НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

Кравченко Микола Олександрович

УДК 577.353.5:612.822

Кальцієва регуляція гальмівної синаптичної передачі між нейронами
культури гіпокампу

03.00.02 – біофізика

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Київ 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Науковий керівник: доктор біологічних наук

Федулова Світлана Анатоліївна

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України,

завідуюча лабораторією біофізики синаптичної передачі

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук

Малишева Маргарита Костянтинівна

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

ст. науковий співробітник, зав. відділом нейрохімії

кандидат біологічних наук

Пархоменко Микола Тимофійович

Інститут біохімії ім. О. В. Паладіна НАН України

пров. науковий співробітник відділу нейрохімії

Провідна установа: Національний Університет імені Тараса Шевченка,
біологічний факультет, кафедра біофізики, м. Київ

Захист відбудеться «30» травня 2006 р. о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д-26.198.01 при Інституті фізіології
ім. О.О. Богомольця НАН України за адресою: вул. Богомольця, 4, Київ
01024.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фізіології

ім. О.О. Богомольця НАН України за адресою: вул. Богомольця, 4, Київ
01024.

Автореферат розісланий 28 квітня 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор біологічних наук З.О. Сорокіна-Маріна

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Нейрони обмінюються між собою інформацією переважно
за допомогою хімічних синапсів. У таких синаптичних з’єднаннях потенціал
дії, який генерується поблизу соми, розповсюджується вздовж аксона до
пресинаптичної терміналі, де відкриває потенціал-керовані Са2+-канали.
Іони кальцію, потрапляючи при цьому всередину нервових терміналей,
запускають швидке вивільнення везикул, що містять нейротрансмітер,
молекули якого зрештою й сприймаються рецепторами на постсинаптичній
клітині. Практично всі типи синапсів регулюються цілою низкою коротко-
та довготривалих процесів, з яких деякі сприяють зменшенню, а інші –
збільшенню амплітуди постсинаптичного сигналу (синаптичної сили). В
деяких синапсах при повторюваному використанні відбувається синаптичне
підсилення і домінує полегшення нейропередачі; в інших наслідком є
зменшення синаптичної сили і розвивається депресія ADDIN REFMGR.CITE
Zucker20022
Short-term synaptic plasticityJournal2Short-term synaptic
plasticityZucker,R.S.
Regehr,W.G.2002AnimalsCalciumNeuronal
Plasticity
physiologySupport,U.
S.Gov't,Non-P.H.S.
Support,U.S.Gov't,P.H.S
.
SynapsesNot in
File
355405Annu.Rev.Physiol64:355-405.Annu.Rev.Physiol1
(Zucker and Regehr, 2002) . У
більшості випадків, імовірно, має місце накладання великої кількості
регуляторних процесів, і результуючий вплив являтиме собою комбінацію
полегшення та депресії, причому зміни синаптичної сили істотно
залежатимуть від особливостей часових характеристик синаптичної
активації.

Добре відомо, що основним джерелом вільних іонів кальцію, які ініціюють
викликане надходженням потенціалу дії вивільнення нейромедіатора з
пресинаптичних закінчень, виступає позаклітинне середовище. Однак,
показано, що пресинаптичні кальцієві депо, зокрема, депо
ендоплазматичного ретикулуму, безсумнівно приймають участь у запуску
вивільнення медіатора ADDIN REFMGR.CITE
Verkhratsky2002661The endoplasmic reticulum and neuronal calcium
signalling
Journal661The endoplasmic reticulum and neuronal calcium
signallingVerkhratsky,A.2002/11AnimalsCalciumCalcium
Signaling
Endoplasmic
Reticulum
HumansIons
NeuronsphysiologyRes
earch
Support,Non-U.S.Gov't
RyanodineSynaptic TransmissionNot in
File
393404Cell
Calcium.325-6Cell
Calcium.
1

