.

Імуно-протеолітичний дисбаланс при поєднанні гастродуоденальної патології та бронхіальної астми та його корекція циклофероном (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2609
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ім. П.Л.ШУПИКА

Аббас Алі Нахар КАТАРНЕХ

УДК 616.342-002.44-06:616.248-085.375

Імуно-протеолітичний дисбаланс при поєднанні гастродуоденальної
патології та бронхіальної астми та його корекція циклофероном

14.01.02 – внутрішні хвороби

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства науки
та освіти України.

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

доктор медичних наук, професор

ОРЛОВСЬКИЙ Віктор Феліксович,

Сумський державний університет МОН України, завідувач кафедри терапії

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

доктор медичних наук, професор БАБИНІНА Лідія Яківна, Київська медична
академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, професор кафедри сімейної
медицини.

доктор медичних наук, професор ТКАЧ Сергій Михайлович Національний
медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України, професор кафедри
факультетської терапії № 1;

ПРОВІДНА УСТАНОВА

Інститут терапії АМН України ім. Л.Т.Малої, відділ захворювання печінки
та шлунково-кишкового тракту, м. Харків.

Захист відбудеться „20”вересня 2005 р. о 11 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.613.06 при Київській медичній академії
післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул.
Дорогожицька, 9)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київської медичної
академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України (04112, м.
Київ, вул. Дорогожицька, 9)

Автореферат розісланий „10” серпня 2005 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, к.м.н., доцент Бенца Т.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема діагностики та лікування поєднання різних
захворювань є однією з найбільш складних в медицині. (Криллов М.М. и
соавт., 2000). Асоціація бронхіальної астми (БА) та гастродуоденальної
патології була і залишається актуальною проблемою у зв’язку з тим, що
зустрічається у 8-50% хворих на БА (Бирг Н.А., 1991; Погромов А.П. и
соавт., 1996; Ломоносов А.В., 1998; Маев И.В. и соавт., 2002; Дударь
Л.В. и соавт., 2005).

Вивченню особливостей клінічного перебігу БА при наявності
гастродуоденальної патології та специфіці клінічних проявів пептичної
виразки (ПВ) на фоні БА присвячені чисельні дослідження (Криллов С.М.,
1991; Гембицкий Е.В. и соавт., 2000; Ердес С.И., 2001; Розумик Н.В.,
2001, Шевченко Б.І., 2004).

Досить детально вивчено стан клітинного та гуморального імунітету,
цитокінової регуляції, системи протеолізу у патогенезі БА (Федосеев Г.Б,
1995; Потапнев М.П., 1997; Намазова Л.С., 2000; Хаитов Р.М., 2002;
Чернушенко К.Ф., 2003) та ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної
зони хелікобактерної етіології (Аруин Л.И и соавт., 1998; Нестерова
И.В., 1999; Пасечников В.Д., 2000; Капчак В.О., 2001; Кондрашина Є.А.,
2002; Циммерман Я.С., Михалева Е.Н., 2003). У той же час, робіт, де б
вивчались біологічні механізми формування синдрому взаємного обтяження
при даній констеляції захворювань з точки зору клітинно-молекулярних
механізмів імунних зрушень, цитокінової регуляції та стану системного і
локального протеолізу немає. Відсутні рекомендації щодо лікування
поєднання БА та ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони з
урахуванням вираженості імунологічних і протеолітичних зрушень.
Розроблені на теперішній час стандарти лікування БА та
ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони чітко адаптовані до
лікування тільки ізольованої патології та не враховують патогенетичних
механізмів взаємного обтяження та побічної дії медикаментів.
Ефективність схем терапії констеляції БА та ерозивно-виразкових уражень
гастродуоденальної зони із залученням циклоферону не вивчалася.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи медичного
факультету Сумського державного університету „Вивчення стану здоров’я
дитячого та дорослого населення Сумської області в умовах впливу
соціальних, економічних та екологічних факторів” (№ державної
реєстрації 0101V002098).

