МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Кримський державний медичний університет

імені С.І. Георгієвського

ДУДЧЕНКО Лейла Шамілівна

УДК: 616.233-002+616-002.193-53.2/.6:

+616-003. 9: 615.37 +615.834

Імунореабілітація дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, на етапі
санаторно-курортного лікування

14.01.10 — педіатрія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Сімферополь — 2004

Дисертація є рукописом.

Робота виконана в Кримському державному медичному університеті імені
С.І. Георгієвського МОЗ України.

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

доктор медичних наук, професор Каладзе Микола Миколаєвич, Кримський
державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України,
завідувач кафедри педіатрії з курсом фізіотерапії факультету
післядипломної освіти.

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

доктор медичних наук, професор Больбот Юрій Кононович, Дніпропетровська
державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри госпітальної
педіатрії №2;

доктор медичних наук, професор Дриневський Микола Павлович, Український
НДІ дитячої курортології і фізіотерапії МОЗ України, головний науковий
співробітник.

ПРОВІДНА УСТАНОВА: Національний медичний університет ім. О.О.Богомольца
МОЗ України, кафедра педіатрії №2, Київ.

Захист відбудеться 26.02.2004 г. о 14____ годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 52.600.01 при Кримському державному
медичному університеті ім. С.І. Георгієвського МОЗ України (95006, м.
Сімферополь, бул. Леніна, 5/7).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Кримського державного
медичного університету ім. С.І.Георгієвського МОЗ України (95006, м.
Сімферополь, бул. Леніна, 5/7).

Автореферат разісланий 15 січня 2004 р.

Вчений секретар спец(ал(зовано(

вченої ради, доцент, кандидат

медичних наук
Сахалтуєв А.Д.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Однією з головних характеристик сучасної патології
людини в умовах погіршення стану навколишнього середовища є зростання
рецидивуючих і хронічних захворювань органів дихання (Зайков С.И., 1998;
Фещенко Ю.І. і співавт., 1998; Braun-Fahrlander Ch. et al., 1992). Серед
рецидивуючої патології органів дихання у дітей більш 30% складає
рецидивуючий бронхіт (РБ) (Артамонов Р.Г., 2000; Таточенко В.К., 1994).
За сучасними уявленнями, РБ – це мультифакторне екозалежне захворювання,
що має фазовий перебіг. Основними патогенетичними ланками РБ є
рецидивуюче запалення слизової оболонки бронхів і наявність в періоді
ремісії порушень імунної і ендокринної систем, що носять зворотній
характер у більшості дітей (Алексеева Н.П., 1997; Богданова А.В., 1990;
Больбот Ю.К. и соавт. 1998; Васильева Т.Л., 1995; Рывкин А.И и соавт.,
2001). Встановлена можливість трансформації захворювання в хронічний
бронхіт (ХБ) і бронхіальну астму (БА) (Алексеева Н.П., 1997; Больбот
Ю.К. и соавт., 1999; Васильева Т.Л., 1995; Мозалевский А.Ф., 1994;
Богданова А.В. и соавт., 1995). При збереженні активного перебігу РБ до
10-14 років ризик хронізації хвороби зростає (Больбот Ю.К. и соавт.,
1999). Особливе значення набуває можливість негативної трансформації
перебігу захворювання у дітей, які постійно проживають в зонах
радіонуклідного забруднення (ЗРЗ). Развинутий у цих дітей
нейроендокринний і імунний дисбаланс зумовлює підвищену захворюваність,
зміну типового перебігу хвороби, схильність до затяжного і рецидивуючого
перебігу, переходу в хронічні форми.

Вищезгадане зумовлює необхідність проведення у дітей, хворих на РБ і
постійно проживаючих в ЗРЗ, пролонгованої і різнобічної реабілітації,
котра, з урахуванням виявлених порушень гомеостазу, принципово зводиться
до реабілітації імунної системи (Каладзе Н.Н. и соавт., 2001).

Під імунореабілітацією розуміється комплекс лікувально-профілактичних
заходів, направлених на відновлення функціональних здібностей імунної
системи у взаємозв’язку з іншими регулюючими системами, для досягнення
повного видужання (при гострому перебігу хвороби) або стійкої ремісії
(при хронічній її формі) (Сепиашвили Р.И., 1998).

Одним з етапів імунореабілітації є санаторно-курортне лікування (СКЛ).
Однак, згідно спостережень деяких авторів, ефективність таких масових
заходів нижче очікуваної і не відповідає витратам (Дриневский Н.П. и
соавт., 2002; Каладзе Н.Н. и соавт., 2001). Реабілітаційні заходи, що
застосовуються в період СКЛ, повинні володіти достатнім ефектом,
впливати на різноманітні патогенетичні ланки основного захворювання і на
супутню патологію, сприяти зменшенню ендогенної інтоксикації і
відновленню власних механізмів захисту, не виявляючи при цьому
медикаментозної агресії (Каладзе Н.Н. и соавт., 2001; Кармазина И. В.,
1995).

Вихідним припущенням даного дослідження є ствердження, що ефективність
СКЛ дітей, хворих на РБ, постійно проживаючих в зонах радіонуклідного
забруджнення, можна підвищити шляхом проведення імунореабілітації з
використання преформованого фізичного чинника – біорезонансної
вібростимуляціїї (БРВС) і комплексного антигомотоксичного препарату
(АГТП) – Мукоза-композитум. Зазначені засоби при лікуванні і
реабілітації дітей, хворих на РБ, раніше не використовувались.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Матеріали
дисертації є фрагментом науково-дослідної роботи, що виконується
кафедрою педіатрії з курсом фізіотерапії факультету післядипломної
освіти Кримського державного медичного університету ім.
С.І.Георгієвського «Ефективність лікування розповсюджених захворювань у
дітей на різноманітних етапах реабілітації» (шифр 02/10, номер державної
реєстрації 0102U006362).

Мета дослідження: клініко-імунологічне обгрунтування включення
біорезонансної вібростимуляції і комплексного антигомотоксичного
препарату Мукоза-композитум в санаторно-курортне лікування дітей, хворих
на рецидивуючий бронхіт, які постійно проживають в зонах радіонуклідного
забруднення.

Задачі дослідження:

1. Вивчити особливості перебігу рецидивучого бронхіту і стан
імунологічного статусу у дітей, постійно проживаючих в зонах
радіонуклідного забруднення.

2. Вивчити вплив біорезонансної вібростимуляції на стан дітей, хворих на
рецидивуючий бронхіт, на етапі реабілітації.

3. Вивчити вплив препарату Мукоза-композитум на стан дітей, хворих на
рецидиуючий бронхіт, на етапі реабілітації.

4. Вивчити вплив комбінованого використання біорезонансної
вібростимуляції і препарату Мукоза-композитум на стан дітей, хворих на
рецидивуючий бронхіт, на етапі реабілітації.

5. Простежити імунореабілітаційний ефект шляхом імунологічного
моніторінгу на протязі року після лікування.

6. Встановити показання до призначення запропонованих
лікувально-реабілітаційних комплексів.

Об’єкт дослідження: діти шкільного віку, хворі на рецидивуючий бронхіт,
які постійно проживають в зонах радіонуклідного забруднення.

Предмет дослідження: клінічний стан, стан різноманітних функціональних
систем і, в першу чергу, імунної системи дітей, хворих на рецидивуючий
бронхіт; ефекти, отримані під впливом запропонованих
лікувально-реабілітаційних комплексів.

