.

Генетико-демографічний аналіз наркоманії в Ізраїлі (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3105
Скачать документ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА

ГУРЕВИЧ ІГОР

УДК 575.17:314:616.89-008.441.33(569.4)

Генетико-демографічний аналіз наркоманії в Ізраїлі

03.00.15 – генетика

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Харків – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному університеті ім. В.Н.
Каразіна Міністерства освіти та науки України.

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор

Атраментова Любов Олексіївна

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Міністерства освіти та науки України,

професор кафедри генетики і цитології.

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук

Обухан Катерина Іванівна

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва

Академії медичних наук України, м. Київ,

головний науковий співробітник.

кандидат біологічних наук

Філіпцова Ольга Володимирівна

Національний фармацевтичний університет

Міністерства охорони здоров’я України, м. Харків,

доцент кафедри біології.

Провідна установа: Інститут молекулярної біології і генетики

НАН України, м. Київ.

Захист дисертації відбудеться 16.05.2007 р. о 1515 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 64.051.21 у Харківському національному
університеті ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України за
адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, біологічний факультет, ауд.
ІІІ-15.

З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Міністерства
освіти і науки України за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4.

Автореферат розісланий 14.04. 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради К 64.051.21 О.М. Федота

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Однієї з найбільш серйозних проблем людства протягом
останніх десятиліть є наркоманія, а її вивчення буде залишатися
актуальним ще багато років. Причини формування наркотичної залежності
вивчалися і вивчаються в різних країнах на представниках різних етнічних
груп (L.Edelmann et al., 2002; G.Gerra et al., 2004.). На сьогодні
визнається, що в розвитку наркоманії відіграють роль три групи причин
(R.Eiselt et al., 2001; S.Fuke et al., 2001; S.Specker et al., 1998).
Насамперед, це соціальне середовище; далі – психолого-фізіологічні
фактори, що відбивають стан, який спричинено прийомом наркотику. І,
нарешті, різноманітні і складні за своєю природою генетичні причини. Усі
ці фактори знаходяться у взаємодії, і в різні періоди роль кожного з них
міняється. Генетичні відмінності індивідів, їх соціальне оточення
визначають відповідну реакцію на вплив наркотичних речовин. У зв’язку з
цим актуальним є дослідження наркоманії з урахуванням
генетико-демографічної структури населення. В Ізраїлі ці дослідження
епізодичні. Актуальність таких досліджень у нашій країні викликана
низкою причин. Насамперед, в Ізраїлі, як і в багатьох інших країнах,
число наркоманів стрімко зростає. Знання причин наркоманії дозволить
проводити її ефективну профілактику. Ізраїль має ряд демографічних
особливостей. Це країна з невеликою територією і досить високою
щільністю населення. У населенні Ізраїлю виражена значна етнічна і
генетична різнорідність, яка обумовлена низкою причин. Одна з них –
репатріація євреїв із країн, де вони жили багато віків у відносно
невеликих ізольованих громадах (Марокко, Ірак, Ємен, Туніс, Туреччина,
Індія, Ефіопія і т.д.) (Y.D.Neumark et al., 2002; A.Quint еt al., 2005).
Крім того, євреї репатріювалися з країн, у яких уже багато років не
тільки немає ізоляції громад, але навіть мається асиміляція з корінним
населенням, або вихідцями з інших місць (США, Росія, Україна, інші
країни колишнього СРСР, Аргентина, Бразилія, Колумбія, Франція й ін.)
(R.J.Smith et al., 2005). Протягом багатьох років в Ізраїлі проживають
невеликі ізольовані громади арабів. Демографічна структура населення
Ізраїлю внаслідок змішання різних груп населення постійно міняється. Усе
це змінює генетичні характеристики населення і, як наслідок, впливає на
формування різних захворювань, у тому числі і наркоманії.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана
на кафедрі генетики і цитології Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна в рамках теми “Структура і генетичні процеси,
поширеність спадкової патології в популяціях різного ступеня
урбанізації” № держреєстрації 0103U005742.

Мета дослідження – провести генетичний аналіз наркоманії в різних
етнічних групах населення Ізраїлю.

