.

Індивідуальна анатомічна мінливість коронок зубів у людей юнацького віку (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3727
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Черненко Алла Василівна

УДК 611.314:611.012.5

Індивідуальна анатомічна мінливість коронок зубів у людей юнацького віку

14.03.01 – нормальна анатомія

А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському державному медичному університеті МОЗ
України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Калашнікова

Світлана Миколаївна, Харківський
державний

медичний університет, завідувач
кафедри анатомії

людини.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Костиленко Юрій Петрович, Українська
медична стоматологічна академія МОЗ України (м. Полтава), завідувач
кафедри анатомії людини;

доктор медичних наук, професор Черкасов Віктор Гаврилович, Національний
медичний університет ім.О.О.Богомольця МОЗ України (м.Київ), завідувач
кафедри анатомії людини.

Провідна установа:

Луганський державний медичний університет МОЗ України.

Захист відбудеться „ 27 ” квітня 2006 року о 14.00 годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03 при Харківському
державному медичному університеті (61022, м. Харків-22, пр. Леніна, 4).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного
медичного університету (61022, м. Харків-22, пр. Леніна, 4).

Автореферат розісланий „ 23 ” березня 2006 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, професор
Терещенко А.О.

1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Cучасний стан розвитку медичної науки вимагає від
морфологів та фізіологів детального вивчення анатомо-фізіологічних
особливостей жувального апарату людини, особливо зубів (Куроєдова В.Д.,
2000, Колесніков Л.Л., 2000, Масна З.З., 2003, Масловський О.С., 2004 та
ін.). Отримані результати значно розширять уявлення про особливості
функцінування жувального апарату і відкриють перспективи до розуміння
багатьох його патологій. Одним із аспектів сучасної морфології є
подальший розвиток вчення В.М.Шевкуненка про індивідуальну анатомічну
мінливість органів, систем та форми тіла людини на різних рівнях його
організації (Беков Д.Б., 2001). Це стосується й індивідуальних
особливостей будови зубів людини, зокрема юнацького віку, в якому
фактично закінчується формування постійного прикусу, а тому його різні
види можна пояснити вказаними особливостями зубів і зубо-щелепного
апарату в цілому (Куцевляк В.И., Ткаченко Ю.В., 2000).

Індивідуальна анатомічна мінливість зубів проявляється різноманітністю
форм коронок зубів, їх розмірів та розташуванням. Виявлення вказаних
загальних закономірностей індивідуальної анатомічної мінливості зубів є
найбільш помітним при виділенні крайніх та проміжних її форм (Ветчинкин
А.В., 2001, Зубкова Л.П., 2000, Кузнецова Г.В., 2003 та ін.). Вивчення
стану зубо-щелепного апарату людини, який є динамічною системою та має
певну індивідуальну особливість функцінування, є актуальним питанням і
являється, з точки зору дослідження багатофакторності впливу на нього
внутрішнього та зовнішнього середовища, є приоритетним питанням сучасної
морфології. Практичний досвід показує, що з одного боку, одна і та ж
причина призводить до різних патологічних станів зубо-щелепної системи,
а з іншого – різні причини призводять до одного виду патології (Колесова
Н.А., 1998, Новоселов Р.Д., 1993).

Дані літератури дозволяють стверджувати, що оцінка морфологічного стану
зубо-щелепної системи є необхідною умовою при обстеженні пацієнта в
клініці (Філімонов Ю.В., 2004, Clamm L., 1990). Ефективність такого
лікування також значною мірою залежить від правильної діагностики змін у
зубо-щелепної системи, яка в окремих випадках є дуже складною і не може
бути проведена без спеціальних методів дослідження (Лаврентьев П.А.,
1998, Скрипников П.Н., 2000). Стоматологи в практичній роботі повинні
оцінювати результати морфометричного дослідження зубів при їх
розташуванні в зубному ряду та за його межами, звертати увагу на їх
кількість у цілому та в окремих групах зубів, обстежувати особливості
будови коронок зубів та їх поверхонь (Персин Л.С., 1999, Трезубов В.Н.,