Засоби дослідження: загальноклінічні, лабораторні, імунологічні,
біохімічні, функціональні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше описані особливості
періоду ремісії РБ у дітей, що постійно проживають в ЗРЗ. Доповнені
існуючі уявлення про особливості стану імунної системи у дітей, хворих
на РБ і постійно проживаючих на територіях радіонуклідного забруднення,
що надійшли на СКЛ. Вперше встановлені особливості впливу БРВС,
препарату Мукоза-композитум і їхнього комбінованого застосування на
клінічний стан і імунну систему дітей, хворих на РБ, на етапі СКЛ.
Доведена перевага комбінованого використання БРВС і препарату
Мукоза-композитум, зумовлюючого стійкі клінічний і імунологічний ефекти
на протязі року після СКЛ. Визначені показання до використання препарату
Мукоза-композитум і БРВС у дітей з РБ.

Практична значущість одержаних результатів. Результати роботи призначені
для підвищення ефективності СКЛ дітей, хворих на РБ і постійно
проживаючих на територіях, постраждалих від наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС. Визначені клінічні особливості періоду ремісії РБ у
дітей, постійно проживаючих в ЗРЗ, що дозволяє формувати індивідуальні
лікувально-реабілітаційні комплекси (ЛРК). Запропоновано підвищити
ефективність імунореабілітації дітей, хворих на РБ, що надходять на СКЛ
з зон радіонуклідного контролю, за рахунок включення в традиційний
комплекс додатково БРВС і препарату Мукоза-композитум. Описані методики
використання БРВС і препарату Мукоза-композитум у дітей з РБ в період
ремісії. Розроблені диференційовані показання для призначення
запропонованих ЛРК. Засоби лікування легко відтворювані і можуть бути
використані і поза курортом.

Результати дослідження впроваджені в міжнародному дитячому медичному
центрі «Євпаторія» (м. Євпаторія), в Кримському республіканському НДІ
фізичних методів лікування і медичної кліматології імені І.М. Сєченова
(м. Ялта), в міському лікарняно-поліклінічному об’єднанні м. Ялта, в
міській дитячій клінічній лікарні №1 м. Сімферополь, в міській клінічній
дитячій лікарні м. Євпаторія, в санаторно-курортних установах АР Крим (в
санаторіях «Ювілейний», «Зміна», «Здравниця», дитячому медичному
реабілітаційному центрі «Смарагдовий», м. Євпаторія).

Особистий вклад здобувача. Дисертаційна робота є самостійним
дослідженням автора. Особиста участь автора полягала в узагальненні
спеціальної літератури; проведенні патентно-інформаційного пошуку,
визначенні мети і задач дослідження; розробці методології дослідження.
Автором самостійно проводилися відбір, клінічне обстеження хворих,
призначення лікування, більшість досліджень. Дисертант самостійно
систематизував отримані дані, піддав їх математичній обробці,
проаналізував і узагальнив результати. Автор особисто займався
впровадженням в практику основних положень дисертації, готував матеріали
до публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації докладені
на ХI, ХII Національних конгресах з хвороб органів дихання (м. Москва,
2001, 2002); на II з’їзді фтизіатрів і пульмонологів України (м. Київ,
2003); на V Всеросійському з’їзді фізіотерапевтів і курортологів
Російського наукового форуму «Фізичні чинники і здоров’я людини» (м.
Москва, 2002); на конгресі педіатрів України (м. Київ, 2003); на II і
III Республіканських конгресах курортологів і фізіотерапевтів (м.
Євпаторія, 2002, 2003); на науково-практичних конференціях: «Часто
хворіючи діти як актуальна проблема клінічної педіатрії» (м. Київ,
2002), «Актуальні проблеми клінічної пульмонології» (м. Київ, 2003),
«Актуальні проблеми фармакотерапії в педіатрії» (м. Луганськ, 2002, м.
Харків, 2003), «Питання імунології в педіатрії» (м. Київ, 2002, 2003),
«Медична реабілітація в педіатрії» (м. Євпаторія, 2002), «Міжнародному
дитячому медичному центру «Євпаторія» – 5 років» (м. Євпаторія, 2002),
«Актуальні питання реабілітації дітей з регіонів антропогенного
забруднення (м. Євпаторія, 2003), «Актуальні питання лікування і
профілактики різноманітних захворювань у дітей з допомогою
антигомотоксичних препаратів» (м. Київ, 2003), «Актуальні питання
біорезонансної стимуляції» (м. Євпаторія, 2002, 2003); на щорічних
наукових читаннях кафедри педіатрії і фізіотерапії ФПО Кримського
державного медичного університету ім. С.І.Георгієвського (м.
Сімферополь, 2002, 2003).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 29 робіт, в тому числі в
науково-медичних журналах України – 7 (самостійних – 4), в збірниках
наукових праць – 2 (самостійних – 1), в збірниках матеріалів і тез
конференцій – 18, оформлені 2 інформаційних листи. Подана заявка на
винахід.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 194 сторінках
машинописного тексту (обсяг основного тексту 157 сторінок) і складається
з вступу і 7 розділів (в т.ч. огляд літератури, матеріали і засоби
дослідження, результати власних досліджень, аналіз і узагальнення
результатів досліджень – 5 розділів), висновків і списку літературних
джерел (263 найменуваня вітчизняних і іноземних авторів). Текст
ілюстровано 27 таблицями і 24 малюнками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження

Матеріали дослідження. Матеріалом для даної роботи стали результати
клінічного, лабораторного і інструментального обстеження 127 дітей від 7
до 16 років, хворих на РБ, що знаходились на СКЛ в МДМЦ «Євпаторія».
Особливість контингенту — проживання в регіонах радіаційного контролю:
Київській, Житомирській, Чернігівській і Вінницькій областях. З метою
порівняння проведено одноразове імунологічне обстеження 20 дітей 1-ї
групи здоров’я.

Особливості перебігу РБ у дітей, постійно проживаючих в ЗРЗ, вивчені на
всій вибірці хворих. Після первинного обстеження у відповідності з
задачами, що вирішувалися, діти були поділені на 4 основні групи
спостереження: 1-а група – 33 дитини, які отримали традиційне СКЛ
(контроль); 2-а група – 34 дитини, яким на тлі традиційного СКЛ
призначався курс БРВС; 3-а група – 30 дітей, яким на тлі традиційного
СКЛ призначалася курс препарату Мукоза-композитум; 4-а група – 30 дітей,
яким на тлі традиційного СКЛ призначався комбінований комплекс з
включенням препарату БРВС і Мукоза-композитум.

Методи досліджень. Клінічне обстеження включало вивчення 22
анамнестичних і 15 клінічних параметрів, що оцінювалися в балах в
залежності від вираженості їх змін (Курч Т.К. и соавт., 1999).
Лабораторне обстеження включало загальноклінічний аналіз периферійної
крові з допомогою клітинного лічильника Coulter MD. Адаптаційні реакції
(АР) визначалися за методикою Л.Х. Гаркаві з співавт. (1998), яка
передбачає встановлення типу АР: тренування, спокійної активації,
підвищеної активації, переактивації і стресу, а також трьох рівнів
реактивності (I, II, III).

Загальний вміст і фракційний склад білків сироватки крові визначалися
засобом електрофорезу в агарозному гелі в лужньому середовищі (pH 8.8) з
використанням набору Гідрогель Протеїн, що випускається ВАТ
«Кормей-Україна» (Київ).

Дослідження вмісту кортизолу в сироватці крові проводилося засобом
твердофазного імуноферментного аналізу за допомогою набору реактивів
«Стероїд ИФА-кортизол» (Росія, Санкт-петербург).

