.

Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та ішемічної хвороби серця (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2509
Скачать документ

ХарківськИЙ державнИЙ медичнИЙ університет

ТРЕФАНЕНКО

Ірина Валентинівна

УДК 616.12–005.4:616.366 – 002] – 092 – 085

Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування хворих з поєднаним
перебігом хронічного холециститу та ішемічної хвороби серця

14.01.02 – Внутрішні хвороби

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2004

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Буковинській державній медичній академії

МОЗ України, м. Чернівці

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Коломоєць Михайло Юрійович,

Буковинська державна медична академія

МОЗ України, м. Чернівці.

завідувач кафедри госпітальної терапії

та клінічної фармакології

Офеційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Хворостінка Володимир Миколайович, Харківський державний медичний
університет, МОЗ України, м. Харків

завідувач кафедри факультетської терапії;

доктор медичних наук, професор

Фадєєнко Галина Дмитрівна,

Інститут терапії АМН України м. Харків заступник директора з наукової
роботи.

Провідна установа: Дніпропетровська державна медична академія МОЗ
України, м. Дніпропетровськ,

кафедра госпітальної терапії

Захист дисертації відбудеться „14” травня 2004 року о 10 годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 у Харківському
державному медичному університеті за адресою: 61022, м. Харків, проспект
Леніна, 4.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного
медичного університету (61022, м. Харків, проспект Леніна,4).

Автореферат розіслано „ 9 ” квітня 2004 р.

Вчений секретар

спеціалізованої ради

доцент Овчаренко Л.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Характерною рисою сучасного хворого є
поліморбідність. Так, на одного хворого у віці від 21 до 40 років
припадає 2,9 одночасно перебігаючих захворювань, в інтервалі від 41 до
60 років – 4,5, у віці 61 – 75 років – 5,8. Супутня патологія є
самостійним чинником, який впливає на клінічну картину, перебіг,
наслідки захворювання (Юлдашова Ф.И., 1997). Тому поєднаний перебіг
декількох захворювань призводить до виникнення нового самостійного
процесу в організмі людини, який має свої патогенетичні механізми
розвитку, клінічні симптоми, діагностичні критерії та шляхи лікування.
При ішемічній хворобі серця (ІХС) розвивається порушення регіонального
кровообігу у різних органах та системах, зокрема в печінці та
жовчовивідній системі (Акимов Л.Г., 1998), у той же час захворювання
гепатобіліарної системи ведуть до порушення внутрішньосерцевої та
системної гемодинаміки, прискорюють розвиток атеросклеротичного процесу
(Амосова Е.Н., 1992). Встановлені зв’язки між атеросклерозом, процесами
вільнорадикального окиснення ліпідів (ВРОЛ), хронічними захворюваннями
гепатобіліарної системи (Владимиров Ю.А., 1998). Зв’язок між розвитком
атеросклерозу та дисфункцією гепатобіліарної системи може відбуватись
через розвиток вісцеро-вісцеральних рефлексів і вегетативної дистонії,
які обумовлюють поглиблення змін в стінці коронарних судин, що змінені
атеросклерозом. Значна поширеність, висока смертність та інвалідизація
від ХНХ та ІХС серед населення працездатного віку, великі економічні
витрати суспільства обумовлюють актуальність проблеми поєднаного
перебігу цих захворювань.

Суттєве значення має напрямок досліджень, скерований на вивчення
можливостей медикаментозної корекції порушень, що мають місце в таких
хворих. Зважаючи на основний курс Асоціації фармакологів України,
визначений її віце-президентом, професором М.С. Пономаренком (1998), що
полягає в захисті вітчизняного виробника й споживача, вважаємо за
потрібне у своїх дослідженнях використовувати препарати, які вироблені в
Україні.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є
фрагментом комплексної НДР кафедри госпітальної терапії, клінічної
фармакології та професійних хвороб Буковинської державної медичної
академії “Стан системи гемостазу та метаболічні зміни при деяких
захворюваннях внутрішніх органів і патогенетичне обґрунтування
диференційованого лікування хворих різного віку” (номер держреєстрації
0199U001757). У рамках зазначеної теми автором проведено підбір
тематичних хворих, їх клініко-інструментальне, біохімічне обстеження,
проаналізовано результати.

Мета і завдання дослідження. Удосконалити методику диференційованого
лікування хворих із поєднаним перебігом ХНХ та ІХС шляхом адекватного
індивідуального підбору медикаментозних засобів із урахування
сформованого “післяінфарктного” серця та провести порівняльну оцінку
ефективності застосування метаболітів (“Магне-В6”), інгібіторів
ліпоксигенази (кверцетину) на тлі стандартного медикаментозного
лікування.

