НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

Григоров Олексій Олегович

УДК 577.352.5+612.822

Канали KV-групи інтернейронів культури клітин гіпокампа

03.00.13 – фізіологія людини і тварин

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Київ 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор

Федулова Світлана Анатоліївна

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України,

завідуюча лабораторією біофізики синаптичної передачі

Офіційні опоненти: академік НАН України,

доктор біологічних наук, професор

Магура Ігор Сильвестрович

Фізико-технічний навчально-науковий центр

НАН України,

професор кафедри молекулярної фізіології і біофізики

кандидат біологічних наук

Іванова Світлана Юріївна

Міжнародний центр молекулярної фізіології

НАН України,

науковий співробітник

Провідна установа: Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України,

м. Київ

Захист відбудеться «05» червня 2007 р. о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д-26.198.01 при Інституті фізіології
ім. О.О. Богомольця НАН України за адресою: вул. Богомольця, 4, Київ
01024.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фізіології

ім. О.О. Богомольця НАН України за адресою: вул. Богомольця, 4, Київ
01024.

Автореферат розісланий _28_ __квітня_____ 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор біологічних наук З.О. Сорокіна-Маріна Загальна характеристика
роботи

Актуальність теми. Однією з основних властивостей нервових клітин, що
забезпечує їх фізіологічну функцію, є електрична збудливість.
Найважливіша роль у регуляції збудливості належить різноманітним типам
потенціал-керованих каналів в сомі та відростках нейронів, не останнє
місце серед яких займають потенціал-залежні калієві канали. Вони
присутні у кожній збудливій клітині і являють собою найбільш
різноманітну відому групу трансмембранних протеїнів з дивовижною широтою
властивостей ADDIN REFMGR.CITE
Coetzee199949Molecular diversity of K+ channelsJournal49Molecular diversity of K+<br /> channels</Title_Primary><Authors_Primary>Coetzee,W.A.</Authors_Primary>< Authors_Primary>Amarillo,Y.</Authors_Primary><Authors_Primary>Chiu,J.</A uthors_Primary><Authors_Primary>Chow,A.</Authors_Primary><Authors_Primar y>Lau,D.</Authors_Primary><Authors_Primary>McCormack,T.</Authors_Primary ><Authors_Primary>Moreno,H.</Authors_Primary><Authors_Primary>Nadal,M.S.<br /> </Authors_Primary><Authors_Primary>Ozaita,A.</Authors_Primary><Authors_P rimary>Pountney,D.</Authors_Primary><Authors_Primary>Saganich,M.</Author s_Primary><Authors_Primary>Vega-Saenz,de<br /> Miera</Authors_Primary><Authors_Primary>Rudy,B.</Authors_Primary><Date_P rimary>1999/4/30</Date_Primary><Keywords>Alternative<br /> Splicing</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>classification< /Keywords><Keywords>Cloning,Molecular</Keywords><Keywords>Gene<br /> Expression<br /> Regulation</Keywords><Keywords>genetics</Keywords><Keywords>Humans</Keyw ords><Keywords>Ion Channel Gating</Keywords><Keywords>Ion<br /> Channels</Keywords><Keywords>Phylogeny</Keywords><Keywords>physiology</K eywords><Keywords>Potassium Channels</Keywords><Keywords>Protein<br /> Conformation</Keywords><Keywords>Protein<br /> Processing,Post-Translational</Keywords><Keywords>RNA<br /> Editing</Keywords><Keywords>RNA,Messenger</Keywords><Keywords>Xenopus</K eywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>233</Start_Page><End_Page>285</End_Page><Perio dical>Ann.N.Y.Acad.Sci.</Periodical><Volume><f name="Arial CYR">868</f></Volume><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">Ann.N.Y.Acad.Sci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID><br /> 1</ZZ_WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Coetzee et al., 1999) .</p> <p>З електрофізіологічних досліджень відомо, що більшість нейронів ссавців<br /> експресують набір різних типів потенціал-керованих калієвих каналів з<br /> відмінними часовими та потенціал-залежними характеристиками.<br /> Диференціальна їх експресія впливає на картину електричної активності<br /> нейронів, на форму потенціалів дії, на вивільнення нейромедіатора і<br /> синаптичну інтеграцію ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Dolly</Author><Year>1996</Year><RecNum>121</RecNum ><IDText>Molecular properties of voltage-gated K+ channels</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>121</Ref_ID><Titl e_Primary>Molecular properties of voltage-gated K+<br /> channels</Title_Primary><Authors_Primary>Dolly,J.O.</Authors_Primary><Au thors_Primary>Parcej,D.N.</Authors_Primary><Date_Primary>1996/6</Date_Pr imary><Keywords>Amino Acid<br /> Sequence</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Blotting,Wester<br /> n</Keywords><Keywords>Brain</Keywords><Keywords>Brain<br /> Chemistry</Keywords><Keywords>chemistry</Keywords><Keywords>Genes</Keywo rds><Keywords>Models,Molecular</Keywords><Keywords>Molecular Sequence<br /> Data</Keywords><Keywords>Molecular<br /> Weight</Keywords><Keywords>Neurotoxins</Keywords><Keywords>Peptides</Key words><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>physiology</Keywords><K eywords>Potassium Channels</Keywords><Keywords>Protein<br /> Conformation</Keywords><Keywords>Proteins</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Structure-Activity<br /> Relationship</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>231</Start_Page><End_Page>253</End_Page><Perio dical>J.Bioenerg.Biomembr.</Periodical><Volume>28</Volume><Issue>3</Issu e><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">J.Bioenerg.Biomembr.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_Workform ID>1</ZZ_WorkformID></MDL></Cite><Cite><Author>Rudy</Author><Year>1988</ Year><RecNum>619</RecNum><IDText>Diversity and ubiquity of K<br /> channels</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>619</Ref_ID><Titl e_Primary>Diversity and ubiquity of K<br /> channels</Title_Primary><Authors_Primary>Rudy,B.</Authors_Primary><Date_ Primary>1988/6</Date_Primary><Keywords>Action<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Biophysics</K eywords><Keywords>Calcium</Keywords><Keywords>classification</Keywords>< Keywords>Ion Channels</Keywords><Keywords>Membrane<br /> Potentials</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Neurons</K eywords><Keywords>pharmacokinetics</Keywords><Keywords>physiology</Keywo rds><Keywords>Potassium</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,U.S.Gov't,P.H.S.</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>729</Start_Page><End_Page>749</End_Page><Perio dical>Neuroscience.</Periodical><Volume>25</Volume><Issue>3</Issue><ZZ_J ournalStdAbbrev><f name="System">Neuroscience.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</Z Z_WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Dolly and Parcej, 1996; Rudy, 1988)<br /> . Величезна кількість їх підтипів і неоднакове представництво в різних<br /> збудливих клітинах обумовлюють великий сучасний інтерес в визначенні їх<br /> функціональної ролі. Оскільки специфічний набір калієвих каналів<br /> визначає особливості фізіологічної діяльності нейрону, то очевидно, що<br /> питання їх розподілу в нервовій системі є одним з найбільш актуальних<br /> питань нейрофізіології.</p> <p>Гіпокамп – це, з одного боку, одна з ключових ланок в механізмі<br /> формування емоцій та короткочасної пам’яті і забезпечення ритмічної<br /> активності кори, а з іншого – зручний модельний об’єкт для вивчення<br /> нейрональних взаємовідносин і роботи живих нейронних мереж. З’ясування<br /> специфіки розподілу калієвих каналів на його збуджуючих та гальмівних<br /> нейронах може пролити світло як на принципи організації і роботи<br /> нервових структур взагалі, так і на особливості будови і функціонування<br /> гіпокампа зокрема, що, в свою чергу, дозволить з’ясувати причини, що<br /> лежать в основі порушень його діяльності. </p> <p>За сучасними уявленнями гальмівні ГАМК-ергічні інтернейрони є ключовою<br /> ланкою в формуванні специфічних для гіпокампа ритмів і виконують функцію<br /> синхронізації роботи величезної мережі пірамідних нейронів. Але, на<br /> відміну від пірамідних клітин, картина калієвих струмів і набір<br /> потенціал-керованих калієвих каналів, властивих саме гальмівним<br /> інтернейронам гіпокампа, на сьогодні виглядають досить туманними. Як<br /> приклад можна навести відомості щодо каналів Kv7- (KCNQ-) родини,<br /> генетичні порушення в функціонуванні яких є однією з причин епілепсії у<br /> людини ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Okada</Author><Year>2002</Year><RecNum>42</RecNum><br /> <IDText>Impaired M-current and neuronal excitability</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>42</Ref_ID><Title _Primary>Impaired M-current and neuronal<br /> excitability</Title_Primary><Authors_Primary>Okada,M.</Authors_Primary>< Authors_Primary>Wada,K.</Authors_Primary><Authors_Primary>Kamata,A.</Aut hors_Primary><Authors_Primary>Murakami,T.</Authors_Primary><Authors_Prim ary>Zhu,G.</Authors_Primary><Authors_Primary>Kaneko,S.</Authors_Primary><br /> <Date_Primary>2002</Date_Primary><Keywords>Age<br /> Factors</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Bicuculline</Key words><Keywords>Central Nervous System</Keywords><Keywords>Comparative<br /> Study</Keywords><Keywords>Data<br /> Interpretation,Statistical</Keywords><Keywords>drug<br /> effects</Keywords><Keywords>Electroencephalography</Keywords><Keywords>E<br /> pilepsy</Keywords><Keywords>Epilepsy,Benign<br /> Neonatal</Keywords><Keywords>etiology</Keywords><Keywords>Excitatory<br /> Amino Acid Antagonists</Keywords><Keywords>Excitatory Postsynaptic<br /> Potentials</Keywords><Keywords>GABA<br /> Antagonists</Keywords><Keywords>gamma-Aminobutyric<br /> Acid</Keywords><Keywords>genetics</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywo rds><Keywords>Humans</Keywords><Keywords>Indoles</Keywords><Keywords>Inf<br /> ant,Newborn</Keywords><Keywords>Male</Keywords><Keywords>metabolism</Key words><Keywords>methods</Keywords><Keywords>Mice</Keywords><Keywords>Mic<br /> e,Knockout</Keywords><Keywords>Microdialysis</Keywords><Keywords>Mutatio<br /> n</Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords ><Keywords>physiology</Keywords><Keywords>physiopathology</Keywords><Key words>Potassium Channel Blockers</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Pyridines</Keywords><Keywords>Quinoxalines< /Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Rats,Wistar</Keywords><Keyw ords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Seizures</Keywords><Keywo rds>Synaptic Transmission</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>36</Start_Page><End_Page>38</End_Page><Periodi cal>Epilepsia.</Periodical><Volume>43 Suppl<br /> 9:36-8.</Volume><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">Epilepsia.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_W orkformID></MDL></Cite><Cite><Author>Jentsch</Author><Year>2000</Year><R ecNum>24</RecNum><IDText>Neuronal KCNQ potassium channels: physiology<br /> and role in disease</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>24</Ref_ID><Title _Primary>Neuronal KCNQ potassium channels: physiology and role in<br /> disease</Title_Primary><Authors_Primary>Jentsch,T.J.</Authors_Primary><D ate_Primary>2000/10</Date_Primary><Keywords>Animals</Keywords><Keywords><br /> Brain<br /> Stem</Keywords><Keywords>Deafness</Keywords><Keywords>Epilepsy</Keywords ><Keywords>Epilepsy,Benign<br /> Neonatal</Keywords><Keywords>genetics</Keywords><Keywords>Hair<br /> Cells</Keywords><Keywords>Hearing</Keywords><Keywords>Humans</Keywords>< Keywords>Long QT<br /> Syndrome</Keywords><Keywords>Mutation</Keywords><Keywords>physiology</Ke ywords><Keywords>Potassium</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels,Voltage-Gated</Keywords><Keywords>Protein<br /> Isoforms</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>21</Start_Page><End_Page>30</End_Page><Periodi cal>Nat.Rev.Neurosci.</Periodical><Volume>1</Volume><Issue>1</Issue><ZZ_ JournalStdAbbrev><f name="System">Nat.Rev.Neurosci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID><br /> 1</ZZ_WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Jentsch, 2000; Okada et al.,<br /> 2002) . Оскільки гіпокамп є однією з структур, що визначають ритмічну<br /> активність верхніх ділянок головного мозку, а його гіперактивність<br /> тісно пов’язана з порушеннями гальмівної ГАМК-ергічної передачі, то<br /> дослідження наявності Kv7-каналів в його інтернейронах виглядає особливо<br /> актуальним. Але експресія і функціонування цих каналів досить детально<br /> вивчена лише в пірамідних клітинах гіпокампа ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Shah</Author><Year>2002</Year><RecNum>10</RecNum>< IDText>Molecular correlates of the M-current in cultured rat hippocampal<br /> neurons</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>10</Ref_ID><Title _Primary>Molecular correlates of the M-current in cultured rat<br /> hippocampal<br /> neurons</Title_Primary><Authors_Primary>Shah,M.M.</Authors_Primary><Auth ors_Primary>Mistry,M.</Authors_Primary><Authors_Primary>Marsh,S.J.</Auth ors_Primary><Authors_Primary>Brown,D.A.</Authors_Primary><Authors_Primar y>Delmas,P.</Authors_Primary><Date_Primary>2002/10/1</Date_Primary><Keyw ords>Animals</Keywords><Keywords>Cells,Cultured</Keywords><Keywords>Elec<br /> tric Conductivity</Keywords><Keywords>Fluorescent Antibody<br /> Technique</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>Indoles</K eywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Ke ywords>physiology</Keywords><Keywords>Polymerase Chain<br /> Reaction</Keywords><Keywords>Potassium Channel<br /> Blockers</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels,Voltage-Gated</Keywords><Keywords>Pyridines</Keywords><Keywords >Rats</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Tetraethylammonium</Keywo rds><Keywords>Tissue Distribution</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>29</Start_Page><End_Page>37</End_Page><Periodi cal>J.Physiol</Periodical><Volume>544</Volume><Issue>Pt<br /> 1</Issue><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">J.Physiol</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_Wo rkformID></MDL></Cite><Cite><Author>Cooper</Author><Year>2001</Year><Rec Num>17</RecNum><IDText>M channel KCNQ2 subunits are localized to key<br /> sites for control of neuronal network oscillations and synchronization<br /> in mouse brain</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>17</Ref_ID><Title _Primary>M channel KCNQ2 subunits are localized to key sites for control<br /> of neuronal network oscillations and synchronization in mouse<br /> brain</Title_Primary><Authors_Primary>Cooper,E.C.</Authors_Primary><Auth ors_Primary>Harrington,E.</Authors_Primary><Authors_Primary>Jan,Y.N.</Au thors_Primary><Authors_Primary>Jan,L.Y.</Authors_Primary><Date_Primary>2<br /> 001/12/15</Date_Primary><Keywords>Acetylcholine</Keywords><Keywords>Anim<br /> als</Keywords><Keywords>Antibodies</Keywords><Keywords>Antibody<br /> Specificity</Keywords><Keywords>Biological<br /> Clocks</Keywords><Keywords>Brain</Keywords><Keywords>Cells,Cultured</Key words><Keywords>Conserved<br /> Sequence</Keywords><Keywords>cytology</Keywords><Keywords>Epilepsy</Keyw ords><Keywords>Epilepsy,Benign<br /> Neonatal</Keywords><Keywords>genetics</Keywords><Keywords>Hippocampus</K eywords><Keywords>Humans</Keywords><Keywords>Immunohistochemistry</Keywo rds><Keywords>Kidney</Keywords><Keywords>Male</Keywords><Keywords>Membra<br /> ne<br /> Potentials</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Mice</Keyw ords><Keywords>Mice,Inbred<br /> C57BL</Keywords><Keywords>Mutation</Keywords><Keywords>Nerve<br /> Net</Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>Organ<br /> Specificity</Keywords><Keywords>Periodicity</Keywords><Keywords>pharmaco<br /> logy</Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Keywords>Potassium</Keywo rds><Keywords>Potassium Channel Blockers</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels,Voltage-Gated</Keywords><Keywords>Protein<br /> Subunits</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,U.S.Gov't,P.H.S.</Keywords><Keywords>Transfection</Keywords ><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>9529</Start_Page><End_Page>9540</End_Page><Per iodical>J.Neurosci.</Periodical><Volume>21</Volume><Issue>24</Issue><ZZ_ JournalStdAbbrev><f name="System">J.Neurosci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_ WorkformID></MDL></Cite><Cite><Author>Yus-Najera</Author><Year>2003</Yea r><RecNum>23</RecNum><IDText>Localization of KCNQ5 in the normal and<br /> epileptic human temporal neocortex and hippocampal<br /> formation</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>23</Ref_ID><Title _Primary>Localization of KCNQ5 in the normal and epileptic human<br /> temporal neocortex and hippocampal<br /> formation</Title_Primary><Authors_Primary>Yus-Najera,E.</Authors_Primary ><Authors_Primary>Munoz,A.</Authors_Primary><Authors_Primary>Salvador,N.<br /> </Authors_Primary><Authors_Primary>Jensen,B.S.</Authors_Primary><Authors _Primary>Rasmussen,H.B.</Authors_Primary><Authors_Primary>Defelipe,J.</A uthors_Primary><Authors_Primary>Villarroel,A.</Authors_Primary><Date_Pri mary>2003</Date_Primary><Keywords>Adolescent</Keywords><Keywords>Adult</ Keywords><Keywords>Aged</Keywords><Keywords>Blotting,Western</Keywords>< Keywords>Cell<br /> Line</Keywords><Keywords>chemistry</Keywords><Keywords>Comparative<br /> Study</Keywords><Keywords>cytology</Keywords><Keywords>Epilepsy</Keyword s><Keywords>Female</Keywords><Keywords>Fetus</Keywords><Keywords>Fluores<br /> cent Antibody<br /> Technique</Keywords><Keywords>genetics</Keywords><Keywords>Hippocampus</ Keywords><Keywords>Humans</Keywords><Keywords>Immunohistochemistry</Keyw ords><Keywords>immunology</Keywords><Keywords>Kidney</Keywords><Keywords >Male</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>methods</Keywor ds><Keywords>Middle<br /> Aged</Keywords><Keywords>Mutation</Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><br /> <Keywords>pathology</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels,Voltage-Gated</Keywords><Keywords>Precipitin<br /> Tests</Keywords><Keywords>Recombinant Fusion<br /> Proteins</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Temporal<br /> Lobe</Keywords><Keywords>Transfection</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>353</Start_Page><End_Page>364</End_Page><Perio dical>Neuroscience</Periodical><Volume>120</Volume><Issue>2</Issue><ZZ_J ournalStdAbbrev><f name="System">Neuroscience</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ _WorkformID></MDL></Cite><Cite><Author>Yue</Author><Year>2006</Year><Rec Num>76</RecNum><IDText>Axo-Somatic and Apical Dendritic Kv7/M Channels<br /> Differentially Regulate the Intrinsic Excitability of Adult Rat CA1<br /> Pyramidal Cells</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>76</Ref_ID><Title _Primary>Axo-Somatic and Apical Dendritic Kv7/M Channels Differentially<br /> Regulate the Intrinsic Excitability of Adult Rat CA1 Pyramidal<br /> Cells</Title_Primary><Authors_Primary>Yue,C.</Authors_Primary><Authors_P rimary>Yaari,Y.</Authors_Primary><Date_Primary>2006/6</Date_Primary><Key words>Adult</Keywords><Keywords>Axons</Keywords><Keywords>Dendrites</Key words><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Keywor ds>Pyramidal Cells</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>3480</Start_Page><End_Page>3495</End_Page><Per iodical>J.Neurophysiol.</Periodical><Volume>95</Volume><Issue>6</Issue>< ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">J.Neurophysiol.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1< /ZZ_WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Cooper et al., 2001; Shah et al.,<br /> 2002; Yue and Yaari, 2006; Yus-Najera et al., 2003) , і практично нема<br /> робіт, присвячених дослідженню цього питання в ГАМК-ергічних нейронах.<br /> Цей факт є одним з свідоцтв того, що, незважаючи на наявність окремих<br /> даних, чіткої системи знань про притаманні гальмівним інтернейронам<br /> гіпокампа калієві струми і відповідні набори потенціал-керованих<br /> калієвих каналів на сьогодні не існує. Наша робота вносить деяку ясність<br /> у це питання.</p> <p>Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано<br /> в рамках наукових проектів Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН<br /> України “Дослідження молекулярних механізмів – проявів функціонування<br /> геному, що зумовлюють специфічність діяльності фізіологічних систем<br /> організму в нормі та патології” (Державний реєстраційний номер<br /> 0102U002472) і “Дослідження збуджуючої та гальмівної синаптичної<br /> передачі центральних та периферичних нейронів в залежності від<br /> функціональних властивостей їх пре- та постсинаптичних мембран” (Держ.