Мета дослідження. Вдосконалити ефективність діагностики та лікування
констеляції виразково-ерозивних уражень гастродуоденальної зони та БА за
рахунок впливу на цитокінову регуляцію, систему імунітету та протеолізу,
а також підвищення рівня ерадикації Нр при застосуванні циклоферону.

Задачі дослідження:

Встановити частоту констеляції бронхіальної астми та ерозивно-виразкових
уражень гастродуоденальної зони.

З’ясувати особливості клінічної маніфестації та перебігу бронхіальної та
гастродуоденальної патології при їх поєднанні.

Дослідити стан цитокінової регуляції у хворих при поєднанні бронхіальної
астми та гастродуоденальної патології.

Вивчити особливості клітинного імунітету у хворих із поєднанням
бронхіальної астми та гастродуоденальної патології.

Дослідити стан системного та місцевого протеолізу при даній асоціації
захворювань.

Оцінити вплив стандартної антихелікобактерної терапії та ступеневої
терапії бронхіальної астми на показники клітинного імунітету, цитокінову
регуляцію, систему протеолізу у хворих із констеляцією бронхіальної
астми та гастродуоденальної патології.

Обґрунтувати доцільність та дослідити клінічну ефективність застосування
у комплексному лікуванні даних хворих ендогенного індуктора інтерферону
– циклоферону, його вплив на імунну та протеолітичні системи.

Об’єкт дослідження: Хворі на бронхіальну астму у поєднанні з
ерозивно-виразковими ураженнями гастродуоденальної зони хелікобактерної
етіології.

Предмет дослідження: показники системи клітинного імунітету, цитокінової
регуляції, системного та місцевого протеолізу у хворих із поєднанням
бронхіальної астми та ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної
зони, їх зміна під впливом індуктора ендогенного інтерферону –
циклоферона.

Методи дослідження: загальноклінічні дослідження хворих, біохімічні,
імуноферментні, імунофлуоресцентні, ендоскопічні, гістологічні,
інструментальні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено комплексне
дослідження стану клітинно-молекулярних імунологічних механізмів, стану
цитокінової регуляції та системи загального і місцевого протеолізу при
поєднанні ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони та
бронхіальної астми.

Вперше обґрунтовано покази та розроблено методику використання у
комплексному лікуванні даних хворих індуктора ендогенного інтерферону –
циклоферону.

Досліджено клінічну ефективність використання циклоферону при лікуванні
поєднання бронхіальної астми та гастродуоденальної патології, його вплив
на клітинно-молекулярні імунні механізми запалення, цитокінову
регуляцію, стан системи протеолізу.

Практичне значення одержаних результатів. Проведена комплексна оцінка
змін з боку клітинного імунітету, цитокінової регуляції і стану системи
протеолізу у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки та
ерозивний гастродуоденіт у поєднанні з бронхіальною астмою.

Проведено аналіз взаємозв’язку між зрушеннями імунного статусу,
вираженістю порушень системи протеолізу та тяжкістю перебігу
бронхіальної астми та гастродуоденальної патології.

Розроблено показання до застосування циклоферону у хворих на пептичну
виразку дванадцятипалої кишки та ерозивний гастродуоденіт у поєднанні з
бронхіальною астмою із урахуванням змін з боку системи протеолізу,
клітинного імунітету та цитокінової продукції.

Вивчено вплив комплексної антихелікобактерної терапії із включенням
циклоферону на клінічний перебіг ерозивно-виразкових уражень
гастродуоденальної зони, частоту ерадикації Нelicobacter pylori,
показники клітинного імунітету, продукцію цитокінів і стан системи
протеолізу.

Вивчено вплив комплексної терапії із включенням циклоферону на клінічний
перебіг бронхіальної астми.

