МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ІСМАІЛ А.К. АБУДАЙЯ

УДК: 616.853:616.8-005

Клінічна та структурно-метаболічна характеристика хворих на
генералізовані тоніко-клонічні напади

14.01.15 — нервові хвороби

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків 2004

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Харківському державному медичному університеті МОЗ
України

Науковий керівник Доктор медичних наук, професор Григорова Ірина
Анатоліївна, Харківський державний медичний університет, завідувач
кафедри нервових хвороб

Офіційні опоненти Доктор медичних наук, професор Деменко Василь
Дмитрович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ
України, завідувач кафедри невропатології та дитячої неврології

Доктор медичних наук, професор Волошина Наталія Петрівна, Інститут
неврології, психіатрії та наркології АМН України, керівник відділу
нейроінфекції та розсіяного склерозу

Провідна установа Інститут геронтології АМН України, відділ

патології екстрапірамідної системи, м. Київ

Захист відбудеться “_8__” _09_____2004р. о_10__годині на засіданні
спеціалізованої Вченої Ради Д 64.609.01 при Харківській медичній

академії післядипломної освіти МОЗ України за адресою: 61176, м. Харків,

вул. Корчагінців, 58.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківської медичної
академії післядипломної освіти МОЗ України за адресою: 61176, м. Харків,
вул. Корчагінців, 58.

Автореферат розісланий “_5_”_08_____2004 р.

Вчений секретар

спеціалізованої Вченої Ради

кандидат медичних наук, професор В.Г. Марченко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Епілепсія є одним з найбільш розповсюджених
захворювань нервової системи. Останнім часом поширеність епілепсії
зросла до 0,8 %-1,2 %, а за деякими даними до 1,8 % (Волошин П.В, 1992;
Деменко В.Д., 1993; Карлов В.А., 1990; Зозуля І.С., 1992; Громов С.А.,
1996; Харт, 1999). Крім цього, епілепсія має хронічно-прогредієнтний
перебіг і супроводжується значними психоемоційними й інтелектуальними
змінами, що в свою чергу впливає на суспільно-виробничі відносини і
сімейні стосунки хворих. У ряді випадків у цих хворих розвиваються
гострі психічні епізоди. Смертність хворих на епілепсію у 2-3 рази
перевищує таку в загальній популяції, у порівнянні за статтю і віком і
настає в результаті розвитку гострої гіпоксії мозку чи падіння
гемодинаміки під час нападу (Дзяк Л.А., 2001; Головченко Ю.І., 2001).
Усе це свідчить про те, що епілепсія не тільки медична, але й соціальна
проблема суспільства.

За останні десятиріччя з’явилося чимало робіт з вивчення механізмів
формування епілепсії, клінічних її проявів, особливостей перебігу й
шляхів профілактики та лікування. Так, досліджено стан нейромедіаторних
кислот у тварин і хворих на епілепсію (Дубенко Є.Г., Сергієнко Н.Г.,
1994), стан антиоксидантних ферментів – каталази, пероксидази,
глутатіонпероксидази в крові (Литовченко Т.А., 1999), вивчено
MR–томографічні показники (Волошина Н.П. , 1996) та особливості
гемодинаміки в цієї групи хворих (Мерцалов В.С., Колбічев О.Ю., Дубенко
А.Є., 1995).

Незважаючи на значну кількість робіт, немає даних щодо вивчення взаємин
між клінічними проявами у хворих з генералізованими тоніко- клонічними
епілептичними нападами, структурно-метаболічними і гемодинамічними
змінами, що спостерігаються у таких хворих. Зокрема, недостатньо вивчені
фактори епілептогенезу: стан плазменно-клітинних показників ліпідного
обміну, спонтанна й індукована біохемолюмінісценція. Також не до кінця
вивчені судинні розлади у хворих на епілепсію, що, безумовно, впливає на
перебіг хвороби.

Все це свідчить про необхідність вивчення та уточнення багатьох аспектів
означеної проблеми, врахування яких необхідно при призначенні комплексу
лікувальних заходів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана
згідно з планом наукових досліджень Харківського державного медичного
університету “Вивчення загальних закономірностей патогенетичних процесів
і розробка способів їх корекції” (шифр держреєстрації 0198U002619) та в
руслі науково-дослідної роботи кафедри нервових хвороб “Зміни
біоенергетичного гомеостазу мозку” (шифр держреєстрації 0199U001773).

