.

Клініко-імунологічні особливості перебігу гострих респіраторних за-хворювань на фоні цитомегаловірусної інфекції у часто та тривало хворіючих дітей ра

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3642
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. ГОРЬКОГО
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНИХ ПРОБЛЕМ СІМ’Ї

ІВАНОВА ЛІЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

УДК 616.988:578.8+616-022.6]-053.36

Клініко-імунологічні особливості перебігу гострих респіраторних
захворювань на фоні цитомегаловірусної інфекції у часто та тривало
хворіючих дітей раннього віку

14.01.10 – педіатрія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Донецьк – 2007

Дисертація є рукописом.

Роботу виконано в Донецькому національному медичному університеті

ім. М.Горького МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Юліш Євген Ісаакович,

Донецький національний медичний університет

ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри пропедевтичної педіатрії

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Абатуров Олександр Євгенович,

Дніпропетровська державна медична академія, професор кафедри
факультетської педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

доктор медичних наук, професор

Кривопустов Сергій Петрович,

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України,
професор кафедри педіатрії № 2 з курсами медичної генетики та
неонатології, м. Київ

Захист дисертації відбудеться 16.01.2008 року о14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 11.600.03 при Науково-дослідному інституті
медичних проблем сім’ї Донецького національного медичного університету

ім. М. Горького МОЗ України (83114, м. Донецьк, просп. Панфілова, 3).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного
медичного університету ім. М. Горького МОЗ України

(83003, м. Донецьк, просп. Ілліча, 16)

Автореферат розіслано 15.12.2007 року

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор медичних наук,
доцент О.М. Долгошапко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Практика світової медицини свідчить, що гострі
респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) є домінуючою патологією в структурі
захворюваності дітей раннього віку [ЄРБ ВООЗ, 2003, 2005; В.В. Бережной,
2006; Г.А. Самсыгина, 2006]. Так, з моменту народження більше 80% дітей,
які мають преморбідні фактори ризику, схильні до частих респіраторних
інфекцій. З них 30-40% у віці 2-3 років переходять до групи часто й
тривало хворих (ЧТХ) [В.Ю. Альбицкий, 1996; Н.А. Коровина, 2005; С.О.
Крамарєв, 2006]. Проблема частої гострої респіраторної захворюваності
(ГРЗ) дітей, питання етіопатогенезу й термінології залишаються в центрі
уваги сучасної педіатрії [Н.Л. Аряєв, 2006; Ю.Г. Антипкін, 2004; Ю.В.
Марушко, 2004; Л.І. Чернишова, 2006; T.Y. Lin, 2004; J. Daele, 2000]. З
різних позицій досліджуються патофізіологічні механізми частих ГРВІ,
вивчаються клініко-імунологічні характеристики, розробляються
діагностичні та лікувально-профілактичні підходи до ведення цієї
категорії хворих [О.Є. Абатуров, 2006; А.А. Баранов, 2003; Ю.К.
Больбот, 2006; Т.И. Гаращенко, 2006; Є.Д. Дука, 2007; В.Г. Майданник,
2002].

У частини ЧТХ дітей на фоні повторних ГРЗ нерідко спостерігається
розвиток рецидивуючих ЛОР-патології та бронхолегеневих захворювань,
соматоневрологічних дисфункцій, і, як наслідок, формування хронічної
патології [Ю.Е Вельтищев, 2003; І.Б. Єршова, 2003; О.Л. Ласиця, 2003;
Т.В. Починок, 2005; J.G. Bartlett, 2001]. Часті й тривалі респіраторні
захворювання в більшості випадків асоціюють з імунними дисфункціями,
виключаючи уроджені вади розвитку, спадкові захворювання тощо [А.А.
Баранов, 2003; Ю.К. Больбот, 2006; Т.И. Гаращенко, 2006]. Однак, згідно
з сучасними уявленнями, причини повторних і рекурентних респіраторних
захворювань у дітей раннього віку пов’язують з активацією
умовно-патогенної флори, а також із впливом персистуючих
внутрішньоклітинних інфекцій, зокрема, герпесвірусних [О.П. Волосовець,
2002; В.Є. Казмірчук, 2006; Т.М. Лебедева, 2006; Л.А. Ходак, 2005; М.
Maroeska, 2007; M. Yamashita, 2003].