2

1998, Ahmad I., 1998 та ін.). Отже, ключовим моментом у вивченні зубів
людини в нормі є отримання повних анатомічних даних, які включають в
себе результати дослідження форм коронок зубів, їх розмірів та
розташування, що відповідає вимогам вчення В.М.Шевкуненка про
індивідуальну анатомічну мінливість органів, систем та форми тіла людини
на різних рівнях його організації (Дмитриєнко С.В., 2000, Дистель В.А.,
2001, Шевкуненко В.М., 1983, Cunningham S., 2000). На жаль, сучасна
морфологічна література не містить таких узагальнюючих досліджень зубів
людини юнацького віку, які б у повному обсязі розкривали вказану
анатомічну проблему.

Отримані результати з індивідуальної анатомічної мінливісті зубів у
людей юнацького віку мають в цілому також важливе практичне значення для
подальшого розроблення нових методів у лікуванні та профілактиці
захворювань зубо-щелепної системи (Кернесюк Н.Л., 1998, Лойко В.В.,
1995).

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація
виконана відповідно до плану наукових досліджень Харківського державного
медичного університету. Вона є фрагментом науково-дослідної теми, що
виконується на кафедрі анатомії людини (№ державної реєстрації
0199U001768). Автор виконувала розділ, пов’язаний з темою кандидатської
дисертації.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – вивчити індивідуальну
анатомічну мінливість та морфологічні особливості коронок різців, ікол,
малих кутніх зубів, великих кутніх зубів на верхній і нижній щелепах
людей юнацького віку з урахуванням кількості зубів, їх розташування та
будови.

Досягнення цієї мети було забезпечене розв’язанням таких задач:

1. Вивчити особливості варіантної анатомії людей юнацького віку, зокрема
їх коронок з позицій вчення В.М.Шевкуненка про індивідуальну анатомічну
мінливість органів, систем та форми тіла людини на різних рівнях його
організації на прикладі великого промислового міста (Харків).

2. Дослідити межі значеня розмірів коронок зубів вказаної вікової групи
при різних варіантах їх розташування у зубному ряду.

3. Дослідити взаємозв’язок між розмірами зубів з різними варіантами їх
розташування (премолярний та молярний індекси Пона).

4. Розробити „карти-схеми” найбільш поширених варіантів будови коронок
зубів людей юнацького віку.

Об’єкт дослідження: варіантна анатомія органів зубо-щелепної системи
людини.

Предмет дослідження: індивідуальна анатомічна мінливість зубів

3

людини юнацького віку, зокрема особливості будови їх коронок, зміни
кількості зубів та їх розташування.

Методи дослідження: антропометричні, морфометричні, одонтоскопічні,
одонтометричні, рентгенологічні та метод математичного аналізу.
Узагальнення результатів дослідження проводилося з використанням
ліцензійних програмних продуктів на ПЕОМ “Рentium III” з використанням
методів варіаційної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше завдяки застосуванню
комплексу анатомо-антропологічних методів дослідження вивчено
індивідуальну анатомічну мінливість зубів, зокрема їх коронок у людей
юнацького віку, що мешкають у місті Харкові. Вперше встановлені
регіональні морфологічні особливості коронок різців, ікол, малих кутніх
зубів, великих кутніх зубів на верхній та нижній щелепах з урахуванням
їх кількості, розташування у зубному ряду та їх будови у дослідній
групі.

Вперше на основі отриманих результатів проведена порівняльна
характеристика морфологічних ознак коронок зубів юнаків і дівчат. За
результатами досліджень вперше визначені межі коливання значень
параметрів коронок зубів людей юнацького віку залежно від їх
розташування у зубному ряду. За допомогою математичного аналізу вперше
статистично підтверджено збільшення ширини та діаметра коронок зубів при
розташуванні їх за межами зубного ряду.

