.

Гінекологічні розладнання у дівчат-підлітків, що опановують фах монтажник радіоелектронної апаратури та приладів: Автореф. дис… канд. мед. наук / О.

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2599
Скачать документ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВИРВА Олена Євгенівна

УДК 618.176+618.12–002]–053.71–057.14: 613.647

ГІНЕКОЛОГІЧНІ РОЗЛАДНАННЯ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ, ЩО ОПАНОВУЮТЬ ФАХ МОНТАЖНИК РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ ТА ПРИЛАДІВ

14.01.01 — Акушерство та гінекологія

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук

Харків – 1999

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українському науково-дослідному інституті охорони здоров’я дітей та підлітків, МОЗ України, м. Харків.

Науковий керівник: Доктор медичних наук, професор
КУЛІКОВА Лілія Федорівна,
Український науково-дослідний інститут
охорони здоров’я дітей і підлітків, м. Харків
професор відділу гінекології

Офіційні опоненти: Доктор медичних наук, професор
ГРИЩЕНКО Ольга Валентинівна,
Харківська академія післядипломної освіти,
завідуюча кафедрою перінатології
та гінекології.

Доктор медичних наук, професор
ЯКОВЛЄВА Ельвіра Борисівна,
ФПО Донецького державного медичного
університету, професор кафедри
акушерства, гінекології та перінатології.

Провідна установа: Інститут педіатрії, акушерства
та гінекології АМН України, відділення
планування сім’ї та статевого розвитку дітей
та підлітків, м. Київ.

Захист дисертації відбудеться “25” листопада 1999 р. о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64.600.01 при Харківському державному медичному університеті (310022, м. Харків, пр. Леніна 4).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського держав¬ного медичного університету (м. Харків, пр. Леніна 4).

Автореферат розісланий “22” жовтня 1999 р.

Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, канд. мед. наук, доцент Танько О.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Серед найважливіших питань науково-практичної медицини особлива значимість належить проблемі збереження і зміцнення здоров’я дівчаток і дівчат, що визначає їхню фертильність в майбутньому, а також рівень здоров’я майбутніх поколінь (Н.Г.Гойда, 1995, 1997; I.С.Смiян, 1997; М.I.Хижняк та співавт., 1992).
Особливо важливий для дівчаток — підлітковий період. Це той критичний вік, коли наявні захворювання, в тому числі гінекологічні, можуть мати серйозні наслідки, виявляючи істотний вплив на формування репродуктивного здоров’я.
Значне збільшення випадків неплідності та різноманітних ускладнень вагітності і пологів, пов’язаних з порушенням функції репродуктивної системи, що виникають ще в період її становлення, різноманітність їхніх клінічних проявів в підлітковому віці, складність діагностики, а також незадовільні результати лікування залишають проблему гінекологічних розладів в цьому періоді в числі важливих та невирішених. Актуальною є розробка нових методологічних підходів до її вирішення.
Перспективним, з цих позицій, слід визнати методи виявлення та ефективного лікування різноманітних розладів статевої системи на самих ранніх етапах їхнього формування. Виходячи з того, що порушення генеративної функції, що спостерігаються у жінок оптимального фертильного віку, надто часто є продовженням або наслідком гінекологічних розладів, що сформувалися ще в пубертатному періоді, доцільним є їхнє попередження, діагностика та проведення реабілітаційних заходів вже в ювенільному віці (В.Ф.Петербузька та співавт., 1994).
В теперішній час доведений несприятливий вплив багатьох зовнішньосередових факторів, в тому числі й техногенних, як на організм жінок в цілому, так і на його специфічні функції. Небезпека виникнення зазначених розладів зростає в період нестійкості регуляторних механізмів, що формують становлення статевої системи.
Враховуючи складність сучасних процесів виробництва, навчання професії проводиться вже в підлітковому віці. Основною базою професійної підготовки молоді до високопродуктивної праці є професійно-технічні училища (ПТУ). Проблема охорони здоров’я дівчат, що опановують робітничі професії в ПТУ, заслуговує особливої уваги, оскільки множинні фактори навчально-виробничого процесу виявляють на організм дівчат в пубертатний період більш виражений вплив, ніж на організм юнаків, що пояснюється віковими фізіологічними відмінностями їхніх адаптивних систем.
Незважаючи на автоматизацію і механізацію промислових процесів, удосконалення нових технологій, в більшості галузей радіотехнічної промисловості умови праці пов’язані з негативним впливом на організм працівників комплексу професійно-промислових факторів. До теперішнього часу не існує чіткого уявлення про техногенний вплив фаху монтажник радіоелектронної апаратури та приладів на характер і частоту гінекологічних розладнань у дівчат-підлітків. Велике значення має і та обставина, що цей фах є переважно жіночім.
Виявлення, попередження та терапія гінекологічної патології у дівчат-підлітків, пов’язаної з різними шкідливими впливами зовнішньої середи, в тому числі і професійними чинниками, є важливою медико-соціальною проблемою, вирішення якої тісно пов’язане з програмою збереження та відновлення репродуктивного здоров’я жіночого населення України. Це визначає актуальність, медичну, соціальну і економічну значимість проведеного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Результати досліджень увійшли як фрагменти в праці, виконані в Українському НДІ охорони здоров’я дітей і підлітків: “Новые подходы к повышению эффективности профилактики гинекологических заболеваний у девочек, девушек-подростков; способы их лечения и реабилитации”. Шифр теми: Цф 430/4. № держреєстрації: 0194U023943 1996.
Мета роботи: Визначення впливу умов праці на стан статевої системи дівчат-підлітків, що навчаються в ПТУ радіотехнічного профілю, та розробка комплексу заходів, спрямованих на зниження у них гінекологічних захворювань.
Для реалізації мети були поставлені наступні задачі:
1. Вивчити стан статевої системи дівчат-підлітків на етапах освоєння фаху монтажник радіоелектронної апаратури та приладів. Визначити частоту і структуру гінекологічної патології у дівчат-учнів з урахуванням характеру фаха.
2. З метою верифікації діагнозу гінекологічної патології у дівчат-учнів, окрім клінічних засобів дослідження, провести: ехосонографію внутрішніх статевих органів, вивчення арборизації слизу слини в динаміці менструального циклу, екскреції з добовою сечею сумарних естрогенів, нейтральних 17-КС.
3. Дати санітарно-гігієнічну характеристику умов навчання дівчат-підлітків в ПТУ. Скласти професіографічну характеристику спеціальності монтажник радіоелектронної апаратури та приладів.