(Verkhratsky, 2002) . Припущення про
кальцій-опосередкований контроль регуляторних процесів з
постсинаптичного боку також знайшли експериментальне підтвердження у
працях різних авторів ADDIN REFMGR.CITE
Savic199839
Intracellular calcium stores modulate miniature GABA-mediated
synaptic currents in neonatal rat hippocampal neurons
Journal39Intracellular calcium stores modulate miniature GABA-mediated<br /> synaptic currents in neonatal rat hippocampal<br /> neurons</Title_Primary><Authors_Primary>Savic,N.</Authors_Primary><Autho rs_Primary>Sciancalepore,M.</Authors_Primary><Date_Primary>1998/11</Date _Primary><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Animals,Newborn</Keywords ><Keywords>Caffeine</Keywords><Keywords>Calcium</Keywords><Keywords>cyto<br /> logy</Keywords><Keywords>gamma-Aminobutyric<br /> Acid</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>In<br /> Vitro</Keywords><Keywords>Intracellular<br /> Fluid</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Neurons</Keywor ds><Keywords>Patch-Clamp<br /> Techniques</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>physiolo<br /> gy</Keywords><Keywords>Pyramidal<br /> Cells</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Rats,Wistar</Keywords ><Keywords>Receptors,GABA-A</Keywords><Keywords>Ryanodine</Keywords><Key words>Ryanodine Receptor Calcium Release<br /> Channel</Keywords><Keywords>Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywor ds>Tetrodotoxin</Keywords><Keywords>Thapsigargin</Keywords><Reprint>Not<br /> in<br /> File</Reprint><Start_Page>3379</Start_Page><End_Page>3386</End_Page><Per iodical>Eur.J.Neurosci.</Periodical><Volume>10</Volume><Issue>11</Issue><br /> <ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">Eur.J.Neurosci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1< /ZZ_WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Savic and Sciancalepore, 1998) .<br /> Таким чином, питання про існування та внесок різних пре- та<br /> постсинаптичних механізмів у регуляцію пластичності синаптичної передачі<br /> на тому чи іншому експериментальному об’єкті наразі залишається<br /> відкритим.</p> <p>У більшості робіт з дослідження короткочасної синаптичної пластичності<br /> увага акцентується на вивченні лише однієї з її форм – або депресії, або<br /> полегшення. Одне з дискусійних питань, пов’язаних з синаптичною<br /> пластичністю, торкається здатності нервових клітин змінювати притаманний<br /> їм характер пластичності. З огляду на наявність у гіпокампі різних типів<br /> ГАМК-ергічних інтернейронів, які є ключовою ланкою у формуванні<br /> специфічних для гіпокампу ритмів електричної активності ADDIN<br /> REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Poncer</Author><Year>2000</Year><RecNum>14</RecNum ><IDText>Differential control of GABA release at synapses from distinct<br /> interneurons in rat hippocampus</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>14</Ref_ID><Title _Primary>Differential control of GABA release at synapses from distinct<br /> interneurons in rat<br /> hippocampus</Title_Primary><Authors_Primary>Poncer,J.C.</Authors_Primary ><Authors_Primary>McKinney,R.A.</Authors_Primary><Authors_Primary>Gahwil<br /> er,B.H.</Authors_Primary><Authors_Primary>Thompson,S.M.</Authors_Primary ><Date_Primary>2000/10/1</Date_Primary><Keywords>agonists</Keywords><Key words>analogs &<br /> derivatives</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Calcium</Key words><Keywords>Calcium Channel<br /> Blockers</Keywords><Keywords>Cyclopropanes</Keywords><Keywords>cytology< /Keywords><Keywords>drug effects</Keywords><Keywords>gamma-Aminobutyric<br /> Acid</Keywords><Keywords>Glycine</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywor ds><Keywords>In<br /> Vitro</Keywords><Keywords>Interneurons</Keywords><Keywords>Membrane<br /> Potentials</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Neural<br /> Inhibition</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>physiolo<br /> gy</Keywords><Keywords>Presynaptic<br /> Terminals</Keywords><Keywords>Pyramidal<br /> Cells</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Reaction<br /> Time</Keywords><Keywords>Receptors,Metabotropic<br /> Glutamate</Keywords><Keywords>Receptors,Presynaptic</Keywords><Keywords><br /> secretion</Keywords><Keywords>Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keyw ords>Synapses</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>123</Start_Page><End_Page>130</End_Page><Perio dical>J.Physiol</Periodical><Volume>528 Pt<br /> 1:123-30.</Volume><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">J.Physiol</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_Wo rkformID></MDL></Cite></Refman> (Poncer et al., 2000) і, за останніми<br /> літературними даними, зумовлюють коротко- та довгострокові зміни<br /> гальмівної передачі, актуальність має також порівняння різних типів<br /> пластичності, спостережуваних на одному й тому самому об’єкті, а також<br /> можливих переходів між ними.</p> <p>З іншого боку, накопичення знань про синаптичну передачу в цілому<br /> спонукає до поглибленого вивчення її особливостей на якомога більш<br /> елементарному рівні. На сьогодні більшість авторів використовує непрямі<br /> методи для дослідження синаптичної пластичності на рівні поодинокої<br /> терміналі. Тому особливий інтерес представляє не тільки аналіз<br /> кальцій-залежної регуляції короткочасної синаптичної пластичності, а й<br /> порівняння її властивостей при одночасній активації різної кількості<br /> синаптичних терміналей.</p> <p>Усе вищезгадане й визначило необхідність дослідження особливостей<br /> кальцій-залежної регуляції короткочасної пластичності гальмівних<br /> синаптичних зв’язків між культивованими нейронами гіпокампу.</p> <p>Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано<br /> в рамках наукових тем Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця<br /> “Дослідження молекулярних механізмів – проявів функціонування геному, що<br /> зумовлюють специфічність діяльності фізіологічних систем організму в<br /> нормі та патології” (Державний реєстраційний номер 0102U002472),<br /> “Вивчення ролі Са2+ як внутриклітинного посередника у активності<br /> синапсів холінергічних вегетативних нейронів та ГАМК-ергічних нейронів<br /> гіпокампу” (Держ. реєстр. № 0102U000830), “Дослідження збуджуючої та<br /> гальмівної синаптичної передачі центральних та периферичних нейронів в<br /> залежності від функціональних властивостей їх пре- та постсинаптичних<br /> мембран” (Держ. реєстр. № 0105U003232) та наукового проекту Державного<br /> фонду фундаментальних досліджень “Шляхи регуляції синаптичної передачі<br /> через впливи на субмікронну структуру синапсів” (Держ. реєстр. №<br /> 05.07/00237).</p> <p>Мета дослідження. Метою роботи було вивчити короткочасні зміни<br /> синаптичної сили ГАМК-ергічної передачі між культивованими нейронами<br /> гіпокампу при впливі на кальцій-опосередковані регуляторні механізми на<br /> рівні поодинокої терміналі та при інтегральній активації багатьох<br /> синаптичних закінчень одного аксона.</p> <p>Завдання дослідження.</p> <p>Визначити характер впливу, зумовленого активаторами вивільнення кальцію<br /> з депо ендоплазматичного ретикулуму, на синаптичну передачу між<br /> нейронами гіпокампу в культурі.</p> <p>Проаналізувати короткочасні зміни ефективності синаптичної передачі при<br /> парній стимуляції за умов спустошення кальцієвих депо під дією агоністів<br /> ріанодинових рецепторів.</p> <p>Дослідити залежність параметрів короткочасної синаптичної пластичності<br /> від величини деполяризації поодинокої синаптичної терміналі та<br /> зовнішньоклітинної концентрації іонів кальцію.</p> <p>Порівняти властивості синаптичного зв’язку, сформованого поодинокою<br /> терміналлю та кількома закінченнями одного аксона при спустошенні<br /> кальцієвих депо.</p> <p>Наукова новизна одержаних результатів. В дисертаційній роботі описана<br /> одна з форм короткочасної синаптичної пластичності – зміна ефективності<br /> синаптичної передачі при стимуляції парами імпульсів. Показано, що в<br /> умовах культивування можуть існувати два типи нейронів, які здатні<br /> проявляти суттєво відмінні типи такої пластичності – депресію та<br /> полегшення при парній стимуляції.</p> <p>Показано, що речовини, які ініціюють вивільнення кальцію з депо<br /> ендоплазматичного ретикулума, складним чином регулюють синаптичну<br /> передачу – за рахунок впливу як на пре-, так і на постсинаптичні<br /> механізми. Також виявлено, що поодинокі ГАМК-ергічні синапси здатні не<br /> лише варіювати ступінь короткочасної пластичності, а й радикально<br /> змінювати її характер в залежності від кількості іонів кальцію,<br /> присутніх у зовнішньому середовищі.</p> <p>Отримані експериментальні дані суттєво доповнюють сучасні уявлення<br /> стосовно механізмів, відповідальних за кальцій-залежну регуляцію<br /> ефективності гальмівних синаптичних зв’язків у ЦНС.</p> <p>Теоретичне та практичне значення роботи. Результати дисертаційної роботи<br /> представляють передусім фундаментальний інтерес, оскільки отримано нові<br /> дані стосовно короткочасної пластичності гальмівної синаптичної передачі<br /> та її регуляції за допомогою кальцій-опосередкованих механізмів.<br /> Отримані відомості щодо змін ефективності синаптичної передачі на рівні<br /> поодинокої терміналі та інтегрального синаптичного з’єднання дозволяють<br /> глибше проаналізувати процеси, які відіграють фундаментальну роль в<br /> нормальному функціонуванні ЦНС та розвитку нейрональних мереж.<br /> Результати роботи дозволяють наблизитись до розуміння феномену пам’яті в<br /> цілому, оскільки нейронна мережа гіпокампу вважається місцем локалізації<br /> процесів, які регулюють здатність до навчання та формують основи<br /> пам’яті.</p> <p>Особистий внесок автора в отримання наукових результатів. Робота з<br /> налагодження установки для електрофізіологічних досліджень та системи<br /> локальної аплікації, з отримання та обробки експериментальних даних, з<br /> аналізу та узагальнення результатів досліджень була виконана особисто<br /> автором. В розробці загальної концепції роботи, її обговоренні та<br /> редагуванні брали участь співавтори публікацій.</p> <p>Апробація результатів дисертації. Загальні положення дисертаційної<br /> роботи було викладено на семінарах Інституту фізіології ім.<br /> О.О.Богомольця НАНУ (Київ, 2003, 2005 р.) та наступних наукових<br /> конференціях: Second Kiev Symposium «Smooth Muscle Physiology and<br /> Biophysics» (28-31 жовтня 2003 р., Київ, Україна), Конференція для<br /> молодих вчених «Перспективні напрямки наукових досліджень» (17-18<br /> листопада 2003 р., Київ, Україна), «First Ukrainian Congress for Cell<br /> Biology» (25-28 квітня 2004 р., Львів, Україна), International Workshop<br /> in Cell Physiology «Transport Mechanisms Across Cell Membranes: Channels<br /> and Pumps» (13-17 жовтня 2004 р., Санкт-Петербург, Росія).</p> <p>Публікації. Результати роботи опубліковано в 3 статтях у наукових<br /> фахових журналах та тезах 5 доповідей.</p> <p>Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, огляду<br /> літератури, методів досліджень, результатів досліджень, обговорення<br /> результатів, висновків та списку використаних джерел із 269 найменувань.<br /> Роботу викладено на 154 сторінках та ілюстровано 27 рисунками.</p> <p>ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ</p> <p>У Вступі обґрунтовано актуальність дослідження короткочасної синаптичної<br /> пластичності, внутрішньоклітинних кальцієвих депо і поодиноких<br /> гальмівних синапсів, сформульовано мету та задачі дослідження, наведено<br /> відомості про наукову новизну, практичне значення та апробацію отриманих<br /> результатів, публікацію матеріалів дисертації.</p> <p>Розділ Огляд літератури присвячений висвітленню основних понять<br /> мембранної теорії збудження; опису складу, типів, функцій<br /> ГАМК-рецепторів; огляду внутрішньоклітинних кальцієвих депо та їх<br /> взаємодії з механізмом вивільнення нейротрансмітера; класифікації типів<br /> синаптичної пластичності.</p> <p>Для досягнення поставленої мети у розділі Методика досліджень описано<br /> використані матеріали та методи досліджень, а саме:</p> <p>Приготування первинної культури дисоційованих нейронів гіпокампу низької<br /> щільності;</p> <p>Методика фіксації потенціалу в конфігурації “ціла клітина” для<br /> реєстрації постсинаптичних струмів;</p> <p>Методика позаклітинної електричної стимуляції аксона пресинаптичного<br /> нейрона;</p> <p>Методика локальної позаклітинної суперфузії для аплікації<br /> фармакологічних речовин;</p> <p>Методика позаклітинної електричної стимуляції поодинокої терміналі<br /> пресинаптичного нейрона;</p> <p>Статистична обробка отриманих результатів за допомогою стандартних<br /> методів аналізу.</p> <p>Приготування культури дисоційованих нейронів гіпокампу. Для отримання<br /> культури використовувались новонароджені щури лінії Вістар. Тварин<br /> декапітували, головний мозок вміщували в мінімальне середовище Ігла<br /> («Sigma», США) с додаванням 20 мМ буфера HEPES, 25 од/мл натрієвої солі<br /> бензилпеніциліну та 25 мкг/мл стрептоміцину сульфату. За допомогою<br /> скальпеля гіпокамп відокремлювали від решти відділів мозку і розрізували<br /> у поперечному напрямку на частини 1 / 2 мм завтовшки. Ферментативну<br /> обробку здійснювали 0,05%-м розчином трипсину (тип XII-S, «Sigma», США)<br /> при кімнатній температурі (23 / 25(С) протягом 5-6 хвилин. Потім тканину<br /> промивали чотири рази розчином для культивування, до складу якого<br /> входили: мінімальне середовище Ігла, 10% кінської сироватки, 6 мкг/мл<br /> інсуліну, 2,3 мг/мл бікарбонатного буферу NaHCO3, 25 од/мл натрієвої<br /> солі бензилпеніциліну та 25 мкг/мл стрептоміцину сульфату. Суспензію<br /> клітин отримували за допомогою механічної дисоціації набором<br /> пастерівських піпеток з діаметрами кінчиків, які послідовно<br /> зменшувались. Кількість клітин в одиниці об’єму вихідної суспензії<br /> підраховувалась за допомогою камери Горяєва. Шляхом додавання розчину<br /> для культивування кількість клітин в одиниці об’єму кінцевої суспензії<br /> доводилось до такого рівня, при якому щільність клітин при висіванні<br /> становила 30000 од/см2.</p> <p>Клітини висаджували на чашку Петрі, яка була попередньо оброблена<br /> полі-L-орнітином. В скляне кільце діаметром 9 мм, яке обмежувало площину<br /> посадки, наливалось 250 мкл суспензії. Чашки Петрі з суспензією<br /> вміщувались в інкубатор («Jouan», Франція) з контрольованим вмістом<br /> двоокису вуглецю (5% СО2) в повітряно-газовій суміші, контрольованим<br /> температурним режимом (37(С) та постійним пасивним зволоженням. На<br /> третій день культивування для пригнічення проліферації гліальних клітин<br /> в середовище додавали цитозин-в-D-арабіно-фуранозид (5 мкМ). Режим<br /> обробки культури цитозин-в-D-арабіно-фуранозидом підбирався таким чином,<br /> щоб пригнітити проліферацію гліальних клітин на такій стадії, коли<br /> кількість астроцитів була достатньою для утворення гліального моношару.<br /> Повторна повна заміна розчину для культивування проводилась через 20 /<br /> 24 години.</p> <p>Електрофізіологічні експерименти проводились на нейронах, культивованих<br /> протягом 14 – 28 днів, при кімнатній температурі (20 / 23(С). На цей час<br /> клітини формували необхідну для досліджень кількість синаптичних<br /> контактів, також можна було чітко ідентифікувати типи клітин. Для<br /> експериментів відбирались не тільки нейрони, які мають виражену<br /> пірамідальну форму, а також і мультиполярні. Їх розмір складав приблизно<br /> 20 / 30 мкм.</p> <p>Електрофізіологічні методи. Для вимірювання трансмембранних струмів, які<br /> відводились від культивованих нейронів гіпокампу, було застосовано метод<br /> фіксації потенціалу на обмеженій ділянці клітинної мембрани<br /> («patch-clamp»), який було описано Неєром та Сакманом ADDIN<br /> REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Neher</Author><Year>1976</Year><RecNum>617</RecNum ><IDText>Single-channel currents recorded from membrane of denervated<br /> frog muscle fibres</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>617</Ref_ID><Titl e_Primary>Single-channel currents recorded from membrane of denervated<br /> frog muscle<br /> fibres</Title_Primary><Authors_Primary>Neher,E.</Authors_Primary><Author s_Primary>Sakmann,B.</Authors_Primary><Date_Primary>1976/4/29</Date_Prim ary><Keywords>Acetylcholine</Keywords><Keywords>analogs &<br /> derivatives</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Carbachol</K eywords><Keywords>Choline</Keywords><Keywords>Electric<br /> Conductivity</Keywords><Keywords>In Vitro</Keywords><Keywords>Membrane<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Muscle<br /> Denervation</Keywords><Keywords>Muscles</Keywords><Keywords>pharmacology<br /> </Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Keywords>Rana<br /> pipiens</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,U.S.Gov't,Non-P.H.S.</Keywords><Keywords>Time<br /> Factors</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>799</Start_Page><End_Page>802</End_Page><Perio dical>Nature</Periodical><Volume>260</Volume><Issue>5554</Issue><ZZ_Jour nalStdAbbrev><f name="System">Nature</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_Workf ormID></MDL></Cite><Cite><Author>Hamill</Author><Year>1981</Year><RecNum >228</RecNum><IDText>Improved patch-clamp techniques for high-resolution<br /> current recording from cells and cell-free membrane patches</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>228</Ref_ID><Titl e_Primary>Improved patch-clamp techniques for high-resolution current<br /> recording from cells and cell-free membrane<br /> patches</Title_Primary><Authors_Primary>Hamill,O.P.</Authors_Primary><Au thors_Primary>Marty,A.</Authors_Primary><Authors_Primary>Neher,E.</Autho rs_Primary><Authors_Primary>Sakmann,B.</Authors_Primary><Authors_Primary >Sigworth,F.J.</Authors_Primary><Date_Primary>1981/8</Date_Primary><Keyw ords>Acetylcholine</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Cattl<br /> e</Keywords><Keywords>cytology</Keywords><Keywords>Electrophysiology</Ke ywords><Keywords>embryology</Keywords><Keywords>Fetus</Keywords><Keyword s>instrumentation</Keywords><Keywords>Ion<br /> Channels</Keywords><Keywords>Membranes</Keywords><Keywords>Muscles</Keyw ords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Ke ywords>Rana<br /> temporaria</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Receptors,Cholin<br /> ergic</Keywords><Keywords>Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords >Time Factors</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>85</Start_Page><End_Page>100</End_Page><Period ical>Pflugers<br /> Arch.</Periodical><Volume>391</Volume><Issue>2</Issue><Web_URL>PM:627062<br /> 9</Web_URL><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">Pflugers<br /> Arch.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_WorkformID></MDL></C ite></Refman> (Neher and Sakmann, 1976; Hamill et al., 1981) .<br /> Підтримуваний потенціал в експериментах становив –75 мВ. Значення<br /> природного потенціалу спокою культивованих нейронів гіпокампу, за нашими<br /> вимірюваннями, коливались в межах –50 / –60 мВ.</p> <p>В експериментах використовувався зовнішньоклітинний розчин наступного<br /> складу (мМ): NaCl 140, KCl 3, CaCl2 2, MgCl2 2, Hepes 20, глюкоза 30.<br /> Піпеточний розчин містив (мМ): К-глюконат 100, KCl 50, EGTA 10, MgCl2 5,<br /> HEPES 20. При дослідженні гальмівних постсинаптичних струмів у<br /> зовнішньоклітинний розчин безпосередньо перед початком дослідів додавали<br /> блокатори іонотропних глутаматних рецепторів NMDA- та</p> <p>не-NMDA-типів: відповідно DL-2-аміно-5-фосфоновалеріанову кислоту </p> <p> (DL-AP5) и 6,7-динітрохіноксалін-2,3-діон (DNQX) у концентрації 20 мкМ<br /> кожен. У дослідах, де проводилась стимуляція поодинокої пресинаптичної<br /> терміналі, до складу зовнішньоклітинного розчину включався також<br /> блокатор натрієвих каналів тетродотоксин (TTX) у концентрації 0,5 мкМ.<br /> Заповнені розчином, піпетки мали опір 8-10 МОм. Експериментальна<br /> установка була зібрана на базі інвертованого мікроскопу Axiovert 35<br /> (Carl Zeiss, ФРН), який при використанні фазовоконтрасного об’єктиву з<br /> масляною імерсією забезпечував 1000-кратне оптичне збільшення. В<br /> експериментах використовувався підсилювач електричних сигналів<br /> Axopatch-1D (Axon Instruments, США). Сигнали відцифровувались та<br /> записувались за допомогою АЦП LabMaster TL-1 та програмного пакету<br /> pClamp 6.0 (Axon Instruments, США) з частотою дискретизації 10 кГц.<br /> Електричні сигнали, які відводились від нервових клітин, піддавались<br /> фільтрації за допомогою апаратного високочастотного фільтру Бесселя з<br /> частотою зрізу 2 кГц.</p> <p>Локальна електрична стимуляція проводилась за допомогою стимулятора з<br /> ізольованим виходом ISO-Flex (AMPI, Ізраїль); стимулятор було заземлено<br /> на спільний з підсилювачем індиферентний електрод. Стимуляційна<br /> мікропіпетка з діаметром отвору близько 2 мкм, яку виготовляли за<br /> технологією аналогічно піпеткам для реєстрації струмів, заповнювалась<br /> стандартним зовнішньоклітинним сольовим розчином і з’єднувалась з<br /> виходом стимулятора. Опір такої піпетки, заповненої розчином, становив 5<br /> / 7 МОм.