Для досягнення мети роботи поставлені завдання:

вивчити стан пероксидного окиснення білків, ліпідів, глутатіонової ланки
антиоксидантного захисту, системи гемостазу, протеолізу, ліпідного
спектру у хворих із поєднаним перебігом ХНХ та ІХС;

установити коронарний резерв та функціональний стан міокарда,
толерантність до фізичного навантаження у хворих із поєднаним перебігом
ХНХ та ІХС, враховуючи післяінфарктний кардіосклероз;

визначити вегетативний статус у хворих на ХНХ із ІХС;

дослідити тонус жовчовивідних шляхів у хворих на ХНХ із ІХС;

провести порівняльну оцінку ефективності застосування кверцетину та
“Магне-В6” при лікуванні хворих із поєднаним перебігом ХНХ та ІХС з
урахуванням клініко-патогенетичних особливостей захворювання.

Об’єкт дослідження: Хворі з поєднаним перебігом ХНХ та ІХС – 145
пацієнтів, та 20 практично здорових осіб.

Предмет дослідження. Вплив комплексного лікування з використанням
кверцетину та “Магне-В6” на вегетативний статус, коронарний резерв,
функціональний стан міокарда, толерантність до фізичного навантаження, а
також на стан системи гемостазу, процеси ліпопероксидації, ліпідний
спектр крові та жовчовивідну функцію.

Методи дослідження:

пероксидне окиснення ліпідів і систему ферментативного антиоксидантного
захисту визначали за рівнем у крові малонового альдегіду, активністю
супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази,
глюкозо-6-фосфатдегідрогенази й глутатіонтрансферази та вмістом
відновленого глутатіону;

зміни гемокоагуляції визначали за фібринолітичною активністю плазми,
рівнем фібриногену, ХІІІ фактора в плазмі крові, активність антитромбіну
III, Хагеман-залежного фібринолізу;

оцінку ліпідного спектру досліджували за вмістом у крові хіломікронів,
ліпопротеїнів дуже низької, низької та високої щільності, загального
холестерину та рівня загальних ліпідів;

функціональний стан симпатичного та парасимпатичного відділів
вегетативної нервової системи вивчали за результатами клінічних тестів,
показниками загального вегетативного тонусу за симпатичними та
парасимпатичними ознаками, орто- і кліностатичними пробами, індексом
Кердо, коефіцієнтом Хільдебранта, індексом хвилинного об’єму крові;

коронарний резерв та функціональний стан міокарда досліджували за
показниками ЕхоКГ серця, ВЕМ, ЕКГ, черезстравохідної
електрокардіостимуляції;

тип дискінезії жовчовивідних шляхів вивчали за результатами
багатоетапного дуоденального зондування, УЗД.

Наукова новизна одержаних результатів. Отримані результати розширяють
наукові уявлення про особливості поєднаного перебігу ХНХ та ІХС.
Досліджено, що у хворих з поєднаним перебігом ХНХ та ІХС відбувається
пригнічення фібринолітичної системи на тлі підвищеної агрегаційної
здатності крові та зниження антиридикального захисту при підсиленні
ліпопероксидації ліпідів та білків, зменшення антиатерогенних ліпідів
при підвищенні атерогенних фракцій ліпопротеїнів. Ці зміни системи
гемостазу призводять до порушення центральної та периферичної
гемодинаміки, зменшення толерантності до фізичного навантаження,
підвищення літогених властивостей жовчі та порушення тонусу
жовчовивідної й вегетативної систем у хворих з поєднаним перебігом ХНХ
та ІХС. При цьому виявлені тісні кореляційні взаємозв’язки у хворих
зрілого віку між ферментативною фібринолітичною активністю та рівнем
малонового альдегіду, відновленого глутатіону крові, у хворих похилого
віку – неферментативною фібринолітичною активністю з рівнем
ліпопротеїнів крові та в обох групах з показниками центральної та
периферичної гемодинаміки. З метою корекції виявлених порушень
обґрунтована ефективність застосування кверцетину та “Магне-В6” в
лікуванні, реабілітації хворих із поєднаним перебігом ХНХ та ІХС,
особливо в групі з “післяінфарктним” серцем.

Практичне значення одержаних результатів. Встановлені закономірності та
особливості поєднаного перебігу ХНХ та ІХС з точки зору патологічних
змін у фібринолітичній, антиоксидантній, вегетативній, жовчовивідній
системах, які дають можливість сформулювати концепцію поєднаного
перебігу цих нозологій з метою розробки нового напрямку діагностики та
терапевтичної корекції. Установлена ефективність корекції виявлених змін
за допомогою медикаментозних препаратів групи блокаторів ліпоксигенази
та “Магне-В6”. Впровадження результатів роботи в практику дозволяє
скоротити число ускладнень зазначених патологій. Рекомендації можуть
бути впроваджені в терапевтичних відділеннях.

Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі на
терапевтичних кафедрах Буковинської державної медичної академії,
Луганського державного медичного університету, у науково-практичних
семінарах для лікарів-терапевтів. За матеріалами дисертації розроблено
Патент України на винахід № 39675А від 15.06.2001. Результати
дослідження впроваджені у вигляді Нововведення № 67(16)02, інформаційних
листів № 82-2001, №83-2001, та актів впровадження в роботу відділень
терапевтичного профілю лікарень м.Хмельницький, м.Дунаївці, м.Луганськ,
м.Харків, м.Литичев, м.Cокиряни, м.Чернівці.