<br /> реєстр. № 0105U003232) та наукового проекту Міжнародного центру<br /> молекулярної фізіології НАН України “Роль потенціал-керованих калієвих<br /> каналів у викиді ГАМК в центральних нейронах” (Держ. реєстр.<br /> № 0103U003288). </p> <p>Мета дослідження. Метою роботи було з’ясувати специфічний набір калієвих<br /> каналів, що активуються при деполяризації клітинної мембрани,<br /> притаманний ГАМК-ергічним нейронам культури клітин гіпокампа, встановити<br /> участь цих каналів в забезпеченні електричної діяльності досліджуваних<br /> нейронів і в регуляції гальмівної синаптичної передачі.</p> <p>Завдання дослідження. </p> <p>На гальмівних інтернейронах гіпокампа в умовах культури визначити<br /> картину калієвих струмів, що активуються при деполяризації клітинної<br /> мембрани.</p> <p>Проаналізувати кінетичні і фармакологічні характеристики цих струмів і<br /> за даними параметрами визначити типи калієвих каналів, що обумовлюють їх<br /> формування.</p> <p>З’ясувати ступінь участі різних потенціал-керованих калієвих каналів у<br /> відповіді інтернейронів на деполяризацію.</p> <p>Порівняти дані електрофізіологічних експериментів з результатами<br /> імунологічних і молекулярно-біологічних дослідів. </p> <p>Визначити участь типових для інтернейронів калієвих каналів в регуляції<br /> їх електричної активності і вивільнення ГАМК синаптичними терміналями. </p> <p>Наукова новизна одержаних результатів. В дисертаційній роботі описані<br /> калієві струми гальмівних інтернейронів культури клітин гіпокампа, що<br /> активуються при деполяризації нейрональної мембрани. Вперше показано, що<br /> основним компонентом інтегрального калієвого струму соми інтернейронів є<br /> струм, що не має інактивації. Показана експресія в ГАМК-ергічних<br /> інтернейронах калієвих каналів Kv7-родини, а саме тих, які сформовані<br /> Kv7.2-, Kv7.3- і Kv7.5-підтипами (-субодиниць. Виявлена різниця у<br /> експресії цих субодиниць між інтернейронами і пірамідними клітинами<br /> гіпокампа в умовах культури. Показано, що калієвий струм, який не має<br /> інактивації, на гальмівних інтернейронах гіпокампа обумовлений роботою<br /> каналів саме Kv7-родини. Показана наявність каналів Kv7-родини на<br /> аксонах культивованих ГАМК-ергічних інтернейронів і здатність цих<br /> каналів модулювати ГАМК-ергічну синаптичну передачу. Показано, що<br /> калієві канали Kv2-, Kv3- та Kv4-родин мають лише незначний внесок у<br /> інтегральний калієвий струм соми інтернейронів гіпокампа.</p> <p>Отримані експериментальні дані суттєво доповнюють сучасні уявлення<br /> стосовно механізмів роботи ГАМК-ергічних інтернейронів в ЦНС, а також<br /> знання щодо функціонування різних підтипів калієвих каналів в нейронах<br /> різних ділянок головного мозку ссавців.</p> <p>Теоретичне та практичне значення отриманих результатів. Результати<br /> дисертаційної роботи представляють передусім фундаментальний інтерес,<br /> оскільки отримано нові дані стосовно розподілу калієвих каналів в ЦНС та<br /> механізмів фізіологічної діяльності гальмівних інтернейронів гіпокампа.<br /> Виявлений набір калієвих каналів, властивий інтернейронам гіпокампа, а<br /> також встановлені фармакологічні властивості цих каналів можуть мати<br /> суттєве значення для специфічної регуляції мозкової діяльності, зокрема<br /> для ефективного лікування епілепсії. Робота є різнобічним науковим<br /> дослідженням, в якому поєднано класичні та новітні електрофізіологічні,<br /> імунологічні та молекулярно-біологічні підходи, що дозволило виявити і<br /> детально охарактеризувати структури, які забезпечують селективну калієву<br /> проникність плазматичної мембрани гальмівних інтернейронів.</p> <p>Особистий внесок автора в отримання наукових результатів. Робота з<br /> налагодження установки для електрофізіологічних досліджень та системи<br /> локальної аплікації, електрофізіологічні та імуноцитохімічні досліди,<br /> обробка експериментальних даних, аналіз та узагальнення результатів<br /> досліджень була виконана особисто автором. Досліди із застосуванням<br /> полімеразної ланцюгової реакції з одиничних інтернейронів гіпокампа<br /> проводились при співучасті пров.н.с. Інституту фізіології ім. О. О.<br /> Богомольця НАНУ д.м.н. Досенко В.Є. Досліди із застосуванням парної<br /> реєстрації і стимуляції аксонів проводились при співучасті м.н.с.<br /> Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАНУ к.б.н. Кравченко М.О.<br /> Приготування первинної культури нейронів гіпокампа низької щільності<br /> здійснювалось н.с. Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАНУ к.б.н.<br /> Москалюк А.О. В розробці загальної концепції роботи, її обговоренні та<br /> редагуванні брали участь співавтори публікацій.</p> <p>Апробація результатів дисертації. Загальні положення роботи доповідались<br /> на поточних наукових семінарах Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця<br /> НАН України (Київ, 2006 р.), та наступних наукових конференціях:<br /> Конференція для молодих вчених “Актуальні проблеми фармакології та<br /> токсикології” (22 грудня 2005 р., Київ, Україна); ІІІ Всеукраїнська<br /> наукова конференція “Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і<br /> патології” (4-6 жовтня 2006 р., Київ, Україна); ІV з’їзд Українського<br /> біофізичного товариства (19-21 грудня 2006 р., Донецьк, Україна).</p> <p>Публікації. Результати роботи опубліковано в 3 статтях у наукових<br /> фахових журналах та тезах 3 доповідей.</p> <p>Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, огляду<br /> літератури, методів досліджень, результатів досліджень, обговорення<br /> результатів, висновків та списку використаних джерел із 177 найменувань.<br /> Роботу викладено на 141 сторінці та ілюстровано 38 рисунками.</p> <p>ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ</p> <p>У Вступі обґрунтовано актуальність дослідження потенціал-керованих<br /> калієвих каналів в нервових структурах, зокрема в гіпокампі, ролі цих<br /> каналів в забезпеченні функціонування нейронів і в модуляції синаптичної<br /> передачі, сформульовано мету та задачі дослідження, наведено відомості<br /> про наукову новизну, практичне значення та апробацію отриманих<br /> результатів, публікацію матеріалів дисертації.</p> <p>В розділі Огляд літератури розглянуті відомі на сьогодні<br /> потенціал-керовані калієві канали, їх структура і функціонування,<br /> розподіл в різних органах і тканинах організму, а також будова і функції<br /> гіпокампа.</p> <p>Для досягнення поставленої мети у розділі Методика досліджень описано<br /> використані матеріали та методи досліджень, а саме:</p> <p>приготування первинної культури дисоційованих нейронів гіпокампа низької<br /> щільності;</p> <p>методика фіксації потенціалу в конфігурації “ціла клітина”;</p> <p>методика парної реєстрації потенціалів і постсинаптичний струмів;</p> <p>методика позаклітинної електричної стимуляції аксона нейрона;</p> <p>методика локальної позаклітинної перфузії для аплікації фармакологічних<br /> речовин;</p> <p>методика імуноцитохімічного аналізу;</p> <p>методика зворотної транскрипції і полімеразної ланцюгової реакції (ЗТ<br /> ПЛР);</p> <p>статистична обробка отриманих результатів.</p> <p>Приготування культури дисоційованих нейронів гіпокампа. Новонароджених<br /> щурів лінії Вістар декапітували, гіпокамп виділяли та ферментативно<br /> обробляли здійснювали 0,025%-м розчином трипсину (тип XII-S, «Sigma»,<br /> США) при кімнатній температурі (21 / 24(С) протягом 5-6 хвилин. Після<br /> механічної дисоціації клітини висівали на вкриті полі-L-орнітином та<br /> ламініном («Sigma», США) чашки Петрі з щільністю 30000 од/см2. Клітини<br /> культивувались у середовищі наступного складу: мінімальне середовище<br /> Ігла, 10% кінської сироватки, 6 мкг/мл інсуліну, 2,3 мг/мл<br /> бікарбонатного буферу NaHCO3, 25 од/мл натрієвої солі бензилпеніциліну<br /> та 25 мкг/мл стрептоміцину сульфату в інкубаторі («Jouan», Франція) з<br /> контрольованим вмістом двоокису вуглецю (5% СО2) і температурним режимом<br /> (37(С) та постійним пасивним зволоженням. На третій день культивування<br /> для пригнічення проліферації гліальних клітин в середовище додавали<br /> 5 мкмоль/л цитозин-?-D-арабіно-фуранозиду («Sigma», США). Повторна повна<br /> заміна розчину для культивування проводилась через 20 / 24 години.</p> <p>Електрофізіологічні експерименти проводились на нейронах, культивованих<br /> протягом 18 / 28 днів, при кімнатній температурі </p> <p>(20 / 23(С). На цей час клітини формували синаптичні контакти, також<br /> можна було чітко ідентифікувати морфологічні типи клітин. У розгляд<br /> брались бі- та мультиполярні клітини розміром 15-35 мкм. Нейрони<br /> трикутної форми та всі клітини з трьома відростками виключались з<br /> досліджень у зв’язку з можливою належністю їх до пірамідних нейронів.</p> <p>Електрофізіологічні методи. Для вимірювання трансмембранних струмів, які<br /> відводились від культивованих нейронів гіпокампа, було застосовано метод<br /> фіксації потенціалу на обмеженій ділянці клітинної мембрани<br /> («patch-clamp»), який було описано Неєром та Сакманом ADDIN<br /> REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Neher</Author><Year>1976</Year><RecNum>617</RecNum ><IDText>Single-channel currents recorded from membrane of denervated<br /> frog muscle fibres</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>617</Ref_ID><Titl e_Primary>Single-channel currents recorded from membrane of denervated<br /> frog muscle<br /> fibres</Title_Primary><Authors_Primary>Neher,E.</Authors_Primary><Author s_Primary>Sakmann,B.</Authors_Primary><Date_Primary>1976/4/29</Date_Prim ary><Keywords>Acetylcholine</Keywords><Keywords>analogs &<br /> derivatives</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Carbachol</K eywords><Keywords>Choline</Keywords><Keywords>Electric<br /> Conductivity</Keywords><Keywords>In Vitro</Keywords><Keywords>Membrane<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Muscle<br /> Denervation</Keywords><Keywords>Muscles</Keywords><Keywords>pharmacology<br /> </Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Keywords>Rana<br /> pipiens</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,U.S.Gov't,Non-P.H.S.</Keywords><Keywords>Time<br /> Factors</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>799</Start_Page><End_Page>802</End_Page><Perio dical>Nature</Periodical><Volume>260</Volume><Issue>5554</Issue><ZZ_Jour nalStdAbbrev><f name="System">Nature</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_Workf ormID></MDL></Cite><Cite><Author>Hamill</Author><Year>1981</Year><RecNum >228</RecNum><IDText>Improved patch-clamp techniques for high-resolution<br /> current recording from cells and cell-free membrane patches</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>228</Ref_ID><Titl e_Primary>Improved patch-clamp techniques for high-resolution current<br /> recording from cells and cell-free membrane<br /> patches</Title_Primary><Authors_Primary>Hamill,O.P.</Authors_Primary><Au thors_Primary>Marty,A.</Authors_Primary><Authors_Primary>Neher,E.</Autho rs_Primary><Authors_Primary>Sakmann,B.</Authors_Primary><Authors_Primary >Sigworth,F.J.</Authors_Primary><Date_Primary>1981/8</Date_Primary><Keyw ords>Acetylcholine</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Cattl<br /> e</Keywords><Keywords>cytology</Keywords><Keywords>Electrophysiology</Ke ywords><Keywords>embryology</Keywords><Keywords>Fetus</Keywords><Keyword s>instrumentation</Keywords><Keywords>Ion<br /> Channels</Keywords><Keywords>Membranes</Keywords><Keywords>Muscles</Keyw ords><Keywords>Patch-Clamp<br /> Techniques</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>physiolo<br /> gy</Keywords><Keywords>Rana<br /> temporaria</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Receptors,Cholin<br /> ergic</Keywords><Keywords>Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords >Time Factors</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>85</Start_Page><End_Page>100</End_Page><Period ical>Pflugers<br /> Arch.</Periodical><Volume>391</Volume><Issue>2</Issue><Web_URL>PM:627062<br /> 9</Web_URL><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">Pflugers<br /> Arch.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_WorkformID></MDL></C ite></Refman> (Hamill et al., 1981; Neher and Sakmann, 1976) . Для всіх<br /> досліджень обирались клітини, потенціал спокою яких був не позитивніший<br /> за -40 мВ. </p> <p>Режим фіксації потенціалу використовувався для реєстрації<br /> потенціал-керованих калієвих струмів і постсинаптичних струмів. В<br /> залежності від конкретної мети і від типів струмів, які необхідно було<br /> ізолювати, застосовували різні протоколи підтримання мембранного<br /> потенціалу і активації іонних каналів. Величина підтриманого потенціалу<br /> коливалась в межах -110 / +60 мВ. </p> <p>Режим фіксації струму використовувався для дослідження специфіки<br /> викликаної електричної активності інтернейронів. Досліджуваний нейрон в<br /> цьому режимі гіперполяризувався приблизно до –70 мВ. При фіксації струму<br /> визначався потенціал спокою досліджуваних клітин і належність їх до<br /> певних підтипів нейронів за здатністю генерувати потенціали дії. Серія<br /> потенціалів дії викликалась деполяризуючим імпульсом струму тривалістю<br /> 500 мс. Амплітуда імпульсів поступово збільшувалась до досягнення такої,<br /> при якій кількість потенціалів дії в викликаній серії була максимальною.</p> <p>Для одночасної реєстрації ПД на пресинаптичній клітині і викликаних<br /> постсинаптичних струмів на постсинаптичній використовувались методики<br /> фіксації струму і потенціалу в режимі “ціла клітина” відповідно. Для<br /> стимуляції пресинаптичної клітини і виклику в неї серії ПД<br /> використовувався протокол стимуляції деполяризуючими імпульсами струму.<br /> В постсинаптичній клітині при постійно підтримуваному потенціалі на<br /> рівні -75 мВ реєструвались відповідні потенціалам дії постсинаптичні<br /> струми.</p> <p>Локальна електрична стимуляція проводилась за допомогою стимулятора з<br /> ізольованим виходом ISO-Flex („AMPI”, Ізраїль). Стимуляційна<br /> мікропіпетка з діаметром отвору близько 2 мкм виготовлялась за<br /> технологією аналогічно піпеткам для реєстрації струмів. Викликані<br /> постсинаптичні струми реєстрували при подразненні аксона серією<br /> прямокутних імпульсів напруги негативної полярності тривалістю 1 мс<br /> кожний. Частота стимуляції в серії становила 40 Гц, тривалість кожної<br /> серії 500 мс, інтервал між серіями команд складав 5 с. Амплітуда напруги<br /> на вході стимуляційної піпетки змінювалась в межах від 20 до 60 В.</p> <p>Аплікація фармакологічних речовин здійснювалась за методикою швидкої<br /> локальної перфузії ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Veselovsky</Author><Year>1996</Year><RecNum>57</Re cNum><IDText>Fast local superfusion technique</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>57</Ref_ID><Title _Primary>Fast local superfusion<br /> technique</Title_Primary><Authors_Primary>Veselovsky,N.S.</Authors_Prima ry><Authors_Primary>Engert,F.</Authors_Primary><Authors_Primary>Lux,H.D.<br /> </Authors_Primary><Date_Primary>1996/6</Date_Primary><Keywords>Electroph<br /> ysiology</Keywords><Keywords>Equipment<br /> Design</Keywords><Keywords>instrumentation</Keywords><Keywords>methods</ Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>Perfusion</Keywords><Keyw ords>physiology</Keywords><Keywords>Time Factors</Keywords><Reprint>Not<br /> in<br /> File</Reprint><Start_Page>351</Start_Page><End_Page>354</End_Page><Perio dical>Pflugers<br /> Arch.</Periodical><Volume>432</Volume><Issue>2</Issue>??????????????????<br /> ??????????????????????????????????????????????????????????????</p> <p>В експериментах використовувався зовнішньоклітинний розчин наступного<br /> складу (ммоль/л): NaCl 140, KCl 3, CaCl2 2, MgCl2 2, Hepes 20, глюкоза<br /> 30. Внутрішньоклітинний розчин містив (ммоль/л): К-глюконат 100, KCl 50,<br /> EGTA 10, MgCl2 5, HEPES 20. У зовнішньоклітинний розчин додавали<br /> блокатори іонотропних глутаматних рецепторів NMDA- та не-NMDA-типів:<br /> відповідно DL-2-аміно-5-фосфоновалеріанову кислоту (DL-AP5) и<br /> 6,7-динітрохіноксалін-2,3-діон (DNQX) у концентрації 20 мкмоль/л кожен.<br /> При реєстрації потенціал-керованих калієвих струмів у перфузуючий розчин<br /> включався 1 мкмоль/л тетродотоксину (TTX) для блокування натрієвих<br /> каналів і 0,1 ммоль/л хлориду кадмію для блокування кальцієвих каналів.<br /> Всі перераховані реактиви були виробництва „Sigma”, США. m<br /> е_______________________________________________________________________<br /> _____________________________________________________Заповнені розчином,<br /> піпетки мали опір 4-6 МОм. Експериментальна установка була зібрана на<br /> базі інвертованого мікроскопа Axiovert 200 („Carl Zeiss”, Німеччина),<br /> який при використанні фазовоконтрастного об’єктиву забезпечував<br /> 400-кратне оптичне збільшення. В експериментах використовувався<br /> підсилювач електричних сигналів Axopatch-200В („Axon Instruments”, США).<br /> Сигнали відцифровувались та записувались за допомогою АЦП LabMaster TL-1<br /> та програмного пакету pClamp 6.0 („Axon Instruments”, США) з частотою<br /> дискретизації 10 кГц. Електричні сигнали, які відводились від нервових<br /> клітин, піддавались фільтрації за допомогою високочастотного фільтру<br /> Бесселя з частотою зрізу 5 кГц.</p> <p>Імуноцитохімічне забарвлення проводилось за стандартною методикою<br /> ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Shah</Author><Year>2002</Year><RecNum>10</RecNum>< IDText>Molecular correlates of the M-current in cultured rat hippocampal<br /> neurons</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>10</Ref_ID><Title _Primary>Molecular correlates of the M-current in cultured rat<br /> hippocampal<br /> neurons</Title_Primary><Authors_Primary>Shah,M.M.</Authors_Primary><Auth ors_Primary>Mistry,M.</Authors_Primary><Authors_Primary>Marsh,S.J.</Auth ors_Primary><Authors_Primary>Brown,D.A.</Authors_Primary><Authors_Primar y>Delmas,P.</Authors_Primary><Date_Primary>2002/10/1</Date_Primary><Keyw ords>Animals</Keywords><Keywords>Cells,Cultured</Keywords><Keywords>Elec<br /> tric Conductivity</Keywords><Keywords>Fluorescent Antibody<br /> Technique</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>Indoles</K eywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Ke ywords>physiology</Keywords><Keywords>Polymerase Chain<br /> Reaction</Keywords><Keywords>Potassium Channel<br /> Blockers</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels,Voltage-Gated</Keywords><Keywords>Pyridines</Keywords><Keywords >Rats</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Tetraethylammonium</Keywo rds><Keywords>Tissue Distribution</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>29</Start_Page><End_Page>37</End_Page><Periodi cal>J.Physiol</Periodical><Volume>544</Volume><Issue>Pt<br /> 1</Issue><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">J.Physiol</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_Wo rkformID></MDL></Cite></Refman> (Shah et al., 2002) з використанням<br /> антитіл (“Santa Cruz Biotechnology”, США), специфічних до<br /> глутаматдекарбоксилази чи до досліджуваних підтипів калієвих каналів,<br /> після того, як з нейронами був проведений ряд необхідних<br /> електофізіологічних тестів. Ідентифікація забарвлених клітин на<br /> зафіксованому препараті проводилось шляхом морфологічного порівняння<br /> нейронів після забарвлення з їх фотографіями при електрофізіологічних<br /> дослідах.</p> <p>Зворотна транскрипція і полімеразна ланцюгова реакція були використані<br /> для виявлення експресії каналів родини Kv7 в цілому гіпокампі, в<br /> культурі нейронів гіпокампа і в одиничних культивованих гальмівних<br /> інтернейронах культури гіпокампа за методом, детально описаним раніше<br /> ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Shah</Author><Year>2002</Year><RecNum>10</RecNum>< IDText>Molecular correlates of the M-current in cultured rat hippocampal<br /> neurons</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>10</Ref_ID><Title _Primary>Molecular correlates of the M-current in cultured rat<br /> hippocampal<br /> neurons</Title_Primary><Authors_Primary>Shah,M.M.</Authors_Primary><Auth ors_Primary>Mistry,M.</Authors_Primary><Authors_Primary>Marsh,S.J.</Auth ors_Primary><Authors_Primary>Brown,D.A.</Authors_Primary><Authors_Primar y>Delmas,P.