.

Клініко-фізіологічне обгрунтування вольового керування диханням при зниженні функціональних резервів зовнішнього дихання та інтенсивних фізичних трену

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4983
Скачать документ

Міністерство охорони здоров’я України

Дніпропетровська державна медична академія

Бобрик Юрій Валерійович

УДК 615.825-057.875:613.71:37.037.1:612.2:615.825.1/.2:331.483.1

Клініко-фізіологічне обгрунтування вольового керування диханням при
зниженні функціональних резервів зовнішнього дихання та інтенсивних
фізичних тренуваннях

14.01.24 – лікувальна фізкультура та спортивна медицина

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Дніпропетровськ– 2004

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Кримському державному медичному університеті ім. С.
І. Георгієвського МОЗ України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Клапчук Василь Васильович,
Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, професор
кафедри спортивної медицини, лікувальної фізкультури, фізичного
виховання та валеології.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти
України Соколовський Валентин Степанович, Одеський державний медичний
університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри спортивної
медицини та валеології

кандидат медичних наук, доцент Михалюк Євген Леонідович, Запорізький
державний медичний університет МОЗ України, завідувач курсу лікувальної
фізкультури та спортивної медицини.

Провідна установа:

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ
України, кафедра фізичного виховання та здоров’я з курсом лікувальної
фізкультури та спортивної медицини.

Захист відбудеться 28.05.2004 р. о 13_годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 08.601.01 в Дніпропетровській державній
медичній академії (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Дніпропетровської
державної медичної академії (вул. Дзержинського, 9).

Автореферат розісланий 22.04.2004 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

д. мед. н. Кобеляцький Ю.Ю.

ЗАГАЛЬНА характеристика роботи tc “ЗАГАЛЬНА характеристика роботи”

Актуальність теми. Проблема дихальної недостатності та резервів дихання
вже не одне десятиліття є актуальною в клініці та спорті. Але, якщо в
респіраторній реабілітації хворих є певні успіхи (Бокша В.Г., 1991;
Зільбер А.П., 1996; Лобода М.В., Москаленко В.Ф., Бабов К.Д., 2000;
Сокрут В.М. з співавт., 2003), то в спорті дана проблема не
згладжується, а загострюється. Про це свідчить той факт, що XXIV
Олімпійські ігри в Сеулі назвали “Олімпіадою астматиків”. Навіть, якщо
прийняти до уваги, що представлення спортсмена як хворого на
бронхіальну астму може бути черговими хитрощами для прийому допінга,
питання про бронхоспазм, що провокується фізичним навантаженням,
залишається відкритим (McAllister B., Richardson A.V., 2000; Трубников
Г.В., 2001). tc “Актуальність теми. Проблема дихальної недостатності та
резервів дихання вже не одне десятиліття є актуальною в клініці та
спорті. Але, якщо в респіраторній реабілітації хворих є певні успіхи
(Бокша В.Г., 1991; Зільбер А.П., 1996; Лобода М.В., Москаленко В.Ф.,
Бабов К.Д., 2000; Сокрут В.М. з співавт., 2003), то в спорті дана
проблема не згладжується, а загострюється. Про це свідчить той факт,
що XXIV Олімпійські ігри в Сеулі назвали Олімпіадоюастматиків. Навіть,
якщо прийняти до уваги, що представлення спортсмена як хворого на
бронхіальну астму може бути черговими хитрощами для прийому допінга,
питання про бронхоспазм, що провокується фізичним навантаженням,
залишається відкритим (McAllister B., Richardson A.V., 2000; Трубников
Г.В., 2001).”

