.

Клініко-біомеханічне обгрунтування застосування корсетів для лікування сколіотичної деформації хребта у дітей та підлітків (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3800
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Київська медична академія післядипломної

освіти ім. П.Л. Шупика

Каладзе Наталія Миколаївна

УДК 616.311.2-002-08+616.72-002.77-053.2/.6:615.834

Клініко-імунологічне обгрунтування комплексного лікуванння хронічного
катарального гінгівіту у дітей з ревматоїдним артритом в
санаторно-курортних умовах

14.01.22 – стоматологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Кримському державному медичному університеті

ім. С.І. Георгієвського МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Сисоєв Микола Петрович, Кримський державний

медичний університет ім. С.І. Георгієвського

МОЗ України, кафедра стоматології

факультету післядипломної освіти, завідувач

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Білоклицька Галина Федорівна,
Київська медична

академія післядипломної
освіти ім. П.Л. Шупика

МОЗ України, кафедра
терапевтичної

стоматології, завідувач

доктор медичних наук,
професор

Дичко Євген Никифорович,
Дніпропетровська

державна медична академія,
професор кафедри

стоматології дитячого віку

Провідна установа: Інститут стоматології АМН України, м. Одеса,

відділ дитячої стоматології.

Захист відбудеться “27” травня 2005 року о 1300 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 26.613.09 при Київській медичній
академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою:
04112, м. Київ, вул. Пімоненка, 10-а.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київської медичної
академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (04112, м. Київ, вул.
Дорогожицького, 9).

Автореферат розісланий “25” квітня 2005 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради
О.В. Горобець

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Захворювання пародонта – одна із найбільш актуальних
проблем сучасної дитячої стоматології, що пов’язано з їх високою
поширеністю. В останнє десятиріччя стоматологами відмічено збільшення
частоти захворювань пародонта у дітей і підлітків (Дичко Є.Н., 2000). За
даними ВООЗ, у 80 % обстежених у віці від 10 до 20 років мають місце
зміни в тканинах пародонта. Ураження пародонта в молодому віці частіше
діагностується у осіб, обтяжених загальносоматичними захворюваннями
(Данилевский Н.Ф. и соавт, 1981; Самойлович В.А., 1995; Биденко Н.В.,
1997; Грудянов А.И. и соавт., 2000; Кирсанов А.И., Горбачева И.А., 2000;
Борисенко А.В. и соавт., 2002; Павлова О.В., Асмолова А.А.,
2002; Matsson L., 1993; Clark M.G., 1995; Beck J. et al., 1996).

Висока поширеність запальних захворювань пародонта, прогресуючий
характер перебігу, недостатня ефективність використовуваних методів
терапії роблять проблему лікування даної патології соціальною,
загальномедичною (Куцевляк В.Ф., 1995; Мащенко И.С., 1996; Иванов В.С.,
1998; Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., 2000; Белоклицкая Г.Ф., 2000;
Петрушанко Т.А., 2000; Дычко Е.Н., 2000; Ярова С.П. и соавт.,
2000).

Вітчизняні і зарубіжні вчені внесли значний внесок у вивчення етіології
і патогенезу захворювань пародонта. Вияснено, що перенесені і супутні
захворювання шлунково-кишкового тракту (Ткачук Н.М., 1984; Сафаров Т.,
1986; Белоклицкая Г.Ф., 1996; Иванов В.С., 1998; Скрипникова Т.П., 2000;
Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., 2000; Зубачик В.М., 2001),
серцево-судинної і ендокринної систем та інші створюють цілком певні
передумови, на фоні яких виникає ураження тканин пародонта.

Необхідно враховувати той факт, що всі системні захворювання, змінюючи
реактивність організму, в більшій чи меншій мірі, сприяють виникненню
або прогресуванню запальних та інших захворювань пародонта.

Серед ревматичних захворювань суглобів перше місце за поширеністю
належить ревматоїдному артриту, перебіг якого супроводжується
остеопоротичним процесом. При ревматоїдному артриті відмічається
прискорення процесів ремоделювання кісткової тканини, виникнення
дисбалансу між резорбцією і формуванням, а також підвищення темпів
втрати кісткової маси і розвиток остеопорозу (Нейко Н.В., 2001).

