.

Клініко-імунологічна оцінка ефективності застосування корвітину у хворих на гострий інфаркт міокарда (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2998
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ

КАРАВАНСЬКА ІЛОНА ЛОРАНІВНА

УДК 616. 127 – 005.8 – 036.1 – 08: 547.
972.3: 612. 017

Клініко-імунологічна оцінка ефективності застосування корвітину у хворих
на гострий інфаркт міокарда

14.01.11 – кардіологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Дніпропетровськ – 2004

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ
України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Коваль Олена
Акіндинівна, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України,
професор кафедри госпітальної терапії № 2

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Поливода Сергій Миколайович, Запорізький
державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри
госпітальної терапії № 2

доктор медичних наук, професор Целуйко Віра Йосиповна, Харківська
медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідуюча кафедрою
кардіології та функціональної діагностики

Провідна установа: Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска АМН
України, відділ реанімації та інтенсивної терапії, м. Київ

Захист дисертації відбудеться “04” листопада” 2004 р. о 13.00 годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02 Дніпропетровської
державної медичної академії МОЗ України та Інституту гастроентерології
АМН України (пр. Правди, 96, м. Дніпропетровськ, 49074)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровської
державної медичної академії (вул. Дзержинського, 9, м. Дніпропетровськ,
49044).

Автореферат розісланий “02” жовтня 2004 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук
М.Б.Щербиніна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Гострі коронарні синдроми – одна з основних проблем
сучасної кардіології. Аналіз структури смертності в Україні за останні
роки свідчить про те, що, як і раніш значне місце серед усіх причин
смерті населення займають захворювання системи кровообігу – до 62,5%
(І.П.Смірнова, І.М.Горбась, 2001), з яких до 50% припадає на гострі
порушення коронарного кровообігу (В.М.Коваленко, 2001).

В останні роки встановлена роль запалення і лейкоцитарної активації у
розвитку гострих коронарних синдромів (нестабільної стенокардії та
інфаркту міокарда) як причини більш великого ушкодження міокарда
(Г.В.Дзяк, 1997; О.А.Коваль, 1997; P.Libby, 1995, 2002).

Сучасне лікування ішемічних симптомів спрямоване на зниження потреби
міокарда в кисні і його реперфузію з використанням тромболітичної
терапії або механічного відновлення кровообігу (О.М.Амосова, 2000;
K.M.Fox, 1996). Однак відновлення коронарного кровотоку у перші години у
зоні ішемії не може повністю запобігти ішемічному ушкодженню міокарда і
активації запалення. Аналогічні системні запальні реакції і активація
імунної відповіді виникають і при відсутності швидкої реперфузії
міокарда.

Додатковим напрямком у лікуванні пацієнтів з різними формами ІХС є
застосування кардіопротекторної терапії, що зменшує оборотне ішемічне і
реперфузійне ушкодження міокарда шляхом безпосереднього впливу на
кардіоміоцити (Е.Н.Амосова , 2000, О.М.Пархоменко, 2000).

Сучасне розуміння ключової ролі запалення при гострих
коронарних синдромах дає підстави щодо реальної клінічної користі
додаткового застосування мембранопротекторів, що мають антиоксидантні та
імуномодулюючі властивості. Дані експериментальних і ряду клінічних
досліджень роблять перспективним використання для стабілізації клітинної
активності і зменшення ішемічної травми міокарда подібних препаратів:
альфа-токоферолу, триметазидіну, флавоноїду – кверцетину (О.М.Пархоменко
зі співавт., 2002). Серед флавоноїдів найбільш ефективним виявився
кверцетин (M.L.Ferrandiz et al., 1991; D.M.Yellon et al., 1995).
Водорозчинна форма флавоноїду кверцетину – корвітин для парентеральних
ін’єкцій (розроблений українськими вченими) зменшує патологічний вплив
ішемії і реперфузії на міокард (Ю.М.Колчін, 1991; О.М.Пархоменко зі
співавт., 2000 ), інгібує перекисне окиснення ліпідів (J.Jialal et al.,
1992; О.О.Мойбенко зі співавт., 1997), підвищує рівень оксиду азоту у
тканинах серця (О.О.Мойбенко зі співавт., 1998; О.М.Пархоменко, 1998;
Н.П.Максютіна, 2000), поліпшує електрофізіологічні властивості міокарда
(О.М.Пархоменко зі співавт., 1997; С.М.Кожухов, 2000). Однак не вивчена
можливість впливу парентеральної форми кверцетину – корвітину на склад і
функціональну активність лейкоцитарних популяцій: лімфоцитів (Лф),
моноцитів (Мц), нейтрофілів (Нф) у хворих на гострий інфаркт міокарда
(ГІМ). Таких досліджень не проводилося. Але ж активна модуляція процесів
вторинного запалення під час розвитку некрозу міокарда може значно
змінити і процеси його подальшої репарації, що робить актуальними і
перспективними дослідження в цьому напрямку.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Робота виконувалася в рамках науково-дослідної роботи кафедри
госпітальної терапії №2 Дніпропетровської державної медичної академії.
Вона увійшла до тематичного плану кафедри як фрагмент комплексної
науково-дослідної роботи “Клініко-функціональна, імунологічна оцінка
ефективності нових методів медикаментозної терапії найбільш
розповсюджених серцево-судинних захворювань – артеріальної гіпертензії,
атеросклерозу, ішемічної хвороби серця”, затвердженої МОЗ України
(номер державної реєстрації – 0199U001556). Автор є співвиконавцем
комплексної теми, експериментально вивчив і клінічно провів
диференційоване застосування парентеральної форми кверцетину (корвітину)
у хворих на Q-ГІМ, засноване на оцінці особливостей вихідного імунного
статусу хворих, комплексного вивчення складу і функціонального стану
основних лейкоцитарних популяцій у процесі терапії.

