.

Клініко-експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при ураженні твердих тканин зубів важкими металами (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2944
Скачать документ

Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський державний медичний університет

Назарук руслана Михайлівна

УДК: 616.08+616.314-084+546.3+613.95

Клініко-експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів
при ураженні твердих тканин зубів важкими металами

14.01.22 – стоматологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Івано-Франківськ – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Івано-Франківському державному медичному університеті
МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України

РОЖКО Микола Михайлович,

Івано-Франківський державний медичний університет

МОЗ України, кафедра стоматології факультету

післядипломної освіти, завідувач кафедри

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

ЗАБОЛОТНИЙ Тарас Дмитрович,

Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького МОЗ України,

кафедра терапевтичної стоматології факультету

післядипломної освіти, завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України

ХОМЕНКО Лариса Олександрівна,

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

МОЗ України, кафедра дитячої терапевтичної стоматології

з курсом профілактики стоматологічних захворювань,

завідувач кафедри

Захист відбудеться “30” січня 2008 року об 11.00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д.20.601.01 при Івано-Франківському
державному медичному університеті за адресою: 76018, м.
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Івано-Франківського
державного медичного університету за адресою: 76018, м.
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 7.

Автореферат розісланий “26” грудня 2007 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01,

доктор медичних наук, професор О.І.Дєльцова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема профілактики карієсу зубів і надалі
залишається актуальною, що зумовлено його значною поширеністю та
відсутністю стабільних результатів відомих методів профілактики [Хоменко
Л.О. і співавт., 1993]. Вирішення проблеми профілактики основних
стоматологічних захворювань у дітей регламентовано Програмою
профілактики та лікування стоматологічних хвороб на 2002-2007рр.,
затвердженою Указом Президента України від 21.05.2002р. № 475/2002. За
даними наукової літератури, рівень стоматологічної захворюваності
дитячого населення України за останні роки підвищився практично у всіх
регіонах [Косенко К.Н. і співавт., 2004.]. На перший план за своїм
впливом на стан тканин та органів ротової порожнини виходять екологічні
та соціальні чинники, що спричинило їх широкомасштабне вивчення
[Ємельяненко Н.В., Єгерська О.В., 1999; Кабулбеков А.А., Амрин К.Р.,
1991; Заболотний Т.Д. і співавт., 2002].

Антропогенне забруднення довкілля, особливо важкими металами (ВМ),
викликає стурбованість через негативні наслідки для здоров’я населення.
При цьому найбільшу загрозу встановлено для груп підвищеного ризику, до
яких належать діти, оскільки в них найбільш низький поріг чутливості до
впливу кcенобіотиків [Трахтенберг І.М. і співавт., 1998; Ревич Б.А.,
Гурвич Е.Б, 1996]. Факт підвищеної захворюваності дітей – жителів
забруднених районів – спостерігається в багатьох дослідженнях [Длин
В.В., Османов И.М., 1997; Щеплягина Л.А., 1999]. За умов інтенсивного і
тривалого впливу несприятливих факторів довкілля на організм людини
відбувається виснаження його адаптаційних можливостей і пов’язаний із
цим неухильний ріст захворювань [Гичев Ю.П., 2001], у тому числі і
стоматологічних[Нейко Є.М., Рудько Г.І., Смоляр Н.І., 2001]. Відомо, що
стан тканин ротової порожнини тісно пов’язаний із рівнем функціонування
різних органів та систем, тому може бути своєрідним показником
загального стану здоров’я дитини. Значну небезпеку становлять ВМ,
зокрема свинець (Pb) та кадмій (Cd), підвищений вміст яких створює
загрозу для здоров’я дітей. Iнтерес до кадмію зумовлений його токсичними
властивостями та здатністю взаємодіяти з життєво необхідними металами
такими, як кальцій, цинк, залізо, мідь, що зокрема призводить до
порушення кальцій-фосфорного обміну в кістковій тканині [Чекунова М.П.,
Минкина Н.А., 1989; Николаев В.А., Лебеденко И.Ю., 1999].

Епідеміологічні дослідження на Прикарпатті є актуальними, оскільки немає
повної інформації про вплив екологічних чинників довкілля на стан
органів та тканин ротової порожнини, недостатні дані про рівень
стоматологічної захворюваності в дітей у різних місцевостях області.
Окрім того питання профілактики стоматологічних хвороб у дітей, які
мешкають на території з підвищеним рівнем ВМ, недостатньо вивчені та
залишаються дискусійними. Співставлення результатів клінічного
обстеження та експериментальних досліджень дозволяє виявити
причинно-наслідкові зв’язки, розробити адекватні етіопатогенетичні
обґрунтовані лікувально-профілактичні заходи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана
згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри стоматології факультету
післядипломної освіти і кафедри біологічної та медичної хімії
Івано-Франківського державного медичного університету МОЗ України
“Вивчення стану стоматологічного здоров’я населення західного регіону
України та розробка пропозицій щодо його збереження та покращення” (№
держреєстрації 0107U004631).