Вивчення імунологічного статусу проводилося комплексом стандартних і
уніфікованих тестів першого рівня. Клітинна ланка імунітету оцінювалася
засобом непрямої імунофлюоресценції з використанням моноклональних
антитіл і врахуванням на імунологічному аналізаторі «И-93». Визначали
вміст CD3, CD4, CD8, CD4/CD8, CD16, CD20. Концентрацію основних класів
сироваточних імуноглобулінів А, M, G і Е визначали засобом кількісного
імуноферментного аналізу з використанням набору «Ig–ИФА–БЕСТ–стрип».
Неспецифічний імунітет вивчено шляхом оцінки фагоцитарної активності
нейтрофілів за допомогою методу, що грунтується на спроможності
нейтрофілів поглинати і перетравлювати мікроби (Хаитов Р.М. и соавт.,
1995). При цьому використовувалася суспензія клітин добової культури
Золотистого стафілококу на фосфатно-сольовому буфері.

Функція зовнішнього дихання (ФЗД) досліджувалася на
апаратно-комп’ютерному комплексі «Сфера-4» (Версія 4.1, 1989, 1996; АТ
«Медтех», м. Харків) з вивченням стандартних показників (Клемент Р.Ф.,
1989). Стан серцево-судинної системи оцінювався засобом
електрокардіографії (ЕКГ) на апараті «Bioset-3000».

Для узагальненої кількісної оцінки вираженості інтоксикації в організмі
введено інтегральний індекс інтоксикації (ІІінт), включаючий такі
показники, як головний біль, синдром інтоксікації, діспептичний синдром,
швидкість зсідання еритроцитів, нейтрофіли, моноцити, CD16, (1-, (2-, (-
і ( — глобуліни (всього 11 показників). Індекс обчислювався по формулі:

,

де a( показники, склавші індекс. Для здорових дітей ІІінт складав
58.10(1.70 умов. од.

Статистична обробка матеріалу включала: варіаційний аналіз всіх
параметрів дослідження; встановлення характеру розподілу значень у
кожній вибірці з використанням критерію Шапіро-Уілка; визначення
статистичної значимості змін досліджених параметрів непараметричними
засобами (для залежних вибірок — T-критерій Уілкоксона, для незалежних
выборок — U-критерій Мана-Уітні); визначення вірогідності відмінностей
між відносними частотами по критерію Ст’юдента; статистичну оцінку
відмінностей розподілу абсолютних частот (по критерію (2); кореляційний
аналіз; факторний аналіз; багатофакторний дисперсійний аналіз.
Обчислення виконувалися за допомогою програмного продукту STATISTICA for
WINDOWS 5.0 (фірма StatSoft, США).

Методи лікування. Традиційне СКЛ включало повноцінне збалансоване
харчування, збагачене вітамінами і мікроелементами, ентеросорбцію з
метою зниження рівня ендогенної інтоксикації, режим дня з денним
відпочинком, дозовану аеротерапію в залежності від сезону року, морські
купання в літні місяці; ранкову гігієничну гімнастику, лікувальну
фізичну культуру, дихальну гімнастику, санацію осередків хронічної
інфекції з використанням інгаляцій з рапою, лікарськими травами.
Додатково до традиційного лікування включали засоби БРВС і АГТП
Мукоза-композитум, які підлягали вивченню.

Засіб БРВС являє собою варіант вібромасажу, але амплітуда, частота і
фаза автоколивань визначаються морфологічними, біохімічними і
біорітмологічними властивостями макроорганізму по принципу зворотнього
біологічного зв’язку. БРВС призводить до стимулюючого і нормалізуючого
впливу на енергообмін, крово — і лімфоток, метаболізм,
окислювально-відновні процеси, вироблення регулюючих пептидів в тканинах
і органах, що підлягають впливу, сприяє відновленню їхніх функцій
(Кушнир А.Е., 1999). Процедури проводилися від апарату БРВС-2М. Апарат
пройшов технічні і клінічні іспити і дозволений до застосування в
медичній практиці в Україні (Виписка з Протоколу №7 засідання комісії
Президії Комітету по новій медичній техніці МОЗ України). Вплив
проводився на область проекції бронхів і на імунокомпетентний орган –
селезінку, застосовувався II-III режим роботи, плавне регулювання 5-10,
тривалість процедури 10 хвилин. Курс складався з 8-10 щоденних процедур.

Антигомотоксичні засоби виявляють багатосторонню терапевтичну дію на
різноманітні патогенетично значущі механізми захворювання, що робить їх
незамінними в лікуванні хронічних і рецидивуючих патологічних процесів,
які тяжко піддаються лікуванню. Даний клас препаратів повністю сумістим
з іншими методами лікування. Мукоза-композитум (реєстраційне посвідчення
№ Р.05.00/01812 від 24.05.2000 р.) виявляє репаративну, імунорегулюючу,
протизапальну, спазмолітичну і дезінтоксикаційну дію (Ordinatio
antihomotoxica et material medica, 1995). Враховуючи багатосторонній
вплив препарату, можна вважати перспективним його застосування з метою
реабілітації РБ у дітей з ЗРЗ. Курс складався з 5 внутришньом’язових
ін’єкцій по 2.2 мл 2 рази на тиждень.

Результати власних досліджень та їх обговорення

Особливості перебугу РБ проаналізовано у 127 дітей, постійно проживаючих
в ЗРЗ. Практично всі діти народжені від батьків, що піддалися впливу
радіаційного опромінення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Самі
діти також з народження наражалися на вплив малих доз радіації.

Серед обстежених хлопчиків було 72 (56.69%), дівчат — 55 (43.31%).
Середній вік дітей склав 12.5(0.24 років. Вік обстежених дітей дав
підставу вважати перебіг бронхіту, що затягнувся, і віднести хворих до
групи ризику щодо переходу в ХБ дорослих. За допомогою математичного
аналізу встановлено, що найбільш значущими чинниками, що зумовили
затяжний перебіг РБ, є: обтяжена спадкоємність, патологічно протікаюча
вагітність, штучне вигодування, ранній початок захворювання, часті
рецидиви, неадекватне лікування, наявність великої кількості супутньої
патології. Поточний стан дітей з РБ характеризувався ознаками
торпідності перебігу хвороби: збереженням в періоді ремісії активності
запального процесу в бронхах, поліорганністю ураження, проявами
хронічної ендогенної інтоксикації, зниженням функціональних здібностей
бронхолегеневого апарату. Порівняння імунологічних показників і
кортизолу обстежених дітей з такими ж показниками здорових дітей подане
на рис. 1, який відображає наявність дисбалансу по основних показниках
специфічного і неспецифічного імунітету у дітей з РБ.