Особистий внесок здобувача. В отриманні наукових результатів є основним
і полягає у проведенні літературного й патентно-ліцензійного пошуку,
виборі напрямку і методів дослідження, визначенні контингенту
обстежуваних груп, формулюванні мети та завдань дослідження, у
проведенні переважного об’єму клініко-інструментальних обстежень, в
аналізі, узагальненні та статистичній обробці отриманих результатів, у
підготовці наукових праць до публікації, формулюванні висновків і
практичних рекомендацій. Самостійно автором проводились
електрокардіографія, велоергометрія, ехокардіографія хворим. З 19
друкованих робіт 3 – самостійно, 16 – у співавторстві, у яких автором
особисто проведено основний обсяг клініко-інструментальних обстежень,
аналіз результатів, підготовку матеріалів до друку.

Апробація результатів роботи. Основні положення дисертації доповідались
та обговорювались на: VІ Конгресі кардіологів України (Київ, 2000), VI
Европейскому конгресі геронтологів (Москва, 2002), ІХ Конгресі Світової
Федерації Українських Лікарських Товариств (Луганськ, 2002), ІІ
Національному з’їзді фармакологів України (Дніпропетровськ, 2001),
науково-практичних конференціях “Роль первичной и вторичной профилактики
основных терапевтических заболеваний в улучшении качества жизни”
(Харків, 2001) та „Гастроентерологія ХХІ століття: сучасне і майбутнє”
(Харків, 2002), наукових конференціях співробітників БДМА (Чернівці,
2000-2003).

Публікації результатів дослідження. За матеріалами дисертації
опубліковано 19 наукових праць, з них – 8 статей у фахових наукових
медичних виданнях, рекомендованих ВАК України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, огляду
літератури, опису матеріалів та методів дослідження, результатів власних
досліджень (викладених у чотирьох розділах), аналізу та узагальнення
отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку
використаних джерел, додатків А та Б, ілюстрована 36 таблицею, 10
рисунками. Дисертація складається з 221 сторінки машинопису, в тому
числі покажчик літератури містить 308 джерел вітчизняних та зарубіжних
авторів, що складає 32 сторінки, додатки А та Б викладені на 30
сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи досліджень. У відповідності з метою та завданням
роботи за допомогою сучасних інструментальних неінвазивних методів
дослідження проведено комплексне обстеження 109 хворих з поєднаним
перебігом ХНХ та ІХС та 36 осіб на ІХС (1-а контрольна група). Вік
обстежених хворих від 28 до 74 років (середній вік склав 52,0±9,8
років). У групах обстеження кількість чоловіків переважала над кількістю
жінок, відповідно 97 (67%) та 48 (33%) осіб. Другу контрольну групу для
етапних досліджень склали 20 здорових осіб. Контрольні групи для
дослідження створювались за рандомизованим методом.

Формували наступні групи: група А – хворі з поєднаним перебігом ХНХ та
ІХС – 109 пацієнтів (75,2% від загальної кількості обстежених хворих),
група В – хворі на ІХС без біліарної патології – 36 пацієнтів (24,8%).
При дослідженні функціонального стану міокарда, вегетативного статусу
враховували перенесений інфаркт міокарда. Тому групи А і В мали
наступний розподіл: І-а група – хворі на ІХС з ПІКС та ХНХ – 54 особи
(37,2% від загальної кількості обстежених хворих), ІІ-а група – хворі з
поєднаним перебігом ІХС та ХНХ без ПІКС – 55 осіб (37,9%). Контрольними
групами також були групи з хворими на ІХС без біліарної патології: ІІІ–я
група – хворі на ІХС без ПІКС – 20 осіб (13,8%); ІV-а група – хворі на
ІХС з ПІКС – 16 осіб (11,1%).

Медикаментозна терапія включала базисну терапію, в яку входили
антиагреганти, ?-адреноблокатори, інгібітори АПФ, нітропрепарати, при
необхідності до лікування додавали блокатори кальцієвих каналів,
сечогінні. Хворим після встановлення гіпокінетичного типу дискінезії
призначали церукал, аллохол, холензим, а для зняття больового синдрому –
платифілін, папаверин, спазмалгон. Хворим основної групи призначали
препарати: гранули „Кверцетин” (добова доза 3 г) та „Магне-В6” – по 1
табл. три рази на добу через 30 хв. після їди (18-22 доби), з подальшими
рекомендаціями прийому в амбулаторних умовах.

