МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Черненко Алла Василівна

УДК 611.314:611.012.5

Індивідуальна анатомічна мінливість коронок зубів у людей юнацького віку

14.03.01 — нормальна анатомія

А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків — 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському державному медичному університеті МОЗ
України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Калашнікова

Світлана Миколаївна, Харківський
державний

медичний університет, завідувач
кафедри анатомії

людини.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Костиленко Юрій Петрович, Українська
медична стоматологічна академія МОЗ України (м. Полтава), завідувач
кафедри анатомії людини;

доктор медичних наук, професор Черкасов Віктор Гаврилович, Національний
медичний університет ім.О.О.Богомольця МОЗ України (м.Київ), завідувач
кафедри анатомії людини.

Провідна установа:

Луганський державний медичний університет МОЗ України.

Захист відбудеться „ 27 ” квітня 2006 року о 14.00 годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03 при Харківському
державному медичному університеті (61022, м. Харків-22, пр. Леніна, 4).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного
медичного університету (61022, м. Харків-22, пр. Леніна, 4).

Автореферат розісланий „ 23 ” березня 2006 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, професор
Терещенко А.О.

1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Cучасний стан розвитку медичної науки вимагає від
морфологів та фізіологів детального вивчення анатомо-фізіологічних
особливостей жувального апарату людини, особливо зубів (Куроєдова В.Д.,
2000, Колесніков Л.Л., 2000, Масна З.З., 2003, Масловський О.С., 2004 та
ін.). Отримані результати значно розширять уявлення про особливості
функцінування жувального апарату і відкриють перспективи до розуміння
багатьох його патологій. Одним із аспектів сучасної морфології є
подальший розвиток вчення В.М.Шевкуненка про індивідуальну анатомічну
мінливість органів, систем та форми тіла людини на різних рівнях його
організації (Беков Д.Б., 2001). Це стосується й індивідуальних
особливостей будови зубів людини, зокрема юнацького віку, в якому
фактично закінчується формування постійного прикусу, а тому його різні
види можна пояснити вказаними особливостями зубів і зубо-щелепного
апарату в цілому (Куцевляк В.И., Ткаченко Ю.В., 2000).

Індивідуальна анатомічна мінливість зубів проявляється різноманітністю
форм коронок зубів, їх розмірів та розташуванням. Виявлення вказаних
загальних закономірностей індивідуальної анатомічної мінливості зубів є
найбільш помітним при виділенні крайніх та проміжних її форм (Ветчинкин
А.В., 2001, Зубкова Л.П., 2000, Кузнецова Г.В., 2003 та ін.). Вивчення
стану зубо-щелепного апарату людини, який є динамічною системою та має
певну індивідуальну особливість функцінування, є актуальним питанням і
являється, з точки зору дослідження багатофакторності впливу на нього
внутрішнього та зовнішнього середовища, є приоритетним питанням сучасної
морфології. Практичний досвід показує, що з одного боку, одна і та ж
причина призводить до різних патологічних станів зубо-щелепної системи,
а з іншого — різні причини призводять до одного виду патології (Колесова
Н.А., 1998, Новоселов Р.Д., 1993).

Дані літератури дозволяють стверджувати, що оцінка морфологічного стану
зубо-щелепної системи є необхідною умовою при обстеженні пацієнта в
клініці (Філімонов Ю.В., 2004, Clamm L., 1990). Ефективність такого
лікування також значною мірою залежить від правильної діагностики змін у
зубо-щелепної системи, яка в окремих випадках є дуже складною і не може
бути проведена без спеціальних методів дослідження (Лаврентьев П.А.,
1998, Скрипников П.Н., 2000). Стоматологи в практичній роботі повинні
оцінювати результати морфометричного дослідження зубів при їх
розташуванні в зубному ряду та за його межами, звертати увагу на їх
кількість у цілому та в окремих групах зубів, обстежувати особливості
будови коронок зубів та їх поверхонь (Персин Л.С., 1999, Трезубов В.Н.,

2

1998, Ahmad I., 1998 та ін.). Отже, ключовим моментом у вивченні зубів
людини в нормі є отримання повних анатомічних даних, які включають в
себе результати дослідження форм коронок зубів, їх розмірів та
розташування, що відповідає вимогам вчення В.М.Шевкуненка про
індивідуальну анатомічну мінливість органів, систем та форми тіла людини
на різних рівнях його організації (Дмитриєнко С.В., 2000, Дистель В.А.,
2001, Шевкуненко В.М., 1983, Cunningham S., 2000). На жаль, сучасна
морфологічна література не містить таких узагальнюючих досліджень зубів
людини юнацького віку, які б у повному обсязі розкривали вказану
анатомічну проблему.

Отримані результати з індивідуальної анатомічної мінливісті зубів у
людей юнацького віку мають в цілому також важливе практичне значення для
подальшого розроблення нових методів у лікуванні та профілактиці
захворювань зубо-щелепної системи (Кернесюк Н.Л., 1998, Лойко В.В.,
1995).

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація
виконана відповідно до плану наукових досліджень Харківського державного
медичного університету. Вона є фрагментом науково-дослідної теми, що
виконується на кафедрі анатомії людини (№ державної реєстрації
0199U001768). Автор виконувала розділ, пов’язаний з темою кандидатської
дисертації.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – вивчити індивідуальну
анатомічну мінливість та морфологічні особливості коронок різців, ікол,
малих кутніх зубів, великих кутніх зубів на верхній і нижній щелепах
людей юнацького віку з урахуванням кількості зубів, їх розташування та
будови.

Досягнення цієї мети було забезпечене розв’язанням таких задач:

1. Вивчити особливості варіантної анатомії людей юнацького віку, зокрема
їх коронок з позицій вчення В.М.Шевкуненка про індивідуальну анатомічну
мінливість органів, систем та форми тіла людини на різних рівнях його
організації на прикладі великого промислового міста (Харків).

2. Дослідити межі значеня розмірів коронок зубів вказаної вікової групи
при різних варіантах їх розташування у зубному ряду.

3. Дослідити взаємозв’язок між розмірами зубів з різними варіантами їх
розташування (премолярний та молярний індекси Пона).

