.

Формування основ педагогічної культури у слухачів Академії Прикордонних військ України в процесі військово-професійної підготовки: Автореф. дис… кан

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2501
Скачать документ

АКАДЕМІЯ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ
ім. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Шевчук Валентина Іванівна

УДК 37.01:355.22

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У СЛУХАЧІВ АКАДЕМІЇ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Спеціальність 20.02.02
Військова педагогіка та психологія

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук

Здобувач Шевчук В.І.

Хмельницький – 1999

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Академії Прикордонних військ України ім. Б.Хмельницького

Науковий керівник
доктор педагогічних наук, професор КУЗНЄЦОВА Інеса Василівна, Одеська державна морська Академія, завідувачка кафедри філософії

Офіційні опоненти
доктор педагогічних наук, професор, ЩЕРБО Ала Борисівна Вінницький державний педагогічний університет, професор кафедри вітчизняної та зарубіжної культури
кандидат педагогічних наук, доцент ФЕДОРЧУК Елеонора Іванівна Кам’янець-Подільський державний університет, завідувачка кафедри педагогіки

Провідна установа
Академія Збройних сил України, кафедра історії війн і воєнного мистецтва м.Київ

Захист відбудеться “ 28 ” квітня 1999 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.705.02 Академії Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького за адресою 280003, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Академії Прикордонних військ України ім. Б.Хмельницького (280003, м.Хмельницький-3, вул.Шевченка,46).
Автореферат розісланий “ 26 “ березня 1999 р.

Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат педагогічних наук,
доцент Галімов А.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Вступ. Напередодні ХХІ століття особливу актуальність та значимість набуває аналіз тих глобальних тенденцій, котрі зародилися в ХХ столітті та можуть мати продовження у майбутньому, тим самим кидаючи виклик людській цивілізації, її здатності протистояти руйнівним тенденціям та підтримувати свідомі, прогресивні тенденції.
В цій ситуації проблеми світоглядної орієнтації людини, усвідомлення нею своєї ролі у суспільстві, цілей і сенсу соціальної та особистої активності і відповідальності та вибір форм і напрямків своєї діяльності набувають найголовнішого значення.
Це має безпосереднє відношення до сфери освіти, котра покликана коректувати свої пріоритети та цінності з урахуванням як актуальних, так і перспективних, довготривалих питань розвитку людини та суспільства.
Закріплення незалежної правової держави України, громадянського суспільства, кардинальні зміни, що відбуваються у всіх сферах суспільства, визначають глибоку потребу у вихованні нового покоління свідомих громадян, патріотів нації, країни, захисників її кордонів, потребу в удосконаленні системи освіти, в тому числі виховання військових кадрів. Мова йде як про вдосконалення організаційної структури, так і змісту навчально-виховного процесу в Прикордонних військах.
Випускники Академії Прикордонних військ України – багаточисельний загін офіцерів, що безпосередньо здійснює керівництво прикордонними заставами, відділеннями прикордонного контролю, займається навчанням та вихованням підлеглих. Військово-педагогічні функції завжди займали важливе місце в їхній діяльності. В сучасних умовах ці функції значно поширюються та ускладнюються, що висуває більш високі вимоги до педагогічної культури випускників Академії.