Мета дослідження: оптимізація лікування хворих у гострому
періоді Q-інфаркту міокарда шляхом додаткової корекції характеру й
інтенсивності імунної відповіді за допомогою парентерального
застосування водорозчинного флавоноїду кверцетину (корвітину).

Задачі дослідження:

Дослідити характер і взаємозв’язок змін основних ланок імунної відповіді
і характеру перебігу госпітального періоду, частоту розвитку ускладнень
Q-інфаркту міокарда.

Встановити наявність і характер імуномодулюючих властивостей корвітину в
діапазоні терапевтичних концентрацій у плазмі крові в експериментальних
умовах in vitro, ex vivo у хворих на гострий інфаркт міокарда.

Вивчити характер впливу додаткової терапії корвітином на клінічну
картину захворювання, швидкість еволюції ЕКГ-кривої, динаміку вмісту
міоглобіну, функціональний стан серця й особливості вегетативної
регуляції його діяльності у хворих із Q-інфарктом міокарда, яким не
проводилася реперфузія.

Виявити особливості впливу корвітину на склад і рівень активації
основних лімфоцитарних субпопуляцій, обох фагоцитарних популяцій,
інтегральні показники гуморальної імунної відповіді і взаємозв’язок
імуномодулюючої дії препарату з тяжкістю клінічного перебігу
захворювання.

Визначити клінічну та імунологічну ефективність схеми призначення
корвітину в гострому періоді Q-інфаркту міокарда у хворих, яким не
проводилась реперфузія.

Об’єкт дослідження: хворі на гострий Q-ІМ, госпіталізовані у
кардіологічний стаціонар до 6 годин від початку захворювання.

Предмет дослідження: вплив корвітину на склад і функціональний
стан основних лейкоцитарних популяцій в експериментах in vitro, ex vivo
та в динаміці курсового призначення препарату. Вивчення імунного статусу
у обстежених хворих, його взаємозв’язок із перебігом госпітального
періоду гострого Q-ІМ, клінічною картиною захворювання і розвитком
ускладнень ІМ; динаміка рівня міоглобіну і показників ЕКГ, стан
вегетативної регуляції діяльності серця, морфо-функціональний стан
міокарда.

Методи дослідження: Загальноклінічні і
лабораторно-інструментальні: загальний аналіз крові; біохімічні
дослідження крові – серійне визначення міоглобіну (кожні 4 години
протягом 3 діб), загального холестерину сироватки крові; імунологічні:
визначення складу лімфоцитарних субпопуляцій (загальна популяція Т-Лф;
Тх, Тс, співвідношення-Тх/Тс, Т-кілерів, В-клітин, Т –
індукторів-супресорів) і експресії Рц активації (до інтерлейкіну-2) за
допомогою наборів моноклональних антитіл непрямим імунопероксидазним
методом, визначення функціональної активності нейтрофілів і моноцитів по
відновленню нітросинього тетразолію і фагоцитарної активності по
накопиченню мікросфер латексу, спонтанні та індуковані атерогенними ЦІК,
імунохімічний аналіз показників гуморальної імунної відповіді – вміст
імуноглобулінів класів А, М, G, титр комплементу, вміст загальних ЦІК);
функціональні: дванадцятиканальна електрокардіографія, ехокардіографічне
дослідження у В-режимі з розрахунком об’ємних показників, добовий
моніторинг вегетативної регуляції діяльності серця (ВСР).