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – поліпшення діагностичних
і лікувальних заходів на підставі вивчення найбільш істотних клінічних,
структурно – метаболічних і гемодинамічних порушень у хворих на
епілепсію.

Для виконання поставленої мети визначено такі завдання:

Вивчити особливості клінічної симптоматики, біоелектрогенезу й уточнити
характер структурних, лікворо- і гемодинамічних змін у хворих на
епілепсію, у залежності від перебігу й тривалості захворювання за даними
ЕЕГ, КТ або ЯМРТ і УЗДГ головного мозку.

Вивчити стан ліпідного обміну крові у хворих на епілепсію за даними
плазмових показників сироватки крові (рівень ХС, ТГ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ,
і показника коефіцієнта атерогенності).

Вивчити стан процесу перекісного окислення ліпідів методом
біохемолюмінісценції: спонтанна й індукована Fe2+, Н2О2 а також
показників оксидантної та антиоксидантної системи у хворих на
епілепсію.

Виявити найбільш значимі клінічно-параклінічні зміни в залежності від
тяжкості перебігу епілепсії й етіологічної форми захворювання.

Об’єкт дослідження – генералізовані тоніко-клонічні напади.

Предмет дослідження – клінічні, структурно-метаболічні прояви у хворих
на генералізовані тоніко-клонічні напади.

Методи дослідження – клініко-анамнестичний, клініко-неврологічний,
інструментальні (ЕЕГ, УЗДГ, КТ, ЯМРТ), біохімічні, біофізичні та
статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше проведено дослідження
стану ПОЛ методом біохемілюмінісценції як спонтанної так і індукованої
залізом і перекисом водню, а також визначено показники ліпідного обміну
в залежності від тяжкості перебігу та етіології захворювання. Уперше
виявлено узаємозв’язок між клінічними, структурними, метаболічними і
гемодинамічними змінами у хворих на епілепсію з тоніко-клонічним
характером нападів, проведено аналіз виявлених порушень. Розроблено
практичні рекомендації з лікування й профілактики епілепсії з
урахуванням тяжкості перебігу та етіології захворювання.

Практичне значення одержаних результатів. Рішення завдань дослідження
представляється важливим тому, що порушення співвідношення оксидантної
та антиоксидантної системи, які виявлені у хворих із генералізованими
тоніко-клонічними нападами, незалежно від етіології та тяжкості перебігу
захворювання, обґрунтовують необхідність включення до комплексу
традиційних лікувальних заходів, окрім антиконвульсантних засобів,
сучасних препаратів, що мають антирадикальні, мембраностабілізуючі й
антиоксидантні властивості (еспа-ліпон, альфа-токоферол, актовегін,
інстенон, антагоністи кальцію та ін.).

З огляду на значне порушення ліпідного обміну у хворих із ГТКН і
залежності цих порушень від причини захворювання та виду лікування
протиепілептичними препаратами, потрібен диференційований підхід у
підборі курсів лікування цих хворих. Наявність гемодинамічних порушень у
хворих із ГТКН дає нам підстави включати до комплексу традиційного
протиепілептичного лікування препарати, що поліпшують мозковий
кровообіг. На підставі вивчення ліпідного спектру сироватки крові
доведено, що більш доцільно застосувати при епілепсії судинного генезу
препарати вальпроєвої кислоти та антиглютаматні препарати (ламотріджин),
як найменш атерогенні. Хворим з ГТКН токсичного (алкогольного) генезу
слід обходити призначення препаратів дифеніну у зв’язку з його
посиленням мозочкових атрофічних процесів. Цілеспрямована діагностика й
диференційована терапія сприяє зниженню діагностичних помилок і
запобігає передчасній інвалідизації хворих.

Результати дослідження впроваджено в роботу неврологічного і
поліклінічного відділень Харківської обласної клінічної лікарні,
неврологічного, нейрохірургічних відділень швидкої допомоги № 4 м.
Харкова.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим
дослідженням здобувача. Автором проаналізовано зарубіжну й вітчизняну
літературу за даною проблемою, поставлено мету і завдання,
проаналізовано результати всіх досліджень та зроблено статистичну
обробку отриманих даних, відібрано й клінічно обстежено тематичні хворі.
Дисертантом самостійно проведено і проаналізовано результати клінічних
спостережень, біохімічних, допплерографічних,
магнітно-резонансно-томографічних, електроенцефалографічних досліджень
хворих на епілепсію з ГТКН і здорових осіб, що склали контрольну групу.
На основі даних, що отримано, здобувачем самостійно виділені клінічні
групи хворих у залежності від тяжкості перебігу та етіологічного фактора
захворювання.