4. Розробити „карти-схеми” найбільш поширених варіантів будови коронок
зубів людей юнацького віку.

Об’єкт дослідження: варіантна анатомія органів зубо-щелепної системи
людини.

Предмет дослідження: індивідуальна анатомічна мінливість зубів

3

людини юнацького віку, зокрема особливості будови їх коронок, зміни
кількості зубів та їх розташування.

Методи дослідження: антропометричні, морфометричні, одонтоскопічні,
одонтометричні, рентгенологічні та метод математичного аналізу.
Узагальнення результатів дослідження проводилося з використанням
ліцензійних програмних продуктів на ПЕОМ “Рentium III” з використанням
методів варіаційної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше завдяки застосуванню
комплексу анатомо-антропологічних методів дослідження вивчено
індивідуальну анатомічну мінливість зубів, зокрема їх коронок у людей
юнацького віку, що мешкають у місті Харкові. Вперше встановлені
регіональні морфологічні особливості коронок різців, ікол, малих кутніх
зубів, великих кутніх зубів на верхній та нижній щелепах з урахуванням
їх кількості, розташування у зубному ряду та їх будови у дослідній
групі.

Вперше на основі отриманих результатів проведена порівняльна
характеристика морфологічних ознак коронок зубів юнаків і дівчат. За
результатами досліджень вперше визначені межі коливання значень
параметрів коронок зубів людей юнацького віку залежно від їх
розташування у зубному ряду. За допомогою математичного аналізу вперше
статистично підтверджено збільшення ширини та діаметра коронок зубів при
розташуванні їх за межами зубного ряду.

Таким чином, в дисертації одержані нові дані, які суттєво доповнюють
сучасні уявлення про загальні закономірності будови зубів та їх
індивідуальну анатомічну мінливість у людей юнацького віку.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані реультати дослідження
варіантної анатомії зубів у людей юнацького віку є певним доповненням
вчення в.м. шевкуненка про індивідуальну анатомічну мінливість органів,
систем та форми тіла людини на різних рівнях їх організації.

Отримані дані можуть послужити морфологічною основою для удосконалення
діагностики захворювань органів зубо-щелепного апарату людини,
вдосконалення існуючих, і розробки нових ортопедичних, хірургічних
втручань на зубах, підвищення ефективності та якості
лікувально-профілактичної допомоги населенню України. Отримані
об’єктивні морфометричні дані про особливості будови коронок різців,
ікол, малих та великих кутніх зубів людини юнацького віку, в залежності
від їх розташування наочно демонструють складність взаємозв’язків в
зубо-щелепній системі людини.

Результати дослідження та створені на їх основі анатомічні рисунки

4

варіантної анатомії зубів у людей юнацького віку також можуть бути
використані при виданні посібників, атласів та монографій з нормальної
анатомії і клінічної стоматології у розділах, що стосуються анатомії
органів зубо-щелепної системи. Основні положення та висновки дисертації
впроваджено до навчального процесу кафедр анатомії людини, судової
медицини, ряду вищих навчальних медичних закладів України.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проаналізована наукова
література й сформульована ідея, визначена тема, розроблено план та
робочу програму дослідження, зібрано матеріал та виконане морфологічне
дослідження на 208 об’єктах людей юнацького віку. Особисто написані всі
розділи дисертації, аналіз і узагальнення одержаних результатів та
проведено статистичну обробку. Сформульовано висновки і практичні
рекомендації, відредактовано й оформлено роботу. Співавтори
опублікованих робіт надавали консультативну допомогу за деякими
методичними та теоретичними питаннями.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації
доповідались та обговорювались на засіданнях Харківського медичного
товариства анатомів, гістологів та ембріологів (2002-2005 роки), на III
Національному конгресі АГЕТ України (Київ, 2002), на міжвузівських
конференціях молодих вчених “Медицина третього тисячоліття” (Харків,
2002-2004 роки), на IV Міжнародному антропологічному конгресі по
інтегративній антропології (Санкт-Петербург, 2002).

Публікації. Результати дисертації опубліковано у 10 наукових працях, з
них: 6 статей — у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України; 3
з яких — самостійні, 4 — тези в матеріалах конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 217 сторінках
друкованого тексту. Робота включає такі розділи: вступ, огляд
літератури, розділ ”Матеріал і методи дослідження”, 2 розділа власних
досліджень, розділ „Аналіз та узагальнення результатів дослідження”,
висновки, практичні рекомендації, списка використаних джерел. Останній
містить 245 джерел, з яких 166 робіт вітчизняних авторів та країн СНД і
79 — іноземних авторів. Робота ілюстрована 8 анатомічними малюнками, 94
фотографіями макроскопічних препаратів зубів та їх рентгенограм, 2
схемами, 55 таблицями, 20 діаграмами (загальний обсяг — 54 сторінки).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал і методи дослідження. Дисертаційне дослідження проведене на 208
особах юнацького віку. У роботі була використана вікова класифікація,
затверджена VII Всесоюзною конференцією з проблем вікової

5

морфології, фізіології та біохімії АПН СРСР (Москва, 1965). Дослідження
проводилось на базі вищих навчальних закладів міста Харкова.

Основними методами, які були використані у роботі, були антропометричні,
морфометричні, одонтоскопічні, одонтометричні, рентгенологічні та метод
математичного аналізу. Вивчення зубів проводилось безпосередньо в
ротовій порожнині, також на гіпсових моделях (в кількості 79), на 83
видалених зубах, на 22 панорамних та окремих рентгенограм зубів. При
дослідженні зубних рядів описували форму зубної дуги. У роботі
використана загальноприйнята ВОЗ класифікація зубів, згідно з якою для
зручності опису кожному зубу був наданий власний номер.

У зубному ряду виявляли наявність зубів кожної групи, ступінь їх
прорізання (повна, неповна, затримка). При цьому увага була акцентована
на такий момент, як відповідність кількості зубів до взятого вікового
періоду. Для кожного зуба описували його характеристики: позицію в
зубному ряду, відхилення від нормального розташування, наявність обертів
довкола своєї вісі.

