.

Гендерне виховання дівчат-підлітків у Великій Британії (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4361
Скачать документ

Інститут проблем виховання АПН України

Зубілевич Марина Іванівна

УДК 37.017.7–055.25/053.6(410)

Гендерне виховання дівчат-підлітків у великій британії

13.00.05 – соціальна педагогіка

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Рівненському державному гуманітарному університеті.

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент

Петренко Оксана Борисівна,

Рівненський державний гуманітарний університет,

доцент кафедри вікової та педагогічної психології.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

Лактіонова Галина Михайлівна,

Міністерство у справах сім’ї та молоді України, заступник директора
Державної соціальної служби дітей, сім’ї та молоді;

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії
порівняльної педагогіки

Локшина Олена Ігорівна,

Інститут педагогіки АПН України, докторант.

Провідна установа: Тернопільський Національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка, кафедра педагогіки,
Міністерство освіти і науки України, м. Тернопіль.

Захист відбудеться “ 23 ” січня 2007 р. о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 26.454.01 в Інституті проблем виховання
АПН України (04060, м. Київ, вул. М.Берлинського, 9).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем
виховання АПН України (04060, м. Київ, вул. М.Берлинського, 9).

Автореферат розісланий “ 18 ” грудня 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради
Л.М.Масол

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Розвиток України як суверенної держави ставить
перед вітчизняною освітою нові вимоги щодо формування підростаючої
особистості й, відповідно, зумовлює необхідність поглибленого вивчення
досвіду навчання і виховання учнів у зарубіжних країнах. Державна
національна програма “Освіта (Україна ХХІ століття)” одним із
пріоритетних напрямів виховання ставить “розроблення
теоретико-методологічних аспектів національної системи виховання з
урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду”.

Вступ України до Європейської Спільноти та врахування сучасних вимог
Болонської декларації в системі освіти спричиняє необхідність узгодження
вітчизняних стандартів у галузі освіти, зокрема у сфері виховання, з їх
європейськими зразками. Саме через освіту проходить трансляція основної
системи норм, ролей від одного покоління до іншого, проходить визначення
ідентичності особистості, зокрема й гендерної. У сучасних
психолого-педагогічних дослідженнях дедалі частіше розглядається процес
формування особистості як представника певної статі, як носія деяких
вихідних якостей, що визначають зміст поведінки індивіда як чоловіка або
жінки, хлопчика або дівчинки.

Активне використання в багатьох європейських країнах поняття “гендер”
свідчить, що в останні десятиріччя відбулось не лише переосмислення
проблеми відносин статей та специфіки їх навчання та виховання, а й те,
що їх тепер стали розглядати як форму соціальної організації.

Сутність поняття “гендер” сучасні вчені розглядають як спосіб
соціальних відносин між жінками й чоловіками, не тільки безпосередніх
відносин і відносин у родині, але й у головних інститутах суспільства,
таких як соціальні класи, ієрархії великих організацій і структура
зайнятості. Термін “gender” визначає “соціальну” стать людини, її
статеву роль, що має суспільне забарвлення і несе в собі суспільний
досвід, накопичений у поведінці багатьох чоловіків і жінок. Гендер є
соціальною конструкцією, що позначає особливості поведінки, соціальну
стратегію. Гендер – своєрідний підсумок соціалізації людини в
суспільстві відповідно до її статевої приналежності.

Одним з важливих чинників розвитку національної системи освіти і
виховання в Україні є стрімкі соціокультурні й технологічні зміни в
сучасному суспільному житті, які вимагають обґрунтування нових
концептуальних підходів і методик до побудови гендерного виховання та
гендерної соціалізації підростаючого покоління. Адже система освіти й
виховання до недавнього часу була безстатевою, мета виховання жінки,
чоловіка перед освітніми закладами не ставилася. В останні роки
розпочався процес активного впровадження гендерного підходу в систему
освіти й виховання в Україні.

Психолого-педагогічна наука в Україні та за кордоном надає особливого
значення вивченню проблем статусу, прав і можливостей жінок і чоловіків
у сім’ї та суспільстві, відмінностей у процесах соціалізації статей.
Питання гендерних відміностей та диференціації гендерних ролей
досліджували Н.Гусак, Б.Кочубей, О.Лосєва, З.Янкова. Гендерні аспекти
навчання і виховання дівчат-підлітків розкриваються у працях О.Величко,
Т.Голованової, Т.Димнової, І.Звєрєвої, О.Кізь, О.Кікінежді, В.Кравця,
Н.Кутової, Г.Лактіонової, О.Локшиної, О.Петренко. Гендерні стереотипи
поведінки дівчат-підлітків у сучасній школі, гендерні відносини у сім’ї,
правові норми гендерної рівності досліджували вітчизняні та зарубіжні
вчені Дж.Вейнер, С.Верн, Ю.Галустян, І.Гофман, М.Девід, А.Іглу, І.Кон,
Н.Левчук, Т.Лукман, С.Майлс, С.Міддлетон, П.Пергер, Дж.Роузнер,
Д.Спендер, І.Стейберг, А.Толстокорова, О.Ярош. Дослідники П.Бут,
Д.Грехем, К.Доріон, М.Кле, Дж.Ландрам Б.Сайман, Е.Стоунс, Дж.Таммер і
Д.Роджерс обґрунтували і розробили відповідні системи, в яких закладено
і апробовано часом вирішення проблем освіти і виховання жінок.

Організація та впорядкування українського суспільства на демократичних
засадах потребує нового змісту всієї системи соціальних норм, що
регулюють сучасні суспільні відносини, а також вдосконалення тих із них,
що історично себе виправдали. А для цього варто звернутися до
особливостей гендерної освітньо-виховної системи в європейських
країнах, зокрема у Великій Британії, де протягом тривалого часу
накопичувався досвід, існують певні традиції, досягнення у гендерному
вихованні.