Мета дослідження. Підвищення ефективності профілактики та лікування
уражень твердих тканин зубів у школярів, ґрунтуючись на даних
експериментального дослідження токсичної дії іонів кадмію та клінічного
вивчення особливостей перебігу каріозного процесу в дітей, які мешкають
на територіях із підвищеним вмістом ВМ у довкіллі.

Задачі дослідження.

1. Вивчити поширеність та інтенсивність карієсу зубів у дітей, які
постійно проживають на територіях із різним рівнем важких металів у
довкіллі.

2. Дослідити особливості клінічного перебігу карієсу зубів у залежності
від віку дітей та території проживання.

3. В експерименті вивчити вплив іонів кадмію на метаболічні та
морфологічні показники тварин.

4. Розробити та впровадити комплекс лікувально-профілактичних заходів,
спрямованих на запобігання розвитку ураження твердих тканин зубів у
дітей з екологічно несприятливих регіонів.

5. Провести вивчення та порівняння в клінічних умовах ефективності
запропонованих лікувально-профілактичних заходів.

Об’єкти дослідження: стоматологічний статус дітей, які мешкають на
територіях із різним рівнем хімічного навантаження; біохімічні,
гематологічні, біофізичні та морфологічні показники за умов кадмієвої
інтоксикації.

Предмет дослідження: застосування ентеросорбенту “Ентеросгель” та
вітамінно-мінерального комплексу (ВМК) “Мульти-табс Школяр” з метою
профілактики карієсу зубів у дітей.

Методи дослідження: клінічні, лабораторні, математичні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше науково обґрунтовано
застосування сорбенту та ВМК для комплексної профілактики уражень
твердих тканин зубів у дітей, які проживають на території з підвищеним
рівнем ВМ у довкіллі.

Уперше вивчено вплив комплексу препаратів на активність лужної
фосфатази, церулоплазміну, насиченість трансферину залізом, на рівень
кальцію в крові та кістках тварин, на показники периферійної крові, на
стан слизової оболонки ротової порожнини та кісткової тканини щелеп у
динаміці експериментальної кадмієвої інтоксикації, що дозволило
встановити протекторний вплив даних препаратів на досліджувані параметри
за умов впливу іонів кадмію та рекомендувати ці середники для корекції
кадмієвої інтоксикації.

Практичне значення одержаних результатів. Запропонований комплекс
заходів істотно підвищує ефективність профілактики уражень твердих
тканин зубів у дітей, які мешкають на забруднених ВМ територіях.
Вживання даних середників сприяє елімінації ВМ та дозволяє дозовано
виповнити дефіцит макро-, мікроелементів та вітамінів необхідних для
дитячого організму в період інтенсивного розвитку в умовах шкідливого
впливу чинників довкілля.

Впровадження результатів дослідження. Результати науково-дослідної
роботи впроваджені в лікувальний процес стоматологічної поліклініки
Івано-Франківського державного медичного університету, відділу дитячої
стоматології Інституту стоматології АМН України (м.Одеса), міської
дитячої клінічної стоматологічної поліклініки (м.Полтава). Основні
положення дисертації використовуються в навчальному процесі на кафедрах
дитячої стоматології, стоматології факультету післядипломної освіти
ІФДМУ, кафедрі дитячої терапевтичної стоматології з курсом профілактики
стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця. Теоретичні результати дисертації застосовуються в
навчальному процесі кафедр біологічної та медичної хімії, гістології,
цитології та ембріології ІФДМУ.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею
здобувача. Автором особисто проаналізована література з досліджуваної
проблеми, проведений інформаційний пошук, розроблена і обґрунтована
концепція роботи, сформульовано мету та завдання дослідження, висунуто
гіпотези, проведено забір матеріалу для подальшої його підготовки та
дослідження. Здобувачем самостійно здійснено підбір груп хворих та
проведено клінічні дослідження. Автором досліджена клінічна ефективність
застосування “Ентеросгелю” та “Мульти-табсу Школяр” у комплексній
профілактиці карієсу зубів у дітей. Здобувачем проведено аналіз
отриманих даних, підготовка їх до публікації, написані всі розділи
роботи, сформульовані висновки та практичні рекомендації.