Одонтоскопію проводили візуальним вивченням, описом структурних
особливостей зуба з їх подальшим фотографуванням. Вивчення
індивідуальних особливостей коронок зубів проводили на всіх її
поверхнях. Дослідження коронки кожного зуба розпочинали з опису її
присінкової поверхні, потім вивчали язикову, оклюзійну, медіальну і
латеральну поверхні. Кожна поверхня була описана за певним планом: опис
форми поверхні, наявність та кількість горбиків. Форму коронок зубів
надалі порівнювали за загальноприйнятими правилами – з геометричними
фігурами (трикутник, чотирокутник, квадрат, ромб, овал, прямокутник,
трапеція). На поверхнях коронок характеризували наявність морфологічних
утворень (горбиків, ямок, борозн) та їх кількість. Зокрема, була
звернута увага на такі якісні особливості, як розщеплення горбиків,
розгалуження борозн на поверхнях. При обстеженні зубів користувались
стоматологічним зондом та стоматологічним зеркалом.

Одонтометричними методами вивчали параметри зубів. Дослідження проводили
з використанням штангенциркуля, точність якого 0,1мм. Нами, також, за
допомогою рентгенологічних методів вивчені корені окремих зубів —
визначені кількість коренів, властивих кожному зубу, їх форма, напрямок.

Для характеристики зубних рядів у 79 обстежених осіб з верхньої і
нижньої щелеп були відлиті гіпсові моделі. На них, зокрема, проводили
антропометричне вивчення відстаней між першими малими і першими

6

великими кутніми зубами. За цими отриманими даними були визначені
премолярний і молярний індекси Пона та виявлені взаємозв’язки між
розмірами зубів іхнім положенням у зубному ряду. Отримані показники
індекса Пона були досліджені у різних випадках — коли зуби мали
вестибулярний або лінгвальний напрямок, у випадках відсутності окремих

зубів у зубному ряду, при виражених міжзубних проміжках.

За результатами обчислених параметрів були знайдені межі мінімальних і
максимальних значень розмірів коронок зубів при різних варіантах їх
розташування у зубному ряду, проведені порівняння середніх параметрів
розмірів зубів у юнаків та дівчат для виявлення статевого диморфізму.
Розроблені „карти-схеми” найбільш поширених варіантів будови коронок
зубів людей юнацького віку.

Узагальнення результатів дослідження проводилося з використанням
ліцензійних програмних продуктів на ПЕОМ “Рentium III” з використанням
методів варіаційної статистики.

Результати дослідження та їх аналіз. На основі проведених досліджень
нами відмічено, що різці верхньої щелепи розташовуються в щелепі по
вигнутій дузі, іноді майже по прямій лінії, в результаті чого, зуби
можуть розташовуватись скупчено або за межами зубного ряду. Своє
нормальне місце займали 76,6% обстежених різців. В 23,4% випадків різці
розташовувались за межами зубного ряду. Нами виявлено, що розміри різців
зв’язані з особливістю їх положення в зубній дузі. При розташуванні в
зубній дузі були проаналізовані мінімальні і максимальні значення
розмірів різців.

Для медіального різця верхньої щелепи, розташованного в зубному ряду та
за його межами у юнаків, обстежені максимальні та мінімальні значення:
висота зуба відповідно варіювала від 25,9 мм до 26,4 мм та 25,3 мм —
26,7 мм, висота присінкової поверхні – від 7,8мм до 11,0мм та 7,6 мм —
11,2 мм, ширина шийки зуба – від 6,1мм до 8,2мм та 6 мм — 8,5 мм,
ширина коронки – від 6,4мм до 10,1мм та 6,3 мм — 10 мм, діаметр шийки
зуба – від 5,3мм до 6,9мм та 5,1 мм – 7,5 мм, діаметр коронки – від
6,4мм до 8,3мм та 6,2 мм – 8,7 мм. При порівнянні цих параметрів
статистично підтверджено достовірне збільшення параметрів зубів,
розташованих за межами зубного ряду: ширини шийки зуба (P<0,05), ширини коронки зуба (P<0,001), діаметра шийки зуба (P<0,01), діаметра коронки (P<0,05). У дівчат ці значення для 11,21 зубів мають такий вигляд: висота зуба 24,7мм і 25,0 мм, 23,9 мм і 25,3 мм, висота присінкової поверхні 7,9мм і 11,6мм, 7,5 мм і 11,5 мм, ширина шийки зуба 6,3 мм і 8,5 мм, 6,2 мм і 8,8 мм, ширина коронки зуба 6,5 мм і 9,7 7 мм, 6,4 мм і 10,3 мм, діаметр шийки зуба 5,0 мм і 6,4 мм, 5 мм і 6,9 мм, діаметр коронки зуба 6,2 мм і 8,5 мм, 6,1 мм і 8,9 мм. Аналіз розмірів медіальних різців у дівчат в межах та поза межами зубної дуги показав, що при розташуванні медіальних різців верхньої щелепи у дівчат поза межами зубного ряду достовірно збільшуються такі розміри - ширина шийки зуба (P<0,05), ширина коронки зуба (P<0,05), діаметр шийки зуба (P<0,05), діаметр коронки зуба (P<0,05). Статистичний аналіз середніх розмірів медіальних різців верхньої щелепи, розташованних в зубному ряду у юнаків та дівчат демонструє достовірні більші розміри у юнаків: висоти зуба (Р<0,01), ширини коронки зуба (Р<0,001). Для латерального різця верхньої щелепи, розташованного в зубному ряду та за його межами у юнаків, max i min значення відповідно мають такий вид: висота зуба варіювала від 24,8мм до 26,1мм та 23,9 мм - 25,3 мм, висота присінкової поверхні – від 6,5мм до 9,9мм та 7,5 мм - 11,5 мм, ширина шийки зуба – від 4,6мм до 6,1мм та 6,2 мм - 8,8 мм, ширина коронки – від 5,9мм до 8,4мм та 6,4 мм - 10,3 мм, діаметр шийки– від 5,3мм до 6,7мм та 5 мм - 6,9 мм, діаметр коронки – від 5,9мм до 7,1мм та 6,1 мм - 8,9 мм. Порівняння цих розмірів показало, що при розташуванні латеральних різців верхньої щелепи у юнаків за межами зубного ряду достовірно збільшуються такі розміри – ширина шийки зуба (P<0,05), ширина коронки зуба (P<0,05), діаметр шийки зуба (P<0,05), діаметр коронки зуба (P<0,05). У дівчат max i min значення 12,22 зуба в зубному ряду і за межами виглядають відповідно: висота зуба 23,8 мм - 24,9 мм, 23,7 мм і 25,3 мм, висота присінкової поверхні – від 6,2 мм - 10,3 мм, 6,1 мм і 10,6 мм, ширина шийки зуба 4,7 мм - 6,9 мм, 4,4 мм і 6,9 мм, ширина коронки зуба 6,1 мм - 7,9 мм, 6 мм і 8,3 мм, діаметр шийки 5,1 мм - 6,2 мм, 4,8 мм і 6,8 мм, діаметр коронки 5,5 мм - 6,9 мм, 5,3 мм і 7,2 мм. Результат аналізу розмірів 12,22 зубів у дівчат показав, що при розташуванні різців за межами зубного ряду достовірно збільшуються такі розміри - ширина шийки зуба (P<0,05), ширина коронки зуба (P<0,05), діаметр шийки зуба (P<0,05), діаметр коронки зуба (P<0,05). У цілому розміри латеральних різців юнаків більші за розміри, ніж у дівчат. Статистично була підтверджена достовірна різниця в збільшенні таких розмірів у юнаків: висоти зуба (Р<0,01), ширини коронки зуба (Р<0,05), діаметра шийки зуба (Р<0,05). Різці нижньої щелепи, як правило, розташовуються на альвеолярному відростку випуклою назовні дугою. Порівняння розмірів медіального та латерального різців нижньої щелепи при розташуванні в зубному ряду та за його межами у юнаків та дівчат достовірно підтвердило збільшення ширина шийки та коронки зуба (P<0,05), діаметра шийки та коронки зуба (P<0,05) при розташуванні за межами зубного ряду. Аналіз середніх розмірів 32,42 8 зубів у юнаків і дівчат при розташуванні в зубному ряду показав, що, взагалі, розміри зубів у дівчат більші, але достовірної різниці не знайдено (P>0,05).