Звернення до досвіду гендерного виховання дівчаток-підлітків у Великій
Британії зумовлено двома групами факторів: 1) культурно-історичними, що
визначають спільність позицій України та Великої Британії (високий
рівень європейської освіти, традиційність зв’язків, подібність поглядів
на роль жінки в суспільстві в різні періоди реформування системи
народної освіти і суспільства в цілому, виділення гуманізуючої ролі
жінки в розвитку цивілізації); 2) національно-психологічними, які
відображають характерний для обох країн образ волелюбної, культурної,
освіченої жінки, що історично склався (жінка, як в Україні, так і у
Великій Британії, традиційно користується значною свободою і може
використовувати свій потенціал у різноманітних сферах діяльності: у
культурі, науці, мистецтві).

В Україні було проведено ряд досліджень освітньо-виховної системи
Великої Британії, зокрема Н.Балацька вивчала професійну орієнтацію учнів
у Великій Британії, О.Демченко – теорію і практику сімейного виховання,
С.Коваленко – тенденції розвитку освіти дорослих в Англії, Я.Полякова
досліджувала етнопедагогічний аспект екологічного виховання учнів у
Великій Британії, Р.Сойчук – реформування змісту трудового навчання в
об’єднаній школі Великої Британії, І.Турчик – місце фізичного виховання
і спорту у шкільній освіті в Англії, Н.Яцишин аналізувала
професійно-педагогічну підготовку вчителів у Великій Британії, однак на
сьогодні ще не проводилось дослідження системи гендерного виховання
підлітків у Великій Британії.

Таким чином, актуальність проблеми та її недостатня розробленість
зумовили вибір теми дослідження: “Гендерне виховання дівчат-підлітків у
Великій Британії”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема
дисертаційного дослідження є складовою комплексної програми
науково-дослідної роботи Рівненського державного гуманітарного
університету.

Тему дисертації затверджено Вченою радою Рівненського державного
гуманітарного університету (протокол № 9 від 25.04.2003 року) і
узгоджено в Раді з координації наукових досліджень в галузі педагогіки
та психології в Україні (протокол № 7 від 17.06.2003 року).

Мета дослідження: здійснити теоретичний аналіз системоутворюючих
компонентів педагогічного керівництва процесом соціалізації особистості
дівчини-підлітка, вичленити і охарактеризувати концептуальні ідеї та
механізми гендерного виховання дівчинки-підлітка в умовах навчального
закладу, молодіжних організацій у Великій Британії, розробити практичні
рекомендації щодо впровадження в Україні зарубіжного досвіду гендерного
виховання дівчат-підлітків.

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

Провести історико-генетичний та теоретичний аналіз проблеми гендерного
виховання дівчини-підлітка у Великій Британії.

Визначити і охарактеризувати концептуальні ідеї, напрями педагогічного
керівництва процесом гендерного виховання дівчат-підлітків.

Виявити психолого-педагогічні умови, механізми та технології гендерного
виховання дівчат-підлітків у Великій Британії.

Охарактеризувати процес гендерного виховання дівчат-підлітків.

Об’єктом дослідження є процес гендерного виховання дівчат-підлітків у
Великій Британії.

Предметом дослідження є концептуальні ідеї, основні напрями, зміст і
механізми організації процесу гендерного виховання дівчат-підлітків у
Великій Британії.

Методологічною основою дослідження є загальнонаукові положення теорії
пізнання про взаємозв’язки та взаємозумовленість явищ і процесів
об’єктивної дійсності, теорій особистості, соціалізації особистості у
полікультурному просторі, ідеї філософії освіти як інтегративного
наукового знання, що дає цілісне уявлення про сутність найбільш
загальних освітньо-виховних проблем, нової парадигми виховання,
сексуальних та гендерних ролей, системний підхід до порівняльного
аналізу явищ в освітній сфері у контексті її розвитку. У своєму
дослідженні ми виходимо з положення про конкретно історичний підхід до
вивчення педагогічних явищ; ідеї взаємодії процесів навчання та
виховання, зокрема гендерного виховання.

Теоретичну основу становлять філософські, соціологічні,
психолого-педагогічні ідеї про сутність і природу людини, про взаємодію
людини і середовища (К.Альбуханова-Славська, Б.Ананьєв, О.Асмолов,
Г.Батищев, І.Бех, Л.Божович, Л.Виготський, Е.Гіденс, Е.Еріксон, М.Каган,
І.Кон, Г.Костюк, О.Леонтьєв, Б.Ломов, В.Мясищев, С.Рубінштейн,
М.Ярошевський та ін.); вітчизняні і зарубіжні дослідження
закономірностей, умов, чинників розвитку, соціалізації і виховання
особистості (Р.Бернс, В.Бочарова, Д.Дьюі, О.Киричук, Л.Коваль,
Н.Лавриченко, О.Локшина, М.Лукашевич, А.Маслоу, А.Мудрик, Т.Парсонс,
К.Роджерс, О. В.Франкл, Ю.Хабермас, К.Ясперс та ін.); положення праць
про жіночу соціалізацію через систему освіти й виховання (С.Де Бовуар,
Л.Вовк, В.Геодакян, І.Звєрєва, Г.Лактіонова, Е.Хорні, Н.Чухим).

У дослідженні використано загальнонаукові та історичні методи
дослідження, що забезпечують розв’язання поставлених завдань та
досягнення мети.

1) загальнонаукові: аналіз (ретроспективний, порівняльний,
статистичний), синтез, абстрагування і конкретизація, класифікація і
систематизація даних, узагальнення, аналіз педагогічної літератури і
документальних матеріалів. Ці методи теоретичного дослідження дали змогу
здійснити науковий аналіз різних літературних джерел з обраної проблеми.
Одним із провідних у дослідженні був метод аналізу документів і положень
Департаменту освіти Великої Британії, що сприяв здійсненню аналізу
фактологічного матеріалу щодо сутності державної політики у галузі
гендерного виховання дівчат-підлітків у Великій Британії.