Апробація результатів дисертації. Основні положення проведеного
дослідження повідомлені й обговорені на засіданні Харківського наукового
товариства неврологів (2002); на Українській науково-практичній
конференції з міжнародною участю: “Нові напрямки в діагностиці,
лікуванні і профілактиці артеріальної гіпертензії та її ускладнень; на 3
міжнародній науково-практичній конференції “Наука і соціальні проблеми
суспільства: медицина, фармація, біотехнологія” (м. Харків, 2003), на 7
Міжнародному конгресі в Таїланді, 2003; на конференції молодих учених
ХМАПО (м. Харків, 2003); на конференції молодих вчених ХДМУ (м. Харків,
2004).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 10 наукових праць, з
них 5 статей в спеціалізованих наукових виданнях, ліцензованих ВАК
України, 5 робот у вигляді тез доповідей та матеріалів конференцій.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація викладена на 127 сторінках
машинописного тексту і складається із вступу, 6 розділів власних
досліджень, висновків, практичних рекомендацій. Роботу ілюстровано 13
таблицями і 8 рисунками, 1 клінічним прикладом. До структури роботи
також входять список літератури, що складається з 201 джерела, з яких 93
є вітчизняними й країн СНД та 108 — іноземними.

ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. Усього в роботі досліджено 110 хворих з
генералізованими тоніко-клонічними нападами. При виявленні діагнозу
використовувалася класифікація епілепсії, прийнята в 1989 році у
Нью-Дейлі (Бурд Г.С. 1995; Roger J. аnd al., 1992). Усі хворі, крім
загальноклінічного, підлягали детальному неврологічному та
клініко-лабораторному обстеженням (клінічні аналізи крові, сечі,
біохімічні дослідження крові, рентгенографічне обстеження,
офтальмоскопічне дослідження). Об’ємні процеси головного мозку у хворих
було виключено методом КТ-, ЯМР-томографії. Електричну активність мозку
хворим реєстрували на електроенцефалографі Neurofax EEG-7300 B/G фірми
Nihon Kohden (Японія). Реєстрація проводилася за міжнародною системою
10/20 із застосування рутинних функціональних проб. Дослідження мозкової
гемодинаміки проводилися із застосуванням ультразвукової доплерографії
на приладі “Sonodop 8000” фірми “Sonotechnic” (Німеччина).

Активність ферментів антиоксидантного захисту вивчалася за допомогою
спектрофотометрії з використанням хроматографічної методики (Асатіані
В.С., 1969; Прохорова М.І., 1982).

Уміст малонового діальдегіду (МДА) визначили в тесті з тіобарбітуровою
кислотою, дієнові кон’югати (ДК) визначали за допомогою
спектрофотометрії (Стальная І.Д., 1977; Гарішвілі Т.Г., 1977).

Інтенсивність вільнорадикального окислення ліпідів досліджували методом
кінетичних характеристик БХЛ (Владимиров Ю.А., Арчаков А.И., 1972;
Фархутдинов Р.Р., 1995).

Результати дослідження та їх обговорення. Для вирішення завдань, які
перед нами було поставлено, досліджено 110 хворих: 36 жінок (32,72 %) і
74 чоловіків (67,27 %) у віці від 17 до 65 років із генералізованими
тоніко-клонічними нападами (табл.1). Контрольну групу склали 30
практично здорових осіб, у яких в анамнезі не було грубої соматичної
патології та захворювань центральної нервової системи.

При аналізі впливу вікового і статевого фактора на частоту епілептичних
порушень, нами встановлено, що найчастіше вони зустрічалися у віковій
групі 17-29 років та складали 30,9 % від усіх хворих, що обстежено (див.
табл.1).

Таблиця 1

Розподіл хворих на епілепсію за віком і статтю

Вік, роки Чоловіки,

n=74 Жінки,

n=36 Усього,

n=110

абс.

число % абс.

число % абс.

число %

17-29 22 20 12 10,9 34 30,9

30-39 14 12,72 7 6,36 21 19,2

40-49 14 12,72 8 7,72 22 20,0

50-59 17 15,45 6 5,42 23 20,9

60-69 7 6,36 3 2,72 10 9,0

Отримані дані про можливі етіологічні фактори розвитку епілепсії
представлені в таблиці 2.