Вивчення кількості різців на верхній щелепі показало їх значну
індивідуальну мінливість. Відсутність медіальних різців не спостережена.
Зустрілась додаткова коронка, яка була розташована між медіальними
різцями у 4 випадках. Додатковий латеральний різець виявлений у 6
випадках. В нашому дослідженні відсутність коронок латеральних різців
верхньої щелепи спостерігалась в 9 випадках. При обстеженні кількості
різців нижньої щелепи виявлені одиничні випадки (4 випадки) їх
відсутністі. Коронки 11,21 зубів у юнаків і у дівчат мають форму
трапеції (72%).

Коронки латеральних різців верхньої щелепи широко варюють по формі: від
прямокутної форми до форми, яка нагадує коронку ікол. Лінгвальний горбик
по формі досить варіабельний, зустрічається найчастіше з двома зубцями,
як у юнаків, так і у дівчат (79%).

Коронки медіальних різців нижньої щелепи мають значно менші розміри, ніж
верхні. Форма коронки найчастіше зустрілась у юнаків і дівчат у двох
варіантах: прямокутна (52%) і трапецієподібна (39%). Язикова поверхня
вігнута і має зубний горбик, але у юнаків він слабко виражений. В
більшості випадків зубний горбик поділяється на 2 зубця (83%), при цьому
простежувалось, що медіальний зубець за розмірами був меншим, ніж
латеральний. Будова коронки латерального різця нижньої щелепи більш
масивна, ніж медіального. Форми коронок мають різні варіанти, в
більшості випадків у юнаків – форма трикутників (76%), у дівчат – форма
трапеції та овала (89%). В порівнянні з медіальним різцем, у
латерального різця ступінь вираження язичного горбика слабко помітна.

При дослідженні мінливості кількості ікол можна стверджувати, що ікла,
як правило, і верхньої і нижньої щелеп не зазнають значної редукції. Це
більш стійкі зуби. При дослідженні спостережено незначну кількість
коронок (7 випадків) на верхній щелепі, які мали затримку при
прорізанні: 3 випадка у юнаків, 4 – у дівчат. Зверхкомплектні ікла в
нашому дослідженні зустрілись в 4 випадках. Всі вони розташовані на
верхній щелепі на твердому піднебінні.

Морфометричне обстеження ікол верхньої щелепи показало, що вони
виступають у вестибулярному напрямку. Середні розміри ікол у юнаків
достовірно більші, ніж у дівчат: висота присінкової поверхні (P<0,05), діаметр шийки зуба (P<0,001). У ікол дівчат достовірно зростає діаметр коронки зуба за межами зубного ряду (P<0,05). Дані нашого обстеження показали, що 89% ікол знаходились в межах зубного ряду. Дослідження мінливості положення зубів показало, що ікла верхньої щелепи розташовувались у вестибулярному напрямку – у 21 випадках, у язичному 9 напрямку – у 11 випадках. Для 33,43 зубів в зубному ряду та за його межами у юнаків максимальні і мінімальні розміри мають такий вигляд: відповідно висота зуба 24,7 мм - 29,3 мм, 24,2 мм – 29,5 мм, висота присінкової поверхні 7,7 мм - 11,5 мм, 7,8 мм – 11,8 мм, ширина шийки зуба 3,8 мм - 6,3 мм, 3,5 мм – 6,0 мм, ширина коронки 5,3 мм - 8,4 мм, 5,2 мм – 8,7 мм, діаметр шийки зуба 5,6 мм - 8,7 мм, 5,3 мм – 9,1 мм, діаметр коронки 5,7 мм - 9,2 мм, 5,4 мм – 9,0 мм. У ікол юнаків, розташованих за межами зубного ряду, достовірно збільшується ширина шийки зуба (P>0,001), ширина коронки зуба
(P>0,001).

¦ ? ? ¬ ® e i i ? o o ///////iia////*///**/////

¤

¦

?

?????

?????

???

???

?????

z

?????????? ??????? ???????