Однак в лікувальній фізкультурі і спортивній медицині суперечки щодо
доцільності вольового втручання у функції дихання не втихають, що багато
в чому пов’язано з недостатньою фізіологічною аргументацією методу. З
теми діагностики, профілактики і терапії за допомогою вольового
керування диханням (ВКД) станів, які супроводжуються зниженням
функціональних резервів зовнішнього дихання (ФРЗД), є обмежене число
грунтовних досліджень (Воробйова І.І., Нефедов В.Б.,1986; Клапчук
В.В.,1995, 2003; Зільбер А.П.,1996; Триняк М.Г., 1996, 2003). Вона
залишається неясною, маловивченою, що спонукало нас більш детально
висвітлити цю проблему в нашій роботі для пошуку нових підходів у
діагностиці, реабілітації та профілактиці дихальної недостатності у
хворих та здорових людей. Актуальність теми зумовлена також тим, що
серед студентів вищих навчальних закладів уже багато років є велика
кількість осіб з недостатньою фізичною підготовленістю та
обструктивними захворюваннями легень, які супроводжуються зниженням
ФРЗД і тому вимагають функціональної терапії (Чоговадзе А.В., 1984;
Буліч Е.Г.,1986; Соколовський В.С. з співавт., 1991; Магльований А.В. з
співавт., 1998; Самошкін В.В., 2001). Це і спонукало нас провести
поглиблені дослідження, щоб виявити нові можливості методу ВКД при
зниженні ФРЗД та інтенсивних фізичних тренуваннях. tc “Однак в
лікувальній фізкультурі і спортивній медицині суперечки щодо
доцільності вольового втручання у функції дихання не втихають, що багато
в чому пов’язано з недостатньою фізіологічною аргументацією методу. З
теми діагностики, профілактики і терапії за допомогою вольового
керування диханням (ВКД) станів, які супроводжуються зниженням
функціональних резервів зовнішнього дихання (ФРЗД), є обмежене число
грунтовних досліджень (Воробйова І.І., Нефедов В.Б.,1986; Клапчук
В.В.,1995, 2003; Зільбер А.П.,1996; Триняк М.Г., 1996, 2003). Вона
залишається неясною, маловивченою, що спонукало нас більш детально
висвітлити цю проблему в нашій роботі для пошуку нових підходів у
діагностиці, реабілітації та профілактиці дихальної недостатності у
хворих та здорових людей. Актуальність теми зумовлена також тим, що
серед студентів вищих навчальних закладів уже багато років є велика
кількість осіб з недостатньою фізичною підготовленістю та
обструктивними захворюваннями легень, які супроводжуються зниженням
ФРЗД і тому вимагають функціональної терапії (Чоговадзе А.В., 1984;
Буліч Е.Г.,1986; Соколовський В.С. з співавт., 1991; Магльований А.В. з
співавт., 1998; Самошкін В.В., 2001). Це і спонукало нас провести
поглиблені дослідження, щоб виявити нові можливості методу ВКД при
зниженні ФРЗД та інтенсивних фізичних тренуваннях.”

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація
виконувалась як фрагмент науково-дослідної роботи “Вивчення механізмів
адаптації організму в екологічно несприятливих умовах”, номер державної
реєстрації 0196U996751, шифр 1.122 та “Фізіологічна оцінка екологічного
ризику для здоров’я”, номер державної реєстрації 0102U 6172, шифр 02.6
кафедри нормальної фізіології Кримського державного медичного
університету, у виконанні яких автору належить обгрунтування та
застосування ВКД при зниженні ФРЗД для підвищення адаптаційних
можливостей організму людини, реабілітації хворих. tc “Зв’язок роботи з
науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалась як
фрагмент науково-дослідної роботи
Вивченнямеханізмівадаптаціїорганізмувекологічнонесприятливихумовах,
номер державної реєстрації 0196U996751, шифр 1.122 та
Фізіологічнаоцінкаекологічногоризикудляздоров’я, номер державної
реєстрації 0102U 6172, шифр 02.6 кафедри нормальної фізіології
Кримського державного медичного університету, у виконанні яких автору
належить обгрунтування та застосування ВКД при зниженні ФРЗД для
підвищення адаптаційних можливостей організму людини, реабілітації
хворих.”

Метою роботи було клініко-фізіологічне обгрунтування та удосконалення
методик ВКД для підвищення ФРЗД і фізичної працездатності в практиці
фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів освіти. tc
“Метою роботи було клініко-фізіологічне обгрунтування та удосконалення
методик ВКД для підвищення ФРЗД і фізичної працездатності в практиці
фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів освіти. ”

Виходячи із поставленої мети, вирішувались наступні задачі: tc
“Виходячи із поставленої мети, вирішувались наступні задачі\: ”

1. Вивчити у здорових нетренованих студентів основної медичної групи, у
практично здорових студентів підготовчої медичної групи з недостатньою
фізичною підготовленістю та у студентів спеціальної медичної групи з
хронічним бронхітом стан функціональних резервів дихальної системи,
загальної фізичної працездатності, а також психоемоційний і
психофізичний стан для обгрунтування можливостей їх корекціїї
засобами ВКД. tc “1. Вивчити у здорових нетренованих студентів основної
медичної групи, у практично здорових студентів підготовчої медичної
групи з недостатньою фізичною підготовленістю та у студентів
спеціальної медичної групи з хронічним бронхітом стан функціональних
резервів дихальної системи, загальної фізичної працездатності, а також
психоемоційний і психофізичний стан для обгрунтування можливостей їх
корекціїї засобами ВКД.”