Актуальність теми зумовлена рядом причин:
по-перше, визнанням людини суб’єктом та об’єктом суспільного розвитку, підвищенням ролі людської індивідуальності в усіх сферах суспільства;
по-друге, переорієнтацією на розвиток людини та української держави, що викликало потребу нового філософського осмислення сутності процесу навчання та виховання людини як особистості;
по-третє, гуманізацією та демократизацією як основними тенденціями суспільного життя незалежної України, в тому числі військово-службових відносин в армії, в Прикордонних військах, що створило потребу в індивідуальному підході до воїна, уваги до його побуту, до його внутрішнього світу;
по-четверте, соціальними змінами в суспільстві, Збройних Силах та Прикордонних військах, переходом на якісні параметри охорони кордону, до професійної армії, що неможливо без високого рівня педагогічної культури офіцерських кадрів.
По-п’яте, недостатньою розробкою даного питання педагогічною наукою, зокрема, таких ключових моментів, як сутність гуманітаризації та гуманізації освіти в технічних, військових вузах, посилення гуманітарної підготовки самих педагогів та ін.
Аналіз відгуків з військ на випускників Академії Прикордонних військ України свідчить про те, що значна частина молодих офіцерів недостатньо підготовлена до роботи з особовим складом. В більшості відгуків вказуються слідуючі основні недоліки: відсутність інтересу до виховної роботи з підлеглими, поверхневі психолого-педагогічні та методичні знання, труднощі у проведенні індивідуально-виховної роботи, невміння вести профілактику правопрушень, закріплювати військову дисципліну.
Про недоліки формування педагогічної культури у майбутніх офіцерів в певній мірі свідчать опитування, які проведені в ряді навчальних прикордонних застав. Так, на питання про зміст та структуру педагогічної культури 82% опитаних відповісти не змогли, 18% назвали лише окремі якості особистості, що є елементами педагогічної культури. Лише 3% опитаних слухачів першого та другого курсів відповіли, що зустрічались з терміном «педагогічна культура» до вступу в Академію Прикордонних військ. Та лише 8% слухачів третього та четвертого курсів знайомі з цим поняттям після вивчення в Академії основ військової педагогіки та психології.
Як показало дослідження, основними причинами такого становища є: традиційна недооцінка необхідності формування педагогічної культури у слухачів Академії Прикордонних військ України, відсутність в Прикордонних військах системи по формуванню педагогічної культури у даної категорії військовослужбовців; слабка орієнтація слухачів на роботу по підвищенню рівня своєї педагогічної культури.
Вивчення філософської, історичної, педагогічної, соціально-економічної літератури та результатів ряду наукових досліджень показали, що проблема педагогічної культури сама по собі не є новою. Вона супроводжувала розвиток педагогіки впродовж історії на різних етапах в різні історичні епохи. Окремі аспекти педагогічної культури показані в працях А.В.Суворова «Наука побеждать», Ф.Ф. Ушакова «Об офицерских познаниях». В них йдеться про досвід передового навчання та виховання, який корисно було би використати в навчально-виховній практиці військ з урахуванням специфіки професійних завдань та особливостей сучасних умов.
Грунтовного висвітлення питання педагогічної культури офіцера, а саме її структури та шляхів формування, набуло в дослідженнях О.В. Барабанщикова та С.С. Муцинова.
Загальнонаукове та теоретичне значення в аспекті нашого дослідження мають праці таких вчених, як Зязюн І.А., Кузнецова І.В., Щербо А.Б., військових педагогів Андрєєва Ю.В., Жиленко М.В., Давидова В.П., Леонова Є.Л., Вдовюка В.М.
Значну увагу викликають в плані практичних рекомендацій праці Гармаш Є.Б., Скрипнік М.І., Білоусової Т.Ф., Зязюна І.А., Іванової Т.В., Омельченко С.Д., Нечепоренко Л.С., Федорчук Е.І. та ін.
Психологічний аспект даного питання розглядають Чепєлєва Н.В., Жаріков Є.С., Дьяченко М.І. та ін.
Для аналізу питання, що досліджується, становлять певний інтерес роботи англійського вченого Норманда Коупленда, словацького вченого Кабеле Станіслава.
За останні роки педагогіка вищої школи, в тому числі військової, робить акцент на дослідженні гуманних відносин у суспільстві, зокрема серед військовослужбовців. Це знайшло відображення в роботах таких дослідників, як Балашов В.О., Сафін О.Д., Іщенко Д.В., Сидорук Д.Г., Кудінов Ю.В., Сердюк Ю.І. та ін. Вказані автори розкрили проблему військово-професійної спрямованості, етики педагогічного такту, командирської вимогливості, культури спілкування.
Наукові положення, висновки та рекомендації, що містяться у цих дослідження, мають велику цінність для вирішення завдання по формуванню педагогічної культури у слухачів Академії Прикордонних військ України. Разом з тим, як показує аналіз літератури та дисертаційних досліджень, в прямій постановці, з урахуванням сучасних вимог, це питання не досліджувалось.
Якщо питання педагогічної культури офіцера, а саме її структури та шляхів формування, набула достатнього висвітлення, то питання про формування педагогічної культури слухачів ввузів є недостатньо дослідженим. Актуальність даного питання та його недостатнє висвітлення визначили вибір теми дисертаційного дослідження, а саме «Формування основ педагогічної культури у слухачів Академії Прикордонних військ України в процесі військово-професійної підготовки».

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконанна згідно з планом науково-практичної роботи Академії Прикордонних військ України. (Шифр 298-1404 І)

Об’єкт дослідження – процес формування основ педагогічної культури у слухачів Академії Прикордонних військ.

Предмет дослідження – шляхи формування педагогічної культури у слухачів Академії Прикордонних військ України в процесі військово-професійної підготовки.

Мета дослідження – виявити та науково обгрунтувати шляхи формування педагогічної культури у слухачів Академії Прикордонних військ України та розробити систему їх реалізації.
Відповідно до поставленої мети були визначені такі завдання дослідження:
• Проаналізувати існуючі підходи до питання формування педагогічної культури слухачів у сучасних умовах.
• Вивичити педагогічні та соціальні передумови формування педагогічної культури в умовах Прикордонних військ України.
• Прослідкувати тенденції розвитку, протиріччя та труднощі формування педагогічної культури у майбутніх офіцерів кордону.
• Розробити програму формування педагогічної культури та перевірити педагогічні умови і основні шляхи формування педагогічної культури у слухачів в процесі військово-професійної підготовки в Академії Прикордонних військ України як комплекс взаємопов’язаних та взаємообумовлених етапів навчально-виховного процесу.
• Експериментально перевірити теоретичну модель системи формування основ педагогічної культури слухачів.