???????¤?????У дівчат розміри 33,43 мають такий вигляд: висота зуба 26,1
мм — 30,4 мм, 23,1 мм – 29,5 мм, висота присінкової поверхні 7,8 мм —
11,9 мм, 7,9 мм – 11,6 мм, ширина шийки зуба 4,8 мм — 8,7 мм, 4,5 мм –
8,9 мм, ширина коронки 5,2 мм — 8,1 мм, 5,1 мм – 7,8 мм, діаметр шийки
зуба 5,2 мм — 8,1 мм, 4,9 мм – 8,4 мм, діаметр коронки 6,1 мм — 8,7 мм,
5,9 мм – 8,9 мм. За межами зубного ряду достовірно збільшуються у
дівчат ширина шийки (P<0,001), ширина коронки (P<0,001), діаметр шийки (P<0,01), діаметр коронки (P<0,001). Обстеження форми ікол верхньої щелепи виявило п'ятикутну форму у юнаків (56% випадків) і ромбовидну - у дівчат (64% випадків). У юнаків і двчат в ділянці шийки зуба знаходиться гарно розвинутий горбик, який має закруглену, широку форму. В 63% випадках язичний горбик розгалужується у дівчат. Коронка ікла має загострену верхівку на оклюзійній поверхні у виді форми прямого кута (74%). Для 33,43 зубів характерна п'ятикутна форма (69%), у дівчат - овоїдна форма (83%) коронки. Найбільш варіабельними за кількістю зубів виявилися другі малі кутні зуби нижньої щелепи: в 6 % досліджених випадків вказані зуби були відсутні по обидві сторони щелепи; в 2 % випадків - зуби були відсутні на одній стороні. Спостережено 8 випадків зміщення 14,24 зубів в язичному напрямку, 4 - – в вестибулярному. Малі кутні зуби верхньої щелепи в нормі розташовуються на закругленому відрізку альвеолярного відростка. Другі малі кутні зуби верхньої щелепи у юнаків зміщувались у вестибулярному напрямку у 14 випадках, у язичному – у 6 випадках. У юнаків при розташуванні в зубному ряду та за його межами 14,24 зуби мають відповідно такі показники max i min значень: висота зуба 17,8 мм – 23 мм, 17,5 мм – 23,2 мм, висота присінкової поверхні 5,2 мм - 8,1 мм, 5,0 мм – 8,4 мм, ширина шийки зуба 7,4 мм 9,1 мм, 7,3 мм – 9, 8 мм, ширина коронки 7,0 мм - 8,2 мм, 6,7 мм – 8,4 мм, діаметр шийки 3,5 мм - 5,6 мм, 3,3 мм – 5,8 мм, діаметр коронки 4,6 мм - 8,2 мм, 4,3 мм – 8,5 мм. Аналізуючи розміри перших малих кутніх зубів у юнаків на верхній щелепі, можна стверджувати, що при розташуванні за межами 10 зубного ряду достовірно збільшуються ширина шийки (P<0,001), ширина коронки (P<0,001), діаметр коронки (P<0,05). У дівчат розміри 14,24 зубів мають відповідно такий вигляд: висота зуба 17,3 мм - 20,6 мм, 17,1 мм – 20,9 мм, висота присінкової поверхні 4,3 мм - 8,2 мм, 4,2 мм – 8,4 мм, ширина шийки зуба 6,3 мм - 10,2 мм, 6,1 мм - 10,5 мм, ширина коронки 5,3 мм - 9,4 мм, 5,1 мм – 9,6 мм, діаметр шийки 3,0 мм - 6,4 мм, 2,8 мм – 6,6 мм, діаметр коронки 4,7 мм - 8,2 мм, 4,5 мм – 8,6 мм. За межами зубного ряду достовірно збільшуються ширина шийки (P<0,001), ширина коронки (P<0,001), діаметр коронки (P<0,05) у 14,24 зубів дівчат. Аналіз середніх розмірів цих зубів на верхній щелепі у юнаків і дівчат показав наявність більших розмірів у юнаків, з існуванням достовірної різниці висоти зуба (P<0,01) та діаметра коронки (P<0,05). Малі кутні зуби на верхній щелепі розташовуються на закругленому відрізку дуги коміркового відростка. Форма 14,24 зубів у юнаків була ромбоподібною в 61% обстежених випадках, у дівчат – в 68%; форма 15,25 зубів у юнаків мала форму ромба (78% випадків), у дівчат – форму п'ятикутника (65% випадків). На оклюзійній поверхні кути горбиків гостріше у дівчат (84% обстежених випадків), у юнаків – більш закруглені (79%). При обстеженні малих кутніх зубів нижньої щелепи найбільш варіабельним за формою виявилися другі малі кутні зуби: на 45 обстежених об’єктах він був схожий з рядом розташованим першим малим кутнім зубом, в 27 випадках його форма нагадувала коронку першого великого кутнього зуба. На присінковій поверхні знаходиться вертикальний валик, який у юнаків більш зглажений. У дівчат при обстеженні були виділені наступні форми валика з різною ступінню вираженності: 1.гарно окреслена форма (45% випадків), 2.плоска форма (21%), 3.слабко помітна форма (34%). Оклюзійна поверхня другого малого кутнього зуба нижньої щелепи характеризується наявністю двох горбиків – вестибулярного і язичного. Розщеплення останнього спостерігалось частіше у дівчат на два (39%), три (18%) і чотири (8%) горбика. В групі малих кутніх зубів спостерігається діференціація, що проявляється в масивних вестибулярних горбиках і появі додаткових, а також спостерігаються процеси редукції, що має підтвердження в зменшенні розмірів зубів, в зглаженні структурних утворень. Спостережено, що у дівчат в 97% випадків перший і другий великі кутні зуби вже займали своє положення в зубному ряду, у юнаків - в 94% обстежених випадків. Було виявлено 5 випадків гіподонтії 16,26 зубів. На нижній щелепі було спостережено 4 випадка відсутністі перших великих кутніх зубів. Також, нами виявлені 12 випадків затримки прорізання 11 46,36 зубів. У другого великого кутнього зуба нижньої щелепи не спостережено гіпо- і гіпердонтії. Третьому великому кутньому зубу були властиві гіподонтія (6 випадків) і затримка в прорізанні (4 випадка). На основі проведених досліджень нами відмічено, що великі кутні зуби верхньої щелепи розташовуються в щелепі дугоподібно, їх коронки нахилені у вестибулярну сторону. При нормальній еліптичній формі коміркового відростка верхні великі кутні зуби розташовувались по дузі у 68% обстежених. Параболічну форму відростка мали 21% обстежених, V-подібну – 11%. Своє нормальне положення в зубному ряду займали 86,4% обстежених зубів. Аналіз середніх розмірів перших великих кутніх зубів на верхній щелепі у юнаків та дівчат демонструє достовірні більші розміри у юнаків: висоти зуба (Р<0,001), ширини шийки зуба (Р<0,01), ширини коронки зуба (Р<0,01), діаметра коронки зуба (P>0,05). Спостережено, що при
розташуванні 18,28 зубів у юнаків за межами зубного ряду достовірно