2) історичні: історико-структурний, конструктивно-генетичний і
компаративістський, які дали змогу вичленити й охарактеризувати основні
передумови, чинники і закономірності гендерного виховання
дівчат-підлітків у Великій Британії в історико-генетичному контексті.

Джерельна база дослідження:

державні та урядові документи з навчання та виховання дівчат-підлітків у
середніх школах Великої Британії;

національний навчальний план Великої Британії; методичні рекомендації до
національного навчального плану; навчальні програми та підручники для
середніх шкіл та жіночих шкіл; методичні матеріали, що використовуються
у галузі гендерного виховання;

документи міжнародних, регіональних та національних конференцій і
семінарів за гендерною тематикою;

наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів філософського,
історичного та педагогічного напряму з проблем гендерного виховання
підростаючого покоління;

зарубіжні періодичні видання “British Journal of Educational Studies”,
“English Language Teaching Journal”, “The Times Educational
Supplements”, “The Education Year Book”, “Education Aspects of Britain:
An Official Handbook”, “Education in Britain”, “Britain: An Official
Handbook”, “ Prospects” з фондів Київського та Львівського філіалів
Британської Ради, мережі Інтернету, Центральної наукової бібліотеки НАН
України ім. В.Вернадського, Державної Науково-Педагогічної Бібліотеки
України ім. В.О.Сухомлинського, Рівненської обласної наукової бібліотеки
ім. В.Короленка, наукової бібліотеки Рівненського державного
гуманітарного університету.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що на основі вивчення
освітніх документів та аналізу фундаментальних наукових праць
англійських та вітчизняних учених, які досліджували проблеми гендерного
виховання у Великій Британії, вперше визначено і систематизовано
психолого-педагогічні умови становлення і розвитку гендерного виховання
дівчат-підлітків у Великій Британії; розкрито функціональні можливості
виховної системи герл-гайдів; виявлено та охарактеризовано специфіку
гендерної соціалізації дівчат-підлітків Великої Британії в навчальних
закладах; охарактеризовано механізми та технології гендерного виховання
у Великій Британії; у науковий обіг уперше введено документи і матеріали
про систему гендерного виховання дівчат-підлітків у Великій Британії,
які розширили наукове поле досліджуваної проблеми, зокрема зміст та
соціально-педагогічні механізми гендерного виховання у Великій Британії;
уточнено сутність і зміст гендерного виховання дівчат-підлітків у
Великій Британії; набули подальшого розвитку напрями організації процесу
гендерного виховання дівчат-підлітків в Україні.

Теоретичне значення дослідження полягає у виявленні й характеристиці
механізмів гендерного виховання дівчат-підлітків у Великій Британії;
узагальненні досвіду гендерного виховання дівчат-підлітків у навчальних
закладах, молодіжних організаціях Великої Британії та визначенні ролі
навчальних закладів та молодіжних організацій у гендерному вихованні в
Україні.

Практичне значення здобутих результатів визначається можливістю
застосування практичних матеріалів з проблем гендерного виховання у
навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи в Україні; в
організації діяльності сучасних молодіжних організацій дівчат-підлітків
та керівництва процесом гендерної соціалізації дівчат-підлітків загалом;
у підготовці тематичних спецкурсів з соціальної педагогіки, гендерної
педагогіки та психології.

Вірогідність результатів дослідження підтверджується методологічною
обґрунтованістю вихідних позицій; застосуванням методів адекватних
предмету, меті і завданням дослідження; системним аналізом значного
обсягу джерел, нормативних і методичних документів,
психолого-педагогічних праць, а також безпосередньою участю дисертантки
в обговоренні проблем гендерного виховання з британськими викладачами та
представниками Британської Ради в Україні (British Council in Ukraine).

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного
дослідження викладалися у доповіді на міжнародній конференції
“Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства в третьому
тисячолітті”(м. Рівне, 2003); на Всеукраїнських науково-практичних
конференціях: “Ефективні підходи та результативні технології навчання й
виховання в умовах нової структури і змісту початкової освіти
(психологічні та педагогічні аспекти)” (м.Рівне, 2003р.), “Духовність
особистості: методологічні та методичні аспекти”(м.Луцьк, 2003р.);
“Соціально-психологічні детермінанти трансформування гендерних
стереотипів в умовах сучасного суспільства”(м.Рівне, 2003р.); на
науково-практичній конференції викладачів, студентів та аспірантів
Національного університету “Острозька академія” (м.Остріг, 2005р.); на І
Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих
науковців “Наука, освіта, суспільство очима молодих” (м.Рівне, 2006); на
науково-практичних конференціях викладачів, студентів та аспірантів РДГУ
(м.Рівне, 2002-2006рр.).

Апробація проводилася на базі ЗОШ № 1 з поглибленим вивченням
англійської мови м.Луцька Волинської області (довідка № 41 від
3.05.2006р.) та гімназії з поглибленим вивченням англійської мови
м.Здолбунова Рівненської області (довідка № 411 від 21.03.2006р.).

Результати дослідження доповідалися й обговорювалися на засіданнях
кафедри соціальної педагогіки Волинського державного університету імені
Лесі Українки (довідка № 3/1821 від 22.05.2006р.). Основні положення і
висновки дослідження реалізовувалися у процесі наукової роботи в
Рівненському державному гуманітарному університеті (довідка № 351 від
22.03.2006р.). Наукові доповіді і виступи протягом 2001-2006 років були
представлені на семінарах, “круглих столах” для викладачів вузів та
вчителів шкіл.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження знайшли
відображення у 9 одноосібних публікаціях, які опубліковані у фахових
виданнях, затверджених ВАК України.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів,
проміжних і загальних висновків, списку використаних джерел (311
найменувань, з них 108 іноземними мовами) та додатків. Загальний обсяг
дисертації становить 207 сторінок друкованого тексту, з них 176 сторінок
основного тексту. Робота містить 12 таблиць, 5 схем та 5 додатків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми для розвитку системи освіти
в Україні, розкрито ступінь її дослідженості, визначено об’єкт, предмет,
мету та завдання дослідження, сформульовано методологічну основу й
методи дослідження, з’ясовано новизну, теоретичне та практичне значення
дослідження, відображено апробацію здобутих результатів.