2. Вивчити у здорових тренованих студентів – спортсменів, які займались
легкою атлетикою (бігуни-спринтери і стайєри), важкою атлетикою та
плаванням, види фізичних вправ, що мають переваги в розвитку функцій
зовнішнього дихання і підвищенні загальної фізичної працездатності,
визначивши взаємозв’язок окремих функціональних показників та їх
прогностичні можливості. tc “2. Вивчити у здорових тренованих студентів
– спортсменів, які займались легкою атлетикою (бігуни-спринтери і
стайєри), важкою атлетикою та плаванням, види фізичних вправ, що мають
переваги в розвитку функцій зовнішнього дихання і підвищенні
загальної фізичної працездатності, визначивши взаємозв’язок окремих
функціональних показників та їх прогностичні можливості.”

3. Розробити, застосувати та оцінити ефективність диференційованих
методик фізичних тренувань з використанням ВКД по заданному алгоритму в
спокої, при ходьбі і дозованому плаванні для профілактики і
функціональної терапії гіпервентиляційного синдрому в процесі фізичного
виховання студентів основної, підготовчої і спеціальної медичних груп.
tc “3. Розробити, застосувати та оцінити ефективність диференційованих
методик фізичних тренувань з використанням ВКД по заданному алгоритму в
спокої, при ходьбі і дозованому плаванні для профілактики і
функціональної терапії гіпервентиляційного синдрому в процесі фізичного
виховання студентів основної, підготовчої і спеціальної медичних груп.”

4. На основі отриманої інформації розробити і впровадити практичні
рекомендації з лікарського контролю при ВКД в процесі фізичного
виховання студентів зі сниженними ФРЗД і застосування інтенсивних
фізичних навантажень для підвищення резервів дихання,
психофізіологічних показників та загальної фізичної працездатності tc
“4. На основі отриманої інформації розробити і впровадити практичні
рекомендації з лікарського контролю при ВКД в процесі фізичного
виховання студентів зі сниженними ФРЗД і застосування інтенсивних
фізичних навантажень для підвищення резервів дихання,
психофізіологічних показників та загальної фізичної працездатності”

Об’єкт дослідження: функції зовнішнього дихання, дихальна
недостатність. tc “Об’єкт дослідження\: функції зовнішнього дихання,
дихальна недостатність.”

Предмет дослідження: вольове керування диханням при зниженні
функціональних резервів зовнішнього дихання та інтенсивних фізичних
тренуваннях. tc “Предмет дослідження\: вольове керування диханням при
зниженні функціональних резервів зовнішнього дихання та інтенсивних
фізичних тренуваннях. ”

Методи дослідження: для досягнення мети методами пневмотонометрії,
пневмотахометрії, комп’ютерної спірографії, Дугласа-Холдена
досліджувалась функція зовнішнього дихання і газообмінна функція
легень, методами велоергометрії – толерантність до фізичних навантажень
та аеробна продуктивність організму, методом електрокардіографії –
біоелектрична активність серця. З використанням мікроаналізатора
вивчались парціальний тиск вуглекислого газу, рН крові та надлишок
нелетучих органічних кислот. Психофізологічними методами вивчали
психоемоційний стан, рівень уваги і сенсомоторних реакцій, психомоторну
здатність та короткочасну образну пам’ять. tc “Методи дослідження\:
для досягнення мети методами пневмотонометрії, пневмотахометрії,
комп’ютерної спірографії, Дугласа-Холдена досліджувалась функція
зовнішнього дихання і газообмінна функція легень, методами
велоергометрії – толерантність до фізичних навантажень та аеробна
продуктивність організму, методом електрокардіографії – біоелектрична
активність серця. З використанням мікроаналізатора вивчались
парціальний тиск вуглекислого газу, рН крові та надлишок нелетучих
органічних кислот. Психофізологічними методами вивчали психоемоційний
стан, рівень уваги і сенсомоторних реакцій, психомоторну здатність та
короткочасну образну пам’ять.”