Таблиця 2

Розподіл хворих в залежності від етіологічного фактора епілепсії

Етіологічний фактор Чоловіки, n=74 Жінки, n=36 Усього, n=110

абс.

число % абс.

число % абс.

число %

Ідіоматична епілепсія 25 22,72 13 11,81 38 34,54

Судинний

фактор 14 12,72 10 9,0 24 21,8

Інфекційно-токсичний 12 10,9 6 5,45 18 16,36

Травматичний 23 20,9 7 6,36 30 27,27

За даними таблиці 2 найчастішою причиною розвитку епілепсії серед
обстежених хворих була ідіопатична епілепсія (34,54 %), на другому місці
(27,27 %) – епілепсія травматичного генезу, трохи рідше (21,8 %)
зустрічали судинний та інфекційно-токсичний фактори (16,36 %) розвитку
епілепсії.

За оцінкою ступеню тяжкості всі хворі із ГТКН були розподілені на три
клінічні групи: I групу складали 24 хворих (21,8 %) з легким перебігом
епілепсії (3 і менше нападів на рік); ІІ групу складали 26 хворих
(23,63 %) із середнім ступенем тяжкості перебігу епілепсії (від 4 до 12
нападів на рік); до ІІІ групи включили 60 хворих (54,54 %) з тяжкою
формою перебігу епілепсії (більш 12 нападів на рік ).

Первинно-генералізовані тоніко-клонічні напади відзначали в 66 (60 %)
хворих; у 39 (35,45 %) випадках ГТКН розвивалися на тлі фокального
компоненту чи аури; в 5 (4,54 %) випадках ГТКН входили до рубрики
поліморфних нападів.

При аналізі ЕЕГ у 61,8 % хворих виявлена епілептична активність, причому
в 34,54 % з них вона була з елементами вогнищевої симптоматики. У 51,8 %
хворих епілептична активність на ЕЕГ виникла спонтанно, а в 47,27 % —
після проби з гіпервентиляцією чи ритмічного світлового подразнення. У
10 % хворих на ЕЕГ відзначено зміни, що свідчать про зацікавленість
серединних структур. У 20,9 % випадків зміни на ЕЕГ мали дифузний
характер. Асиметрія біопотенціалів відзначалася в 23,63 % випадків за
рахунок амплітудних розходжень, особливо в скроневих ділянках. У 5,45 %
випадків при наявності судомних нападів не виявлено патології на ЕЕГ.

При КТ і ЯМРТ-дослідженнях у всіх хворих були виявлені структурно-
морфологічні зміни різного ступеня виразності. На ранніх етапах розвитку
епілептичної хвороби, як правило, спостерігали розширення тіла ІV
шлуночка (у 75,45 % хворих), непрямі ознаки внутрішньочерепної
гіпертензії (у 78,1 % хворих), ознаки нормотензивної зовнішньої та
внутрішньої гідроцефалії (в 39 % випадків). При тривалості захворювання
більш 8-10 років морфологічні зміни були більш виражені. Спостерігали
розширення тіла не тільки IV шлуночка (82,72 % хворих), але і III
шлуночка, тіл бічних шлуночків, субарахноїдально-цистернальних просторів
(80,9 % хворих). Ознаки атрофії речовини головного мозку спостерігалися
в 32,7 % випадків. Вогнищеві зміни мозкової речовини у вигляді кіркових
чи підкіркових атрофій, мозкових кист, вогнищевих кістозно-злипливих
процесів мали місце в 10,9 % випадків.

При вивченні церебральної гемодинаміки методом транскраніальної
допплерографії було виявлено, що у 2 хворих мало місце ознаки
гемодинамічно значимого стенозування, у 37 хворих – зниження тонусу
судин піально-капілярного русла, з них у 27 хворих ці зміни носили
асиметричний характер і локалізація цих змін збігалася на ЕЕГ вогнищем
пароксизмальної активності. У 10 хворих дані зміни були симетричні і
нерідко сполучалися з ознаками вираженої венозної дисциркуляції. Ознаки
підвищення тонусу судин піально-капілярного русла виявляли у 9 хворих і
у всіх хворих носили асиметричний характер. У 5 хворих дистонічні зміни
виявлялися лише після проведення функціональних проб.

?