У дітей, хворих на РБ і підданих впливу радіаційного опромінення,
виявлені порушення неспецифічного імунітету. Так, встановлено вірогідне
зниження фагоцитарної активності нейтрофілів (ФАН): 23.87(2.32% при
нормі 58.50(3.58% (р<0.05); фагоцитарного числа (ФЧ): 1.15(0.03 мікроб. тіл при нормі 2.50(0.08 мікроб. тіл (р<0.05) і індексу завершеності фагоцитозу (ІЗФ): 0.80(0.05 умов. од., при нормі >1 умов. од. (р<0.05). Клітинний специфічний імунітет характеризувався вірогідним зниженням в порівнянні з нормою загальної кількості Т-лімфоцитів (CD3: 50.60(0.56% при нормі 62.42(4.91%; р<0.05), їх хелперно-індукторної субпопуляції (CD4: 30.44(0.43% при нормі 42.71(3.57%; р<0.05) і, в меншій мірі, імунорегуляторного індексу (CD4/CD8: 1.39(0.02 умов. од.), що свідчило про значний дисбаланс в структурі пулу Т-лімфоцитів і що характерно для інфекційно-запальних захворювань. Гуморальна ланка характеризувалася нормальним рівнем В-лімфоцитів, але вираженою дисімуноглобулінемією: вірогідне зниження в порівнянні з нормою рівня IgА (1.15(0.04 г/л при нормі 1.50(0.60 г/л; р<0.05) і IgG (7.88(0.25 г/л при нормі 9.40(1.44 г/л; р<0.05) і істотне підвищення IgE (149.02(26.25 МО/мл при нормі 25-50 МО/мл; р<0.001). Підвищений рівень IgE, виявлений у дітей в даному дослідженні, можна розцінити як ознаку алергізації організму і при поєднанні з іншими проявами атопії – як прогностично несприятливу ознаку можливої трансформації в БА (Ласица О.І. і співавт., 1987). При аналізі взаємовідносин між імунологічними показниками (кореляційний, факторний аналіз) встановлена напружена робота механізмів захисту організму, безпосередня залежність цих механізмів від активності запального процесу. Аналіз адаптаційних механізмів виявив, що тільки 22.5% реакцій можна віднести до фізіологічних типів — реакції тренування, спокійної і підвищеної активації I рівня реактивності. Всі інші випадки реакцій віднесені до таких, що протікають з напруженням (Гаркави Л.Х. и соавт., 1998). Останнє в поєднанні з вірогідно підвищеним рівнем кортизолу (554.37(21.64 при нормі 375.0(15.0 нмоль/л; р<0.05) можна розцінити як синдром адаптаційного напруження. На підставі отриманої характеристики обстежених хворих на період їх СКЛ були складені реабілітаційні програми. В якості контролю простежено вплив традиційного СКЛ на стан дітей, хворих на РБ (1-а група). У цих хворих з проаналізованих 56 показників 10.7% мали вірогідну позитивну динаміку. Результати лікування виявилися в поліпшенні клінічного стану, зменшенні ендогенної інтоксикації (ІІінт до лікування 98.38(3.08, після – 81.14(2.21 умов. од.; р<0.05), зменшенні деяких ознак запального процесу в бронхах. Однак короткий курс СКЛ без додаткового використання засобів імунореабілітації не призвів до позитивних змін в роботі імунної системи, ліквідації запального процесу в бронхах, зменшенню напруження адаптаційних систем (на кінець курсу лікування зберігалося напруження адаптаційних систем: 72.72% АР протікали на II рівні реактивності і 27.27% АР відносилися до стресорних реакцій), що ще раз свідчило про торпідність перебігу РБ у даного контингенту дітей. 2-а група дітей на тлі СКЛ одержала курс БРВС. Використання ЛРК з включенням БРВС призвело до позитивної вірогідної динаміки 31.6% показників дослідження з 56. Відбулося зменшення ендогенної інтоксикації – ІІінт знизився з 96.90(3.33 умов. од. до 79.09(2.88 умов.од. (р<0.05). При поліпшенні характеру дихання змінився і характер кашлю, збільшилася кількість виділяємого бронхіального секрету, що свідчило про поліпшення дренажної функції бронхів. Відзначено поліпшення ФЗД: об’єм форсованого видиху (ОФВ1) виріс з 71.09(3.40 до 76.44(2.67% (р<0.05), життєва ємність легень (ЖЄЛ) — з 80.35(3.84 до 85.82(3.92% (р<0.05), пікова об’ємна швидкість видиху (ПОШВ) — з 73.29(3.48 до 79.70(2.69% (р<0.05). Відновлення бронхіальної прохідності можна пояснити поліпшенням крово - і лімфообігу, метаболічних процесів в тканинах бронхів. Очікуваний імунологічний ефект виявився в збільшенні загальної кількості Т-лімфоцитів (CD3 з 52.45(1.15 до 53.48(0.95%, р<0.05), їхньої найважливішої хелперно-індукторної субпопуляції (CD4 з 31.82(0.94 до 32.74(0.69%, р<0.05). При цьому налагодилися внутрішньосистемні зв'язки між вивченими компонентами імунітету (за даними кореляційного аналізу), зміцнилася регулююча роль Т-ланки, вироблення антитіл стало Т-контрольованим, що підтвердилося і підвищенням вмісту IgM до рівня нормальних значень (з 1.10(0.06 до 1.19(0.06 г/л, р<0.05). Клінічні значущим є і зниження рівня IgE (з 132.80(43.14 до 86.52(29.05 МО/мл, р=0. 06). Одержаний імуномодулюючий ефект пов'язаний, видимо, не тільки з впливом на область селезінки, але і з тим, що головний об'єкт впливу бронхолегеневий апарат також є імунокомпетентним органом. Вплив на асоційовану з бронхами лімфоїдну тканину сприяє відновленню місцевих механізмів захисту, що відображається і на системному імунітеті (Кокосов А.Н., 2002; Хаитов Р.М., и соавт., 1999; Kragsbiergs P. et al., 1995). У цих хворих напруження адаптаційних систем зменшилося, що відобразилося в домінуванні антистресорних АР (71.59%) і перебігу реакцій на високому рівні реактивності. 3-я група дітей на тлі СКЛ отримала курс препарату Мукоза-композитум. Побічних ефектів і алергічних реакцій не відзначалося. В результаті лікування встановлена вірогідна позитивна динаміка серед 17.9% з усіх досліджених показників. Зменшення показника інтоксикації (ІІінт з 92.78(3.67 до 74.00(3.07 умов.од., р<0.05) підтвердило декларований дезінтоксикаційний ефект препарату. Клінічні прояви запального процесу в бронхах зменшилися. Імунорегулюючий ефект ЛРК з включенням Мукоза-композитум виявився позитивними змінами в Т-ланці імунітету: збільшення загальної кількості Т-лімфоцитів (CD3 з 51.77(1.28 до 53.54(1.06%, р<0.05), їхньої хелперно-індукторної субпопуляції (CD4 з 31.27(0.90 до 33.08(0.73%, р<0.05), збільшення імунорегуляторного індексу (з 1.45(0.05 до 1.52(0.04 умов.од., р<0.05). Імунологічна дія комплексних АГТП зумовлена протеїнами, що входять в склад цих препаратів. Ці протеїні сприймаються в якості антигенів, презентуються макрофагами і стимулюють вироблення регулюючих клонів Т-хелперів (збільшення CD3 і CD4). Останні шляхом вироблення інтерлейкінів (ІЛ4, ІЛ10) і TGF-( (протизапальні цитокіни) інгібують запальний процес, в даному дослідженні – в слизовій оболонці дихальних шляхів (Хайне Х., 1999). Так, застосування препарату Мукоза-композитум призвело до зменшення активності запального процесу в бронхіальному дереві. З гуморальної ланки вірогідно підвищився тільки рівень В-лімфоцитів (з 20.30(0.72 до 21.38(0.71%,р<0.05). Рівень іммуноглобулінів за час СКЛ не змінився. Відмічене поліпшення кількісних показників імунної системи підтвердилося відновленням необхідних для нормальної роботи імунітету кореляційних зв'язків між його параметрами: зміцнилася регулююча роль Т-ланки, налагодилися взаємовідносини між показниками В-ланки, відновилося ендокринне регулювання імунітету. Стан адаптаційних систем під кінець курсу лікування з використанням препарату Мукоза-композитум характеризувався домінуванням антистресорних АР (80.0%), 60% реакцій протікали на високому рівні реактивності. Підвищений рівень кортизолу залишився таким же, як і у дітей, що отримали комплекс з БРВС. Комбінований лікувальний комплекс застосовано у дітей з РБ, що склали 4-у групу. В цій групі досягнуті позитивні вірогідні зрушення по 29 з 56 (51.7%) показниках, що переважає подібні зрушення при використанні двох попередніх лікувальних засобів. Значно зменшилися прояви ендогенної інтоксикації (високо вірогідно знизився ІІінт з 99.71(3.48 до 69.56(2.54 умов.