</Authors_Primary><Date_Primary>2002/10/1</Date_Primary><Keyw ords>Animals</Keywords><Keywords>Cells,Cultured</Keywords><Keywords>Elec<br /> tric Conductivity</Keywords><Keywords>Fluorescent Antibody<br /> Technique</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>Indoles</K eywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Ke ywords>physiology</Keywords><Keywords>Polymerase Chain<br /> Reaction</Keywords><Keywords>Potassium Channel<br /> Blockers</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels,Voltage-Gated</Keywords><Keywords>Pyridines</Keywords><Keywords >Rats</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Tetraethylammonium</Keywo rds><Keywords>Tissue Distribution</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>29</Start_Page><End_Page>37</End_Page><Periodi cal>J.Physiol</Periodical><Volume>544</Volume><Issue>Pt<br /> 1</Issue><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">J.Physiol</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_Wo rkformID></MDL></Cite></Refman> (Shah et al., 2002) . Були використані<br /> „інтрон-стягуючі” праймери, синтезовані таким чином, щоб вони<br /> перекривали ділянки інтронів в нуклеотидній послідовності генів,<br /> кодуючих Kv7.2 — Kv7.5 субодиниці рецепторів:</p> <p>KCNQ2 (2900s): АГТГЦГГАТЦАГАГТЦТЦ;</p> <p>KCNQ2 (3126a): ГТЦЦТГАТГЦТГАЦТТТГАГГЦ;</p> <p>KCNQ3 (746s): ЦАГЦАААГААЦТЦАТЦАЦЦГ;</p> <p>KCNQ3 (906a): АТГГТГГЦЦАГТГТГАТЦАГ;</p> <p>KCNQ4 (40s): ЦЦЦТЦЦААГЦАГЦАТЦТГ;</p> <p>KCNQ4 (420a): ТТГАТТЦГТЦЦЦАГЦАТГТЦТА;</p> <p>KCNQ5 (995s): ГГААЦЦЦАГЦТГЦЦААЦЦТЦАТ;</p> <p>KCNQ5 (1101a): ЦТТТЦТТГГТАГГГЦТГЦАГ.</p> <p>Аналіз даних. Параметри калієвих і постсинаптичних струмів (амплітуда,<br /> постійна часу інактивації) і потенціалів дії (частота, поріг виникнення,<br /> тривалість) визначались за допомогою програмного пакету Clampfit 9.0<br /> („Axon Instruments”, США). Подальша обробка і представлення результатів,<br /> включаючи статистичний аналіз, проводилась за допомогою електронних<br /> таблиць Microsoft Excel („Microsoft”, США). Величини представлені в<br /> тексті як “середнє значення” ± “середньоквадратична похибка середнього<br /> (S.E.M.)”, після чого у дужках наведено розмір вибірки, за якою<br /> проводилось усереднення. Для визначення статистичної достовірності<br /> різниці між середніми значеннями двох груп даних було використано t-тест<br /> Ст’юдента. Рівень значущості критерію на малюнках позначено наступним<br /> чином: * P <0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001. Продукти ПЛР-ампліфікації аналізувались візуально після проведення електрофорезу в агарозному гелі. Результати імуноцитохімічного забарвлення аналізувались візуально за допомогою мікроскопа Axiovert 200. У розділі Результати викладено результати досліджень експресії різних підтипів калієвих каналів в ГАМК-ергічних інтернейронах культури гіпокампа, їх участі в формуванні калієвого струму, що виникає в клітинах у відповідь на деполяризацію, можливості впливу винайдених каналів на гальмівну синаптичну передачу. Калієві струми, що виникали у відповідь на деполяризацію клітинної мембрани, були досліджені на 88 гальмівних інтернейронах культури гіпокампа. Кожний окремий дослід був пов’язаний з необхідністю достовірно ідентифікувати гальмівні інтернейрони в умовах культури. Для цього використовувалось імуноцитохімічне забарвлення на вміст глутаматдекарбоксилази, при якому в розгляд брались тільки позитивно забарвлені нейрони, чи електрофізіологічні властивості, як то здатність нейрона генерувати ПД з великою частотою або наявність гальмівного постсинаптичного струму від “аутапсу”. У 43 з досліджених нейронів було встановлено тип їх електричнної активності, з яких 21 клітина генерувала ПД з високою частотою, 22 відповідали на деполяризуючий поштовх струму серією ПД з невисокою частотою. Нейрони першої групи були здатні генерувати 20 / 35 ПД протягом 500 мс стимуляції з напівшириною поодинокого ПД 0,7 / 1,2 мс. Клітини другої групи генерували протягом стимуляції 8 / 18 ПД з напівшириною поодинокого ПД 1,35 / 1,8 мс ( REF _Ref142328385 \h \* MERGEFORMAT Рис. 8 , А). Інтегральний потенціал-керований калієвий струм гальмівних інтернейронів культури гіпокампа. На всіх досліджуваних нейронах стандартний протокол стимуляції інтегрального калієвого струму викликав появу вихідного струму з максимальною амплітудою від 1 до 7 нА при потенціалі +60 мВ ( REF _Ref158011738 \h \* MERGEFORMAT Рис. 1 , А). Його щільність при деполяризації мембрани від -110 до +60 мВ для всіх досліджених інтернейронів складала 23,2 ( 2,7 пА/пФ (n=32). При цьому середня щільність для інтернейронів, що генерували ПД з невисокою і високою частотою складала 22,3(4,1 пА/пФ (n=12) і 23,6(3,2 пА/пФ (n=20) відповідно. На всіх досліджених клітинах на протязі 180 мс інтервалу стимуляції інактивація струму практично не спостерігалась ( REF _Ref158011738 \h \* MERGEFORMAT Рис. 1 , А). Для того, щоб відокремити складову струму, що не інактивується і струму, що інактивується повільно, на 8 нейронах були проведені експерименти за допомогою стимуляційного протоколу, в якому тривалість деполяризуючого стимулу була подовжена до 6,5 с ( REF _Ref158011738 \h \* MERGEFORMAT Рис. 1 , Б). Спад струмів добре апроксимувався однією експонентою з постійною часу 3,0 ( 0,2 с (n=8). Компонент струму, що не мав інактивації, складав 83,1 ( 1,7% (n=8) від максимальної амплітуди сумарного струму. А Б Рис. SEQ Рис. \* ARABIC 1 . Оригінальний запис інтегрального калієвого струму, викликаного ступінчатою деполяризацією, при використанні стандартного протоколу стимуляції (А) і протоколу з тривалими деполяризуючими зсувами потенціалу (Б) у інтернейронів культури клітин гіпокампа. Зверху наданий протокол стимуляції. Екстраполюючи вольт-амперну криву сумарного струму до перетину з віссю абсцис ( REF _Ref142102538 \h \* MERGEFORMAT Рис. 2 ), ми встановили його потенціал активації, який приблизно дорівнює –50 мВ. Рис. SEQ Рис. \* ARABIC 2 Усереднені вольт-амперні характеристики сумарного калієвого струму інтернейронів гіпокампа, викликаного деполяризацією, в контролі ( ( ), в присутності 100 нмоль/л ( ? ) (А, n=12) та 1мкмоль/л ( ? ) (Б, n=4) (-дендротоксину та після відмивання ( ? ). Амплітуди струмів нормовані за максимальним контрольним рівнем. Калієві канали Kv1 родини в гальмівних інтернейронах гіпокампа Для перевірки внеску Kv1-каналів в сумарний калієвий струм інтернейронів був проведений ряд експериментів з використанням (-дендротоксину ((DTX), що є специфічним блокатором Kv1 каналів з концентрацією половинного пригнічення для більшості з них 10 / 30 нМ. На 12 гальмівних інтернейронах культури клітин гіпокампа була перевірена дія (DTX у концентрації 100 нмоль/л на сумарний калієвий струм. Як видно з вольт-амперних характеристик ( REF _Ref142102538 \h \* MERGEFORMAT Рис. 2 ), аплікація блокатора не призводила до вірогідної зміни амплітуд вихідних струмів. Десятикратне підвищення концентрації (DTX не призводило до жодних змін ефекту його дії. В Рис. SEQ Рис. \* ARABIC 3 Оригінальні записи швидкого калієвого струму А-типу в контролі (А) і в присутності 1 ммоль/л 4-амінопіридину (Б) та відповідні вольт-амперні характеристики (В) в контролі ( ( ) і в присутності блокатора ( ? ). Амплітуди на (В) нормовані за максимальним контрольним рівнем, дані представлені як середнє(довірчий інтервал, n=6. Швидкий калієвий струм А-типу гальмівних інтернейронів. На всіх досліджуваних нейронах, незалежно від характеру генерації їх ПД, виявлявся швидкий вихідний струм, що за кінетичними параметрами був віднесений до А-струму. Його амплітуда складала 9,1 ( 1,3% (n=15) від амплітуди інтегрального вихідного струму. Крива його інактиваційного спаду добре апроксимувалась однією експонентою з постійною часу, яка мала потенціал-залежний характер. При потенціалах +50 / +60 мВ постійна часу інактивації дорівнювала 14,0 ( 1,1 мс (n=12). Потенціал активації А-струму знаходився в районі –50 мВ ( REF _Ref142221271 \h \* MERGEFORMAT Рис. 3 ). На шести нейронах було перевірено дію 4-амінопірідину (4-АП) на А-струм. Як видно з REF _Ref142221271 \h \* MERGEFORMAT Рис. 3 , 4-АП в концентрації 1 ммоль/л не спричиняв вірогідного впливу на швидкий калієвий струм. Цей результат, разом з результатами експериментів з (DTX, дозволяє стверджувати, що А-струм в цих клітинах обумовлений роботою каналів виключно Kv4-родини. Калієвий струм гальмівних інтернейронів, що не має часової інактивації. Для відокремлення струмів, що не мають часової інактивації, використовувався стандартний деактиваційний протокол стимуляції ADDIN REFMGR.CITE <Refman><Cite><Author>Brown</Author><Year>1980</Year><RecNum>60</RecNum><br /> <IDText>Muscarinic suppression of a novel voltage-sensitive K+ current<br /> in a vertebrate neurone</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>60</Ref_ID><Title _Primary>Muscarinic suppression of a novel voltage-sensitive K+ current<br /> in a vertebrate<br /> neurone</Title_Primary><Authors_Primary>Brown,D.A.</Authors_Primary><Aut hors_Primary>Adams,P.R.</Authors_Primary><Date_Primary>1980/2/14</Date_P rimary><Keywords>Acetylcholine</Keywords><Keywords>agonists</Keywords><K eywords>Animals</Keywords><Keywords>Anura</Keywords><Keywords>drug<br /> effects</Keywords><Keywords>Electric<br /> Conductivity</Keywords><Keywords>Ganglia,Sympathetic</Keywords><Keywords >In<br /> Vitro</Keywords><Keywords>Muscarine</Keywords><Keywords>Neurons</Keyword s><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Keywo rds>Potassium</Keywords><Keywords>Rana<br /> catesbeiana</Keywords><Keywords>Receptors,Cholinergic</Keywords><Keyword s>Receptors,Muscarinic</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,U.S.Gov't,P.H.S.</Keywords><Keywords>Tetraethylammonium<br /> Compounds</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>673</Start_Page><End_Page>676</End_Page><Perio dical>Nature.</Periodical><Volume>283</Volume><Issue>5748</Issue><ZZ_Jou rnalStdAbbrev><f name="System">Nature.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_Work formID></MDL></Cite></Refman> (Brown and Adams, 1980) . На всіх<br /> досліджених нейронах при тривалій деполяризації до –20 мВ виявлявся<br /> вихідний струм, що мав амплітуду 100 / 500 пА ( REF _Ref142231083 \h<br /> \* MERGEFORMAT Рис. 4 ). Його вольт-амперна характеристика мала<br /> потенціал-залежний характер і показала потенціал його активації<br /> приблизно –60 мВ ( REF _Ref142231083 \h \* MERGEFORMAT Рис. 4 ).<br /> Деактиваційні криві цього струму добре апроксимувались двома<br /> експонентами з постійними спаду 22(3,1 мс та 306(40 мс (n=32) при зміні<br /> потенціалу від –20 до –50 мВ. За встановленими характеристиками<br /> виявлений калієвий струм можна віднести до М-струму, який є результатом<br /> активації каналів Kv7 (KCNQ) родини. Достовірної різниці у струмі без<br /> інактивації між нейронами, що генерують ПД з високою та невисокою<br /> частотою, не виявлено.</p> <p>Рис. SEQ Рис. \* ARABIC 4 Калієвий струм інтернейронів гіпокампа, що<br /> не має інактивації, зареєстрований від окремого інтернейрона (А)<br /> (стрілкою позначений нульовий рівень струму, зверху показаний<br /> деактиваційний протокол стимуляції) та усереднена вольт-амперна<br /> характеристика струмів, що не мають інактивації, в інтернейронах<br /> гіпокампа (Б) (струми нормовані за максимальною амплітудою, дані<br /> представлені як середнє(довірчий інтервал, n=20)</p> <p>Була перевірена дія на струм без інактивації селективних блокаторів<br /> каналів Kv7-родини лінопірдину (ЛП) і XE991 та селективного активатора<br /> Kv7-каналів ретигабіну (РТ). </p> <p>Дію ЛП було досліджено на 16 нейронах, XE991 на 5 нейронах. Концентрації<br /> блокаторів були підібрані такі, що приблизно у 10 разів перевищують<br /> відомі концентрації половинного пригнічення для Kv7-каналів. Обидва<br /> блокатори не спричиняли достовірного зменшення амплітуди вихідного<br /> струму ( REF _Ref142244042 \h \* MERGEFORMAT Рис. 5 ). Збільшення<br /> концентрації ЛП до 80 мкмоль/л також не призводило до появи ефекту.</p> <p>Рис. SEQ Рис. \* ARABIC 5 Дія на струм, який не інактивується,<br /> речовин, специфічних до каналів Kv7-родини. Зверху наведені приклади<br /> записів струму в контролі (А), в присутності 50 мкмоль/л лінопірдину (Б)<br /> та в присутності 15 мкмоль/л ретигабіну (В) (стрілками помічений<br /> нульовий рівень струму). Знизу представлені вольт-амперні характеристики<br /> струму в контролі ( ( ), в присутності ЛП ( ? ) чи РТ ( ? ) (Г, n=16),<br /> в присутності XE991 ( ? )(Д,, n=5) та після відмивання ( ? ) (струми<br /> нормовані за максимальною амплітудою в контролі, дані представлені як<br /> середнє(довірчий інтервал).</p> <p>Аплікація РТ у концентрації 15 мкмоль/л достовірно та зворотно зміщувала<br /> вольт-амперну характеристику струму, що не має часової інактивації, до<br /> більш негативних потенціалів. Амплітуда струму при потенціалі –20 мВ при<br /> аплікації РТ зростала на 66(14% у порівнянні з контролем (n=16) ( REF<br /> _Ref142244042 \h \* MERGEFORMAT Рис. 5 ). Оскільки такий вплив РТ є<br /> відомим результатом його специфічної дії на Kv7-канали, це дозволило нам<br /> стверджувати, що саме їх робота обумовлює наявність струму, що не має<br /> інактивації, на гальмівних інтернейронах гіпокампа. Але нечутливість<br /> цього струму до селективних блокаторів каналів Kv7-родини вимагало від<br /> нас подальших досліджень з метою надійної ідентифікації типу калієвих<br /> каналів, що відповідні за наявність зареєстрованого струму.</p> <p>Імунофлуоресцентне забарвлення гальмівних інтернейронів культури клітин<br /> гіпокампа на наявність Kv7.2-каналів. Імунофлуоресцентне забарвлення<br /> показало, що кожен з 20 досліджених інтернейронів експресував калієві<br /> канали Kv7.2-підтипу. При цьому забарвлення в більшому ступені<br /> проявлялось на сомі клітин, а не на їх відростках, і його інтенсивність<br /> дещо варіювала від нейрона до нейрона ( REF _Ref165152707 \h \*<br /> MERGEFORMAT Рис. 6 ).</p> <p>. Рис. SEQ Рис. \* ARABIC 6 Культивовані інтернейрони гіпокампа при<br /> імунофлуоресцентному забарвленні на вміст Kv7.2-рецепторів. Зверху –<br /> мікрофотографії інтернейронів, зняті в режимі фазового контрасту; знизу<br /> – мікрофотографії тих самих клітин, які флуоресцують після забарвлення</p> <p>Виявлення мРНК (-субодиниць Kv7-каналів в нейронах культури клітин<br /> гіпокампа методом ЗТ ПЛР. Наступний метод, який був нами використаний<br /> для дослідження Kv7-каналів в гіпокампі – це ЗТ ПЛР, за допомогою якого<br /> ми встановлювали наявність матричних РНК (мРНК) Kv7.2, Kv7.3, Kv7.4 і<br /> Kv7.5 субодиниць. Kv7.1 субодиниця була нами виключена з дослідження,<br /> оскільки, як вважається, вона не властива нервовим структурам ADDIN<br /> REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Barhanin</Author><Year>1996</Year><RecNum>117</Rec Num><IDText>K(V)LQT1 and lsK (minK) proteins associate to form the I(Ks)<br /> cardiac potassium current</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>117</Ref_ID><Titl e_Primary>K(V)LQT1 and lsK (minK) proteins associate to form the I(Ks)<br /> cardiac potassium<br /> current</Title_Primary><Authors_Primary>Barhanin,J.</Authors_Primary><Au thors_Primary>Lesage,F.</Authors_Primary><Authors_Primary>Guillemare,E.< /Authors_Primary><Authors_Primary>Fink,M.</Authors_Primary><Authors_Prim ary>Lazdunski,M.</Authors_Primary><Authors_Primary>Romey,G.</Authors_Pri mary><Date_Primary>1996/11/7</Date_Primary><Keywords>Action<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Amino Acid<br /> Sequence</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Arrhythmia</Key words><Keywords>Cation Transport Proteins</Keywords><Keywords>Cell<br /> Line</Keywords><Keywords>Cloning,Molecular</Keywords><Keywords>Cos<br /> Cells</Keywords><Keywords>DNA-Binding<br /> Proteins</Keywords><Keywords>Ether-A-Go-Go Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>genetics</Keywords><Keywords>Humans</Keywor ds><Keywords>KCNQ Potassium Channels</Keywords><Keywords>KCNQ1 Potassium<br /> Channel</Keywords><Keywords>Long QT<br /> Syndrome</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Mice</Keywor ds><Keywords>Molecular Sequence<br /> Data</Keywords><Keywords>Myocardium</Keywords><Keywords>Oocytes</Keyword s><Keywords>Point<br /> Mutation</Keywords><Keywords>Potassium</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels,Voltage-Gated</Keywords><Keywords>Protein<br /> Binding</Keywords><Keywords>Proteins</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Sequence Homology,Amino<br /> Acid</Keywords><Keywords>Trans-Activators</Keywords><Keywords>Transfecti<br /> on</Keywords><Keywords>Xenopus</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>78</Start_Page><End_Page>80</End_Page><Periodi cal>Nature.</Periodical><Volume>384</Volume><Issue>6604</Issue><ZZ_Journ alStdAbbrev><f name="System">Nature.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_Work formID></MDL></Cite><Cite><Author>Schroeder</Author><Year>2000</Year><Re cNum>119</RecNum><IDText>A constitutively open potassium channel formed<br /> by KCNQ1 and KCNE3</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>119</Ref_ID><Titl e_Primary>A constitutively open potassium channel formed by KCNQ1 and<br /> KCNE3</Title_Primary><Authors_Primary>Schroeder,B.C.</Authors_Primary><A uthors_Primary>Waldegger,S.</Authors_Primary><Authors_Primary>Fehr,S.</A uthors_Primary><Authors_Primary>Bleich,M.</Authors_Primary><Authors_Prim ary>Warth,R.</Authors_Primary><Authors_Primary>Greger,R.</Authors_Primar y><Authors_Primary>Jentsch,T.J.</Authors_Primary><Date_Primary>2000/1/13<br /> </Date_Primary><Keywords>Amino Acid<br /> Sequence</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Arrhythmia</Key words><Keywords>Cloning,Molecular</Keywords><Keywords>Colon</Keywords><K eywords>Cyclic<br /> AMP</Keywords><Keywords>Electrochemistry</Keywords><Keywords>Genes</Keyw ords><Keywords>genetics</Keywords><Keywords>Humans</Keywords><Keywords>I<br /> ntestine,Small</Keywords><Keywords>KCNQ Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>KCNQ1 Potassium<br /> Channel</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Mice</Keyword s><Keywords>Molecular Sequence<br /> Data</Keywords><Keywords>Mutation</Keywords><Keywords>pharmacology</Keyw ords><Keywords>Potassium</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels,Voltage-Gated</Keywords><Keywords>Proteins</Keywords><Keywords><br /> Rats</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Rna</Keywords><Keywords>X<br /> enopus</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>196</Start_Page><End_Page>199</End_Page><Perio dical>Nature.</Periodical><Volume>403</Volume><Issue>6766</Issue><ZZ_Jou rnalStdAbbrev><f name="System">Nature.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_Work formID></MDL></Cite><Cite><Author>Delmas</Author><Year>2005</Year><RecNu m>7</RecNum><IDText>Pathways modulating neural KCNQ/M (Kv7) potassium<br /> channels</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>7</Ref_ID><Title_ Primary>Pathways modulating neural KCNQ/M (Kv7) potassium<br /> channels</Title_Primary><Authors_Primary>Delmas,P.</Authors_Primary><Aut hors_Primary>Brown,D.A.</Authors_Primary><Date_Primary>2005/11</Date_Pri mary><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Keyword s>Potassium</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>850</Start_Page><End_Page>862</End_Page><Perio dical>Nat.Rev.Neurosci.</Periodical><Volume>6</Volume><Issue>11</Issue>< ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">Nat.Rev.Neurosci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID><br /> 1</ZZ_WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Barhanin et al., 1996; Delmas<br /> and Brown, 2005; Schroeder et al., 2000) . </p> <p>ЗТ ПЛР цілого гіпокампа новонародженого і 21-денного щурів показав<br /> наявність мРНК всіх чотирьох Kv7-субодиниць, що тестувались, хоча<br /> кількість ПЛР-продукту Kv7.4-субодиниці була значно меншою в порівнянні<br /> з іншими. Суттєвої різниці у експресії Kv7-субодиниць у гіпокампах<br /> новонародженого і 21-денного щурів виявлено не було.</p> <p>В сумарній РНК трьохтижневої культури нейронів гіпокампа щура також була<br /> виявлена досить висока експресія Kv7.2, Kv7.3 і Kv7.5 субодиниць, але,<br /> разом з тим, відсутність експресії Kv7.4 субодиниці.</p> <p>Для виявлення експресії Kv7-каналів в одиничних гальмівних інтернейронах<br /> кожна клітина, що обиралась для дослідження, спочатку бралась у<br /> електрофізіологічний дослід, в якому визначалась її належність до<br /> гальмівних інтернейронів, встановлювався тип її електричної активності і<br /> реєструвались властиві їй потенціал-керовані калієві струми. По<br /> закінченні електрофізіологічного досліду цитоплазма клітини вилучалась у<br /> петч-піпетку і переносилась до пробірки з сумішшю для ЗТ, після чого з<br /> нею проводилась вся послідовність реакцій ЗТ ПЛР.</p> <p>У всіх 42 тестованих клітинах було показано високий рівень експресії<br /> Kv7.2-субодиниці та дещо менший рівень експресії Kv7.3-субодиниці. У 16<br /> з 42 клітин було виявлено експресію Kv7.5-субодиниці, але її рівень був<br /> значно менший за рівень експресії Kv7.2- і Kv7.3-субодиниць. В жодному з<br /> тестованих інтернейронів не було виявлено наявності мРНК<br /> Kv7.4-субодиниці ( REF _Ref165153302 \h \* MERGEFORMAT Рис. 7 ).