Як свідчать роботи останніх років [В.А. Исаков, 2006, В.А. Цинзерлинг,
2002; D. Dunin-Wasowicz, 2006], цитомегаловірусна інфекція (ЦМВІ) є
найбільш значущою за рівнем патологічного впливу на плід і дітей
раннього віку. Вона може бути причиною й фоном багатьох соматичних
захворювань [J. Hassan, 2007; S. Rana, 2007]. Також ЦМВІ є сприятливим
фактором для реалізації патологічних імунних і нейроендокринних реакцій
[О.С. Прилуцький, 2004; M. Yamashita, 2006] і нерідко обумовлює
резистентність терапії патологічних процесів у імуноскомпрометованих
пацієнтів [В.К. Котлуков, 2006; A. Weinberg, 2003; B. Vollmer, 2004; Z.
Vancikova, 2001]. За даними Міжнародної асоціації герпетологів (American
Herepes Foundation, 2002), пізня діагностика та відсутність лікування
персистуючої цитомегаловірусної інфекції може призводити до збільшення
захворюваності та смертності дітей [ВООЗ, 2003].

Клініко-імунологічна значущість ЦМВІ у структурі дитячої захворюваності
визначила спрямованість наукових досліджень на розгляд вірусної
персистенції як потенційного фактора, який впливає на респіраторну
захворюваність дітей раннього віку [Р.М. Бикбулатов, 2000; М.Г.
Романцов, 2000; N. Ukarapol, 2002; W. Tu, 2004]. Ранній вік, або вік до
5 років, – це період, коли ще є можливість виділити етіологічний фактор,
зокрема ЦМВ-інфікування як першопричину розвитку хронічних та інших
захворювань та визначити пріоритети у дослідженнях, спрямованих на
поліпшення якості й подовження життя [ВООЗ, 2006].

Враховуючи цитопатогенетичні властивості цитомегаловірусу та його
політропність, виразність клінічних проявів інфекційного процесу може
залежати від взаємовідношень вірусу й імунної системи, варіюючи від
безсимптомного перебігу інфекції до тяжкого ураження різних органів і
систем дитини. У зв’язку з цим виникає питання про роль як активної, так
і латентної ЦМВІ в генезі респіраторних захворювань, що часто й тривало
перебігають, у дітей раннього віку [Богодельніков І.В, 2007; Л.І.
Чернишова, 2006; B.H. Pollock, 2004; S. Rana, 2007].

Вищевикладене обумовило напрямок наших досліджень, спрямованих на
визначення впливу ЦМВІ в розвитку ГРЗ у дітей раннього віку, з метою
подальшого удосконалення методів діагностики ЦМВІ в педіатричній
практиці.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано
згідно з планом НДР кафедри пропедевтичної педіатрії Донецького
національного медичного університету ім. М. Горького. Вона є фрагментом
наукової роботи “Роль анте-, інтра-, та постнатального вірусного і
бактеріального інфікування у стані здоров’я дітей, які часто та довго
хворіють. Методи їх реабілітації”. державний реєстраційний номер 0102U
006780, шифр програми МК 03.05.01.

Мета дослідження: підвищення якості діагностики порушень стану здоров’я
дітей раннього віку з різним перебігом цитомегаловірусної інфекції, яка
обумовлює часті й тривалі гострі респіраторні захворювання, та
розроблення показань до їх корекції.

Задачі дослідження:

Вивчити частоту інфікованості цитомегаловірусами дітей, які часто й
тривало хворіють на гострі респіраторні інфекції.

Провести ретроспективний аналіз факторів, пов’язаних з анте-, інтра- та
постнатальною цитомегаловірусною інфікованістю, які сприяють частим
гострим респіраторним захворюванням у дітей раннього віку.

Визначити вплив цитомегаловірусної інфекції на динаміку фізичного
розвитку та зміни неврологічного та соматичного статусів дітей, які
часто й тривало хворіють на респіраторні інфекції на фоні
цитомегаловірусної інфекції.

Вивчити характер і клінічні особливості перебігу гострих респіраторних
захворювань у дітей на фоні активного й латентного перебігу
цитомегаловірусної інфекції.

Дослідити стан імунного, цитокінового статусу у дітей, які часто й
тривало хворіють на респіраторні інфекції, при різному перебігу
цитомегаловірусної інфекції.

Розробити показання до проведення специфічної та імунокоригуючої терапії
у дітей, які часто й тривало хворіють на респіраторні інфекції на фоні
різного перебігу цитомегаловірусної інфекції.

Об’єкт дослідження – особливості перебігу гострих респіраторних
захворювань у інфікованих і неінфікованих цитомегаловірусом дітей
раннього віку, які часто й тривало хворіють.