Для досягнення цієї мети передбачалося вирішити наступні задачі:

одержати віко-статеву характеристику основних етнічних груп населення
Ізраїлю;

вивчити шлюбну структуру, оцінити рівень інбридингу й аутбридингу в
основних етнічних групах;

за допомогою генеалогічного, сегрегаційного і компонентного аналізу
запропонувати найбільш правдоподібну модель генетичного контролю
наркоманії в етнічних групах;

з’ясувати співвідношення спадковості і середовища у формуванні
наркоманії в євреїв та арабів;

з’ясувати роль інбридингу й аутбридингу у формуванні наркоманії в арабів
та євреїв.

Об’єкт дослідження. Населення Ізраїлю.

Предмет дослідження. Основні фактори, що впливають на формування
наркоманії в різних етнічних групах населення.

Методи дослідження. Демографічний, популяційно-генетичний,
сімейно-генетичний, статистичний аналіз. Демографічний метод дозволив
охарактеризувати статево-віковий розподіл населення.
Популяційно-генетичний метод надав можливість одержати характеристики
популяційної структури. Сімейно-генетичним методом протестовано
моногенні та полігенні моделі успадкування, запропонована модель
успадкування і визначене співвідношення спадковості і середовища у
формуванні наркоманії. За допомогою статистичного аналізу проводилася
перевірка нульових гіпотез.

Наукова новизна. Дана робота запровадила початок систематичним
генетичним дослідженням наркоманії в Ізраїлі. Отримано показники шлюбної
структури в єврейському й арабському населенні, обчислені показники
успадковуваності наркоманії в євреїв та арабів, показана неоднакова роль
кровного споріднення батьків у формуванні наркоманії в різних етнічних
групах.

Теоретичне значення. Показано неоднакову роль спадкових факторів та
факторів середовища у формуванні наркоманії в групах населення, які
розрізняються генетичною структурою.

Практичне значення. Отримано точки відліку для генетико-демографічного
моніторингу наркоманії. Складено таблиці повторного ризику, які можуть
бути використані для генетичного прогнозування наркоманії.

Особистий внесок дисертанта. Дисертанту належить ідея провести генетичне
дослідження наркоманії в Ізраїлі. Виконано збір демографічної і
генеалогічної інформації, проведено пошук наукової літератури за темою,
розроблено розрахунки, складено таблиці, описано результати. Дисертант
взяв участь у написанні статей і тез.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи
були представлені й обговорені на V Міжнародному конгресі з
інтегративної антропології (Вінниця, 2004), III з’їзді Всеросійського
товариства генетиків і селекціонерів ім. Н.И. Вавилова (Москва, 2004),
Міжнародній науковій конференції “Фактори експериментальної еволюції”
(Алушта, 2004), конференції молодих вчених “Биология – наука XXI
столетия” (Пущино, 2006), II міжнародної конференції “Молодь та поступ
біології” (Львів, 2006), I Міжнародної наукової конференції молодих
вчених “Біологія: від молекули до біосфери” (Харків, 2006), спільних
наукових семінарах кафедри генетики і цитології і відділу генетики
Інституту біології Харківського національного університету ім. В.Н.
Каразіна (2004, 2006).