Системна рарефікація кісткової тканини, яка супроводжує перебіг
ревматоїдного артриту, пошкоджує і альвеолярну кістку. Серед численних
чинників, що призводять до розвитку захворювань пародонта, одне із
провідних місць належить остеопорозу альвеолярного відростка. Таким
чином, у хворих на ревматоїдний артрит створюються умови для порушення
структурно-функціонального стану альвеолярного відростка, швидкого
поширення і прогресування захворювань пародонта (Поворознюк В.В., Мазур
І.П., 2003).

Більшість всіяких антигенних субстратів в порожнині рота створює
сприятливі можливості для виникнення аутоімунних уражень, тому питання
імунології стоматологічних захворювань привертають все більшу увагу
дослідників. Запалена тканина наділена високою здатністю фіксувати
чужорідні білки, що сприяє прискоренню темпів прогресування хвороби.

Дисфункція імунної системи є тим фоном, на якому хвороба набуває
хронічний і рецидивуючий перебіг. Тому питання імунокорекції, тобто
коректного втручання в роботу імунної системи, пошук шляхів її
стимуляції або депресії, причому не тільки системи в цілому, але й
окремих її клітинних популяцій, актуальні в теперішній час.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація
виконана згідно плану науково-дослідницьких робіт на кафедрі
стоматології факультету післядипломної освіти Кримського державного
медичного університету ім. С.І. Георгієвського і є складовою частиною
комплексної наукової дослідної роботи на тему “Епідеміологія,
профілактика і лікування захворювань пародонта і СОПР” (№ 0198U007586
держреєстрації, шифр теми 7200 ДНТЕ), в якій автором виконано фрагмент,
що включає відбір хворих з хронічним генералізованим катаральним
гінгівітом на тлі ревматоїдного артриту, їх клініко-лабораторне
обстеження, лікування, аналіз результатів дослідження та їх
узагальнення.

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування хронічного
генералізованого катарального гінгівіту у дітей з ревматоїдним артритом
в санаторно-курортних умовах шляхом розробки та обґрунтування методу
сполучного застосування фізіо-фармакотерапії.

Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні задачі:

Виявити клінічні особливості ураження тканин пародонта у дітей з
ревматоїдним артритом.

Вивчити стан загального і місцевого імунітету у дітей з хронічним
генералізованим катаральним гінгівітом на тлі ревматоїдного артриту.

Встановити залежність між структурно-функціональним станом тканин
пародонта і станом кісткової тканини опорного скелета у дітей з
ревматоїдним артритом.

Вивчити імунокоригуючу дію біорезонансної стимуляції при лікуванні
хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей з
ревматоїдним артритом в санаторно-курортних умовах.

Вивчити імунокоригуючу дію препарату імудон при лікуванні хронічного
генералізованого катарального гінгівіту у дітей з ревматоїдним артритом
на санаторно-курортному етапі реабілітації.

Обгрунтувати методики комбинованого застосування фізіо-фармакотерапії
при лікуванні хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей
з ревматоїдним артритом в санаторно-курортних умовах та оцінити їх
ефективність.

Об’єкт дослідження – діти віком 7 – 12 років з хронічним генералізованим
катаральним гінгівітом на тлі ревматоїдного артриту.

Предмет дослідження – тканини пародонта у дітей з ревматоїдним артритом,
методики комплексного лікування хронічного генералізованого катарального
гінгівіту в санаторно-курортних умовах.

Методи дослідження. Виходячи із мети і основних задач дослідження,
проведені клінічні – для визначення пародонтального статусу,
імунологічні, біохімічні, рентгенологічні, денситометричні – для
обгрунтування запропонованого комплексу лікування і вторинної
профілактики хронічного генералізованого катарального гінгівіту, оцінки
їх ефективності і статистичні методи дослідження – для визначення
достовірності одержаних результатів.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше визначено клінічні
особливості ураження тканин пародонта у дітей з ревматоїдним артритом,
які проявляються у виді хронічного генералізованого катарального
гінгівіту, що супроводжується підвищенням пародонтальніх індексів (РМА,
КПІ, СPITN).