</p> <p>Струми реєстрували при подразненні аксона прямокутними імпульсами<br /> напруги негативної полярності тривалістю 300 мкс. Частота стимуляції<br /> становила 0,2 Гц. Амплітуда напруги на вході стимуляційної піпетки<br /> змінювалась в межах від 30 до 60 В, зміна стимулюючого сигналу на виході<br /> була лінійною в межах всіх вхідних напруг. Інтервал між імпульсами в<br /> парі (при вивченні короткочасної синаптичної пластичності) становив 150<br /> мс.</p> <p>Методика локальної стимуляції, яка була застосована в цій роботі,<br /> детально описана в роботі Федулової та співавт. ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Fedulova</Author><Year>1999</Year><RecNum>286</Rec Num><IDText>Possibility of multiquantal transmission at single<br /> inhibitory synapse in cultured rat hippocampal neurons</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>286</Ref_ID><Titl e_Primary>Possibility of multiquantal transmission at single inhibitory<br /> synapse in cultured rat hippocampal<br /> neurons</Title_Primary><Authors_Primary>Fedulova,S.A.</Authors_Primary>< Authors_Primary>Vasilyev,D.V.</Authors_Primary><Authors_Primary>Isaeva,E<br /> .V.</Authors_Primary><Authors_Primary>Romanyuk,S.G.</Authors_Primary><Au thors_Primary>Veselovsky,N.S.</Authors_Primary><Date_Primary>1999</Date_ Primary><Keywords>Algorithms</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keyw ords>Cells,Cultured</Keywords><Keywords>cytology</Keywords><Keywords>Ele<br /> ctric Stimulation</Keywords><Keywords>Excitatory Postsynaptic<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Extracellular<br /> Space</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>Membrane<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>Patch-Clamp<br /> Techniques</Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Keywords>Poisson<br /> Distribution</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Support,Non-U.<br /> S.Gov't</Keywords><Keywords>Synapses</Keywords><Keywords>Synaptic<br /> Transmission</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>1217</Start_Page><End_Page>1230</End_Page><Per iodical>Neuroscience</Periodical><Volume>92</Volume><Issue>4</Issue><Add ress>Center of Molecular Physiology, National Academy of Science, Kiev,<br /> Ukraine</Address><Web_URL>PM:10426479</Web_URL><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">Neuroscience</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ _WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Fedulova et al., 1999) . Суть<br /> методики полягає у тому, що стимуляція відбувається за рахунок<br /> локального зміщення потенціалу у зовнішньоклітиннному розчині в<br /> безпосередній близькості від стимулюючої піпетки (Рис. 1). На відміну<br /> від методики електричної стимуляції аксону тривалість прямокутного<br /> імпульсу напруги в даному випадку повинна становити не менше 3 мс. Це<br /> дозволить напряму активувати потенціалкеровані кальцієві канали в<br /> пресинаптичній терміналі і запустити каскад реакцій, що призведуть до<br /> вивільнення нейромедіатора.</p> <p> Рис. 1 Електрична стимуляція поодинокого синаптичного закінчення<br /> (мікрофотографія досліду, оптичний мікроскоп, фазовий контраст). До<br /> постсинаптичної клітини підведено піпетку для реєстрації струмів. На<br /> проксимальному дендриті знаходиться чітко візуально ідентифікований<br /> синаптичний бутон (показаний у збільшеному вигляді на вставці).</p> <p>Аплікація фармакологічних речовин здійснювалась за методикою швидкої<br /> локальної суперфузії (Veselovsky et al., 1996).</p> <p>Аналіз даних. Кінетичні параметри викликаних постсинаптичних струмів<br /> визначались за допомогою програмного пакета Clampfit 9.0 (Axon<br /> Instruments, США). Результати представлені в тексті як середнє значення<br /> ± похибка середнього.</p> <p>У розділі Результати викладено результати досліджень змін характеристик<br /> гальмівних ГАМК-ергічних струмів, зареєстрованих при спустошенні<br /> кальцієвих депо ендоплазматичного ретикулума.</p> <p>Спочатку було проведено серію дослідів з визначення іонної природи<br /> постсинаптичних струмів та їхньої чутливості до специфічного агоністу<br /> ГАМКА-рецепторів. З рівняння Нернста рівноважний хлорний потенціал при<br /> використанні описаних вище розчинів (концентрація іонів хлору в<br /> зовнішньо- та внутрішньоклітинному середовищах становить відповідно 150<br /> та 58 мМ) за кімнатної температури (23 °С = 296 К) буде дорівнювати<br /> –24,2 мВ. В експериментальних умовах, використовуючи стимуляцію аксона<br /> пресинаптичної клітини, при різних значеннях підтримуваного потенціалу в<br /> межах від –100 до 0 мВ було зареєстровано викликані постсинаптичні<br /> струми, для яких було побудовано вольт-амперні характеристики. За<br /> характеристиками було розраховане усереднене значення потенціалу<br /> реверсії, яке виявилось рівним –28,2 ± 4 мВ (n = 3). Також було<br /> використано комбінацію методик швидкої локальної суперфузії та<br /> іонофоретичної аплікації для безпосереднього прикладання агоніста<br /> ГАМК-рецепторів (10 мМ) на сому нейрона.</p> <p>Усереднене значення потенціалу реверсії становило –24,3 ± 1 мВ (n = 4).<br /> Як видно з Рис. 2, потенціали реверсії струмів, викликаних електричною<br /> стимуляцією та аплікацією ГАМК (на малюнку, відповідно –28,7 та –24,9<br /> мВ), мають досить близькі значення.</p> <p> Рис. 2 Хлорні струми, викликані активацією ГАМК-рецепторів. А – приклад<br /> запису ГПСС, викликаних електричною стимуляцією аксона; Б – приклади<br /> запису струмів, викликаних іонофоретичною аплікацією</p> <p>(-аміномасляної кислоти (10 мМ). Обидва графіки побудовано в однаковому<br /> масштабі. Відведення струмів здійснювались від різних клітин. В –<br /> відповідні вольт-амперні характеристики постсинаптичних струмів,<br /> побудовані за реєстраціями</p> <p> А (•) та Б (?).</p> <p>На основі порівняння отриманих експериментальних даних з теоретично<br /> розрахованими було зроблено висновок про те, що розглянуті струми<br /> переносяться переважно іонами хлору.</p> <p>Для ідентифікації рецепторів, які приймають участь у проведенні<br /> зареєстрованих струмів, було застосовано локальну аплікацію відомого<br /> селективного антагоністу ГАМКА-рецепторів бікукуліну метоброміду в<br /> концентрації 10 мкМ. Як видно з Рис. 3, бікукулін майже повністю</p> <p>(до 8 ± 1% від контрольної) пригнічував амплітуду ГПСС, викликаних<br /> стимуляцією аксона. Ефект зменшення амплітуди був достовірним (t-тест<br /> Ст’юдента, n = 4) і зворотнім.</p> <p>Рис. 3 Пригнічення викликаних постсинаптичних струмів блокатором<br /> ГАМКА-рецепторів бікукуліном. Приклади реєстрації вГПСС: А – в контролі,<br /> Б – при аплікації бікукуліну метоброміду (10 мкМ). В обох випадках<br /> усереднення проводилось за 10 послідовними реєстраціями.</p> <p>Оскільки бікукулін майже повністю та зворотно блокував зареєстровані<br /> вГПСС, струми були віднесені до таких, що опосередковуються<br /> ГАМКА-рецепторами.</p> <p>Участь кальцієвих депо ендоплазматичного ретикулуму в регуляції<br /> гальмівної синаптичної передачі між культивованими нейронами гіпокампу.<br /> Після остаточного визначення природи викликаних ПСС було досліджено<br /> пластичність синаптичної передачі при стимуляції парами імпульсів.</p> <p>В якості кількісної міри синаптичної пластичності було обрано т.зв.<br /> коефіцієнт парної стимуляції (КПС, paired-pulse ratio, PPR). Цей<br /> коефіцієнт обчислюється як відношення амплітуди другої відповіді у парі<br /> до першої. В залежності від значення КПС при стимуляції парою імпульсів<br /> може спостерігатись депресія (КПС < 1) або полегшення (КПС > 1).</p> <p>Популяція нейронів виявилась суттєво неоднорідною за характером<br /> короткочасної синаптичної пластичності при парній стимуляції аксонів.<br /> Клітини (точніше, пари клітин) демонстрували як полегшення (КПС > 1,<br /> Рис. 4 А), так і депресію при парній стимуляції (КПС < 1 Рис. 4 Б). Слід відмітити, що, хоча коефіцієнт парної стимуляції й міг змінюватись під час реєстрації, для кожної окремої клітини його значення було або завжди більшим, або завжди меншим за одиницю (тобто в процесі дослідів ми не спостерігали переходів від депресії до полегшення і навпаки). Рис. 4 Два характерні типи відповідей на стимуляцію парами імпульсів. Приклади реєстрації пар вГПСС від нейронів, що демонстрували: А – полегшення (КПС > 1) та Б – депресію при парній стимуляції<br /> (КПС < 1). В кожному випадку представлено по 20 послідовних реєстрацій викликаних струмів. З досліджених 25 нейронів в контрольних умовах n = 16 виявляли депресію (в середньому КПС = 0,77 ± 0,02), n = 9 – полегшення при парній стимуляції (в середньому КПС = 1,12 ± 0,04). Окрім зазначеної особливості, відмінностей між двома підгрупами постсинаптичних клітин ідентифікувати не вдалось – за морфологічними, віковими, електрофізіологічними ознаками, а також за всіма характеристиками викликаних постсинаптичних струмів популяція нейронів була однорідною. Спираючись на літературні дані, було зроблено припущення про те, що якісна різниця у характері синаптичної пластичності пов'язана з гетерогенністю популяції пресинаптичних нейронів. В першій серії експериментів було розглянуто короткочасну пластичність гальмівної синаптичної передачі за умови вичерпання запасів іонів кальцію у ретикулярних депо. За рахунок зовнішньоклітинного прикладання кофеїну чи ріанодину (10 мМ та 50 нМ відповідно) ініціювався кальцій-активований викид кальцію (CICR) з депо ендоплазматичного ретикулуму. Результатом було спустошення кальцієвих депо і, як наслідок, виключення їх з участі у процесі генерації кальцієвого сигналу в пресинаптичний терміналях. Кофеїн (10 мМ) значно знижував амплітуди постсинаптичних відповідей при парній стимуляції (Рис. 5 А, Б). Зменшення амплітуди вГПСС було характерне для всіх 10 досліджених нейронів (з них у n = 6 випадках було зафіксовано депресію та у n = 4 випадках – полегшення при парній стимуляції). Такі ж самі експерименти (Рис. 5 В, Г) були проведені з додаванням ріанодину (50 нМ) на n = 15 клітинах. Якісно однакові зворотні зміни амплітуд викликаних гальмівних постсинаптичних струмів спостерігали в обох підгрупах нейронів: як для клітин з характерною депресією (n = 10), так і з полегшенням (n = 5) при парній стимуляції. В таблиці 1 наведені значення усереднених відносних (у порівнянні з контролем - 100%) показників викликаних струмів, зареєстрованих на клітинах з двох підгруп при прикладанні активаторів вивільнення кальцію з внутрішньоклітинних депо. Статистичну достовірність відмінностей вказано як:* P < 0,05, *** P < 0,001 (t-тест Ст’юдента). Рис. 5 Приклади дії кофеїну та ріанодину на струми, викликані парною стимуляцією. А – контроль; Б – прикладання кофеїну (10 мМ); В – контроль (інша клітина); Г – прикладання ріанодину (50 нМ) В кожному випадку усереднення за 20 послідовними реалізаціями. Таблиця 1 кофеїн (10 мМ) ріанодин (50 нМ) депресія полегшення депресія полегшення Відносна амплітуда першого вГПСС 24 ± 4% *** 16 ± 4% *** 86 ± 6% 51 ± 8% * Відносний КПС 93 ± 6% 95 ± 5% 88 ± 3% * 99 ± 1% Кількість клітин n 6 4 10 5 Порівняння коефіцієнтів варіації струмів виявило, що обидві досліджені речовини викликають статистично достовірне (P < 0,05) збільшення значень CV амплітуд постсинаптичних струмів (відношення середньоквадратичного відхилення амплітуд вГПСС до їхнього усередненого значення) – як перших, так і других струмів у парах. Як правило, зміна коефіцієнту варіації амплітуд вГПСС відображає пресинаптичні зміни, отже отримані результати будуть свідчити на користь пресинаптичної локалізації місць регуляції ефективності синаптичної передачі при аплікації активаторів кальцій-активованого вивільнення кальцію з депо. Як відомо, ріанодин може виступати і в якості активатора кальцій-індукованого виходу кальцію з ретикулярних депо, і навпаки, блокувати ріанодинові рецептори ендоплазматичного ретикулуму, перешкоджаючи вивільненню кальцію в цитоплазму. Перший ефект спостерігається при наномолярних концентраціях речовини (10 / 100 нМ), другий – при мікромолярних (1 / 10 мкМ). При цьому процеси АТФ-залежного заповнення кальцієвих депо (робота SERCA) залишаються без змін. Було проведено порівняння ефектів впливу різних концентрацій (“активуючої” та “блокуючої”) ріанодину на пластичність ГАМК-ергічної передачі між нейронами гіпокампу. Виявилось, що блокування ріанодинових рецепторів ендоплазматичного ретикулуму їхнім агоністом у концентрації 5 мкМ знижує амплітуди викликаних ГПСС та показник співвідношення амплітуд струмів у парах (КПС), а також дещо сповільнює кінетику їхньої інактивації, проте всі ці ефекти не виявились статистично достовірними (t-тест Ст’юдента, P > 0,05<br /> для всіх величин). До того ж, в усіх (n = 6) досліджених парах клітин на<br /> початку дослідів було зареєстровано депресію при парній стимуляції (КПС<br /> < 1). Тому порівняння впливу на параметри вГПСС ріанодину у “блокуючій” концентрації (n = 6) проводилось лише із впливом “активуючої” концентрації на відповідну групу клітин (n = 10). Результати, отримані після усереднення даних, були зведені в таблицю 2. Для порівняння ефектів було використано нормування всіх параметрів на значення відповідних величин в контрольних умовах (100%). Статистичну достовірність відмінностей відповідних параметрів у порівнянні з контролем вказано як * P < 0,05 (t-тест Ст’юдента). Таблиця 2 Концентрація ріанодину 50 нМ (“активуюча”) 5 мкМ (“блокуюча”) Амплітуда вГПСС 86 ± 6% 95 ± 19% КПС 88 ± 3% * 95 ± 12% Коефіцієнт варіації амплітуд струмів CV 174 ± 28% * 188 ± 68% Константа часу спаду (спаду 104 ± 3% 146 ± 19% Час до піку 102 ± 2% 100 ± 3% Таким чином, було виявлено, що “відключення” кальцієвих депо ЕР за допомогою різних речовин відбивається на ефективності гальмівної синаптичної передачі у вигляді пригнічення останньої, причому ступінь інгібування залежить від типу фармакологічного агента. Було досліджено також спонтанну гальмівну електричну активність n = 19 культивованих нейронів. В дослідах було використано такі ж самі концентрації кофеїну та ріанодину (10 мМ та 50 нМ відповідно), що і в попередній серії експериментів. Зареєстровані спонтанні ГПСС в цілому мали ті ж самі кінетичні характеристики, що і викликані ГПСС, і сильно варіювали за амплітудою (7 / 112 пА). Кофеїн пригнічував гальмівну спонтанну активність нейронів. Середня частота виникнення спонтанних ГПСС при його аплікації знижувалась до 42 ( 8% від контрольного рівня, середня амплітуда – до 71 ( 6% (n = 7) від контрольного рівня. Спостережуваний ефект був зворотним. Аплікація іншого фармакологічного агенту, ріанодину (50 нМ), викликала подібний ефект. Було зафіксовано незмінність амплітуд спонтанних ГПСС (в середньому 97 ( 7%, n = 12) та зменшення частоти появи ГПСС в середньому до 74 ( 9% у порівнянні з контрольними значеннями. У наступній серії досліджень з процесу синаптичної передачі було виключено вплив пресинаптичних факторів. Для цього було досліджено постсинаптичні струми, викликані прямою аплікацією агоніста (ГАМК, 100 мкМ). Усереднення даних показало, що і кофеїн (10 мМ, n = 5), і ріанодин (50 нМ, n = 7) достовірно (P < 0,01, t-тест Ст’юдента) зменшують відносні амплітуди ГАМК-викликаних струмів відповідно до 59 ± 3% та до 56 ± 13% у порівнянні з контрольними значеннями. В той самий час відносні значення постійних часу спаду струмів достовірно (P ( 0,95, t-тест Ст’юдента) не змінювались – їх значення при прикладанні кофеїну та ріанодину складали відповідно 104 ± 3% та 112±28%. Таким чином, можна констатувати, що пригнічення амплітуд ГПСС, викликаних аплікацією ГАМК, чітко вказує на незаперечну присутність постсинаптичних факторів, які регулюють викликані ГПСС. Гальмівні постсинаптичні струми, викликані стимуляцією поодинокої терміналі. З огляду на те, що імовірнісний характер вивільнення нейромедіатору не може бути безпосередньо досліджений при одночасній активації великої кількості синаптичних закінчень, було проведено серію експериментів з використанням методики стимуляції поодинокої пресинаптичної терміналі культивованих нейронів гіпокампу щура. На відміну від методики стимуляції аксону пресинаптичного нейрону, де електрична стимуляція при досягненні порогового значення деполяризації викликає виникнення потенціалу дії за правилом “все або нічого”, зміна амплітуди стимулюючого імпульсу при подразненні поодинокої терміналі дозволяє контролювати ступінь деполяризації мембрани синаптичного закінчення. Такі умови досягались за допомогою градуальної зміни амплітуди стимулу. Було досліджено пластичність при парній стимуляції синаптичних терміналей n = 5 нейронів, з яких 4 на початку досліду демонстрували депресію при парній стимуляції (в середньому друга відповідь була меншою за першу). Ще на одній клітині спочатку було зареєстровано полегшення при парній стимуляції (КПС = 1,2), яке в процесі досліду змінилось на депресію. Імовірність вивільнення медіатору (відношення кількості зареєстрованих струмів до загальної їхньої кількості) знаходилась в межах 0,24 / 1,00. Як і очікувалось, усереднені значення амплітуд вГПСС (51 ± 6 пА, n = 5) були майже на порядок меншими за ті, які було отримано в дослідах зі стимуляцією аксонів, що зумовлено різною кількістю поодиноких синаптичних закінчень, які одночасно активуються при різних методиках стимуляції. На те ж саме вказують і значення коефіцієнтів варіації амплітуд вГПСС (в середньому 0,43 ± 0,03, n = 5), які були значно вищими за аналогічні показники при стимуляції аксонів. Останній факт також відбиває суттєвий внесок пресинаптично локалізованих механізмів, що беруть участь у генерації зареєстрованих струмів. Виявилось, що при поступовому (і лінійному) збільшенні/зменшенні амплітуди стимулюючої напруги UСТИМ більшість параметрів постсинаптичних струмів змінюється нелінійно. Як видно з Рис. 6, залежності імовірності вивільнення медіатору, а також усередненої амплітуди та коефіцієнту варіації амплітуд вГПСС від сили стимуляції мають вигляд кривих з чітко вираженими екстремумами. Потрібно відзначити, що для досягнення більшої чистоти експериментів, а саме уникнення таких явищ, як: можливе “звикання” синапсу до стимуляції, поступове зменшення амплітуди постсинаптичної відповіді (т.зв. “rundown”) або руйнування пресинаптичної терміналі, амплітуда стимулу в дослідах могла змінюватись не тільки від меншої до більшої, а й у зворотному напрямку (як, наприклад, в експерименті, що представлений на Рис. 6). Також, після отримання графіку залежності повністю проводилось контрольне повернення до одного з попередніх значень амплітуди стимуляції. Рис. 6 Залежності параметрів викликаних ГПСС від амплітуди електричного стимулу за нормальної концентрації іонів кальцію у зовнішньоклітинному розчині ([Ca2+]о = 2 мМ). А - імовірність вивільнення медіатора, Б – коефіцієнт варіації амплітуд струмів, В – коефіцієнт парної стимуляції, Г – усереднена амплітуда вГПСС. На малюнках А, Б, Г сірі квадрати відповідають першим струмам у парах; білі кружечки – другим струмам. На малюнку В пунктирна лінія відображає межу між депресією (КПС < 1) та полегшенням при парній стимуляції (КПС > 1).</p> <p>Як видно з Рис. 6 В, коефіцієнт парної стимуляції не тільки змінювався в<br /> процесі поступового збільшення/зменшення амплітуди стимулу нелінійним<br /> чином, а й міг бути як меншим, так і більшим за одиницю. Така картина<br /> була характерною для трьох з п’яти досліджених клітин. В інших двох<br /> експериментах КПС, хоч і змінювався досить істотно, проте був завжди<br /> меншим за одиницю – короткочасна синаптична пластичність була<br /> представлена виключно депресією при парній стимуляції. Під час дослідів<br /> КПС (значення усереднювались за 30 послідовними записами вГПСС при<br /> кожній сталій амплітуді UСТИМ) варіював у межах 0,33 / 1,48 і в<br /> середньому дорівнював 0,78 ± 0,04 (n = 5).</p> <p>Крім зміни електрорушійної сили для іонів Са (при електричній стимуляції<br /> поодинокої терміналі) іншим важливим фактором, який здатний впливати на<br /> кількість цих іонів всередині синаптичної терміналі, виступає<br /> концентрація кальцію у позаклітинному середовищі.</p> <p>Було досліджено зміни пластичності при парній стимуляції поодиноких<br /> синаптичних закінчень за умов підвищеного та зниженого вмісту іонів<br /> кальцію в зовнішньоклітинному розчині.</p> <p>Виявилось, що при підвищенні концентрації кальцію до 5 мМ ефекти, які<br /> спостерігались при нормальній [Ca2+]о (2 мМ) якісно залишаються<br /> незмінними. Різниця полягає в тому, що крива імовірності Pr = f(UСТИМ)<br /> після досягнення максимального значення Pr = 1 не зменшується при<br /> подальшому збільшенні напруги на стимуляційній піпетці. Що стосується<br /> пластичності при парній стимуляції, в усіх п’яти досліджених клітинах<br /> було зареєстровано депресію при парній стимуляції. Ця депресія була<br /> значно більш вираженою, ніж при нормальній [Ca2+]о, КПС в середньому<br /> складав 0,48 ± 0,03 (n = 5) (Рис. 7 В). Випадків, коли КПС перевищував<br /> одиницю (усереднення проводилось за 30 послідовними записами вГПСС при<br /> одному сталому значенні UСТИМ) зареєстровано не було.</p> <p>Рис. 7 Графіки залежностей коефіцієнтів парної стимуляції від амплітуди<br /> стимулюючого напруги у розчинах з різними концентраціями іонів кальцію.</p> <p>А – [Ca2+]o= 0,5 мМ, Б – [Ca2+]o= 2 мМ, В – [Ca2+]o= 5 мМ). В усіх трьох<br /> випадках реєстрація проводилась від різних клітин.