Теоретичною основою дослідження є Закон України “Про освіту”, Концепція освіти “Україна у ХХІ ст.”, положення воєнної докрини України і концепція охорони державного кордону України, закони України «Про державний кордон України», «Про Прикордонні війська України», вказівки Держкомкордону щодо морально-психологічного забезпечення прикордонної служби, організації та проведення виховної роботи у військах, а також наукові праці педагогів про педагогічну діяльність як фактор становлення особистості офіцера (С.Л. Рубінштейн, О.М. Леонтьєв), про культуру спілкування та її роль в навчально-виховному процесі (В.С. Грєхньов, В.А. Кан-Калік), професійну підготовку офіцерів, їх педагогічну майстерність (Жиленко М.В., Андрєєв Ю.В., Давидов В.П.), праці з теорії виховання та методики виховної роботи (Зязюн І.А.).

Гіпотеза дослідження. Процес формування педагогічної культури слухачів ефективно здійснюватиметься за умов:
1) обгрунтування необхідності формування педагогічної культури з метою реалізації культурологічного та історичного підходів в системі освіти, інтелектуалізації, гуманізації особистості;
2) забезпечення участі кожного слухача протягом усіх років навчання в різних формах освітньо-виховної діяльності, спрямованної на її постійне ускладнення з метою формування професійно-особистісних якостей;
3) науково-теоретичного обгрунтування комплексної програми формування педагогічної культури слухачів-прикордонників у нових соціально-економічних умовах, з урахуванням специфіки діяльності військового навчального закладу та реальних протиріч і труднощів в суспільстві;
4) науково-методичне забезпечення функціонування системи педагогічних заходів по формуванню педагогічної культури у слухачів-прикордонників.

Методологічною основою дослідження є теорія наукового пізнання, висновки сучасної науки про культуру як важливий засіб цілісного формування особистості; про вирішальну роль культури в перетворенні суспільного життя країни та Прикордонних військ; про сутність навчально-виховного процесу як специфічної форми суспільної діяльності. Вивчення питання здійснювалося на основі концептуального підходу до аналізу діалектичної єдності загальнолюдського, національного і особистісного. При цьому враховувалися реальні соціально-педагогічні чинники, загальнофілософські положення теорії особистості.
Сучасне осмислення суспільних цінностей та перспектив логічно передбачає як ретроспективний аналіз так і розробку нових методологічних оцінок. Для розв’язання поставлених завдань дисертації і перевірки гіпотези використовувалися теоретичні та емпіричні методи дослідження: аналіз наукової літератури з теми дослідження, узагальнення науково-теоретичних і дослідних данних, спостереження, анкетування, бесіда, інтерв’ювання. З метою визначення ефективності професійно орієнтованої системи формування основ педагогічної культури слухачів-прикордонників проводився педагогічний експеремент як основний метод дослідження.
У формуючому експерименті брали участь 248 слухачів, 60 – чоловік офіцерсько-викладацького складу Академії Прикордонних військ України.
Дослідження проводилось протягом 1996-1999 років і пройшло ряд етапів науково-педагогічного пошуку.
На першому етапі (1996-1997) аналізувалась педагогічна література з питань педагогічної культури та вивчався стан роботи з слухачами Академії Прикордонних військ України по формуванню педагогічної культури.
На другому етапі (1997 – 1998) аналізувався досвід роботи по формуванню педагогічної культури слухачів-прикордонників на окремих кафедрах, факультетах Академії, вивчався досвід кращих педагогів-методистів Академії; розроблялась комплексна професійно орієнтована програма формування основ педагогічної культури слухачів та проводилась її експериментальна перевірка.
На третьому етапі (1998-1999) продовжувалась експериментальна робота, аналізувались та узагальнювались результати дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає:
у визначенні й обгрунтуванні сутності та структури поняття педагогічної культури слухачів як важливого фактора військово-професійної підготовки;
у розробці та теоретичному обгрунтуванні професійно орієнтованої системи формування основ педагогічної культури слухачів-прикордонників;
в обгрунтуванні шляхів та умов формування педагогічної культури слухачів Академії Прикордонних військ України.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у розробці комплексної програми по формуванню основ педагогічної культури слухачів-прикордонників; розробці програми спецкурсу з даного питання; обгрунтуванні вимог до навчально-виховного процесу в Академії Прикордонних військ України в плані формування у слухачів основ педагогічної культури.
Результати дослідження впроваджені в навчально-виховному процесі Академії Прикордонних військ, військово-інженерного інституту Подільської аграгрної академії, у підрозділах Південного напряму Прикордонних військ. Матеріали дослідження також можуть бути використані в умовах військових навчальних закладів іншого профілю, на курсах підвищення кваліфікації та перепідготовки офіцерських кадрів, а також у підрозділах Прикордонних військ України для роботи з різними категоріями військовослужбовців.