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше були отримані відомості,
які розкривають фізіологічний сенс виникнення симптомів при розвитку
стану дихальної мертвої точки при тестуванні за допомогою фізичних
навантажень. Було виявлено, що при цьому дихальний об’єм (ДО)
прогресивно зростає переважно за рахунок використання резервного
об’єму вдиху (РО вд), досягаючи свого максимального значення, а
вичерпання резерва вдиху сприймається як стан дихальної мертвої точки.
tc “Наукова новизна одержаних результатів. Вперше були отримані
відомості, які розкривають фізіологічний сенс виникнення симптомів при
розвитку стану дихальної мертвої точки при тестуванні за допомогою
фізичних навантажень. Було виявлено, що при цьому дихальний об’єм (ДО)
прогресивно зростає переважно за рахунок використання резервного
об’єму вдиху (РО вд), досягаючи свого максимального значення, а
вичерпання резерва вдиху сприймається як стан дихальної мертвої точки.

Отримали подальший розвиток положення що до ролі гіпервентиляції і
гіпокапнії як провідних причин розвитку проявів стану дихальної
мертвої точки та гіпервентиляційного синдрому. tc “Отримали подальший
розвиток положення що до ролі гіпервентиляції і гіпокапнії як
провідних причин розвитку проявів стану дихальної мертвої точки та
гіпервентиляційного синдрому.”

Одержані нові дані, які характеризують особливості перерозподілу
дихальних об’ємів, що складають життєву ємкість легень (ЖЄЛ) хворих на
хронічний бронхіт в стадіїї ремісії: було вперше виявлено, що за
наявності клінічних ознак хронічної дихальної недостатності першого
ступеня (прихованої форми дихальної недостатності) у даних осіб
визначається зниження резервного об’єму видиху (РО вид) з одночасним
збільшенням резервного об’єму вдиху, при цьому відмічається
відповідне зниження рівня дихання (РД) до значень 0,3-0,4 відн. од. tc
“Одержані нові дані, які характеризують особливості перерозподілу
дихальних об’ємів, що складають життєву ємкість легень (ЖЄЛ) хворих на
хронічний бронхіт в стадіїї ремісії\: було вперше виявлено, що за
наявності клінічних ознак хронічної дихальної недостатності першого
ступеня (прихованої форми дихальної недостатності) у даних осіб
визначається зниження резервного об’єму видиху (РО вид) з одночасним
збільшенням резервного об’єму вдиху, при цьому відмічається
відповідне зниження рівня дихання (РД) до значень 0,3-0,4 відн. од.”

Практична значимість одержаних результатів. Для практики роботи
спеціалістів зі спортивної медицини і лікувальної фізкультури кабінетів
лікарського контролю вищих навчальних закладів, центрів здоров’я,
спортивних клубів, лікарсько-фізкультурних диспансерів і
лікувально-профілактичних установ охорони здоров’я запропоновані нові
лікувально-профілактичні методики і рекомендації з лікарського контролю
при лікуванні і профілактиці гіпервентиляційного синдрому з
використанням ВКД у студентів спеціальної медичної групи, які хворі на
хронічний бронхіт з гіпервентиляційним синдромом, для студентів
підготовчої медичної групи зі зниженим ФРЗД та студентів основної
медичної групи при інтенсивних фізичних навантаженнях. Вони
відрізняються від відомих способів ВКД тим, що використовується новий
алгоритм дихання із застосуванням дихальних пауз після вдиху і видиху в
спокої і при ходьбі в середньому темпі, а також тим, що
використовується дозоване плавання з ВКД під рахунок гребків при
плаванні стилем брас з видихом у воду в повільному, середньому і
швидкому темпах інтервальним і безперервним методами. tc “Практична
значимість одержаних результатів. Для практики роботи спеціалістів зі
спортивної медицини і лікувальної фізкультури кабінетів лікарського
контролю вищих навчальних закладів, центрів здоров’я, спортивних
клубів, лікарсько-фізкультурних диспансерів і лікувально-профілактичних
установ охорони здоров’я запропоновані нові лікувально-профілактичні
методики і рекомендації з лікарського контролю при лікуванні і
профілактиці гіпервентиляційного синдрому з використанням ВКД у
студентів спеціальної медичної групи, які хворі на хронічний бронхіт з
гіпервентиляційним синдромом, для студентів підготовчої медичної групи
зі зниженим ФРЗД та студентів основної медичної групи при інтенсивних
фізичних навантаженнях. Вони відрізняються від відомих способів ВКД тим,
що використовується новий алгоритм дихання із застосуванням дихальних
пауз після вдиху і видиху в спокої і при ходьбі в середньому темпі, а
також тим, що використовується дозоване плавання з ВКД під рахунок
гребків при плаванні стилем брас з видихом у воду в повільному,
середньому і швидкому темпах інтервальним і безперервним методами.”