Результати проведених досліджень впроваджені у практику Сумської
обласної клінічної лікарні, обласного фтизіопульмонологічного центру м.
Івано-Франківська, Запорізької обласної клінічної лікарні,
гастроентерологічному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги м.
Чернівці, Чернівецькому госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної
війни та використовуються в навчальному процесі на кафедрі терапії
Сумського державного університету.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним самостійним
дослідженням. Автором особисто проведено інформаційно-патентний пошук,
здійснено аналіз літератури із проблем дисертаційної роботи. Головним
внеском автора є одержання результатів наукових досліджень: відбір
хворих та їх комплексне обстеження; забір матеріалу і проведення
біохімічних та імунологічних досліджень; проведена оцінка
клініко-лабораторно-інструментальних досліджень, науковий аналіз та
статистична обробка їх результатів з застосуванням сучасних статистичних
програм. Автором написано всі розділи дисертації, проведено впровадження
у практику та навчальний процес.

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного
дослідження були представлені на Всеукраїнській науково-практичній
конференції „Новітні технології в діагностиці та лікуванні внутрішніх
хвороб” (Харків, 2004), науково-практичній конференції „Здобутки і
перспективи клінічної терапії та ендокринології” (Тернопіль, 2004), на
міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених
„Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини” (м. Суми, 2005), а
також на щорічних підсумкових науково-практичних конференціях медичного
факультету Сумського державного університету 2003, 2004 рр.

Публікації результатів дослідження. За матеріалами дисертації
опубліковано 11 наукових праць, з яких 6 у фахових наукових журналах,
рекомендованих ВАК України (1- одноосібна), 5 тез.

Обсяг та структура дисертації. Матеріали дисертації викладені
українською мовою на 195 сторінках текстового матеріалу і складаються із
вступу, п’яти розділів, аналізу та обговорення результатів, висновків,
практичних рекомендацій, списку використаних джерел ( 224 вітчизняних і
161 зарубіжних джерела). Робота проілюстрована 31 таблицями, 22
рисунками, 6 фотографіями.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал та методи досліджень. В основу роботи покладено результати
порівняльного обстеження та лікування 135 хворих на БА в поєднанні з ПВ
ДПК та ерозивним гастродуоденітом хелікобактерної етіології. Ці хворі
були відібрані після анкетування та попереднього обстеження 724 хворих
на БА, які лікувались у пульмонологічних відділеннях обласної
клінічної лікарні та першої міської лікарні м. Суми та знаходились на
диспансерному обліку в пульмонологічних кабінетах поліклінік цих
лікарень із 2000 по 2004 рік. Діагноз БА та ступінь її тяжкості
визначали згідно “Інструкції щодо класифікації, діагностики, лікування
бронхіальної астми”, затвердженої Наказом №499 МОЗ України від
29.10.2003 року.

Серед хворих цієї групи чоловіків було 44,2%, жінок – 55,8%, середній
вік становив 44,3(3,86 років. Цим хворим була проведена
фіброгастроскопія з прицільною біопсією та подальшим гістологічним
дослідженням, а також досліджено стан клітинного імунітету та його
цитокінової регуляції. У залежності від тяжкості перебігу БА пацієнти
були поділені на 4 групи: I групу склали 29 хворих із інтермітуючим
перебігом, II – 35 пацієнтів із легким персистуючим перебігом, III –
37 пацієнтів із перебігом середньої тяжкості, IV – 34 хворих із тяжким
перебігом.