?

ue

???????*?4 6 ? O o oe 4

D

r

 

o

j*j/oiaUU?U

??th?$?ному аналізі дисліпопротеїдемії було встановлено, що найбільше
підвищення КА (на 80 %) від контролю при одночасному зниженні ХС-ЛПВЩ
(на 32 %) нижче контролю відзначено у хворих із судинним етіологічним
фактором епілепсії.

Таблиця 3

Плазменні показники ліпідного обміну

у хворих з генералізованими тоніко-клонічними нападами, М(m

Показники, ммоль/л Групи обстежених

загальна група хворих,

n=110 контрольна,

n=30

Холестерин 5,79(0,96 5,05(0,01

Тригліцериди 1,14(0,31 2,04(0,008

ХС ЛПВЩ 1,19(0,07* 1,58(0,01

ХС ЛПДНЩ 0,5(0,14* 1,02(0,09

ХС ЛПНЩ 3,72(1,18* 2,51(0,02

КА 3,6(1,31** 2,13(0,27

Примітки:

1. * — p<0,05 у порівнянні з контрольною групою; 2. ** - p<0,1 у порівнянні з контрольною групою. При аналізі результатів біохемілюмінісцентного світіння плазми крові у хворих із ГТКН було виявлено, що найбільше підвищення в порівнянні з контрольною групою було відзначено при БХЛ – індукованої Н2О2 і складало 510 % вище контролю, на 2-му місці були показники спонтанної хемілюмінісценції (на 93,8 % вище контролю), і менш усього відхилень відзначалося при БХЛ – індукованої залізом і складало 29 % вище контролю. Як показують ці дані, БХЛ - індукованої Н2О2 була більш інформативною, ніж БХЛ – індукована залізом, показники при якій найменш відрізнялися від норми (табл. 4). Таблиця 4 Показники біохемілюмінісценції у хворих з генералізованими тоніко-клонічними судомами, М(m Групи обстежених Показники БХЛ, І/сек СХЛ Fe++ H202 Загальна група хворих 37,36(2,93* 419,78(35,09* 4739,22(376,58** Контроль 19,4(1,7 340,5(48,96 779,2(85,91 Примітки: 1. * - p<0,05 у порівнянні з контрольною групою; 2. ** - p<0,1 у порівнянні з контрольною групою. Аналіз даних стану оксидантно-антиоксидантної системи показав, що незалежно від етіології і тяжкості захворювання, найбільш істотні зміни відзначали в рівнях ДК, що складало 38 % вище контролю (табл. 5). У залежності від тяжкості хвороби показники ДК найбільше відхилялися від контрольних показників (на 76,9 %) у хворих з тяжким перебігом захворювання (рис.1). Також виявлено підвищення концентрації ДК у всіх етіологічних групах (рис.2). Найбільш вони переважали у хворих на епілепсію судинного генеза (на 82,1 % вище контролю). Аналіз показників стану антиоксидантної системи також свідчить про її порушення. Так, нами відзначене зниження концентрації показників SН-груп і глутатіону (на 7,28 % і 13,27 % у порівнянні з контролем) та підвищення рівню каталази і пероксидази (на 13,16 % і 36,84 % відповідно), що свідчить про відносну напругу антиоксидантного захисту і є компенсаторно-пристосувальною реакцією в хворих з епілепсією, що протікає у виді генералізованих тоніко-клонічних нападів (див. табл. 5). Таблиця 5 Показники оксидантно-антиоксидантної системи у хворих з генералізованими тоніко-клонічними судомами, М(m Показники, од Групи обстежених загальна група хворих, n=110 контрольна, n=30 ДК, мкМ/л 104,95(6,82* 64,66(6 МДА, мкМ/л 10,47(0,06** 9,93(0,4 ГЛУ, ммоль/л 1(0,17** 1,16(0,05 Каталаза, мг кат./г.Hb 3,57(0,17** 3,1(0,11 Пероксидаза, мг кат./г.Hb 9,69(0,38** 6,12(0,2 SH-групи, ммоль/л 10,31(0,83** 11,12(0,73 Примітки: 1. * - p<0,05 у порівнянні з контрольною групою; 2. ** - p<0,1 у порівнянні з контрольною групою. Рис 1. Показники оксидантно-антиоксидантної системи у хворих із ГТКН в залежності від ступеню тяжкості. Рис. 2. Показники оксидантно-антиоксидантної системи у хворих із ГТКН в залежності від етіологічного фактору. Усі біохімічні дослідження, які нами проведено, свідчать, що найбільш істотні зміни в першу чергу мали показники БХЛ-індукованої Н2О2, що є маркером виявлення оксидантного стресу у хворих, що обстежені. Також значні відхилення від норми виявлені при аналізі показників КА і ЛПВЩ, які вважаються незалежними провісниками ризику розвитку атеросклерозу та ішемічної хвороби серця (рис. 3, 4). Рис. 3. Біохімічні показники у хворих із генералізованими тоніко-клонічними нападами в залежності від ступеню тяжкості. Рис.4. Біохімічні показники у