Для лікарів і викладачів фізичного виховання запропоновані рівняння
регресії для прискореного розрахунку значень PWC170 і максимального
споживання кисню (МСК), а також сформульовані рекомендації з
експрес-діагностики прихованої форми дихальної недостатності. tc “Для
лікарів і викладачів фізичного виховання запропоновані рівняння
регресії для прискореного розрахунку значень PWC170 і максимального
споживання кисню (МСК), а також сформульовані рекомендації з
експрес-діагностики прихованої форми дихальної недостатності.”

За результатами дисертаційного дослідження розроблені та видані
інформаційні листи: “Спосіб лікування і профілактики психогенного
диспноє з використанням дихальних вправ” та “Методика дозованого
плавання для осіб зі зниженими функціональними резервами зовнішнього
дихання”. Впровадження проведено в Кримському республіканському
лікарсько-фізкультурному диспансері (акти впровадження від 28.11.2002 р.
і 28.02.2003 р.), в обласних лікарсько-фізкультурних диспансерах м.
Дніпропетровська (акти впровадження від 25.06.2003 р. і 23.06.2003 р.),
м. Запоріжжя (акт впровадження від 10.06.2003 р.) та в лекційний курс з
предмету “Лікувальна фізкультура та спортивна медицина” Кримського
державного медичного університету (акти впровадження від 5.02.2003 р. і
6.02.2003 р.), Дніпропетровської державної медичної академії (акт
впровадження від 20.06.2003 р.), Запорізького державного медичного
університету (акт впровадження від 9.06.2003 р.), Дніпропетровського
державного інституту фізкультури і спорту (акти впровадження від
25.06.2003 р.), кафедри фізичної реабілітації Таврійського національного
університету (акти впровадження від 22.01.2003 р. і 23.03.2003 р.). Крім
цього, впровадження було проведено у відділенні лікувальної
фізкультури обласної клінічної лікарні ім. Мєчнікова м.
Дніпропетровська (акт впровадження від 20.06.2003 р.) та в
Республіканський клінічній лікарні ім. Семашко м. Сімферополя (акт
впровадження від 15.03.2004 р.). tc “За результатами дисертаційного
дослідження розроблені та видані інформаційні листи\:
Спосіблікуванняіпрофілактикипсихогенногодиспноєзвикористаннямдихальнихвп
рав та
Методикадозованогоплаваннядляосібзізниженимифункціональнимирезервамизовн
ішньогодихання. Впровадження проведено в Кримському республіканському
лікарсько-фізкультурному диспансері (акти впровадження від 28.11.2002 р.
і 28.02.2003 р.), в обласних лікарсько-фізкультурних диспансерах м.
Дніпропетровська (акти впровадження від 25.06.2003 р. і 23.06.2003 р.),
м. Запоріжжя (акт впровадження від 10.06.2003 р.) та в лекційний курс з
предмету Лікувальнафізкультуратаспортивнамедицина Кримського державного
медичного університету (акти впровадження від 5.02.2003 р. і 6.02.2003
р.), Дніпропетровської державної медичної академії (акт впровадження
від 20.06.2003 р.), Запорізького державного медичного університету (акт
впровадження від 9.06.2003 р.), Дніпропетровського державного інституту
фізкультури і спорту (акти впровадження від 25.06.2003 р.), кафедри
фізичної реабілітації Таврійського національного університету (акти
впровадження від 22.01.2003 р. і 23.03.2003 р.). Крім цього,
впровадження було проведено у відділенні лікувальної фізкультури
обласної клінічної лікарні ім. Мєчнікова м. Дніпропетровська (акт
впровадження від 20.06.2003 р.) та в Республіканський клінічній лікарні
ім. Семашко м. Сімферополя (акт впровадження від 15.03.2004 р.).”

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно виконано
патентно-інформаційний пошук, проаналізована література з обраної теми,
підібрані і використані інформативні методи дослідження, проведено
аналіз та узагальнення одержаних результатів, розроблена методика
дозованого плавання для осіб зі зниженими функціональними резервами
зовнішнього дихання і спосіб лікування гіпервентиляційного синдрому.
Статистична обробка одержаних результатів, формулювання висновків і
практичних рекомендацій, їх впровадження виконано автором самостійно.
Співавторство інших дослідників в наукових роботах, опублікованих за
матеріалами дисертації, відображає їх консультативно-технічну допомогу.
tc “Особистий внесок здобувача. Автором самостійно виконано
патентно-інформаційний пошук, проаналізована література з обраної теми,
підібрані і використані інформативні методи дослідження, проведено
аналіз та узагальнення одержаних результатів, розроблена методика
дозованого плавання для осіб зі зниженими функціональними резервами
зовнішнього дихання і спосіб лікування гіпервентиляційного синдрому.
Статистична обробка одержаних результатів, формулювання висновків і
практичних рекомендацій, їх впровадження виконано автором самостійно.
Співавторство інших дослідників в наукових роботах, опублікованих за
матеріалами дисертації, відображає їх консультативно-технічну
допомогу.”