Таким чином, в дисертації одержані нові дані, які суттєво доповнюють
сучасні уявлення про загальні закономірності будови зубів та їх
індивідуальну анатомічну мінливість у людей юнацького віку.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані реультати дослідження
варіантної анатомії зубів у людей юнацького віку є певним доповненням
вчення в.м. шевкуненка про індивідуальну анатомічну мінливість органів,
систем та форми тіла людини на різних рівнях їх організації.

Отримані дані можуть послужити морфологічною основою для удосконалення
діагностики захворювань органів зубо-щелепного апарату людини,
вдосконалення існуючих, і розробки нових ортопедичних, хірургічних
втручань на зубах, підвищення ефективності та якості
лікувально-профілактичної допомоги населенню України. Отримані
об’єктивні морфометричні дані про особливості будови коронок різців,
ікол, малих та великих кутніх зубів людини юнацького віку, в залежності
від їх розташування наочно демонструють складність взаємозв’язків в
зубо-щелепній системі людини.

Результати дослідження та створені на їх основі анатомічні рисунки

4

варіантної анатомії зубів у людей юнацького віку також можуть бути
використані при виданні посібників, атласів та монографій з нормальної
анатомії і клінічної стоматології у розділах, що стосуються анатомії
органів зубо-щелепної системи. Основні положення та висновки дисертації
впроваджено до навчального процесу кафедр анатомії людини, судової
медицини, ряду вищих навчальних медичних закладів України.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проаналізована наукова
література й сформульована ідея, визначена тема, розроблено план та
робочу програму дослідження, зібрано матеріал та виконане морфологічне
дослідження на 208 об’єктах людей юнацького віку. Особисто написані всі
розділи дисертації, аналіз і узагальнення одержаних результатів та
проведено статистичну обробку. Сформульовано висновки і практичні
рекомендації, відредактовано й оформлено роботу. Співавтори
опублікованих робіт надавали консультативну допомогу за деякими
методичними та теоретичними питаннями.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації
доповідались та обговорювались на засіданнях Харківського медичного
товариства анатомів, гістологів та ембріологів (2002-2005 роки), на III
Національному конгресі АГЕТ України (Київ, 2002), на міжвузівських
конференціях молодих вчених “Медицина третього тисячоліття” (Харків,
2002-2004 роки), на IV Міжнародному антропологічному конгресі по
інтегративній антропології (Санкт-Петербург, 2002).

Публікації. Результати дисертації опубліковано у 10 наукових працях, з
них: 6 статей – у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України; 3
з яких – самостійні, 4 – тези в матеріалах конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 217 сторінках
друкованого тексту. Робота включає такі розділи: вступ, огляд
літератури, розділ ”Матеріал і методи дослідження”, 2 розділа власних
досліджень, розділ „Аналіз та узагальнення результатів дослідження”,
висновки, практичні рекомендації, списка використаних джерел. Останній
містить 245 джерел, з яких 166 робіт вітчизняних авторів та країн СНД і
79 – іноземних авторів. Робота ілюстрована 8 анатомічними малюнками, 94
фотографіями макроскопічних препаратів зубів та їх рентгенограм, 2
схемами, 55 таблицями, 20 діаграмами (загальний обсяг – 54 сторінки).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал і методи дослідження. Дисертаційне дослідження проведене на 208
особах юнацького віку. У роботі була використана вікова класифікація,
затверджена VII Всесоюзною конференцією з проблем вікової

5

морфології, фізіології та біохімії АПН СРСР (Москва, 1965). Дослідження
проводилось на базі вищих навчальних закладів міста Харкова.

Основними методами, які були використані у роботі, були антропометричні,
морфометричні, одонтоскопічні, одонтометричні, рентгенологічні та метод
математичного аналізу. Вивчення зубів проводилось безпосередньо в
ротовій порожнині, також на гіпсових моделях (в кількості 79), на 83
видалених зубах, на 22 панорамних та окремих рентгенограм зубів. При
дослідженні зубних рядів описували форму зубної дуги. У роботі
використана загальноприйнята ВОЗ класифікація зубів, згідно з якою для
зручності опису кожному зубу був наданий власний номер.