Предмет дослідження – частота, тривалість, характер ускладнень гострих
респіраторно-вірусних інфекцій, розповсюдженість цитомегаловірусної
іфекції серед дітей раннього віку; анамнез, загальна захворюваність,
стан загального імунітету, рівні деяких цитокінів з групи про- та
протизапальних (IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, ФНП), сироваткові
інтерферони (ІФН-б та ІФН-г) у дітей, які часто й тривало хворіють на
фоні ЦМВ-інфікування.

Методи дослідження – анамнестичні, клінічні, інструментальні,
лабораторні, імунологічні, математико-статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше на основі проведеного
комплексного клініко-імунологічного дослідження одержано дані про вплив
різного перебігу цитомегаловірусної інфекції на формування відхилень у
стані здоров’я дітей раннього віку, характер перебігу й частоту гострих
респіраторних захворювань.

Встановлено, що на частоту і тривалість гострих респіраторних
захворювань у дітей раннього віку й ризик внутрішньоутробного
цитомегаловірусного інфікування впливають інфекційні ускладнення матері
під час вагітності та пологів, зокрема, передчасні пологи й патологічні
стани неонатального й постнатального періодів.

Обґрунтовано схильність до частих респіраторних захворювань і розвиток
ускладнень у дітей раннього віку на фоні персистуючого перебігу
цитомегаловірусної інфекції.

Встановлено, що в період клінічного благополуччя у дітей, котрі часто й
тривало хворіють на фоні активного й латентного перебігу
цитомегаловірусної інфекції, відзначено різні порушення в імунному
статусі, пов’язані як з частотою й тривалістю респіраторної
захворюваності, так і з цитомегаловірусною персистенцією.

Вперше у дітей з цитомегаловірусною інфекцією, які часто й тривало
хворіють, у період клінічного благополуччя виявлено дисбаланс
співвідношення прозапальних (ІЛ-1, ІЛ-2, ІЛ-6, ІЛ-8, ФНП) і
протизапальних (ІЛ-4, ІЛ-10) цитокінів і зміни вмісту сироваткових
інтерферонів ІФН-б та ІФН-г в бік збільшення рівнів прозапальних
цитокінів і ІФН-г.

Визначено, що персистуюча цитомегаловірусна інфекція, незалежно від
терміну інфікування дитини раннього віку, характеру її перебігу
(активного чи латентного), є фактором ризику розвитку як функціональних,
так і органічних змін в органах і системах, а також фоном для формування
хронічної патології.

Практичне значення одержаних результатів. Обґрунтовано необхідність
обстеження дітей, які часто й тривало хворіють на гострі респіраторні
захворювання, на наявність цитомегаловірусної інфекції та характер її
перебігу методами молекулярно-біологічної та серологічної діагностики.

Встановлено, що активний чи латентний перебіг цитомегаловірусної
інфекції у дітей, які часто й тривало хворіють, визначає різні за
характером зміни в імунітеті, що є обґрунтуванням диференційованого
підходу до призначення імунокоригуючої терапії.

Перед проведенням імунокоригуючої терапії у дітей, які часто й тривало
хворіють, з персистуючим перебігом цитомегаловірусної інфекції треба
проводити дослідження показників загального імунітету й сироваткових
інтерферонів ІФН-б та ІФН-г.

Одержані дані, які вказують на наявність імунозапального потенціалу
латентної та активної цитомегаловірусної інфекції у дітей, які часто й
тривало хворіють, є обґрунтуванням тривалого, без обмеження строків,
спостереження з метою своєчасного виявлення хронічних системних
захворювань.

Результати дослідження впроваджено в роботу міських і обласних лікарень
мм. Донецька, Харкова, Сімферополя, Запоріжжя. Результати наукових
досліджень дисертації використовуються в навчальному процесі на
педіатричних кафедрах ДонНМУ ім. М.Горького.