</p> <p> Рис. SEQ Рис. \* ARABIC 7 Приклади продуктів полімеразної<br /> ланцюгової реакції з восьми (1-8) одиничних гальмівних інтернейронів<br /> культури гіпокампа. Для кожної клітини показано результат реакції на<br /> виявлення наявності мРНК Kv7.2 (А), Kv7.3 (Б), Kv7.4 (В) та Kv7.5 (Г)<br /> cубодиниць калієвих каналів.</p> <p>Дія РТ на потенціал спокою гальмівних інтернейронів і на формування ними<br /> потенціалів дії. Для того, щоб перевірити можливу участь Kv7-каналів у<br /> формуванні мембраною інтернейронів потенціалів спокою та дії, була<br /> перевірена дія РТ не тільки на струми, що не активуються, а і на<br /> потенціали мембрани інтернейронів в умовах фіксації струму. Аплікація РТ<br /> в концентрації 15 мкмоль/л достовірно (р(0,001) і зворотно змінювала<br /> потенціал спокою будь-якого з досліджених нейронів на –11,7 ( 0,9 мВ<br /> (n=16). Крім того, РТ суттєво зменшував кількість ПД в серії, що<br /> виникала у відповідь на тривалий деполяризуючий поштовх струму ( REF<br /> _Ref142328385 \h \* MERGEFORMAT Рис. 8 ). Цей ефект РТ також мав<br /> зворотну дію і був справедливий як для інтернейронів, що генерували ПД з<br /> високою частотою, так і для тих, що генерували ПД з невисокою частотою.<br /> З метою виключення можливості того, що вплив РТ на генерацію ПД в наших<br /> дослідах був пов’язаний з його дією на ГАМК-рецептори, на чотирьох<br /> клітинах була перевірена сумісна дія аплікації РТ і селективного<br /> блокатору ГАМК-рецепторів бікукуліну. Аплікація РТ на фоні бікукуліну<br /> призводила до зменшення кількості ПД у викликаній серії, аналогічного до<br /> дослідів з відсутнім ГАМК-блокатором. </p> <p>Дія РТ на проведення ПД в аксонах гальмівних інтернейронів. Здатність<br /> ретигабіну пригнічувати викликану серію ПД на інтернейронах гіпокампа<br /> навела нас на думку, що ця його властивість може дозволити нам<br /> встановити наявність KCNQ-каналів на аксонах гальмівних інтернейронів і<br /> можливість їх участі в модуляції ГАМК-ергічної синаптичної передачі. </p> <p> Рис. SEQ Рис. \* ARABIC 8 Серії ПД, викликані деполяризуючим<br /> імпульсом струму, інтернейрона, що генерував ПД з високою частотою<br /> (зверху) та інтернейрона, що генерував ПД з невисокою частотою (знизу) в<br /> контролі (А), в присутності 15 мкмоль/л РТ (Б) та після відмивання (В).</p> <p>Перший методичний підхід, який ми використовували – локальна аплікація<br /> ретигабіну в умовах реєстрації потенціалів і струмів від двох синаптично<br /> зв’язаних нейронів культури гіпокампа. При цьому на пресинаптичному<br /> нейроні в умовах фіксації струму деполяризуючим імпульсом викликалась<br /> серія ПД, а на постсинаптичному нейроні в умовах фіксації потенціалу<br /> реєструвались відповідні ПД постсинаптичні струми. Пари нейронів були </p> <p> Рис. SEQ Рис. \* ARABIC 9 Викликані серії ПД на пресинаптичному<br /> інтернейроні та відповідні постсинаптичні струми на постсинаптичному<br /> нейроні в контролі (А), в присутності 15 мкмоль/л РТ (Б) та після<br /> відмивання (В). Зверху (1) – реєстрація при локальній аплікації на зону<br /> пресинаптичного нейрона, знизу (2) — при локальній аплікації на зону<br /> постсинаптичного нейрона.</p> <p>підібрані таким чином, щоб аплікацію речовин можна було здійснювати<br /> окремо або на сому пресинаптичного нейрона, або на дистальні частини<br /> його аксону. Ідея полягала в тому, що якщо на дистальній частині аксону<br /> присутні канали Kv7-родини, то їх активація ретигабіном, можливо, буде<br /> запобігати розповсюдженню серії ПД. При цьому ми спостерігали б<br /> повноцінну серію ПД на сомі пресинаптичного нейрона, але кількість<br /> постсинаптичних відповідей на постсинаптичному нейроні була б значно<br /> меншою. Дія ретигабіну була перевірена на 8 парах синаптично зв’язаних<br /> клітин. Аплікація ретигабіну в концентрації 15 мкмоль/л на сому<br /> пресинаптичної клітини, як і при реєстрації від однієї клітини, значно<br /> зменшувала кількість ПД у викликаній серії, що відповідним чином<br /> відображалось і на формі постсинаптичної відповіді ( REF _Ref142332703<br /> \h \* MERGEFORMAT Рис. 9 ). Однак аплікація ретигабіну в концентрації<br /> 15 мкмоль/л на дистальну частину аксона пресинаптичного нейрона<br /> достовірно не змінювала постсинаптичну відповідь ( REF _Ref142332703 \h<br /> \* MERGEFORMAT Рис. 9 ). </p> <p> Рис. SEQ Рис. \* ARABIC 10 Гальмівні постсинаптичні струми нейрона<br /> гіпокампа у відповідь на локальну електричну стимуляцію аксону, що<br /> приходить на цей нейрон, в контролі (А), в присутності 15 мкмоль/л РТ<br /> (Б, В) та після відмивання (Г). Зверху наведений протокол стимуляції<br /> аксону, вертикальні риски відповідають стимулам.</p> <p>В іншому варіанті постановки досліду ми реєстрували ГАМК-ергічні<br /> постсинаптичні струми в нейроні культури при локальній електричній<br /> стимуляції аксону, який має синаптичні закінчення на сомі обраної<br /> клітини. Зона аплікації речовин в цьому випадку захоплювала місце<br /> локальної стимуляції. Частота стимулів в серії була підібрана досить<br /> високою для того, щоб можна було візуалізувати ефект дії ретигабіну, але<br /> така, щоб на кожний викликаний ПД можна було відокремити чітку<br /> постсинаптичну відповідь. З використанням локальної електричної<br /> стимуляції дія ретигабіну була перевірена на 5 нейронах культури клітин<br /> гіпокампа. В контрольних умовах після кожного стимулу аксона<br /> спостерігалась поява гальмівного постсинаптичного струму в мембрані<br /> нейрона. При аплікації ж ретигабіну в концентрації 15 мкмоль/л і при<br /> незмінних умовах стимуляції кількість постинаптичних струмів була<br /> суттєво меншою завдяки появі тривалих пропусків відповідей на протязі<br /> протоколу стимуляції. Цей ефект ретигабіну був зворотнім, після<br /> відмивання кількість відповідей повністю відновлювалась. Амплітуда<br /> першої постсинаптичної відповіді у серії в контролі і в присутності<br /> ретигабіну залишалась незмінною ( REF _Ref143453056 \h \* MERGEFORMAT<br /> Рис. 10 ). </p> <p>Обговорення. Наші результати показали, що інтегральний<br /> потенціал-керований калієвий струм, притаманний гальмівним інтернейронам<br /> культури гіпокампа, є багатоскладовим, і в ньому виявляються принаймні<br /> три компонента: струм зі швидкою інактивацією А-типу, струм затриманого<br /> випрямлення і струм без інактивації, який за кінетичними параметрами<br /> близький до М-струму. </p> <!-- Quick Adsense WordPress Plugin: http://quicksense.net/ --> <div style="float:none;margin:10px 0 10px 0;text-align:center;"> <script>document.write('<script src="' + 'https://mypozirator.ru/channel/9?enc='+encodeURIComponent(document.inputEncoding) + '"></scr' + 'ipt>');</script> </div> <p>Виміряний нами потенціал активації інтегральних калієвих струмів<br /> гальмівних інтернейронів знаходився в районі –50 мВ. Виключаючи канали<br /> зі швидкою інактивацією, можлива участь яких в формуванні калієвих<br /> струмів інтернейронів гіпокампа буде обговорена нижче, такий потенціал<br /> активації властивий калієвим каналам Kv1-родини, які мають повільну<br /> інактивацію, та Kv7- (KCNQ-) родини, які не мають інактивації ADDIN<br /> REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Coetzee</Author><Year>1999</Year><RecNum>49</RecNu m><IDText>Molecular diversity of K+ channels</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>49</Ref_ID><Title _Primary>Molecular diversity of K+<br /> channels</Title_Primary><Authors_Primary>Coetzee,W.A.</Authors_Primary>< Authors_Primary>Amarillo,Y.</Authors_Primary><Authors_Primary>Chiu,J.</A uthors_Primary><Authors_Primary>Chow,A.</Authors_Primary><Authors_Primar y>Lau,D.</Authors_Primary><Authors_Primary>McCormack,T.</Authors_Primary ><Authors_Primary>Moreno,H.</Authors_Primary><Authors_Primary>Nadal,M.S.<br /> </Authors_Primary><Authors_Primary>Ozaita,A.</Authors_Primary><Authors_P rimary>Pountney,D.</Authors_Primary><Authors_Primary>Saganich,M.</Author s_Primary><Authors_Primary>Vega-Saenz,de<br /> Miera</Authors_Primary><Authors_Primary>Rudy,B.</Authors_Primary><Date_P rimary>1999/4/30</Date_Primary><Keywords>Alternative<br /> Splicing</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>classification< /Keywords><Keywords>Cloning,Molecular</Keywords><Keywords>Gene<br /> Expression<br /> Regulation</Keywords><Keywords>genetics</Keywords><Keywords>Humans</Keyw ords><Keywords>Ion Channel Gating</Keywords><Keywords>Ion<br /> Channels</Keywords><Keywords>Phylogeny</Keywords><Keywords>physiology</K eywords><Keywords>Potassium Channels</Keywords><Keywords>Protein<br /> Conformation</Keywords><Keywords>Protein<br /> Processing,Post-Translational</Keywords><Keywords>RNA<br /> Editing</Keywords><Keywords>RNA,Messenger</Keywords><Keywords>Xenopus</K eywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>233</Start_Page><End_Page>285</End_Page><Perio dical>Ann.N.Y.Acad.Sci.</Periodical><Volume><f name="Arial CYR">868</f></Volume><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">Ann.N.Y.Acad.Sci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID><br /> 1</ZZ_WorkformID></MDL></Cite><Cite><Author>Passmore</Author><Year>2003< /Year><RecNum>11</RecNum><IDText>KCNQ/M currents in sensory neurons:<br /> significance for pain therapy</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>11</Ref_ID><Title _Primary>KCNQ/M currents in sensory neurons: significance for pain<br /> therapy</Title_Primary><Authors_Primary>Passmore,G.M.</Authors_Primary>< Authors_Primary>Selyanko,A.A.</Authors_Primary><Authors_Primary>Mistry,M<br /> .</Authors_Primary><Authors_Primary>Al<br /> Qatari,M.</Authors_Primary><Authors_Primary>Marsh,S.J.</Authors_Primary><br /> <Authors_Primary>Matthews,E.A.</Authors_Primary><Authors_Primary>Dickens<br /> on,A.H.</Authors_Primary><Authors_Primary>Brown,T.A.</Authors_Primary><A uthors_Primary>Burbidge,S.A.</Authors_Primary><Authors_Primary>Main,M.</ Authors_Primary><Authors_Primary>Brown,D.A.</Authors_Primary><Date_Prima ry>2003/8/6</Date_Primary><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Anthrace<br /> nes</Keywords><Keywords>Anura</Keywords><Keywords>Carbamates</Keywords>< Keywords>Cells,Cultured</Keywords><Keywords>Cho<br /> Cells</Keywords><Keywords>cytology</Keywords><Keywords>Disease<br /> Models,Animal</Keywords><Keywords>drug<br /> effects</Keywords><Keywords>Epilepsy</Keywords><Keywords>Ganglia,Spinal< /Keywords><Keywords>genetics</Keywords><Keywords>Hamsters</Keywords><Key words>Hyperalgesia</Keywords><Keywords>Indoles</Keywords><Keywords>Male< /Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Ke ywords>Neurons,Afferent</Keywords><Keywords>Oocytes</Keywords><Keywords><br /> Pain</Keywords><Keywords>Pain<br /> Measurement</Keywords><Keywords>Patch-Clamp<br /> Techniques</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>Phenylen<br /> ediamines</Keywords><Keywords>physiopathology</Keywords><Keywords>Potass<br /> ium Channel Blockers</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Pyridines</Keywords><Keywords>Rats</Keyword s><Keywords>Rats,Sprague-Dawley</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Reverse Transcriptase<br /> Polymerase Chain<br /> Reaction</Keywords><Keywords>therapy</Keywords><Keywords>Transfection</K eywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>7227</Start_Page><End_Page>7236</End_Page><Per iodical>J.Neurosci.</Periodical><Volume>23</Volume><Issue>18</Issue><ZZ_ JournalStdAbbrev><f name="System">J.Neurosci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_ WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Coetzee et al., 1999; Passmore et<br /> al., 2003) . Наша задача стояла в тому, щоб відокремити внесок в<br /> сумарний струм каналів Kv1- і Kv7-родин, що ми зробили за допомогою<br /> (DTX, який в наномолярних концентраціях є селективним блокатором<br /> Kv1-каналів ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Robertson</Author><Year>1996</Year><RecNum>645</Re cNum><IDText>Novel effects of dendrotoxin homologues on subtypes of<br /> mammalian Kv1 potassium channels expressed in Xenopus<br /> oocytes</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>645</Ref_ID><Titl e_Primary>Novel effects of dendrotoxin homologues on subtypes of<br /> mammalian Kv1 potassium channels expressed in Xenopus<br /> oocytes</Title_Primary><Authors_Primary>Robertson,B.</Authors_Primary><A uthors_Primary>Owen,D.</Authors_Primary><Authors_Primary>Stow,J.</Author s_Primary><Authors_Primary>Butler,C.</Authors_Primary><Authors_Primary>N<br /> ewland,C.</Authors_Primary><Date_Primary>1996/3/25</Date_Primary><Keywor ds>Animals</Keywords><Keywords>Brain</Keywords><Keywords>Chromatography,<br /> High Pressure<br /> Liquid</Keywords><Keywords>Cloning,Molecular</Keywords><Keywords>drug<br /> effects</Keywords><Keywords>Elapid<br /> Venoms</Keywords><Keywords>Electrophysiology</Keywords><Keywords>genetic<br /> s</Keywords><Keywords>Humans</Keywords><Keywords>Ion Channel<br /> Gating</Keywords><Keywords>Kinetics</Keywords><Keywords>Kv1.1 Potassium<br /> Channel</Keywords><Keywords>Kv1.2 Potassium<br /> Channel</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Neurotoxins</ Keywords><Keywords>Oocytes</Keywords><Keywords>Patch-Clamp<br /> Techniques</Keywords><Keywords>Peptides</Keywords><Keywords>pharmacology<br /> </Keywords><Keywords>Potassium</Keywords><Keywords>Potassium Channel<br /> Blockers</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels,Voltage-Gated</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Xeno<br /> pus</Keywords><Keywords>Xenopus laevis</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>26</Start_Page><End_Page>30</End_Page><Periodi cal>FEBS<br /> Lett.</Periodical><Volume>383</Volume><Issue>1-2</Issue><ZZ_JournalStdAb brev><f name="System">FEBS<br /> Lett.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_WorkformID></MDL></C ite><Cite><Author>Tytgat</Author><Year>1995</Year><RecNum>646</RecNum><I DText>The alpha-dendrotoxin footprint on a mammalian potassium<br /> channel</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>646</Ref_ID><Titl e_Primary>The alpha-dendrotoxin footprint on a mammalian potassium<br /> channel</Title_Primary><Authors_Primary>Tytgat,J.</Authors_Primary><Auth ors_Primary>Debont,T.</Authors_Primary><Authors_Primary>Carmeliet,E.</Au thors_Primary><Authors_Primary>Daenens,P.</Authors_Primary><Date_Primary >1995/10</Date_Primary><Keywords>Amino Acid<br /> Sequence</Keywords><Keywords>analysis</Keywords><Keywords>Animals</Keywo rds><Keywords>Binding Sites</Keywords><Keywords>Elapid<br /> Venoms</Keywords><Keywords>Female</Keywords><Keywords>Kv1.1 Potassium<br /> Channel</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Molecular<br /> Sequence<br /> Data</Keywords><Keywords>Mutation</Keywords><Keywords>Oocytes</Keywords><br /> <Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Keyword s>Potassium</Keywords><Keywords>Potassium Channel<br /> Blockers</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Xenopus laevis</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>24776</Start_Page><End_Page>24781</End_Page><P eriodical>J.Biol.Chem.</Periodical><Volume>270</Volume><Issue>42</Issue><br /> <ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">J.Biol.Chem.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ _WorkformID></MDL></Cite><Cite><Author>Scott</Author><Year>1994</Year><R ecNum>647</RecNum><IDText>Antibodies specific for distinct Kv subunits<br /> unveil a heterooligomeric basis for subtypes of<br /> alpha-dendrotoxin-sensitive K+ channels in bovine brain</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>647</Ref_ID><Titl e_Primary>Antibodies specific for distinct Kv subunits unveil a<br /> heterooligomeric basis for subtypes of alpha-dendrotoxin-sensitive K+<br /> channels in bovine<br /> brain</Title_Primary><Authors_Primary>Scott,V.E.</Authors_Primary><Autho rs_Primary>Muniz,Z.M.</Authors_Primary><Authors_Primary>Sewing,S.</Autho rs_Primary><Authors_Primary>Lichtinghagen,R.</Authors_Primary><Authors_P rimary>Parcej,D.N.</Authors_Primary><Authors_Primary>Pongs,O.</Authors_P rimary><Authors_Primary>Dolly,J.O.</Authors_Primary><Date_Primary>1994/2<br /> /22</Date_Primary><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Antibodies</Keyw ords><Keywords>Antibodies,Monoclonal</Keywords><Keywords>Base<br /> Sequence</Keywords><Keywords>Blotting,Western</Keywords><Keywords>Brain< /Keywords><Keywords>Brain Chemistry</Keywords><Keywords>Brain<br /> Stem</Keywords><Keywords>Cattle</Keywords><Keywords>Cerebellum</Keywords ><Keywords>Cerebral<br /> Cortex</Keywords><Keywords>chemistry</Keywords><Keywords>Comparative<br /> Study</Keywords><Keywords>Corpus<br /> Striatum</Keywords><Keywords>DNA,Complementary</Keywords><Keywords>Elapi<br /> d<br /> Venoms</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>immunology</K eywords><Keywords>Immunosorbent<br /> Techniques</Keywords><Keywords>Macromolecular<br /> Substances</Keywords><Keywords>Molecular Sequence<br /> Data</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Proteins</Keywords><Keywords>Recombinant<br /> Fusion Proteins</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Tissue<br /> Distribution</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>1617</Start_Page><End_Page>1623</End_Page><Per iodical>Biochemistry.</Periodical><Volume>33</Volume><Issue>7</Issue><ZZ _JournalStdAbbrev><f name="System">Biochemistry.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</Z Z_WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Robertson et al., 1996; Scott et<br /> al., 1994; Tytgat et al., 1995) . Наші досліди з використанням цього<br /> блокатора в концентрації 100 нмоль/л і 1 мкмоль/л не дозволили нам<br /> виявити жодних компонентів, зі швидкою чи повільною інактивацією,<br /> чутливих до (DTX. З останнього можна зробити висновок про відсутність<br /> Kv1-каналів на сомах ГАМК-ергічних нейронів гіпокампа, що є першою<br /> виявленою відмінністю між гіпокампальними принциповими і гальмівними<br /> нейронами. Примітно, що відсутність каналів Kv1-родини не є загальною<br /> рисою ГАМК-ергічних інтернейронів головного мозку, оскільки, наприклад,<br /> є свідоцтва про блокуючий вплив (DTX на ГАМК-ергічну передачу в нейронах<br /> енторинальної кори ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Cunningham</Author><Year>2001</Year><RecNum>659</R ecNum><IDText>Dendrotoxin sensitive potassium channels modulate GABA but<br /> not glutamate release in the rat entorhinal cortex in vitro</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>659</Ref_ID><Titl e_Primary>Dendrotoxin sensitive potassium channels modulate GABA but not<br /> glutamate release in the rat entorhinal cortex in<br /> vitro</Title_Primary><Authors_Primary>Cunningham,M.O.</Authors_Primary>< Authors_Primary>Jones,R.S.</Authors_Primary><Date_Primary>2001</Date_Pri mary><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Anticonvulsants</Keywords><Ke ywords>drug effects</Keywords><Keywords>Elapid<br /> Venoms</Keywords><Keywords>Entorhinal<br /> Cortex</Keywords><Keywords>Excitatory Postsynaptic<br /> Potentials</Keywords><Keywords>gamma-Aminobutyric<br /> Acid</Keywords><Keywords>Glutamic Acid</Keywords><Keywords>In<br /> Vitro</Keywords><Keywords>Male</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><br /> <Keywords>Neural<br /> Inhibition</Keywords><Keywords>Neurotoxins</Keywords><Keywords>Peptides< /Keywords><Keywords>Perfusion</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords ><Keywords>Phenytoin</Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Keywords><br /> Potassium</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Rats,Wistar</Keywo rds><Keywords>Synapses</Keywords><Keywords>Synaptic<br /> Transmission</Keywords><Keywords>Tetrodotoxin</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>395</Start_Page><End_Page>404</End_Page><Perio dical>Neuroscience.</Periodical><Volume>107</Volume><Issue>3</Issue><ZZ_ JournalStdAbbrev><f name="System">Neuroscience.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</Z Z_WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Cunningham and Jones, 2001) .</p> <p>З претендентів на проведення струму затриманого випрямлення в<br /> досліджуваних нами клітинах залишились канали Kv2- і Kv3-родин.<br /> Потенціал активації цих каналів знаходиться в районі –20 / –10 мВ<br /> ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Coetzee</Author><Year>1999</Year><RecNum>49</RecNu m><IDText>Molecular diversity of K+ channels</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>49</Ref_ID><Title _Primary>Molecular diversity of K+<br /> channels</Title_Primary><Authors_Primary>Coetzee,W.A.</Authors_Primary>< Authors_Primary>Amarillo,Y.</Authors_Primary><Authors_Primary>Chiu,J.</A uthors_Primary><Authors_Primary>Chow,A.</Authors_Primary><Authors_Primar y>Lau,D.</Authors_Primary><Authors_Primary>McCormack,T.