На завершальному етапі досліджень із урахуванням наявного діагнозу та
запропонованого способу лікування хворі були розділені на такі групи: І
група – 33 хворих на БА без супутньої гастродуоденальної патології; ІІ
група – 37 хворих на ПВ ДПК та ерозивний гастродуоденіт без БА; ІІІ
група – 34 хворих на БА в поєднанні з ПВ ДПК та ерозивним
гастродуоденітом; пацієнти І-ІІІ груп отримували загальноприйняте
лікування БА та ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони
[Фещенко Ю.И.,2000; Передерій В.Г. та співав.,2001; Яшина Л.О.,2003). В
якості антихелікобактерної терапії використовували семиденну потрійну
схему: омепразол (омез) 20 мг 2 рази або лансопразол (ланзап) по 30 мг
2 рази на добу, кларитроміцин по 500 мг 2 рази на добу, амоксицилін по
1000 мг 2 рази на добу. Після закінчення антибактеріальної терапії хворі
продовжували прийом антисекреторного препарату омепразол (омез) по 20
мг, або лансопразол (ланзап) по 30 мг на добу до 4-6 тижнів. ІV групу
склали 22 хворих на БА та ерозивно-виразкові ураження гастродуоденальної
зони, які окрім стандартної терапії отримували циклоферон (ООО НТФ
„Полисан”) у вигляді 12,5% розчину по 2 мл внутрішньом’язево на 1-й,
2-й, 4-й, 6-й, 8-й день, а потім ще 5 ін’єкцій 1 раз у 2 дні. Частоту
ерадикації Нр оцінювали з використанням морфологічного методу через 4
тижні після закінчення антихелікобактерної терапії.

Для верифікації діагнозу всім хворим окрім клінічного обстеження,
проводилась ендоскопія верхніх відділів шлунково-кишкового тракту за
допомогою езофагофіброгастродуоденоскопа „Olympus GIF Q40’’ з оцінкою
результів ендоскопічного та гістологічного дослідження СО шлунка та ДПК
згідно з критеріями „Сіднейської системи” (Аруин Л.И. и соавт., 1993).
Проводилось також гістологічне дослідження прицільних біоптатів СО ДПК
(2 біоптата) та СОШ (2 біоптата із антрального відділу і 2 біоптата із
ділянки тіла шлунка, по його малій та великій кривизні), які
отримувались до та через 4 тижні після закінчення лікування (за згодою
пацієнтів). Препарати для гістологічного дослідження фарбували
гематоксилін-еозином, для визначення пілоричних хелікобактерій – за
Гімзою. В процесі вивчення біопсійного матеріалу зазначали виразність
запалення та ступінь його активності, наявність атрофічних змін,
кишкової метаплазії та ступеню засіяності Нр (Аруин Л.И. и соавт.,1998).

Функцію зовнішнього дихання вивчали за допомогою діагностичного
комплексу “Кардіоплюс” (виробництва Україна).

Визначення інтерлейкінів (ІЛ-4, IЛ-8) та ІФН-? у сироватці крові
проводили твердофазним імуноферментним методом за допомогою наборів
реактивів ООО „Протеїновий контур” м. Санкт-Петербурга і ООО
„Укрмедсервис” м. Донецька за методикою виробника.

Антигенний склад мембрани мононуклеарів периферичної крові оцінювали за
експресією CD3, CD4, CD8, CD11b, CD16, CD22, CD23, CD25, CD54, CD71,
HLA-DR (моноклональні антитіла підприємства ООО “Сорбент” м. Подольськ
Московської обл.) та CD95, CD25 (моноклональні антитіла виготовлені в
інституті експериментальної патології, онкології та радіології ім. Р.Є.
Кавецького НАН України, м. Київ) непрямим імунофлуоресцентним методом.

Визначення стану системи протеоліз-антипротеоліз у сироватці крові
(сумарна протеолітична активність, еластазоподібна активність,
?1-інгібітор протеїназ, ?2-макроглобулін, калікреїн, прекалікреїн,
кініназа ІІ) та загальну протеолітичну активність у біоптатах СО
антрального відділу шлунка здійснювали за методиками К.М. Вєрємєєнка
(1988).

Статистичну обробку отриманих результатів проводили методом варіаційної
статистики з використанням критеріїв Ст’юдента та коефіцієнта кореляції.
Розрахунки проводились з використанням пакетів статистичних програм
Statistica 5.0 та Exel.