Наукова новизна одержаних результатів. Експериментально
підтверджена можливість сприятливої диференційованої модуляції
корвітином функції обох фагоцитарних популяцій із стабілізацією
продукції цитотоксичного супероксид аніона в терапевтичному діапазоні
концентрацій у дослідах in vitro і ex vivo. Встановлені взаємозв’язки
особливостей зміни складу і рівня активації лімфоцитарних субпопуляцій,
обох фагоцитарних популяцій, ступеня гуморальної імунної відповіді і
характеру перебігу госпітального періоду Q-ІМ. Вивчено характер впливу
терапії корвітином на клінічний перебіг захворювання, частоту ускладнень
госпітального періоду гострого Q-ІМ, швидкість еволюції ЕКГ-кривої і
динаміку рівня міоглобіна, функціональний стан серця й особливості його
вегетативної регуляції у хворих, яким не проводилась реперфузійна
терапія. Вперше виявлені особливості впливу курсової терапії корвітином
на динаміку імунного статусу хворих на гострий Q-ІМ і значущість цього
впливу для загальної ефективності терапії.

Практичне значення одержаних результатів. Комплексно (in
vitro, ex vivo і клініко-імунологічно) підтверджена наявність активної
імуномодулюючої дії корвітину як важливої сторони його
загальнотерапевтичного впливу. Встановлено прогностичне значення
особливостей вихідних змін імунного статусу для характеру перебігу
госпітального періоду Q-ІМ. Виявлено особливості імуномодулюючого впливу
корвітину у хворих на гострий Q-ІМ, що дозволяють оптимізувати його
диференційоване застосування.

Результати роботи впроваджено в практику лікувальних установ
м. Дніпропетровська: клінічне об’єднання швидкої
медичної допомоги (акт впровадження від 23.02.04), кардіологічне
відділення Дорожньої клінічної лікарні (акт впровадження від 12.05.04),
м.Харкова: відділення реанімації та інтенсивної терапії клініки
Інституту терапії АМН України (акт впровадження від 29.06.04.);
відділення для лікування хворих на гострий ІМ міської клінічної лікарні
№ 8 (акт впровадження від 12.08.04.). Результати дослідження
використовуються у навчальному процесі кафедри госпітальної терапії № 2
Дніпропетровської державної медичної академії.

Результати дослідження включено в навчальні програми для
лікарів – інтернів кафедри госпітальної терапії № 1 та госпітальної
терапії № 2 Дніпропетровської державної медичної академії.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана під
час проходження клінічної ординатури з терапії на базі кафедри
госпітальної терапії №2, роботи асистентом кафедри госпітальної терапії
№1 Дніпропетровської державної медичної академії. Автором самостійно
обґрунтовані актуальність і необхідність проведеного дослідження, його
мета і задачі. Самостійно проведений аналіз наукової літератури за даною
темою, клінічні обстеження, аналіз показників ВСР, лікування хворих.
Автор брав участь у плануванні і проведенні експериментальної частини
роботи. Автором самостійно виконана статистична обробка, аналіз,
узагальнення отриманих результатів. Самостійно проведена підготовка
наукових даних до публікації, написання й остаточне оформлення всіх
розділів дисертаційної роботи.

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи
представлені на Пленумі правління наукового товариства кардіологів
України “Атеросклероз та ішемічна хвороба серця: сучасні аспекти
профілактики, діагностики та лікування” (м. Київ, 1998); I національному
конгресі України з імунології, алергології та імунореабілітації (м.
Алушта, 1998); ((( International Congress of Pathophysiology (Lahti,
Finland, 1998); VI національному конгресі кардіологів України (м. Київ,
2000); Республіканській науково-практичній конференції “Актуальні
питання діагностики, лікування та профілактики гострих коронарних
синдромів” (м. Харків, 2000); Українській науково-практичній конференції
“Сучасні проблеми кардіології та ревматології – від гіпотез до фактів”
(м. Київ, 2001); обласному товаристві терапевтів (м. Дніпропетровськ,
2001); VII національному конгресі кардіологів України (м.
Дніпропетровськ, 2004).

Публікації. Результати дисертаційної роботи представлено у 5
статтях наукових фахових видань, рекомендованих ВАК України, 1 статті в
збірнику наукових праць, 9 тезах наукових конференцій; отримано 1
Деклараційний патент України на винахід.