Достовірність результатів забезпечується теоретичним обгрунтуванням його вихідних положень, застосуванням методів, адекватних предмету, меті та завданням дослідження, репрезентативністю вибірки.

Особистий внесок здобувача полягає в розробці системи формування основ педагогічної культури у слухачів Академії Прикордонних військ України на основі нових навчальних планів, програм, спецкурсу.
У статті “Педагогічна направленість як важливий компонент педагогічної культури майбутнього офіцера”, яку опубліковано у співавторстві, особистим внеском В,І,Шевчук є обгрунтування місця та значимості педагогічної направленості як складової частини педагогічної культури слухача, а також впливу педагогічної направленості на рівень розвитку педагогічної культури.
У статті “Комплексність – важлива умова формування професійної культури прикордонника”, яку опубліковано у співавторстві, особистим внеском В.І.Шевчук є обгрунтування комплексного підходу до формування професійної культури, а також визначення самого поняття професійна культура прикордонника.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дослідження обговорювались на науково-практичній конференції Академії ПВУ (м.Хмельницький, жовтень 1998 р.), а також на міжкафедральному семінарі кафедр теорії та історії держави і права, педагогіки та психології та соціально-економічних дисциплін.

Публікації. За матеріалами дослідження автором опубліковано чотири наукових статті.

Структура дисертації. Повний обсяг дисертації складає 149 сторінок, 2 рисунки, 12 таблиць, 3 додатки. Список використаних джерел містить 109 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обгрунтовано актуальність теми дослідження, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання дослідження, сформульовано гіпотезу, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення роботи.

У першому розділі – «Теоретико-методологічні основи формування педагогічної культури у слухачів Академії Прикордонних військ України» – проаналізовано стан досліджуваного питання в педагогічній науці, розглянуто теоретичні засади формування педагогічної культури майбутнього офіцера; конкретизовано сутність поняття «педагогічна культура» та її структуру.
Виходячи з того, що педагогічна культура офіцера, вихователя, керівника є невід’ємною частиною його загальної культури, автор звертається до поняття культура, дає аналіз різноманітних підходів до визначення поняття “культура”. Увага автора зосереджується на культурі взаємовідносин між людьми, між командирами та підлеглими, між військовослужбовцями.
Вивчення та аналіз історико-педагогічної літератури, наукових досліджень в галузі педагогічної культури військовослужбовців показали, що дане питання існує з давніх часів та є відтворенням однієї із сторін багатовікової культури людства. Розвиток даного питання педагогічної культури можна умовно поділити на три взаємопозв’язані етапи: 1) зародження та імперичне засвоєння елементів загальної культури в діяльності, поведінці та взаємовідносинах людей; 2) наукове обгрунтування значення педагогічних знань, умінь та навичок в різних видах діяльності, осмислення ролі та місця культури в житті суспільства і військової організації в тому числі; 3) наукова постановка проблеми педагогічної культури та її розробка, визначення сутності та змісту педагогічної культури, шляхів впровадження даного поняття у практиці військових навчальних закладів.
Перший етап охоплював період первісного та рабовласницького суспільства. У первісному суспільстві, за даними джерел, мова йшла лише про передачу соціального досвіду в племені, общині. В арміях рабовласницького періоду основна увага приділялась фізичному вихованню, про що свідчать правила виховання воїнів в Афінській та Спартанській школах. Вже тоді зароджується теорія культурного виховання та вимоги до керівників військових загонів, виникає ідея всебічного культурного розвитку особистості.
Для другого етапу характерним є створення системи військової освіти,де не останнє місце займає питання культурного образу офіцера (петровський напрямок в історії військової школи, прогресивні погляди Суворова О.В., Драгомірова М.І.). Увагу автора привертають моральні норми, за якими жили запорозькі козаки; літописи княжої доби, які розповідають про формування лицарських традицій на Україні; Статути братських шкіл ХУІ – ХУП ст., де розкривається моральний та педагогічний образ вчителя. В цих джерелах обгрунтовується значення знань, умінь та навичок для педагогічної діяльності, роль та місце культури в житті суспільства та військової організації в тому числі.
На останньому етапі, а саме в 40-х роках ХХ ст., вперше виник термін «педагогічна культура». На початку 80-років він набуває широкого розповсюдження.
Аналіз праць вчених дає змогу зазначити різні підходи до змісту педагогічної культури. Одні дослідники розуміють педагогічну культуру як педагогічну майстерність і розглядають її через знання, уміння, навички, педагогічний такт та спостережливість (Є.Б. Гармаш, Д.Ф. Самуйленков).
Інші розглядають педагогічну культуру як проекцію загальної культури в сферу професії, як синтез високого професіоналізму та особистих якостей педагога (Іванова Т.В., Раскін Л.Є.).
В рамках ще одного підходу педагогічна культура визначається як сукупність окремих елементів педагогічної майстерності та педагогічної етики (В.К. Григор’єв, Ю.А. Левков).
Військові педагоги О.В. Барабанщиков та С.С. Муцинов трактують педагогічну культуру як специфічне професійне явище, яке означає певний ступінь оволодіння офіцером педагогічним досвідом, ступінь досконалості його навчально-виховної діяльності досягнутий рівень розвитку особистості офіцера як педагога.
У дисертації аналізуються різні підходи авторів до визначення сутності поняття «педагогічна культура» та його змісту. З урахуванням результатів аналізу та особливостей формування педагогічної культури в умовах Прикордонних військ конкретизовано сутність цього поняття в сучасних умовах гуманізації відносин між різними категоріями військовослужбовців.
Педагогічна культура слухачів є складовою частиною їх загальної культури. Отже, педагогічна культура слухача Академії Прикордонних військ України – це динамічне явище, що відображає певний рівень розвитку у майбутнього офіцера особистісних якостей, професійних психолого-педагогічних знань та практичних навичок, які забезпечують діяльність випускників по навчанню та вихованню підлеглих.
Теоретичний аналіз наукових праць з питання педагогічної культури дає змогу віднести до її структури такі компоненти: особистісний (педагогічна спрямованість, психолого-педагогічна ерудиція, освіченість, високі моральні якості) та діяльнісний (педагогічна майстерність, педагогічна творчість, культура педагогічного спілкування, самовдосконалення в педагогічній діяльності), а також розкрити зміст кожного з них.
Проаналізовано сучасний стан та фактори формування педагогічної культури слухачів-прикордонників. Визначені основні протиріччя та труднощі цього процесу, а також їх причини.
Встановлено, що рівень педагогічної культури випускників Академії Прикордонних військ не в повній мірі відповідає сучасним вимогам.
Як показало дослідження, з розбудовою української держави, її кордонів з країнами близького та далекого зарубіжжя відбуваються радикальні зміни у світогляді, сучасних умовах життя прикордонників, що має безпосередній вплив на вирішення питання формування основ педагогічної культури військовослужбовців в підрозділах Прикордонних військ України.