Встановлено особливості загального і місцевого імунітету у дітей з
хронічним генералізованим катаральним гінгівітом на тлі ревматоїдного
артриту, що проявляються дисфункцією клітинної, гуморальної і
макрофагальної ланок імунітету, ступінь вираженісті яких залежала від
клінічної форми і тривалості ревматоїдного артриту.

Вперше вивчено особливості структурно-функціональних властивостей
кісткової тканини у дітей з хронічним генералізованим катаральним
гінгівітом на тлі ревматоїдного артриту у вигляді системного
остеопенічного синдрому та остеопорозу, які проявляються зниженням
основних денситометричних параметрів – швидкості поширення ультразвуку,
широкосмугового ослаблення ультразвуку і індексу щільності кісткової
тканини, що зумовлюють розвиток аналогічного остеопоротичного процесу в
альвеолярному відростку щелепи.

Встановлено виражений імуномодулючий ефект біорезонансної стимуляції, що
проявляється достовірним зростанням кількості Т-лімфоцитів та їх
субпопуляцій, ІРІ, зниженням рівней сироваткових імуноглобулінів класів
A, M, G. Застосування біорезонансної стимуляції за загальною методикою
призводило до покращення структурно-функціонального стану кісткової
тканини у дітей з хронічним генералізованим катаральним гінгівітом на
тлі ревматоїдного артриту, який проявляється підвищенням індексу
щільності кісткової тканини та іншими денситометричними параметрами.

Застосування імудону у дітей при лікуванні хронічного генералізованого
катарального гінгівіту на тлі ревматоїдного артриту призводило до
виражених змін з боку місцевого імунітету.

Комбіноване застосування біорезонансної стимуляції і місцевого
імуномодулюючого препарату імудон, наряду з підвищенням системного і
місцевого імунитету, сприяло повному усуненню запального процесу в
тканинах пародонта і вираженому впливу на процеси моделювання кісткової
тканини.

Пріоритетність дисертаційних досліджень підтверджується деклараційним
патентом України на винахід “Спосіб лікування запальних захворювань
тканин пародонта” № 66636 А UA від 17.05.2004 р.

Практичне значення одержаних результатів. Одержані дані клінічних
особливостей ураження тканин пародонта, змін загального і місцевого
імунітету, а також денситометричних і біохімічних показників у дітей з
ревматоїдним артритом можуть бути підставою для планування
лікувально-профілактичної стоматологічної допомоги даному контингенту
осіб в санаторно-курортних умовах.

Розроблено метод лікування і профілактики хронічного генералізованого
катарального гінгівіту у дітей з ревматоїдним артритом з використанням
імуномодулюючого препарату імудон і біорезонансної стимуляції.

Розроблений спосіб лікування хронічного генералізованого катарального
гінгівіту у дітей з ревматоїдним артритом з включенням в терапевтичний
комплекс методики біорезонансної стимуляції і препарату імудон дозволяє
підвищити його ефективність за рахунок потенціювання імунокоригуючого
ефекту і приросту індексу щільності кісткової тканини.