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена
на 132 сторінках друкованого тексту, робота ілюстрована 38 таблицями і
49 рисунками та складається зі вступу, 6 розділів (огляд літератури,
матеріали та методи досліджень, 4 розділи власних досліджень), аналізу
та узагальнення результатів досліджень, висновків, практичних
рекомендацій. Покажчик літератури містить 294 джерел.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Клінічна характеристика хворих і методи дослідження. Робота
базується на обстеженні 92 хворих на гострий Q-ІМ (чоловіків – 80, жінок
– 12) віком від 35 до 78 років (середній вік 55,6±6,4 р.),
госпіталізованих у перші 6 годин від початку захворювання (в середньому
через 3,4±0,8 години). У 64 хворих (69,6%) у анамнезі мала місце
артеріальна гіпертензія, у 83 хворих (93,3%) виявлена
гіперхолестеринемія. Діагноз гострого ІМ встановлювали на основі
клінічної картини захворювання, біохімічних і електрокардіографичних
критеріїв відповідно до рекомендацій Європейського товариства
кардіологів. Усім пацієнтам проведена загальноприйнята стандартизована
терапія ГІМ із застосуванням антикоагулянтів, антиагрегантів,
бета-адреноблокаторів, нітратів, інгібіторів-АПФ. При наявності показань
використовували наркотичні аналгетики, діуретики, антиаритмічні
препарати, допамін.

Шляхом випадкового добору (у порядку послідовності
госпіталізації) сформовані 2 групи хворих, які не мали достовірних
відмінностей за вихідними клініко-анамнестичним даними і використаною
базисною терапією. Першу групу склали 50 хворих на ГІМ (43 чоловіки і 7
жінок), яким додатково до базисної терапії протягом першої години від
моменту госпіталізації та у наступні 5 діб внутрішньовенно крапельно
вводили флавоноїд кверцетин (корвітин) за спеціальною схемою,
рекомендованою Фармкомітетом України (1995 рік). Другу (контрольну)
групу склали 42 хворих на ГІМ (37 чоловіків і 5 жінок), що одержували
базисну терапію. Крім того, для визначення особливостей впливу корвітину
на перебіг ІМ, були виділені підгрупи у залежності від локалізації
вогнища некрозу (передній ІМ – 25 хворих групи корвітину та 22 контролю;
нижній ІМ – 25 хворих групи корвітину та 20 контролю), а також у
залежності від клінічного перебігу захворювання (неускладнений і
ускладнений).

Для рішення поставлених задач було проведено комплексне
обстеження, що включало, крім ретельного аналізу клінічного перебігу
захворювання, проведення біохімічних, імунологічних і інструментальних
методів дослідження. Період спостереження склав 18 – 24 доби (20±4) від
моменту госпіталізації.

Для визначення обсягу ураження міокарда і впливу на цей
процес корвітину, що вводився внутрішньовенно, у всіх обстежених осіб
робили серійне визначення міоглобіну у сироватці крові в реакції
пасивної гемаглютинації на твердих полістиролових пластинах із
використанням діагностикума еритроцитарного імуноглобулінового сухого
НПО “Препарат” м. Нижній Новгород (Росія).

Попередньо з метою доказу можливості модуляції функцій Лц зі зниженням
продукції активних метаболітів кисню Нф і Мц за допомогою корвітину
було проведено 600 експериментів in vitro із Лц крові хворих на ГІМ у
першу добу захворювання. Оцінювався функціональний стан Мц і НФ за
ступенем відновлення нітросинього тетразолію (%), рівнем накопичення
латексу (фагоцитоз) і при інкубації з корвітином у кінцевій концентрації
1(10-3г/л і 1(10-4г/л. Для оцінки функціонального резерву Фц (роздільно
по популяціях) застосовувалися збагачені холестерином ЦІК. Хворі були
розділені на 3 групи в залежності від вихідного рівня підвищення
цитотоксичних властивостей нейтрофілів у НСТ-тесті (N – 12,0(1,2 %) : (
група – НСТ ( 16% – активна продукція супероксид аніона (СА); (( група
– НСТ – від 12 до 16% – нормальна продукція СА; ((( група – НСТ ( 12% –
низька продукція СА). Надалі з метою вивчення можливості зниження
продукції цитотоксичних активних форм кисню Нф і Мц, збереження
функціонального резерву клітин під впливом парентерально вводимого
корвітину у хворих на Q-ГІМ були проведені такі ж дослідження після
першого введення препарату, а також після закінчення курсу корвітину (на
6-у добу) і перед випискою пацієнта зі стаціонару.