Хворі працездатного віку проходили ВЕМ. Параметри центральної та
внутрішньосерцевої гемодинаміки оцінювали при проведенні ЕхоКГ. Хворим
проводили УЗД та БДЗ, вивчали біохімічну структуру жовчі, мікроскопічне,
бактеріологічне дослідження жовчі. Вивчили стан ВРОЛ та АОЗ за
показниками, які наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Показники пероксидного окиснення ліпідів, антооксидантної системи крові

№ п/п показник Суб-страт джерело

1 Малоновий альдегід (МА) кров Ю.А. Владимиров, О.І. Арчаков

2 Відновлений глутатіон (ВГ) кров О.В.Травіна в модифікації
І.Ф.Мещишена, І.В.Петрової

3 Глутатіонредуктаза (ГР) кров І.Ф.Мещишен

4 Глутатіонпероксидаза (ГП) кров І.Ф.Мещишен

5 Глутатіонтрансфераза (ГТ) кров І.Ф.Мещишен

6 глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

(Г-6-ФД) кров A. Kornberg, B.L. Horecker у модифікації Ю.Л. Захар’їна

7 мідь-цинк супероксиддисмутази (СОД) кров R. Fried

Рівень фібриногену в плазмі крові, активність антитромбіну III (АТ III),
Хагеман – залежного фібринолізу (ХЗФ), XIII фактора, стан СФА,
ферментативного (ФФА), неферментативного фібринолізу (НФА) плазми крові
визначали за допомогою наборів реактивів фірми “Simko Ltd” (Україна). За
аналогічним методом, але без використання плазміногену і
(-аміно-капронової кислоти, визначали протеолітичну активність плазми
крові, використовуючи такі сполуки як азоальбумін, азоказеїн та азокол.
Визначення показників ліпідного спектру в плазмі крові проводилось за
допомогою електрофорезу ліпідів з використанням реактивів фірми
„Beackman” – група діагностичних систем. Пероксидну резистентність
еритроцитів визначали за А.Н. Григорович, А.С. Мавричевим (1989).

Аналіз показників вмісту в крові альдегідо- та кетонопохідних
динітрофенілгідразонів нейтрального характеру (С370, нм) та вмісту
альдегідо- та кетонопохідних динітрофенілгідразонів основного характеру
(С430, нм) – за методом О.Є. Дубініної та співавторів у модифікації І.Ф.
Мещишена. Статистична обробка результатів дослідження здійснювалася із
застосуванням описової статистики, дисперсійного аналізу методом
множинного порівняння (за критерієм Ньюмена-Кейлса), з використанням
критерію достовірності Стьюдента та коефіцієнта кореляції Пірсона
(програми BIOSTAT, Statistica 4.03 for Windows). Значення по групах
показників представлені як середнє ± стандартне відхилення (х±S).

Результати власних досліджень та їх обговорення

Аналізуючи клінічні спостереження, нами встановлено, що у хворих з
поєднаним перебігом ХНХ та ІХС клінічний перебіг стає більш важким за
рахунок вираженої симптоматики ІХС. Це проявляється збільшенням
кількості ангінозних нападів на добу, частими кардіалгіями, інтенсивною
задишкою, втомлюваністю, значною поширеністю іррадіації болю,
необхідністю збільшення дози нітропрепаратів для припинення нападу.

Частота нападів стенокардії у хворих наведена в таблиці 2.

Таблиця 2

Кількість нападів стенокардії на добу у хворих з поєднаним перебігом
хронічного холециститу та ішемічної хвороби серця

Групи обстежених Кількість нападів стенокардії на добу

1-2 рази 3-4 рази 5-6 разів Більше 6 разів

Хворі на ІХС 5 (5%) 26 (23%) 71 (66%) 6 (6%)

Хворі на ІХС та ХНХ 2 (6%) 18 (50%) 12 (33%) 4 (11%)

Перебіг ХНХ у хворих із поєднаним перебігом ХНХ та ІХС носить стійкий,
часто рецидивуючий перебіг. При дослідженні фізикальних симптомів ХНХ у
хворих дослідної групи виявили співвідношення основних груп симптомів –
сегментарно-рефлекторні до правобічних рефлекторно-больових і до
ірритативних – як 1:6,3:10,8.

При поєднанні ХНХ у хворих на ІХС зрілого віку зменшення СФА плазми
(р(0,05) відбувається за рахунок ФФА плазми (р(0,05). Спостерігається
зниження Хагеман-залежного фібринолізу у хворих з поєднаним перебігом
ІХС та ХНХ (р 6 8 a D|† ¬ i ??y ??????? 8 ® a ???????? ?????????????|EueL ‚ „ † ¬ i %`? ???$ ?r???????? ????th???? ????$ ????th?????лірубіну на 12,5% (р0,05). Таке
збільшення відбувалось за рахунок НФА (на 35,7%, р0,05).

Терапія кверцетином та Магне-В6 практично нормалізувала ліпідний спектр
крові хворих на ХНХ та ІХС зрілого віку, що відмічено на рис. 2.

Рис. 2. Зміни ліпопротеїнового спектру крові після лікування у хворих
зрілого віку з поєднаним перебігом хронічного холециститу та ішемічної
хвороби серця

Після проведеного лікування у хворих з поєднаним перебігом ПІКС та ХНХ
спостерігалось збільшення ДН на 26% (р0,1). Таким чином, призначене лікування із включенням
кверцетину та Магне-В6 дозволяє провести корекцію виявлених змін.