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи були
представлені на Загальноукраїнській студетській науковій конференції
“Розбудова держави: духовність, екологія, бізнес” (Київ, 1996), 69–72-й
і 74–75-й Підсумкових міжуніверситетських науково-практичних
конференціях студентів і молодих вчених Кримського медичного
університету (Сімферополь, 1998–2000, 2002–2003), Республіканській
конференції “Екологія регіонів і здоров’я населення: теорія і практика”
(Сімферополь, 2000), I-й відкритій науково-практичній конференції
“Актуальні питання сучасної медицини” (Сімферополь, 2002), XI
Міжнародному симпозиумі “Эколого-физиологические проблемы адаптации”
(Москва, 2003), IX Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні
досягнення спортивної медицини, лікувальної фізкультури і валеології”
(Одеса, 2003) та на Міжнародній науковій конференції
“Еколого-фізіологічні проблеми адаптації” (Партеніт, 2003). Обговорення
матеріалів роботи відбулося на розширеному засіданні кафедри
нормальної фізіології Кримського державного медичного університету з
проблемною комісією медико-біологічних кафедр і на фаховому семінарі з
лікувальної фізкультури і спортивної медицини в Дніпропетровській
державній медичній академії. tc “Апробація результатів дисертації.
Результати дисертаційної роботи були представлені на Загальноукраїнській
студетській науковій конференції
Розбудовадержави\:духовність,екологія,бізнес (Київ, 1996), 69–72-й і
74–75-й Підсумкових міжуніверситетських науково-практичних конференціях
студентів і молодих вчених Кримського медичного університету
(Сімферополь, 1998–2000, 2002–2003), Республіканській конференції
Екологіярегіонівіздоров’янаселення\:теоріяіпрактика (Сімферополь, 2000),
I-й відкритій науково-практичній конференції
Актуальніпитаннясучасноїмедицини (Сімферополь, 2002), XI Міжнародному
симпозиумі Эколого-физиологическиепроблемыадаптации (Москва, 2003), IX
Міжнародній науково-практичній конференції
Сучаснідосягненняспортивноїмедицини,лікувальноїфізкультуриівалеології
(Одеса, 2003) та на Міжнародній науковій конференції
Еколого-фізіологічніпроблемиадаптації (Партеніт, 2003). Обговорення
матеріалів роботи відбулося на розширеному засіданні кафедри
нормальної фізіології Кримського державного медичного університету з
проблемною комісією медико-біологічних кафедр і на фаховому семінарі з
лікувальної фізкультури і спортивної медицини в Дніпропетровській
державній медичній академії.”

Публікації. За темою дисертації опубліковано 5 наукових статей у фахових
виданнях, а також 5 публікацій – в матеріалах і тезах наукових
конференцій. Отримано патент на винахід, видано 2 інформаційних листа,
внесено раціоналізаторську пропозицію. tc “Публікації. За темою
дисертації опубліковано 5 наукових статей у фахових виданнях, а також 5
публікацій – в матеріалах і тезах наукових конференцій. Отримано патент
на винахід, видано 2 інформаційних листа, внесено раціоналізаторську
пропозицію.”

Структура та об’єм дисертації. Робота представлена на 151 сторінках
машинописного тексту і складається зі вступу, огляду літератури, трьох
розділів власних досліджень, висновків, практичних рекомендацій. Список
використаної літератури включає 137 джерел, із них 68 на українській і
російській мовах та 69 на іноземних мовах. Робота ілюстрована 21
таблицею і 24 рисунками. tc “Структура та об’єм дисертації. Робота
представлена на 148 сторінках машинописного тексту і складається зі
вступу, огляду літератури, трьох розділів власних досліджень,
висновків, практичних рекомендацій. Список використаної літератури
включає 137 джерел, із них 68 на українській і російській мовах та 69
на іноземних мовах. Робота ілюстрована 21 таблицею і 24 рисунками.”