Експериментальні дослідження сплановано і проведено на кафедрі медичної
та біологічної хімії ІФДМУ (зав. кафедри – д.біол.н., проф. Ерстенюк
Г.М.). Гістологічні та морфометричні дослідження здійснено на кафедрі
гістології, цитології та ембріології ІФДМУ (зав. кафедри – д.мед.н.,
проф. Геращенко С.Б.). Аналітичні дослідження виконані акредитованим
Івано-Франківським державним центром стандартизації, метрології та
сертифікації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати
дисертаційного дослідження оприлюднено на I з’їзді Токсикологів України
(Київ, 2001); 8 Українському біохімічному з’їзді (Чернівці, 2002); VI
Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (Тернопіль,
2002); III Національному конгресі анатомів, гістологів, ембріологів і
топографоанатомів України “Актуальні питання морфології” (Київ, 2002);
Всеукраїнській науково-практичній конференції “Сучасні підходи до
лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань”
(Івано-Франківськ, 2003); Міжнародній науково-практичній конференції
“Досягнення і перспективи розвитку ортопедичної стоматології та
ортодонтії в Україні” (Полтава, 2006).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 5 наукових праць, із них 3
– у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 1 – у збірнику
наукових праць, 1 – у матеріалах науково-практичної конференції.

Обсяг і структура дисертації. Робота викладена на 140 сторінках
основного тексту, складається зі вступу, аналітичного огляду літератури,
трьох розділів власних досліджень, аналізу результатів дослідження та їх
узагальнення, висновків та практичних рекомендацій, списку використаних
джерел, який містить 237 найменувань (із них 49 – латиною). Робота
ілюстрована 53 рисунками, 25 таблицями.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. У ході виконання клінічної частини
дисертаційної роботи з метою вивчення стоматологічного статусу та
встановлення закономірностей перебігу каріозного ураження зубів нами
було проведено огляд 613 школярів віком 6, 9 та 12 років
Івано-Франківської області, які проживали на територіях із різним
ступенем хімічного навантаження. При виборі регіонів для проведення
обстеження ми скористалися картами екологічного стану ґрунтів та
ґрунтових вод, які були результатами науково-дослідної роботи кафедри
екології ІФНТУ нафти і газу під керівництвом д.геол.-мінерал.н., проф.
Адаменко О.М. Виявлено, що забруднення кадмієм та свинцем мало острівний
характер. Вміст Cd в окремих овалах перевищував гранично допустиму
концентрацію в 1,2 рази. Перевищення гранично допустимої концентрації в
1,5 рази по Pb приурочено до автомобільних доріг. В умовно забрудненій
зоні (УЗЗ) знаходились села Горохолино, Старуня, Ластівці. В умовно
чистій зоні (УЧЗ), де рівень солей ВМ у природних середовищах не
перевищував середніх показників норми, були села Зелена та Бистриця.
Досліджувані території характеризувалися низьким вмістом фтору в питній
воді. У м. Івано-Франківську оглянуто 225 дітей, у селах: Бистриця – 43,
Зелена – 104, Горохолино – 115, Ластівці – 38, Старуня – 88 школярів.
Серед усіх обстежених кількість хлопчиків та дівчаток становила,
відповідно, 307 та 306 осіб.

Стан твердих тканин тимчасових і постійних зубів оцінювався на підставі
показників розповсюдженості (%) та інтенсивності карієсу (індекси: кп,
КПВ+кп, КПВ та КПВп), рекомендованих ВООЗ. Аналізували індекс
інтенсивності в цілому і за його окремими складовими частинами із
розрахунку на одного обстеженого. Розподіл дітей на групи відповідно до
ступеня активності карієсу проводили згідно з методикою Виноградової
Т.Ф. (1998). Кількість зубних відкладень визначали за допомогою індексу
Федорова-Володкіної (1971). Ефективність методу профілактики карієсу
оцінювали за допомогою показників: приріст карієсу, редукція карієсу,
редукція приросту карієсу (Хоменко Л.А., 2007). Мінералізуючий потенціал
слини (МПС) вивчали за допомогою методу мікрокристалізації змішаної
слини (Сайфуллина Х.М., 2000). Результати дослідження заносилися до
спеціальної карти обстеження, яка була розроблена на підставі карти
ВООЗ.

Для визначення та аналізу рівнів нагромадження хімічних елементів у
організмі дітей проводили дослідження взірців волосся
атомно-абсорбційним методом на спектрофотометрі С – 115 М ”Сатурн”.

Для впровадження в клінічну практику запропонованої схеми
лікувально-профілактичних було обрано 168 дітей і сформовано три
диспансерні групи: 1-а – основна, 2-а – контрольна, 3-я – група
спостереження. Діти з 1-ої та 2-ої групи проживали та навчалися в УЗЗ.
3-я група була сформована з учнів м. Івано-Франківська. Кожну групу за
віковим критерієм було поділено на дві підгрупи. Основну диспансерну
групу, де був впроваджений запропонований нами комплекс профілактики,
склали 28 учнів віком 6 років та 30 школярів віком 12 років. У
контрольній групі було по 30 дітей 6-річного та 12-річного віку. У групу
спостереження набрали по 25 учнів 6 та 12 років. У контрольній групі та
групі спостереження призначали глюконат кальцію і проводили санацію
ротової порожнини. Повторне обстеження учнів здійснювали через 12 та 24
міс від початку проведення лікувально-профілактичних заходів.

