і нове вирішення актуальної наукової проблеми – удосконалення комплексного лікування дітей, хворих на тяжку позалікарняну пневмонію, на підставі розробки патогенетичної терапії, з урахуванням стану ліпідного обміну, перекисного окислення ліпідів, антиоксидантної системи і патогенетичного обґрунтування застосування ліпіну. У 78,3 % хворих що перебували у критичних станах, зумовлених тяжкою позалікарняною пневмонією, при аналізі ліпідного спектру сироватки крові та мембран еритроцитів, при надходженні до відділення інтенсивної терапії, визначено односпрямовані порушення, проявом яких було підвищення рівня ЗХ (на 46 % в сироватці крові), ТГ (у сироватці крові – на 25 %, у мембранах еритроцитів – на 31 %), ХС-ЛПНЩ (у сироватці крові – на 87 %), та зниження ФЛ (у сироватці крові – на 18 %, у мембранах еритроцитів – на 34 %). У 93,5 % хворих у критичних станах, зумовлених тяжкою позалікарняною пневмонією, при надходженні до відділення інтенсивної терапії, встановлено інтенсифікацію процесів перекисного окислення ліпідів за рахунок підвищення рівню первинних (ДК сироватці крові - на 35 %, в еритроцитах – на 103 %) та вторинних продуктів (МДА сироватці крові - на 110 %, в еритроцитах – на 103 %). Виявлено розлади функціонування неферментативної ланки антиоксидантного захисту у 85,7 % хворих у критичних станах, зумовлених тяжкою позалікарняною пневмонією, при надходженні до відділення інтенсивної терапії, проявом яких було зниження вмісту гідрофільних (рівню ВГ в сироватці крові на 58 %, в еритроцитах на 33 %, та SH-груп в сироватці крові на 39 % і в еритроцитах на 17 %) та гідрофобних (ретинолу в сироватці крові на 22 %) форм антиоксидантного захисту. У хворих на тяжку позалікарняну пневмонію визначено суттєві зміни показників стресу. Вміст кортизолу у сироватці крові хворих був вищим за норму на 406 %. Рівень інсуліну був нижчим за рівень контрольної групи на 52 %. Зафіксовано прямий кореляційний зв’язок між продуктами перекисного окислення ліпідів та стресорними гормонами, тяжкістю стану хворих у критичних станах, зумовлених тяжкою позалікарняною пневмонією за шкалою SOFA і гіпоксичними порушеннями; зворотній кореляційний зв'язок з неферментативними антиоксидантами та ліпідним обміном, що свідчить про тісний взаємозв’язок вільнорадикального окислення, антиоксидантного захисту, ліпідного обміну, тяжкості захворювання та гіпоксичних порушень. При порівнянні кореляційних зв’язків в динаміці між досліджуваними групами, відмічена достовірно низька кількість патологічних зв’язків в групах з застосуванням „Ліпіну”, ніж в групах у якіх використовувалась тільки базова інтенсивна терапія. Використання фосфоліпідного препарату „Ліпін”, при лікуванні хворих у критичних станах, зумовлених тяжкою позалікарняною пневмонією, найефективніше сприяє нормалізації показників перекисного окислення ліпідів, антиоксидантного захисту, ліпідного обміну, гіпоксичних порушень, має мембраностабілізуючу дію, від яких в свою чергу також залежить тяжкість стану хворих, а також призводить до скорочення строку перебування у відділенні інтенсивної терапії від 7,7±0,6 доби до 5,8±0,7 доби (р ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ АО – антиоксиданти АОЗ - антиоксидантний захист АОС - антиоксидантна система ВГ - відновлений глутатіон ВІТ - відділення інтенсивної терапії ВРО – вільно-радикальне окислення ДК - дієнові кон'югати ДН - дихальна недостатність ЗХ - загальний холестерин МДА - малоновий діальдегід ПОЛ - перекисне окислення ліпідів ТГ - тригліцериди ТП - тяжка пневмонія ФЛ – фосфоліпіди ХС-ЛПВЩ – холестерин-ліпопротеїди високої щільності  ХС-ЛПНЩ - холестерин-ліпопротеїди низької щільності ШВЛ - штучна вентиляція легень PAGE 11 PAGE 12 PAGE 13 PAGE 21

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020