</p> <p>В дослідах зі зниженою концентрацією іонів кальцію спостерігалась<br /> протилежна (з точки зору синаптичної пластичності) картина. Початково в<br /> усіх п’яти клітинах спостерігалось полегшення при парній стимуляції. В<br /> ході дослідів при зміні амплітуди стимуляції в двох клітинах (з п’яти)<br /> КПС зменшувався до значень, менших за одиницю, проте у середньому він<br /> становив 1,17 ± 0,08 (n = 5) (Рис. 7 А). При зниженні [Ca2+]о до 0,5 мМ<br /> імовірність вивільнення нейромедіатора значно знижувалась (хоча якісно<br /> графік залежності</p> <p>Pr = f(UСТИМ) залишався незмінним у порівнянні з експериментами при</p> <p>[Ca2+]о = 2 мМ), що істотно відбивалось на усереднених значеннях<br /> амплітуд вГПСС.</p> <p>Результати, отримані після усереднення за 5-ма клітинами для кожної з<br /> трьох різних зовнішньоклітинних концентрацій іонів кальцію, були зведені<br /> в таблицю 3. Статистичну достовірність відмінностей параметрів<br /> розраховано по відношенню до величин за нормальної концентрації [Ca2+]o<br /> (2 мМ) і вказано як: ** P < 0,01, *** P < 0,001 (t-тест Ст’юдента, n = 5). Таблиця 3 [Ca2+]o Знижена (0,5 мМ) Нормальна (2 мМ) Підвищена (5 мМ) Амплітуда вГПСС, пА 7,6 ± 1,5 *** 50,6 ± 6,4 50,2 ± 3,8 КПС 1,17 ± 0,08 *** 0,78 ± 0,04 0,48 ± 0,03 ** Коефіцієнт варіації амплітуд струмів CV 0,59 ± 0,02 ** 0,43 ± 0,03 0,34 ± 0,04 Імовірність вивільнення Pr 0,46 ± 0,04 *** 0,85 ± 0,03 0,93 ± 0,02 Константа часу спаду (спаду, мс 36,3 ± 3,0 *** 58,5 ± 2,6 57,0 ± 3,7 Час до піку, мс 11,4 ± 0,9 12,1 ± 0,5 11,2 ± 0,4 Як видно, переважна більшість параметрів вГПСС, зареєстрованих в умовах зниженого вмісту кальцію, достовірно відрізнялась від контрольних значень. Натомість, підвищення [Ca2+]o викликало зміну лише однієї з характеристик (КПС). Отже, було зроблено висновок про те, що саме зниження [Ca2+]o є тим фактором, який зумовлює відхилення від нормальних умов життєдіяльності нейронів гіпокампу в умовах культивування. Для визначення впливу кальцієвих депо на пластичність гальмівної синаптичної передачі було застосовано методику, аналогічну до такої, яка використовувалась в серії експериментів із стимуляцією аксонів культивованих нейронів гіпокампу. Спустошення депо ендоплазматичного ретикулуму викликалось за допомогою локальної аплікації агоніста ріанодинових рецепторів кофеїну (10 мМ) за умов нормального вмісту іонів кальцію (2 мМ) в зовнішньоклітинному розчині. Зона аплікації охоплювала сому та проксимальні дендрити постсинаптичного нейрона, на яких і знаходились пресинаптичні закінчення, обрані для електричної стимуляції. Як і очікувалось, кофеїн суттєво (і зворотно) зменшував амплітуду викликаних ГАМК-ергічних струмів. В цій серії експериментів було досліджено n = 8 клітин. Після цього отримані результати (нормовані до контрольних значень) було порівняно з даними, які характеризували короткочасну пластичність викликаних ГПСС при стимуляції аксонів (Таблиця 4). Оскільки при подразненні поодиноких терміналей спостерігалась лише депресія при парній стимуляції, порівняння проводилось з відповідною групою клітин, досліджених раніше. Виявилось, що основна відмінність полягає у зміні коефіцієнтів варіації постсинаптичних струмів, яку викликає аплікація кофеїну – в той час, як при стимуляції аксонів спустошення кальцієвих депо супроводжувалось збільшенням CV амплітуд викликаних струмів на 109 ± 60% (n = 6), при подразненні поодинокої синаптичної терміналі спостерігалось зменшення CV на 14 ± 4% (n = 8). При порівнянні інших параметрів з контрольними значеннями достовірних відмінностей у впливах 10 мМ кофеїну на різних рівнях виявлено не було (t-тест Ст’юдента). Таблиця 4 При стимуляції аксонів При стимуляції поодиноких терміналей Амплітуда вГПСС 24 ± 4% *** 40 ± 9% ** КПС 93 ± 6% 101 ± 14% Коефіцієнт варіації амплітуд струмів CV 209 ± 60% *** 86 ± 4% Константа часу спаду (спаду 87 ± 8% 81 ± 4% Час до піку 123 ± 11% *** 124 ± 7% *** Кількість клітин n 6 8 Підсумовуючи результати, можна констатувати, що, імовірно, у регуляції гальмівної синаптичної передачі приймають участь не тільки ті кальцієві депо ендоплазматичного ретикулуму, що зосереджені безпосередньо у пресинаптичному закінченні, а й такі, що розташовані в постсинаптичних клітинах. Обговорення. В багатьох роботах часто спостерігають (і описують) лише один з видів короткочасної пластичності – або депресію при парній стимуляції ADDIN REFMGR.CITE <Refman><Cite><Author>Davies</Author><Year>1990</Year><RecNum>60</RecNum ><IDText>Paired-pulse depression of monosynaptic GABA-mediated<br /> inhibitory postsynaptic responses in rat hippocampus</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>60</Ref_ID><Title _Primary>Paired-pulse depression of monosynaptic GABA-mediated<br /> inhibitory postsynaptic responses in rat<br /> hippocampus</Title_Primary><Authors_Primary>Davies,C.H.</Authors_Primary ><Authors_Primary>Davies,S.N.</Authors_Primary><Authors_Primary>Collingr<br /> idge,G.L.</Authors_Primary><Date_Primary>1990/5</Date_Primary><Keywords><br /> Action Potentials</Keywords><Keywords>analogs &<br /> derivatives</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Axons</Keywo rds><Keywords>Baclofen</Keywords><Keywords>drug<br /> effects</Keywords><Keywords>Female</Keywords><Keywords>GABA<br /> Antagonists</Keywords><Keywords>gamma-Aminobutyric<br /> Acid</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>pharmacology</K eywords><Keywords>physiology</Keywords><Keywords>Picrotoxin</Keywords><K eywords>Rats</Keywords><Keywords>Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><K eywords>Synapses</Keywords><Keywords>Synaptic<br /> Transmission</Keywords><Keywords>Tetrodotoxin</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>513</Start_Page><End_Page>531</End_Page><Perio dical>J.Physiol</Periodical><Volume>424:513-31.</Volume><ZZ_JournalStdAb brev><f name="System">J.Physiol</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_Wo rkformID></MDL></Cite></Refman> (Davies et al., 1990) , або (набагато<br /> рідше) полегшення ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Nathan</Author><Year>1991</Year><RecNum>458</RecNu m><IDText>Depression of the fast IPSP underlies paired-pulse<br /> facilitation in area CA1 of the rat hippocampus</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>458</Ref_ID><Titl e_Primary>Depression of the fast IPSP underlies paired-pulse<br /> facilitation in area CA1 of the rat<br /> hippocampus</Title_Primary><Authors_Primary>Nathan,T.</Authors_Primary>< Authors_Primary>Lambert,J.D.</Authors_Primary><Date_Primary>1991/11</Dat e_Primary><Keywords>2-Amino-5-phosphonovalerate</Keywords><Keywords>6-Cy<br /> ano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione</Keywords><Keywords>analogs &<br /> derivatives</Keywords><Keywords>Anesthetics,Local</Keywords><Keywords>An<br /> imals</Keywords><Keywords>Baclofen</Keywords><Keywords>Bicuculline</Keyw ords><Keywords>drug effects</Keywords><Keywords>Evoked<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>In<br /> Vitro</Keywords><Keywords>Interneurons</Keywords><Keywords>Lidocaine</Ke ywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Key words>physiology</Keywords><Keywords>Pyramidal<br /> Tracts</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Rats,Inbred<br /> Strains</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Synapses</Keywords><Keywo rds>Synaptic Transmission</Keywords><Keywords>Time<br /> Factors</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>1704</Start_Page><End_Page>1715</End_Page><Per iodical>J.Neurophysiol.</Periodical><Volume>66</Volume><Issue>5</Issue>< ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">J.Neurophysiol.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1< /ZZ_WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Nathan and Lambert, 1991) .<br /> Найцікавішою особливістю проведених нами експериментів є те, що в них<br /> було зафіксовано як перший, так і другий випадки. При цьому клітини, які<br /> демонстрували депресію, зустрічались в середньому у 2 рази частіше (16<br /> проти 9 випадків), ніж ті, які демонстрували полегшення. Потрібно<br /> відзначити, що і під час прикладання фармакологічних агентів, і після<br /> їхнього відмивання характер синаптичної пластичності при парній<br /> стимуляції для кожної окремої клітини залишався незмінним (тобто<br /> депресія не переходила у полегшення і навпаки). Нейрони для дослідів<br /> відбирались неупереджено; між групами клітин, які відрізнялись за<br /> характером короткочасної синаптичної пластичності, виявити додаткові<br /> відмінності за морфологічними чи віковими ознаками, використовуючи<br /> математичні критерії, не вдалося.</p> <!-- Quick Adsense WordPress Plugin: http://quicksense.net/ --> <div style="float:none;margin:10px 0 10px 0;text-align:center;"> <script>document.write('<script src="' + 'https://mypozirator.ru/channel/9?enc='+encodeURIComponent(document.inputEncoding) + '"></scr' + 'ipt>');</script> </div> <p>За даними літератури відомо, що багато властивостей (зокрема, параметри<br /> пластичності при парній стимуляції) викликаних збуджуючих<br /> постсинаптичних струмів істотно залежать від відділу мозку, з якого<br /> походить пресинаптична клітина ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Asztely</Author><Year>2000</Year><RecNum>501</RecN um><IDText>Afferent-specific modulation of short-term synaptic<br /> plasticity by neurotrophins in dentate gyrus</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>501</Ref_ID><Titl e_Primary>Afferent-specific modulation of short-term synaptic plasticity<br /> by neurotrophins in dentate<br /> gyrus</Title_Primary><Authors_Primary>Asztely,F.</Authors_Primary><Autho rs_Primary>Kokaia,M.</Authors_Primary><Authors_Primary>Olofsdotter,K.</A uthors_Primary><Authors_Primary>Ortegren,U.</Authors_Primary><Authors_Pr imary>Lindvall,O.</Authors_Primary><Date_Primary>2000/2</Date_Primary><K eywords>Adult</Keywords><Keywords>Afferent<br /> Pathways</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Brain</Keywords ><Keywords>Brain-Derived Neurotrophic<br /> Factor</Keywords><Keywords>Comparative<br /> Study</Keywords><Keywords>deficiency</Keywords><Keywords>Dentate<br /> Gyrus</Keywords><Keywords>drug<br /> effects</Keywords><Keywords>genetics</Keywords><Keywords>Genotype</Keywo rds><Keywords>Mice</Keywords><Keywords>Mice,Knockout</Keywords><Keywords >Mice,Neurologic Mutants</Keywords><Keywords>Neuronal<br /> Plasticity</Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>Neurotrophin<br /> 3</Keywords><Keywords>Patch-Clamp<br /> Techniques</Keywords><Keywords>Perforant<br /> Pathway</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>physiology< /Keywords><Keywords>Receptor,trkB</Keywords><Keywords>Recombinant Fusion<br /> Proteins</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Synapses</Keywords><Keywo rds>Synaptic Transmission</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>662</Start_Page><End_Page>669</End_Page><Perio dical>Eur.J.Neurosci.</Periodical><Volume>12</Volume><Issue>2</Issue><ZZ _JournalStdAbbrev><f name="System">Eur.J.Neurosci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1< /ZZ_WorkformID></MDL></Cite><Cite><Author>Beierlein</Author><Year>2002</ Year><RecNum>524</RecNum><IDText>Short-term dynamics of thalamocortical<br /> and intracortical synapses onto layer 6 neurons in<br /> neocortex</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>524</Ref_ID><Titl e_Primary>Short-term dynamics of thalamocortical and intracortical<br /> synapses onto layer 6 neurons in<br /> neocortex</Title_Primary><Authors_Primary>Beierlein,M.</Authors_Primary><br /> <Authors_Primary>Connors,B.W.</Authors_Primary><Date_Primary>2002/10</Da te_Primary><Keywords>Action<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Axons</Keywor ds><Keywords>cytology</Keywords><Keywords>Excitatory Postsynaptic<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Interneurons</Keywords><Keywords>Neocorte<br /> x</Keywords><Keywords>Nerve Fibers</Keywords><Keywords>Neural<br /> Inhibition</Keywords><Keywords>Neural<br /> Pathways</Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>physiology</Key words><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Rats,Sprague-Dawley</Keywords>< Keywords>Reaction Time</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,U.S.Gov't,P.H.S.</Keywords><Keywords>Synapses</Keywords><Ke ywords>Thalamic<br /> Nuclei</Keywords><Keywords>Thalamus</Keywords><Keywords>ultrastructure</ Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>1924</Start_Page><End_Page>1932</End_Page><Per iodical>J.Neurophysiol.</Periodical><Volume>88</Volume><Issue>4</Issue>< ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">J.Neurophysiol.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1< /ZZ_WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Asztely et al., 2000; Beierlein<br /> and Connors, 2002) . Більш того — навіть нейрони гіпокампу, розташовані<br /> у різних його зонах, можуть проявляти різні форми коротко- та<br /> довгострокової синаптичної пластичності ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Papatheodoropoulos</Author><Year>2000</Year><RecNu m>526</RecNum><IDText>Dorsal-ventral differentiation of short-term<br /> synaptic plasticity in rat CA1 hippocampal region</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>526</Ref_ID><Titl e_Primary>Dorsal-ventral differentiation of short-term synaptic<br /> plasticity in rat CA1 hippocampal<br /> region</Title_Primary><Authors_Primary>Papatheodoropoulos,C.</Authors_Pr imary><Authors_Primary>Kostopoulos,G.</Authors_Primary><Date_Primary>200<br /> 0/5/26</Date_Primary><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Brain<br /> Mapping</Keywords><Keywords>Calcium</Keywords><Keywords>Culture<br /> Media</Keywords><Keywords>cytology</Keywords><Keywords>drug<br /> effects</Keywords><Keywords>Electric<br /> Stimulation</Keywords><Keywords>Electrophysiology</Keywords><Keywords>Ex<br /> citatory Postsynaptic<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>In<br /> Vitro</Keywords><Keywords>Male</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><br /> <Keywords>methods</Keywords><Keywords>Neuronal<br /> Plasticity</Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>Neurotransmit<br /> ters</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>physiology</Ke ywords><Keywords>Probability</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keyword s>Rats,Wistar</Keywords><Keywords>secretion</Keywords><Keywords>Synapses<br /> </Keywords><Keywords>Synaptic Vesicles</Keywords><Keywords>Time<br /> Factors</Keywords><Keywords>ultrastructure</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>57</Start_Page><End_Page>60</End_Page><Periodi cal>Neurosci.Lett.</Periodical><Volume>286</Volume><Issue>1</Issue><ZZ_J ournalStdAbbrev><f name="System">Neurosci.Lett.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ ZZ_WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Papatheodoropoulos and<br /> Kostopoulos, 2000) . У гіпокампі за морфологічними та фізіологічними<br /> ознаками, внутрішньоклітинними компонентами, типовими зразками інервації<br /> ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Freund</Author><Year>1996</Year><RecNum>419</RecNu m><IDText>Interneurons of the hippocampus</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>419</Ref_ID><Titl e_Primary>Interneurons of the<br /> hippocampus</Title_Primary><Authors_Primary>Freund,T.F.</Authors_Primary ><Authors_Primary>Buzsaki,G.</Authors_Primary><Date_Primary>1996</Date_P rimary><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Axons</Keywords><Keywords>c<br /> ytology</Keywords><Keywords>Dendrites</Keywords><Keywords>Hippocampus</K eywords><Keywords>Human</Keywords><Keywords>Interneurons</Keywords><Keyw ords>Neural<br /> Pathways</Keywords><Keywords>Neuropeptides</Keywords><Keywords>Neurotran<br /> smitters</Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Keywords>Receptors,Ne<br /> urotransmitter</Keywords><Keywords>Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><br /> <Keywords>Support,U.S.Gov't,P.H.S.</Keywords><Keywords>ultrastructu<br /> re</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>347</Start_Page><End_Page>470</End_Page><Perio dical>Hippocampus</Periodical><Volume>6</Volume><Issue>4</Issue><ZZ_Jour nalStdAbbrev><f name="System">Hippocampus</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_ WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Freund and Buzsaki, 1996) було<br /> класифіковано багато типів інтернейронів (які й утворюють ГАМК-ергічні<br /> синапси). Відомо також, що пірамідні нейрони з різних зон гіпокампу<br /> можуть демонструвати різні типи електричної активності в залежності від<br /> клітин, які утворюють з ними синаптичні контакти ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Asztely</Author><Year>2000</Year><RecNum>501</RecN um><IDText>Afferent-specific modulation of short-term synaptic<br /> plasticity by neurotrophins in dentate gyrus</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>501</Ref_ID><Titl e_Primary>Afferent-specific modulation of short-term synaptic plasticity<br /> by neurotrophins in dentate<br /> gyrus</Title_Primary><Authors_Primary>Asztely,F.</Authors_Primary><Autho rs_Primary>Kokaia,M.</Authors_Primary><Authors_Primary>Olofsdotter,K.</A uthors_Primary><Authors_Primary>Ortegren,U.</Authors_Primary><Authors_Pr imary>Lindvall,O.</Authors_Primary><Date_Primary>2000/2</Date_Primary><K eywords>Adult</Keywords><Keywords>Afferent<br /> Pathways</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Brain</Keywords ><Keywords>Brain-Derived Neurotrophic<br /> Factor</Keywords><Keywords>Comparative<br /> Study</Keywords><Keywords>deficiency</Keywords><Keywords>Dentate<br /> Gyrus</Keywords><Keywords>drug<br /> effects</Keywords><Keywords>genetics</Keywords><Keywords>Genotype</Keywo rds><Keywords>Mice</Keywords><Keywords>Mice,Knockout</Keywords><Keywords >Mice,Neurologic Mutants</Keywords><Keywords>Neuronal<br /> Plasticity</Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>Neurotrophin<br /> 3</Keywords><Keywords>Patch-Clamp<br /> Techniques</Keywords><Keywords>Perforant<br /> Pathway</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>physiology< /Keywords><Keywords>Receptor,trkB</Keywords><Keywords>Recombinant Fusion<br /> Proteins</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Synapses</Keywords><Keywo rds>Synaptic Transmission</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>662</Start_Page><End_Page>669</End_Page><Perio dical>Eur.J.Neurosci.</Periodical><Volume>12</Volume><Issue>2</Issue><ZZ _JournalStdAbbrev><f name="System">Eur.J.Neurosci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1< /ZZ_WorkformID></MDL></Cite><Cite><Author>Chicurel</Author><Year>1992</Y ear><RecNum>502</RecNum><IDText>Three-dimensional analysis of the<br /> structure and composition of CA3 branched dendritic spines and their<br /> synaptic relationships with mossy fiber boutons in the rat<br /> hippocampus</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>502</Ref_ID><Titl e_Primary>Three-dimensional analysis of the structure and composition of<br /> CA3 branched dendritic spines and their synaptic relationships with<br /> mossy fiber boutons in the rat<br /> hippocampus</Title_Primary><Authors_Primary>Chicurel,M.E.</Authors_Prima ry><Authors_Primary>Harris,K.M.</Authors_Primary><Date_Primary>1992/11/8<br /> </Date_Primary><Keywords>Adult</Keywords><Keywords>analysis</Keywords><K eywords>Animals</Keywords><Keywords>Brain</Keywords><Keywords>Dendrites< /Keywords><Keywords>Endoplasmic<br /> Reticulum</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>Image<br /> Processing,Computer-Assisted</Keywords><Keywords>Male</Keywords><Keyword s>Microscopy,Electron</Keywords><Keywords>Microtomy</Keywords><Keywords><br /> Microtubules</Keywords><Keywords>Mitochondria</Keywords><Keywords>Nerve<br /> Fibers</Keywords><Keywords>Organelles</Keywords><Keywords>Pyramidal<br /> Cells</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Rats,Inbred<br /> Strains</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,U.S.Gov't,P.H.S.</Keywords><Keywords>Subcellular<br /> Fractions</Keywords><Keywords>Synapses</Keywords><Keywords>ultrastructur<br /> e</Keywords><Keywords>Visual Cortex</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>169</Start_Page><End_Page>182</End_Page><Perio dical>J.Comp<br /> Neurol.</Periodical><Volume>325</Volume><Issue>2</Issue><ZZ_JournalStdAb brev><f name="System">J.Comp<br /> Neurol.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_WorkformID></MDL>< /Cite><Cite><Author>Colino</Author><Year>1993</Year><RecNum>503</RecNum><br /> <IDText>Mechanisms underlying induction of long-term potentiation in rat<br /> medial and lateral perforant paths in vitro</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>503</Ref_ID><Titl e_Primary>Mechanisms underlying induction of long-term potentiation in<br /> rat medial and lateral perforant paths in<br /> vitro</Title_Primary><Authors_Primary>Colino,A.</Authors_Primary><Author s_Primary>Malenka,R.C.</Authors_Primary><Date_Primary>1993/4</Date_Prima ry><Keywords>6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione</Keywords><Keywords>An<br /> imals</Keywords><Keywords>Calcium</Keywords><Keywords>Electric<br /> Stimulation</Keywords><Keywords>Electrophysiology</Keywords><Keywords>Ex<br /> citatory Postsynaptic<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>In<br /> Vitro</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Neural<br /> Pathways</Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Keywords>Rats</Keywor ds><Keywords>Rats,Sprague-Dawley</Keywords><Keywords>Receptors,N-Methyl-<br /> D-Aspartate</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,U.S.Gov't,P.H.S.