зменшується висота зуба (P<0,001), висота присінкової поверхні (P<0,01), висота медіальної (P<0,001) і латеральної (P<0,01) поверхонь, ширина шийки зуба (P<0,001), ширина коронки зуба (P<0,001), діаметр шийки зуба (P<0,001), діаметр коронки зуба (P<0,001). На основі власних досліджень нами виявлено, що в більшості досліджених нами випадків коронка перших великих кутніх зубів (16,26) нагадувала форму чотирокутника у дівчат (67%), а у юнаків – прямокутника (73%). На язиковій поверхні горбок Карабеллі був спостережений на 16,26 зубах у юнаків в 64% випадків, у дівчат - в 45% випадках. Звичайно на змикальній поверхні розташовуються чотири горбика. На змикальній поверхні з присінкової поверхні знаходиться ближньощічне вістря (параконус) та дальнощічне вістря (метаконус). З язикової поверхні знаходиться ближньоязикове вістря (протоконус) та дальноязикове вістря (гіпоконус). Найбільш розвинутими горбиками являються параконус та протоконус. Вони ж є і найбільш стійкими утвореннями у плані редукції. Метаконус та гіпоконус мають зменшені розміри та можуть підлягати редукції. У 69% обстежених випадків на змикальній поверхні знаходилось 4 горбика, у 27% випадків - 3 горбика, за рахунок редукції гіпоконуса. Наявність горбиків на змикальній поверхні другого великого кутнього зуба верхньої щелепи характеризується значною варіабельністю. В 39% випадків визначалась редукція гіпоконуса. Форма 18,28 зубів у в 48% випадків у юнаків – чотирокутна, в 36% - трикутна; у дівчат - форма овала (59% випадків). Горбок Карабеллі на язиковій поверхні у юнаків був спостережений в 33% обстежених випадків, у дівчат – в 46%. Найчастіше (68% випадків) на змикальній поверхні було розташовано 3 горбика, в 12% 12 випадків знаходилось чотири горбика, в 11% - п’ять . При дослідженні першого великого кутнього зуба на нижній щелепі встановлено, що на змикальній поверхні в 72% обстежених випадків знаходилось п’ять горбиків. Горбок Карабеллі був спостережений в 56% випадків. У юнаків форма коронки 37,47 зубів нагадувала куб (78% обстежених випадків), у дівчат – квадрат (68% випадків). У 54% обстежених випадків на змикальній поверхні було 4 горбика, у 35% - 3 горбика. Форма 38,48 зубів у юнаків була прямокутна (73% обстежених випадків), у дівчат – квадратна (69%). Змикальна поверхня 38,48 зубів нижньої щелепи має варіабельну кількість горбиків: зустрілись варіанти зубів з 4,5,6 горбиками. При розташуванні зубів за межами зубного ряду та при адентіях зубів достовірно зменшуються відстані між першими малими кутніми і першими великими кутніми зубами, що приводить до зміни форми зубної дуги - вона звужується. При цьому індекс Пона при адентіях і при розташуванні зубів за межами зубного ряду зменшується (відповідно премолярний індекс - 47,05 та 74,58, молярний індекс - 32,61 та 56,49). При тремах і діастемах достовірно збільшується відстань між премолярами, що приводить до більш вільного розташування зубів за рахунок широкої зубної дуги; відстань же між молярами не має впливу на розташування зубів при проміжках. При цьому премолярний індекс Пона значно збільшується, молярний же зростає на незначну кількість (відповідно 86,79 та 63,85). ВИСНОВКИ У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі по вивченню особливостей індивідуальної анатомічної мінливісті зубів, зокрема їх коронок, людей юнацького віку великого промислового міста, що є морфологічної основою для удосконалення діагностики і підвищення ефективності якості стоматологічної лікувально-профілактичної допомоги населенню. 1. Зуби людей юнацького віку мають виражену індивідуальну та статеву анатомічну мінливість. Особливо це стосується змін їх кількості, форми й розмірів коронок та розташування в зубному ряду. Найбільш варіабельними за кількістю зубів виявилися другі малі кутні зуби нижньої щелепи: в 6 % досліджених випадків вказані зуби були відсутні по обидві сторони щелепи; в 2 % випадків - зуби були відсутні на одній стороні. Друге місце за зміною кількості посідають латеральні різці верхньої щелепи – 5 % випадків. 2. За формою коронки різців найбільш варіабельними виявилися 13 медіальні різці верхньої щелепи – встановлено три форми їх будови, серед яких домінує форма трапеції (72 % випадків). У дівчат в 76 % випадків на цих зубах наявним був язичний горбок; у юнаків в 81 % випадків вказаний горбок був відсутній. 3. Найбільш стабільними за кількістю зубів є ікла: лише в 1,9% випадків виявлене додаткове ікло на верхній щелепі. Для ікол юнаків характерна п’ятикутна форма коронки (63,5 % випадків), а у дівчат – овоїдна (69 % випадків). 4. У групі малих кутніх зубів найбільш варіабельними за формою коронки виявилися другі малі кутні зуби нижньої щелепи. У 21,6 % випадків їх коронка була схожа на форму першого малого кутнього зуба, в 12,9 % - на форму першого великого кутнього зуба. 5. Великі кутні зуби за стабільністю кількості займають друге місце після ікол. Зміни в їх кількості спостерігаються лише у першого великого кутнього зуба (1,1 % обстежені випадки відсутності на верхній щелепі і 1 % – на нижній). В 64 % випадків у юнаків великі кутні зуби мали додатковий горбок на язичній поверхні (горбок Карабеллі); у дівчат – в 45 %. У юнаків треті великі кутні зуби прорізаються раніше, ніж у дівчат. 6. Вирішальним фактором розташування зубів в зубному ряду є ширина і діаметр їх коронок та шийок. Висота коронок зубів не впливає на їх розташування. Зокрема, збільшення розмірів ширини коронки та діаметра коронки 44,34 зубів у дівчат призводить до їх зміщення з зубного ряду (при розташуванні в зубному ряду ці значення становлять відповідно – 7,46±0,15 та 6,77±0,18, за межами зубного ряду ці ж дані збільшуються - 7,83±0,07 та 7,08±0,14). 