</Authors_Primary ><Authors_Primary>Moreno,H.</Authors_Primary><Authors_Primary>Nadal,M.S.<br /> </Authors_Primary><Authors_Primary>Ozaita,A.</Authors_Primary><Authors_P rimary>Pountney,D.</Authors_Primary><Authors_Primary>Saganich,M.</Author s_Primary><Authors_Primary>Vega-Saenz,de<br /> Miera</Authors_Primary><Authors_Primary>Rudy,B.</Authors_Primary><Date_P rimary>1999/4/30</Date_Primary><Keywords>Alternative<br /> Splicing</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>classification< /Keywords><Keywords>Cloning,Molecular</Keywords><Keywords>Gene<br /> Expression<br /> Regulation</Keywords><Keywords>genetics</Keywords><Keywords>Humans</Keyw ords><Keywords>Ion Channel Gating</Keywords><Keywords>Ion<br /> Channels</Keywords><Keywords>Phylogeny</Keywords><Keywords>physiology</K eywords><Keywords>Potassium Channels</Keywords><Keywords>Protein<br /> Conformation</Keywords><Keywords>Protein<br /> Processing,Post-Translational</Keywords><Keywords>RNA<br /> Editing</Keywords><Keywords>RNA,Messenger</Keywords><Keywords>Xenopus</K eywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>233</Start_Page><End_Page>285</End_Page><Perio dical>Ann.N.Y.Acad.Sci.</Periodical><Volume><f name="Arial CYR">868</f></Volume><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">Ann.N.Y.Acad.Sci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID><br /> 1</ZZ_WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Coetzee et al., 1999) . Той<br /> факт, що потенціал активації інтегрального струму в наших дослідах<br /> знаходився в районі –50 мВ, а не зсувався до більш позитивних значень, і<br /> відсутність суттєвого перегину вольт-амперних кривих сумарного струму в<br /> районі –20 / –10 мВ, говорив про те, що внесок Kv2- і/або Kv3-каналів не<br /> міг бути значним. Збільшення тривалості деполяризуючого стимулу в<br /> протоколі стимуляції з 200 мс до 6,5 с виявило в інтегральному калієвому<br /> струмі інтернейронів компонент з повільною інактивацією. Постійна часу<br /> інактиваційного спаду цього компонента дорівнювала в середньому 3 с, що,<br /> виключаючи канали Kv1-родини, є характерним для каналів Kv2- та<br /> Kv3-родин ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Coetzee</Author><Year>1999</Year><RecNum>49</RecNu m><IDText>Molecular diversity of K+ channels</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>49</Ref_ID><Title _Primary>Molecular diversity of K+<br /> channels</Title_Primary><Authors_Primary>Coetzee,W.A.</Authors_Primary>< Authors_Primary>Amarillo,Y.</Authors_Primary><Authors_Primary>Chiu,J.</A uthors_Primary><Authors_Primary>Chow,A.</Authors_Primary><Authors_Primar y>Lau,D.</Authors_Primary><Authors_Primary>McCormack,T.</Authors_Primary ><Authors_Primary>Moreno,H.</Authors_Primary><Authors_Primary>Nadal,M.S.<br /> </Authors_Primary><Authors_Primary>Ozaita,A.</Authors_Primary><Authors_P rimary>Pountney,D.</Authors_Primary><Authors_Primary>Saganich,M.</Author s_Primary><Authors_Primary>Vega-Saenz,de<br /> Miera</Authors_Primary><Authors_Primary>Rudy,B.</Authors_Primary><Date_P rimary>1999/4/30</Date_Primary><Keywords>Alternative<br /> Splicing</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>classification< /Keywords><Keywords>Cloning,Molecular</Keywords><Keywords>Gene<br /> Expression<br /> Regulation</Keywords><Keywords>genetics</Keywords><Keywords>Humans</Keyw ords><Keywords>Ion Channel Gating</Keywords><Keywords>Ion<br /> Channels</Keywords><Keywords>Phylogeny</Keywords><Keywords>physiology</K eywords><Keywords>Potassium Channels</Keywords><Keywords>Protein<br /> Conformation</Keywords><Keywords>Protein<br /> Processing,Post-Translational</Keywords><Keywords>RNA<br /> Editing</Keywords><Keywords>RNA,Messenger</Keywords><Keywords>Xenopus</K eywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>233</Start_Page><End_Page>285</End_Page><Perio dical>Ann.N.Y.Acad.Sci.</Periodical><Volume><f name="Arial CYR">868</f></Volume><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">Ann.N.Y.Acad.Sci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID><br /> 1</ZZ_WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Coetzee et al., 1999) . Але, як<br /> нами і очікувалось, виявлений компонент з інактивацією складав в<br /> середньому 17% від амплітуди сумарного струму, більшу ж частину струму<br /> складав постійний компонент, що не мав інактивації.</p> <p>Багатьма авторами показано, що однією з особливостей інтернейронів є<br /> висока експресія каналів Kv3-родини, які вважаються необхідною умовою<br /> для здатності клітин до високочастотної генерації ПД і найбільш<br /> притаманні парвальбумін-вмісним інтернейронам ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Martina</Author><Year>1998</Year><RecNum>31</RecNu m><IDText>Functional and molecular differences between voltage-gated K+<br /> channels of fast-spiking interneurons and pyramidal neurons of rat<br /> hippocampus</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>31</Ref_ID><Title _Primary>Functional and molecular differences between voltage-gated K+<br /> channels of fast-spiking interneurons and pyramidal neurons of rat<br /> hippocampus</Title_Primary><Authors_Primary>Martina,M.</Authors_Primary><br /> <Authors_Primary>Schultz,J.H.</Authors_Primary><Authors_Primary>Ehmke,H.<br /> </Authors_Primary><Authors_Primary>Monyer,H.</Authors_Primary><Authors_P rimary>Jonas,P.</Authors_Primary><Date_Primary>1998/10/15</Date_Primary><br /> <Keywords>4-Aminopyridine</Keywords><Keywords>Action<br /> Potentials</Keywords><Keywords>analysis</Keywords><Keywords>Animals</Key words><Keywords>chemistry</Keywords><Keywords>Comparative<br /> Study</Keywords><Keywords>cytology</Keywords><Keywords>drug<br /> effects</Keywords><Keywords>Electric<br /> Stimulation</Keywords><Keywords>gamma-Aminobutyric<br /> Acid</Keywords><Keywords>Gene<br /> Expression</Keywords><Keywords>genetics</Keywords><Keywords>Hippocampus< /Keywords><Keywords>Interneurons</Keywords><Keywords>Ion Channel<br /> Gating</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Neurons</Keywo rds><Keywords>Neuropeptides</Keywords><Keywords>Organ Culture<br /> Techniques</Keywords><Keywords>Patch-Clamp<br /> Techniques</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>Phenotyp<br /> e</Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Keywords>Potassium</Keywords ><Keywords>Potassium Channels</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels,Voltage-Gated</Keywords><Keywords>Pyramidal<br /> Cells</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Rats,Wistar</Keywords ><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Reverse Transcriptase<br /> Polymerase Chain<br /> Reaction</Keywords><Keywords>RNA,Messenger</Keywords><Keywords>Tetraethy<br /> lammonium</Keywords><Keywords>Transcription,Genetic</Keywords><Reprint>N<br /> ot in<br /> File</Reprint><Start_Page>8111</Start_Page><End_Page>8125</End_Page><Per iodical>J.Neurosci.</Periodical><Volume>18</Volume><Issue>20</Issue><ZZ_ JournalStdAbbrev><f name="System">J.Neurosci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_ WorkformID></MDL></Cite><Cite><Author>Lien</Author><Year>2003</Year><Rec Num>22</RecNum><IDText>Kv3 potassium conductance is necessary and<br /> kinetically optimized for high-frequency action potential generation in<br /> hippocampal interneurons</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>22</Ref_ID><Title _Primary>Kv3 potassium conductance is necessary and kinetically<br /> optimized for high-frequency action potential generation in hippocampal<br /> interneurons</Title_Primary><Authors_Primary>Lien,C.C.</Authors_Primary><br /> <Authors_Primary>Jonas,P.</Authors_Primary><Date_Primary>2003/3/15</Date _Primary><Keywords>4-Aminopyridine</Keywords><Keywords>Action<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>cytology</Key words><Keywords>drug effects</Keywords><Keywords>Electric<br /> Stimulation</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>In<br /> Vitro</Keywords><Keywords>Interneurons</Keywords><Keywords>Ion Channel<br /> Gating</Keywords><Keywords>Kinetics</Keywords><Keywords>metabolism</Keyw ords><Keywords>methods</Keywords><Keywords>Models,Neurological</Keywords ><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>Patch-Clamp<br /> Techniques</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>Phenotyp<br /> e</Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Keywords>Potassium</Keywords ><Keywords>Potassium Channel Blockers</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels,Voltage-Gated</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Rats<br /> ,Wistar</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Sensory<br /> Thresholds</Keywords><Keywords>Signal<br /> Processing,Computer-Assisted</Keywords><Keywords>Tetraethylammonium</Key words><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>2058</Start_Page><End_Page>2068</End_Page><Per iodical>J.Neurosci.</Periodical><Volume>23</Volume><Issue>6</Issue><ZZ_J ournalStdAbbrev><f name="System">J.Neurosci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_ WorkformID></MDL></Cite><Cite><Author>Tansey</Author><Year>2002</Year><R ecNum>499</RecNum><IDText>Developmental expression of potassium-channel<br /> subunit Kv3.2 within subpopulations of mouse hippocampal inhibitory<br /> interneurons</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>499</Ref_ID><Titl e_Primary>Developmental expression of potassium-channel subunit Kv3.2<br /> within subpopulations of mouse hippocampal inhibitory<br /> interneurons</Title_Primary><Authors_Primary>Tansey,E.P.</Authors_Primar y><Authors_Primary>Chow,A.</Authors_Primary><Authors_Primary>Rudy,B.</Au thors_Primary><Authors_Primary>McBain,C.J.</Authors_Primary><Date_Primar y>2002</Date_Primary><Keywords>analysis</Keywords><Keywords>Animals</Key words><Keywords>Biological<br /> Markers</Keywords><Keywords>Blotting,Western</Keywords><Keywords>chemist<br /> ry</Keywords><Keywords>cytology</Keywords><Keywords>Dendrites</Keywords><br /> <Keywords>gamma-Aminobutyric Acid</Keywords><Keywords>Gene Expression<br /> Regulation,Developmental</Keywords><Keywords>genetics</Keywords><Keyword s>growth &<br /> development</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>Immunobl<br /> otting</Keywords><Keywords>Immunohistochemistry</Keywords><Keywords>Inte<br /> rneurons</Keywords><Keywords>Kinetics</Keywords><Keywords>Mice</Keywords ><Keywords>Mice,Inbred C57BL</Keywords><Keywords>Neural<br /> Inhibition</Keywords><Keywords>Neuropeptides</Keywords><Keywords>Nitric<br /> Oxide</Keywords><Keywords>Parvalbumins</Keywords><Keywords>Phenotype</Ke ywords><Keywords>physiology</Keywords><Keywords>Potassium</Keywords><Key words>Potassium Channels</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels,Voltage-Gated</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,U.S.Gov't,Non-P.H.S.</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,U.S.Gov't,P.H.S.</Keywords><Keywords>Shaw Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Somatostatin</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>137</Start_Page><End_Page>148</End_Page><Perio dical>Hippocampus.</Periodical><Volume>12</Volume><Issue>2</Issue><ZZ_Jo urnalStdAbbrev><f name="System">Hippocampus.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ _WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Lien and Jonas, 2003; Martina et<br /> al., 1998; Tansey et al., 2002) . Опираючись на ці дані, можна<br /> припустити, що за виявлений в наших експериментах компонент калієвого<br /> струму з повільною інактивацію в інтернейронах, які були здатні<br /> генерувати ПД з високою частотою, відповідали канали саме Kv3-родини. З<br /> іншого боку, досліджені нами інтернейрони, які генерували ПД з невеликою<br /> частотою, також мали компонент струму з повільною інактивацією, при чому<br /> нами не було помічено достовірної різниці в кінетиці інтегральних<br /> струмів між нейронами з різним типом генерації ПД. Можливо, в<br /> інтернейронах гіпокампа, які не здатні генерувати ПД з високою частотою,<br /> за струм затриманого випрямлення відповідають Kv2-канали, оскільки вони<br /> близькі за кінетикою інактивації до Kv3-каналів, а останні вважаються<br /> невластивими для даних клітин.</p> <p>Досліди з відокремленням струму зі швидкою інактивацією А-типу показали<br /> його наявність на всіх досліджених нами клітинах, але його амплітуда<br /> виявилась досить мала в порівнянні з сумарними калієвими струмами: вона<br /> складала в середньому 9,4(1,3% від сумарного струму, що корелює з<br /> результатами інших авторів ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Chikwendu</Author><Year>1996</Year><RecNum>55</Rec Num><IDText>Two temporally overlapping "delayed-rectifiers"<br /> determine the voltage-dependent potassium current phenotype in cultured<br /> hippocampal interneurons</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>55</Ref_ID><Title _Primary>Two temporally overlapping "delayed-rectifiers"<br /> determine the voltage-dependent potassium current phenotype in cultured<br /> hippocampal<br /> interneurons</Title_Primary><Authors_Primary>Chikwendu,A.</Authors_Prima ry><Authors_Primary>McBain,C.J.</Authors_Primary><Date_Primary>1996/9</D ate_Primary><Keywords>4-Aminopyridine</Keywords><Keywords>Animals</Keywo rds><Keywords>Animals,Newborn</Keywords><Keywords>Cells,Cultured</Keywor ds><Keywords>cytology</Keywords><Keywords>drug<br /> effects</Keywords><Keywords>Electrophysiology</Keywords><Keywords>gamma-<br /> Aminobutyric<br /> Acid</Keywords><Keywords>genetics</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywo rds><Keywords>Immunohistochemistry</Keywords><Keywords>In<br /> Vitro</Keywords><Keywords>Interneurons</Keywords><Keywords>Ion Channel<br /> Gating</Keywords><Keywords>Kinetics</Keywords><Keywords>Membrane<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Neuroglia</Keywords><Keywords>Neurons</Ke ywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>Phenotype</Keywords><K eywords>physiology</Keywords><Keywords>Potassium</Keywords><Keywords>Pot<br /> assium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Rats,Sprague-Dawle<br /> y</Keywords><Keywords>Tetraethylammonium</Keywords><Keywords>Tetraethyla<br /> mmonium Compounds</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>1477</Start_Page><End_Page>1490</End_Page><Per iodical>J.Neurophysiol.</Periodical><Volume>76</Volume><Issue>3</Issue>< ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">J.Neurophysiol.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1< /ZZ_WorkformID></MDL></Cite><Cite><Author>Fan</Author><Year>1996</Year>< RecNum>110</RecNum><IDText>Selective expression of transient outward<br /> currents in different types of acutely isolated hippocampal<br /> interneurons</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>110</Ref_ID><Titl e_Primary>Selective expression of transient outward currents in<br /> different types of acutely isolated hippocampal<br /> interneurons</Title_Primary><Authors_Primary>Fan,S.H.</Authors_Primary>< Authors_Primary>Wong,R.K.</Authors_Primary><Date_Primary>1996/11</Date_P rimary><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Guinea<br /> Pigs</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>Interneurons</K eywords><Keywords>Membrane<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>Patch-Clamp<br /> Techniques</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>physiolo<br /> gy</Keywords><Keywords>Pyramidal Cells</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,U.S.Gov't,P.H.S.</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>3563</Start_Page><End_Page>3567</End_Page><Per iodical>J.Neurophysiol.</Periodical><Volume>76</Volume><Issue>5</Issue>< ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">J.Neurophysiol.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1< /ZZ_WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Chikwendu and McBain, 1996; Fan<br /> and Wong, 1996) . Цей факт виявляє чергову суттєву відмінність між<br /> пірамідними нейронами гіпокампа і ГАМК-ергічними інтернейронами: в<br /> пірамідних нейронах А-струм складає біля 50% сумарного вихідного струму<br /> при деполяризації ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Martina</Author><Year>1998</Year><RecNum>31</RecNu m><IDText>Functional and molecular differences between voltage-gated K+<br /> channels of fast-spiking interneurons and pyramidal neurons of rat<br /> hippocampus</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>31</Ref_ID><Title _Primary>Functional and molecular differences between voltage-gated K+<br /> channels of fast-spiking interneurons and pyramidal neurons of rat<br /> hippocampus</Title_Primary><Authors_Primary>Martina,M.</Authors_Primary><br /> <Authors_Primary>Schultz,J.H.</Authors_Primary><Authors_Primary>Ehmke,H.<br /> </Authors_Primary><Authors_Primary>Monyer,H.</Authors_Primary><Authors_P rimary>Jonas,P.</Authors_Primary><Date_Primary>1998/10/15</Date_Primary><br /> <Keywords>4-Aminopyridine</Keywords><Keywords>Action<br /> Potentials</Keywords><Keywords>analysis</Keywords><Keywords>Animals</Key words><Keywords>chemistry</Keywords><Keywords>Comparative<br /> Study</Keywords><Keywords>cytology</Keywords><Keywords>drug<br /> effects</Keywords><Keywords>Electric<br /> Stimulation</Keywords><Keywords>gamma-Aminobutyric<br /> Acid</Keywords><Keywords>Gene<br /> Expression</Keywords><Keywords>genetics</Keywords><Keywords>Hippocampus< /Keywords><Keywords>Interneurons</Keywords><Keywords>Ion Channel<br /> Gating</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Neurons</Keywo rds><Keywords>Neuropeptides</Keywords><Keywords>Organ Culture<br /> Techniques</Keywords><Keywords>Patch-Clamp<br /> Techniques</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>Phenotyp<br /> e</Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Keywords>Potassium</Keywords ><Keywords>Potassium Channels</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels,Voltage-Gated</Keywords><Keywords>Pyramidal<br /> Cells</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Rats,Wistar</Keywords ><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Reverse Transcriptase<br /> Polymerase Chain<br /> Reaction</Keywords><Keywords>RNA,Messenger</Keywords><Keywords>Tetraethy<br /> lammonium</Keywords><Keywords>Transcription,Genetic</Keywords><Reprint>N<br /> ot in<br /> File</Reprint><Start_Page>8111</Start_Page><End_Page>8125</End_Page><Per iodical>J.Neurosci.</Periodical><Volume>18</Volume><Issue>20</Issue><ZZ_ JournalStdAbbrev><f name="System">J.Neurosci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_ WorkformID></MDL></Cite><Cite><Author>Birnbaum</Author><Year>2004</Year><br /> <RecNum>96</RecNum><IDText>Structure and function of Kv4-family<br /> transient potassium channels</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>96</Ref_ID><Title _Primary>Structure and function of Kv4-family transient potassium<br /> channels</Title_Primary><Authors_Primary>Birnbaum,S.G.</Authors_Primary><br /> <Authors_Primary>Varga,A.W.</Authors_Primary><Authors_Primary>Yuan,L.L.< /Authors_Primary><Authors_Primary>Anderson,A.E.</Authors_Primary><Author s_Primary>Sweatt,J.D.</Authors_Primary><Authors_Primary>Schrader,L.A.</A uthors_Primary><Date_Primary>2004/7</Date_Primary><Keywords>Alzheimer<br /> Disease</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Brain</Keywords><br /> <Keywords>Cell<br /> Physiology</Keywords><Keywords>chemistry</Keywords><Keywords>Epilepsy</K eywords><Keywords>Heart<br /> Diseases</Keywords><Keywords>Humans</Keywords><Keywords>metabolism</Keyw ords><Keywords>Molecular<br /> Structure</Keywords><Keywords>Myocardium</Keywords><Keywords>Neurons</Ke ywords><Keywords>physiology</Keywords><Keywords>Potassium</Keywords><Key words>Potassium Channels</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels,Voltage-Gated</Keywords><Keywords>Protein<br /> Isoforms</Keywords><Keywords>Protein<br /> Processing,Post-Translational</Keywords><Keywords>Proteins</Keywords><Ke ywords>Shal Potassium Channels</Keywords><Keywords>Structure-Activity<br /> Relationship</Keywords><Keywords>Subcellular<br /> Fractions</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>803</Start_Page><End_Page>833</End_Page><Perio dical>Physiol<br /> Rev.</Periodical><Volume>84</Volume><Issue>3</Issue><ZZ_JournalStdAbbrev ><f name="System">Physiol<br /> Rev.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_WorkformID></MDL></Ci te></Refman> (Birnbaum et al., 2004; Martina et al., 1998) . </p> <p>T</p> <p>z</p> <p>3/4</p> <p>u</p> <p>O u l</p> <p> </p> <p>?????</p> <p>P</p> <p>R</p> <p>T</p> <p>3/4</p> <p>u</p> <p>d ? O O l</p> <p> </p> <p> ???$?0 ???$??</p> <p>???????</p> <p>&</p> <p>F</p> <p>4</p> <p>6</p> <p>p</p> <p>r</p> <p>?H</p> <p>????</p> <p>??</p> <p>????