4. Вивчити стан процесів перекисного окислення ліпідів в сироватці крові у дівчаток-підлітків без гінекологічних захворювань та у дівчаток, які мають гінекологічні розлади.
5. Вивчити особливості антиоксидантної системи у зазначених контингентів обстежуваних.
6. Розробити комплекс санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на попередження та лікування гінекологічних захворювань у дівчат, що навчаються в ПТУ.
Наукова новизна отриманих результатів. Вперше розроблено характеристику стану статевої системи дівчат-підлітків, що опановують професію монтажник радіоелектронної апаратури та приладів; встановлено частоту й структуру гінекологічної патології у цього контингенту в динаміці навчання, визначено їхній зв’язок з умовами навчання, особливостями та специфікою професії, що освоюється, виявлені зміни в стані перекисного окислення ліпідів у дівчат-підлітків як процесу, що відображає порушення клітинного метаболізму ліпідів в умовах шкідливого впливу виробничих факторів на організм учнів. Вперше впроваджений комплекс санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, що розроблений з урахуванням особливостей функціонального стану яєчників, умов навчання й характеру виробничих факторів, які негативно впливають на репродуктивну систему, і направлений на попередження та терапію гінекологічної патології, що формується у зазначених контингентів дівчат-учнів.
Практичне значення отриманих результатів. Визначені частота та структура гінекологічних захворювань у дівчат-підлітків, що опановують фах монтажник радіоелектронної апаратури, та їх зв’язок зі шкідливим впливом навчально-виробничих факторів даного фаху на стан репродуктивної системи. Приведені докази щодо змін в гормональному статуті та процесах перекисного окислення ліпідів у учнів з гінекологічною патологією. Встановлено необхідність контролю за станом статевої системи дівчаток-підлітків в процесі навчання.
Запропоновано лікувально-оздоровчий комплекс заходів, які корегують менструальну функцію учнів. Розроблено систему організаційних, санітарно-гігієнічних, профілактичних та лікувальних заходів щодо поліпшення умов праці, зменшення шкідливого технологічного впливу, нормалізації функціонального стану статевої системи дівчат-підлітків, що сприяє попередженню виникнення у них гінекологічних порушень та зниженню їх частоти наприкінці навчання.
Розроблений автором комплекс лікувально-оздоровчих заходів впроваджується в практику підліткових кабінетів м. Харкова, дитячого відділення ХНДІОТ, ПТУ №3, 9, 10, 14, 40 м. Харкова.
Особистий внесок автора. Особисто автором виконано: вивчення статевої системи дівчат-учнів ПТУ в динаміці всього періоду навчання (3 роки); визначення частоти та структури гінекологічної патології та її зв’язок з умовами та режимом навчання; клінічні, біохімічні, санітарно-гігієнічні дослідження; теоретичне узагальнення та інтерпретація отриманих результатів; розробка комплексу санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, що спрямовані на профілактику та лікування гінекологічних захворювань дівчат-підлітків та оцінка їх ефективності; статистична обробка отриманих даних; впровадження результатів досліджень.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації представлені на:
 науково-практичній конференції молодих вчених Українського НДІ ОЗДП (Харків, 1994);
 обласній науково-практичній конференції “Социальные и клинические аспекты нейросоматической патологии у лиц молодого возраста” (Харків, 1994);
 підсумковій науково-практичній конференції Українського НДІ ОЗДП (Харків, 1994);
 Українській науково-практичній конференції “Актуальные проблемы лечения и реабилитации подростков с соматическими и психическими заболеваниями” (Харків, 1995);
 науково-практичній конференції лікарів-гінекологів дитячого та підліткового віку України (Одесса, 1995);
 засіданні наукового товариства акушерів-гінекологів (Харків, 1997);
 науково-практичній конференції “Медико-соціальні аспекти стану здоров’я дітей та підлітків” (Харків, 1998).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 наукових робіт, 6 з яких особисті, 4 — у фахових виданнях.
Обсяг та структура дисертації. Робота містить 168 сторінок машинописного тексту і складається з вступу, 7 розділів, висновків, переліка літератури та додатку. Дисертація містить 23 малюнка та 38 таблиць на 36 сторінках. Список літератури складається з 267 джерел, з них — 52 джерела іноземних авторів.
ЗМІСТ РОБОТИ
Матеріали і методи дослідження. Під наглядом знаходилось 136 дівчат в віці 15–18 років, що навчалися в ПТУ №3 м. Харкова.