У зубному ряду виявляли наявність зубів кожної групи, ступінь їх
прорізання (повна, неповна, затримка). При цьому увага була акцентована
на такий момент, як відповідність кількості зубів до взятого вікового
періоду. Для кожного зуба описували його характеристики: позицію в
зубному ряду, відхилення від нормального розташування, наявність обертів
довкола своєї вісі.

Одонтоскопію проводили візуальним вивченням, описом структурних
особливостей зуба з їх подальшим фотографуванням. Вивчення
індивідуальних особливостей коронок зубів проводили на всіх її
поверхнях. Дослідження коронки кожного зуба розпочинали з опису її
присінкової поверхні, потім вивчали язикову, оклюзійну, медіальну і
латеральну поверхні. Кожна поверхня була описана за певним планом: опис
форми поверхні, наявність та кількість горбиків. Форму коронок зубів
надалі порівнювали за загальноприйнятими правилами – з геометричними
фігурами (трикутник, чотирокутник, квадрат, ромб, овал, прямокутник,
трапеція). На поверхнях коронок характеризували наявність морфологічних
утворень (горбиків, ямок, борозн) та їх кількість. Зокрема, була
звернута увага на такі якісні особливості, як розщеплення горбиків,
розгалуження борозн на поверхнях. При обстеженні зубів користувались
стоматологічним зондом та стоматологічним зеркалом.

Одонтометричними методами вивчали параметри зубів. Дослідження проводили
з використанням штангенциркуля, точність якого 0,1мм. Нами, також, за
допомогою рентгенологічних методів вивчені корені окремих зубів –
визначені кількість коренів, властивих кожному зубу, їх форма, напрямок.

Для характеристики зубних рядів у 79 обстежених осіб з верхньої і
нижньої щелеп були відлиті гіпсові моделі. На них, зокрема, проводили
антропометричне вивчення відстаней між першими малими і першими

6

великими кутніми зубами. За цими отриманими даними були визначені
премолярний і молярний індекси Пона та виявлені взаємозв’язки між
розмірами зубів іхнім положенням у зубному ряду. Отримані показники
індекса Пона були досліджені у різних випадках – коли зуби мали
вестибулярний або лінгвальний напрямок, у випадках відсутності окремих

зубів у зубному ряду, при виражених міжзубних проміжках.

За результатами обчислених параметрів були знайдені межі мінімальних і
максимальних значень розмірів коронок зубів при різних варіантах їх
розташування у зубному ряду, проведені порівняння середніх параметрів
розмірів зубів у юнаків та дівчат для виявлення статевого диморфізму.
Розроблені „карти-схеми” найбільш поширених варіантів будови коронок
зубів людей юнацького віку.

Узагальнення результатів дослідження проводилося з використанням
ліцензійних програмних продуктів на ПЕОМ “Рentium III” з використанням
методів варіаційної статистики.

Результати дослідження та їх аналіз. На основі проведених досліджень
нами відмічено, що різці верхньої щелепи розташовуються в щелепі по
вигнутій дузі, іноді майже по прямій лінії, в результаті чого, зуби
можуть розташовуватись скупчено або за межами зубного ряду. Своє
нормальне місце займали 76,6% обстежених різців. В 23,4% випадків різці
розташовувались за межами зубного ряду. Нами виявлено, що розміри різців
зв’язані з особливістю їх положення в зубній дузі. При розташуванні в
зубній дузі були проаналізовані мінімальні і максимальні значення
розмірів різців.

Для медіального різця верхньої щелепи, розташованного в зубному ряду та
за його межами у юнаків, обстежені максимальні та мінімальні значення:
висота зуба відповідно варіювала від 25,9 мм до 26,4 мм та 25,3 мм –
26,7 мм, висота присінкової поверхні – від 7,8мм до 11,0мм та 7,6 мм –
11,2 мм, ширина шийки зуба – від 6,1мм до 8,2мм та 6 мм – 8,5 мм,
ширина коронки – від 6,4мм до 10,1мм та 6,3 мм – 10 мм, діаметр шийки
зуба – від 5,3мм до 6,9мм та 5,1 мм – 7,5 мм, діаметр коронки – від
6,4мм до 8,3мм та 6,2 мм – 8,7 мм. При порівнянні цих параметрів
статистично підтверджено достовірне збільшення параметрів зубів,
розташованих за межами зубного ряду: ширини шийки зуба (P0,05).