У другому розділі «Формування основ педагогічної культури в умовах діяльності Академії Прикордонних військ України” автор аналізує чинники, що впливають на формування педагогічної культури слухача-прикордонника, серед яких виділяє специфіку формування педагогічної культури слухачів; особливості організації та керівництва даним процесом; рівень педагогічної культури офіцерсько-викладацького складу; загальну морально-психологічну атмосферу в Академії; загальний рівень розвитку культури особового складу; рівень матеріально-побутової забезпеченості прикордонників; педагогічну активність військового колективу, погодженість у виховній роботі командирів усіх категорій.
Автор доводить необхідність гуманізації та гуманітаризації навчально-виховного процесу в Академії Прикордонних військ України з метою формування основ педагогічної культури у слухачів, показує роль гуманістичних цінностей для військової освіти в сучасних умовах. На думку автора формування у слухачів основ педагогічної культури – складний процес, сутністю якого є цілеспрямований та систематичний вплив на особистість та діяльність слухача з метою формування у нього високого рівня загальнолюдських та військово-педагогічних якостей. Тому у даній дисертації запропонована комплексна програма по формуванню основ педагогічної культури у слухачів АПВУ. Основу цієї програми складає система педагогічних впливів на слухача на протязі всіх років навчання.
У даному дослідженні автор розкриває значення індивідуального підходу в навчанні та вихованні слухачів, обгрунтовує найбільш доцільні, на його думку, методи індивідуального підходу до формування основ педагогічної культури слухачів: 1) проведення індивідуальних бесід; 2) особисте шефство досвідчених викладачів над слухачами, у яких недостатньо виражені військово-педагогічні якості; 3) контроль та запис рівня розвитку педагогічної культури кожного слухача у педагогічному щоденнику, що веде начальник застави на протязі всіх років навчання; 4) виконання кожним слухачем завдань, які вимагають прояву педагогічної творчості; 5) диференційний підхід до слухачів при визначенні завдань на самостійну роботу з урахуванням їх здібностей до військово-педагогічної діяльності; 6) відпрацювання кожним слухачем особистого стилю військово-педагогічної діяльності.
Важливим напрямком роботи по формуванню основ педагогічної культури у слухачів-прикордонників автор вважає підвищення рівня педагогічної культури офіцерсько-викладацького складу Академії. Тому ним запропонована програма та тематичний план спецкурсу для офіцерсько-викладацького складу Академії “Педагогічна культура офіцера Прикордонних військ”.
Основою успіху у процесі формування педагогічної культури слухачів-прикордонників є активне впровадження усіх форм і методів вивчення підлеглих і педагогічно обгрунтованого впливу на них, з урахуванням змін, що відбуваються в Прикордонних військах. При цьому необхідно ефективно поєднувати педагогічний вплив на підлеглого з тісною, повсякденною взаємодією з ним у питаннях його професійної підготовки, виховання моральних та психолого-педагогічних якостей.
В сучасних умовах оволодіння високим рівнем педагогічної культури вимагає звернення до загальнолюдських та національних цінностей, перегляду завдань по змісту виховної роботи. Про це йдеться і в Конституції національного виховання де наголошується, зокрема, що необхідно наповнити виховання гуманітарним змістом, орієнтованим на безпосередній розвиток людини, який відповідає потребам її самореалізації, актуальним завданням відродження національної культури. Питання формування основ педагогічної культури слухачів-прикордонників набуває нових відтінків у зв’язку з реформуванням Прикордонних військ України в правоохоронну структуру; зростанням ролі навчання і виховання у зміцненні дисципліни та правопорядку; необхідністю формування здорових моральних взаємовідносин у колективах прикордонників.