Результати досліджень та їх обговорення. У результаті анкетування 724
хворих на БА встановлено, що у цілому ті чи інші скарги з боку органів
травної системи при спрямованому опитуванні пред’являли близько 622
(85,9%) хворих. При об’єктивному обстеженні 342 хворих на БА клінічні
симптоми з боку шлунково-кишкового тракту виявлені у 312 (91,2%)
хворих. При цьому у хворих на БА І та ІІ ступеня абдомінальний больовий
синдром був присутній у 43,8(6,25% обстежених, при ІІІ ступені БА – у
52,3(4,10(%), при ІV ступені БА – у 87,8(2,70(%).

Синдром шлункової диспепсії у хворих на БА І та ІІ ступенів виявлено у
64,6(6,98(%), при БА ІІІ ступеня – у 81,1(3,34(%), а при БА ІV ступеня
частота даного синдрому зросла ще на 10%. Синдром кишкової диспепсії
діагностовано у 75(6,32(%) хворих на БА І та ІІ ступенів, у 84,8(3,07(%)
хворих із ІІІ ступенем і у 95,5(1,66(%) із ІV ступенем. Таким чином,
частота больового абдомінального синдрому, синдромів шлункової та
кишкової диспепсій збільшувалась по мірі росту ступеня тяжкості БА.

При ендоскопічному обстеженні серед хворих на БА, які мали скарги з боку
органів травлення, ураження гастродуоденальної зони виявлено у 88,2%, і
лише у 11,8% хворих не знайдено ніяких морфологічних змін СО
гастродуоденальної зони не тільки ендоскопічно, але і при гістологічному
дослідженні біоптатів. Цим хворим був виставлений діагноз невиразкової
диспепсії.

Виявлені ураження гастродуоденальної зони розподілились наступним чином:
антральний гастрит, гастродуоденіт діагностовано у всіх обстежених, у
тому числі ерозії гастродуоденальної зони – у 12,6% , ПВ антрального
відділу шлунка – у 5,2%, ПВ ДПК – у 18,5%. У цілому ерозивно-виразкові
ураження СО гастродуоденальної зони серед обстежених хворих
зустрічались у 36,3% пацієнтів.

Аналіз частоти гастродуоденальної патології у залежності від ступеня
тяжкості БА показав, що діагноз невиразкової диспепсії зустрічався
тільки у хворих із I та II ступенем БА, відповідно у 31,0(8,74 та
20,0(6,86%. У всіх пацієнтів із III та IV ступенем тяжкості БА
виявлялися ті чи інші морфологічні зміни з боку СО гастродуоденальної
зони. Серед хворих на БА І ступеня антральний гастрит діагностовано у
68,9%, у тому числі у 20,7% у поєднанні з дуоденітом, ерозивно-виразкові
ураження – у 13,7(4,86% пацієнтів. У хворих на БА ІІ ступеня ерозії
гастродуоденальної зони виявлені в 11,4%, а виразки – в 11,5 %
пацієнтів. При ІІІ та IV ступенях БА у всіх хворих виявлено антральний
гастрит, ерозії гастродуоденальної зони – у 8,1(4,55 та 20,6(7,04%
(p0,05). Засіяність Нр І та ІІ ступенів
спостерігалась із однаковою частотою серед хворих обох груп (р>0,05).
Засіяність ІІІ ступеня серед хворих із поєднаною патологією становила
34,8(4,12% проти 22,3(3,67% у хворих із ураженнями гастродуоденальної
зони без БА – (рJ¶ox @ B B D F H J b d ’ ” HJn¶ox ???????????? ????????????,5 рази у порівнянні з таким у контрольній групі. По закінченні базового лікування цей показник знижувався у пацієнтів усіх груп, залишаючись у хворих ІІІ групи вищим (79,4±6,42пг/мл) у порівнянні із контрольним показником (р

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020