од., р<0.001), практично зникли клінічні прояви запального процесу в бронхах. ( 2 T X ( * , . 0 2 X ? t v   c .но-гуморальне регулювання. Стан адаптаційних систем після проведеного лікування з використанням комбінованого комплексу характеризувався як гармонійний: більшість АР (70.0%) протікали на високому рівні реактивності, 30.0% – на середньому. 83.3% реакцій відносилися до антистресорних (спокійної і підвищеної активації), що є оптимальною нормою для дітей. Повністю відновилася і ФЗД – підвищилися до меж норми всі вхідно порушені показники (ОФВ1, ЖЄЛ, ПОШВ, максимальна вентиляція легенів, миттєва об’ємна швидкість на рівні 25% форсованої ЖЄЛ). Досягнення більш значущих результатів при застосуванні комбінованого ЛРК, в порівняння з окремим використанням БРВС і препарату Мукоза-композитум, можна пояснити не стільки сумарним накладенням ефектів, а формуванням якісно нового ефекту, в основі якого лежить потенціювання дії одного засобу іншим. Основним доказом цьому є встановлення якісно нових і оптимальних взаємовідносин (за даними кореляційного аналізу) між вивченими функціональними системами організму при впливі комбінованого ЛРК. Треба підкреслити, що для даної категорії дітей властива монотонна гіперкортизолемія, яка збереглася в усіх групах, незалежно від досягнутих клінічного і імунологічного ефекту лікування. Цим дослідженням підтверджені загальнобіологічні ефекти БРВС і препарата Мукоза-композитум і вперше одержані дані про механізми дії вказаних чинників при РБ у дітей. Для формування конкретних показань до застосування запропонованих лікувальних засобів, проведено порівняльний аналіз досягнутих результатів, що дозволило встановити особливості впливу кожного з цих засобів. При цьому оперували досягнутими ефектами, тобто змінами значень показників дослідження, які відбулися за час лікування, виражених у відсотках. При порівнянні досягнутих ефектів по всіх вивчених показниках виявлено, що базове СКЛ і запропоновані ЛРК визивають різні зрушення одних і тих же показників дослідження, що визначає різні ефекти. Виявлені особливості досягнутих ефектів і стали показаннями до призначення запропонованих ЛРК (табл. 1). Таблиця 1 Показання до призначення запропонованих лікувальних впливів дітям, що хворіють на РБ Запропоновані лікувальні впливи Показання СКЛ + БРВС Порушення ФЗД Помірна активність запального процесу Прояви інтоксикації Алергічні прояви Порушення гуморального імунітету СКЛ + Мукоза-композитум Помірна активність запального процесу Порушення з боку клітинного імунітету Прояви інтоксикації СКЛ + БРВС + Мукоза-композитум Виражена ендогенна інтоксикація Виражена активність запального процесу Порушення ФЗД Порушення клітинного і гуморального імунітету Алергічні прояви Удовжене дослідження на протязі року після лікування дітей з РБ, що отримали на тлі СКЛ комбінований ЛРК (препарат Мукоза-композитум і БРВС), виявило більш тривалу і більш стійку ремісію РБ (рис. 2). Змінився перебіг захворювання: частота загострень за період спостереження в середньому склала 0.86(0.35 випадків в рік (в 5 раз менше, ніж до лікування - 4.3(0.75), тривалість ремісії відразу після проведеного СКЛ склала 6.3(0.43 місяця, тоді як період з моменту останнього загострення до надходження в санаторій складав тільки 2.8(0.35 місяця. Змінився і характер самих загострень як по тривалості – 1.3(0.20 тижні після лікування (2.7(0.23 тижні до лікування), так і по тяжкості перебігу – загострення стали протікати легше, купірувались частіше в амбулаторних умовах і значно рідше в лікуванні використовувались антибактеріальні препарати. Знизилася сприйнятливість до вірусних інфекцій: вони виникали рідше, купірувались швидше і, в більшості випадків, не тягнули за собою загострень основного захворювання. Імунологічний моніторінг виявив позитивні і стійкі (на протязі року) зрушення в Т-ланці імунітету у вигляді збільшення кількості Т-лімфоцитів, їхньої хелперно-індукторної субпопуляції і імунорегуляторного індексу (табл. 2). Таблиця 2 Результати імунологічного моніторінгу у дітей, хворих на РБ, на протязі року спостереження після СКЛ (M(m) Показники Термін спостереження дослідження До лікування Після лікування Через 6 місяців Через 12 місяців CD3, % 49.03(0.80 51.70(0.76* 54.50(0.91*,1 55.86(1.09*,1 CD4, % 29.17(0.63 31.57(0.59* 34.33(0.99*,1 36.64(1.30*,1 CD8, % 21.77(0.37 21.87(0.35 21.17(0.35 21.43(0.43 CD4/CD8, умов. од. 1.35(0.03 1.45(0.03* 1.63(0.06*,1 1.71(0.06*,1 CD16, % 17.10(0.27 16.79(0.26 16.44(0.28* 16.36(0.36 CD20, % 21.37(0.67 21.57(0.60 22.67(0.45*,1 23.07(0.63*,1 Ig A, г/л 1.14(0.10 1.25(0.11* 1.23(0.14* 1.14(0.13 Ig M, г/л 0.95(0.06 0.97(0.06 1.09(0.09*,1 0.91(0.04 Ig G, г/л 7.26(0.49 8.10(0.67* 8.81(0.80*,1 8.45(0.75*,1 Ig E, МО/мл 138.10(33.85 98.19(24.05* 110.30(36.3* 71.00(13.4*,1 ФАН, % 23.88(2.33 33.75(3.52* 32.23(3.08* 33.05(3.12* ФЧ, мікроб. тіл 1.15(0.04 1.49(0.08 1.77(0.07* 1.83(0.08*,1 ІЗФ, умов.од. 0.81(0.06 0.94(0.05 1.04(0.09*,1 1.14(0.11*,1 Примітка.* – відмінності вірогідні в порівнянні зі значеннями до лікування, 1 – після лікування. Віддалена динаміка показників гуморальної ланки імунітету виявилася в поступовому збільшенні до кінця терміну спостереження рівня В-лімфоцитів, зростанні вмістів імуноглобулінів класу A, M і G, що утримувалися на протязі першої половини року (IgА і IgМ) або всього року (IgG), а також в значному зниженні рівня IgЕ. Встановлено і підвищення функціональної активності фагоцитарної ланки імунітету з наступним збереженням ефективності процесу фагоцитозу на протязі року після лікування. Таким чином, отримані результати підтвердили вхідну робочу гіпотезу даного дослідження. Доведено, що підвищити ефективність СКЛ дітей, хворих на РБ, постійно проживаючих в ЗРЗ, можна шляхом проведення імунореабілітації з використанням преформованого фізичного чинника БРВС, комплексного АГТП Мукоза-композитум і їхньої комбінації. Найбільш ефективним є комбіноване застосування БРВС і препарату Мукоза-композитум, при якому досягається стійка ремісія РБ. Відновлення системи імунітету, що продовжується після проведеного СКЛ з елементами імунореабілітації, можна розцінити як причину, так і як слідство стабілізації патологічного процесу в бронхах. ВИСНОВКИ В дисертації подане наукове рішення задачі клінічної педіатрії, яке виявляється в обгрунтуванні доцільності здійснення імунологічної реабілітації дітей з рецидивуючим бронхітом, які постійно проживають в зонах радіонуклідного контролю, шляхом використання на етапі санаторно-курортного лікування преформованого фізичного чинника біорезонансної вібростимуляції, комплексного антигомотоксичного препарату Мукоза-композитум і їхньої комбінації. Цим дослідженням показано, що цілеспрямована імунореабілітація з застосуванням означених лікувальних чинників дозволяє добитися благополучного перебігу захворювання і, в цілому, покращити якість життя дітей. 