хворих із генералізованими тоніко-клонічними нападами в залежності від етіологічного фактору. ВИСНОВКИ У дисертації представлено теоретичні узагальнення результатів вивчення клінічних, метаболічних, структурних і функціональних змін у хворих із генералізованими тоніко-клонічними нападами і нове рішення наукової задачі, що дозволило поліпшити діагностичні, патогенетично обґрунтовані лікувальні і профілактичні заходи. У хворих на епілепсією з генералізованими тоніко-клонічними нападами мають місце порушення мозкової гемодинаміки, що виявляється при виконанні функціональних проб, а ступінь порушення мозкової гемодинаміки залежить від тяжкості перебігу епілепсії і корелює з електроенцефалографічними змінами. У хворих із ГТКН ступінь виразності морфологічних змін, за даними комп’ютерно-томографічних досліджень, залежали від тривалості захворювання. У всіх хворих з епілептичними ГТКН різної етіології та ступеня тяжкості епілепсії виявлено стійке порушення плазмових показників ліпідного обміну: найбільш виражені зміни виявлено у загального ХС, ЛПВЩ, КА, при цьому найбільше підвищення КА при одночасному зниженні ЛПВЩ відзначено в хворих із судинними етіологічними факторами. Найбільш істотні атерогенні зміни спостерігалися при застосуванні карбамазепіну й фенобарбіталу, що вимагає періодичного контролю рівня показників ліпідного обміну. У всіх хворих із епілептичними ГТКН різної етіології та тяжкості захворювання спостерігали зміни показників ОАС, які проявилися пригніченням антиоксидантної активації ВРО і розвитком оксидантного стресу. Упровадження в клінічну епілептологію нового біофізичного методу біохемолюмінісценції дозволило нам у хворих із генералізованими тоніко-клонічними нападами визначити перевагу напруження оксидантної системи над антиоксидантною. При визначенні БХЛ (СХЛ, індукована Fe++ та Н2О2) найбільш суттєві зміни, що були в 5 й більш разів вище за контрольні показники спостерігали при індукції Н2О2 у хворих на тяжкий перебіг ГТКН, що дає підставу вважати БХЛ, яка індукована Н2О2, маркером оксидантного стресу у хворих на епілепсію Виявлені зміни свідчать про розвинутий оксидантний стрес, дисметаболічні мембранні ушкодження, у зв’язку із чим до комплексу лікувальних заходів доцільно включати антирадикальні мембраностабілізуючі засоби. ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ Григорова И.А., Тихонова Л.В., Исмаил А.К. Абудайя. Состояние липидного обмена у больных с генерализованными тонико-клоническими судорогами // Медицина сегодня и завтра. – 2003.- № 3. – С. 157-162 (Особистий внесок – розробка плану дослідження, збирання первинного матеріалу, аналіз результатів дослідження, підготовка до друку). Григорова И.А., Исмаил А.К. Абудайя, Ескин А.Р. Дифференцированное применение антиконвульсантов у больных эпилепсией // Врачебная практика. – 2003. - № 5. – С. 74-79 (Особистий внесок - iнформацiйний пошук, обстеження та лiкування хворих, пiдготовка статтi до друку). Григорова І.А., Ісмаіл А.К. Абудайя. Стан оксидантно-антиоксидантної системи у хворих з епілептичними тонко-клонічними судорогами // Український вісник психоневрології. – 2003. – Том 11, вип. 4 (37). – С. 13 – 15 (Особистий внесок – визначення мети, розробка плану, збирання первинного матеріалу з клінічним обстеженням, аналіз результатів дослідження). Григорова И.А., Ескин А.Р., Исмаил А.К. Абудайя. Клинико-патогенетические механизмы эпилептогенеза у больных с тонико-клоническими судорогами // Український медичний альманах. – 2003. - № 6. – С. 41-44. (Особистий внесок – розробка плану дослідження, збирання первинного матеріалу, аналіз результатів дослідження). Григорова И.А., Исмаил А.К. Абудайя, Некрасова Н.А. Состояние оксидантно-антиоксидантной системы при травматической эпилепсии // International Jounal on Immunorehabilitation. - 2004. – Том 6. - № 1. – С. 176 (Особистий внесок – збирання первинного матеріалу, аналіз результатів дослідження). Григорова И.А., Тихонова Л.В., Исмаил А.