У першому розділі – “Психолого–педагогічні умови гендерного виховання
дівчат-підлітків у Великій Британії” – здійснено аналіз понять “гендер”,
“гендерне виховання”, досліджено теоретичні основи проблеми виховання
дівчат-підлітків, здійснено історико-генетичний аналіз становлення і
розвитку гендерного виховання дівчат-підлітків у Великій Британії,
проаналізовано психологічні особливості гендерного виховання
дівчат-підлітків у навчальних закладах Великої Британії.

Спеціальне порівняльне дослідження, проведене за визначеними нами
критеріями і методикою, дало змогу охарактеризувати конкретні проблеми
щодо змісту, форм і методик гендерного виховання, його організації, а
також окреслити власні теоретичні підходи до формування адекватних
уявлень про проблеми гендерного виховання та способи їх розв’язання в
Україні.

У дослідженні проаналізовано різні аспекти проблеми гендеру,
гендерно-рольової ідентифікації, гендерних стереотипів, гендерного
виховання, які досліджували О.Величко, Т.Голованова, Т.Димнова, О.Кізь,
О.Кікінежді, В.Кравець, Н.Кутова, Г.Лактіонова, П.Нанет, О.Петренко, а
також Дж.Вейнер, С.Верн., Ю.Галустян, І.Гофман, М.Девід, І.Кон,
Н.Левчук, Т.Лукман, С.Майлс, Дж.Роузнер, Д.Спендер, І.Стейберг,
А.Толстокорова, О.Ярош. Аналіз праць та здійснених досліджень
вищеназваних авторів дає підстави стверджувати, що не існує достатньо
обґрунтованого погляду на природу, закономірності феномена гендерного
виховання. Крім того, це дає змогу зробити висновок, що наукові поняття
“гендер” і “гендерне виховання”, які знайшли всебічне висвітлення у
філософській та психолого-педагогічній думці минулого й сучасності, є
важливим атрибутом соціалізації особистості дівчинки-підлітка, провідним
інструментом і водночас виявом гендерно-рольової ідентифікації
особистості дівчинки-підлітка.

Проведене дослідження доводить, що в умовах чітких змін у
статево-рольовій стратифікації суспільства, фактор статі є важливою
складовою будь-якого серйозного дослідження в галузі
соціально-гуманітарних наук, яке можна вважати об’єктивним і науковим.

З’ясовано, що поняття “гендер” включає в себе соціально-визначені
характеристики чоловіків і жінок на відміну від біологічно визначених.
Тому ця категорія ще за своєю сутністю розглядається як “соціокультурна
стать”, що підкреслює соціальний характер нерівності між статями, яка
поступово змінюється залежно від суспільних та культурних перетворень.

Уточнено визначення “гендерного виховання”, яке ми розглядаємо як
цілеспрямований, організований і керований процес, спрямований на
формування чоловічих і жіночих ролей, якостей, рис і властивостей, що
визначають необхідне суспільству ставлення людини до представників іншої
статі, їхньої поведінки та діяльності.

У процесі дослідження визначено, що метою гендерного виховання є
створення умов для формування егалітарної свідомості особистості,
вільної від гендерних стереотипів і відповідальної за свої
міжособистісні взаємини в соціумі.

Під час аналізу системи виховання жіночої статі у Великій Британії
виокремлено головні завдання гендерного виховання дівчат-підлітків:

– відновлення та збагачення в суспільстві взірців жіночої поведінки,
сфер їх реалізації, які є основним джерелом гендерної ідентифікації,
формування гендерної свідомості дівчат-підлітків;

– урізноманітнення джерел і механізмів засвоєння гендерних моделей
жіночої поведінки в межах соціалізації особистості;

– забезпечення дівчатам рівного доступу до всіх різновидів знань,
гендерної рівності у родинному й громадському житті.

У зв’язку зі сказаним вище, сутність проблеми виховання дівчат-підлітків
Великої Британії полягає у впровадженні гендерної стратегії у процес їх
виховання, що забезпечить дівчат доступною інформацією з проблем, які
з’являються у них, допоможе їм здобути знання і вміння, необхідні
майбутній жінці у подальшому житті.

Здійснивши теоретичний аналіз підходів до проблеми виховання
дівчат-підлітків Великої Британії, виявивши психологічні особливості
дівчат-підлітків та їх вплив на формування ціннісних орієнтацій та
врахувавши результати історико-генетичного аналізу становлення та
розвитку гендерного виховання дівчини-підлітка у Великій Британії, ми
дійшли висновків, що головними психолого-педагогічними умовами
гендерного виховання дівчат-підлітків у Великій Британії є:

створення сприятливого мікросередовища для гендерного виховання
дівчат-підлітків;

врахування соціокультурних факторів країни при організації гендерного
виховання дівчат-підлітків;

орієнтація та врахування в процесі виховання психологічних та вікових
особливостей дівчат-підлітків, специфіки становлення гендерної
самосвідомості і ціннісних орієнтацій;

взаємодія всіх соціальних інститутів, координація їх діяльності у
формуванні гендерної культури дівчини-підлітка;

підвищення гендерної культури суспільства, зокрема, педагогів та
батьків, використання педагогічної спадщини народів британських островів
у гендерному вихованні дівчини-підлітка.