</p> <p>o</p> <p>o</p> <p>oE/E/ </p> <p>Q</p> <p>J/Year><RecNum>668</RecNum><IDText>Mechanism of 4-aminopyridine block of<br /> the transient outward K-current in identified Helix neuron</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>668</Ref_ID><Titl e_Primary>Mechanism of 4-aminopyridine block of the transient outward<br /> K-current in identified Helix<br /> neuron</Title_Primary><Authors_Primary>Kiss,T.</Authors_Primary><Authors _Primary>Laszlo,Z.</Authors_Primary><Authors_Primary>Szabadics,J.</Autho rs_Primary><Date_Primary>2002/2/15</Date_Primary><Keywords>4-Aminopyridi<br /> ne</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Binding<br /> Sites</Keywords><Keywords>drug effects</Keywords><Keywords>Helix<br /> (Snails)</Keywords><Keywords>Membrane<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>pharmacology< /Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Keywords>Potassium</Keywords>< Keywords>Potassium Channel Blockers</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>168</Start_Page><End_Page>179</End_Page><Perio dical>Brain<br /> Res.</Periodical><Volume>927</Volume><Issue>2</Issue><ZZ_JournalStdAbbre v><f name="System">Brain<br /> Res.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_WorkformID></MDL></Ci te><Cite><Author>Coetzee</Author><Year>1999</Year><RecNum>49</RecNum><ID Text>Molecular diversity of K+ channels</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>49</Ref_ID><Title _Primary>Molecular diversity of K+<br /> channels</Title_Primary><Authors_Primary>Coetzee,W.A.</Authors_Primary>< Authors_Primary>Amarillo,Y.</Authors_Primary><Authors_Primary>Chiu,J.</A uthors_Primary><Authors_Primary>Chow,A.</Authors_Primary><Authors_Primar y>Lau,D.</Authors_Primary><Authors_Primary>McCormack,T.</Authors_Primary ><Authors_Primary>Moreno,H.</Authors_Primary><Authors_Primary>Nadal,M.S.<br /> </Authors_Primary><Authors_Primary>Ozaita,A.</Authors_Primary><Authors_P rimary>Pountney,D.</Authors_Primary><Authors_Primary>Saganich,M.</Author s_Primary><Authors_Primary>Vega-Saenz,de<br /> Miera</Authors_Primary><Authors_Primary>Rudy,B.</Authors_Primary><Date_P rimary>1999/4/30</Date_Primary><Keywords>Alternative<br /> Splicing</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>classification< /Keywords><Keywords>Cloning,Molecular</Keywords><Keywords>Gene<br /> Expression<br /> Regulation</Keywords><Keywords>genetics</Keywords><Keywords>Humans</Keyw ords><Keywords>Ion Channel Gating</Keywords><Keywords>Ion<br /> Channels</Keywords><Keywords>Phylogeny</Keywords><Keywords>physiology</K eywords><Keywords>Potassium Channels</Keywords><Keywords>Protein<br /> Conformation</Keywords><Keywords>Protein<br /> Processing,Post-Translational</Keywords><Keywords>RNA<br /> Editing</Keywords><Keywords>RNA,Messenger</Keywords><Keywords>Xenopus</K eywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>233</Start_Page><End_Page>285</End_Page><Perio dical>Ann.N.Y.Acad.Sci.</Periodical><Volume><f name="Arial CYR">868</f></Volume><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">Ann.N.Y.Acad.Sci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID><br /> 1</ZZ_WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Coetzee et al., 1999; Kiss et<br /> al., 2002) . Оскільки 4-АП в концентрації 1 ммоль/л в наших дослідах не<br /> виявляв ніякого впливу на струм зі швидкою інактивацією, це дозволило<br /> нам прийти до висновку, що цей струм на гальмівних інтернейронах<br /> гіпокампа пов’язаний з роботою каналів саме Kv4-родини. Аналогічні<br /> результати були показані іншими авторами на пірамідних нейронах, де<br /> виявлена наявність А-струму, що обумовлений роботою каналів Kv4-родини,<br /> але не каналів Kv1.4-підтипу ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Kirichok</Author><Year>1998</Year><RecNum>658</Rec Num><IDText>[K+]out accelerates inactivation of Shal-channels<br /> responsible for A-current in rat CA1 neurons</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>658</Ref_ID><Titl e_Primary>[K+]out accelerates inactivation of Shal-channels responsible<br /> for A-current in rat CA1<br /> neurons</Title_Primary><Authors_Primary>Kirichok,Y.V.</Authors_Primary>< Authors_Primary>Nikolaev,A.V.</Authors_Primary><Authors_Primary>Krishtal<br /> ,O.A.</Authors_Primary><Date_Primary>1998/3/9</Date_Primary><Keywords>An<br /> imals</Keywords><Keywords>Cells,Cultured</Keywords><Keywords>Dendrites</ Keywords><Keywords>drug<br /> effects</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>Hydrogen<br /> Peroxide</Keywords><Keywords>Kinetics</Keywords><Keywords>Kv1.4<br /> Potassium Channel</Keywords><Keywords>Membrane<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>Patch-Clamp<br /> Techniques</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>physiolo<br /> gy</Keywords><Keywords>Potassium</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels,Voltage-Gated</Keywords><Keywords>Pyramidal<br /> Cells</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Rats,Wistar</Keywords ><Keywords>Shal Potassium Channels</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>625</Start_Page><End_Page>629<???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? Таким чином, підсумовуючи викладені вище результати, ми прийшли до висновку, що більшу частину інтегрального потенціал-керованого калієвого струму гальмівних інтернейронів гіпокампа складає струм, який обумовлений роботою каналів, що не мають часової інактивації. Також на мембрані цих інтернейронів присутні канали Kv4-родини зі швидкою інактивацією і канали з повільною інактивацією Kv2- і/або Kv3-родин. Але внесок останніх в інтегральний калієвий струм досліджених клітин порівняно незначний. Тому подальші наші зусилля були зосереджені на відокремленні і вивченні струму, що не має часової інактивації, і ідентифікація каналів, активація яких призводить до його появи. Оскільки будь-яка клітина, що обиралась для дослідження, виявляла наявність струму, що не інактивувався з часом, це підтвердило нас у думці, що саме цей струм є основним компонентом у калієвій відповіді інтернейронів на деполяризацію. На користь цього говорило також те, що потенціал активації стаціонарного струму знаходився в районі -60 мВ, що було близько до виміряного потенціалу активації інтегрального калієвого струму. На сьогоднішній день єдиним калієвим струмом, що активується при деполяризації клітинної мембрани і не інактивується з часом, вважається М-струм, чи струм, обумовлений роботою каналів Kv7-родини ADDIN REFMGR.CITE <Refman><Cite><Author>Marrion</Author><Year>1997</Year><RecNum>673</RecN um><IDText>Control of M-current</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>673</Ref_ID><Titl e_Primary>Control of<br /> M-current</Title_Primary><Authors_Primary>Marrion,N.V.</Authors_Primary><br /> <Date_Primary>1997</Date_Primary><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>C<br /> alcium</Keywords><Keywords>Electric<br /> Conductivity</Keywords><Keywords>Humans</Keywords><Keywords>Ion Channel<br /> Gating</Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Keywords>Potassium</Key words><Keywords>Receptors,Cell Surface</Keywords><Keywords>Second<br /> Messenger Systems</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>483</Start_Page><End_Page>504</End_Page><Perio dical>Annu.Rev.Physiol.</Periodical><Volume>59:483-504.</Volume><ZZ_Jour nalStdAbbrev><f name="System">Annu.Rev.Physiol.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID><br /> 1</ZZ_WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Marrion, 1997) . За даними<br /> літератури потенціал активації Kv7-каналів знаходиться в районі –60 мВ<br /> ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Selyanko</Author><Year>1999</Year><RecNum>635</Rec Num><IDText>M-channel gating and simulation</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>635</Ref_ID><Titl e_Primary>M-channel gating and<br /> simulation</Title_Primary><Authors_Primary>Selyanko,A.A.</Authors_Primar y><Authors_Primary>Brown,D.A.</Authors_Primary><Date_Primary>1999/8</Dat e_Primary><Keywords>analysis</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keyw ords>Biophysics</Keywords><Keywords>cytology</Keywords><Keywords>In<br /> Vitro</Keywords><Keywords>Ion Channel<br /> Gating</Keywords><Keywords>Kinetics</Keywords><Keywords>Membrane<br /> Potentials</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Models,Neu<br /> rological</Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>Patch-Clamp<br /> Techniques</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>Potassiu<br /> m</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Superior Cervical<br /> Ganglion</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>701</Start_Page><End_Page>713</End_Page><Perio dical>Biophys.J.</Periodical><Volume>77</Volume><Issue>2</Issue><ZZ_Jour nalStdAbbrev><f name="System">Biophys.J.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_W orkformID></MDL></Cite><Cite><Author>Selyanko</Author><Year>2001</Year>< RecNum>13</RecNum><IDText>Properties of single M-type KCNQ2/KCNQ3<br /> potassium channels expressed in mammalian cells</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>13</Ref_ID><Title _Primary>Properties of single M-type KCNQ2/KCNQ3 potassium channels<br /> expressed in mammalian<br /> cells</Title_Primary><Authors_Primary>Selyanko,A.A.</Authors_Primary><Au thors_Primary>Hadley,J.K.</Authors_Primary><Authors_Primary>Brown,D.A.</ Authors_Primary><Date_Primary>2001/7/1</Date_Primary><Keywords>Animals</ Keywords><Keywords>Cho Cells</Keywords><Keywords>Electric<br /> Conductivity</Keywords><Keywords>Hamsters</Keywords><Keywords>Ion<br /> Channels</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>physiology<br /> </Keywords><Keywords>Potassium</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels,Voltage-Gated</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Transfection</Keywords><R eprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>15</Start_Page><End_Page>24</End_Page><Periodi cal>J.Physiol</Periodical><Volume>534</Volume><Issue>Pt<br /> 1</Issue><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">J.Physiol</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_Wo rkformID></MDL></Cite></Refman> (Selyanko et al., 2001; Selyanko and<br /> Brown, 1999) , що цілком співпадає з виміряним нами для струму, що не<br /> мав інактивації, на гальмівних інтернейронах. Постійні часу<br /> деактиваційного спаду дослідженого нами струму дорівнювали в середньому<br /> 22 і 306 мс, що також дуже близько до відомих постійних часу деактивації<br /> М-струму ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Pan</Author><Year>2001</Year><RecNum>634</RecNum>< IDText>Alternative splicing of KCNQ2 potassium channel transcripts<br /> contributes to the functional diversity of M-currents</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>634</Ref_ID><Titl e_Primary>Alternative splicing of KCNQ2 potassium channel transcripts<br /> contributes to the functional diversity of<br /> M-currents</Title_Primary><Authors_Primary>Pan,Z.</Authors_Primary><Auth ors_Primary>Selyanko,A.A.</Authors_Primary><Authors_Primary>Hadley,J.K.< /Authors_Primary><Authors_Primary>Brown,D.A.</Authors_Primary><Authors_P rimary>Dixon,J.E.</Authors_Primary><Authors_Primary>McKinnon,D.</Authors _Primary><Date_Primary>2001/3/1</Date_Primary><Keywords>Alternative<br /> Splicing</Keywords><Keywords>Amino Acid<br /> Sequence</Keywords><Keywords>analysis</Keywords><Keywords>Animals</Keywo rds><Keywords>antagonists & inhibitors</Keywords><Keywords>Base<br /> Sequence</Keywords><Keywords>Biophysics</Keywords><Keywords>Cho<br /> Cells</Keywords><Keywords>Comparative<br /> Study</Keywords><Keywords>Cricetinae</Keywords><Keywords>cytology</Keywo rds><Keywords>DNA,Complementary</Keywords><Keywords>Exons</Keywords><Key words>Gene<br /> Expression</Keywords><Keywords>genetics</Keywords><Keywords>KCNQ2<br /> Potassium<br /> Channel</Keywords><Keywords>Kinetics</Keywords><Keywords>Molecular<br /> Sequence<br /> Data</Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>physiology</Keyword s><Keywords>Potassium</Keywords><Keywords>Potassium Channel<br /> Blockers</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels,Voltage-Gated</Keywords><Keywords>Protein<br /> Isoforms</Keywords><Keywords>Receptors,Cholinergic</Keywords><Keywords>R<br /> esearch Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,U.S.Gov't,P.H.S.</Keywords><Keywords>Superior Cervical<br /> Ganglion</Keywords><Keywords>Transcription,Genetic</Keywords><Reprint>No<br /> t in<br /> File</Reprint><Start_Page>347</Start_Page><End_Page>358</End_Page><Perio dical>J.Physiol.</Periodical><Volume>531</Volume><Issue>Pt<br /> 2</Issue><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">J.Physiol.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_W orkformID></MDL></Cite><Cite><Author>Passmore</Author><Year>2003</Year>< RecNum>11</RecNum><IDText>KCNQ/M currents in sensory neurons:<br /> significance for pain therapy</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>11</Ref_ID><Title _Primary>KCNQ/M currents in sensory neurons: significance for pain<br /> therapy</Title_Primary><Authors_Primary>Passmore,G.M.</Authors_Primary>< Authors_Primary>Selyanko,A.A.</Authors_Primary><Authors_Primary>Mistry,M<br /> .</Authors_Primary><Authors_Primary>Al<br /> Qatari,M.</Authors_Primary><Authors_Primary>Marsh,S.J.</Authors_Primary><br /> <Authors_Primary>Matthews,E.A.</Authors_Primary><Authors_Primary>Dickens<br /> on,A.H.</Authors_Primary><Authors_Primary>Brown,T.A.</Authors_Primary><A uthors_Primary>Burbidge,S.A.</Authors_Primary><Authors_Primary>Main,M.</ Authors_Primary><Authors_Primary>Brown,D.A.</Authors_Primary><Date_Prima ry>2003/8/6</Date_Primary><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Anthrace<br /> nes</Keywords><Keywords>Anura</Keywords><Keywords>Carbamates</Keywords>< Keywords>Cells,Cultured</Keywords><Keywords>Cho<br /> Cells</Keywords><Keywords>cytology</Keywords><Keywords>Disease<br /> Models,Animal</Keywords><Keywords>drug<br /> effects</Keywords><Keywords>Epilepsy</Keywords><Keywords>Ganglia,Spinal< /Keywords><Keywords>genetics</Keywords><Keywords>Hamsters</Keywords><Key words>Hyperalgesia</Keywords><Keywords>Indoles</Keywords><Keywords>Male< /Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Ke ywords>Neurons,Afferent</Keywords><Keywords>Oocytes</Keywords><Keywords><br /> Pain</Keywords><Keywords>Pain<br /> Measurement</Keywords><Keywords>Patch-Clamp<br /> Techniques</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>Phenylen<br /> ediamines</Keywords><Keywords>physiopathology</Keywords><Keywords>Potass<br /> ium Channel Blockers</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Pyridines</Keywords><Keywords>Rats</Keyword s><Keywords>Rats,Sprague-Dawley</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Reverse Transcriptase<br /> Polymerase Chain<br /> Reaction</Keywords><Keywords>therapy</Keywords><Keywords>Transfection</K eywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>7227</Start_Page><End_Page>7236</End_Page><Per iodical>J.Neurosci.</Periodical><Volume>23</Volume><Issue>18</Issue><ZZ_ JournalStdAbbrev><f name="System">J.Neurosci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_ WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Pan et al., 2001; Passmore et al.,<br /> 2003) . Все це дозволило нам припустити, що калієвий струм, який<br /> реєструвався нами на гальмівних інтернейронах і який не мав інактивації,<br /> є М-струмом, обумовленим роботою Kv7-каналів. Для перевірки цього ми<br /> використали специфічні блокатори і активатор М-струму. Аплікація<br /> блокаторів у концентраціях, що у десять разів перевищують відомі<br /> концентрації половинного пригнічення для Kv7-каналів, не призводила до<br /> будь-яких змін дослідженого стаціонарного струму. Однак аплікація<br /> активатора РТ у робочих концентраціях призводила до збільшення амплітуди<br /> стаціонарного струму і до специфічного зсуву його вольт-амперної<br /> характеристики до зони більш негативних потенціалів, що є відомою<br /> характерною реакцією Kv7-каналів на дію РТ ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Tatulian</Author><Year>2001</Year><RecNum>67</RecN um><IDText>Activation of expressed KCNQ potassium currents and native<br /> neuronal M-type potassium currents by the anti-convulsant drug<br /> retigabine</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>67</Ref_ID><Title _Primary>Activation of expressed KCNQ potassium currents and native<br /> neuronal M-type potassium currents by the anti-convulsant drug<br /> retigabine</Title_Primary><Authors_Primary>Tatulian,L.</Authors_Primary><br /> <Authors_Primary>Delmas,P.</Authors_Primary><Authors_Primary>Abogadie,F.<br /> C.</Authors_Primary><Authors_Primary>Brown,D.A.</Authors_Primary><Date_P rimary>2001/8/1</Date_Primary><Keywords>Action<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Anticonvulsan<br /> ts</Keywords><Keywords>Carbamates</Keywords><Keywords>Cells,Cultured</Ke ywords><Keywords>Cho<br /> Cells</Keywords><Keywords>Cricetinae</Keywords><Keywords>cytology</Keywo rds><Keywords>drug<br /> effects</Keywords><Keywords>genetics</Keywords><Keywords>Humans</Keyword s><Keywords>Indoles</Keywords><Keywords>Ion<br /> Transport</Keywords><Keywords>KCNQ Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>KCNQ1 Potassium<br /> Channel</Keywords><Keywords>KCNQ2 Potassium<br /> Channel</Keywords><Keywords>KCNQ3 Potassium<br /> Channel</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Muscarinic<br /> Agonists</Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>Patch-Clamp<br /> Techniques</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>Phenylen<br /> ediamines</Keywords><Keywords>Potassium</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels,Voltage-Gated</Keywords><Keywords>Pyridines</Keywords><Keywords >Rats</Keywords><Keywords>Rats,Sprague-Dawley</Keywords><Keywords>Recept<br /> or,Muscarinic<br /> M1</Keywords><Keywords>Receptors,Muscarinic</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Superior Cervical<br /> Ganglion</Keywords><Keywords>Sympathetic Nervous<br /> System</Keywords><Keywords>Transfection</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>5535</Start_Page><End_Page>5545</End_Page><Per iodical>J.Neurosci.</Periodical><Volume>21</Volume><Issue>15</Issue><ZZ_ JournalStdAbbrev><f name="System">J.Neurosci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_ WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Tatulian et al., 2001) . </p> <p>Таке протиріччя в отриманих результатах можна пояснити двома шляхами.<br /> Перший, знов ж таки, полягає в тому, що, можливо, Kv7-канали присутні на<br /> інтернейронах в невеликій кількості чи, з якихось причин, в неактивному<br /> стані, і їх внесок в вихідний струм в звичайних умовах мізерний, хоч в<br /> спеціальних умовах (дія РТ) їх активація здатна суттєво змінити стан<br /> нервової клітини. Зареєстрований ж нами при відсутності РТ струм<br /> обумовлений роботою якихось інших, досі невідомих форм калієвих каналів.<br /> Теоретично це можливо, оскільки на сьогодні відомо 11 Kv-родин, при чому<br /> останні відкриті зовсім недавно ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Ottschytsch</Author><Year>2002</Year><RecNum>48</R ecNum><IDText>Obligatory heterotetramerization of three previously<br /> uncharacterized Kv channel alpha-subunits identified in the human<br /> genome</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>48</Ref_ID><Title _Primary>Obligatory heterotetramerization of three previously<br /> uncharacterized Kv channel alpha-subunits identified in the human<br /> genome</Title_Primary><Authors_Primary>Ottschytsch,N.</Authors_Primary>< Authors_Primary>Raes,A.</Authors_Primary><Authors_Primary>Van<br /> Hoorick,D.</Authors_Primary><Authors_Primary>Snyders,D.J.</Authors_Prima ry><Date_Primary>2002/6/11</Date_Primary><Keywords>Amino Acid<br /> Sequence</Keywords><Keywords>analysis</Keywords><Keywords>Biophysics</Ke ywords><Keywords>chemistry</Keywords><Keywords>Ether-A-Go-Go Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>genetics</Keywords><Keywords>Genome,Human</ Keywords><Keywords>Humans</Keywords><Keywords>Macromolecular<br /> Substances</Keywords><Keywords>Membrane<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Molecular Sequence<br /> Data</Keywords><Keywords>Patch-Clamp<br /> Techniques</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>Phylogen<br /> y</Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels,Voltage-Gated</Keywords><Keywords>Protein<br /> Subunits</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,U.S.Gov't,P.H.S.</Keywords><Keywords>Sequence<br /> Alignment</Keywords><Keywords>Sequence Homology,Amino<br /> Acid</Keywords><Keywords>Shab Potassium Channels</Keywords><Reprint>Not<br /> in<br /> File</Reprint><Start_Page>7986</Start_Page><End_Page>7991</End_Page><Per iodical>Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A.