К. Абудайя. Состояние биохемилюминесценции у больных с генерализованными тонико-клоническими судорогами различного генеза // Експериментальна і клінічна медицина. – 2004. - № 1. – С. 164-167 (Особистий внесок – визначення мети та розробка плану дослідження, збирання первинного матеріалу з клінічним обстеженням, аналіз результатів дослідження). Исмаил А.К. Абудайя. Судорожный синдром в структуре острого нарушения мозгового кровообращения у больных артериальной гипертензией // Тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції “Нові напрямки в діагностиці, лікуванні і профілактиці артеріальної гіпертензіі та її ускладнень”. – Харків, 2002. – С. 101. Ісмаіл А.К. Абудайя. Проблема епілептичного вогнища при абсансах // Тези доп. науково-практичної конференції “Внесок молодих вчених в медичну науку”. – Харків: ХМАПО, 2003. – С. 28. Ісмаіл А.К. Абудайя. Оргазмолепсия как вариант рефлекторной эпилепсии // Тези доп. III Науково-практичної конференції “ Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія”. – Харків: НФаУ, 2003. – Ч. II. – С. 87. Исмаил А.К. Абудайя. Особенности применения стероидных гормонов при судорожном эпилептическом статусе // Зб. Тез конференції молодих вчених ХДМУ “Медицина третього тисячоліття”.- Харків: ХДМУ, 2004. – С. 160-161. АНОТАЦІЯ Ісмаіл А.К. Абудайя. Клінічна та структурно-метаболічна характеристика хворих на генералізовані тоніко-клонічні напади. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.15 – нервові хвороби. - Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Харків, 2004 р. У дисертації представлено теоретичні узагальнення результатів вивчення клінічних, метаболічних, структурних і функціональних змін у хворих із генералізованими тоніко-клонічними нападами і нове рішення наукової задачі, що дозволило поліпшити діагностичні, патогенетично обґрунтовані лікувальні і профілактичні заходи. Показано, що епілептичні напади супровожуються активацією вільно-радикального окислення ліпідів, тобто розвитком оксидантного-стресу, як важливого фактора посилення епілептизації головного мозку. Встановлено важлива роль епілептичних нападів у порушенні ліпідного метаболізму. Виявлено взаємозв’язок церебральних гемодинамічних та електрофізіологічних порушень у хворих із генералізованими тоніко-клонічними нападами. На підставі патогенетичних механізмів епілептичних порушень, що виявлені у дослідженні запропоновано лікувально-профілактичні засоби. Ключові слова: тоніко-клонічні напади, перекисне окислення ліпідів, ліпідний обмін, антиоксиданти. АННОТАЦИЯ Исмаил А.К. Абудайя. Клиническая и структурно-метаболическая характеристика больных с генерализованными тонико-клоническими припадками. - Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 – нервные болезни. – Харьковская медицинская акадения последипломного образования МЗ Украины, Харьков, 2004 г. В основу работы положены результаты наблюдений 110 больных с генерализованными тонико-клоническими припадками (ГТКП): 74-мужчин, 36-женщин. Возраст больных колеблется от 17 до 65 лет. Изучение влияния возрастного и полового фактора на частоту встречаемости эпилептичеких припадков выявило, что большая представленность была в возрастной группе 17-29 лет (3,9 %) с преобладанием лиц мужского пола (20 % от общего числа больных). По характеру клинических проявлений все обследованные больные были распределены следующим способом: 66 больных (60 %) – с первично-генерализованными припадками, 39 больных (35,45 %) – с вторично-генерализованными припадками, и 5 больных (4,54 %) – ГТКП входили в рубрику полиморфных припадков. При анализе клинических проявлений эпилепсии с учетом частоты припадков по классификации Ludhorf (1986) выявлено, что у 24 больных (21,8 %) – наблюдали легкое течение заболевания, у 26 больных (23,63 %) – диагностировали среднюю степень тяжести и у 60 больных (54,54 %) – тяжелое течение заболевания. В работе показано, что у больных с ГТКП имеются нарушения мозговой гемодинамики, которое наиболее точно выявляются при выполнении функциональных проб, степень нарушения мозговой гемодинамики в виде изменения тонуса пиально-капиллярного русла, межполушарной