Для з’ясування того, як змінювалася активність ланок, що
характеризують клітинну і гуморальну імунну відповідь, у хворих на ГІМ
протягом стаціонарного періоду (при використанні корвітину) було
проведене комплексне імунологічне обстеження. Склад лімфоцитарних
субпопуляцій і експресія рецепторів активації виявлялися за допомогою
наборів моноклональних антитіл (МКАТ) серії ICO непрямим
імунопероксидазним методом. Визначали: CD4+, CD5+, CD8+, CD16+, CD22+,
CD25+, CD45R+ і співвідношення імунорегуляторних субпопуляцій Т-хелперів
(CD4+) і Т-супресорів (CD8+) – величину імунорегуляторного індексу (ІРІ
= CD4+/CD8+). Імуноглобуліни (Ig) класів А, М, G, що характеризують
гуморальну імунну відповідь, визначали за методом Мanchini. Досліджували
також титр комплементу по 50% гемолізу, загальні ЦІК методом селективної
преципітації з 3,5% розчином поліетиленгліколю – 6000 з наступним
визначенням оптичної щільності досліджуваного розчину.

Електрокардіографічне дослідження виконували за допомогою
електрокардіографа ЭК1Т-03МГ. Для визначення впливу корвітину на
розміри некрозу проводився підрахунок суми позитивних відхилень сегмента
ST від ізолінії за Олдричем і динаміка її протягом 21 доби
стаціонарного періоду. Динаміку зміни серцевого ритму спостерігали за
допомогою кардіомоніторів СМ-4211S (Польща).

Для вивчення інтракардіальної гемодинаміки проводили
ехокардіографію у В-режимі з використанням апарата “Logic alfa-100”
(США) у спокої на 3-ю, 5-у, 10-у, 15-у і 20-у добу. Визначали
кінцево-систолічний (КСО) і кінцево-діастолічний (КДО) об’єм лівого
шлуночка, кінцево-систолічний розмір (КСР) і кінцево-діастолічний розмір
(КДР) лівого шлуночка, а також показник скоротливості міокарда – фракцію
викиду (ФВ) лівого шлуночка за методом Simpson.

Для об’єктивної оцінки не тільки стану вегетативної
регуляції серцево-судинної системи в обстежених хворих, але й можливого
впливу корвітину використовували неінвазивний метод спектрального
аналізу хвильової структури серцевого ритму (ВСР). Добовий моніторинг
ВСР проводили за допомогою установки “Регистратор – 2,0” АТЗТ “Сольвейг”
на 5-у та 20-у добу ІМ. Аналіз показників ВСР проводився відповідно до
рекомендацій Європейського товариства кардіологів і
Північноамериканського товариства з електростимуляції і
електрофізіології. Отримані дані оброблялися за допомогою спеціальної
комп’ютерної програми з використанням алгоритмів, розроблених
Р.М.Баєвським, що передбачала виконання варіаційної пульсометрії і
спектрального аналізу, включаючи спектр динамічної ентропії.

Математичний аналіз отриманих результатів проведений на комп’ютері
“Pentium-(V” за допомогою електронних таблиць “Excel-5” і статистичної
програми “Statistica for Windows v. 5,0” (“Stat Soft”, США) прямим і
різничним методами з визначенням середньої величини (М), помилки
середньої величини (m), критерія вірогідності (t) і значення
достовірності (р). Для оцінки значущості відмінностей одержаних
результатів у різних групах обстежених осіб використовували тест
Стьюдента. Розходження вважали достовірними при р 16%), додавати до базисної терапії
ІМ корвітин.

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Коваль О.А., Караванська І.Л. Ефективність застосування перорального
кверцетину в комплексній терапії хворих на стабільну стенокардію різних
функціональних класів // Медич. перспективи. – 1999. – Т. 4, № 1. – С.
39 – 42.

Здобувачем зібрано матеріал, самостійно проведена статистична
обробка результатів, оформлення статті і подання її до друку.

Коваль О.А., Караванська І.Л., Прог Р.В., Лившиць Е.М. Перспективи
використання імуномодулюючої терапії новими лікарськими препаратами
флавоноїдів у терапії атеросклерозу та ішемічної хвороби серця // Медич.
перспективи. – 1999. – Т. 4, № 3, ч. 2. – С. 90 – 94.

Здобувачем виконані збір матеріалу, аналіз результатів
імунологічних досліджень у хворих на гострий ІМ, проведена статистична
обробка результатів і формулювання висновків.

Караванська І.Л. Вплив парентеральної форми флавоноїду на процес
формування некрозу у хворих із Q-інфарктом міокарда // Медич.
перспективи. – 1999. – Т. 4, № 4. – С. 37 – 44.