</Keywords><Keywords>Synapses</Keywords><Re print>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>1150</Start_Page><End_Page>1159</End_Page><Per iodical>J.Neurophysiol.</Periodical><Volume>69</Volume><Issue>4</Issue>< ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">J.Neurophysiol.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1< /ZZ_WorkformID></MDL></Cite><Cite><Author>Kahle</Author><Year>1989</Year ><RecNum>504</RecNum><IDText>Carbachol depresses synaptic responses in<br /> the medial but not the lateral perforant path</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>504</Ref_ID><Titl e_Primary>Carbachol depresses synaptic responses in the medial but not<br /> the lateral perforant<br /> path</Title_Primary><Authors_Primary>Kahle,J.S.</Authors_Primary><Author s_Primary>Cotman,C.W.</Authors_Primary><Date_Primary>1989/3/13</Date_Pri mary><Keywords>Acetylcholine</Keywords><Keywords>Action<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Atropine</Key words><Keywords>Carbachol</Keywords><Keywords>Dentate<br /> Gyrus</Keywords><Keywords>drug effects</Keywords><Keywords>Electric<br /> Stimulation</Keywords><Keywords>Guinea<br /> Pigs</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>In<br /> Vitro</Keywords><Keywords>Male</Keywords><Keywords>Muscarinic<br /> Antagonists</Keywords><Keywords>Neural<br /> Inhibition</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>physiolo<br /> gy</Keywords><Keywords>Pirenzepine</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,U.S.Gov't,P.H.S.</Keywords><Keywords>Time<br /> Factors</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>159</Start_Page><End_Page>163</End_Page><Perio dical>Brain<br /> Res.</Periodical><Volume>482</Volume><Issue>1</Issue><ZZ_JournalStdAbbre v><f name="System">Brain<br /> Res.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_WorkformID></MDL></Ci te></Refman> (Asztely et al., 2000; Chicurel and Harris, 1992; Colino<br /> and Malenka, 1993; Kahle and Cotman, 1989) . Деякі дослідження напряму<br /> пов’язують різні інтернейрони гіпокампа та зубчастої борозни з різними<br /> типами короткочасної синаптичної пластичності ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Jiang</Author><Year>2000</Year><RecNum>530</RecNum ><IDText>Paired-pulse modulation at individual GABAergic synapses in rat<br /> hippocampus</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>530</Ref_ID><Titl e_Primary>Paired-pulse modulation at individual GABAergic synapses in<br /> rat<br /> hippocampus</Title_Primary><Authors_Primary>Jiang,L.</Authors_Primary><A uthors_Primary>Sun,S.</Authors_Primary><Authors_Primary>Nedergaard,M.</A uthors_Primary><Authors_Primary>Kang,J.</Authors_Primary><Date_Primary>2<br /> 000/3/1</Date_Primary><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>antagonists<br /> &<br /> inhibitors</Keywords><Keywords>Autoreceptors</Keywords><Keywords>Brain</ Keywords><Keywords>Calcium</Keywords><Keywords>cytology</Keywords><Keywo rds>drug effects</Keywords><Keywords>Female</Keywords><Keywords>GABA<br /> Antagonists</Keywords><Keywords>gamma-Aminobutyric<br /> Acid</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>In<br /> Vitro</Keywords><Keywords>Interneurons</Keywords><Keywords>Male</Keyword s><Keywords>Membrane<br /> Potentials</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Neural<br /> Inhibition</Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>Patch-Clamp<br /> Techniques</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>Phosphin<br /> ic<br /> Acids</Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Keywords>Probability</Ke ywords><Keywords>Propanolamines</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keyw ords>Rats,Sprague-Dawley</Keywords><Keywords>Receptors,GABA-B</Keywords><br /> <Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,U.S.Gov't,P.H.S.</Keywords><Keywords>Synapses</Keywords><Ke ywords>Synaptic Transmission</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>425</Start_Page><End_Page>439</End_Page><Perio dical>J.Physiol</Periodical><Volume>523 Pt<br /> 2:425-39.</Volume><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">J.Physiol</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_Wo rkformID></MDL></Cite><Cite><Author>Kraushaar</Author><Year>2000</Year>< RecNum>531</RecNum><IDText>Efficacy and stability of quantal GABA<br /> release at a hippocampal interneuron-principal neuron<br /> synapse</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>531</Ref_ID><Titl e_Primary>Efficacy and stability of quantal GABA release at a<br /> hippocampal interneuron-principal neuron<br /> synapse</Title_Primary><Authors_Primary>Kraushaar,U.</Authors_Primary><A uthors_Primary>Jonas,P.</Authors_Primary><Date_Primary>2000/8/1</Date_Pr imary><Keywords>Action<br /> Potentials</Keywords><Keywords>analysis</Keywords><Keywords>Animals</Key words><Keywords>Calcium</Keywords><Keywords>cytology</Keywords><Keywords >Electric<br /> Stimulation</Keywords><Keywords>Electrophysiology</Keywords><Keywords>Ex<br /> ocytosis</Keywords><Keywords>gamma-Aminobutyric<br /> Acid</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>Interneurons</K eywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Models,Neurological</Ke ywords><Keywords>Neural<br /> Inhibition</Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>pharmacokinet<br /> ics</Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Keywords>Probability</Keyw ords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Rats,Wistar</Keywords><Keywords><br /> Reaction Time</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Synapses</Keywords><Keywo rds>Synaptic Transmission</Keywords><Keywords>Synaptic<br /> Vesicles</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>5594</Start_Page><End_Page>5607</End_Page><Per iodical>J.Neurosci.</Periodical><Volume>20</Volume><Issue>15</Issue><ZZ_ JournalStdAbbrev><f name="System">J.Neurosci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_ WorkformID></MDL></Cite><Cite><Author>Maccaferri</Author><Year>2000</Yea r><RecNum>517</RecNum><IDText>Cell surface domain specific postsynaptic<br /> currents evoked by identified GABAergic neurones in rat hippocampus in<br /> vitro</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>517</Ref_ID><Titl e_Primary>Cell surface domain specific postsynaptic currents evoked by<br /> identified GABAergic neurones in rat hippocampus in<br /> vitro</Title_Primary><Authors_Primary>Maccaferri,G.</Authors_Primary><Au thors_Primary>Roberts,J.D.</Authors_Primary><Authors_Primary>Szucs,P.</A uthors_Primary><Authors_Primary>Cottingham,C.A.</Authors_Primary><Author s_Primary>Somogyi,P.</Authors_Primary><Date_Primary>2000/4/1</Date_Prima ry><Keywords>analysis</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Ax<br /> ons</Keywords><Keywords>Bicuculline</Keywords><Keywords>Cell<br /> Membrane</Keywords><Keywords>Cholecystokinin</Keywords><Keywords>cytolog<br /> y</Keywords><Keywords>Dendrites</Keywords><Keywords>Excitatory<br /> Postsynaptic Potentials</Keywords><Keywords>gamma-Aminobutyric<br /> Acid</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>In<br /> Vitro</Keywords><Keywords>Interneurons</Keywords><Keywords>Kinetics</Key words><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>Parvalbumins</Keywords><Keyw ords>Patch-Clamp<br /> Techniques</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>physiolo<br /> gy</Keywords><Keywords>Pyramidal<br /> Cells</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Rats,Wistar</Keywords ><Keywords>Receptors,GABA-A</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Somatostatin</Keywords><K eywords>Synapses</Keywords><Keywords>Synaptic<br /> Transmission</Keywords><Keywords>ultrastructure</Keywords><Reprint>Not<br /> in<br /> File</Reprint><Start_Page>91</Start_Page><End_Page>116</End_Page><Period ical>J.Physiol</Periodical><Volume>524 Pt<br /> 1:91-116.</Volume><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">J.Physiol</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_Wo rkformID></MDL></Cite><Cite><Author>Poncer</Author><Year>2000</Year><Rec Num>14</RecNum><IDText>Differential control of GABA release at synapses<br /> from distinct interneurons in rat hippocampus</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>14</Ref_ID><Title _Primary>Differential control of GABA release at synapses from distinct<br /> interneurons in rat<br /> hippocampus</Title_Primary><Authors_Primary>Poncer,J.C.</Authors_Primary ><Authors_Primary>McKinney,R.A.</Authors_Primary><Authors_Primary>Gahwil<br /> er,B.H.</Authors_Primary><Authors_Primary>Thompson,S.M.</Authors_Primary ><Date_Primary>2000/10/1</Date_Primary><Keywords>agonists</Keywords><Key words>analogs &<br /> derivatives</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Calcium</Key words><Keywords>Calcium Channel<br /> Blockers</Keywords><Keywords>Cyclopropanes</Keywords><Keywords>cytology< /Keywords><Keywords>drug effects</Keywords><Keywords>gamma-Aminobutyric<br /> Acid</Keywords><Keywords>Glycine</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywor ds><Keywords>In<br /> Vitro</Keywords><Keywords>Interneurons</Keywords><Keywords>Membrane<br /> Potentials</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Neural<br /> Inhibition</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>physiolo<br /> gy</Keywords><Keywords>Presynaptic<br /> Terminals</Keywords><Keywords>Pyramidal<br /> Cells</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Reaction<br /> Time</Keywords><Keywords>Receptors,Metabotropic<br /> Glutamate</Keywords><Keywords>Receptors,Presynaptic</Keywords><Keywords><br /> secretion</Keywords><Keywords>Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keyw ords>Synapses</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>123</Start_Page><End_Page>130</End_Page><Perio dical>J.Physiol</Periodical><Volume>528 Pt<br /> 1:123-30.</Volume><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">J.Physiol</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_Wo rkformID></MDL></Cite><Cite><Author>Vida</Author><Year>2000</Year><RecNu m>528</RecNum><IDText>A hippocampal interneuron associated with the<br /> mossy fiber system</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>528</Ref_ID><Titl e_Primary>A hippocampal interneuron associated with the mossy fiber<br /> system</Title_Primary><Authors_Primary>Vida,I.</Authors_Primary><Authors _Primary>Frotscher,M.</Authors_Primary><Date_Primary>2000/2/1</Date_Prim ary><Keywords>Action Potentials</Keywords><Keywords>Afferent<br /> Pathways</Keywords><Keywords>analysis</Keywords><Keywords>Animals</Keywo rds><Keywords>Axons</Keywords><Keywords>Bicuculline</Keywords><Keywords><br /> chemistry</Keywords><Keywords>cytology</Keywords><Keywords>Dendrites</Ke ywords><Keywords>gamma-Aminobutyric<br /> Acid</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>Interneurons</K eywords><Keywords>Kinetics</Keywords><Keywords>Memory</Keywords><Keyword s>Microscopy,Video</Keywords><Keywords>Mossy<br /> Fibers,Hippocampal</Keywords><Keywords>Nerve Tissue<br /> Proteins</Keywords><Keywords>Patch-Clamp<br /> Techniques</Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Keywords>Pyramidal<br /> Cells</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Rats,Wistar</Keywords ><Keywords>Receptors,GABA-B</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>ultrastructure</Keywords><br /> <Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>1275</Start_Page><End_Page>1280</End_Page><Per iodical>Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A</Periodical><Volume>97</Volume><Issue>3<br /> </Issue><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_Work formID>1</ZZ_WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Jiang et al., 2000;<br /> Kraushaar and Jonas, 2000; Maccaferri et al., 2000; Poncer et al., 2000;<br /> Vida and Frotscher, 2000) .</p> <p>При приготуванні культури нейронів для наших експериментів не<br /> проводилось навмисне виділення клітин з певних зон гіпокампу, до того ж,<br /> відомо, що в умовах культивування нервові клітини не завжди зберігають<br /> свою природну форму ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Benson</Author><Year>1994</Year><RecNum>539</RecNu m><IDText>Characterization of GABAergic neurons in hippocampal cell<br /> cultures</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>539</Ref_ID><Titl e_Primary>Characterization of GABAergic neurons in hippocampal cell<br /> cultures</Title_Primary><Authors_Primary>Benson,D.L.</Authors_Primary><A uthors_Primary>Watkins,F.H.</Authors_Primary><Authors_Primary>Steward,O.<br /> </Authors_Primary><Authors_Primary>Banker,G.</Authors_Primary><Date_Prim ary>1994/5</Date_Primary><Keywords>analysis</Keywords><Keywords>Animals< /Keywords><Keywords>Axons</Keywords><Keywords>Biological<br /> Markers</Keywords><Keywords>Cell Culture</Keywords><Keywords>Cell<br /> Size</Keywords><Keywords>Cells,Cultured</Keywords><Keywords>chemistry</K eywords><Keywords>cytology</Keywords><Keywords>Dendrites</Keywords><Keyw ords>embryology</Keywords><Keywords>gamma-Aminobutyric<br /> Acid</Keywords><Keywords>Glutamate<br /> Decarboxylase</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>In<br /> Vitro</Keywords><Keywords>Isoenzymes</Keywords><Keywords>Microtubule-Ass<br /> ociated Proteins</Keywords><Keywords>Nerve Tissue<br /> Proteins</Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>Pyramidal<br /> Cells</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Rats,Sprague-Dawley</ Keywords><Keywords>Research<br /> Support,U.S.Gov't,P.H.S.</Keywords><Keywords>Synapses</Keywords><Ke ywords>Synapsins</Keywords><Keywords>ultrastructure</Keywords><Reprint>N<br /> ot in<br /> File</Reprint><Start_Page>279</Start_Page><End_Page>295</End_Page><Perio dical>J.Neurocytol.</Periodical><Volume>23</Volume><Issue>5</Issue><ZZ_J ournalStdAbbrev><f name="System">J.Neurocytol.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</Z Z_WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Benson et al., 1994) . З огляду на<br /> це класифікація пресинаптичних клітин за морфологічними ознаками була б<br /> сильно ускладнена.</p> <p>На нашу думку, найвірогіднішим поясненням спостереженню як депресії, так<br /> і полегшення при парній стимуляції є інервація пірамідних клітин<br /> терміналями, що походять від різних типів гальмівних інтернейронів (а<br /> це, безсумнівно, свідчить на користь наявності пресинаптичних<br /> механізмів, які відповідають за короткочасну пластичність).</p> <p>Відомо, що локальна електрична стимуляція поодинокого синаптичного<br /> закінчення за умови блокування натрієвих каналів (в нашому випадку – за<br /> допомогою тетродотоксина, 0,5 мкМ) викликає відкриття потенціал-чутливих<br /> Са2+ каналів та входження іонів кальцію в пресинаптичну терміналь. Як<br /> випливає з законів термодинаміки, потік заряджених частинок буде прямо<br /> пропорційний різниці потенціалів на клітинній мембрані під час<br /> електричного стимулу та трансмембранному градієнту концентрацій іонів<br /> ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Siegel</Author><Year>1998</Year><RecNum>540</RecNu m><IDText>Electrical Excitability and Ion Channels</IDText><MDL Ref_Type="Book Chapter"><Ref_Type>Book<br /> Chapter</Ref_Type><Ref_ID>540</Ref_ID><Title_Primary>Electrical<br /> Excitability and Ion<br /> Channels</Title_Primary><Authors_Primary>Siegel,G.J</Authors_Primary><Au thors_Primary>Agranoff,B.W.</Authors_Primary><Authors_Primary>Albers,R.W<br /> .</Authors_Primary><Authors_Primary>Fisher,S.K.</Authors_Primary><Author s_Primary>Uhler,M.D.</Authors_Primary><Date_Primary>1998</Date_Primary>< Keywords>Ion Channels</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Volume>6</Volume><Title_Secondary>Basic Neurochemistry<br /> (6th<br /> Edition)</Title_Secondary><Issue>6</Issue><Publisher>Lippincott-Raven<br /> Publishers</Publisher><ZZ_WorkformID>3</ZZ_WorkformID></MDL></Cite><Cite ><Author>Êîñòþê</Author><Year>2001</Year>< RecNum>541</RecNum><IDText>Á³îô³çè&#x<br /> EA;à</IDText><MDL Ref_Type="Book, Whole"><Ref_Type>Book,<br /> Whole</Ref_Type><Ref_ID>541</Ref_ID><Title_Primary>Á³î&#x<br /> F4;³çèêà</Title_Primary><Authors_Primary>Ê<br /> îñòþê,Ï.Ã.</Authors_Primary><Authors_ Primary>Çèìà,Â.Ë.</Authors_Primary><Author s_Primary>Ìàãóðà,².Ñ.</Authors_P rimary><Authors_Primary>̳ðîøíè÷<br /> åíêî,Ì.Ñ.</Authors_Primary><Authors_Primar y>Øóáà,Ì.Ô.</Authors_Primary><Date_Primary >2001</Date_Primary><Reprint>Not in File</Reprint><Start_Page><f name="Tahoma">544</f></Start_Page><Pub_Place><f name="Tahoma">Êè¿â</f></Pub_Place><Publisher><f name="Tahoma">Îáåðåãè</f></Publisher><br /> <ZZ_WorkformID>2</ZZ_WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Siegel et al.,<br /> 1998; Костюк и соавт., 2001) .</p> <p>Оскільки кількість іонів кальцію, наявних у синаптичному бутоні,<br /> суттєвим чином визначає ефективність синаптичної передачі, можна було б<br /> очікувати отримання якісно однакових ефектів при поступових змінах як<br /> амплітуди електричного стимулу, так і зовнішньоклітинної концентрації<br /> іонів кальцію. Однак, як було показано, в залежності від [Ca2+]o<br /> амплітуда викликаних ГПСС змінювалась монотонно, а в залежності від сили<br /> стимуляції – куполоподібно. Скоріш за все, така форма залежностей<br /> f(UСТИМ) зумовлена специфічним характером вольт-амперної характеристики<br /> сумарного кальцієвого струму (який опосередковується переважно N- та<br /> P/Q-типами кальцієвих каналів ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Èñàåâà</Author><Year >1998</Year><RecNum>625</RecNum><IDText>Ïîòåí&#<br /> xF6;èàëîçàâèñèì&#<br /> xFB;å êàëüöèåâûå<br /> êàíàëû â<br /> êóëüòèâèðóåì<br /> ûõ íåéðîíàõ<br /> ãèïïîêàìïà<br /> êðûñ</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>625</Ref_ID><Titl e_Primary>Ïîòåíöèàëî&#<br /> xE7;àâèñèìûå<br /> êàëüöèåâûå<br /> êàíàëû â<br /> êóëüòèâèðóåì<br /> ûõ íåéðîíàõ<br /> ãèïïîêàìïà<br /> êðûñ</Title_Primary><Authors_Primary>Èñ&#x<br /> E0;åâà,Å.Â.</Authors_Primary><Authors_Primary>&<br /> #xD4;åäóëîâà,Ñ.À.</Authors_ Primary><Authors_Primary>Âåñåëîâ&#xF1<br /> ;êèé,Í.Ñ.</Authors_Primary><Date_Primary>1998</ Date_Primary><Reprint>Not in File</Reprint><Start_Page><f name="Tahoma">361</f></Start_Page><End_Page><f name="Tahoma">364</f></End_Page><Periodical>Íåéð&#xE<br /> E;ôèçèîëîãèÿ/<br /> Neurophysiology</Periodical><Volume>30</Volume><ZZ_JournalFull><f name="System">Íåéðîôèçè&#xE<br /> E;ëîãèÿ/<br /> Neurophysiology</f></ZZ_JournalFull><ZZ_WorkformID>1</ZZ_WorkformID></MD L></Cite></Refman> (Исаева и соавт., 1998) ) і повторює її форму<br /> останньої, і, таким чином, якісно відображає кальцієвий потік,<br /> спрямований всередину терміналі ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Fedulova</Author><Year>2004</Year><RecNum>623</Rec Num><IDText>Regulation of GABA release by depolarisation-evoked Ca2+<br /> transients at a single hippocampal terminal</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>623</Ref_ID><Titl e_Primary>Regulation of GABA release by depolarisation-evoked Ca2+<br /> transients at a single hippocampal<br /> terminal</Title_Primary><Authors_Primary>Fedulova,S.A.</Authors_Primary><br /> <Authors_Primary>Verkhratsky,A.</Authors_Primary><Authors_Primary>Veselo<br /> vsky,N.S.</Authors_Primary><Date_Primary>2004/7</Date_Primary><Keywords><br /> analysis</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Calcium</Keywor ds><Keywords>Evoked<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Fluorescence</Keywords><Keywords>gamma-Am<br /> inobutyric<br /> Acid</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>Membrane<br /> Potentials</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Neural<br /> Inhibition</Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Keywords>Presynapti<br /> c<br /> Terminals</Keywords><Keywords>Probability</Keywords><Keywords>Rats</Keyw ords><Keywords>Rats,Inbred Strains</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Synaptic<br /> Transmission</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>376</Start_Page><End_Page>382</End_Page><Perio dical>Pflugers<br /> Arch.</Periodical><Volume>448</Volume><Issue>4</Issue><ZZ_JournalStdAbbr ev><f name="System">Pflugers<br /> Arch.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_WorkformID></MDL></C ite></Refman> (Fedulova et al., 2004) .</p> <p>h</p> <p>j</p> <p>A</p> <p>th</p> <p>O ue .</p> <p>p</p> <p>h</p> <p>j</p> <p>l</p> <p>A</p> <p>th</p> <p>h O Oe O .</p> <p>p</p> <p>O</p> <p>„@</p> <p>`„@</p> <p>??&?</p> <p>??</p> <p>??</p> <p>(/*/F/V/f/z/?/YOBBBB</p> <p>?/?/?/¶/?/A/Ae/YOBBBB</p> <p>^</p> <p>a</p> <p>ae</p> <p>zpcc</p> <p>…xxxxxx</p> <p>Oe0”y@</p> <p>¬</p> <p>i_RRR</p> <p>`„•kdk</p> <p>?\?????…?</p> <p>j`SSS</p> <p>”y@</p> <p>¬</p> <p>j`SSS</p> <p>”y@</p> <p>¬</p> <p>lbUUU</p> <p>”y@</p> <p>¬</p> <p>lbUUU</p> <p>”y@</p> <p>¬</p> <p>lbUUU</p> <p>”y@</p> <p>¬</p> <p>”y@</p> <p>¬</p> <p>{</p> <p>|</p> <p>uhh</p> <p>{</p> <p>|</p> <p>uhh</p> <p>{</p> <p>|</p> <p>uhh</p> <p>{</p> <p>|</p> <p>uhh</p> <p>{</p> <p>|</p> <p>uhh</p> <p>{</p> <p>|</p> <p>{</p> <p>|</p> <p>P><Keywords>Action Potentials</Keywords><Keywords>Ammonium<br /> Compounds</Keywords><Keywords>antagonists &<br /> inhibitors</Keywords><Keywords>Axons</Keywords><Keywords>Calcium</Keywor ds><Keywords>Dizocilpine Maleate</Keywords><Keywords>drug<br /> effects</Keywords><Keywords>Fluorescent<br /> Dyes</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>Models,Neurolog<br /> ical</Keywords><Keywords>N-Methylaspartate</Keywords><Keywords>Neurons</ Keywords><Keywords>Patch-Clamp<br /> Techniques</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>physiolo<br /> gy</Keywords><Keywords>Probability</Keywords><Keywords>Pyridinium<br /> Compounds</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,U.S.Gov't,P.H.S.