У третьому розділі «Дослідно-експериментальна перевірка системи формування основ педагогічної культури у слухачів Академії Прикордонних військ України» розкривається процес організації експериментального дослідження та його результати.
Для дослідження шляхів та педагогічних умов формування педагогічної культури слухачів Академії Прикордонних військ України була проведена дослідно-експериментальна робота. На кожному із чотирьох курсів були визначені експериментальна та контрольна групи. Чисельність кожної з них складалась 26-30 чоловік. Групи характеризуються приблизно рівним станом освіти, соціального походження слухачів, стажу роботи та відношенням до військової служби до вступу в Академію.
Початковий зріз рівня розвитку педагогічної культури слухачів експериментальних та контрольних груп показав відносну рівність за цим показником.
В основу експерименту покладено розроблену комплексну програму педагогічного впливу на слухачів з метою формування в них високого рівня педагогічної культури. Зміст програми охоплює як методичну, так і організаційну сторони роботи. Передбачалося створення сприятливих соціально-педагогічних умов для забезпечення ефективності роботи в експериментальних групах.
Критеріями визначення рівня розвитку педагогічної культури у слухачів на основі використання методу експертних оцінок в дисертації обгрунтовані:
особистісний. Критерій, що характеризує рівень розвитку особистісних якостей слухача як військового педагога: його педагогічної спрямованості, педагогічної ерудиції, освіченості, моральних якостей;
діяльнісний. Критерій, що відображує педагогічний характер та зміст діяльності слухача по навчанню та вихованню; окремі ознаки стилю цієї діяльності, характер педагогічного спілкування, педагогічну майстерність, ступінь прагнення до самовдосконалення своєї військово-педагогічної діяльності;
результативний. Критерій, що включає в себе результати роботи по вдосконаленню особистісних та діяльнісних якостей; активність в педагогічній роботі в умовах Академії.
Згідно даних критеріїв рівень розвитку педагогічної культури оцінювався як високий, середній та низький.
Високий рівень педагогічної культури характеризується: стійкими мотивами; постійною активністю та елементами творчості у вирішенні педагогічних завдань; педагогічно спрямованим та доцільним спілкуванням та поведінкою; критикою та самокритикою в оцінках; повними психолого-педагогічними знаннями, навичками та вміннями; системним підходом до професійної педагогічної діяльності.
Середній рівень педагогічної культури відрізняється достатньою стійкістю мотивів та відповідним розвитком інших показників, , перерахованих раніше; конструктивним підходом до професійної педагогічної діяльності.
Низький рівень педагогічної культури характеризується відсутністю стійких мотивів; пасивністю; слабким розвитком основних елементів педагогічної культури та відповідних якостей особистості; адаптивно-репродуктивним підходом до професійної педагогічної діяльності.
В ході дослідно-експериментальної роботи згідно з комплексною програмою передбачалось проведення системи заходів в Академії Прикордонних військ України з урахуванням особливостей навчання на різних курсах, які дозволили б здійснити поетапне нарощування зусиль по формуванню основ педагогічної культури у слухачів, а також апробувались оптимальні шляхи та умови вирішення цього питання.
На протязі всього експерименту було проведено три заміри рівня педагогічної культури у слухачів згідно з розробленими критеріями.
Початковий замір, в ході якого визначався вихідний рівень розвитку педагогічної культури у слухачів контрольних та експериментальних груп, матеріали анкетування та бесід дозволили встановити відсутність у більшості учасників експерименту інтересу до педагогічної діяльності, слабку увагу до педагогічних функцій офіцера та вимоги до них; поверхневі знання в галузі навчання та виховання. Проміжний замір показав, що вже через пів року в експериментальних групах відбулися помітні зміни відносно всіх елементів педагогічної культури, зростання інтересу слухачів експериментальних груп до психолого-педагогічних знань та літератури даного напрямку, підвищення активності на заняттях при вивченні дисциплін гуманітарного циклу.
Третій замір було проведено в кінці експерименту. Він свідчить, що по всім елементам педагогічної культури відбулися позитивні зміни.