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ tc “ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ ”

Матеріали і методи досліджень. Обстежено 282 студента (чоловіків) 1-3
курсів КрДМУ у віці від 16 до 25 років. За результатами первинного
лікарського обстеження в об’ємі лікарсько-контрольної картки
фізкультурника (форма 061-О) всі вони були розділені на основну (150
осіб), підготовчу (49 осіб) і спеціальну (83 осіб) медичні групи. За
програмою з фізичного виховання в академічному (основному) навчальному
відділенні займались 87 студентів, в спеціальному –83 студента. У
відділеннях спортивного вдосконалення (легка атлетика, плавання, важка
атлетика) було 112 студентів. tc “Матеріали і методи досліджень.
Обстежено 282 студента (чоловіків) 1-3 курсів КрДМУ у віці від 16 до 25
років. За результатами первинного лікарського обстеження в об’ємі
лікарсько-контрольної картки фізкультурника (форма 061-О) всі вони були
розділені на основну (150 осіб), підготовчу (49 осіб) і спеціальну (83
осіб) медичні групи. За програмою з фізичного виховання в академічному
(основному) навчальному відділенні займались 87 студентів, в
спеціальному –83 студента. У відділеннях спортивного вдосконалення
(легка атлетика, плавання, важка атлетика) було 112 студентів.”

Для поглибленого обстеження були використані наступні фізіологічні
методи дослідження і функціональні проби. tc “Для поглибленого
обстеження були використані наступні фізіологічні методи дослідження і
функціональні проби. ”

Загальну фізичну працездатність вивчали методом велоергометрії
(велоергометр ВЕ-02). Використовували ступінчастоподібне навантаження з
інтервалами відпочинку (Аулік І.В., 1990). Навантаження починали з 50
Вт, припиняли – при появі порогових ознак. Працездатність оцінювали за
величиною максимального об’єму виконаної роботи. Також використовували
субмаксимальний тест PWC170. Реєстрували ЕКГ. tc “Загальну фізичну
працездатність вивчали методом велоергометрії (велоергометр ВЕ-02).
Використовували ступінчастоподібне навантаження з інтервалами
відпочинку (Аулік І.В., 1990). Навантаження починали з 50 Вт, припиняли
– при появі порогових ознак. Працездатність оцінювали за величиною
максимального об’єму виконаної роботи. Також використовували
субмаксимальний тест PWC170. Реєстрували ЕКГ.”

МСК визначали прямим методом Дугласа-Холдена в режимі роботи
максимальної потужності. Для оцінки функціонального стану дихальної
системи проводили пневмотонометрію (ПТНМ) на видиху (мм рт ст),
пневмотахометрію (ПТХМ) – на вдиху і на видиху (л/сек), спірографію.
Використовували ртутний пневмотонометр і комп’ютерний спірограф
“Спіро-тест РС” (Росія), а також пневмотахометр (ПТ-1). tc “МСК
визначали прямим методом Дугласа-Холдена в режимі роботи максимальної
потужності. Для оцінки функціонального стану дихальної системи
проводили пневмотонометрію (ПТНМ) на видиху (мм рт ст), пневмотахометрію
(ПТХМ) – на вдиху і на видиху (л/сек), спірографію. Використовували
ртутний пневмотонометр і комп’ютерний спірограф Спіро-тестРС (Росія), а
також пневмотахометр (ПТ-1).”

Показники кислотно-лужного стану визначали на мікроаналізаторі
ОР-210/3 (Radelkis). В протокол обстежень записували рН крові,
надлишок нелетючих органічних кислот, що відображає вміст молочної
кислоти, а також рСО2. tc “Показники кислотно-лужного стану визначали
на мікроаналізаторі ОР-210/3 (Radelkis). В протокол обстежень
записували рН крові, надлишок нелетючих органічних кислот, що
відображає вміст молочної кислоти, а також рСО2.”

У дослідженнях також використовували психофізіологічні методи
(Бочериков Н.Е. 1988). Для кількісної характеристики самооцінки
психоемоційного стану (СПС) у студентів застосовували методику
“Транс”. Психомоторну здатність вивчали за допомогою теппінг-тесту
(ТТ). Для визначення рівня стійкості уваги (СУ) та сенсомоторних
реакцій застосовували таблиці Шульте. Оцінювали короткочасну образну
пам’ять (КОП). tc “У дослідженнях також використовували
психофізіологічні методи (Бочериков Н.Е. 1988). Для кількісної
характеристики самооцінки психоемоційного стану (СПС) у студентів
застосовували методику Транс. Психомоторну здатність вивчали за
допомогою теппінг-тесту (ТТ). Для визначення рівня стійкості уваги (СУ)
та сенсомоторних реакцій застосовували таблиці Шульте. Оцінювали
короткочасну образну пам’ять (КОП).”