1. Рецидивуючий бронхіт у дітей, народжених і постійно проживаючих в зонах радіонуклідного забруднення, відрізняється торпідним тривалим перебігом, частими рецидивами, рефрактерністю до лікування і обтяженістю численними супутніми захворюваннями. Період ремісії характеризується збереженням активності запального процесу в бронхах, проявами хронічної ендогенної інтоксикації, імунологічною супресією, напруженням адаптаційних систем, зниженням функціональної спроможності бронхо-легеневого апарату. Виявлені порушення носять стійкий характер і не в повному обсязі коригуються традиційним санаторно-курортним лікуванням, що зумовлює необхідність цілеспрямованої імунної реабілітації. 2. Імунологічні порушення у дітей з регіонів антропогенного забруднення, хворих на рецидивуючий бронхіт, період клінічної ремісії характеризується пригніченням фагоцитарної активності нейтрофілів, зниженням показників клітинного специфічного (CD3, CD4, CD4/CD8) і гуморального специфічного імунітету (IgA, IgG), ознаками алергізації організму (підвищення рівня IgE). 3. Дітям, які хворі на рецидивуючий бронхіт і постійно проживають в зонах радіонуклідного забруднення, властивий стан "синдрому адаптаційного напруження", про що свідчить наявність здебільшого напружених стресорних адаптаційних реакцій і монотонної гіперкортизолемії. 4. Включення біорезонансної вібростимуляції в курс санаторно-курортного лікування дітей з рецидивуючим бронхітом призводить до зменшення активності запального процесу, ендогенної інтоксикації, поліпшення функції зовнішнього дихання, зниження алергізації, позитивних змін в імунній системі (здебільшого в гуморальній ланці), підсилення регулюючої ролі Т-ланки і більш збалансованої роботи В-ланки імунітету, зменшення напруженності адаптаційних реакцій і формування їх на більш високому рівні реактивності. 5. Використання препарату Мукоза-композитум на етапі санаторно-курортного лікування дітей з рецидивуючим бронхітом сприяє зменшенню активності запального процесу і вираженості інтоксикації, призводить до сприятливих зрушень в імунній системі (здебільшого в Т-ланці) імунітету, підсилення його регулюючої ролі і більш збалансованої роботи В-ланки імунітету і зменшення напруженності адаптаційних реакцій. 6. Комбінований лікувальний комплекс, включаючий біорезонансну вібростимуляцію і антигомотоксичний препарат Мукоза-композитум на тлі санаторно-курортного лікування, призводить до значного поліпшення стану дітей за рахунок ліквідації активності запального процесу і інтоксикації, відновлення функції зовнішнього дихання, сприятливих зрушень з боку Т- і В-ланок імунітету, оптимальної взаємодії структурних компонентів імунної системи по досягненню імунозахисних ефектів, зниження алергізації організму, створення гармонійного функціонування адаптаційних систем з домінуванням антистресорних реакцій. 7. Використання комбінованого лікувального комплексу на етапі санаторно-курортного лікування дітей з рецидивуючим бронхітом призводить до сприятливого перебігу захворювання після завершення лікування на курорті, яке виявляється зниженням сприйнятливості дітей до вірусних інфекцій, зменшенням частоти і вираженості загострень, тривалою і стійкою ремісією захворювання, що зумовлене підвищенням і тривалим збереженням функціональної активності фагоцитарної ланки імунітету, стійкими позитивними зрушеннями клітинного і частково гуморального імунітету і зниженням алергізації організму. 8. Показаннями для призначення біорезонансної вібростимуляції є порушення функції зовнішнього дихання, помірна вираженість запального процесу в бронхах і інтоксикації, алергічні прояви, порушення імунної системи (гуморальної ланки); препарату Мукоза-композитум – помірна вираженість запального процесу в бронхах, ендогенна інтоксикація, порушення імунної системи (клітинної ланки) і комбінованого комплексу – виражена ендогенна інтоксикація, виражений запальний процес у бронхах, порушення функції зовнішнього дихання, порушення імунітету (клітинного і гуморального), алергічні прояви. Практичні рекомендації 1. Для підвищення ефективності санаторно-курортного лікування і досягнення благополучного подальшого перебігу рецидивуючого бронхіту у дітей з зон радіонуклідного забруднення рекомендоване використання біорезонансної вібростимуляції, комплексного антигомотоксичного препарату Мукоза-композитум і їхньої комбінації. 2. Показаннями для включення біорезонансної вібростимуляції в комплекс санаторно-курортного лікування є: порушення функції зовнішнього дихання, помірна активність запального процесу, алергічні прояви і порушення гуморального імунітету. – Методика проведення процедур: вплив проводиться від апарату БРС-2М в міжлопатковому просторі, в області коренів легенів, по міжреберним проміжкам, після цього на область проекції селезінки, застосовується II–III режим роботи, плавне регулювання 5–10, тривалість процедури 10 хвилин. Курс лікування 8-10 щоденних процедур. 3. Комплексний антигомотоксичний препарат Мукоза-композитум показаний для призначення в періоді санаторно-курортного лікування при помірній активності запального процесу, порушеннях Т-ланки імунітету, проявах інтоксикації. – Методика застосування препарату Мукоза-композитум: внутришньом’язові ін’єкції по 2.2 мл 2 рази на тиждень, 5 ін’єкцій. 4. Використання комбінованого реабілітаційного комплексу (біорезонансна вібростимуляція і препарат Мукоза-композитум) на етапі санаторно-курортного лікування дітей з рецидивуючим бронхітом показане при виражених ендогенній інтоксикації і активності запального процесу, порушеннях функції зовнішнього дихання, порушеннях клітинного і гуморального імунітету, алергічних проявах. 5. Для підтримання всіх ланок імунітету у хворих на рецидивуючий бронхіт необхідні повторні курси імунореабілітації через 1 рік. 6. Засіб оцінки адаптаційних реакцій може бути використаний в якості одного з показників ефективності санаторно-курортного лікування і подальшого прогнозу пербігу захворювання. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ 1. Дудченко Л.Ш. Рецидивирующий бронхит у детей и проблемы реабилитации // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2002. - №3. – С.82-88. 2. Дудченко Л.Ш. Особенности течения рецидивирующего бронхита у детей, постоянно проживающих в зонах радионуклидного загрязнения // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2003. - №1. - С.52-55. 3. Дудченко Л.Ш. Влияние комплексного биологического препарата Мукоза-композитум на клеточные механизмы иммунитета на этапе реабилитации детей, больных рецидивирующим бронхитом // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2001. - №4. – С.28-30. 4. Каладзе Н.Н., Дудченко Л.Ш. Использование метода биорезонансной вибростимуляции для реабилитации детей, больных рецидивирующим бронхитом // Актуальные вопросы физиотерапии, курортологии и мед. реабилитации: Труды Крым. респ. НИИ им. И.М. Сеченова. – Ялта: КРНИИ им. Сеченова, 2001. -Т.XII. – С.20-28. 5. Каладзе Н.Н., Дудченко Л.Ш. Использование метода респираторной физиотерапии для реабилитации детей из зон антропогенного загрязнения, больных рецидивирующим бронхитом // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2002. - №4. - С.32-35. 6. Дудченко Л.Ш. Особенности влияния реабилитационных комплексов на состояние детей, больных рецидивирующим бронхитом // Актуальные вопросы физиотерапии, курортологии и мед. реабилитации: Труды Крым. респ. НИИ им. И.М. Сеченова. – Ялта: КР НИИ им. И.М. Сеченова, 2002. -Т.XIII. – С.11-24. 7. Дудченко Л.