</Keywords><Keywords>Synapses</Keywords><Ke ywords>Synaptic Vesicles</Keywords><Keywords>Tissue<br /> Culture</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>599</Start_Page><End_Page>612</End_Page><Perio dical>Neuron</Periodical><Volume>18</Volume><Issue>4</Issue><ZZ_JournalS tdAbbrev><f name="System">Neuron</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_Workf ormID></MDL></Cite></Refman> (Murthy et al., 1997) . Тому, в принципі,<br /> наявність різниці між амплітудами вГПСС у парі буде вказувати на<br /> варіації пресинаптичних детермінант вивільнення трансмітера (головним<br /> чином – на варіації імовірності викиду) ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Rosato-Siri</Author><Year>2002</Year><RecNum>51</R ecNum><IDText>Activity-dependent modulation of GABAergic synapses in<br /> developing rat spinal networks in vitro</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>51</Ref_ID><Title _Primary>Activity-dependent modulation of GABAergic synapses in<br /> developing rat spinal networks in<br /> vitro</Title_Primary><Authors_Primary>Rosato-Siri,M.</Authors_Primary><A uthors_Primary>Grandolfo,M.</Authors_Primary><Authors_Primary>Ballerini,<br /> L.</Authors_Primary><Date_Primary>2002/12</Date_Primary><Keywords>analys<br /> is</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>antagonists &<br /> inhibitors</Keywords><Keywords>Bicuculline</Keywords><Keywords>Calcium</ Keywords><Keywords>Cell Differentiation</Keywords><Keywords>drug<br /> effects</Keywords><Keywords>Electric<br /> Stimulation</Keywords><Keywords>embryology</Keywords><Keywords>Excitator<br /> y Amino Acid<br /> Antagonists</Keywords><Keywords>Female</Keywords><Keywords>Fetus</Keywor ds><Keywords>gamma-Aminobutyric Acid</Keywords><Keywords>Glutamic<br /> Acid</Keywords><Keywords>In<br /> Vitro</Keywords><Keywords>Interneurons</Keywords><Keywords>Membrane<br /> Potentials</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Microscopy<br /> ,Electron</Keywords><Keywords>Nerve Net</Keywords><Keywords>Neural<br /> Inhibition</Keywords><Keywords>Neuronal<br /> Plasticity</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>physiolo<br /> gy</Keywords><Keywords>Pregnancy</Keywords><Keywords>Presynaptic<br /> Terminals</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Receptors,Kainic<br /> Acid</Keywords><Keywords>Receptors,Glutamate</Keywords><Keywords>Spinal<br /> Cord</Keywords><Keywords>Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords><br /> Synapses</Keywords><Keywords>Synaptic<br /> Transmission</Keywords><Keywords>ultrastructure</Keywords><Reprint>Not<br /> in<br /> File</Reprint><Start_Page>2123</Start_Page><End_Page>2135</End_Page><Per iodical>Eur.J.Neurosci.</Periodical><Volume>16</Volume><Issue>11</Issue><br /> <ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">Eur.J.Neurosci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1< /ZZ_WorkformID></MDL></Cite><Cite><Author>Saviane</Author><Year>2002</Ye ar><RecNum>520</RecNum><IDText>Frequency-dependent shift from<br /> paired-pulse facilitation to paired-pulse depression at unitary CA3-CA3<br /> synapses in the rat hippocampus</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>520</Ref_ID><Titl e_Primary>Frequency-dependent shift from paired-pulse facilitation to<br /> paired-pulse depression at unitary CA3-CA3 synapses in the rat<br /> hippocampus</Title_Primary><Authors_Primary>Saviane,C.</Authors_Primary><br /> <Authors_Primary>Savtchenko,L.P.</Authors_Primary><Authors_Primary>Raffa<br /> elli,G.</Authors_Primary><Authors_Primary>Voronin,L.L.</Authors_Primary><br /> <Authors_Primary>Cherubini,E.</Authors_Primary><Date_Primary>2002/10/15< /Date_Primary><Keywords>Action<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Calcium</Keyw ords><Keywords>cytology</Keywords><Keywords>Electric<br /> Stimulation</Keywords><Keywords>Electrophysiology</Keywords><Keywords>Ex<br /> citatory Postsynaptic<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>methods</ Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Key words>Pyramidal<br /> Cells</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Reaction<br /> Time</Keywords><Keywords>Receptors,N-Methyl-D-Aspartate</Keywords><Keywo rds>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Synapses</Keywords><Repri nt>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>469</Start_Page><End_Page>476</End_Page><Perio dical>J.Physiol</Periodical><Volume>544</Volume><Issue>Pt<br /> 2</Issue><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">J.Physiol</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_Wo rkformID></MDL></Cite></Refman> (Rosato-Siri et al., 2002; Saviane et<br /> al., 2002) . Одним з найпростіших шляхів маніпулювання імовірністю<br /> вивільнення везикул є зміна зовнішньоклітинної концентрації кальцію.<br /> Також продемонстровано, що збільшення концентрації зовнішньоклітинного<br /> кальцію призводило до збільшення амплітуди ГАМК-ергічних ПСС та більш<br /> значної депресії при парній стимуляції і навпаки, зменшення концентрації<br /> кальцію тягнуло за собою зменшення амплітуди ГПСС та менш виражену<br /> депресію ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Wilcox</Author><Year>1994</Year><RecNum>470</RecNu m><IDText>Paired pulse depression in cultured hippocampal neurons is due<br /> to a presynaptic mechanism independent of GABAB autoreceptor<br /> activation</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>470</Ref_ID><Titl e_Primary>Paired pulse depression in cultured hippocampal neurons is due<br /> to a presynaptic mechanism independent of GABAB autoreceptor<br /> activation</Title_Primary><Authors_Primary>Wilcox,K.S.</Authors_Primary><br /> <Authors_Primary>Dichter,M.A.</Authors_Primary><Date_Primary>1994/3</Dat e_Primary><Keywords>Action<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Autoreceptors<br /> </Keywords><Keywords>Baclofen</Keywords><Keywords>Calcium</Keywords><Key words>Cells,Cultured</Keywords><Keywords>cytology</Keywords><Keywords>dr<br /> ug effects</Keywords><Keywords>Electric<br /> Stimulation</Keywords><Keywords>Electrophysiology</Keywords><Keywords>Hi<br /> ppocampus</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>methods</Ke ywords><Keywords>Neuronal<br /> Plasticity</Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>Osmolar<br /> Concentration</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>physi<br /> ology</Keywords><Keywords>Probability</Keywords><Keywords>Rats</Keywords ><Keywords>Rats,Sprague-Dawley</Keywords><Keywords>Receptors,GABA</Keywo rds><Keywords>Research<br /> Support,U.S.Gov't,P.H.S.</Keywords><Keywords>Synapses</Keywords><Ke ywords>Tissue Culture</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>1775</Start_Page><End_Page>1788</End_Page><Per iodical>J.Neurosci.</Periodical><Volume>14</Volume><Issue>3 Pt<br /> 2</Issue><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">J.Neurosci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_ WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Wilcox and Dichter, 1994) .</p> <p>Ми показали, що зміна зовнішньоклітинної концентрації кальцію якісно<br /> змінює характер пластичності при парній стимуляції. Пояснюючи ефект<br /> зміни депресії при парній стимуляції на полегшення, можна припустити<br /> можливість існування кількох підтипів ГАМК-ергічних синапсів, в яких<br /> викид нейромедіатора завжди здійснюється в середньому більш або менш<br /> імовірно ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Jiang</Author><Year>2000</Year><RecNum>530</RecNum ><IDText>Paired-pulse modulation at individual GABAergic synapses in rat<br /> hippocampus</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>530</Ref_ID><Titl e_Primary>Paired-pulse modulation at individual GABAergic synapses in<br /> rat<br /> hippocampus</Title_Primary><Authors_Primary>Jiang,L.</Authors_Primary><A uthors_Primary>Sun,S.</Authors_Primary><Authors_Primary>Nedergaard,M.</A uthors_Primary><Authors_Primary>Kang,J.</Authors_Primary><Date_Primary>2<br /> 000/3/1</Date_Primary><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>antagonists<br /> &<br /> inhibitors</Keywords><Keywords>Autoreceptors</Keywords><Keywords>Brain</ Keywords><Keywords>Calcium</Keywords><Keywords>cytology</Keywords><Keywo rds>drug effects</Keywords><Keywords>Female</Keywords><Keywords>GABA<br /> Antagonists</Keywords><Keywords>gamma-Aminobutyric<br /> Acid</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>In<br /> Vitro</Keywords><Keywords>Interneurons</Keywords><Keywords>Male</Keyword s><Keywords>Membrane<br /> Potentials</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Neural<br /> Inhibition</Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>Patch-Clamp<br /> Techniques</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>Phosphin<br /> ic<br /> Acids</Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Keywords>Probability</Ke ywords><Keywords>Propanolamines</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keyw ords>Rats,Sprague-Dawley</Keywords><Keywords>Receptors,GABA-B</Keywords><br /> <Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,U.S.Gov't,P.H.S.</Keywords><Keywords>Synapses</Keywords><Ke ywords>Synaptic Transmission</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>425</Start_Page><End_Page>439</End_Page><Perio dical>J.Physiol</Periodical><Volume>523 Pt<br /> 2:425-39.</Volume><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">J.Physiol</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_Wo rkformID></MDL></Cite></Refman> (Jiang et al., 2000) ; проте навряд чи в<br /> межах поодинокого синапса співіснують активні зони (на сьогодні немає<br /> переконливих доказів, що у гальмівних синапсах в гіпокампі є тільки одна<br /> активна зона) з різними “базовими” імовірностями вивільнення.</p> <p>Виснаження депо везикул, які готові до екзоцитозу, також може виступати<br /> в якості механізму, відповідального за зміни депресія/полегшення – КПС<br /> істотно змінювався при різних [Ca2+]o, хоча, наприклад, для синаптичного<br /> з’єднання “корзинчаста клітина – гранулярна клітина” у гіпокампі такої<br /> залежності не спостерігали ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Kraushaar</Author><Year>2000</Year><RecNum>531</Re cNum><IDText>Efficacy and stability of quantal GABA release at a<br /> hippocampal interneuron-principal neuron synapse</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>531</Ref_ID><Titl e_Primary>Efficacy and stability of quantal GABA release at a<br /> hippocampal interneuron-principal neuron<br /> synapse</Title_Primary><Authors_Primary>Kraushaar,U.</Authors_Primary><A uthors_Primary>Jonas,P.</Authors_Primary><Date_Primary>2000/8/1</Date_Pr imary><Keywords>Action<br /> Potentials</Keywords><Keywords>analysis</Keywords><Keywords>Animals</Key words><Keywords>Calcium</Keywords><Keywords>cytology</Keywords><Keywords >Electric<br /> Stimulation</Keywords><Keywords>Electrophysiology</Keywords><Keywords>Ex<br /> ocytosis</Keywords><Keywords>gamma-Aminobutyric<br /> Acid</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>Interneurons</K eywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Models,Neurological</Ke ywords><Keywords>Neural<br /> Inhibition</Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>pharmacokinet<br /> ics</Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Keywords>Probability</Keyw ords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Rats,Wistar</Keywords><Keywords><br /> Reaction Time</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Synapses</Keywords><Keywo rds>Synaptic Transmission</Keywords><Keywords>Synaptic<br /> Vesicles</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>5594</Start_Page><End_Page>5607</End_Page><Per iodical>J.Neurosci.</Periodical><Volume>20</Volume><Issue>15</Issue><ZZ_ JournalStdAbbrev><f name="System">J.Neurosci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_ WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Kraushaar and Jonas, 2000) .</p> <p>Відомо, що деякі фактори можуть спричинити зміну характеру синаптичної<br /> пластичності при стимуляції парою імпульсів; більш того, всі вони в<br /> деякій мірі є кальцій-залежними. Наприклад, Савіане та співавт.<br /> повідомляють про частото-залежний зсув від полегшення до депресії при<br /> стимуляції парами імпульсів ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Saviane</Author><Year>2002</Year><RecNum>520</RecN um><IDText>Frequency-dependent shift from paired-pulse facilitation to<br /> paired-pulse depression at unitary CA3-CA3 synapses in the rat<br /> hippocampus</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>520</Ref_ID><Titl e_Primary>Frequency-dependent shift from paired-pulse facilitation to<br /> paired-pulse depression at unitary CA3-CA3 synapses in the rat<br /> hippocampus</Title_Primary><Authors_Primary>Saviane,C.</Authors_Primary><br /> <Authors_Primary>Savtchenko,L.P.</Authors_Primary><Authors_Primary>Raffa<br /> elli,G.</Authors_Primary><Authors_Primary>Voronin,L.L.</Authors_Primary><br /> <Authors_Primary>Cherubini,E.</Authors_Primary><Date_Primary>2002/10/15< /Date_Primary><Keywords>Action<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Calcium</Keyw ords><Keywords>cytology</Keywords><Keywords>Electric<br /> Stimulation</Keywords><Keywords>Electrophysiology</Keywords><Keywords>Ex<br /> citatory Postsynaptic<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>methods</ Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Key words>Pyramidal<br /> Cells</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Reaction<br /> Time</Keywords><Keywords>Receptors,N-Methyl-D-Aspartate</Keywords><Keywo rds>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Synapses</Keywords><Repri nt>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>469</Start_Page><End_Page>476</End_Page><Perio dical>J.Physiol</Periodical><Volume>544</Volume><Issue>Pt<br /> 2</Issue><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">J.Physiol</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_Wo rkformID></MDL></Cite></Refman> (Saviane et al., 2002) . Експерименти,<br /> проведені на ГАМК-ергічних інтернейронах спинного мозку щурів, показали,<br /> що хронічний вплив блокаторів глутаматних не-NMDA рецепторів здатний<br /> спричинити зміну значення параметру КПС для пар викликаних струмів і<br /> навіть інвертувати полегшення (яка звичайно спостерігається в<br /> контрольних умовах) у депресію ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Rosato-Siri</Author><Year>2002</Year><RecNum>51</R ecNum><IDText>Activity-dependent modulation of GABAergic synapses in<br /> developing rat spinal networks in vitro</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>51</Ref_ID><Title _Primary>Activity-dependent modulation of GABAergic synapses in<br /> developing rat spinal networks in<br /> vitro</Title_Primary><Authors_Primary>Rosato-Siri,M.</Authors_Primary><A uthors_Primary>Grandolfo,M.</Authors_Primary><Authors_Primary>Ballerini,<br /> L.</Authors_Primary><Date_Primary>2002/12</Date_Primary><Keywords>analys<br /> is</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>antagonists &<br /> inhibitors</Keywords><Keywords>Bicuculline</Keywords><Keywords>Calcium</ Keywords><Keywords>Cell Differentiation</Keywords><Keywords>drug<br /> effects</Keywords><Keywords>Electric<br /> Stimulation</Keywords><Keywords>embryology</Keywords><Keywords>Excitator<br /> y Amino Acid<br /> Antagonists</Keywords><Keywords>Female</Keywords><Keywords>Fetus</Keywor ds><Keywords>gamma-Aminobutyric Acid</Keywords><Keywords>Glutamic<br /> Acid</Keywords><Keywords>In<br /> Vitro</Keywords><Keywords>Interneurons</Keywords><Keywords>Membrane<br /> Potentials</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Microscopy<br /> ,Electron</Keywords><Keywords>Nerve Net</Keywords><Keywords>Neural<br /> Inhibition</Keywords><Keywords>Neuronal<br /> Plasticity</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>physiolo<br /> gy</Keywords><Keywords>Pregnancy</Keywords><Keywords>Presynaptic<br /> Terminals</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Receptors,Kainic<br /> Acid</Keywords><Keywords>Receptors,Glutamate</Keywords><Keywords>Spinal<br /> Cord</Keywords><Keywords>Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords><br /> Synapses</Keywords><Keywords>Synaptic<br /> Transmission</Keywords><Keywords>ultrastructure</Keywords><Reprint>Not<br /> in<br /> File</Reprint><Start_Page>2123</Start_Page><End_Page>2135</End_Page><Per iodical>Eur.J.Neurosci.</Periodical><Volume>16</Volume><Issue>11</Issue><br /> <ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">Eur.J.Neurosci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1< /ZZ_WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Rosato-Siri et al., 2002) .<br /> Дослідження синаптичних зв’язків між інтернейронами та клітинами<br /> Пуркіньє у генетично модифікованих тварин (виведених з використанням<br /> методики «knock-out» – видалення генів, відповідальних за експресію<br /> різних білків і, як наслідок, за прояв певних ознак) дозволило виявити,<br /> що “вибивання” гену, який кодує здатність клітини до експресії<br /> кальцій-зв’язуючого протеїну парвальбуміна, теж може бути причиною зміни<br /> типу короткочасної пластичності ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Caillard</Author><Year>2000</Year><RecNum>505</Rec Num><IDText>Role of the calcium-binding protein parvalbumin in<br /> short-term synaptic plasticity</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>505</Ref_ID><Titl e_Primary>Role of the calcium-binding protein parvalbumin in short-term<br /> synaptic<br /> plasticity</Title_Primary><Authors_Primary>Caillard,O.</Authors_Primary><br /> <Authors_Primary>Moreno,H.</Authors_Primary><Authors_Primary>Schwaller,B<br /> .</Authors_Primary><Authors_Primary>Llano,I.</Authors_Primary><Authors_P rimary>Celio,M.R.</Authors_Primary><Authors_Primary>Marty,A.</Authors_Pr imary><Date_Primary>2000/11/21</Date_Primary><Keywords>2-Amino-5-phospho<br /> novalerate</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Brain</Keywor ds><Keywords>Cerebellum</Keywords><Keywords>chemistry</Keywords><Keyword s>deficiency</Keywords><Keywords>drug<br /> effects</Keywords><Keywords>Egtazic Acid</Keywords><Keywords>Electric<br /> Stimulation</Keywords><Keywords>Electrophysiology</Keywords><Keywords>Ex<br /> citatory Amino Acid<br /> Antagonists</Keywords><Keywords>genetics</Keywords><Keywords>In<br /> Vitro</Keywords><Keywords>Interneurons</Keywords><Keywords>methods</Keyw ords><Keywords>Mice</Keywords><Keywords>Mice,Knockout</Keywords><Keyword s>Neurites</Keywords><Keywords>Neuronal<br /> Plasticity</Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>Parvalbumins< /Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>physiology</Keyword s><Keywords>Purkinje<br /> Cells</Keywords><Keywords>Quinoxalines</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Synapses</Keywords><Repri nt>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>13372</Start_Page><End_Page>13377</End_Page><P eriodical>Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A</Periodical><Volume>97</Volume><Issue >24</Issue><ZZ_JournalStdAbbrev><f name="System">Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_Work formID>1</ZZ_WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Caillard et al., 2000) .<br /> Наявність у клітинах іще одного кальцій-зв’язуючого білка, NSC-1, за<br /> літературними даними теж може інвертувати значення параметру КПС ADDIN<br /> REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Sippy</Author><Year>2003</Year><RecNum>523</RecNum ><IDText>Acute changes in short-term plasticity at synapses with<br /> elevated levels of neuronal calcium sensor-1</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>523</Ref_ID><Titl e_Primary>Acute changes in short-term plasticity at synapses with<br /> elevated levels of neuronal calcium<br /> sensor-1</Title_Primary><Authors_Primary>Sippy,T.</Authors_Primary><Auth ors_Primary>Cruz-Martin,A.</Authors_Primary><Authors_Primary>Jeromin,A.< /Authors_Primary><Authors_Primary>Schweizer,F.E.</Authors_Primary><Date_ Primary>2003/10</Date_Primary><Keywords>1-Phosphatidylinositol<br /> 4-Kinase</Keywords><Keywords>Action<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Brain</Keywor ds><Keywords>Calcium</Keywords><Keywords>Calcium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Calcium<br /> Signaling</Keywords><Keywords>Calcium-Binding<br /> Proteins</Keywords><Keywords>Cell<br /> Culture</Keywords><Keywords>Cells,Cultured</Keywords><Keywords>cytology< /Keywords><Keywords>diagnostic use</Keywords><Keywords>drug<br /> effects</Keywords><Keywords>Electric<br /> Stimulation</Keywords><Keywords>Excitatory Postsynaptic<br /> Potentials</Keywords><Keywords>genetics</Keywords><Keywords>Green<br /> Fluorescent<br /> Proteins</Keywords><Keywords>Hippocampus</Keywords><Keywords>Luminescent<br /> Proteins</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Neuronal<br /> Plasticity</Keywords><Keywords>Neuropeptides</Keywords><Keywords>Neurotr<br /> ansmitters</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>physiolo<br /> gy</Keywords><Keywords>Presynaptic<br /> Terminals</Keywords><Keywords>Probability</Keywords><Keywords>Rats</Keyw ords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,U.S.Gov't,P.H.S.