Особистий внесок здобувача. Особиста участь автора у виконанні роботи й
одержанні наукових результатів полягала в узагальненні даних спеціальної
літератури, визначенні основних завдань і методологічного підходу до
проведення цього дослідження. Автором самостійно проведений аналіз
первинної медичної документації, розроблені карти спостереження,
здійснено взяття матеріалу для дослідження, виконано клінічне й
параклінічне обстеження пацієнтів, вивчені клінічні та імунологічні
особливості перебігу гострих респіраторних захворювань на фоні
цитомегаловірусного інфікування у дітей раннього віку, які часто й
тривало хворіють. Здобувачем систематизовано і статистично оброблено
дані з подальшою інтерпретацією та узагальненням. На основі одержаних
результатів виділено клініко-імунологічні еквіваленти перебігу гострих
респіраторних захворювань у дітей на фоні цитомегаловірусної
персистенції, визначено діагностичну значущість латентного й активного
перебігу захворювання, сформульовано висновки та практичні рекомендації.
Автор особисто займалася впровадженням у практику основних положень
дисертації, готувала матеріали до публікацій.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації та
результати досліджень доповідалися й обговорювалися на Всеукраїнській
науково-практичній конференції “Дитяча кардіоревматологія: сучасні
проблеми та шляхи їх вирішення” (Донецьк, 2002); V Всеукраїнській
науково-практичній конференції “Актуальні питання педіатрії” (Київ,
2003); Ш Всеукраїнській науково-практичній конференції “Питання
імунології в педіатрії” (Київ, 2003); Міжнародній науково-практичній
конференції “Актуальні питання дитячої кардіоревматології” (Євпаторія,
2003); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми
і напрями розвитку педіатрії на сучасному етапі” (Київ, 2003); IV
Всеукраїнській науково-практичній конференції “Питання імунології в
педіатрії” (Львів, 2004); Ш Всеукраїнській науково-практичній
конференції “Актуальні питання дитячої кардіоревматології” (Євпаторія,
2004); IX Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні
питання педіатрії” (Київ, 2007).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 24 роботи: 8 статей,
які відбивають її основні положення, з них 4 статті в наукових журналах
і 2 – у збірниках, затверджених ВАК України і 16 робіт – у матеріалах і
тезах конференцій, з’їздів.

Структура та зміст дисертації. Дисертаційну роботу викладено на 215
сторінках друкованого тексту. Обсяг основного тексту складається зі
вступу, огляду літератури, розділу матеріалів і методів дослідження, 4
розділів власних досліджень, аналізу одержаних результатів, висновків,
практичних рекомендацій. Перелік використаних джерел включає 247
наукових публікацій, у тому числі 90 – іноземною мовою, який міститься
на 30 сторінках. Роботу ілюстровано 42 таблицями та 31 рисунками, які
повністю займають 14 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Висунуті положення й висновки наукового
дослідження, що випливають із завдань роботи, представлено на матеріалах
обстеження 285 дітей: 170 хлопчиків і 115 дівчаток віком від 1 місяця до
5 років. Спостереження тривало протягом 2001–2004 рр. у ЦМКЛ № 3 і МДКЛ
№ 2 м. Донецька. Комплексне клініко-імунологічне обстеження проводилось
у період одужання дітей після перенесеного гострого респіраторного
захворювання, дослідження імунітету – в період клінічного благополуччя,
на 14-21 день після захворювання.

Роботу побудовано на оцінці та порівняльному аналізі клінічних,
параклінічних та імунологічних характеристик стану дітей раннього віку,
які часто й тривало хворіють на гострі респіраторні захворювання на фоні
ЦМВІ, з аналогічними даними неінфікованих і клінічно здорових
однолітків. Відбір дітей проводився з урахуванням вікових критеріїв,
частоти й тривалості перенесених ГРЗ, відсутності спадкової патології та
стійких порушень імунітету, вад органів дихання.

Обстеження дітей проводилося після одержання згоди батьків.
Застосовувані діагностичні методи мали мінімальний ризик для здоров’я
дітей і відповідали принципам біологічної етики й медичної деонтології,
що підтверджено висновком Комісії з біоетики ДонНМУ ім. М.Горького
(протокол № 5 від 14.09.2007г.).

Згідно з поставленими завданнями, проводилося визначення інфікованості
дітей ЦМВ, зокрема вірусів простого герпеса (ВПГ) і Епштейна-Барр (ВЕБ).
Серологічну діагностику проводили методом ІФА з визначенням IgM та IgG
до вірусів ВПГ і ЦМВ, VCA-IgG, EA-IgG, NA-IgG до ВЕБ. Для дослідження
використовували тест-системи з оптичною щільністю 0,250 о.о.+10%,
комерційні набори “Вектор-Бест” м. Новосибірськ (Росія) з інтервалом
14-21 днів. Вірус-специфічні фрагменти ДНК до праймерів означених
збудників визначали методом ПЛР з використанням набору реагентів:
Цитополу, Герполу, Ебарполу науково-виробничої фірми “Літех”, м. Москва
(Росія). Фрагмент аналізованої ДНК у вигляді смуги, що світилася,
розміром 218 н.п. відповідав ЦМВ-збуднику, 227 н.п. – ВПГ, 378 н.п. –
ВЕБ. Досліджуваним матеріалом була сироватка крові. Взяття крові й
застосовувані методи лабораторної діагностики проводилися згідно з
інструкціями зазначених тест-систем. Діагностування ЦМВІ проводилося
відповідно до МКБ-10 й прийнятих лабораторно-діагностичних критеріїв
[С.О.Крамарєв, 2003; В.Ф.Учайкин, 2000].