Підсумкові дані результатів формуючого експерименту
по формуванню у слухачів основ педагогічної культури (в %)

Рівні педагогічної культури До експерименту Після експерименту
І ІІ ІІІ ІУ І ІІ ІІІ ІУ
Експериментальні групи
високий – – 5 10 15 20 10 15
середній 15 20 35 35 75 62 69 60
низький 85 80 60 65 10 18 21 25

Контрольні групи
високий – – 2 7 – – 3 9
середній 22 26 34 31 39 37 40 42
низький 78 74 64 62 61 63 57 49

Як свідчить таблиця, в експериментальних групах, по зрівнянню з контрольними, істотньо зріс відсоток слухачів з високим та середнім рівнем розвитку педагогічної культури, зменшилась кількість слухачів з низьким рівнем.
В ході дослідження встановлено, що формування педагогічної культури у слухачів здійснюється через гуманізацію та гуманітаризацію всього навчально-виховного процесу та створення сприятливих соціально-педагогічних умов в інтересах формування педагогічної культури; через розвиток мотивів, інтересу та активності слухачів у самовдосконаленні.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Складність обстановки на державному кордоні, гуманізація та демократизація військово-службових відносин значно розширюють військово-педагогічні функції офіцерів-прикордонників та предьявляють все більш високі вимоги до рівня їх педагогічної культури.
На основі теоретичного аналізу проблеми дослідження та узагальнення його результатів встановлено, що питання формування основ педагогічної культури у слухачів-прикордонників у нових соціально-економічних та соціально-культурніх умовах розвитку Прикордонних військ України характеризуються новизною та актуальністю.
На основі здійсненого дослідження зроблено узагальнюючі висновки:
1. Виявлено у процесі наукового аналізу джерел здобутки педагогічної науки, котрі можуть стати теоретичними передумовами розробки оригінальних систем формування педагогічної культури військовослужбовців Прикордонних військ України.
2. В результаті вивчення практики формування основ педагогічної культури у слухачів Академії Прикордонних військ виявлені суперечності між соціальною роллю слухача як майбутнього педагога-вихователя підлеглих та реальним станом його підготовки до реалізації цієї функції.
3.Розроблено технологію основ формування педагогічної культури слухачів-прикордонників, основу якої складає комплексна система педагогічних впливів на слухача в процесі військово-професійної підготовки..
4.Перевірено педагогічні умови та основні шляхи формування педагогічної культури у слухачів.
Основними шляхами ефективного формування педагогічної культури у слухачів є:
– усвідомлення всіма учасниками військово-педагогічного процесу в Академії, в тому числі слухачами, важливості та необхідності високої педагогічної культури для практичної діяльності в умовах прикордонної служби;
– озброєння слухачів широкими та глибокими психолого-педагогічними знаннями;
– гуманізація, гуманітаризація та демократизація навчально-виховного процесу в Академії;
– підвищення рівня педагогічної культури, професійної та методичної майстерності офіцерсько-викладацького складу Академії;
– цілеспрямоване керівництво самовихованням та самоосвітою слухачів;
– індивідуальний підхід до формування основ педагогічної культури прикордонників;
Як свідчать результати дослідження, формування педагогічної культури у слухачів-прикордонників відбувається результативно за умов:
1. забезпечення комплексного підходу до реалізації педагогічних заходів та засобів щодо посилення освітніх, виховних та розвиваючих можливостей всього навчально-виховного процесу, окремих його елементів та педагогічної діяльності офіцерсько-викладацького складу;
2. широке впровадження у навчально-виховний процес Академії сучасних прогресивних форм та методів навчання, що сприяють формуванню у слухачів основ педагогічної майстерності;
3. моделювання педагогічно доцільних ситуацій в процесі навчання із різних видів підготовки для практичного оволодіння елементами педагогічної культури;
4. активного включення слухачів в професійно-педагогічну діяльність під час стажування на кордоні, проведення культурно-масових заходів;
5. усвідомленого та зацікавленого ставлення слухачів до педагогічного самовдосконалення як важливого елементу професійного становлення майбутнього офіцера.

Результати дослідно-експериментальної роботи підтвердили висунуту гіпотезу та свідчать про достатньо високу ефективність запропонованих автором методичних рекомендацій щодо формування педагогічної культури у слухачів-прикордонників. Запропоновані автором методичні рекомендації мають важливе значення для теорії та практики військово-професійної підготовки майбутніх спеціалістів для Прикордонгних військ України.
Напрямки подальшого дослідження можуть бути наступними:
1. Педагогічні основи керівництва процесом формування педагогічної культури у слухачів Академії Прикордонних військ України.
2. Формування педагогічної культури слухачів АПВУ в період військового стажування.
3. Розвиток та вдосконалення педагогічної культури у командно-викладацького складу Академії Прикордонних військ України.