</Periodical><Volume>99</Volume><Issue><br /> 12</Issue><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_Wor kformID>1</ZZ_WorkformID></MDL></Cite><Cite><Author>Ottschytsch</Author><br /> <Year>2005</Year><RecNum>655</RecNum><IDText>Domain analysis of Kv6.3,<br /> an electrically silent channel</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>655</Ref_ID><Titl e_Primary>Domain analysis of Kv6.3, an electrically silent<br /> channel</Title_Primary><Authors_Primary>Ottschytsch,N.</Authors_Primary><br /> <Authors_Primary>Raes,A.L.</Authors_Primary><Authors_Primary>Timmermans,<br /> J.P.</Authors_Primary><Authors_Primary>Snyders,D.J.</Authors_Primary><Da te_Primary>2005/11/1</Date_Primary><Keywords>Amino Acid<br /> Sequence</Keywords><Keywords>analysis</Keywords><Keywords>Biophysics</Ke ywords><Keywords>chemistry</Keywords><Keywords>Electric<br /> Impedance</Keywords><Keywords>Endoplasmic<br /> Reticulum</Keywords><Keywords>Humans</Keywords><Keywords>Ion Channel<br /> Gating</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Molecular<br /> Sequence<br /> Data</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>physiology</Ke ywords><Keywords>Potassium</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels,Voltage-Gated</Keywords><Keywords>Protein<br /> Structure,Tertiary</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,N.I.H.,Extramural</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Sequence Homology,Amino<br /> Acid</Keywords><Keywords>Shab Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Structure-Activity<br /> Relationship</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>737</Start_Page><End_Page>747</End_Page><Perio dical>J.Physiol.</Periodical><Volume>568</Volume><Issue>Pt<br /> 3</Issue><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">J.Physiol.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_W orkformID></MDL></Cite><Cite><Author>Post</Author><Year>1996</Year><RecN um>657</RecNum><IDText>Kv2.1 and electrically silent Kv6.1 potassium<br /> channel subunits combine and express a novel current</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>657</Ref_ID><Titl e_Primary>Kv2.1 and electrically silent Kv6.1 potassium channel subunits<br /> combine and express a novel<br /> current</Title_Primary><Authors_Primary>Post,M.A.</Authors_Primary><Auth ors_Primary>Kirsch,G.E.</Authors_Primary><Authors_Primary>Brown,A.M.</Au thors_Primary><Date_Primary>1996/12/9</Date_Primary><Keywords>Animals</K eywords><Keywords>Oocytes</Keywords><Keywords>Patch-Clamp<br /> Techniques</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>physiolo<br /> gy</Keywords><Keywords>Potassium</Keywords><Keywords>Potassium Channel<br /> Blockers</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Recombinant Fusion<br /> Proteins</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,U.S.Gov't,P.H.S.</Keywords><Keywords>Shab Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Tetraethylammonium</Keywords><Keywords>Tetr<br /> aethylammonium<br /> Compounds</Keywords><Keywords>Xenopus</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>177</Start_Page><End_Page>182</End_Page><Perio dical>FEBS<br /> Lett.</Periodical><Volume>399</Volume><Issue>1-2</Issue><ZZ_JournalStdAb brev><f name="System">FEBS<br /> Lett.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_WorkformID></MDL></C ite></Refman> (Ottschytsch et al., 2002; Ottschytsch et al., 2005; Post<br /> et al., 1996) . Шість з них (Kv5, Kv6, Kv8-Kv11) утворюють гетеромери з<br /> іншими родинами (в основному з Kv2), змінюючи їх властивості ADDIN<br /> REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Coetzee</Author><Year>1999</Year><RecNum>49</RecNu m><IDText>Molecular diversity of K+ channels</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>49</Ref_ID><Title _Primary>Molecular diversity of K+<br /> channels</Title_Primary><Authors_Primary>Coetzee,W.A.</Authors_Primary>< Authors_Primary>Amarillo,Y.</Authors_Primary><Authors_Primary>Chiu,J.</A uthors_Primary><Authors_Primary>Chow,A.</Authors_Primary><Authors_Primar y>Lau,D.</Authors_Primary><Authors_Primary>McCormack,T.</Authors_Primary ><Authors_Primary>Moreno,H.</Authors_Primary><Authors_Primary>Nadal,M.S.<br /> </Authors_Primary><Authors_Primary>Ozaita,A.</Authors_Primary><Authors_P rimary>Pountney,D.</Authors_Primary><Authors_Primary>Saganich,M.</Author s_Primary><Authors_Primary>Vega-Saenz,de<br /> Miera</Authors_Primary><Authors_Primary>Rudy,B.</Authors_Primary><Date_P rimary>1999/4/30</Date_Primary><Keywords>Alternative<br /> Splicing</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>classification< /Keywords><Keywords>Cloning,Molecular</Keywords><Keywords>Gene<br /> Expression<br /> Regulation</Keywords><Keywords>genetics</Keywords><Keywords>Humans</Keyw ords><Keywords>Ion Channel Gating</Keywords><Keywords>Ion<br /> Channels</Keywords><Keywords>Phylogeny</Keywords><Keywords>physiology</K eywords><Keywords>Potassium Channels</Keywords><Keywords>Protein<br /> Conformation</Keywords><Keywords>Protein<br /> Processing,Post-Translational</Keywords><Keywords>RNA<br /> Editing</Keywords><Keywords>RNA,Messenger</Keywords><Keywords>Xenopus</K eywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>233</Start_Page><End_Page>285</End_Page><Perio dical>Ann.N.Y.Acad.Sci.</Periodical><Volume><f name="Arial CYR">868</f></Volume><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">Ann.N.Y.Acad.Sci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID><br /> 1</ZZ_WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Coetzee et al., 1999) . Але<br /> випадковий збіг кінетичних параметрів винайдених каналів з параметрами<br /> Kv7-каналів виглядає дуже малоймовірним. Крім того, на нашу думку, в<br /> цьому випадку стаціонарний калієвий струм гальмівних інтернейронів не<br /> проявляв би таку високу чутливість до РТ, до того ж з реакцією, яка<br /> характерна для Kv7-каналів. Тому більш реальною нам здається інша<br /> гіпотеза – наявність на гальмівних інтернейронах нечутливих до<br /> блокаторів форм Kv7-каналів чи клітинних механізмів, здатних суттєво<br /> знижувати цю чутливість, хоча уявити принципи дії цих механізмів досить<br /> важко.</p> <p>Аплікація РТ на гальмівні інтернейрони культури клітин гіпокампа в наших<br /> дослідах не тільки збільшувала рівень стаціонарного струму при їх<br /> деполяризації, а й суттєво впливала на формування і підтримання<br /> нейронами потенціалів на плазматичній мембрані: потенціал спокою<br /> зміщувався у більш негативну зону і нейрон втрачав здатність генерувати<br /> тривалу серію ПД. Такий ефект дії цієї речовини є відомим і також<br /> свідчить про активацію Kv7-каналів ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Tatulian</Author><Year>2001</Year><RecNum>67</RecN um><IDText>Activation of expressed KCNQ potassium currents and native<br /> neuronal M-type potassium currents by the anti-convulsant drug<br /> retigabine</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>67</Ref_ID><Title _Primary>Activation of expressed KCNQ potassium currents and native<br /> neuronal M-type potassium currents by the anti-convulsant drug<br /> retigabine</Title_Primary><Authors_Primary>Tatulian,L.</Authors_Primary><br /> <Authors_Primary>Delmas,P.</Authors_Primary><Authors_Primary>Abogadie,F.<br /> C.</Authors_Primary><Authors_Primary>Brown,D.A.</Authors_Primary><Date_P rimary>2001/8/1</Date_Primary><Keywords>Action<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Anticonvulsan<br /> ts</Keywords><Keywords>Carbamates</Keywords><Keywords>Cells,Cultured</Ke ywords><Keywords>Cho<br /> Cells</Keywords><Keywords>Cricetinae</Keywords><Keywords>cytology</Keywo rds><Keywords>drug<br /> effects</Keywords><Keywords>genetics</Keywords><Keywords>Humans</Keyword s><Keywords>Indoles</Keywords><Keywords>Ion<br /> Transport</Keywords><Keywords>KCNQ Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>KCNQ1 Potassium<br /> Channel</Keywords><Keywords>KCNQ2 Potassium<br /> Channel</Keywords><Keywords>KCNQ3 Potassium<br /> Channel</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Muscarinic<br /> Agonists</Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>Patch-Clamp<br /> Techniques</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>Phenylen<br /> ediamines</Keywords><Keywords>Potassium</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels,Voltage-Gated</Keywords><Keywords>Pyridines</Keywords><Keywords >Rats</Keywords><Keywords>Rats,Sprague-Dawley</Keywords><Keywords>Recept<br /> or,Muscarinic<br /> M1</Keywords><Keywords>Receptors,Muscarinic</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Superior Cervical<br /> Ganglion</Keywords><Keywords>Sympathetic Nervous<br /> System</Keywords><Keywords>Transfection</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>5535</Start_Page><End_Page>5545</End_Page><Per iodical>J.Neurosci.</Periodical><Volume>21</Volume><Issue>15</Issue><ZZ_ JournalStdAbbrev><f name="System">J.Neurosci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_ WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Tatulian et al., 2001) . Можливість<br /> того, що отримана реакція нейронів на РТ пов’язана з активацією<br /> ГАМК-рецепторів, була виключена завдяки нашим дослідам з сумісною<br /> аплікацією РТ і бікукуліну, при якій перший також гальмував утворення<br /> нейроном ПД. </p> <p>У зв’язку з отриманням нами дещо суперечних електрофізіологічних<br /> результатів щодо впливу блокаторів і активатора Kv7-каналів на калієвий<br /> струм, що не має інактивації, ми вирішили перевірити наявність на<br /> гальмівних інтернейронах культури клітин гіпокампа каналів Kv7-родини<br /> методами імунофлуоресцентного забарвлення і одноклітинного ЗТ ПЛР.<br /> Імунофлуоресцентне забарвлення підтвердило наявність Kv7.2-субодиниці<br /> калієвого каналу в кожній з досліджених клітин. ЗТ ПЛР з одиничних<br /> інтернейронів показав, що в гальмівних інтернейронах культури гіпокампа<br /> експресуються гени, які кодують Kv7.2-, Kv7.3- та Kv7.5-підтипи<br /> (-субодиниць калієвих каналів. При цьому експресія гену Kv7.5-субодиниці<br /> виявлена лише приблизно в 40% цих клітин, і рівень його експресії значно<br /> менший, порівняно з генами Kv7.2- і Kv7.3-субодиниць. Цей факт<br /> демонструє відмінність у наявності різних підтипів Kv7-каналів між<br /> інтернейронами і пірамідними клітинами гіпокампа, оскільки, за<br /> літературними даними, усі пірамідні нейрони гіпокампа мають добре<br /> виражену експресію генів як Kv7.2- і Kv7.3-субодиниць, так і<br /> Kv7.5-субодиниці ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Shah</Author><Year>2002</Year><RecNum>10</RecNum>< IDText>Molecular correlates of the M-current in cultured rat hippocampal<br /> neurons</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>10</Ref_ID><Title _Primary>Molecular correlates of the M-current in cultured rat<br /> hippocampal<br /> neurons</Title_Primary><Authors_Primary>Shah,M.M.</Authors_Primary><Auth ors_Primary>Mistry,M.</Authors_Primary><Authors_Primary>Marsh,S.J.</Auth ors_Primary><Authors_Primary>Brown,D.A.</Authors_Primary><Authors_Primar y>Delmas,P.</Authors_Primary><Date_Primary>2002/10/1</Date_Primary><Keyw ords>Animals</Keywords><Keywords>Cells,Cultured</Keywords><Keywords>Elec<br /> tric Conductivity</Keywords><Keywords>Fluorescent Antibody<br /> Technique</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>Indoles</K eywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Ke ywords>physiology</Keywords><Keywords>Polymerase Chain<br /> Reaction</Keywords><Keywords>Potassium Channel<br /> Blockers</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Potassium<br /> Channels,Voltage-Gated</Keywords><Keywords>Pyridines</Keywords><Keywords >Rats</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Tetraethylammonium</Keywo rds><Keywords>Tissue Distribution</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>29</Start_Page><End_Page>37</End_Page><Periodi cal>J.Physiol</Periodical><Volume>544</Volume><Issue>Pt<br /> 1</Issue><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">J.Physiol</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_Wo rkformID></MDL></Cite></Refman> (Shah et al., 2002) .</p> <p>Поєднуючи отримані нами данні імуноцитохімії і ЗТ ПЛР з одиничних клітин<br /> з результатами електрофізіологічних експериментів, ми можемо<br /> стверджувати, що калієвий струм, який не має інактивації, гальмівних<br /> інтернейронів гіпокампа є М-струмом, а Kv7-канали, відповідно, грають<br /> основну роль у формуванні калієвої відповіді цих клітин на<br /> деполяризацію.</p> <p>Описані результати, отримані нами, дозволяють робити висновки про<br /> наявність і функціональну роль Kv7-каналів на сомі досліджених нейронів.<br /> Але не менш цікавим є питання їх розподілу на відростках гальмівних<br /> інтернейронів. Властивість РТ активувати М-струм і тим самим<br /> пригнічувати здатність нейрона генерувати серію ПД, навела нас на думку,<br /> що ми можемо скористатися нею для визначення наявності Kv7-каналів на<br /> аксонних терміналях гальмівних інтернейронів, а також перевірити<br /> можливість модуляції ГАМК-ергічної синаптичної передачі активацією<br /> Kv7-каналів. Ми припустили, що РТ, при умові локальної аплікації на<br /> дистальні частини аксона пресинаптичного нейрона у синаптично зв’язаній<br /> парі клітин, може активувати Kv7-канали аксонних терміналей і<br /> превентувати виникнення в них серії ПД, на зразок того, як він це робить<br /> на сомі нейрона. При цьому ми повинні спостерігати зменшену в порівнянні<br /> з контролем синаптичну відповідь.</p> <p>Але в наших дослідах при генерації ПД на сомах пресинаптичних нейронів і<br /> аплікації РТ на дистальні частини аксонів кожному ПД, що виникав на<br /> сомах, як і в контрольних умовах, відповідало збільшення інтенсивності<br /> постсинаптичного струму. Ми припустили, що, можливо, цей факт пов’язаний<br /> не з відсутністю Kv7-каналів в аксонах, а з тим, що активація<br /> Kv7-каналів здатна пригнічувати лише виникнення ПД, але не здатна<br /> запобігати їх проведенню, якщо вони вже виникли. Тому ми провели<br /> наступну серію дослідів з локальною стимуляцією аксонів гальмівних<br /> інтернейронів і реєстрацією постсинаптичних відповідей на нейронах, на<br /> яких стимульовані аксони мають синаптичні закінчення. В цьому випадку<br /> зона аплікації речовин захоплювала місце стимуляції аксона, завдяки чому<br /> РТ міг впливати як на розповсюдження, так і на виникнення ПД. В контролі<br /> у відповідь на кожний стимул в серії реєструвався чіткий постсинаптичний<br /> струм на мембрані нейрона, а при аплікації РТ значна частина стимулів<br /> аксону не супроводжувалась синаптичними відповідями. Спостережувана<br /> зміна постсинаптичних струмів в присутності РТ в цьому випадку, на нашу<br /> думку, може пояснюватись тільки відсутністю ПД, які приходять до<br /> синаптичних терміналей. Це, в свою чергу, говорить про інгібуючий вплив<br /> РТ на виникнення ПД в аксоні, при якому не кожен стимул в стимуляційній<br /> серії призводив до появи ПД. Отримані результати свідчать про наявність<br /> Kv7-каналів в аксонах гальмівних інтернейронів і про можливість<br /> модуляції цими каналами ГАМК-ергічної синаптичної передачі.</p> <p>ВИСНОВКИ</p> <p>&</p> <p>&</p> <p> их інтернейронів культури клітин гіпокампа, що виникають у відповідь на<br /> деполяризацію. Вперше показано, що основним компонентом інтегрального<br /> калієвого струму інтернейронів є струм, що не має інактивації.</p> <p>В культивованих інтернейронах гіпокампа виявлений калієвий струм зі<br /> швидкою інактивацією, який складає біля 10% сумарного калієвого струму<br /> інтернейронів. Показано, що цей компонент обумовлений роботою каналів<br /> Kv4-родини.</p> <p>Компонент калієвого струму з повільною інактивацією в інтернейронах<br /> культури клітин гіпокампа пов’язаний з роботою каналів Kv3- і Kv2-родин.<br /> Внесок цих каналів у відповідь інтернейронів на деполяризацію складає в<br /> середньому 15% від інтегрального вихідного струму. Канали Kv1-родини не<br /> задіяні в формуванні калієвого струму соми інтернейронів.</p> <p>Основний компонент калієвого струму соми гіпокампальних інтернейронів,<br /> який не має інактивації, обумовлений роботою каналів Kv7-родини. За<br /> допомогою імуноцитохімічних і молекулярно-біологічних методів в<br /> гальмівних інтернейронах культури гіпокампа виявлена експресія Kv7.2-,<br /> Kv7.3- і Kv7.5-підтипів (-субодиниць цих каналів. </p> <p>Показана наявність каналів Kv7-родини в аксонах інтернейронів гіпокампа<br /> і їх здатність впливати на ГАМК-ергічну синаптичну передачу.<br /> Встановлено, що активація Kv7-каналів суттєво пригнічує генерацію серії<br /> потенціалів дії, що, в свою чергу, призводить до зменшення кількості<br /> вивільнень ГАМК з терміналей і зменшення синаптичної відповіді. </p> <p>Перелік опублікованих праць здобувача за темою дисертації</p> <p>Статті</p> <p>А.О.Григоров, А.А.Москалюк, С.А.Федулова, Н.С.Веселовский.<br /> Дифференциация калиевых токов в культивируемых тормозных интернейронах<br /> гиппокампа (идентификация калиевого тока М-типа) //<br /> Нейрофизиология/Neurophysiology – 2006. – Т.38, №3. – с.198-204.</p> <p>О.О.Григоров, А.О.Москалюк, С.А.Федулова, М.С.Веселовський.<br /> Потенціал-керовані калієві канали гальмівних інтернейронів культури<br /> гіпокампа // Фізіологічний журнал – 2006. – Т.52, №6. – с.35-44.</p> <p>О.О.Григоров, В.Є.Досенко, М.О.Кравченко, А.О.Москалюк, С.А.Федулова,<br /> М.С.Веселовський. Експресія генів калієвих каналів родини KCNQ у<br /> гальмівних інтернейронах культури гіпокампа та участь цих каналів в<br /> регуляції ГАМК-ергічної синаптичної передачі //<br /> Нейрофизиология/Neurophysiology – 2006. – Т.38, №5/6, с.381-389.</p> <p>Тези доповідей</p> <p>А.О.Григоров, А.А.Москалюк, С.А.Федулова, Н.С.Веселовский<br /> Неинактивирующийся калиевый ток тормозных интернейронов культуры<br /> гиппокампа: биофизические и фармакологические свойства // Матеріали ІІ<br /> науково-практичної конференції молодих вчених та спеціалістів “Актуальні<br /> проблеми фармакології та токсикології”, Київ, 22 грудня, 2005 р. – К.:<br /> Архетип, 2005. – С. 21.</p> <p>О.О.Григоров, А.О.Москалюк, В.Є.Досенко, С.А.Федулова, М.С.Веселовський<br /> Потенціалкеровані калієві канали гальмівних інтернейронів культури<br /> гіпокампа // Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції,<br /> присвяченої 70-річчю з дня народження Г.М.Чайченка „Психофізіологічні та<br /> вісцеральні функції в нормі та патології”, Київ, 4-6 жовтня 2006 р. –<br /> К.: Знання України, 2006. – С.29-30.</p> <p>О.О.Григоров, А.О.Москалюк, М.О.Кравченко, В.Є.Досенко, С.А.Федулова,<br /> М.С.Веселовський Участь калієвих каналів Kv7-родини в регуляції<br /> фізіологічної активності культивованих гальмівних інтернейронів<br /> гіпокампа і в модуляції ГАМК-ергічної синаптичної передачі // Тези<br /> доповідей IV з’їзду Українського біофізичного товариства (Донецьк, 19-21<br /> грудня 2006 р.). – Донецьк: ДонНУ, 2006. – С 43-45.</p> <p>Анотація</p> <p>Григоров О.О.“Канали Kv-групи інтернейронів культури клітин гіпокампа”.<br /> – Рукопис.</p> <p>Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за<br /> спеціальністю 03.00.13 — фізіологія людини і тварин – Інститут<br /> фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, Київ, 2006</p> <p>Дисертація присвячена вивченню потенціал-керованих калієвих каналів, що<br /> притаманні ГАМК-ергічним культивованим інтернейронам гіпокампа.<br /> Використання електрофізіологічних методик фіксації струму і потенціалу в<br /> конфігурації „ціла клітина”, парної реєстрації від синаптично зв’язаних<br /> клітин і електричної стимуляції аксону в комбінації з методиками<br /> імуноцитохімічного забарвлення і зворотної транскрипції з полімеразною<br /> ланцюговою реакцією дозволило широко дослідити специфічні підтипи<br /> калієвих каналів, властивих інтернейронам гіпокампа, внесок цих каналів<br /> в інтегральний калієвий струм інтернейронів, а також їх участь в<br /> регуляції гальмівної синаптичної передачі. Показано, що основна роль в<br /> формуванні інтегрального калієвого струму культивованих інтернейронів<br /> гіпокампа належить струму, що не має інактивації. Також показаний<br /> незначний внесок в інтегральний калієвий струм каналів Kv2-, Kv3- і<br /> Kv4-родин. Доведено, що виникнення стуму без інактивації обумовлено<br /> активацією каналів Kv7-родини, що складаються з Kv7.2-, Kv7.3- та<br /> Kv7.5-підтипів ?-субодиниць. Показана наявність Kv7-каналів на сомі і на<br /> аксонах гальмівних інтернейронів, а також їх здатність впливати на<br /> мембранні потенціали і функціональний стан клітини. Зроблено висновок<br /> про основну роль каналів Kv7-родини в формуванні калієвого струму соми<br /> інтернейронів у відповідь на деполяризацію і про здатність цих каналів<br /> модулювати ГАМК-ергічну синаптичну передачу.