З метою визначення можливостей підвищення ФРЗД за допомогою ВКД
студенти були розподілені на контрольну та експериментальну групи з
урахуванням їх медичної (лікарсько-фізкультурної) групи. В контрольній
групі (65 осіб) заняття проводились за загальноприйнятою програмою
фізичного виховання для медвузів ( Київ: МОЗ України, Центральний
методкабінет з вищої медичної освіти, 1992), а в експериментальних (105
осіб) – із застосуванням в процесі фізичного виховання розроблених нами
методик ВКД. Перша передбачала ВКД сидячи в зручній позі і під час
ходьби в середньому темпі, яке відрізнялось від відомих алгоритмом фаз
та інтервалів дихання і технологією застосування (патент 52470А(UA)
№2002127063). Друга методика передбачала дозоване плавання в басейні
при температурі води 26-28°С з ВКД під рахунок гребків при плаванні
стилем брас з видихом у воду в повільному, середньому і швидкому темпах
інтервальним і безперервним методами. При цьому інтенсивність і
тривалість навантаження залежали від медичної групи тих, що займалися.
tc “З метою визначення можливостей підвищення ФРЗД за допомогою ВКД
студенти були розподілені на контрольну та експериментальну групи з
урахуванням їх медичної (лікарсько-фізкультурної) групи. В контрольній
групі (65 осіб) заняття проводились за загальноприйнятою програмою
фізичного виховання для медвузів ( Київ\: МОЗ України, Центральний
методкабінет з вищої медичної освіти, 1992), а в експериментальних (105
осіб) – із застосуванням в процесі фізичного виховання розроблених нами
методик ВКД. Перша передбачала ВКД сидячи в зручній позі і під час
ходьби в середньому темпі, яке відрізнялось від відомих алгоритмом фаз
та інтервалів дихання і технологією застосування (патент 52470А(UA)
№2002127063). Друга методика передбачала дозоване плавання в басейні
при температурі води 26-28°С з ВКД під рахунок гребків при плаванні
стилем брас з видихом у воду в повільному, середньому і швидкому темпах
інтервальним і безперервним методами. При цьому інтенсивність і
тривалість навантаження залежали від медичної групи тих, що займалися.”

Результати клініко-фізіологічних, психофізіологічних, лабораторних та
інструментальних методів дослідження піддавали математичному аналізу з
використанням методів варіаційної статистики. Достовірність визначали
за критерієм Ст’юдента (t). Відмінності вважали достовірними при
р

Ae

?

i

th

,.

$

f

?

O

O

O

$

>

AE

E

E

I

O

C

O

I

I

?

ue

th

0th

(

O

O

$

O

O

O

-A

A

Oe0Cy

N

Cy

N

?F????!?

?F????!?

?F????!?

?F????!?

?F????!?

?F????!?

?F????!?

?F????!?

?F????!?

?F????!?

?F????!?

= =

oeoeoeoeoe;?kda

aey

(

?a?\???????

? ?\???????

? ?\???????

? ?\???????

? ?\???????

? ?\???????

? ?\???????

? ?\?????•?

? ?\?????•?

? ?\?????•?

? ?\?????•?

BДосліджуваний

показник Період дослідження

до занять 6 тижнів 12 тижнів 18 тижнів

Контрольна (n=22) ПТХМ,

л/сек на вдиху 3,7±0,5 3,9±0,6 4,1±0,5 4,2±0,5

на видиху 3,2±0,4 3,3±0,8 3,5±0,7 3,7±0,3

ПТНМ, мм.рт.ст 80,8±0,9 83,2±1,3 86,2±1,8** 91,4±1,5**

ЖЄЛ, л 2,8±0,14 3,0±0,16 3,1±0,13 3,2±0,09

PWC170 , Вт/кг 2,0±0,1 2,2±0,09 2,4±0,1 2,3±0,2

Експериментальна

(n=27) ПТХМ,

л/сек на вдиху 3,9±0,4 4,5±0,4 5,1±0,8 5,5±0,3**

на видиху 3,2±0,3 4,4±0,1 5,6±0,2*** 5,9±0,4***

ПТНМ, мм.рт.ст 80,6±0,7 88,9±1,6*** 99,8±1,7*** 115±1,0***

ЖЄЛ, л 2,8±0,16 3,3±0,2* 3,9±0,18*** 4,2±0,15***

PWC170 , Вт/кг 1,9±0,2 2,6±0,1 3,1±0,2** 3,4±0,1**

Примітки: 1. * – р

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020