Дослідження включало вивчення санітарно-гігієнічних умов навчання, режиму дня і відпочинку, клінічні дослідження — анамнез життя, характер менструальної функції, фізичний розвиток, ступінь розвитку вторинних статевих відзнак, гінекологічний статус, ультразвукове сканування органів малого тазу, арборизацію слизу слини (засіб З.Д.Шкиряк-Нижнік, Е.І.Непочатова-Курашкевич); біохімічні — екскрецію з добовою сечею сумарних естрогенів (по Nakao і Aizauve), 17 КС (засіб Arector в модифікації М.А.Крехової), вивчення процесів ПОЛ — змісту дієнових кон’югатів (за методом В.Б.Гаврилова), малонового діальдегіду (за методом Е.Н.Коробейнікової) та антиперекисного ферменту — каталази (спектрофотометричним засобом по М.А.Королюк).
Вивчення санітарно-гігієнічних умов навчання й праці в ПТУ включало: характеристику будинку, його приміщень, навчальних кабінетів, лабораторії, природного і штучного освітлення, повітряно-теплового режиму; визначення змісту пилу в повітрі та його якісного складу, загального рівня шуму в навчальних приміщеннях; оцінку організації робочих місць.
Загальна характеристика обстежених груп. У відповідності із задачами дослідження всі дівчата були розподілені на 2 групи. В I-у (основну) увійшли 66 підлітків, що спостерігалися протягом трьох років з моменту надходження в училище та до його закінчення. Спостереження за дівчатами цієї групи проводилося в динаміці: при надходженні в училище, в процесі навчання та наприкінці навчання. В цій групі був застосований комплекс профілактичних та оздоровчих заходів, спрямованих на попередження та лікування гінекологічних розладнань. В період надходження в училище основна група дівчат-підлітків визначалася нами як I-А група. Під час закінчення училища, через три роки, після застосування лікувально-оздоровчого комплексу, основна група була визначена як I-Б група.
II-у групу (групу порівняння) склали 70 учнів, що закінчили училище та не одержували в процесі навчання комплексу профілактичних та оздоровчих заходів.
Результати дослідження. Результати аналізу анамнезу життя, екстрагенітальної патології та становлення менструальної функції у дівчат I-ї та II-ї груп показали, що початкові дані не мали вірогідних відмінностей та за цими показниками групи були ідентичними, а їхній порівняльний аналіз був коректним. Технологія виробництва в обох групах також була однаковою.
Аналіз робочої пози показав, що всі операції дівчини виконують в змушеному положенні “сидячи”, для якого характерні: значна статична напруга м’язів спини, плечового поясу, шиї, верхніх та нижніх кінцівок, що на фоні гіпокінезії протягом всього робочого часу призводять до застойної гіперемії органів малого тазу. Всі робочі операції, що виконуються дівчатами, відносяться до розряду тонкозорових робіт, що викликає значну напругу зорового аналізатору протягом всього робочого часу.
При вивченні гінекологічних захворювань і даних, що характеризують менструальну функцію, в динаміці трирічного навчання виявлений негативний вплив навчально-виробничих факторів на статеву систему дівчат, збільшення частоти порушень менструальної функції.
Виявилося, що загальна частота гінекологічної патології в I-А (основній) групі на першому році навчання складала 16,6±4,6%, що не відрізнялося від показників, виявлених у дівчат загальноосвітніх шкіл того ж віку, що проживають в тому же районі — 18,9±3,2% (p>0,05). В II-й групі (групі порівняння) на третьому році навчання частота гінекологічних порушень була майже в два рази вище та досягала 31,4±5,5%. Крім того, відзначалося збільшення частоти постпонуючого менструального циклу у дівчат II-ї групи. Отримані дані свідчать про значне зростання загальної гінекологічної захворюваності (р0,05); гіпоестрогенія в I-А групі відзначалася в 9,1±3,5% випадків, а в II-й групі в 17,1±4,5% випадків (р0,05) (табл. 2).
Таблиця 2 — Показники арборизації слизу слини.
Показник I-А група I-Б група II група Вірогідність (Р)
% % % між групами I-А, II
Помірний 87,8 92,4 78,5 —
Гіпоестрогенія 9,1 6,0 17,1 0,05). Отримані відмінності пояснюються тим, що в II-й групі частота випадків гінекологічної патології в два рази перевищує відповідні показники I-А групи. Зростання гінекологічної патології в II-й групі відзначалося здебільше за рахунок випадків порушень менструальної функції, частіше по типу гіпоменструального синдрому та вторинної аменореї, що і давало відносну гіпоестрогенію.
Більш виражені відмінності у рівні естрогенів отримані при порівняльному аналізі їхньої екскреції у здорових дівчат-підлітків та дівчат з гінекологічною патологією, що проявляється тільки порушеннями менструальної функції. Середнє значення сумарних естрогенів у дівчат із зазначеними розладами в обох групах було однаково низьким і складало: в I-А групі — 31,30±1,69 нмоль/добу, в II-й групі — 30,89±5,52 нмоль/добу, що вірогідно нижче, ніж у здорових дівчат тих же груп (p0,05). Концентрація МДА в I-А групі дорівнювала 4,3±0,29 мкмоль/л, а в II-й групі — 5,5±0,16 мкмоль/л (p>0,05) (табл. 3).
Таблиця 3 — Деякі показники ПОЛ (ДК та МДА, мкмоль/л).
Показник I-А група I-Б група II група Вірогідність (Р)
I-А – II I-А – I-Б
ДК 5,06±0,32 5,18±0,32 6,4±0,17

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020