Караванская И.Л., Коваль Е.А. Влияние корвитина (парентеральной формы
кверцетина) на функциональное состояние основных популяций лейкоцитов у
больных с острым Q-инфарктом миокарда // Укр. кардіол. журн. – 2001. – №
5. – С. 48 – 53.

Здобувачем зібрано первинний матеріал, виконана статистична
обробка результатів, оформлення статті і подання її до друку.

Караванська І.Л. Оцінка впливу парентерального флавоноїду кверцетину на
склад і рівень активаціі основних лімфоцитарних популяцій протягом
гострого періоду Q-інфаркту міокарда // Вісн. Вінницького Державного
Медич. Ун-ту. – 2003. – № 4. – С. 496 – 498.

Пат. 39049А Україна, 7А61К35/78. Спосіб лікування ішемічної хвороби
серця та артеріальної гіпертензії /Коваль О.А., Прог Р.В., Свячена В.Б.,
Караванська І.Л. (Україна). N 200101061; Заявл. 26.01.2001; Опубл.
15.05.2001; Офіц. бюл. – 2001. – № 4. – С. 2.

Здобувачеві належить розробка та впровадження представленого
способу.

Коваль О.А., Караванська І.Л. Вивчення впливу терапії кверцетином на
функціональний стан міокарда у хворих на стабільну стенокардію //
Матеріали XIV з(їзду терапевтів України. – Київ, 1998. – С. 49.

Здобувачем самостійно виконано інформаційно-патентний пошук з
представленої проблеми, оформлення роботи до друку.

Караванская И.Л. Экспериментальное изучение влияния флавоноидов на
функциональное состояние лейкоцитов у больных с острым инфарктом
миокарда // Сб. науч.-практ. статей к 200-летию областной клинической
больницы им. И.И.Мечникова. – Днепропетровск, – 1998. – С. 33 – 35.

Дзяк Г.В., Коваль Е.А., Лившиц Э.М., Тарасенко В.В., Караванская И.Л.
Предварительные результаты исследования иммуномодулирующего действия
корвитина у больных с острым инфарктом миокарда // Укр. кардіол. журн. –
1998. – № 10. – С. 7.

Здобувачем зібрано матеріал, проаналізовано результати
імунологічних досліджень, проведена статистична обробка результатів.

Коваль Е.А., Караванская И.Л. Изучение иммуномодулирующего влияния
флавоноидов у больных с острым инфарктом миокарда // Збірка тез “(
Національний конгрес України з імунології, алергології та
імунореабілітації”. – Алушта, 1998. – С. 107.

Здобувачем зібрано матеріал, виконано аналіз результатів
імунологічних досліджень, формулювання висновків.

Коваль Е.А., Караванская И.Л., Прог Р.В., Ткаченко Н.И., Филипенко О.Б.,
Рязанова Е.В. Результаты применения в терапии острого Q-инфаркта
миокарда новой лекарственной формы флавоноидов и ее иммуномодулирующий
эффект // Укр. терап. журн. – 2000. – № 1. – С. 36 – 37.

Здобувачем зібрано матеріал, виконано аналіз результатів
імунологічних досліджень, статистичний аналіз та узагальнення отриманих
результатів.

Коваль О.А., Караванська І.Л., Прог Р.В., Запольський С.В., Ткаченко
Н.І. Результати застосування парентеральної форми флавоноїду в лікуванні
хворих з Q-інфарктом міокарда, її клінічна ефективність та вплив на
обсяг некрозу міокарда // Укр. терап. журн.- 2000. – № 1. – С. 37 – 38.

Здобувачем зібрано матеріал, проведено статистичний аналіз,
узагальнення одержаних результатів.

Прог Р.В., Коваль Е.А., Караванская И.Л., Хабарлак С.В. Оценка влияния
введения растворимого флавоноида кверцетина (РФК) при остром инфаркте
миокарда на течение постинфарктного периода // Укр. терап. журн.- 2000.
– № 1. – С. 42 – 43.

Здобувачем зібрано матеріал, проведено статистичний аналіз,
узагальнення одержаних результатів.

Коваль Е.А., Прог Р.В., Караванская И.Л., Свяченая В.Б. Артериальная
гипертензия и инфаркт миокарда: влияние на течение раннего и позднего
постинфарктного периода // Тези наук. доп. Української
науково-практичної конференції “Сучасні проблеми кардіології та
ревматології – від гіпотез до фактів”. – Київ, 2001. – С. 67.

Здобувачем виконані збір матеріалу, аналіз результатів
досліджень у хворих на гострий ІМ, проведена статистична обробка
результатів.