У другому розділі – “Сутність і зміст гендерного виховання
дівчат-підлітків в умовах школи та молодіжних організацій”
охарактеризовано механізми гендерної соціалізації дівчат-підлітків у
Великій Британії та процес соціалізації дівчат-підлітків в умовах
навчального закладу й в умовах діяльності молодіжних організацій.

,

.

T

b

d

¬

TH

`¤?a&

^

,

?,

.

0

¬

a

B??&

d

&

&

?????????виховання дівчат-підлітків. Крім того, навчально-виховний
процес у школах Великої Британії спрямований на забезпечення дівчатам
рівних можливостей у навчанні, рівноцінного ставлення і однакової уваги
з боку вчителів та вихователів. Застосування британськими педагогами
різноманітних форм і методів передачі знань, формування умінь і навичок
забезпечує ефективність гендерного виховання дівчат-підлітків.

Нами визначено і охарактеризовано головні механізми гендерної
соціалізації дівчинки-підлітка Великої Британії, зокрема
соціально-педагогічні та соціально-психологічні (див.табл.1).

Соціально-психологічні механізми Соціально-педагогічні механізми

Ідентифікація з представниками жіночої статі Засвоєння знань про
особливості розвитку жіночого організму в підлітковому віці

Осмислення внутрішнього світу дівчини Засвоєння і дотримання гендерної
ролі

Становлення внутрішньої системи управління особистості Врахування
гендерних стереотипів суспільства

Диференційне посилення гендерної поведінки Відносини з близькими
дорослими і референтними однолітками жіночої статі

Диференційне наслідування гендерної моделі поведінки Взаємодія із
соціальними інститутами

Позитивне емоційне ставлення до своєї статі Включення у різні види
діяльності з проявом специфіки гендерних особливостей

Рефлексія гендерного “Я” Формування гендерної культури, гендерних
цінностей і орієнтирів

Табл. 1. Головні механізми гендерної соціалізації дівчинки-підлітка у
Великій Британії.

У свою чергу соціально-психологічний, психолого-історичний та гендерний
аналіз системи навчання і виховання дівчат-підлітків Великої Британії
свідчить, що підлітковий період навчання і виховання дівчинки є важливою
сходинкою у розвитку психофізичних якостей, здібностей, необхідних для
успішного виконання гендерної ролі дівчиною-підлітком на всіх рівнях
діяльності суспільства. Діюча система навчання і виховання у британській
системі освіти зорієнтована на врахування джерел і механізмів засвоєння
статевих моделей жіночої поведінки, на розвиток відповідних статі
здібностей, умінь і особистісних якостей.

Нами визначено і охарактеризовано чинники, що впливають на жіночу
освіту й виховання, забезпечують її комплексність та різноманітність у
Великій Британії. Серед них найбільш важливими є:

урядова політика;

соціоекономічний розвиток держави;

культурні, етнічні особливості та релігія;

єдність впливів освітньо-виховних установ;

диференційований підхід у вихованні хлопчиків-підлітків і
дівчат-підлітків;

рівень особистісного розвитку дівчат-підлітків;

поведінка та ставлення вчителів і батьків.

У розділі зроблено аналіз навчальних планів, програм, системи оцінювання
середніх шкіл Вест Мерсії, Вікторії, Елтем Грін, Кросс Холл, Xартридж
(West Mercia, Victoria, Eltem Green, Cross Hall, Hartridge) у ході якого
нами визначено, що всі аспекти національної системи освіти Великої
Британії повною мірою поширюються на жіночу освіту цієї країни, сприяють
всебічному її розвитку. Це дає змогу констатувати, що метою, яку
ставлять перед собою жіночі школи на сучасному етапі, є надання дівчатам
глибокої освіти, виховання в них гендерної культури, розвиток
індивідуальних здібностей та підготовка до життя у ХХІ ст.

На усвідомлення дівчиною-підлітком своєї статевої належності та
гендерної ролі спрямовані організаційна структура громадських
організацій, їх ритуали, символіка. Важливими формами оптимізації
гендерного виховання у цих організаціях є заняття в групах, табори,
довготривалі навчальні програми, система відзнак, випробовувань,
розрядів, що сприяють гендерній соціалізації дівчини-підлітка. У процесі
гендерного виховання дівчат-підлітків діють соціально-педагогічні та
соціально-психологічні механізми гендерної соціалізації, які ефективно
впливають на навчальну, виробничу, сімейну та дозвіллєву сфери
життєдіяльності дівчат-підлітків Великої Британії.

Проведене дослідження доводить, що молодіжні організації Великої
Британії, а саме скаутська організація, Асоціація герл-гайдів, Асоціація
молодих християн, Національна асоціація молодих фермерів крізь призму
своєї діяльності активізують процес гендерного виховання
дівчат-підлітків, виявляючи потенціал їхньої гендерно-рольової
ідентифікації, і є тими соціальними інститутами, що створюють сприятливі
умови для повноцінної гендерної соціалізації дівчат-підлітків.

Таким чином, дослідження дає змогу охарактеризувати гендерне виховання
дівчат-підлітків у Великій Британії як цілеспрямований і керований
процес формування особистості з певними психологічними особливостями,
яка засвоїла і виконує гендерну роль, формування поведінки, діяльності,
запропонованих суспільством своїм громадянам відповідно до гендерної
системи та стереотипів, а також формування гендерної культури
особистості.

Систему гендерного виховання дівчини-підлітка у Великій Британії можна
представити у вигляді схеми (див. cхему 1.)

Схема 1. Система гендерного виховання дівчат-підлітків у Великій
Британії.

Гендерне виховання дівчат-підлітків у Великій Британії передбачає
формування у них гендерної грамотності, мотивації щодо рівноправності
участі жінок і чоловіків у суспільному житті та реалізації своїх прав і
свобод, гендерної чуйності, гендерної толерантності, готовності
адекватно реагувати на прояви сексизму у суспільстві.