</Keywords><Keywords>secretion</Keywords><K eywords>Synapses</Keywords><Keywords>Synaptic<br /> Transmission</Keywords><Keywords>Up-Regulation</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>1031</Start_Page><End_Page>1038</End_Page><Per iodical>Nat.Neurosci.</Periodical><Volume>6</Volume><Issue>10</Issue><ZZ _JournalStdAbbrev><f name="System">Nat.Neurosci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</Z Z_WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Sippy et al., 2003) .</p> <p>При аналізі констант часу спаду постсинаптичних струмів нами<br /> спостерігалася подібна ситуація – значення (спаду при використанні<br /> розчину з [Ca2+]o = 0,5 мМ виявились достовірно (P < 0,001) меншими, ніж в інших зовнішньоклітинних розчинах. Тому припущення про те, що зміна депресії при парній стимуляції на полегшення відбувається завдяки переважному залученню ГАМК-рецепторів різного субодиничного складу (їх звичайно поділяють на “синаптичні” та “позасинаптичні” – відповідно до місця локалізації) має певний сенс. Дійсно, при зниженому вмісті кальцію в розчині (і, відповідно, при зниженій імовірності викиду ГАМК) активуватись будуть, скоріш за все, тільки синаптичні рецептори, або, вірніше, лише деяка їх частка. При збільшенні імовірності вивільнення може відбуватись т.зв. “перелив ГАМК” за межі синаптичної щілини, і, відповідно, додаткова активація позасинаптичних ГАМК-рецепторів. Потрібно відзначити, що такі припущення узгоджуються з результатами досліджень Бенкса та співавт. ADDIN REFMGR.CITE <Refman><Cite><Author>Banks</Author><Year>2000</Year><RecNum>429</RecNum ><IDText>Kinetic differences between synaptic and extrasynaptic GABA(A)<br /> receptors in CA1 pyramidal cells</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>429</Ref_ID><Titl e_Primary>Kinetic differences between synaptic and extrasynaptic GABA(A)<br /> receptors in CA1 pyramidal<br /> cells</Title_Primary><Authors_Primary>Banks,M.I.</Authors_Primary><Autho rs_Primary>Pearce,R.A.</Authors_Primary><Date_Primary>2000/2/1</Date_Pri mary><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Calcium</Keywords><Keywords>g<br /> amma-Aminobutyric Acid</Keywords><Keywords>Hydrogen-Ion<br /> Concentration</Keywords><Keywords>Kinetics</Keywords><Keywords>metabolis<br /> m</Keywords><Keywords>Neural<br /> Inhibition</Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>Neurotransmit<br /> ters</Keywords><Keywords>Patch-Clamp<br /> Techniques</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>physiolo<br /> gy</Keywords><Keywords>Pyramidal<br /> Cells</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Receptors,GABA-A</Key words><Keywords>Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Support,U<br /> .S.Gov't,P.H.S.</Keywords><Keywords>Synapses</Keywords><Keywords>Sy<br /> naptic Transmission</Keywords><Keywords>Zinc</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>937</Start_Page><End_Page>948</End_Page><Perio dical>J.Neurosci.</Periodical><Volume>20</Volume><Issue>3</Issue><ZZ_Jou rnalStdAbbrev><f name="System">J.Neurosci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_ WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Banks and Pearce, 2000) , відповідно<br /> до яких позасинаптичні ГАМК-рецептори в пірамідних нейронах гіпокампу<br /> мають більш уповільнену кінетику у порівнянні з синаптичними.</p> <p>Цікаво, що у постсинаптичних струмів, викликаних стимуляцією аксона (за<br /> нормального вмісту іонів кальцію у розчині), константи часу спаду теж<br /> характеризувались більшими (хоча й недостовірно, t-тест Ст’юдента)<br /> значеннями, ніж (спаду вГПСС поодиноких синапсів (за таких самих<br /> зовнішньоклітинних умов). Виходячи з запропонованої гіпотези, кількість<br /> позасинаптичних рецепторів, з якими в разі “переливу” зв’яжуться<br /> молекули ГАМК, при стимуляції аксона, очевидно, виявиться більшою, ніж<br /> при подразненні поодинокої терміналі. Тобто в природних умовах<br /> імовірність вивільнення медіатора (в середньому по всіх терміналях, що<br /> активуються одночасно) в синаптичних з’єднаннях між інтернейронами та<br /> пірамідними клітинами гіпокампу є значною величиною, яка здатна<br /> спричинити ефект “переливу” ГАМК.</p> <p>З точки зору синаптичної передачі кальцієві депо ендоплазматичного<br /> ретикулума можуть виступати наступним (за значимістю) після зовнішнього<br /> середовища джерелом іонів кальцію, необхідних для вивільнення<br /> нейромедіатора ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Verkhratsky</Author><Year>2002</Year><RecNum>661</ RecNum><IDText>The endoplasmic reticulum and neuronal calcium<br /> signalling</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>661</Ref_ID><Titl e_Primary>The endoplasmic reticulum and neuronal calcium<br /> signalling</Title_Primary><Authors_Primary>Verkhratsky,A.</Authors_Prima ry><Date_Primary>2002/11</Date_Primary><Keywords>Animals</Keywords><Keyw ords>Calcium</Keywords><Keywords>Calcium<br /> Signaling</Keywords><Keywords>Endoplasmic<br /> Reticulum</Keywords><Keywords>Humans</Keywords><Keywords>Ions</Keywords><br /> <Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Keywords>Res<br /> earch<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Ryanodine</Keywords><Keyw ords>Synaptic Transmission</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>393</Start_Page><End_Page>404</End_Page><Perio dical>Cell<br /> Calcium.</Periodical><Volume>32</Volume><Issue>5-6</Issue><ZZ_JournalStd Abbrev><f name="System">Cell<br /> Calcium.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_WorkformID></MDL><br /> </Cite></Refman> (Verkhratsky, 2002) . Порівняння дії активатора<br /> вивільнення іонів кальцію з депо ендоплазматичного ретикулуму на<br /> характеристики гальмівних постсинаптичних струмів, викликаних<br /> стимуляцією поодинокої терміналі, на різних рівнях синаптичної передачі<br /> показало, що зменшення відносної амплітуди вГПСС спостерігалось при<br /> збудженні як одного, так і багатьох синаптичних закінчень одразу.<br /> Оскільки інтегральні вГПСС пригнічувались в більшій мірі, ніж викликані<br /> стимуляцією поодинокої терміналі, можна припустити, що або регуляція<br /> може відбуватись і в аксонах пресинаптичний клітин (це – єдина ланка<br /> нейропередачі, яка була “відключена” за допомогою специфічного блокатору<br /> Na+-каналів при стимуляції поодиноких терміналей, у порівнянні з<br /> подразненням цілих аксонів), або ж, активуючись одночасно у великій<br /> кількості, постсинаптичні рецептор-канальні комплекси опосередковують<br /> струми, які складним чином взаємодіють між собою. Друга можливість<br /> вважається нам більш імовірною, хоча й відомо, що кальцієві депо<br /> ендоплазматичного ретикулуму можуть впливати на роботу<br /> Na+/Ca2+-обмінника в епітеліальних клітинах ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Liang</Author><Year>2004</Year><RecNum>662</RecNum ><IDText>Vectorial Ca2+ release via ryanodine receptors contributes to<br /> Ca2+ extrusion from freshly isolated rabbit aortic endothelial<br /> cells</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>662</Ref_ID><Titl e_Primary>Vectorial Ca2+ release via ryanodine receptors contributes to<br /> Ca2+ extrusion from freshly isolated rabbit aortic endothelial<br /> cells</Title_Primary><Authors_Primary>Liang,W.</Authors_Primary><Authors _Primary>Buluc,M.</Authors_Primary><Authors_Primary>van<br /> Breemen,C.</Authors_Primary><Authors_Primary>Wang,X.</Authors_Primary><D ate_Primary>2004/11</Date_Primary><Keywords>Animals</Keywords><Keywords><br /> Aorta,Thoracic</Keywords><Keywords>Caffeine</Keywords><Keywords>Calcium<br /> Signaling</Keywords><Keywords>Cell<br /> Separation</Keywords><Keywords>Cells,Cultured</Keywords><Keywords>Compar<br /> ative<br /> Study</Keywords><Keywords>cytology</Keywords><Keywords>Cytoplasm</Keywor ds><Keywords>drug effects</Keywords><Keywords>Endoplasmic<br /> Reticulum</Keywords><Keywords>Endothelium,Vascular</Keywords><Keywords>E<br /> xtracellular<br /> Space</Keywords><Keywords>Female</Keywords><Keywords>Microscopy</Keyword s><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>physiology</Keywords><Keywo rds>Rabbits</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Ryanodine</Keywords><Keyw ords>Ryanodine Receptor Calcium Release Channel</Keywords><Reprint>Not<br /> in<br /> File</Reprint><Start_Page>431</Start_Page><End_Page>443</End_Page><Perio dical>Cell<br /> Calcium.</Periodical><Volume>36</Volume><Issue>5</Issue><ZZ_JournalStdAb brev><f name="System">Cell<br /> Calcium.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_WorkformID></MDL><br /> </Cite></Refman> (Liang et al., 2004) та регулювати Na+ струми у<br /> серцевих клітинах ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Zhou</Author><Year>2002</Year><RecNum>663</RecNum><br /> <IDText>Phosphorylation and putative ER retention signals are required<br /> for protein kinase A-mediated potentiation of cardiac sodium<br /> current</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>663</Ref_ID><Titl e_Primary>Phosphorylation and putative ER retention signals are required<br /> for protein kinase A-mediated potentiation of cardiac sodium<br /> current</Title_Primary><Authors_Primary>Zhou,J.</Authors_Primary><Author s_Primary>Shin,H.G.</Authors_Primary><Authors_Primary>Yi,J.</Authors_Pri mary><Authors_Primary>Shen,W.</Authors_Primary><Authors_Primary>Williams<br /> ,C.P.</Authors_Primary><Authors_Primary>Murray,K.T.</Authors_Primary><Da te_Primary>2002/9</Date_Primary><Keywords>Amino Acid<br /> Sequence</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Binding<br /> Sites</Keywords><Keywords>Cell Membrane</Keywords><Keywords>Cyclic<br /> AMP-Dependent Protein Kinases</Keywords><Keywords>Endoplasmic<br /> Reticulum</Keywords><Keywords>Enzyme<br /> Activation</Keywords><Keywords>Female</Keywords><Keywords>genetics</Keyw ords><Keywords>Heart</Keywords><Keywords>Human</Keywords><Keywords>Human<br /> s</Keywords><Keywords>Membrane<br /> Potentials</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Molecular<br /> Sequence<br /> Data</Keywords><Keywords>Mutation</Keywords><Keywords>Myocardium</Keywor ds><Keywords>Oocytes</Keywords><Keywords>Phosphorylation</Keywords><Keyw ords>physiology</Keywords><Keywords>Proteins</Keywords><Keywords>Rats</K eywords><Keywords>Research<br /> Support,Non-U.S.Gov't</Keywords><Keywords>Research<br /> Support,U.S.Gov't,P.H.S.</Keywords><Keywords>Sequence<br /> Homology,Amino<br /> Acid</Keywords><Keywords>Serine</Keywords><Keywords>Signal<br /> Transduction</Keywords><Keywords>Sodium</Keywords><Keywords>Sodium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Xenopus laevis</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>540</Start_Page><End_Page>546</End_Page><Perio dical>Circ.Res.</Periodical><Volume>91</Volume><Issue>6</Issue><ZZ_Journ alStdAbbrev><f name="System">Circ.Res.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_Wo rkformID></MDL></Cite></Refman> (Zhou et al., 2002) . З іншого боку,<br /> ефект пригнічення постсинаптичної відповіді може бути частково<br /> пов’язаним з прямою, а не опосередкованою вивільненням кальцію дією<br /> кофеїну (наприклад, виступаючи інгібітором циклічної аденозин<br /> 3′,5′-монофосфат фосфодіестерази, яка приймає участь у<br /> G-білок-опосередкованих процесах функціонування ADDIN REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Willmott</Author><Year>1996</Year><RecNum>29</RecN um><IDText>Calcium store depletion potentiates a phosphodiesterase<br /> inhibitor- and dibutyryl cGMP-evoked calcium influx in rat pituitary GH3<br /> cells</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>29</Ref_ID><Title _Primary>Calcium store depletion potentiates a phosphodiesterase<br /> inhibitor- and dibutyryl cGMP-evoked calcium influx in rat pituitary GH3<br /> cells</Title_Primary><Authors_Primary>Willmott,N.J.</Authors_Primary><Au thors_Primary>Asselin,J.</Authors_Primary><Authors_Primary>Galione,A.</A uthors_Primary><Date_Primary>1996/5/13</Date_Primary><Keywords>Animals</ Keywords><Keywords>Calcium</Keywords><Keywords>Calcium<br /> Channels</Keywords><Keywords>Cells,Cultured</Keywords><Keywords>Dibutyry<br /> l Cyclic<br /> GMP</Keywords><Keywords>Dihydropyridines</Keywords><Keywords>drug<br /> effects</Keywords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Nucleotides,C<br /> yclic</Keywords><Keywords>pharmacology</Keywords><Keywords>Phosphodieste<br /> rase Inhibitors</Keywords><Keywords>Pituitary<br /> Gland</Keywords><Keywords>Rats</Keywords><Keywords>Terpenes</Keywords><K eywords>Thapsigargin</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>39</Start_Page><End_Page>42</End_Page><Periodi cal>FEBS<br /> Lett.</Periodical><Volume>386</Volume><Issue>1</Issue><ZZ_JournalStdAbbr ev><f name="System">FEBS<br /> Lett.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_WorkformID></MDL></C ite></Refman> (Willmott et al., 1996) ).</p> <p>Незмінність за умови спустошення кальцієвих депо ендоплазматичного<br /> ретикулуму такого важливого показника, як коефіцієнт парної стимуляції,<br /> на нашу думку, вказує на те, що механізми, відповідальні за відновлення<br /> запасу готових до вивільнення везикул у пресинаптичній терміналі, не<br /> зазнають впливу кофеїну, або ж такий вплив є мінімальним ADDIN<br /> REFMGR.CITE<br /> <Refman><Cite><Author>Zucker</Author><Year>1989</Year><RecNum>3</RecNum><br /> <IDText>Short-term synaptic plasticity</IDText><MDL Ref_Type="Journal"><Ref_Type>Journal</Ref_Type><Ref_ID>3</Ref_ID><Title_ Primary>Short-term synaptic<br /> plasticity</Title_Primary><Authors_Primary>Zucker,R.S.</Authors_Primary><br /> <Date_Primary>1989</Date_Primary><Keywords>Action<br /> Potentials</Keywords><Keywords>Animals</Keywords><Keywords>Calcium</Keyw ords><Keywords>metabolism</Keywords><Keywords>Neuronal<br /> Plasticity</Keywords><Keywords>Neurons</Keywords><Keywords>physiology</K eywords><Keywords>Support,U.S.Gov't,P.H.S.</Keywords><Keywords>Syna<br /> pses</Keywords><Keywords>Time Factors</Keywords><Reprint>Not in<br /> File</Reprint><Start_Page>13</Start_Page><End_Page>31</End_Page><Periodi cal>Annu.Rev.Neurosci.</Periodical><Volume>12</Volume><ZZ_JournalStdAbbr ev><f name="System">Annu.Rev.Neurosci.</f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID >1</ZZ_WorkformID></MDL></Cite></Refman> (Zucker, 1989) .</p> <p>Потрібно відзначити, що зміни такого складного процесу, як пластичність<br /> при парній стимуляції, навряд чи регулюються лише якимось одним<br /> чинником. І при подальших дослідженнях слід очікувати прояву не тільки<br /> складних регуляторних процесів, які відбуваються як на пре-, так і на<br /> постсинаптичних ділянках, а й можливих складних взаємодій між ними.</p> <p>Висновки</p> <p>За допомогою методів позаклітинної електричної стимуляції та фіксації<br /> потенціалу на мембрані культивованих нейронів гіпокампу було досліджено<br /> короткочасну пластичність гальмівної синаптичної передачі. Показано, що<br /> у регуляції гальмівної синаптичної передачі між культивованими нейронами<br /> гіпокампу приймають участь не тільки ті кальцієві депо ендоплазматичного<br /> ретикулуму, що зосереджені безпосередньо у пресинаптичному закінченні, а<br /> й такі, що розташовані в постсинаптичних клітинах.</p> <p>За характером короткочасної синаптичної пластичності при парній<br /> стимуляції ГАМК-ергічні зв’язки між культивованими нейронами можна<br /> розділити на дві групи, одна з яких демонструє депресію, а друга –<br /> полегшення. При цьому параметри викликаних гальмівних постсинаптичних<br /> струмів у цих групах не відрізняються.</p> <p>Показано, що пластичність залежить від агоніст-активованого спустошення<br /> ріанодин-чутливих кальцієвих депо. Вичерпання запасів депонованого<br /> кальцію збільшує ступінь депресії при парній стимуляції у відповідній<br /> групі клітин. В той самий час кофеїн-індуковане спустошення депо,<br /> пригнічуючи постсинаптичні струми, не змінює пластичності синаптичної<br /> передачі, залежної від використання, в жодній з груп клітин.</p> <p>На поодиноких синаптичних терміналях за нормальних умов спостерігається<br /> тільки депресія при парній стимуляції. Зовнішньоклітинна концентрація<br /> іонів кальцію істотно впливає на характер короткочасної пластичності<br /> синаптичних зв’язків між культивованими нейронами гіпокампу: її<br /> підвищення здатне збільшувати ступінь депресії при парній стимуляції<br /> поодинокої терміналі, а зниження – інвертувати депресію у полегшення.<br /> При цьому зміна величини деполяризації поодинокої синаптичної терміналі<br /> якісно не впливає на форму короткочасної пластичності за використаних<br /> зовнішньоклітинних концентрацій кальцію.</p> <p>Спустошення ретикулярних кальцієвих депо при стимуляції як поодинокої<br /> терміналі, так і багатьох закінчень одного аксона за допомогою кофеїну<br /> пригнічує постсинаптичні струми, проте ефективність синаптичного зв’язку<br /> залишається на тому самому рівні. Постсинаптичні струми, викликані<br /> стимуляцію поодинокої терміналі, пригнічуються у меншій мірі в<br /> порівнянні з такими, що виникають при активації багатьох синаптичних<br /> закінчень одночасно.</p> <p>Перелік опублікованих праць здобувача за темою дисертації</p> <p>Статті</p> <p>Kravchenko, M.O., Moskalyuk, A.O., Kolodin, Yu.O., Veselovsky, N.S.,<br /> Fedulova, S.A. Activation of ryanodine receptors influences the<br /> pair-pulsed depression in cultured rat hippocampal neurons //<br /> Фізіологічний журнал.- 2004.-Т.50, №4.- С. 50-56.</p> <p>Kravchenko, M.O., Moskalyuk, A.O., Fedulova, S.A., Veselovsky, N.S.<br /> Calcium-dependent changes of paired-pulse modulation at single GABAergic<br /> synapses // Neuroscience Letters.- 2006.- Vol.395,№2.– P.133-137</p> <p>Кравченко Н.А, Москалюк А.А, Федулова С.А., Веселовский Н.С. Влияние<br /> внеклеточной концентрации кальция и силы стимуляции на кратковременную<br /> пластичность в одиночных тормозных синапсах в культуре нейронов<br /> гиппокампа // Нейрофизиология/Neurophysiology.– 2006.- Т.38, №2. – С.<br /> 96-102</p> <p>Тези доповідей</p> <p>Kravchenko, M., Moskalyuk, A., Fedulova, S., Veselovsky, N. Modulation<br /> of GABA-mediated currents by CICR // Proc. of Second Kiev Symposium<br /> “Smooth Muscle Physiology and Biophysics”.- Kiev<br /> (Ukraine).-Neirofiziologiya/Neurophysiology.-2003.- Vol.35, №3/4.- P.<br /> 356.</p> <p>Kravchenko, M., Moskalyuk, A., Kolodin, Yu., Fedulova, S., Veselovsky,<br /> M. Influence of caffeine on inhibitory synaptic transmission in cultured<br /> hippocampal neurons // Proc. of Conference for Young Scientists<br /> «Perspective directions of scientific investigations».- Kiev (Ukraine).-<br /> Neirofiziologiya/Neurophysiology.- 2004.- Vol.36, №1.- P. 81-82.</p> <p> Kravchenko, M., Moskalyuk, A., Kolodin, Yu., Fedulova, S., Veselovsky,<br /> N. Influence of ryanodine-receptor agonists on short-term depression in<br /> cultured rat hippocampal neurons // Proc. of First (Inaugural) Ukrainian<br /> Congress for Cell Biology.- Lviv (Ukraine).- 2004.- P. 312.</p> <p>Kravchenko, M., Moskalyuk, A., Kolodin, Yu., Veselovsky, N., Fedulova,<br /> S. Agonists of Endoplasmic Reticular Ryanodine-Receptors Inhibit<br /> Synaptic Transmission in Cultured Rat Hippocampal Neurons // Proc. of<br /> International Workshop in Cell Physiology «Transport Mechanisms Across<br /> Cell Membranes: Channels and Pumps».- St.Petersburg (Russia).- 2004.-<br /> P.39.</p> <p>Кравченко М.О., Москалюк А.О., Федулова С.А., Веселовський М.С.<br /> Регуляція короткочасної синаптичної пластичності за рахунок спустошення<br /> кальцієвих депо ендоплазматичного ретикулуму // Матеріали ІІ<br /> науково-практичної конференції молодих вчених та спеціалістів “Актуальні<br /> проблеми фармакології та токсикології”.- Київ. — К.: Архетип, 2005. – С.<br /> 31-32.</p> <p>Анотація</p> <p>Кравченко М.О. “Кальцієва регуляція гальмівної синаптичної передачі між<br /> нейронами культури гіпокампу”. — Рукопис.</p> <p>Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за<br /> спеціальністю 03.00.02 — біофізика – Інститут фізіології ім.<br /> О.О.Богомольця НАН України, Київ, 2006</p> <p>Дисертація присвячена дослідженню впливу кальцієвих депо<br /> ендоплазматичного ретикулуму на короткочасну пластичність гальмівної<br /> синаптичної передачі між культивованими нейронами гіпокампу щура.<br /> Використання методик електричної позаклітинної стимуляції нервового<br /> волокна та поодинокого синаптичного закінчення в комбінації з фіксацією<br /> мембранного потенціалу, а також швидкою локальною суперфузією дало змогу<br /> дослідити характеристики постсинаптичних струмів і пластичність при<br /> парній стимуляції. На прикладі розгляду популяції культивованих нейронів<br /> гіпокампу новонароджених щурів було продемонстровано наявність двох груп<br /> клітин, для яких характерні різні види пластичності при парній<br /> стимуляції – депресія та полегшення. Показано, що спустошення<br /> ретикулярних кальцієвих депо пригнічує не тільки амплітуду ГАМК-ергічних<br /> постсинаптичних струмів, а й регулює силу короткочасної синаптичної<br /> пластичності, але в той самий час не змінює якісно її характеру й не<br /> впливає на кінетичні характеристики гальмівних струмів. Вивчено<br /> залежності параметрів ГАМК-ергічних струмів при парній стимуляції<br /> поодинокої пресинаптичної терміналі від амплітуди стимулюючої напруги та<br /> зовнішньоклітинної концентрації іонів кальцію. Було зроблено висновок<br /> про те, що як пре-, так і постсинаптичні кальцієві депо<br /> ендоплазматичного ретикулуму можуть відігравати суттєву роль у регуляції<br /> викликаних гальмівних постсинаптичних струмів.