Висновки.

Удосконалено методику диференційованого лікування хворих із поєднаним
перебігом хронічного холециститу та ішемічної хвороби серця шляхом
призначення кверцетину та “Магне-В6” у комплексній медикаментозній
терапії з урахуванням типу дискінезії жовчовивідної системи.

Особливостями клінічних проявів стенокардії у хворих із поєднаним
перебігом хронічного некаменевого холециститу та ішемічної хвороби серця
є типова для стенокардії локалізація болю з широкою іррадіацією,
наявність кардіалгій (як еквівалент ангінозного нападу) та необхідність
збільшення дози нітратів для зняття больового нападу.

При хронічному некаменевому холециститі у хворих на ішемічну хворобу
серця більш істотно знижена толерантність до фізичного навантаження,
спроможність серця до виконання роботи, насамперед внаслідок зниження
хронотропного резерву та подовження періоду відновлення.

При хронічному некаменевому холециститі у хворих зрілого віку на
ішемічну хворобу серця особливостями механізмів декомпенсації
функціонування системи глутатіону є підвищення активності
глутатіонпероксидази при зниженні глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, у
хворих похилого віку – підвищення активності глутатіонпероксидази,
глутатіонтрансферази при зменшенні активності глутатіонредуктази,
глюкозо-6-фосфатдегідрогенази.

У хворих на стабільну стенокардію напруги ІІ-ІІІ функціональних класів
при хронічному некаменевому холециститі переважає гіпокінетичного типу
дискінезії жовчного міхура з майже однаковою частотою гіпер- та
гіпотонічного тонусу сфінктера Одді. У хворих, які перенесли інфаркт
міокарда, при некаменевому холециститі переважає гіперкінетичний тип
дискінезії жовчного міхура з підвищенням тонусу сфінктера Одді.

Включення в комплексну терапію у хворих із поєднаним перебігом
хронічного холециститу та ішемічної хвороби серця кверцетину упродовж
18-22 днів сприяє підвищенню фібринолітичної активності плазми, ХІІІ
фактора, зниженню протеолітичної активності плазми, антитромбіну ІІІ,
пероксидної резистентності еритроцитів, а також збільшенню рівня
відновленого глутатіону, що покращує клінічний перебіг ішемічної хвороби
серця та скорочує тривалість перебування хворих у стаціонарі.

Застосування в комплексній терапії “Магне-В6” у хворих на
післяінфарктний кардіосклероз з гіперкінетичним типом дискінезії
жовчного міхура зменшує порушення жовчовивідної функції за рахунок
врівноваження активності симпатичної та парасимпатичної ланок
вегетативної нервової системи, відновлює резервні можливості міокарда.

Практичні рекомендації.

Хворим із поєднаним перебігом ХНХ та стабільної стенокардії ІІ-ІІІ
функціонального класу доцільно проводити багатоетапне дуоденальне
зондування з визначенням типу дискінезії, комплексне дослідження
гемостатичних властивостей крові (фібринолітичної активності крові,
пероксидної резистентності еритроцитів, рівня антитромбіну ІІІ, ХІІІ
фактора згортання) з метою диференційованого вибору патогенетично
обгрунтованого лікування.

У спостереженні та лікуванні хворих на ІХС, що перенесли інфаркт
міокарда, необхідно враховувати наявність патології з боку жовчовивідної
системи, яка впливає на фізичну реабілітацію, якість життя.

Для покращення антиоксидантних та гемостатичних властивостей крові
хворим із поєднаним перебігом ХНХ та стабільної стенокардії ІІ-ІІІ
фукціонального класу необхідно призначати до традиційного лікування
кверцетин в дозі по 1 г тричі на добу упродовж 18-20 діб.

При ХНХ з дискінезією жовчного міхура за гіперкінетичним типом з
гіпертонусом сфінктера Одді у хворих з післяінфарктним кардіосклерозом
доцільно призначати “Магне-В6” по 1 таблетці тричі на добу упродовж
18-22 діб, що сприяє зростанню функціонального резерву, адаптативних
можливостей міокарда та нормалізації тонусу жовчовивідних шляхів.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

Трефаненко І.В., Гречко С.І., Поліщук О.Ю. Особливості коронарного
резерву у хворих на ішемічну хворобу серця та хронічний холецистит в
залежності від віку // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім.
П.Л. Шупика.–2001.- вип.10, книга 3.–С.669-675. (Автором особисто
проведені клініко-функціональне обстеження хворих, статистична обробка
результатів, написано розділ “Матеріал та методи”.)

2. Тащук В.К., Трефаненко І.В., Поліщук О.Ю. Особливості показників
стрес-тестів у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з хронічним
холециститом // Лікарська справа.-2001.-№3.-С.27-29. (Дисертантом
особисто здійснені інструментальне обстеження пацієнтів, обробка
матеріалів дослідження, написано розділ “Результати дослідження”.)