Отже, проведене дослідження дає змогу позитивно оцінити систему
гендерного виховання у Великій Британії й запропонувати вітчизняним
педагогам впроваджувати цей змістовний зарубіжний досвід у сфері
педагогіки гендера.

У процесі реформування національної системи освіти, зокрема
удосконалення сфери гендерного виховання, доцільним є врахування таких
пропозицій:

Міністерству освіти та науки України враховувати в процесі розробки
навчальних планів і програм гендерну диференціацію статі, актуалізувати
і включити до змісту навчальних предметів, спецкурсів, факультативів
гендерну проблематику.

Рекомендувати вчителям середніх шкіл впроваджувати сучасні педагогічні
технології як засіб оптимізації процесу гендерного виховання
дівчат-підлітків, а саме застосовувати комплексні навчально-дослідницькі
проекти, кейс-технології, дидактичні ігри, тренінги, комп’ютерні ігри та
моделювання.

Удосконалювати професійну підготовку вчителів та викладачів та
підвищувати їх обізнаність у гендерній проблематиці у відповідності з
важливістю та необхідністю впровадження гендерної освіти в педагогічну
систему України.

У вищих навчальних закладах України започаткувати проведення системних
досліджень гендерних проблем освітнього простору та активізувати
підготовку фахівців із гендерної психології та педагогіки;
організовувати і проводити заняття із гендерного виховання, а саме
лекції, розповіді, пояснення, бесіди, демонстрації, семінари, практичні
заняття з використанням таких активних методів, як дискусія, диспут,
ділова гра, психотехнічна гра, тренінг; організовувати і проводити
тьюторські заняття, а саме філософічні групові заняття, етичні групові
заняття, заняття, спрямовані на самовиховання особистості дівчат.

У педагогічній пресі та засобах масової інформації організовувати
інформаційні кампанії з гендерної грамотності, видавати спеціальну
науково-популярну літературу; відновлювати та збагачувати українське
суспільство взірцями жіночої поведінки, сферами їх реалізації, які є
основним джерелом гендерної ідентифікації та формування гендерної
свідомості дівчат-підлітків.

ВИСНОВКИ

Здійснене дисертаційне дослідження стану та основних напрямів гендерного
виховання дівчат-підлітків в умовах навчальних закладів та молодіжних
організацій Великої Британії дає змогу зробити наступні узагальнені
висновки:

Гендерне виховання дівчат-підлітків у Великій Британії виникло внаслідок
пошуків ефективних шляхів подолання гендерних проблем. Особливе місце у
зв’язку з цим було відведено школі, де підготовку до життя отримує
переважна більшість дівчат-підлітків.

Доведено, що витоки сучасної школи гендерного виховання дівчат-підлітків
походять з інтелектуальної та педагогічної спадщини народів Британських
островів. Аналіз змісту середньої освіти та педагогічних технологій, які
застосовуються для формування гендерної культури дівчат-підлітків, дає
підстави стверджувати, що система гендерного виховання дівчат-підлітків
Великої Британії базується на законах цілісності світу, взаємозв’язку та
взаємозалежності явищ, звідки британські педагоги виводять принципи її
організації: гендерне самовизначення, що є основою неупередженого
ставлення до особи незалежно від її статі, а також гуманізація,
неперервність, цілісність.

Дослідження дало змогу визначити, що у державних документах з
гендерного виховання дівчат-підлітків, які визначають його розвиток у
країні, першочергова увага надається формуванню гендерної культури, яка
містить у собі наступні базові компоненти (провідні ідеї): гендерна
самооцінка особистості як перший крок до самореалізації та
самовиховання, отримання дівчатами знань про свої потенційні можливості,
психофізичні, соціокультурні особливості, усвідомлення гендерної
самоцінності праці, виховання працелюбності, формування готовності до
конкуренції на ринку економічної і творчої незалежності, виховання
характеру, формування почуття власної гідності, віри в свої сили,
самоповаги, вміння визначити життєві перспективи та реалізувати їх
відповідно до моральних цінностей, розробка власного життєвого проекту,
формування адекватного ставлення до свого здоров’я, навчання методам
його підтримки, навчання здоровому способу життя.

На основі проведеного аналізу підтверджено, що система гендерного
виховання дівчат-підлітків Великої Британії дає змогу окреслити
психофізіологічні, моральні, психологічні і соціальні особливості саме
дівчат; зміст гендерного виховання дівчат-підлітків у середніх школах
полягає в забезпеченні їх доступною інформацією з проблем, які
з’являються у підростаючої дівчини, в допомозі й отриманні знань і
вмінь, потрібних майбутній жінці у подальшому житті, формуванні системи
моральних цінностей, які забезпечать стиль і спосіб життя.

Вичленено й охарактеризовано основні психолого-педагогічні умови
гендерного виховання дівчат-підлітків у середніх школах Великої
Британії: запровадження гендерних стратегій у процес виховання
дівчини-підлітка; становлення психологічної статі дівчини-підлітка, що
грунтується на гендерній самосвідомості і ціннісних орієнтаціях,
гендерно-рольовій позиції; врахування цілісної системи психологічних
особливостей дівчини-підлітка; дія соціально-психологічних та
соціально-педагогічних механізмів гендерної соціалізації
дівчини-підлітка у процесі виховання; вплив механізмів гендерної
соціалізації на навчальну, сімейну, дозвіллєву сфери життєдіяльності
дівчини-підлітка.