В результаті дослідження 22 дитини, інфіковані герпесвірусами без
наявності ЦМВІ, було виключено з подальшого спостереження. Отже,
кількість досліджуваних склала 263 дитини. Усіх дітей було розподілено
на клінічно здорових пацієнтів (контрольна група – n=29, вік – 2,14(0,68
років), а також дітей, які перебувають на диспансерному спостереженні у
зв’язку з частими і/або тривалими респіраторними захворюваннями. 167
дітей, інфікованих ЦМВ, склали I основну групу (2,09±0,11 років),
зокрема, з латентним перебігом ЦМВІ – 110 дітей, які ввійшли до I-А
підгрупи (2,03±0,18 років), і 57 дітей, що склали I-В підгрупу
(2,12±0,13 років), з активним перебігом інфекції. ІІ групу (порівняння)
склали 67 дітей, не інфікованих ЦМВ, середній вік становив – 2,23±0,10
років.

З метою виявлення змін у стані здоров’я, функціональних особливостей
органів і систем спостережуваних дітей проводилася ретроспективна оцінка
перебігу вагітності й пологів, перинатальних порушень. Крім клінічних і
лабораторних досліджень, за показаннями проводилися рентгенографія
органів грудної клітки, ультразвукове сканування внутрішніх органів і
вилочкової залози, нейросонографічне дослідження головного мозку,
електро- і ехокардіографія.

Для проведення імунологічних досліджень було сформовано репрезентативні
за віком і статтю групи. До основної групи ЧТХ з ЦМВ-інфікуванням
увійшли 53 дитини, серед яких було 23 (43,40%) пацієнти з латентним
перебігом ЦМВІ та 30 (56,60%) – з активним. Групу неінфікованих ЧТХ
склали 24 однолітки, контрольну групу – 19 здорових дітей.

Оцінка макрофагальної системи проводилася за визначенням відсотку
фагоцитуючих клітин (%ФК), підрахунку фагоцитарного числа (ФЧ) і
завершеності фагоцитозу (ЗФ). Названі показники визначали методом Е.А.
Коста і М.І. Стенко із використанням штаму 209 Staphylococcus aureus.

Визначення рівня Т-клітин (СД3+) і основних субпопуляцій лімфоцитів
СД4+, СД8+, СД16+, СД25+, зокрема В-клітин (СД20+) у крові проводилося з
використанням методу непрямої імунофлюоресценції із застосуванням панелі
моноклональних антитіл серії ІПО згідно з методичними рекомендаціями
Є.Ф.Чернушенко.

Вміст основних імуноглобулінів класів IgA, IgM, IgG у сироватці крові
досліджували методом прямої імунофлюоресценції за методикою G. Mancini
at al..

Сироваткові концентрації цитокінів (ІЛ-1, ІЛ-2, ІЛ-4, ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-10,
ФНП, ІФН-б, іФН-г) визначали ІФА за допомогою стандартного комерційного
набору реактивів і методик фірми Amersham International plc (Англія),
результати виражали в пг/мл. Імуноферментні дослідження виконано на
обладнанні “SANOFI DIAGNOSTIC PASTEUR” (Франція), ПЛР-діагностику – на
ампліфікаторі “Термоцик” (МС2).

Одержані в процесі спостереження дані обробляли за допомогою
математичної статистики. Для первинних кількісних показників
розраховували середнє арифметичне, похибку середньоарифметичного
значення, середньоквадратичне відхилення. Для бінарних перемінних
використовували розрахунок середнього процента, похибку середнього
процента. Відмінності між параметричними вибірками оцінювали за
параметричним критерієм Ст’юдента (t) і Фішера (F). Між номінальними
перемінними (шкалами найменувань) застосовували (2-критерій для таблиць
сполучуваних ознак. Вірогідність відмінностей оцінювали за рівнем
значущості р0,05), загроза переривання
вагітності (р0,05), анемією (р

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020