7. Розміри зубів, які розташовані за межами зубного ряду, зокрема діаметр коронки і шийки, мають більші крайні значення, ніж розміри зубів при їх розташуванні в зубному ряду. Зокрема, діаметр коронок 13,23 зубів у юнаків коливається, відповідно, в межах: від 8,71 мм до 9,52 мм та від 8,79 мм до 9,43 мм; діаметр шийки відповідно: від 8,4 мм до 9,43 мм та від 8,44 мм до 9,38 мм (середні показники). 8. Дослідження взаємозв’язку між розмірами зубів та різними варіантами їх розташування продемонструвало зменшенння індексів Пона у випадках відсутності різців, малих кутніх зубів (премолярний – 47,05, молярний – 32,61), у випадках розташування вказаних зубів за межами зубного ряду (відповідно 74,58 та 56,49). У випадках збільшення міжзубних проміжків премолярний індекс Пона має тенденцію до збільшення (86,79), а молярний – має значення близьке до стандартного (63,85) (стандартне значення премолярного індекса Пона – 80, молярного - 64) . 14 ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 1. Виконане дослідження індивідуальної анатомічної мінливості кількості, положення та будови зубів у людей юнацького віку є певним доповненням вчення в.м. шевкуненка про індивідуальну анатомічну мінливість органів, систем та форми тіла людини на різних рівнях їх організації. Одержані дані можуть послужити морфологічною основою для вдосконалення існуючих і розробки нових способів стоматологічних втручань на органах зубо-щелепного апарату людини. 2. Виявлені морфометричні особливості різців, ікол, малих і великих кутніх зубів можуть бути враховані в ортопедичній стоматології у пацієнтів з дефектами зубних рядів, при протезуванні. Отримані дані дадуть теоретичні підстави для розробки нових методів профілактики, діагностики та лікування зубів у юнацькому віці. 3. Результати наукового дослідження поглиблюють і доповнюють існуючі дані з морфофункціональних особливостей жувально-мовного апарату людини, що відкриває перспективи подальшого пізнання його становлення, зокрема за рахунок формування у юнацькому віці постійного прикусу, який значною мірою залежить від індивідуальної анатомічної мінливості зубів. 4. Результати дослідження та створені на їх основі анатомічні схеми, рисунки варіантної анатомії зубів у людей юнацького віку також можуть бути використані при виданні посібників, атласів та монографій з норм анатомії і клінічної стоматології у розділах, що стосуються анатомії органів зубощелепної системи. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 1. Черненко А.В. Необхідність комплексного антропологічного підходу в діагностиці захворювань зубощелепної системи // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2002. - №2. – С. 41 – 43. 2. Лупир В.М., Черненко А.В. Варіантна анатомія зубів у студентів в умовах великого промислового міста // Таврический медико-биологический вестник. – 2002. - №3.- С. 113–114 (Автором проведено комп’ютерний набір роботи, проаналізовані дані літератури, особисто проведене морфологічне дослідження). 3. Черненко А.В. Антропо-морфометричне дослідження зубів фронтальної групи // Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии. – Выпуск 6. – 2003. - С.254–256. 4. Черненко А.В. Варіантна анатомія деяких параметрів коронок ікол // 15 Актуальные проблемы медицины и биологии. - №2. – 2004. – С. 442–445. 5. Калашникова С.Н., Черненко А.В. Морфометрические особенности моляров в юношеском возрасте // Медицина сьогодні і завтра. – 2005. - №3. – С. 14-16 (Автором сформульована мета, проведене морфометричне дослідження зубів, аналіз одержаних результатів). 6. Калашникова С.Н., Черненко А.В Анатомічна мінливість зубів людини // Український медичний альманах. – 2005. - №3. – С. 69-70 (Автор проаналізував наукову літературу, написав обговорення одержаних результатів, виконав комп’ютерний набір). 7. Лупырь В.М., Ольховский В.А., Черненко А.В. Индивидуальная анатомическая изменчивость зубного ряда у студентов // Материалы 4 Международной конференции по антропологии. - С.-Петербург, 2002. - С. 214–216 (Автором проаналізована наукова література і сформульована ідея, проведене морфологічне дослідження). 8. Черненко А.В. Вивчення анатомічних особливостей зубо-щелепної системи // Тез. доп. III Нац. Конгр. АГЕТ України: Актуальні питання морфології. - Тернопіль: Укрмедкнига. – 2002. - С. 34. 9. Черненко А.В. Анатомічна мінливість зубів у підлітковому та юнацькому віці // Медицина третього тисячоліття: Зб. тез конференції молодих вчених – Харків, 2003. – С. 45 – 46. 10. Черненко А.В. Аномальне розташування зубів // Медицина третього тисячоліття: Зб. тез конференції молодих вчених – Харків, 2004. – С. 52. АНОТАЦІЯ Черненко А.В. Індивідуальна антомічна мінливість коронок зубів у людей юнацького віку. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. – Харківський державний медичний університет МОЗ України, Харків, 2006. Дисертація присвячена вивченню індивідуальної анатомічної мінливості зубів людей юнацького віку, зокрема їх коронок з позицій вчення в.м. шевкуненка про індивідуальну анатомічну мінливість органів, систем та форми тіла людини на різних рівнях їх організації на прикладі великого промислового міста (м. Харків). Матеріалом дослідження були зуби людей юнацького віку. Було обстежено 208 осіб. Вивчення зубів проводилось безпосередньо в ротовій порожнині, також на гіпсових моделях (в кількості 79), на 83 видалених зубах, на 22 панорамних та окремих рентгенограм зубів. У роботі 16 використаний комплекс сучасних морфологічних, морфометричних методів дослідження, рентгенівські та статистичні методи. Був досліджений взаємозв’язок між розмірами зубів з різними варіантами їх розташування (премолярний та молярний індекси Пона). За результати роботи розроблені „карти-схеми” найбільш поширених варіантів будови коронок зубів людей юнацького віку. У роботі досліджені межі значень розмірів коронок зубів обстеженої групи при різних варіантах їх розташування в зубному ряду. Була проведена оцінка середніх розмірів зубів при розташуванні в зубному ряду та за його межами, досліджена кількість зубів, сроки прорізання, обстежена будова зубів, поверхонь і коренів, встановлені розміри зубних дуг між першими малими і першими великими кутніми зубами. Напрямок був взятий на дослідження морфометричних особливостей коронок, коренів зубів усіх груп в залежності від статевого диморфізму. Ключові слова: зубо-щелепний апарат, зуби, індивідуальна анатомічна мінливість. АННОТАЦИЯ Черненко А.