Метод лікування і профілактики хронічного генералізованого катарального
гінгівіту у дітей з ревматоїдним артритом впроваджено в лікувальну
практику дитячих клінічних санаторіїв “Здравниця”, “Смена”, міжнародного
дитячого медичного центру “Дружба” міста Євпаторії, відділення дитячої
стоматології міської стоматологічної поліклініки (м. Сімферополь),
міської дитячої стоматологічної поліклініки № 2 (м. Дніпропетровськ),
університетської клініки Донецького державного медичного університету
ім. М. Горького. Матеріали дослідження використовуються в навчальному
процесі на кафедрі стоматології дитячого віку і стоматології факультету
післядипломної освіти Кримського державного медичного університету ім.
С.І. Георгієвського, на кафедрі дитячої стоматології Дніпропетровської
медичної академії, на кафедрі стоматології дитячого возраста Вінницького
національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, на кафедрі
стоматології дитячого віку Харківського державного медичного
університету.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим
дослідженням. При виконанні дисертації автором особисто виконані
інформаційний пошук і аналіз наукової літератури, що має відношення до
дослідження, сформульовані мета і задачі дослідження. Зібрано і
систематизовано фактичний матеріал, проведена статистична обробка і
аналіз одержаних результатів, а також їх інтерпретація, сформульовані
висновки і практичні рекомендації, які витікають із результатів
дослідження, написана дисертація. Дисертантом запропоновано і
апробовано спосіб лікування хронічного генералізованого катарального
гінгівіту у дітей з ревматоїдним артритом з використанням комбінованої
фізіо-фармакотерапії на санаторно-курортному етапі реабілітації.
Підготовлені наукові дані до публікацій і виступів на конференціях,
оформлена дисертаційна робота і автореферат.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації
доповідались і обговорювались на: науково-практичній конференції
“Санаторно-курортная реабилитация детей, пострадавших вследствие аварии
на ЧАЭС” (25 – 26 травня 2001 р., м. Євпаторія); Всеукраїнській
науково-практичній конференції “Актуальні питання дитячої
кардіоревматології” (9–11 квітня 2002 р.,
м.Євпаторія); науково-практичній конференції, присвяченій дню
стоматологічного факультету КДМУ ім. С.І. Георгієвського (25 лютого 2003
р., м. Сімферополь); II Всеукраїнській науково-практичній конференції
“Актуальні питання дитячої кардіоревматології” (16–18 квітня 2003 р., м.
Євпаторія); науково-практичній конференції, присвяченій 25-річчю
стоматологічного факультету (20 листопада 2003 р., м. Сімферополь);
науково-практичній конференції “Достижения современной медицины”,
присвяченій пам’яті С.І. Георгієвського (15 квітня 2004 р.,
м. Сімферополь); III Всеукраїнській науково-практичній конференції
“Актуальні питання дитячої кардіоревматології” (29–30 квітня 2004 р., м.
Євпаторія); науково-практичній конференції “Актуальні питання клінічної
медицини та післядипломної освіти”, присвяченій 25-річчю факультету
післядипломної освіти КДМУ (13–14 травня 2004 р., м. Ялта), ІІ (ІX)
з?їзді Асоціації стоматологів України “Сучасні технології профілактики
та лікування в стоматології” (1-3 грудня 2004 р., м. Київ). Матеріали
дисертації обговорені на розширеному засіданні співробітників кафедр
терапевтичної, хірургічної, ортопедичної стоматології, стоматології
дитячого віку, стоматології ФПО Кримського державного медичного
університету ім. С.І. Георгієвського (м. Сімферополь, жовтень 2004
р.), на засіданні апробаційної ради “Стоматологія” при Київській
медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ, 2005
р.).

Публікації. Результати досліджень за темою дисертації опубліковані в 9
наукових працях, в тому числі, 6 статей в журналах, ліцензованих ВАК
України (із них 4 – самостійні, 2 – із співавторами), і 3 – в матеріалах
науково-практичних конференцій, отримано 1 деклараційний патент України
на винахід № 66636 А UA від 17.05.2004 р.

Обсяг і структура дисертації. Робота складається зі вступу, огляду
літератури, опису матеріалів і методів дослідження, 2 розділів власних
досліджень, обговорення результатів дослідження, висновків, практичних
рекомендацій. Список літератури включає 329 джерел, з яких 59 –
іноземних. Дисертація викладена на 128 сторінках комп’ютерного тексту,
містить 24 таблиці, 10 рисунків, 2 витяга з історій хвороби, 2 додатка.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Матеріал і методи дослідження. Для вирішення поставлених задач нами було
обстежено 106 дітей з хронічним генералізованим катаральним гінгівітом
(ХГКГ) на тлі ревматоїдного артриту (РА) у віці від 7 до 12 років, що
перебували на санаторно-курортному лікуванні в спеціалізованому дитячому
клінічному санаторії “Здравниця” (м. Євпаторія). Серед дослідженого
контингенту дітей були 63 дівчинки і 43 хлопчика. Середній вік дітей
становив 10,3±0,14 років. Із загального числа хворих із суглобовою
формою РА було 80 дітей, із суглобово-вісцеральною формою – 26 дітей.
Групу порівняння склали 30 практично здорових дітей з клінічно здоровими
тканинами пародонта.

Клінічне стоматологічне обстеження хворих проводилось за допомогою
пародонтальних індексів – індекса РМА (Parma, 1960), КПІ (Леус П.А.,
1987), CPITN (ВООЗ, 1982); гігієнічного індексу Грін-Вермілліона (1964).