Доведено, що гендерне виховання дівчат-підлітків реалізується також
через діяльність молодіжних організацій Великої Британії, а саме:
скаутську організацію, Асоціацію герл-гайдів, Асоціацію молодих
християн, Національну асоціацію молодих фермерів. Ці організації є
такими виховними системами, що надають можливість активізувати та
виявити потенціал їх статево-рольової ідентифікації. Організаційна
структура молодіжних організацій, їх ритуали, символіка, спрямовані на
усвідомлення дівчиною-підлітком своєї статевої належності та гендерної
ролі, на формування гендерно-рольової ідентифікації. Важливими формами
гендерного виховання у згаданих вище організаціях є заняття у групах,
табори, довготривалі навчальні програми, система відзнак, випробовувань,
розрядів, що сприяють гендерній соціалізації дівчини-підлітка.

Визначено й охарактеризовано, що британські педагоги використовують
чотирьохкомпонентну структуру у процесі конструювання змісту гендерного
виховання дівчат-підлітків: знання, вміння, цінності і ставлення,
діяльність. Ядро гендерного виховання дівчат-підлітків, навколо якого
об’єднуються всі аспекти змісту, відповідно до Національного навчального
плану, становлять загальнолюдські цінності: добро, справедливість,
милосердя, людяність, любов і повага до оточуючих тощо.

Отже, встановлено, що важливу роль в оптимізації гендерного виховання
дівчат-підлітків у середній школі відіграють сучасні педагогічні
технології, а саме застосовування комплексних навчально-дослідницьких
проектів, кейс-технологій, дидактичних ігор, тренінгів, комп’ютерних
ігор та моделювання.

Виявлено, що ефективність гендерного виховання дівчат-підлітків Великої
Британії забезпечується:

а) її державною підтримкою й обов’язковим статусом, проголошеним
Національним навчальним планом;

б) єдністю урочних, позакласних та позашкільних форм організацій
гендерного виховання дівчат-підлітків;

в) взаємодією школи, громадських об’єднань, сфери дозвілля у гендерній
соціалізації особистості дівчини-підлітка.

Творче осмислення і впровадження принципів гендерного виховання
дівчат-підлітків, до яких відносяться принцип неперервності,
міждисциплінарності, гендерної ідентичності, гендерного самовизначення,
а також нових технологій гендерної освіти, які застосовуються в середніх
школах та молодіжних організаціях Великої Британії, може стати важливим
чинником подальшого вдосконалення системи гендерного виховання жіночої
молоді в Україні у період її національного відродження і розбудови з
урахуванням традицій шкільної освіти, напрямів її реформування,
гендерної культури та станом проблем жіночої частини українського
суспільства.

7. За результатами нашого дослідження головними завданнями гендерного
виховання дівчат-підлітків в Україні мають бути:

відновлення та збагачення в суспільстві взірців жіночої поведінки, сфер
їх реалізації, які є основним джерелом статевої ідентифікації,
формування гендерної свідомості дівчат;

урізноманітнення джерел і механізмів засвоєння гендерних моделей жіночої
поведінки в межах навчально-виховного процесу;

врахування вікових особливостей на кожному періоді навчання і виховання
дівчини-підлітка, що забезпечить розвиток психофізіологічних якостей,
здібностей та навиків, необхідних для успішного забезпечення гендерної
рівності особистості в родинному і громадському житті.

Проведене дослідження не вичерпує багатоаспектності проблеми. Предметом
подальшого вивчення могли б стати проблеми співпраці сім’ї, місцевої
громади та школи з формування гендерної культури дітей та батьків,
порівняння теорії і практики гендерного виховання в Англії, Уельсі,
Шотландії та Північній Ірландії.

Результати проведеного дослідження відображено в таких публікаціях
автора:

Зубілевич М.І. Скаутський рух: специфіка виховного процесу підростаючого
покоління // Наукові записки РДГУ “Оновлення змісту, форм та методів
навчання і виховання в закладах освіти” – Рівне, 2002.– №24 –С.98-99.

Зубілевич М.І. Формування активної життєвої позиції сучасного підлітка
(на прикладі скаутів) // Наукові записки РДГУ “Оновлення змісту, форм та
методів навчання і виховання в закладах освіти” – Рівне, 2003.– №25 –
С.123-124.

Зубілевич М.І. Врахування процесів гендерної соціалізації
дівчат-підлітків Великої Британії у навчально-виховному процесі //
Наукові записки РДГУ “Оновлення змісту, форм та методів навчання і
виховання в закладах освіти” – Рівне, 2003.– №27.– С.36-41.

Зубілевич М.І. Сутність механізмів гендерної соціалізації
дівчинки-підлітка у Великій Британії // Нова педагогічна думка – Рівне,
2003.– №4 – С.64-67.

Зубілевич М.І. Аспекти гендерної соціалізації дівчат-підлітків у
сучасній Великій Британії // Нова педагогічна думка – Рівне, 2004.– № 3
– С.95-97.

Зубілевич М.І. Психологічні чинники гендерної соціалізації творчої
особистості дівчат-підлітків // Нова педагогічна думка – Рівне, 2005.– №
4 – С.78-81.

Зубілевич М.І. Гендерна соціалізація дівчат-підлітків в закладах освіти
Великої Британії // Психолого-педагогічні основи гуманізації
навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ.– Рівне, 2003.– №4 – частина
1 – С.235-240.

Зубілевич М.І. Вплив гендерних стереотипів на процес становлення
особистості дівчат-підлітків// Збірник матеріалів науково-практичної
конференції “Духовність особистості: методологічні та методичні
аспекти”(17-18 грудня 2003р.) – Луцьк, 2003. – С.64 – 67.

Зубілевич М.І. Психологічні особливості гендерного виховання
дівчат-підлітків у Великій Британії // Збірник матеріалів І
Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих
науковців “Наука, освіта, суспільство очима молодих” . – Рівне, 2006. –
С.72-75.

АНОТАЦІЯ

Зубілевич М.І. Гендерне виховання дівчат-підлітків у Великій Британії. –
Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за
спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Інститут проблем
виховання, АПН України, Київ, 2006.