В. Индивидуальная анатомическая изменчивость у людей юношеского возраста. Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.01 – нормальная анатомия. – Харковський государственный медицинский университет МЗО Украины, Харков, 2006. Дисертация посвящена изучению индивидуальной анатомической изменчивости зубов людей юношеского возраста, в частности их коронок с позиции учения в.Н. шевкуненка об индивидульной анатомической изменчивости органов, систем и формы тела человека на разных уровнях ее организации на примере большого промышленного города (г.Харьков). В работе изложены теоретические обоснования и новые решения вопросов индивидуальной анатомической изменчивости коронок всех групп зубов. Материалом для исследования послужили зубы людей юношеского возраста. Были обследованы зубы у 208 человек. Изучение зубов проводилось непосредственно в полости рта, на гипсовых моделях челюстей (в количестве 79), на 83 удаленных зубах, на 22 панорамных и отдельных рентгенограммах зубов. В работе был использован комплекс современных морфологических, морфометрических методов исследования, рентгеновские и статистические методы. В работе была использована классификация ВОЗ, при которой каждому зубу был присвоен свой номер. Была исследована взаимосвязь между размерами зубов с разными вариантами их расположения 17 (премолярный и молярный индексы Пона). По результатам работы разработаны „карты-схемы” наиболее распространенных вариантов строения коронок зубов людей юношеского возраста. В работе исследованы границы значений размеров коронок зубов обследованной группы при разных вариантах их расположения в зубном ряду. Была проведена оценка средних размеров зубов при расположении в зубному ряду и за его пределами, исследовано количество зубов, сроки прорезывания, обследовано строение зубов, поверхностей и корней, установлены размеры зубных дуг между первыми малыми и первыми большими коренными зубами. Направление было взято на исследование морфометрических особенностей коронок, корней зубов всех групп в зависимости от полового диморфизма. Самую вариабельную форму коронки имеют медиальные резцы верхней челюсти, среди которой доминирует форма трапеции (72%). У девушек в 76% случаях на язычной поверхности наблюдался бугорок, у юношей в 81% случаев указанный бугорок отсутствовал. Впервые были проведены сравнительные характеристики размеров коронок всех групп зубов у обоих полов при расположении в зубном ряду и за пределами зубного ряда. Было статистически подтверждено увеличение ширины и диаметра коронок зубов при расположении зубов за пределами зубного ряда. Решающим фактором расположения зубов в зубному ряду является ширина и диаметр их коронок и шеек. Высота коронок зубов не влияет на их расположение Ключевые слова: зубо-челюстной аппарат, зубы, индивидуальная анатомическая изменчивость. ANNOTATION Сhernenko A.V. Individual anatomic variability of сrowns of teeth in young people. – Manuscript. The thesis for obtaining the scientific degree of the candidate of the medical sciences on the speciality 14.03.01 – Normal Anatomy. – Kharkiv State Medical University, Health Ministry of Ukraine, Kharkiv, 2006. Dissartation is devoted to studying of individual anatomic variability of a teeth of people of youthful age, in particular crowns from a position of the doctrine of V.N.Shevkunenka about individual anatomic variability of bodies, systems and forms of a body of the person at different levels of its organization on an example of the big industrial city (Kharkiv). In work theoretical substantiations and new decisions of questions of individual anatomic variability crowns all groups of a teeth are stated. As material for research a teeth of people of youthful age have served. A teeth at 208 person 18 have been surveyed. Studying of a teeth was spent directly to oral cavities, on plaster models of jaws (in quantity 79), on 83 removed teeth, on teeth 22 panoramic and separate roentgenograms. In work the complex modern morphological, morphometric methods of research, x-ray and statistical methods has been used. The interrelation between the sizes of a teeth with different variants of their arrangement (premolar and molar indexes Pon) has been investigated. By results of work "cards-schemes" of the most widespread variants of a structure коронок teeth of people of youthful age are developed. In work borders of values of the sizes crowns of the teeth of the surveyed group are investigated at different variants of their arrangement in a dental number. The estimation of the average sizes of a teeth has been lead at an arrangement in a dental number and behind its limits, the quantity of a teeth, terms прорезывания is investigated, the structure of a teeth, surfaces and roots is surveyed, the sizes of dental arches between the first small and first greater molars are established. The direction has been taken on research морфометрических features коронок, roots of a teeth of all groups depending on sexual dimorphizm. Key words: dental apparatus, teeth, individual anatomic variability. Підписано до друку 20.03.06. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Друк ризографія. Умовних друк. арк. 0,9. Тир. 100 прим. Зам. № 034-06. Надруковано у друкарні ПП „Стиль-Іздат”. 61022, м. Харків, майдан Свободи, 7. Т. (057) 758-01-08

Похожие записи