Діагностику захворювань пародонта проводили відповідно до класифікації
М.Ф. Данілевського (1994).

При вивченні імунного статусу використовували скорочену панель
моноклональних антитіл (МКАТ) для виявлення наступних CD-маркерів: CD3+
(Т-л), CD4+ (Т-х), CD8+ (Т-с), CD20+ (В-л), CD16+ (NK-клітини) в
непрямому імунофлюоресцентному тесті (Хаитов Р.М., Чумак А.А.). Було
вивчено вміст сироваткових імуноглобулінів класів А, М, G, рівень
циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) (Гриневич Ю.А., Алферов А.Н.),
визначені показники неспецифічних факторів захисту – лізоциму і
компліменту (Лебедев К.А., Понякин И.Д.). В ротовій рідині визначали
рівень лізоциму і SIgA (Mancini G., Garbonare B., 1965). Також вивчали
властивості кісткової тканини опорного скелета; рівень кальцію і фосфору
в сироватці крові, активність лужної фосфатази (по Боданскому, 1933).

Для оцінки ступеня і характеру змін кісткової тканини альвеолярного
відростка проводили рентгенологічне обстеження внутрішньоротовим
контактним методом і за допомогою ортопонтомограми.

Структурно-функціональний стан кісткової тканини (щільність,
еластичність, міцність), а також ступінь остеопорозу вивчали за
допомогою ультразвукового денситометра “Achilles+” (Lunar Corporation,
Madison, WI, USA, 1995) на п’ятовій кістці, яка складається переважно із
трабекулярної (губчатої) кісткової тканини. Даний метод дає якісну
оцінку губчатої кісткової ткани, її архітектоніки (Mazess R. Et al.,
1992). За допомогою приладу визначали наступні ультразвукові параметри:
швидкість поширення ультразвуку (ШПУ, м/с), широкосмугове ослаблення
ультразвуку (ШОУ, дБ/МГц), індекс щільності кісткової тканини (ІЩ, %).

Цифрові показники результатів лабораторних досліджень наведені в
міжнародній системі (СІ) і оброблені методами варіаційної статистики.
Статистичний аналіз проводили з використанням параметричних і
непараметричних критеріїв (критерій Ст’юдента, Фішера), а також за
допомогою кореляційного і регресійного аналізів. Статистичну обробку
проводили за допомогою IBM PC Pentium IV, 1700 Hz, MMX, пакету
прикладних програм “Anstat”, статистичного пакету аналізу даних програми
Microsoft Excel XP (Лопач С.Н., 2000).

Всі обстеження проводили на початку і в кінці перебування дітей на
санаторно-курортному лікуванні.

Результати досліджень. Серед даної групи обстежених дітей у 56 (52,83%)
дітей скарги були відсутні, у 37 (34,91%) дітей вони зводились до
періодично виникаючої кровоточивості ясен під час чищення зубів і лише
13 (12,26%) дітей вказували на кровоточивість ясен, появу періодичного
набряку і на наявність болю при прийомі твердої їжі. 75 (70,75%) дітей
вказували на неприємний запах з порожнини рота. Із анамнезу життя було
виявлено, що 76 (71,70%) дітей не дотримувалися раціональної гігієни
порожнини рота, і тільки 30 (28,30%) дітей дотримувалися раціональної
гігієни порожнини рота. При об’єктивному обстеженні у 82 (77,36%) хворих
виявлені запальні явища, переважно в ділянці ясенних сосочків. Запалення
маргінальної частини ясен відмічалось у 24 (22,64%) хворих. Незначний
механічний вплив на ясна супроводжувався кровоточивістю у 57 (53,77%)
дітей. У 94 (88,68%) хворих в області ясенного краю визначали
немінералізовані зубні відкладення.

Наші дослідження показали, що у дітей із ХГКГ на тлі РА до лікування
відмічено достовірне підвищення індексу гігієни Грін-Вермілліона до
1,19±0,06 (рEi8 ? ¶ U l ? ?   c ¤ ¦ ? ? ¬ ® ° E ?????ння концентрації кальцію в сироватці крові. Хронічний перебіг захворювання супроводжується також статистично достовірним зниженням рівня фосфору в сироватці крові на 26,25% (р

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020