Ш. Фагоцитарная активность нейтрофилов крови, как показатель эффективности иммунореабилитации детей, больных рецидивирующим бронхитом // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2003. - №3. - С. 31-35. 8. Каладзе Н.Н., Дудченко Л.Ш. Оценка эффективности санаторно-курортного лечения детей из зон радионуклидного заражения, больных рецидивирующим бронхитом с использованием реакций адаптации // Медицинская реабилитация в педиатрии: Материалы научно-практической конференции с международным участием. – Евпатория, 2002. - Выпуск 7. - С.55-57. 9. Каладзе Н.Н., Дудченко Л.Ш. Использование препарата Mucosa Compositum на этапе санаторно-курортного лечения детей, больных рецидивирующим бронхитом // Биологическая терапия. - 2002. - №1. - С.29-33. 10. Каладзе Н.Н., Дудченко Л.Ш. Вторичная профилактика рецидивирующего бронхита у детей из зон антропогенного загрязнения с применением антигомотоксического препарата Мукоза-композитум // Биологическая терапия. - 2003. - №2. - С.31-37. 11. Дудченко Л.Ш., Каладзе Н.Н. Клинические особенности рецидивирующего бронхита у детей, постоянно проживающих в зонах радионуклидного загрязнения // Украинский пульмонологический журнал: Материалы III съезда фтизиатров и пульмонологов Украины. - 2003. - №2 (40). - С.168. 12. Каладзе М.М., Дудченко Л.Ш. Комплексний гомеопатичний препарат Мукоза-композитум в реабілітації дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт // Педіатрія, акушерство та гінекологія: Актуальні проблеми фармакотерапії в педіатрії: Матеріали 3-ої науково-практичної конференції (Луганск, 2002). – 2002. – №2. - С.43. 13. Дудченко Л.Ш. Реабілітація імунної системы у дітей з рецидивуючим бронхітом // Перінатологія та педіатрія: Питання імунології в педіатрії: Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 2002).- 2002. - №3. - С.100. 14. Каладзе М.М., Дудченко Л.Ш. Нові засоби вторинної профілактики у дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт // Педіатрія, акушерство та гінекологія: Часто хворіючи діти як актуальна проблема клінічної педіатрії: Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 2002). - 2002. - №5. - С.57-58. 15. Каладзе М.М., Дудченко Л.Ш. Використання препарату Мукора-композитум в санаторно-курортному лікуванні дітей із зон радіонуклідного забруднення // Педіатрія, акушерство та гінекологія: Актуальні проблеми фармакотерапії в педіатрії: Матеріали 4-ої науково-практичної конференції (Харьков, 2003). - №3.- С.66. 16. Каладзе М.М., Дудченко Л.Ш. Застосування засобу фізіофармакотерапії для реабілітації рецидивуючого бронхіту // Перінатологія та педіатрія: Питання імунології в педіатрії: Матеріали 3-ої науково-практичної конференції (Київ, 2003). - 2003. - №3. - С.87. 17. Каладзе Н.Н., Дудченко Л.Ш. Реабилитация детей с рецидивирующими бронхитами на этапе санаторно-курортного лечения // Вестник физиотерапии и курортологии: Санаторно-курортная реабилитация детей, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС: Материалы научно-практической конференции (Евпатория, 2001). - 2001.- №2. - С.14. 18. Каладзе Н.Н., Дудченко Л.Ш. Реабилитация детей из зон радиационного загрязнения, больных рецидивирующим бронхитом // Вестник физиотерапии и курортологии: II республиканский конгресс курортологов и физиотерапевтов "Актуальные вопросы организации курортного дела, курортной политики и физиотерапии": Материалы съезда (Евпатория, 2002). - 2002. - №2. - С.24. 19. Каладзе Н.Н., Дудченко Л.Ш. Иммунореабилитация детей, больных рецидивирующим бронхитом, постоянно проживающих в зонах радионуклидного заражения // Вестник физиотерапии и курортологии: Международный детский медицинский центр "Евпатория" – 5 лет работы, итоги и перспективы: Материалы республиканской научно-практической конференции. (Евпатория, 2002). – 2002. – №3. – С.14. 20. Каладзе Н.Н., Дудченко Л.Ш. Влияние сочетанного использования препарата Мукоза-композитум и БРВС на функцию внешнего дыхания у детей с рецидивирующим бронхитом // Вестник физиотерапии и курортологии: III съезд физиотерапевтов и курортологов Автономной республики Крым: Материалы съезда (Евпатория, 2003). – 2003. – №3. – С.37-38. 21. Дудченко Л.Ш. БРВС и препарат Мукоза-композитум в реабилитации детей из зон радионуклидного контроля больных рецидивирующим бронхитом // Вестник физиотерапии и курортологии: Актуальные вопросы реабилитации детей из регионов антропогенного загрязнения: Материалы республиканской научно-практической конференции (Евпатория, 2003). - 2003. - №3. – С.11. 22. Дудченко Л.Ш. Использование антигомотоксического препарата Мукоза-композитум при лечении детей, больных рецидивирующим бронхитом // Пульмонология: ХI Национальный конгресс по болезням органов дыхания: Сборник резюме. - Москва, 2001. - С.212, № XXXVIII.4. 23. Каладзе Н.Н., Дудченко Л.Ш. Использование биорезонансной вибростимуляции у детей с рецидивирующими бронхитами в санаторном лечении // V Всероссийский съезд физиотерапевтов и курортологов: Труды. Российский научный форум "Физические факторы и здоровье человека". - Москва, 2002. - С.156-157. 24. Дудченко Л.Ш. Адаптационные реакции как показатель эффективности реабилитации детей, больных рецидивирующим бронхитом // Пульмонология: ХII Национальный конгресс по болезням органов дыхания: Сборник резюме. - Москва, 2002. - С.242, № XL.11. 25. Каладзе Н.Н., Дудченко Л.Ш., Бабак М.Л. Влияние реабилитационных комплексов на состояние иммунной системы у детей, больных рецидивирующим бронхитом // Актуальні проблеми і напрями розвитку педіатрії на сучасному етапі: Матеріали конгресу педіатрів України. - Київ, 2003. - С.194-195. 26. Каладзе Н.Н., Дудченко Л.Ш. Санаторно-курортное лечение детей, больных рецидивирующим бронхитом // Актуальные проблемы клинической пульмонологии: Материалы научно-практической конференции. - Киев, 2003. - С.49-50. 27. Дудченко Л.Ш. Использование препарата Мукоза-композитум с целью иммунореабилитации детей больных рецидивирующим бронхитом // Актуальные вопросы лечения и профилактики различных заболеваний у детей с помощью антигомотоксических препаратов: Тезисы докладов научно-практической конференции. - Киев, 2003. - С.19-20. 28. Застосування засобу біорезонансної вібростимуляції в санаторно-курортному лікуванні дітей з рецидивуючим бронхітом: Інформаційний лист / Укладачі: Дудченко Л.Ш., Каладзе М.М. - Сімферополь, 2003. - 2 с. 29. Засіб підвищення ефективності санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, шляхом використання препарату мукоза-композитум: Інформаційний лист / Укладачі: Дудченко Л.Ш., Каладзе М.М. - Сімферополь, 2003. - 2 с. Дудченко Л.Ш. Імунореабілітація дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, на етапі санаторно-курортного лікування. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальностю 14.01.10 – педіатрія. Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, Сімферополь, 2004. В дисертації подане наукове рішення задачі клінічної педіатрії, яке виявляється в обгрунтуванні доцільності здійснення імунологічної реабілітації дітей з рецидивуючим бронхітом, постійно проживаючих в зонах радіонуклідного контролю, шляхом використання на етапі санаторно-курортного лікування преформованого фізичного чинника біорезонансної вібростимуляції, комплексного антигомотоксичного препарату Мукоза-композитум і їхньої комбінації. Даним дослідженням показано, що цілеспрямована імунореабілітація з застосуванням зазначених лікувальних чинників дозволяє добитися тривалого (на протязі року після лікування) благополучного перебігу захворювання і, в цілому, покращити якість життя дітей. Ключові слова: діти, рецидивуючий бронхіт, санаторно-курортне лікування, імунореабілітація, біорезонансна вібростимуляція, Мукоза-композитум. Dudchenko L. Sh. Immunorehabilitation of children with recurrent bronchitis, at the stage of sanitary-resort treatment. - Manuscript. The dissertation for the scientific degree of the Candidate of Medical Sciences in speciality 14.01.10.