Koval E., Karavanskaya I. Correction of leukocytic activation and
superoxide anion production (SAP) in acute myocardial infarction (AMI)
patients with soluble quercetine // ((( International Congress of
Pathophysiology. – J. Pathophysiology. – 1998. – Vol.5 (Supplement 1).
– P.19.

Здобувачем зібрано матеріал, проведена статистична обробка
результатів.

Караванская И.Л. Анализ вариабельности ритма сердца у больных острым
инфарктом миокарда при применении блокатора 5-липоксигеназы – корвитина
//Матеріали VII Нац. конгресу кардіологів України., Сб.тез. –
Дніпропетровськ, – 2004. – С. 48.

АНОТАЦІЯ

Караванська І.Л. – Клініко-імунологічна оцінка ефективності
застосування корвітину у хворих на гострий інфаркт міокарда. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних
наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. – Дніпропетровська
державна медична академія МОЗ України, Інститут гастроентерології АМН
України, Дніпропетровськ, 2004.

Дисертація присвячена удосконаленню лікування хворих на
гострий Q-ІМ, яким не була проведена реперфузійна терапія, за рахунок
застосування розчинної форми кверцетину (корвітину) на тлі базисної
антитромботичної і антиішемічної терапії. Отримані клініко-імунологічні
та експериментальні дані виділили новий напрямок дії корвітину на імунні
порушення при ІМ. Встановлено, що позитивна клінічна динаміка перебігу
захворювання нерозривно пов’язана зі сприятливим імуномодулюючим ефектом
препарату – зниженням активації основних лейкоцитарних популяцій і
нормалізацією їхнього складу. Також спостерігався нормалізуючий вплив
корвітину на рівень продукції супероксид аніону як Нф, так і Мц зі
збереженням функціонального резерву клітин.

Ключові слова: інфаркт міокарда, корвітин, імунна відповідь.

АННОТАЦИЯ

Караванская И.Л. – Клинико-иммунологическая оценка
эффективности применения корвитина у больных острым инфарктом миокарда.
– Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.01.11 – кардиология. –
Днепропетровская государственная медицинская академия МОЗ Украины,
Институт гастроэнтерологии АМН Украины, Днепропетровск, 2004.

Диссертация посвящена изучению клинико-иммунологической эффективности
парентеральной формы кверцетина (корвитин для инъекций) у больных острым
ИМ. Впервые комплексно изучены выраженность неспецифического воспаления
и активации основных лейкоцитарных популяций у больных острым ИМ,
изменения клеточного и гуморального иммунного ответа, начиная с первых 6
часов ИМ, их взаимосвязь с тяжестью течения госпитального периода,
развитием осложнений и возможность коррекции найденных нарушений с
помощью дополнительного раннего введения корвитина на фоне базисной
терапии ИМ.

Обследовано 92 пациента с острым Q-ИМ в динамике до 21 дня стационарного
периода, госпитализированных в первые 6 часов от начала развития ИМ и
имевших противопоказания к проведению тромболитической терапии. 50
пациентов, получавших в течение первых 5 суток ИМ на фоне базисной
терапии корвитин, составили группу корвитина; 42 пациента, находившиеся
только на базисной терапии (антикоагулянты, антиагреганты,
бета-адреноблокаторы, нитраты, и-АПФ), вошли в группу контроля. Всем
больным, наряду с общеклиническим обследованием, проводили серийное
определение миоглобина, изучение состава и уровня активации
лимфоцитарных субпопуляций с помощью наборов МКАТ, определяли
функциональную активность Нф и Мц, интегральные показатели гуморального
иммунного ответа; двенадцатиканальную электрокардиографию, двухмерную
эхокардиографию, вариабельность сердечного ритма (ВСР) за сутки.

Результаты иммунологических исследований свидетельствуют, что
возникновение Q-инфаркта миокарда сопровождается значительным изменением
состава и уровня активации лимфоцитарных субпопуляций (рост содержания
CD25+, CD16+ Лц), достоверным ростом продукции цитотоксического
супероксид аниона обеими фагоцитарными популяциями (и Нф, и Мц) со
снижением функциональных резервов активации клеток и формированием
неблагоприятных типов иммунного ответа – переактивационного и
супрессивного. Неблагоприятные типы иммунного ответа были ассоциированы
с осложненным течением Q-ИМ.