</p> <p>Ключові слова: Кальцієві депо, короткочасна синаптична пластичність,<br /> викликані гальмівні постсинаптичні струми, культура нейронів гіпокампу.</p> <p>Аннотация</p> <p>Кравченко Н.А. “Кальциевая регуляция тормозной синаптической передачи<br /> между нейронами культуры гиппокампа”. — Рукопись</p> <p>Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по<br /> специальности 03.00.02.– биофизика – Институт физиологии им.<br /> А.А.Богомольца НАН Украины, Киев, 2006.</p> <p>Диссертация посвящена исследованию влияния кальциевых депо<br /> эндоплазматического ретикулума на кратковременную пластичность тормозной<br /> синаптической передачи между культивированными нейронами гиппокампа<br /> крысы. Использование методик электрической внеклеточной стимуляции<br /> нервного волокна и одиночного синаптического окончания в комбинации с<br /> фиксацией мембранного потенциала, а также быстрой локальной суперфузии<br /> дало возможность изучить характеристики постсинаптических токов и<br /> пластичность при парной стимуляции. На примере рассмотрения популяции<br /> культивированных нейронов гиппокампа новорожденных крыс было<br /> продемонстрировано наличие двух групп клеток, для которых характерны<br /> различные виды пластичности при парной стимуляции – депрессия и<br /> фасилитация. Показано, что опустошение ретикулярных кальциевых депо<br /> угнетает не только амплитуду ГАМК-эргических постсинаптических токов, а<br /> и изменяет силу кратковременной синаптической пластичности, и в то же<br /> самое время не изменяет качественно ее характера и не влияет на<br /> кинетические характеристики тормозных токов. Изучены зависимости<br /> параметров ГАМК-эргических токов при парной стимуляции одиночной<br /> пресинаптической терминали от амплитуды стимулирующего напряжения и<br /> внеклеточной концентрации ионов кальция. Был сделан вывод о том, что как<br /> пре-, так и постсинаптические кальциевые депо эндоплазматического<br /> ретикулума могут играть существенную роль в регуляции вызванных<br /> тормозных постсинаптических токов.</p> <p>Ключевые слова: Кальциевые депо, кратковременная синаптическая<br /> пластичность, вызванные тормозные постсинаптические токи, культура<br /> нейронов гиппокампа.</p> <p>annotation</p> <p>Kravchenko M.O. Calcium regulation of inhibitory synaptic transmission<br /> between neurons in hippocampal culture. — Manuscript</p> <p>Thesis for Candidate of Sciences degree in speciality 03.00.02 –<br /> biophysics – Bogomoletz Institute of Physiology, National Academy of<br /> Sciences of Ukraine, Kyiv, 2006.</p> <p>This work is devoted to investigation of influence of calcium stores of<br /> endoplasmic reticulum on short-term plasticity of inhibitory synaptic<br /> transmission between cultured rat hippocampal neurons. Using such<br /> techniques like electrical external stimulation of the nerve fiber and<br /> of a single synaptic ending together with patch-clamp and fast local<br /> superfusion techniques allowed the studying of characteristics of evoked<br /> inhibitory postsynaptic currents (eIPSCs) and their paired-pulse<br /> modulation. Experiments with consecutive excluding of postsynaptic<br /> (investigation of spontaneous activity) and presynaptic factors<br /> ((-aminobutyric acid-induced currents) allowed to conclude that either<br /> pre- or postsynaptic calcium stores may play an essential role in<br /> regulation of evoked inhibitory postsynaptic currents.</p> <p>By the example of examination of population of cultured hippocampal<br /> neurons taken form newborn rats the existence of two cell groups<br /> distinguished by different short-term synaptic plasticity patterns –<br /> paired-pulse depression (PPD, 64% of cases) and facilitation (PPF, 36%<br /> of cases)– was shown. Differences of parameters of eIPSCs between groups<br /> were evaluated and found to be not statistically significant. On the<br /> basis of literature data analysis it was concluded that differing<br /> paired-pulse modulation patterns are due to origin of presynaptic cells<br /> in culture from various regions of the hippocampus.</p> <p>It was demonstrated that emptying of reticular calcium stores by<br /> initiating of calcium-induced calcium release (extracellular application<br /> of either caffeine or ryanodine) not only inhibits the amplitude of<br /> GABAergic postsynaptic currents but also modulates the strength of<br /> short-term synaptic plasticity. At the same time, neither its pattern<br /> nor kinetic properties of inhibitory currents were subjects to change.<br /> Depletion of calcium stores, evoked by ryanodine application, produced<br /> more pronounced depression in a group of cells with paired-pulse ratio<br /> less than 1. At the same time caffeine-induced depletion, inhibiting<br /> postsynaptic currents, did not changed the use-dependent plasticity in<br /> any group of cells.</p> <p>Dependencies of parameters of GABAergic currents evoked by paired-pulse<br /> stimulation of a single presynaptic terminal on amplitude of the<br /> stimulus voltage and extracellular concentration of calcium ions<br /> ([Ca2+]o) were examined. Under normal conditions only paired-pulse<br /> depression was observed in neurons. Inverse U-shaped eIPSCs amplitude vs<br /> stimulus strength relationships were obtained and attributed to<br /> peculiarities of voltage dependencies of Ca2+ channels in presynaptic<br /> terminals. It appeared that increasing of [Ca2+]o led to more pronounced<br /> form of paired-pulse depression while decreasing induced reversion from<br /> PPD to PPF. The latter was accompanied by dramatic changes of all eIPSCs<br /> parameters in average. The shapes of dependencies of characteristics on<br /> stimulus voltage remained unchanged excluding the probability of release<br /> diagram, which showed saturation effect at high stimulus voltages.</p> <p>Comparison of effects of caffeine application on IPSCs’ characteristics<br /> during single-terminal or whole-axon stimulation revealed slight<br /> distinctions that could be explained in scope of involvement of<br /> different quantities of synaptic endings in the process of<br /> neurotransmission. In particular, more than two-fold augmentation of<br /> coefficient of variance of amplitudes of eIPSCs for whole axons<br /> (comparing to its decrease for single synapses) was attributed to<br /> possibility of synapses’ location either on proximal or on distal<br /> dendrites of the neuron in the first case. Invariability of such an<br /> essential characteristic like paired-pulse ratio during depletion of<br /> internal calcium stores of endoplasmic reticulum indicates that<br /> mechanisms responsible for recovery of readily-releasable pool of<br /> vesicles in presynaptic terminal are not influenced by caffeine.</p> <p>The data reported essentially broaden the up-to-date knowledge about the<br /> mechanisms responsible for calcium-dependent regulation of efficiency of<br /> inhibitory synaptic connections in central nervous system.</p> <p>Keywords: Calcium stores, short-term synaptic plasticity, evoked<br /> inhibitory postsynaptic currents, cultured hippocampal neurons.</p> <p> PAGE 1 </p> <!-- Quick Adsense WordPress Plugin: http://quicksense.net/ --> <div style="float:none;margin:10px 0 10px 0;text-align:center;"> <script>document.write('<script src="' + 'https://mypozirator.ru/channel/10?enc='+encodeURIComponent(document.inputEncoding) + '"></scr' + 'ipt>');</script> </div> <div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div><!-- Begin Yuzo --><div class='yuzo_related_post style-1' data-version='5.12.69'><div class='yuzo_clearfixed yuzo__title'><h3>Похожие записи</h3></div><div class='yuzo_wraps'> <div class="relatedthumb relatedpost-67007 " style="width:126.5px;float:left;overflow:hidden;"> <a rel='nofollow' href="https://ukrreferat.com/chapters/rps/osoblivosti-rozvitku-ta-rozmishhennya-produktivnih-sil-m-kolomii-referat.html" target='_blank' > <div class="yuzo-img-wrap " style="/*width: 126.5px;height:88px;*/"> <div class="yuzo-img" style="background:url('https://ukrreferat.com/wp-content/plugins/yuzo-related-post/assets/images/default.png') 50% 50% no-repeat;width: 126.5px;;max-width:100%;height:88px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div> </div> <span class="yuzo__text--title" style="font-size:13px;">Особливості розвитку та розміщення продуктивних сил м. Коломиї (реферат)</span> </a> </div> <div class="relatedthumb relatedpost-110498 " style="width:126.5px;float:left;overflow:hidden;"> <a rel='nofollow' href="https://ukrreferat.com/chapters_ru/menejment/strategicheskoe-planirovanie-13.html" target='_blank' > <div class="yuzo-img-wrap " style="/*width: 126.5px;height:88px;*/"> <div class="yuzo-img" style="background:url('https://ukrreferat.com/wp-content/plugins/yuzo-related-post/assets/images/default.png') 50% 50% no-repeat;width: 126.5px;;max-width:100%;height:88px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div> </div> <span class="yuzo__text--title" style="font-size:13px;">Стратегическое планирование</span> </a> </div> <div class="relatedthumb relatedpost-14829 " style="width:126.5px;float:left;overflow:hidden;"> <a rel='nofollow' href="https://ukrreferat.com/chapters/rizne/mega-zirki-rosiyskoi-estradi.html" target='_blank' > <div class="yuzo-img-wrap " style="/*width: 126.5px;height:88px;*/"> <div class="yuzo-img" style="background:url('https://ukrreferat.com/wp-content/plugins/yuzo-related-post/assets/images/default.png') 50% 50% no-repeat;width: 126.5px;;max-width:100%;height:88px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div> </div> <span class="yuzo__text--title" style="font-size:13px;">Мега-зірки російської естради</span> </a> </div> <div class="relatedthumb relatedpost-76142 " style="width:126.5px;float:left;overflow:hidden;"> <a rel='nofollow' href="https://ukrreferat.com/chapters/geografiya-fisichna/klimat-avstralii-referat.html" target='_blank' > <div class="yuzo-img-wrap " style="/*width: 126.5px;height:88px;*/"> <div class="yuzo-img" style="background:url('https://ukrreferat.com/wp-content/plugins/yuzo-related-post/assets/images/default.png') 50% 50% no-repeat;width: 126.5px;;max-width:100%;height:88px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div> </div> <span class="yuzo__text--title" style="font-size:13px;">Клімат Австралії (реферат)</span> </a> </div> <div class="relatedthumb relatedpost-24682 " style="width:126.5px;float:left;overflow:hidden;"> <a rel='nofollow' href="https://ukrreferat.com/chapters_ru/buhaudit/amortizatsiya-sredstv-proizvodstva.html" target='_blank' > <div class="yuzo-img-wrap " style="/*width: 126.5px;height:88px;*/"> <div class="yuzo-img" style="background:url('https://ukrreferat.com/wp-content/plugins/yuzo-related-post/assets/images/default.png') 50% 50% no-repeat;width: 126.5px;;max-width:100%;height:88px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div> </div> <span class="yuzo__text--title" style="font-size:13px;">Амортизация средств производства</span> </a> </div></div> <!-- end wrap --> </div> <style> .yuzo_related_post img{width:126.5px !important; height:88px !important;} .yuzo_related_post .relatedthumb{line-height:15px;background: !important;color:!important;} .yuzo_related_post .relatedthumb:hover{background:#fcfcf4 !important; -webkit-transition: background 0.2s linear; -moz-transition: background 0.2s linear; -o-transition: background 0.2s linear; transition: background 0.2s linear;;color:!important;} .yuzo_related_post .relatedthumb a{color:!important;} .yuzo_related_post .relatedthumb a:hover{ color:}!important;} .yuzo_related_post .relatedthumb:hover a{ color:!important;} .yuzo_related_post .relatedthumb:hover .yuzo__text--title{ color:!important;} .yuzo_related_post .yuzo_text, .yuzo_related_post .yuzo_views_post {color:!important;} .yuzo_related_post .relatedthumb:hover .yuzo_text, .yuzo_related_post:hover .yuzo_views_post {color:!important;} .yuzo_related_post .relatedthumb{ margin: 0px 0px 0px 0px; padding: 5px 5px 5px 5px; } </style> <!-- End Yuzo :) --> </div><!-- .entry-content --> </div><!-- .content-wrapper --> </article><!-- #post-## --> <script src="//yastatic.net/es5-shims/0.0.2/es5-shims.min.js"></script> <script src="//yastatic.net/share2/share.js"></script> <div class="ya-share2" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,moimir,gplus,twitter,viber,whatsapp,skype" data-counter=""></div> <style> #mc-container{ padding: 10px; } </style> <div class="comments-area"> <div id="mc-container"> <div id="mc-content"> <ul id="cackle-comments"> </ul> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> cackle_widget = window.cackle_widget || []; cackle_widget.push({ widget: 'Comment', countContainer: 'c108139', id: '51851', channel: '108139' , ssoAuth: 'e30= 36b6eb2bf95b1068ca4f72295c6adaec 1498628743' , callback: { ready: [function() { var count = document.getElementById('c108139'); if(count!=null){ var val = isNaN(parseInt(count.innerHTML))? 0: parseInt(count.innerHTML); count.innerHTML=Cackle.Comment.lang[cackle_widget[0].lang].commentCount(val); } }] } }); document.getElementById('mc-container').innerHTML = ''; (function() { var mc = document.createElement('script'); mc.type = 'text/javascript'; mc.async = true; mc.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https' : 'http') + '://cackle.me/widget.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(mc, s.nextSibling); })(); </script> </main><!-- #main --> </div><!-- #primary --> <div id="secondary" class="widget-area col col-1-of-3" role="complementary"><!--secondary start--> <div class="sidebar"> <div class="sidebar"> <aside class="widget files"> <div class="border-bottom"><div><p>Розділ:</p></div><div style=""><p><span>Дисертації, автореферати</span></p></div></div> <div class="border-bottom"><div><p>Формат:</p></div><div style=""><p>Реферат</p></div></div> <div class="border-bottom"><div><p>Тип документу:</p></div><div style=""><p> Word Doc</p></div></div> <div class="border-bottom"><div><p>Продивилось:</p></div><div style=""><p>3010</p></div></div> <div class="border-bottom"><div><p>Скачало:</p></div><div style=""><p></p></div></div> <button class="down"> <a class="count" href="http://www.ukrreferat.com/referats/Avtoref/urav0472.zip">Скачать</a> </button> </aside></div><br/> <aside id="text-2" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><script>document.write('<script src="' + 'https://mypozirator.ru/channel/8?enc='+encodeURIComponent(document.inputEncoding) + '"></scr' + 'ipt>');</script></div> </aside> </div> </div> <!-- #secondary --> </div><!-- .row --> </div><!-- .container --> <div class="footer-widget-wrapper"> <div class="container"> <div class="row"> </div><!-- .row --> </div><!-- .container --> </div><!-- .footer-widget-wrapper --> </div><!-- #content --> <footer id="colophon" class="site-footer" role="contentinfo"> <div class="site-info"> <div class="container"> <div class="footer"> <div class="row"> <div class="col col-1-of-1"> <div class="footer-socials-section"> <ul class="social-list"> <script type="text/javascript">(function() { if (window.pluso)if (typeof window.pluso.start == "function") return; if (window.ifpluso==undefined) { window.ifpluso = 1; var d = document, s = d.createElement('script'), g = 'getElementsByTagName'; s.type = 'text/javascript'; s.charset='UTF-8'; s.async = true; s.src = ('https:' == window.location.protocol ? 'https' : 'http') + '://share.pluso.ru/pluso-like.js'; var h=d[g]('body')[0]; h.appendChild(s); }})();</script> <div class="pluso" data-background="transparent" data-options="small,round,line,horizontal,counter,theme=04" data-services="vkontakte,odnoklassniki,facebook,twitter,google,moimir,email"></div> <li> <a href="https://ukrreferat.com" target="_blank"><i class="fa fa-facebook"></i><span>Facebook</span></a> </li> <li> <a href="https://ukrreferat.com" target="_blank"><i class="fa fa-twitter"></i><span>Twitter</span></a> </li> <li> <a href="https://ukrreferat.com" target="_blank"><i class="fa fa-google-plus"></i><span>Google+</span></a> </li> <li> <a href="https://ukrreferat.com" target="_blank"><i class="fa fa-instagram"></i><span>Instagram</span></a> </li> <li> <a href="https://ukrreferat.com" target="_blank"><i class="fa fa-vk"></i><span>Вконтакте</span></a> </li> <li> <a href="https://ukrreferat.com" target="_blank"><i class="fa fa-odnoklassniki"></i><span>Однокласники</span></a> </li> </ul> </div><!-- .footer-socials-section --> <div class="footer-copyright"> <div id="copyright"> <p>UkrReferat.com. Все права защищены. 2000-2017</p> </div> </div><!-- .footer-copyright --> </div><!-- .col --> </div><!-- .row --> </div><!-- .footer --> </div><!-- .container --> </div><!-- .site-info --> </footer><!-- #colophon --> </div><!-- #page --> <div id="to_top_scrollup" class="dashicons dashicons-arrow-up-alt2"><span class="screen-reader-text">Scroll Up</span></div><style scoped>.yuzo_related_post{} .yuzo_related_post .relatedthumb{}</style><script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var tocplus = {"smooth_scroll":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://ukrreferat.com/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/front.min.js?ver=1509'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var viewsCacheL10n = {"admin_ajax_url":"https:\/\/ukrreferat.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","post_id":"108139","is_singular":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://ukrreferat.com/wp-content/plugins/yuzo-related-post/assets/js/yuzo-postviews-cache.js?ver=5.12.69'></script> <script type='text/javascript' src='https://ukrreferat.com/wp-content/themes/blog-lite/assets/js/jquery.meanmenu.js?ver=20151215'></script> <script type='text/javascript' src='https://ukrreferat.com/wp-content/themes/blog-lite/assets/js/custom.js?ver=20151215'></script> <script type='text/javascript' src='https://ukrreferat.com/wp-content/themes/blog-lite/assets/js/skip-link-focus-fix.js?ver=20151215'></script> <script type='text/javascript' src='https://ukrreferat.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.7.5'></script> <script type='text/javascript' src='https://ukrreferat.com/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.8.1'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var megamenu = {"timeout":"300","interval":"100"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://ukrreferat.com/wp-content/plugins/megamenu/js/maxmegamenu.js?ver=2.3.7.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://ukrreferat.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.7.5'></script> <script type='text/javascript' src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.0/MathJax.js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML&ver=1.3.6'></script> <!-- KCCounter --><script type="text/javascript">try {var kcckey = 'kcccount',pidkey = 'kccpid',urlpatt = 'https://ukrreferat.com?download={download}&kccpid={in_post}&kcccount={url}',onclickEvents = 'click contextmenu mousedown',kccclickFunc = function(e){this.href = e.data.kccurl;};jQuery('a.count').each(function(){var $a = jQuery(this),href = $a.attr('href'),pid = $a.data( pidkey ),kccurl;if( href.indexOf(kcckey) !== -1 ) return;kccurl = urlpatt.replace('{in_post}', (pid ? pid : '') );kccurl = kccurl.replace('{download}', ( !! $a.data('kccdownload') ? 1 : '') );kccurl = kccurl.replace('{url}', href );$a.attr('data-kcc', 1).on(onclickEvents, { kccurl: kccurl }, kccclickFunc );});jQuery('a[href*="'+ kcckey +'"]').each(function(){var $a = jQuery(this),href = $a.attr('href'),re = new RegExp( kcckey +'=(.*)' ),url;if( url = href.match(re)[1] ){if( !! parseInt(url) ) url = '/#download'+ url;$a.attr('data-kcc', 1).attr('href', url ).on(onclickEvents, { kccurl: href }, kccclickFunc );}});} catch(e){}</script> <script>setTimeout( function(){jQuery.post('https://ukrreferat.com/wp-content/plugins/kama-postviews/ajax-request.php',{ meta_id:'231398', view_type:'post_view', relpath:'' },function(result){ jQuery('.ajax_views').html(result); } );}, 2000);</script> <!-- Yandex.Metrika counter --> <script type="text/javascript"> (function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter43630029 = new Ya.Metrika({ id:43630029, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true }); } catch(e) { } }); var n = d.getElementsByTagName("script")[0], s = d.createElement("script"), f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); }; s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = "https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js"; if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); } })(document, window, "yandex_metrika_callbacks"); </script> <noscript><div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/43630029" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript> <!-- /Yandex.Metrika counter --> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-47560289-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> </body> </html>