В експериментальній частині роботи використано 77 нелінійних білих
щурів-самців масою тіла 140-180г. Тварини (n=77) були розділені на три
групи: 1-а група (n=7) тварин – інтактні. 2-а група (n=35) – вводили
хлорид кадмію (CdCl2) в дозі 1/50 L D50 (що відповідає 1,2 мг/кг)
протягом 10 днів. Тваринам 3-ої групи (n=35) після завершення введення
токсину в раціон включали “Ентеросгель” в дозі 0,5 г/кг маси та
“Мульти-табс Школяр” із розрахунку на іонізований кальцій 10 мг/кг маси.

В експерименті використано біохімічні, гематологічні, гістологічні,
біофізичні методи дослідження.

Активність лужної фосфатази та вміст кальцію в крові визначали
уніфікованими методами дослідження за допомогою наборів реактивів фірми
“Simko LTD”. Активність церулоплазміну та насиченість трансферину плазми
крові залізом вивчали за методом Бабенко Г.О. (1968). Для характеристики
гематологічних показників використовували загальноприйняті методи
дослідження: підрахунок кількості еритроцитів, показник гематокриту,
число ретикулоцитів, концентрацію загального гемоглобіну. Кислотну
резистентність еритроцитів досліджували кінетичним методом (Заводник
И.Б., 1997). Морфологічні дослідження здійснювали за загальноприйнятою
методикою. Визначення вмісту мікро- та макроелементів у біосубстратах
проводили відповідно до вимог ГОСТ 30178 – 96 та ГОСТ 26570 – 85.

Статистичну обробку результатів дослідження здійснено за допомогою
ліцензованої комп’ютерної програми “Statistik”.

Результати дослідження та їх обговорення. Отримані дані по вивченню
стану твердих тканин зубів у дітей із УЧЗ та УЗЗ свідчать про суттєві
відмінності в поширеності та інтенсивності каріозного ураження зубів.

Клінічне обстеження 6-річних дітей виявило, що поширеність карієсу зубів
у школярів м.Івано-Франківська, УЧЗ, УЗЗ становила: 89,41±3,34%,
84,48±4,75%, 97,56±1,70%, відповідно; інтенсивність (КПВ+кп) складала:
5,31±0,35, 5,67±0,45, 8,82±0,38, відповідно.

Середні значення основних показників каріозного ураження постійних зубів
обстеженого контингенту дітей наведені в таблиці 1. Порівняльний аналіз
результатів огляду засвідчив, що у всіх дітей із УЗЗ в порівнянні з
іншими обстеженими більшій частоті каріозного процесу в тимчасових і
постійних зубах відповідала вища інтенсивність карієсу.

Таблиця 1

Показники каріозного ураження постійних зубів у дітей Прикарпаття

Територія проживання Показники

Поширеність, % КПВ

6 років 9 років 12років 6 років 9 років 12 років

м. Івано-

Франківськ 24,00±

4,93 53,33±

6,44 80,00±

5,00 0,43±

0,11 1,45±

0,23 3,89±

0,34

УЧЗ 34,00±

6,70 84,85±

6,24* 87,50±

4,42 0,74±

0,15 2,58±

0,30* 5,23±

0,40*

УЗЗ 53,73±

6,09*° 93,83±

2,67* 98,72±

1,27*° 1,57±

0,20*° 3,94±

0,20*° 6,94±

0,32*°

Примітка: * – рEn/ення мікроелементного складу кісток за умов корекції показало
суттєве зниження вмісту кадмію в кістковій тканині тварин: через 28 діб
корекції цей показник становив 0,26±0,01 мкг/г при 0,96±0,01 мкг/г у
некорегованих щурів. Одночасно було виявлено істотне підвищення рівня
кальцію (у 1,8 рази) у порівнянні з тваринами, які не одержували вказані
лікарські середники. При застосуванні “Ентеросгелю” та “Мульти-табсу
Школяр” спостерігалось зростання вмісту кальцію та зменшення активності
лужної фосфатази в сироватці крові тварин 3-ї групи. На завершення
експерименту дані показники досягали рівня інтактних тварин і становили,
відповідно, 2,51±0,06 ммоль/л та 1,81±0,07 мкмоль/с л. Це вказує на
тенденцію до нормалізації фосфорно-кальцієвого обміну піддослідних
тварин. У периферійній крові лікованих тварин концентрація гемоглобіну,
рівень ретикулоцитів, число еритроцитів та показник кислотної
резистентності еритроцитів мають чітку спрямованість до нормалізації. У
тварин, які отримували лікарські середники, на 7-, 21- і 28-у доби
корекції кадмієвої інтоксикації нами встановлено вірогідне (р

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020