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 9 наукових
праць, у тому числі 4 статті у виданнях, рекомендованих ВАК України, і 5
– у матеріалах наукових конференцій і конгресів.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація викладена на 136 сторінках
тексту, містить вступ, огляд літератури, розділи матеріалів і методів,
результатів власного дослідження й обговорення, заключення, висновків,
практичних рекомендацій, додатку, списку використаної літератури, який
містить 253 джерела, у тому числі 26 кирилицею і 227 латиницею.
Дисертація містить 40 таблиць, 3 малюнка.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал і методи дослідження. Інформацію про населення Ізраїлю за 2004
р. отримано в Центральному статистичному бюро. Збір генеалогічного
матеріалу проводився протягом 2003-2006 р. у центрах реабілітації хворих
на наркоманію по мірі надходження контингенту. Обстежено 431 чоловік з
опіоїдною залежністю, з них 249 євреїв і 182 араба. Діагностика
наркоманії проводилася лікарями-наркологами відповідно до діагностичних
критеріїв DSM-IV, прийнятих в Ізраїлі. У контрольну групу увійшли особи
тієї ж соціальної групи (129 чоловік, у тому числі 64 єврея та 65
арабів), які не мали опіоїдної залежності. Обчислено показники шлюбної
сполученості, індекси позитивної шлюбний асортативності (О.Л. Курбатова,
Е.Ю. Победоносцева, 1986). Коефіцієнт інбридингу для пробанда
розрахований за методом С.Райта, середньогруповий показник інбридингу
обчислено з урахуванням ступеня споріднення подружжя (L.L.
Cavalli-Sforza, W.F. Bodmer, 1971). Порівняння середніх арифметичних
після перевірки розподілу дат на нормальність проводили за допомогою
критерію Ст’юдента t. Для порівняння часток використовували критерій
Фішера F з кутовим перетворенням. Порівняння рядів розподілу проводили
за допомогою критерію Пирсона ч2 (Г.Ф. Лакин, 1990). Сегрегаційні
частоти та їх статистичні похибки розраховані за методом Вайнберга (L.L.
Cavalli-Sforza, W.F. Bodmer, 1971). Коефіцієнти кореляції між родичами
(rop, rsb), розраховані за рівняннями полігенної та альтернативної
моделей, а також компонентне розкладення фенотипової дисперсії виконано
за D.S. Falconer (1965). Знаходження параметрів моделі головного гена з
неповною пенетрантністю (q, П2 і П2 ) проведено за допомогою
дисперсійних рівнянь. Компонентне розкладання загальної фенотипової
дисперсії проведено за D.S. Falconer (1965). Таблиці повторного ризику
складені з використанням формули N.E. Моrton (1969).

Результати дослідження та їх обговорення. Населення Ізраїлю наприкінці
2004 року склало 6869500 чоловік. Чисельне співвідношення чоловіків і
жінок 0,976:1. Араби складають 19,51%, євреї 76,24% усього населення
країни, інші національності 4,25%. Арабській частині населення властиві
висока народжуваність і смертність. У євреїв нижче народжуваність, але
вище тривалість життя (рис.1). Загальна кількість репатріантів та
емігрантів, які прибули до країни в період 1990-2004 р., склала 1010900
чоловік. Особи, які складають шлюби, за походженням розподілилися таким.
Корінними жителями Ізраїлю було 13,5% жінок і 12,7% чоловіків. Серед
мігрантів більше усього вихідців з Європи: жінки склали 49,8%, чоловіки
49,6% від загального числа мігрантів. Вихідців з Африки вдвічі менше
(жінки 23,2%, чоловіки 23,1%). Приблизно стільки ж прибуло з Азії (жінки
22,7%, чоловіка 23,4%). Найменш за все було вихідців з Америки (жінки
4,4%, чоловіка 3,9%). Величина показника шлюбної сполученості за
ознакою “місце народження” (К=0,86, р0,05

З різних країн не родичі 32,8 9,2 0,05). Можливо, це зв’язано з тим, що
вивчені пробанди ще знаходяться в репродуктивному віці та їх плідність
не є вичерпаною. Не виключено, однак, що орієнтація на зниження числа
дітей у цивілізованих країнах нівелює міжетнічні розходження.

Середньопопуляційний ризик наркоманії розрахований за даними про
співвідношення арабів і євреїв у загальному населенні і серед
обстеженого контингенту. Обстежені – це особи, які мають відношення до
нелегального обороту наркотиків. Етнічний склад обстежених відрізняється
від загального населення великою питомою вагою арабів (табл.4). У групі
соціального ризику євреї складають 49,6%, араби 50,4% (р†O ? TH †" H x ? " H x ? c?fooooooooooooooooooooooioa ry ry ry ry & & ?kd? ?? ! J J j ”y n n n ”y n n n 3 3 3 ¤4¤P¤^¤l¤n¤¦¤?¤O?u®oeoeoeoeoeoeoevjjjj 3 3 3 адаптивних ознак виявляються вже на рівні контролю. В арабів соматичні захворювання (10,7%) зустрічаються втричі частіше, ніж у євреїв (3,6%, р

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020