Вивчення кількості різців на верхній щелепі показало їх значну
індивідуальну мінливість. Відсутність медіальних різців не спостережена.
Зустрілась додаткова коронка, яка була розташована між медіальними
різцями у 4 випадках. Додатковий латеральний різець виявлений у 6
випадках. В нашому дослідженні відсутність коронок латеральних різців
верхньої щелепи спостерігалась в 9 випадках. При обстеженні кількості
різців нижньої щелепи виявлені одиничні випадки (4 випадки) їх
відсутністі. Коронки 11,21 зубів у юнаків і у дівчат мають форму
трапеції (72%).

Коронки латеральних різців верхньої щелепи широко варюють по формі: від
прямокутної форми до форми, яка нагадує коронку ікол. Лінгвальний горбик
по формі досить варіабельний, зустрічається найчастіше з двома зубцями,
як у юнаків, так і у дівчат (79%).

Коронки медіальних різців нижньої щелепи мають значно менші розміри, ніж
верхні. Форма коронки найчастіше зустрілась у юнаків і дівчат у двох
варіантах: прямокутна (52%) і трапецієподібна (39%). Язикова поверхня
вігнута і має зубний горбик, але у юнаків він слабко виражений. В
більшості випадків зубний горбик поділяється на 2 зубця (83%), при цьому
простежувалось, що медіальний зубець за розмірами був меншим, ніж
латеральний. Будова коронки латерального різця нижньої щелепи більш
масивна, ніж медіального. Форми коронок мають різні варіанти, в
більшості випадків у юнаків – форма трикутників (76%), у дівчат – форма
трапеції та овала (89%). В порівнянні з медіальним різцем, у
латерального різця ступінь вираження язичного горбика слабко помітна.

При дослідженні мінливості кількості ікол можна стверджувати, що ікла,
як правило, і верхньої і нижньої щелеп не зазнають значної редукції. Це
більш стійкі зуби. При дослідженні спостережено незначну кількість
коронок (7 випадків) на верхній щелепі, які мали затримку при
прорізанні: 3 випадка у юнаків, 4 – у дівчат. Зверхкомплектні ікла в
нашому дослідженні зустрілись в 4 випадках. Всі вони розташовані на
верхній щелепі на твердому піднебінні.

Морфометричне обстеження ікол верхньої щелепи показало, що вони
виступають у вестибулярному напрямку. Середні розміри ікол у юнаків
достовірно більші, ніж у дівчат: висота присінкової поверхні (P0,001), ширина коронки зуба
(P>0,001).

¦ ? ? ¬ ® e i i ? o o ///////iia////*///**/////

¤

¦

?

?????

?????

???

???

?????

z

?????????? ??????? ???????

???????¤?????У дівчат розміри 33,43 мають такий вигляд: висота зуба 26,1
мм – 30,4 мм, 23,1 мм – 29,5 мм, висота присінкової поверхні 7,8 мм –
11,9 мм, 7,9 мм – 11,6 мм, ширина шийки зуба 4,8 мм – 8,7 мм, 4,5 мм –
8,9 мм, ширина коронки 5,2 мм – 8,1 мм, 5,1 мм – 7,8 мм, діаметр шийки
зуба 5,2 мм – 8,1 мм, 4,9 мм – 8,4 мм, діаметр коронки 6,1 мм – 8,7 мм,
5,9 мм – 8,9 мм. За межами зубного ряду достовірно збільшуються у
дівчат ширина шийки (P0,05). Спостережено, що при
розташуванні 18,28 зубів у юнаків за межами зубного ряду достовірно
зменшується висота зуба (P

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020