3. Трефаненко І.В., Андрусяк О.В., Троян А.М. Медикаментозна корекція
порушень пасажу жовчі у хворих на ішемічну хворобу серця із супутнім
хронічним некам’яним холециститом // Гастроентерологія.-2002.-випуск
33.-С.102-107. (Здобувачем особисто проведено клініко-функціональне
обстеження пацієнтів, написано розділ „Обговорення отриманих
результатів”)

4. КоломоєцьМ.Ю., Трефаненко І.В., Поліщук О.Ю. Вплив комбінованого
препарату магнію та піридоксину (Магне-В6) на функціональний стан
міокарда та центральну гемодинаміку у пацієнтів із захворюваннями
серцево-судинної системи в поєднанні з хронічним холециститом //
Український кардіологічний журнал.-2001.-№6.–С.64-68. (Автором проведено
клініко-функціональне обстеження хворих, статистична обробка
результатів, написано розділ “Результати дослідження”.)

5. Трефаненко І.В., Коломоєць М.Ю., Андрусяк О.В. Вплив блокаторів
ліпоксигенази на стан вільнорадикального окиснення ліпідів та системи
антиоксидантного захисту у хворих на ішемічну хворобу серця із супутнім
хронічним холециститом // Буковинський медичний вісник. – 2002.–Т.6,
№1.–С.124-126. (Автором проведено клініко-функціональне обстеження
пацієнтів, статистична обробка матеріалів, написано розділ “Результати
дослідження”.)

6. Трефаненко І.В. Особливості вегетативного гомеостазу у хворих з
поєднаним перебігом ішемічної хвороби серця та хронічного холециститу.
// Буковинський медичний вісник. – 2002.–Т.6, №2-3.–С.107-109.

7. Трефаненко І.В., Кендзерська Т.Б., Мельничук З.А. Застосування
кверцетину в комплексному лікуванні хворих з поліорганною патологією
похилого віку // Лекарства – человеку. – 2002.–Т. XVII, №3.-С.365-369.
(Здобувачем особисто здійснено інструментальне обстеження пацієнтів,
написано розділ “Результати дослідження”.)

8. Трефаненко І.В. Особливості клінічного перебігу стенокардії у хворих
на ішемічну хворобу серця із супутнім хронічним некаменевим холециститом
// Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2003.–Т.7,
№2/1.–С.594-595

9. Трефаненко І.В., Тельбані Абдель Ель, Тащук В.К. Вплив поліорганної
патології на перебіг ішемічної хвороби серця // VІ Конгрес кардіологів
України: матеріали конгресу. – Київ. – 2000.-С.99-100. (Автором
самостійно виконано клінічне обстеження хворих, аналіз отриманих
результатів.)

10. Трефаненко І.В., Кендзерська Т.Б. Вплив препарату кверцетину на
рівень атерогенних ліпідів в сироватці крові хворих на генералізований
атеросклероз // Роль первичной и вторичной профилактики основных
терапевтических заболеваний в улучшении качества жизни: материалы
Республиканской научно-практической конференции.- Харьков. –
2001.-С.124. (Автором самостійно виконано клінічне обстеження хворих,
досліджено вплив кверцетину на рівень ліпідів крові.)

11. КоломоєцьМ.Ю., Трефаненко І.В., Троян М.Ф., Гайдичук В.С. Реалізація
ішемії міокарда залежно від результатів стрес-тестів у хворих з
поліорганною патологією // VI з(їзд Всеукраїнського лікарського
товариства: матеріали з’їзду. – Українські медичні вісті. –2001.–Т.4,
№1.-С.59-60. (Автором самостійно виконано клінічне обстеження хворих,
аналіз отриманих результатів.)

12. Trefanenko I.V., Trefanenko D.A., Kendzerskaya T.B. The use of ECG
cholter-monitoring to objectify the state of cardiovascula system in
gastroenterology patients // 13th Asian pacific congress of cardiology:
рroc. congress. – Philippines.–2001.–P.76. (Автором клінічно обстежено
хворих, проведена обробка результатів, сформульовані висновки.)

13. Трефаненко І.В. Використання “Магне-В6” у лікуванні хворих з
поліорганною патологією // Фармакологія 2001 – крок у майбутнє:
матеріали ІІ Національного з’їзду фармакологів України.
–Дніпропетровськ. –2001.-С.248.

14. Коломоєц М.Ю., Трефаненко І.В., Андрусяк О.В. Оптимізація лікування
хворих з сочетаним перебігом нейроциркуляторної дистонії та хронічного
холециститу // Атеросклероз и атеротромбоз: новое в патогенезе, клинике,
лечении: материалы Республиканской научно-практической конференции.-
Харьков. -2001.-С.57-58. (Автором самостійно виконано клінічне
обстеження хворих, аналіз отриманих результатів.)