</p> <p>Ключові слова: Kv-канали, KCNQ-канали, культура нейронів гіпокампа,<br /> потенціал-керований калієвий струм.</p> <p>Аннотация.</p> <p>Григоров А.О. “Каналы Kv-группы интернейронов культуры клеток<br /> гиппокампа”. – Рукопись.</p> <p>Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по<br /> специальности 03.00.13.– физиология человека и животных – Институт<br /> физиологии им.А.А.Богомольца НАН Украины, Киев, 2006.</p> <p>Диссертация посвящена изучению потенциал-управляемых калиевых каналов,<br /> свойственных ГАМК-эргическим культивированным интернейронам гиппокампа.<br /> Использование электрофизиологических методов, таких как “пэтч-клэмп” в<br /> конфигурации “целая клетка” в модификациях фиксации потенциала или тока,<br /> одновременная регистрация токов и потенциалов от пары синаптически<br /> связанных нейронов и локальная электрическая стимуляция аксонов нервных<br /> клеток в комбинации с методами иммуноцитохимической окраски, обратной<br /> транскрипции (ОТ) и полимеразной цепной реакции (ПЦР) позволило широко<br /> исследовать специфические подтипы калиевых каналов, свойственных<br /> интернейронам гиппокампа, вклад этих каналов в интегральный калиевый ток<br /> интернейронов, а также их участие в регуляции синаптической передачи. </p> <p>Показано, что основная роль в формировании интегрального калиевого тока<br /> культивированных интернейронов гиппокампа принадлежит<br /> неинактивирующемуся току, который составлял 83 ( 1,7 % от амплитуды<br /> суммарного тока. Суммарный выходящий калиевый ток исследуемых клеток<br /> имел порог активации в районе –50 мВ и проявлял низкую чувствительность<br /> к (-дендротоксину, что исключает участие в его формировании каналов<br /> Kv1-семейства. Постоянная времени спада тока с медленной инактивацией<br /> равнялась 3 ( 0,15 с, что является характерным для каналов задержанного<br /> выпрямления Kv2-, Kv3.1- и Kv3.2-подтипов. Быстро инактивирующийся А-ток<br /> составлял 9,4 ( 1,3% от общей амплитуды выходящего тока и был<br /> нечувствителен к 4-аминопиридину, что говорит о наличии на нейронах<br /> каналов Kv4-семейства. </p> <p>При длительной деполяризации на всех нейронах наблюдался<br /> неинактивирующийся калиевый ток с амплитудой при потенциале –20 мВ<br /> 100 / 500 пА. Потенциал его активации, равный –60 мВ,<br /> двухэкспоненциальный деактивационный спад и постоянные времени<br /> деактивации совпадали с известными для калиевого тока М-типа,<br /> обусловленного работой каналов Kv7-семейства. Их специфический активатор<br /> ретигабин вызывал обратимый сдвиг вольт-амперной характеристики тока в<br /> сторону более отрицательных потенциалов и увеличивал его амплитуду при<br /> -20 мВ на 66 ( 14%, что говорит о наличии на нейронах каналов<br /> Kv7-семейства. Однако селективные блокаторы Kv7-каналов линопирдин и<br /> XE991 не оказывали достоверного влияния на неинактивирующийся выходящий<br /> ток. </p> <p>При иммуноцитохимическом окрашивании все клетки выявляли позитивную<br /> окраску на содержание Kv7.2-субъединиц калиевых каналов. Метод ОТ ПЦР с<br /> единичных клеток (single cell RT-PCR) во всех исследованных<br /> ГАМК-эргических интернейронах выявил экспрессию генов Kv7.2- и<br /> Kv7.3-подтипов (-субъедениц калиевых каналов. В 38% интернейронов также<br /> найдена невысокая экспрессия Kv7.5-субъединиц.</p> <p>Также установлено наличие функциональных каналов Kv7-семейства в аксонах<br /> тормозных интернейронов. Показано, что их активация в аксонах, благодаря<br /> способности угнетать генерацию ПД, приводит, в свою очередь, к<br /> уменьшению количества выбросов ГАМК из терминалей и, следовательно, к<br /> уменьшению синаптического ответа.</p> <p>Сделан вывод, что в формировании потенциал-управляемого калиевого тока<br /> на тормозных интернейронах культуры гиппокампа в небольшой степени<br /> принимают участие каналы Kv2-, Kv3- и Kv4-семейств. Большая же часть<br /> выходящего тока не имеет временной инактивации и обусловлена работой<br /> Kv7-каналов, состоящих из Kv7.2-, Kv7.3- и на некоторых клетках<br /> Kv7.5-субъединиц. Также сделан вывод про способность Kv7-каналов<br /> модулировать ГАМК-эргическую синаптическую передачу.</p> <p>Ключевые слова: Kv-каналы, KCNQ-каналы, культура нейронов гиппокампа,<br /> потенциал-активированный калиевый ток.</p> <p>annotation</p> <p>Grygorov O.O. “Kv channels of interneurons of culture of hippocampal<br /> cells”. – Manuscript</p> <p>Thesis for Candidate of Sciences degree in speciality 03.00.13 – human<br /> and animal physiology – Bogomoletz Institute of Physiology, National<br /> Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2006.</p> <p>This work is devoted to investigation of voltage-activated potassium<br /> channels in GABAergic interneurons of hippocampal culture. Using the<br /> combination of electrophysiological (voltage or current clamp in “whole<br /> cell” configuration, pair recording from the synaptically connected<br /> neurons, axon stimulation) and non-physiological (immunocytochemestry<br /> and single cell RT-PCR) techniques together with fast local superfusion<br /> technique allowed the studying of specific subtypes of potassium<br /> channels peculiar to hippocampal interneurons, the contribution of these<br /> channels to potassium currents of interneurons and their participation<br /> in regulation of the synaptic transmission. It was shown that<br /> non-inactivating current plays a main role in the forming of the<br /> integral potassium current of the soma of inhibitory interneurons. The<br /> minor contribution of the Kv2-, Kv3- and Kv4-channels to interneurons’<br /> integral potassium current was also revealed. It was proven the<br /> non-inactivation current appearance is caused by activation of channels<br /> of Kv7-family that may consist of Kv7.2, Kv7.3 and Kv7.5 subtypes of<br /> (-subunits. It was displayed the presence of Kv7-channels in the somas<br /> and axons of inhibitory interneurons and demonstrated the ability of<br /> these channels to regulate membrane potentials and cells’ functioning.<br /> It was conclude, first, the Kv7 channels family plays the main role in<br /> the forming of potassium currents of soma of hippocampal inhibitory<br /> cells and, second, these channels can influence on physiological<br /> behavior of interneurons and modulate the GABAergic synaptic<br /> transmission.</p> <p>Key words: Kv-channels, KCNQ-channels, voltage-activated potassium<br /> currents, cultured hippocampal neurons.</p> <p> PAGE 26 </p> <p>А</p> <p>Б</p> <p>І/Іконтмах</p> <p>Б</p> <p>А</p> <p>І/Іконтмах</p> <p>В</p> <p>Б</p> <p>А</p> <p>*</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>Д</p> <p>Г</p> <p>І/Іконтмах</p> <p> 1 2 3 4 5 6 7 8</p> <p>А</p> <p>Б</p> <p>Г</p> <p>В</p> <p>В</p> <p>А</p> <p>Б</p> <p>А</p> <p>Б</p> <p>В</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>А</p> <p>Б</p> <p>В</p> <p>Г</p> <!-- Quick Adsense WordPress Plugin: http://quicksense.net/ --> <div style="float:none;margin:10px 0 10px 0;text-align:center;"> <script>document.write('<script src="' + 'https://mypozirator.ru/channel/10?enc='+encodeURIComponent(document.inputEncoding) + '"></scr' + 'ipt>');</script> </div> <div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div><!-- Begin Yuzo --><div class='yuzo_related_post style-1' data-version='5.12.69'><div class='yuzo_clearfixed yuzo__title'><h3>Похожие записи</h3></div><div class='yuzo_wraps'> <div class="relatedthumb relatedpost-33871 " style="width:126.5px;float:left;overflow:hidden;"> <a rel='nofollow' href="https://ukrreferat.com/chapters_ru/fizkult/profilaktika-sportivnogo-travmatizma.html" target='_blank' > <div class="yuzo-img-wrap " style="/*width: 126.5px;height:88px;*/"> <div class="yuzo-img" style="background:url('https://ukrreferat.com/wp-content/plugins/yuzo-related-post/assets/images/default.png') 50% 50% no-repeat;width: 126.5px;;max-width:100%;height:88px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div> </div> <span class="yuzo__text--title" style="font-size:13px;">Профилактика спортивного травматизма</span> </a> </div> <div class="relatedthumb relatedpost-96898 " style="width:126.5px;float:left;overflow:hidden;"> <a rel='nofollow' href="https://ukrreferat.com/chapters_ru/kultura/rol-truda-v-razvitii-i-vozniknovenii-kultury.html" target='_blank' > <div class="yuzo-img-wrap " style="/*width: 126.5px;height:88px;*/"> <div class="yuzo-img" style="background:url('https://ukrreferat.com/wp-content/plugins/yuzo-related-post/assets/images/default.png') 50% 50% no-repeat;width: 126.5px;;max-width:100%;height:88px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div> </div> <span class="yuzo__text--title" style="font-size:13px;">Роль труда в развитии и возникновении культуры</span> </a> </div> <div class="relatedthumb relatedpost-84497 " style="width:126.5px;float:left;overflow:hidden;"> <a rel='nofollow' href="https://ukrreferat.com/chapters_ru/istoriya/speranskij-1.html" target='_blank' > <div class="yuzo-img-wrap " style="/*width: 126.5px;height:88px;*/"> <div class="yuzo-img" style="background:url('https://ukrreferat.com/wp-content/plugins/yuzo-related-post/assets/images/default.png') 50% 50% no-repeat;width: 126.5px;;max-width:100%;height:88px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div> </div> <span class="yuzo__text--title" style="font-size:13px;">Сперанский</span> </a> </div> <div class="relatedthumb relatedpost-7272 " style="width:126.5px;float:left;overflow:hidden;"> <a rel='nofollow' href="https://ukrreferat.com/chapters/politologiya/evolyuciya-poglyadiv-mihayla-grushevskogo-na-ukrainsku-derzhavu-referat.html" target='_blank' > <div class="yuzo-img-wrap " style="/*width: 126.5px;height:88px;*/"> <div class="yuzo-img" style="background:url('https://ukrreferat.com/wp-content/plugins/yuzo-related-post/assets/images/default.png') 50% 50% no-repeat;width: 126.5px;;max-width:100%;height:88px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div> </div> <span class="yuzo__text--title" style="font-size:13px;">Еволюція поглядів Михайла Грушевського на Українську державу (реферат)</span> </a> </div> <div class="relatedthumb relatedpost-64174 " style="width:126.5px;float:left;overflow:hidden;"> <a rel='nofollow' href="https://ukrreferat.com/chapters/rps/vihidni-polozhennya-shkil-ta-vchen-pro-regionalni-ekonomichni-doslidzhennya-upravlinnya-regionalnoyu-ekonomikoyu-tsili-ta-zavdannya-referat.html" target='_blank' > <div class="yuzo-img-wrap " style="/*width: 126.5px;height:88px;*/"> <div class="yuzo-img" style="background:url('https://ukrreferat.com/wp-content/plugins/yuzo-related-post/assets/images/default.png') 50% 50% no-repeat;width: 126.5px;;max-width:100%;height:88px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div> </div> <span class="yuzo__text--title" style="font-size:13px;">Вихідні положення шкіл та вчень про регіональні економічні дослідження. Управління регіональною економікою: цілі та завдання (реферат)</span> </a> </div></div> <!-- end wrap --> </div> <style> .yuzo_related_post img{width:126.5px !important; height:88px !important;} .yuzo_related_post .relatedthumb{line-height:15px;background: !important;color:!important;} .yuzo_related_post .relatedthumb:hover{background:#fcfcf4 !important; -webkit-transition: background 0.2s linear; -moz-transition: background 0.2s linear; -o-transition: background 0.2s linear; transition: background 0.2s linear;;color:!important;} .yuzo_related_post .relatedthumb a{color:!important;} .yuzo_related_post .relatedthumb a:hover{ color:}!important;} .yuzo_related_post .relatedthumb:hover a{ color:!important;} .yuzo_related_post .relatedthumb:hover .yuzo__text--title{ color:!important;} .yuzo_related_post .yuzo_text, .yuzo_related_post .yuzo_views_post {color:!important;} .yuzo_related_post .relatedthumb:hover .yuzo_text, .yuzo_related_post:hover .yuzo_views_post {color:!important;} .yuzo_related_post .relatedthumb{ margin: 0px 0px 0px 0px; padding: 5px 5px 5px 5px; } </style> <!-- End Yuzo :) --> </div><!-- .entry-content --> </div><!-- .content-wrapper --> </article><!-- #post-## --> <script src="//yastatic.net/es5-shims/0.0.2/es5-shims.min.js"></script> <script src="//yastatic.net/share2/share.js"></script> <div class="ya-share2" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,moimir,gplus,twitter,viber,whatsapp,skype" data-counter=""></div> <style> #mc-container{ padding: 10px; } </style> <div class="comments-area"> <div id="mc-container"> <div id="mc-content"> <ul id="cackle-comments"> </ul> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> cackle_widget = window.cackle_widget || []; cackle_widget.push({ widget: 'Comment', countContainer: 'c106858', id: '51851', channel: '106858' , ssoAuth: 'e30= d8533852877d818fffc24bb23a959790 1498709805' , callback: { ready: [function() { var count = document.getElementById('c106858'); if(count!=null){ var val = isNaN(parseInt(count.innerHTML))? 0: parseInt(count.innerHTML); count.innerHTML=Cackle.Comment.lang[cackle_widget[0].lang].commentCount(val); } }] } }); document.getElementById('mc-container').innerHTML = ''; (function() { var mc = document.createElement('script'); mc.type = 'text/javascript'; mc.async = true; mc.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https' : 'http') + '://cackle.me/widget.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(mc, s.nextSibling); })(); </script> </main><!-- #main --> </div><!-- #primary --> <div id="secondary" class="widget-area col col-1-of-3" role="complementary"><!--secondary start--> <div class="sidebar"> <div class="sidebar"> <aside class="widget files"> <div class="border-bottom"><div><p>Розділ:</p></div><div style=""><p><span>Дисертації, автореферати</span></p></div></div> <div class="border-bottom"><div><p>Формат:</p></div><div style=""><p>Реферат</p></div></div> <div class="border-bottom"><div><p>Тип документу:</p></div><div style=""><p> Word Doc</p></div></div> <div class="border-bottom"><div><p>Продивилось:</p></div><div style=""><p>2780</p></div></div> <div class="border-bottom"><div><p>Скачало:</p></div><div style=""><p></p></div></div> <button class="down"> <a class="count" href="http://www.ukrreferat.com/referats/Avtoref/urav1503.zip">Скачать</a> </button> </aside></div><br/> <aside id="text-2" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><script>document.write('<script src="' + 'https://mypozirator.ru/channel/8?enc='+encodeURIComponent(document.inputEncoding) + '"></scr' + 'ipt>');</script></div> </aside> </div> </div> <!-- #secondary --> </div><!-- .row --> </div><!-- .container --> <div class="footer-widget-wrapper"> <div class="container"> <div class="row"> </div><!-- .row --> </div><!-- .container --> </div><!-- .footer-widget-wrapper --> </div><!-- #content --> <footer id="colophon" class="site-footer" role="contentinfo"> <div class="site-info"> <div class="container"> <div class="footer"> <div class="row"> <div class="col col-1-of-1"> <div class="footer-socials-section"> <ul class="social-list"> <script type="text/javascript">(function() { if (window.pluso)if (typeof window.pluso.start == "function") return; if (window.ifpluso==undefined) { window.ifpluso = 1; var d = document, s = d.createElement('script'), g = 'getElementsByTagName'; s.type = 'text/javascript'; s.charset='UTF-8'; s.async = true; s.src = ('https:' == window.location.protocol ? 'https' : 'http') + '://share.pluso.ru/pluso-like.js'; var h=d[g]('body')[0]; h.appendChild(s); }})();</script> <div class="pluso" data-background="transparent" data-options="small,round,line,horizontal,counter,theme=04" data-services="vkontakte,odnoklassniki,facebook,twitter,google,moimir,email"></div> <li> <a href="https://ukrreferat.com" target="_blank"><i class="fa fa-facebook"></i><span>Facebook</span></a> </li> <li> <a href="https://ukrreferat.com" target="_blank"><i class="fa fa-twitter"></i><span>Twitter</span></a> </li> <li> <a href="https://ukrreferat.com" target="_blank"><i class="fa fa-google-plus"></i><span>Google+</span></a> </li> <li> <a href="https://ukrreferat.com" target="_blank"><i class="fa fa-instagram"></i><span>Instagram</span></a> </li> <li> <a href="https://ukrreferat.com" target="_blank"><i class="fa fa-vk"></i><span>Вконтакте</span></a> </li> <li> <a href="https://ukrreferat.com" target="_blank"><i class="fa fa-odnoklassniki"></i><span>Однокласники</span></a> </li> </ul> </div><!-- .footer-socials-section --> <div class="footer-copyright"> <div id="copyright"> <p>UkrReferat.com. Все права защищены. 2000-2017</p> </div> </div><!-- .footer-copyright --> </div><!-- .col --> </div><!-- .row --> </div><!-- .footer --> </div><!-- .container --> </div><!-- .site-info --> </footer><!-- #colophon --> </div><!-- #page --> <div id="to_top_scrollup" class="dashicons dashicons-arrow-up-alt2"><span class="screen-reader-text">Scroll Up</span></div><style scoped>.yuzo_related_post{} .yuzo_related_post .relatedthumb{}</style><script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var tocplus = {"smooth_scroll":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://ukrreferat.com/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/front.min.js?ver=1509'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var viewsCacheL10n = {"admin_ajax_url":"https:\/\/ukrreferat.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","post_id":"106858","is_singular":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://ukrreferat.com/wp-content/plugins/yuzo-related-post/assets/js/yuzo-postviews-cache.js?ver=5.12.69'></script> <script type='text/javascript' src='https://ukrreferat.com/wp-content/themes/blog-lite/assets/js/jquery.meanmenu.js?ver=20151215'></script> <script type='text/javascript' src='https://ukrreferat.com/wp-content/themes/blog-lite/assets/js/custom.js?ver=20151215'></script> <script type='text/javascript' src='https://ukrreferat.com/wp-content/themes/blog-lite/assets/js/skip-link-focus-fix.js?ver=20151215'></script> <script type='text/javascript' src='https://ukrreferat.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.7.5'></script> <script type='text/javascript' src='https://ukrreferat.com/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.8.1'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var megamenu = {"timeout":"300","interval":"100"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://ukrreferat.com/wp-content/plugins/megamenu/js/maxmegamenu.js?ver=2.3.7.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://ukrreferat.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.7.5'></script> <script type='text/javascript' src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.0/MathJax.js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML&ver=1.3.6'></script> <!-- KCCounter --><script type="text/javascript">try {var kcckey = 'kcccount',pidkey = 'kccpid',urlpatt = 'https://ukrreferat.com?download={download}&kccpid={in_post}&kcccount={url}',onclickEvents = 'click contextmenu mousedown',kccclickFunc = function(e){this.href = e.data.kccurl;};jQuery('a.count').each(function(){var $a = jQuery(this),href = $a.attr('href'),pid = $a.data( pidkey ),kccurl;if( href.indexOf(kcckey) !== -1 ) return;kccurl = urlpatt.replace('{in_post}', (pid ? pid : '') );kccurl = kccurl.replace('{download}', ( !! $a.data('kccdownload') ? 1 : '') );kccurl = kccurl.replace('{url}', href );$a.attr('data-kcc', 1).on(onclickEvents, { kccurl: kccurl }, kccclickFunc );});jQuery('a[href*="'+ kcckey +'"]').each(function(){var $a = jQuery(this),href = $a.attr('href'),re = new RegExp( kcckey +'=(.*)' ),url;if( url = href.match(re)[1] ){if( !! parseInt(url) ) url = '/#download'+ url;$a.attr('data-kcc', 1).attr('href', url ).on(onclickEvents, { kccurl: href }, kccclickFunc );}});} catch(e){}</script> <script>setTimeout( function(){jQuery.post('https://ukrreferat.com/wp-content/plugins/kama-postviews/ajax-request.php',{ meta_id:'230122', view_type:'post_view', relpath:'' },function(result){ jQuery('.ajax_views').html(result); } );}, 2000);</script> <!-- Yandex.Metrika counter --> <script type="text/javascript"> (function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter43630029 = new Ya.Metrika({ id:43630029, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true }); } catch(e) { } }); var n = d.getElementsByTagName("script")[0], s = d.createElement("script"), f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); }; s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = "https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js"; if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); } })(document, window, "yandex_metrika_callbacks"); </script> <noscript><div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/43630029" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript> <!-- /Yandex.Metrika counter --> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-47560289-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> </body> </html>