асимметрии и зависит от тяжести течения эпилепсии. Асимметричный характер и локализация этих изменений совпадали с ЭЭГ-очагом пароксизмальной активности. Данные КТ и ЯМРТ исследований свидетельствовали о том, что выявленные изменения зависели прежде всего от продолжительности заболевания и проявлялись расширением III и IV желудочков, нормотензивной гидроцефалией, внутренней и наружной гидроцефалией, атрофией вещества головного мозга, очагами обызвествления. Изучено состояние липидного обмена у больных с ГТКП с учетом различных этиологических факторов и степени тяжести течения заболевания. Установлено, что у больных ГТКП независимо от этиологии или степени тяжести болезни были выявлены стойкие нарушения плазменных показателей липидного обмена. Атерогенные липопротеиды были повышены в большей степени у больных эпилепсией сосудистого генеза, затем травматической, инфекционно-токсической и в наименьшей степени - при идиопатической эпилепсии. Как показали исследования, при изучении состояния перекисного окисления липидов у больных с ГТКП с помощью метода биохемилюминесценции (БХЛ) выявлено, что БХЛ – индуцированная Н2О2 была более информативной, чем БХЛ – индуцированная железом, при которой показатели наименее отличались от нормы, что вероятно связаны с тем, что железо является антиоксидантом и некоторые его количество идет на связывание определенного процента свободных радикалов. В работе показано, что при изучении состояния оксидантно-антиоксидантной системы независимо от этиологии и тяжести течения эпилепсии, наиболее существенные изменения отмечали в содержании диеновых коньюгатов (ДК), отклонение которых превышало контрольные показатели на 38 %. В зависимости от тяжести эпилепсии ДК наиболее отклонялись от контроля (на 76,9 %) у больных с ГТКП с тяжелым течением. Учитывая этиологический фактор эпилепсии, наибольшее отклонение от нормы отмечали при эпилепсии сосудистого генеза (на 82,1 %). Менее существенные изменения в виде незначительного повышения отмечали в содержании пероксидазы и каталазы, что носило компенсаторно-приспособительный характер. На основании проведенного нами исследования обоснована целесообразность проведения терапии, обладающей антирадикальными, мембраностабилизирующими и антиоксидантными свойствами. Ключевые слова: генерализованные тонико-клонические припадки, перекисное окисление липидов, липидный обмен, антиоксиданты. SUMMARY Ismail A.Q. Abudaya. Clinical and structural-metabolic characteristic of patients with generalized tonic-clonic seizures.- Manuscript. Thesis for the degree of CMS (Candidate of Medical Science) by speciality of 14.01.15 - nervous diseases.- Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkov, 2004. The dissertation contains the results of clinical structural and metabolic investigations in patients with generalized tonic-clonic seizures, it was established that, epileptic seizures are accompanied by activation of free-radical oxidation, i.e. by developing of the oxidative stress, which is considered an important factor in incrcesing the brain epileptisation, and the important role of epileptic secizures in lipid metabolism disorders was established too. The relation between the cerebral hemodynamics and electrophysiologic changes were established. On the basis of revealing pathogenetic mechanisms of epileptic complications, curative-prophylactic measures were offered. Key words: tonic-clonic seizures, lipid peroxidation, lipid metabolism, antioxidants. Перелік умовних позначень БХЛ - біохемілюмінісценція ГЛУ - глутатіон ГТКН - генералізовані тоніко-клонічні напади ДК - дієнові кон’югати КА - коефіцієннт атерогенності КТ - комп’ютерна томографія ЛПВЩ - ліпопротеіди високої щильності ЛПДНЩ - ліпопротеіди дуже низької щильності ЛПНЩ - ліпопротеіди низької щильності ОАС - оксидантно-антиоксидантна система Перокс. - пероксидаза ПОЛ - перекісне окислення ліпідів ТГ - тригліцериди УЗДГ - ультразвукова допплерографія ХС - холестерин ЯМРТ - ядерно-магнітно-резонансна томографія PAGE 11

Похожие записи