15. Трефаненко І.В., КоломоєцьМ.Ю., Каушанська О.В. Медикаментозна
корекція дискінезії жовчовивідних шляхів у хворих на ішемічну хворобу
серця із супутнім хронічним некам‘яним холециститом // Вісник
Вінницького державного медичного університету. –2002.-Т.6, №1.–С.223.
(Автором виконано клінічне обстеження хворих, аналіз отриманих
результатів.)

16. Трефаненко І.В., Коломоєць М.Ю., Троян М.Ф., Нікорич Д.В. Біохімічні
маркери активності патологічного процесу в крові у хворих похилого віку
з поліорганною патологією // ІХ Конгрес Всеукраїнського лікарського
товариства: матеріали конгресу.–Луганськ.–2002.–С.207-208. (Автором
проведено клінічне обстеження хворих, сформульовані висновки.)

17. Коломоєць М.Ю., Трефаненко І.В., Каушанська О.В., Кендзерська Т.Б.
Вплив блокаторів ліпоксигенази на стан оксидантно-антиоксидантної
системи у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та супутнім хронічним
холециститом // Гастроентерологія ХХІ століття: сучасне і майбутнє:
матеріали Республіканської науково-практичної конференції. –Харків.
–2002.–С.95. (Автором проведене клінічне обстеження хворих та
статистичний аналіз результатів.)

18. Trefanenko I.V., Kendzerska T.B. Biochemical markers of activity of
the pathological process of old-age patients with polyorgan pathology //
Клиническая геронтология.–2002.–Т.8, № 5.–С.170-171. (Автором виконано
обстеження хворих, аналіз результатів.)

19. Деклараційний патент на винахід № 39675А, А61К31/122, А61,Р9/10.
Коломоєць М.Ю., Тащук В.К., Трефаненко І.В. Спосіб лікування ішемічної
хвороби серця із супровідним хронічним холециститом. Заявка № 2000127167
від 13.12.2000. Друк. бюл. № 5 від 15.06.2001.

АНОТАЦІЯ

Трефаненко І.В. Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування хворих з
поєднаним перебігом хронічного холециститу та ішемічної хвороби серця. –
Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за
спеціальністю 14.01.02 – Внутрішні хвороби. – Харківський державний
медичний університет, м. Харків, 2004р.

Основні положення дисертації містять дані щодо удосконалення лікування
поєднаного перебігу ІХС та ХНХ на підставі аналізу змін системи
гемостазу, порушення тонусу жовчовивідних шляхів, коронарного резерву,
функціонального стану міокарда. Встановлені нові взаємозв’язки між
показниками системи гемостазу, ліпопероксидації, показниками спектру
ліпопротеїнів у хворих з поєднаним перебігом ХНХ та ІХС в залежності від
віку. Доведена ефективність корекції виявлених змін за допомогою
медикаментозних препаратів групи інгібіторів 5-ліпопероксидази
(кверцетину) та Магне-В6, які використовують в комплексі лікувально –
профілактичних заходів у хворих з поєднаним перебігом ХНХ та ІХС
диференційовано, в залежності від виду дискінезії жовчовивідних шляхів.

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, хронічний некаменевий холецистит,
кверцетин, Магне-В6.

SUMMARY

I.V. Trefanenko Clinic- pathogenetic substantiation of treatment for
patients with chronic cholecystitis in combination with ischaemic heart
disease. – Manuscript.

Thesis for the scientific degree of a Candidate of Medical Science in
specialization 14.01.02 – Internal Disease – Kharkiv State Medical
University, Kharkiv, 2004.

Principal statements of the thesis includes data concerning improving of
chronic acalculous cholecystitis and ischaemic heart disease treatment
process on the basis of analysis of changes in haemostasia system,
violation of bilious ways tone, coronary reserve, functional state of
myocardium. New relations between inducer of haemostasia system, state
of free radical lipid oxidation and the systems of the antioxidant
defence, inducer of lipoprotein spectrum are established in patients
with chronic acalculous cholecystitis in combination with ischaemic
heart disease depending on their age. Effectiveness of established
changes correction with the help of medicinal preparation from
inhibitors lipoxygenase (quercetini) and Magne-B6, with are used as
treating and preventive measures for patients with chronic acalculous
cholecystitis in combination with ischaemic heart disease taking into
account the discinesia type of bilious ways.

Key word: chronic acalculous cholecystitis, ischaemic heart disease,
quercetini, Magne-B6.

АННОТАЦИЯ

Трефаненко И.В. Клинико-патогенетическое обоснование лечения больных с
сочетанным течением хронического холецистита и ишемической болезни
сердца. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.02. – Внутренние болезни. – Харьковский
государственный медицинский университет, г. Харьков, 2004г.