У дисертації досліджується система гендерного виховання
дівчат-підлітків у Великій Британії, їхня соціалізація в умовах
навчальних закладів та молодіжних організацій цієї країни, розкриваються
технології гендерного виховання дівчат-підлітків на сучасному етапі. Для
логічного обґрунтування гендерного виховання дівчат-підлітків Великої
Британії в дисертації проведено історико-генетичний аналіз становлення і
розвитку гендерного виховання дівчат-підлітків у згаданій вище країні.

Розроблено ряд практичних рекомендацій стосовно перспективних напрямів
удосконалення системи гендерного виховання дівчат-підлітків України з
урахуванням британського позитивного досвіду.

Ключові слова: гендер, гендерна соціалізація, гендерно-рольова
ідентифікація, гендерне виховання дівчат-підлітків.

АННОТАЦИЯ

Зубилевич М.И. Гендерное воспитание девочек-подростков в Великобритании.
– Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по
специальности 13.00.05 – социальная педагогика. – Институт проблем
воспитания, АПН Украины, Киев, 2006.

В диссертации исследуется система гендерного воспитания
девочек-подростков в Великобритании, их социализация в условиях учебных
заведений и молодёжных организаций этой страны, раскрываются технологии
гендерного воспитания девочек-подростков на современном этапе.
Проанализированы философский, психолого-педагогический и социологический
аспекты исследуемой проблемы; сделан теоретический анализ подходов к
проблеме гендерного воспитания девочек-подростков в Великобритании;
раскрыты понятия “гендер”, “гендерно-ролевая идентификация”, “гендерная
социализация”. Выявлены и раскрыты психолого-педагогические условия
гендерного воспитания девочек-подростков в Великобритании. Для
логического обоснования гендерного воспитания девочек-подростков
Великобритании в диссертации проведён историко-генетический анализ
становления и развития системы гендерного воспитания девочек-подростков
вышеуказанной страны. Раскрыты сущность и особенности гендерной
социализации девочек-подростков Великобритании в условиях взаимодействия
школы и общественных организаций.

Разработаны практические рекомендации по перспективным направлениям
усовершенствования системы гендерного воспитания девочек-подростков
Украины с учетом положительного британского опыта.

Ключевые слова: гендер, гендерная социализация, гендерно-ролевая
идентификация, гендерное воспитание девочек-подростков.

ANNOTATION

Zubilevich M.I. Gender Up-Bringing of Girls-Teenagers in Great Britain.
– Manuscript.

Scientific research for the degree of the Candidate of Pedagogical
Science. Speciality 13.00.05 – Social Pedagogy. – The Institute of
Problems of Up-Bringing, Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine,
Kyiv, 2006.

In this research the system of girls-teenagers’ gender up-bringing in
Great Britain, their socialization in educational establishments and
youth organizations are investigated, modern girls-teenagers’ gender
up-bringing technologies are analysed. For logical provement of British
girls-teenagers’ gender up-bringing the historic-genetic analyse of
being and development of system of girls-teenagers’ gender up-bringing
above country has been done.

It is proved that gender education of girls-teenagers of Great Britain
arose up as a result of search of effective ways of overcoming gender
problems. In this connection the special role is given to school, where
preparation to life is got by most girls-teenagers. It is explored, that
the sources of modern school of gender education of girls-teenagers lie
in the intellectual and pedagogical legacy of people of the British
islands. An analysis of the context of secondary education and
pedagogical technologies applied for forming of gender culture of
girls-teenagers grounds to assert that the system of gender education of
girls-teenagers of Great Britain is based on the laws of unity of the
world, intercommunication and interdependence of the phenomena, from
where the British teachers find out the principles of its organization:
gender identity, gender self-determination, which are the basis of the
unpreconceived attitude toward personality regardless of its sex, and
also humanizing, continuity, complicity.

Research allowed to define that in state documents on gender education
of girls-teenagers which determine its development in the country, above
all things, the attention is given to forming of gender culture which
contains in itself the following base components: gender
self-identification of personality as first step to self-realization and
self-education, acquiring of girls’ knowledge about the potential
possibilities, psychophysiological, sociocultural features, awareness of
gender self-value of labour, education of industriousness, forming of
readiness to the competition at the market of economic and creative
independence, education of character, forming of self-respect, faiths in
the forces, self-esteems, ability to define vital prospects and realize
them in accordance with moral values.

Practical recommendations are developed to perspective directions of
improvement of the system of gender education of girls-teenagers of
Ukraine taking into account positive British experience.

The followings tasks are outlined in the gender teaching and education
of girls-teenagers of Great Britain:

– updating and enriching in British society of models of womanish
conduct, spheres of their realization which are the source of forming of
consciousness of a girl-teenager. School must be oriented on education
and teaching of the girl with her psychological differences in
perception of the world, mastering skills and abilities, in development
of interests and emotional sphere.

– Taking into account the sources and mechanisms of mastering of sexual
models of womanish conduct within the framework of educational and
up-bringing process. The existing system of education and up-bringing is
orientated on the development of the adequate sex capabilities,
abilities and qualities of personalities.

– The juvenile period of teaching and education of a girl must become
the stage in development of psychophysiological qualities, capabilities
and qualities, necessary for successful implementation of sexual roles
of personality of girl-teenager in domestic and public life.

In this research some practical recommendations on the creative
application of the British experience to reform the system of
girls-teenagers’ gender up-bringing in Ukraine have been worked out.

Key words: gender, gender socialization, gender identification,
girls-teenagers’ gender up-bringing.

/

PAGE 1

мова

(language)

урядова політика

(state policy)

благодійні організації та фонди

(charity organizations

& funds)

релігія

(religion)

культура

(culture)

Освітньо-виховні установи

(educational & up-bringing establishments)

засоби масової комунікації

(mass media)

молодіжні організації

(youth organizations)

сім’я

(family)

cоціоекономіка країни

(country’s

socio-economy)

Особистість дівчинки-підлітка

(girl teenager’s personality)

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020