Применение корвитина приводило к достоверному уменьшению уровня
лимфоцитарной активации к 20-м суткам ИМ согласно снижению частоты
экспрессии CD25+, CD16+ рецепторов с одновременной активацией
супрессорных механизмов, т.е. сохранению высокого уровня субпопуляций
супрессоров – цитотоксиков CD8+ с достоверным возрастанием субпопуляции
индукторов-супрессоров CD45R+; к снижению синтеза основных антител
вторичного иммунного ответа – IgG. Кроме того, происходила нормализация
продукции цитотоксического супероксид аниона в обеих фагоцитарных
популяциях с увеличением функциональных резервов клеток и сохранением
уровня фагоцитарной активности, что было предварительно установлено в
проведенных экспериментах in vitro: корвитин в диапазоне концентраций
1(10-3 – 1(10-4 г/л достоверно вызывал дифференцированную стабилизацию
продукции супероксид аниона Нф и Мц, переход неблагоприятных
переактивационного и супрессивного типов в активационный и нормальный с
сохранением или повышением фагоцитарной активности клеток.

Анализ госпитального периода показал, что дополнительное
раннее применение корвитина в комплексной терапии Q-ИМ улучшает
клиническое течение заболевания: уменьшается рецидивирование ангинозной
боли, частота использования наркотических аналгетиков и нитратов,
возникновение ОЛЖН и РПИС.

Анализ динамики уровня миоглобина и ЭКГ кривой показал, что
введение корвитина способствует уменьшению процесса наростания обьема
некротизированного миокарда.

Исследование морфо-функционального состояния миокарда и ВСР
свидетельствует, что у больных дополнительное введение корвитина
способствует ограничению зоны некроза, уменьшает прогностически
неблагоприятные процессы ранней дилятации полости ЛЖ, оказывает
положительное влияние на тонус и регуляторные свойства вегетативной
нервной системы сердца и, тем самым, уменьшается возможность
возникновения фатальных нарушений сердечного ритма.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, корвитин, иммунный ответ.

ANNOTATION

Karavanskaya I.L. – Clinico-immunologic estimation of
Korvitine efficacy usage in the patients with acute myocardial
infarction. – Manuscript.

Dissertation for a candidate’s degree in speciality –
14.01.11 – cardiology. – Dniepropetrovsk State Medical Academy Ministry
of Health of Ukraine, Institute of Gastroenterology of Academy of
Medical Sciences of Ukraine, Dniepropetrovsk, 2004.

Dissertation is devoted to the improvement of treatment of
an acute Q-myocardial infarction patients who had contraindications to
thrombolytic therapy by additional inclusion of soluble form of
quercetine (Korvitine) against a background of basic antithrombotic
and antiishemic therapy.

Obtained clinico-immunologic and experimental data outlined
a new trend of Korvitine action directed at immune disorders in MI. It
was defined that a positive clinical dynamics of disease course is
indirectly connected with a favourable immunomodulating effect of a drug
i.e. drop of activation of the main leucocyte populations and
normalization of their composition. A normalizing impact of Korvitine
on a level of production of superoxide anion as neutrophils and
monocytes with a preservation of cells functional reserve was noted.

Key words: myocardial infarction, Korvitine, immune
response.

П Е Р Е Л І К

умовних позначень, скорочень і термінів

ВСР – варіабельність серцевого ритму

В-Лф – В- лімфоцити

ГІМ – гострий інфаркт міокарда

ГЛШН – гостра недостатність лівого шлуночка

ІН – індекс напруженості імунної системи

Лф – лімфоцити

Лц – лейкоцити

Мг – міоглобін

МКАТ – моноклональні антитіла

Мц – моноцити

НСТінд – показник теста відновлення нітросинього
тетразолія індукований

НСТсп – показник теста відновлення нітросинього
тетразолія спонтанний

Нф – нейтрофіли

Рц – рецептори активації

СА – супероксид аніона

Т-Лф – Т- лімфоцити

Тс – Т – супресори

Тх – Т – хелпери

ФВ ЛШ – фракція викиду лівого шлуночка

ЦІК – циркулюючі імунні комплекси

CD – кластер диференціації

Ig – імуноглобуліни

рNN50 – % сусідніх NN інтервалів, різниця між якими
перевищує 50 мс.

SDNN – стандартне відхилення NN інтервалу

ТІ – триангулярний індекс

КАРАВАНСЬКА І. Л.

КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ

КОРВІТИНУ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА

Підписано до друку 29.09.2004р.
Формат 60 X 90/16

Ум. друк. арк. 0,9. Обл. – вид.
арк. 0,9

Тираж 100 примірн. Зам.
319.

Надруковано ВТК “Друкар” ДДМА.

49005 м. Дніпропетровськ, пл.
Жовтнева, 4

Тел.: /0562/ 47-43-91

0

2

4

6

8

10

12

14

1

2

3

4

5

6

10

15

20

Доба гострого ІМ

мм

Корвітин

Контроль

*

*

*

*

*

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020