У больных с сочетанным течением ХНХ и ИБС наблюдается снижение
фибринолитической активности плазмы за счет угнетения ее ферментативной
и неферментативной части на фоне повышенной протеолитической активности
плазмы, особенно в отношении деградации низко- и высокомолекулярных
белков. Диссонанс изменений параметров гемостаза при сочетанном течении
ХНХ и ИБС у больных зрелого возраста состоит в снижении
противосвертывающей способности крови при повышении свертывающей
способности крови. Также наблюдается снижение активности
супероксиддисмутазы, глюклозо-6-фосфатдегидрогеназы, уровня
восстановленного глутатиона и содержания ЛПВП и возрастает уровень
продуктов перекисного окисления липидов, содержания ЛПНП, активности
глутатионпероксидазы. В пожилом возрасте эти изменения усугубляются,
проходит декомпенсация глутатионовой цепи антирадикальной системы
защиты. При сочетании ХНХ и ИБС у больных наблюдается более выраженное
нарушение функционального состояния миокарда, снижается толерантность к
физической нагрузке, уменьшается миокардиальный резерв сердца. При
наличии у больных хроническим холециститом постинфарктного
кардиосклероза отмечено ограничение физической трудоспособности,
удлинение периода реституции в отличие от больных без патологии
билиарной системы. У больных с сочетанным течением ХНХ и ИБС при
проведении ЕхоКГ можно отметить изменения систолической функции миокарда
за счет увеличения конечного диастолического объема и уменьшения
показателей сократимости миокарда. Выявлен дисбаланс вегетативной
нервной системы у пациентов с сочетанным течением ХНХ и ИБС в сторону
преобладания ее симпатического отдела, а при наличии постинфарктного
кардиосклероза – парасимпатического отдела. При перенесенном инфаркте
миокарда у больных чаще выявляется дискинезия желчевыводящих путей по
гиперкинетическому типу с повышенным тонусом сфинктера Одди. Применение
в комплексном лечении больных с сочетанным течением ХНХ и ИБС кверцетина
и Магне-В6 нормализует состояние протеолитической системы крови за счет
повышения суммарной фибринолитической активности, а именно ее
неферментативной части и угнетения коллагенолитической активности
плазмы, также у людей пожилого возраста – снижения уровня деградации
низко- и высокомолекулярных белков. Следует отметить у людей зрелого
возраста с сочетанным течением ХНХ и ИБС после полученного лечения
уменьшение Хагеман-зависимого фибринолиза, потребления
фибринстабилизирующего фактора при повышенном использовании антитромбина
ІІІ.

Комплексное лечение с включением кверцетина и Магне-В6 сочетанного
течения ХНХ и ИБС приводит к снижению концентрации продуктов
свободнорадикального окисления липидов и окислительной модификации
белков при стабилизации глутатионовой цепи антирадикальной системы
защиты, выравниванию дисбаланса между липопротеинами за счет уменьшения
ЛПНП и увеличения ЛПВП. Применение кверцетина и Магне-В6 у больных
позволяет повысить толерантность к физической нагрузке, физическую
трудоспособность, выполненную работу на фоне неизмененных хронотропного
и инотропного резервов. У больных с сочетанным течением ХНХ и ИБС
лечебный комплекс улучшает коронарный резерв миокарда: уменьшает
количественные показатели ишемии при проведении физических нагрузок и
сокращает период реституции, особенно для частоты сердечных сокращений и
артериального давления. Следует отметить положительное влияние
кветцетина и Магне-В6 на систолическую функцию миокарда, а также
нормализацию тонуса желчевыводящих протоков при данной сочетанной
патологии. Приведенные нами данные свидетельствуют, что комплексное
лечение с использованием кверцетина и Магне-В6 у больных с сочетанным
течением ХНХ и ИБС является перспективным и может быть рекомендовано для
применения в практике терапевтических и кардиологических отделений.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, хронический некалькулезный
холецистит, кверцетин, Магне-В6.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АОЗ – Антиоксидантний захист

БДЗ – Багатоетапне дуоденальне зондування

ВЕМ – Велоергометрія

ВНС – Вегетативна нервова система

ВРОЛ – Вільнорадикальне окислення ліпідів

ДЖВШ – Дискінезія жовчовивідних шляхів

ЕхоКГ – Ехокардіографія

ЖВШ – Жовчовивідні шляхі

ЗВТс – Загальний вегетативний тонус симпатичний

ЗВТп – Загальний вегетативний тонус парасимпатичний

ІХС – Ішемічна хвороба серця

ЛПВЩ – Ліпопротеїни високої щільності

ЛПНЩ – Ліпопротеїни низької щільності

МА – Малоновий альдегід

ОМБ – окисна модифікація білків

ПІКС – післяінфарктний кардіосклероз

ПОЛ – пероксидне окиснення ліпідів

ССС – серцевосудинна система

УЗД – ультрозвукове дослідження

ХНХ – Хронічний некаменевий холецистит

Реєстраційне свідоцтво ДК № 891 від 08.04.2002 р.

Підписано до друку 10.12.2003. Формат 60х90/16.

Папір ксероксний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 0,9.

Обл.-вид. арк. 1,0. Зам. 013-п. Тираж 100.

Друкарня видавництва “Рута” Чернівецького національного університету

58012, Чернівці, вул. Коцюбинського, 2

PAGE 1

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019