- Pediatrics. Crimean State Medical University named after S.I.Georgievsky, Simpheropol, MHP of Ukraine. 2004. The thesis offers a scientific solution of the problem in clinical pediatrics: the basic statement of the aim of immunological rehabilitation of children with recurrent bronchitis, constantly living in the radionuclide contamination zones in the way of using a preformed physical factor - a bioresonance vibrostimulation, complex antigomotoxic medicine Mucosa-compositum, and their combined usage at the stage of sanitary-resort treatment. This research has settled that this aimed immunorehabilitation with usage of pointed above factors of treatment allows to get longlasting (during a year after the treatment) favourable current of the disease and on the whole to improve the quality of children`s life. Key words: children, recurrent bronchitis, sanitary-resort treatment, immunorehabilitation, bioresonance vibrostimulation, Mucosa-compositum. Дудченко Л.Ш. Иммунореабилитация детей, больных рецидивирующим бронхитом, на этапе санаторно-курортного лечения. - Рукопись. Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 – педиатрия.- Крымский государственный медицинский університет им. С.И.Георгиевского МЗ Украины, Симферополь, 2004. В диссертации представлено научное решение задачи клинической педиатрии: обоснование целесообразности осуществления иммунологической реабилитации детей с рецидивирующим бронхитом (РБ), постоянно проживающих в зонах радионуклидного заражения (ЗРЗ), путем использования на этапе санаторно-курортного лечения (СКЛ) преформированного физического фактора – биорезонансной вибростимуляции (БРВС) и комплексного антигомотоксического препарата Мукоза-композитум. В работе представлены результаты клинико-лабораторного обследования детей, больных РБ, постоянно проживающих в ЗРЗ, поступивших на санаторное лечение в МДМЦ "Евпатория", г.Евпатория. Средний возраст обследованных (12.5 лет) позволил считать течение РБ затянувшимся, что само по себе и с учетом проживания в условиях постоянного воздействия малых доз радиации позволяет отнести этих детей к группе риска по трансформации РБ в хронический бронхит взрослых. Выявлены причины сохранения активности заболевания и торпидности течения. Определены особенности течения и периода ремиссии РБ у данной категории больных. Большое внимание уделено состоянию иммунологического статуса и анализу адаптационных реакций. Выявлены нарушения неспецифического и специфического, клеточного и гуморального иммунитета, эндокринной регуляции на фоне преимущественно напряженных стрессорных адаптационных реакций и гиперкортизолемии. На основании полученной характеристики были составлены реабилитационные программы на период СКЛ. Показано, что традиционное СКЛ привело к клиническому улучшению, уменьшению воспалительного процесса в бронхах и интоксикации, однако не привело к изменению и налаживанию работы иммунной системы, ликвидации воспалительного процесса в бронхах, уменьшению напряжения адаптационных систем. Использование курса БРВС на фоне СКЛ способствовало более успешному восстановлению проходимости бронхиального дерева, улучшению дренажной функции бронхов, улучшению общего состояния, снижению уровня эндогенной интоксикации и активности воспалительного процесса в бронхах, уменьшению аллергических проявлений, что сопровождалось улучшением показателей иммунитета (гуморального звена) и уменьшением напряжения адаптационных реакций. Данные факторного и корреляционного анализов подтверждают более гармоничное функционирование иммунозащитных механизмов. Использование Мукоза-композитум на этапе СКЛ детей с РБ привело к уменьшению активности воспалительного процесса и выраженности интоксикации, благоприятным сдвигам в иммунной системе (преимущественно в Т-звене звене), усилению его регулирующей роли и более сбалансированной работе В-звена иммунитета, уменьшению напряжения адаптационных систем. При использовании комбинированного лечебного комплекса (БРВС и Мукоза-композитум) получен новый реабилитационный эффект, выразившийся в ликвидации активности воспалительного процесса и интоксикации, восстановлении функции внешнего дыхания, улучшении показателей клеточного и гуморального иммунитета, снижении аллергизации организма, формировании гармоничных адаптационных реакций. Факторный и корреляционный анализ подтвердили оптимальное взаимодействие структурных компонентов иммунной системы по достижению иммунозащитных эффектов. Лонгитудинальное наблюдение за детьми, получившими комбинированный комплекс, продемонстрировало стойкость достигнутого эффекта: в течение года после завершения лечения снизилась восприимчивость детей к вирусным инфекциям, достигнута продолжительная и стойкая ремиссия, снизилась частота обострений и изменился характер их течения. Стойкий клинический эффект обусловлен сформированным устойчивым функционированием иммунной системы, что выразилось стойкими сдвигами (в течение года) клеточного и частично гуморального иммунитета – для IgG и менее стойкими (в течение первого полугодия) – для IgА и IgМ; снижением аллергизации организма на протяжении последующего после лечения года; повышением и длительным сохранением (в течение года) функциональной активности фагоцитарного звена иммунитета. Согласно основным лечебным эффектам предлагаемых методов определены дифференцированные показания: для включения в СКЛ детей, больных РБ, физиотерапевтического (БРВС), фармакологического (Мукоза-композитум) и комбинированного фармакофизиотерапевтического (Мукоза-композитум+ БРВС) воздействий. Ключевые слова: дети, рецидивирующий бронхит, санаторно-курортное лечение, иммунореабилитация, биорезонансная вибростимуляция, Мукоза-композитум. СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ АГТП ( антигомотоксичні препарати АР – адаптаційні реакції БА – бронхіальна астма БРВС – біорезонансна вібростимуляція ЗРЗ – зона радіонуклідного забруднення ІЗФ – індекс завершеності фагоцитозу ІІінт – інтегральний індекс інтоксикації ІРІ – імунорегуляторний індекс ЛРК – лікувально-реабілітаційний комплекс РБ – рецидивуючий бронхіт СКЛ – санаторно-курортне лікування ФАН – фагоцитарна активність нейтрофілів ФЗД ( функція зовнішнього дихання ФЧ – фагоцитарне число ХБ – хронічний бронхіт PAGE 25 Рис. 1. Порівняння значень імунологічних показників і кортизолу у дітей з рецидивуючим бронхітом, які постійно проживають в зонах радіонуклідного забруднення, і здорових Рис. 2. Клінічні результати використання комбінованого лікувально-реабілітаційного комплексу у дітей з рецидивуючим бронхітом Частота загострень (разів/рік) до після лікування до після лікування до після лікування Тривалість ремісії (місяці) Тривалість загострень (тижні) 4.3 0.9 6.3 2.8 2.7 1.3 p<0.05 p<0.001 p<0.01

Похожие записи