Список опублікованих праць за темою дисертації:

1. Шевчук В.І. Витоки культури// Збірник наукових праць. № 6, ч. II. – Хмельницький: Вид-во АПВУ, 1998. – с.108-110
2. Шевчук В.І. Педагогічна направленість як важливий компонент педагогічної культури майбутнього офіцера // Збірник наукових праць. № 6, ч. II. – Хмельницький: Вид-во АПВУ, 1998. – с. 98-101 (у співавторстві з Кокодієм Ю.В.).
3. Шевчук В.І. Комплексність – важлива умова формування професійної культури прикордонника // Збірник наукових праць. № 5, ч. III. – Хмельницький: Вид-во АПВУ, 1998. – с.216-219. (у співавторстві з Кокодієм Ю.В.).
4. Шевчук В.І. Формування та вдосконалення педагогічних якостей в офіцера-вихователя // Збірник наукових праць. № 7, ч. П. – Хмельницький: Вид-во АПВУ, 1999. – с. 189-193.

Анотації

Шевчук В.І. Формування основ педагогічної культури у слухачів Академії Прикордонних військ України в процесі військово-професійної підготовки. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 20.02.02 – “військова педагогика та психологія”.
Академія Прикордонних військ України. Хмельницький. 1999.
Дисертація присвячена дослідженню педагогічних умов формування педагогічної культури у слухачів-прикордонників
Зроблено історико-педагогічний аналіз проблеми. Проаналізовано сучасний її стан та фактори формування педагогічної культури у слухачів-прикордонників.
Розроблена система формування педагогічної культури на основі педагогічного впливу на особистість слухача напротязі всіх років навчання в Академії.
Ключові слова: культура, педагогічна культура, особистість, гуманізація, гуманітарізація.

Shevchuk Valentina.
Frontier – quard cadet`s frontier forces academy pedagogic culture formulation during military – professional study. Typeseript.
Candidate`s thesis to get candidate`s degree from the specialiration 20.02.02 “Military pedagogics and psichology”.
Frontier forces academy by the name of Khmelnitsky. 1999.
This thesis is devoted to investigation of pedagogic conditions of frontier – guard cadet`s pedagogic culture formulation. This investigation is made by using complex system of pedagogic influence on the cadets of different years of studi.
The historic – pedagogical analysis of the problem is made. Factors of fvontier – quard cadet`s pedagogic formulation and modern condition of this problem is analysed.
The system of pedagogic culture formulation is elaborated on the base of pedagogic influence on the student`s personality during all years of study.
Key words: culture, pedagogic culture, personality, humanization.

Шевчук В.И. Формирование основ педагогической культуры у слушателей Академии Пограничных войск Украины в процессе военно-профессиональной подготовки. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 20.02.02. Военная педагогика и психология. – Академия Пограничных войск Украины, Хмельницкий, 1999.
Диссертация посвящена исследованию вопроса педагогической культуры у слушателей-пограничников. Исходя из того, что педагогическая культура будущего офицера, воспитателя является неотъемлемой частью его общей культуры, автор обращается к понятию культура, дает анализ различных подходов к определению понятия культура. Внимание автора сосредоточено на культуре взаимоотношений между людьми, между командирами и подчиненными, между военнослужащими. В диссертации сделан историко-педагогический анализ вопроса педагогической культуры. Проанализировано его состояние в современный период и факторы формирования основ педагогической культуры у слушателей-пограничников. Определены основные противоречия и трудности этого процесса, а также их причины. К структуре педагогической культуры автор относит следующие компоненты: личностный (педагогическая направленность, психолого-педагогическая эрудиция, образованность, высокие моральные качества) и деятельностный (педагогическое мастерство, педагогическое творчество, культура педагогического общения, самосовершенствование в педагогической деятельности). В исследовании обоснованы основные пути формирования педагогической культуры слушателей, которыми являются: вооружение слушателей психолого-педагогическими знаниями, приобщение слушателей к военно-педагогической деятельности, повышение уровня педагогической культуры командно-преподавательского состава, индивидуальный подход к формированию педагогической культуры слушателей, целенаправленное руководство самовоспитанием и самообразованием слушателей.
Решающим направлением по формированию основ педагогической культуры у слушателей -пограничников автор считает гуманизацию и гуманитаризацию учебно-воспитательного процесса в Академии Пограничных войск Украины. В связи с этим автор показывает роль гуманистических ценностей для военного образования в современных условиях.
В диссертационном исследовании разработана система формирования основ педагогической культуры на основе педагогического воздействия на личность слушателя на протяжении всех годов обучения в Академии. Опытно-экспериментальным путем подтверждена эффективность разработанной системы.
Обоснованы критерии определения уровня развития педагогической культуры у слушателей: личностный, деятельностный и результативный.
В ходе исследования было установлено, что формирование основ педагогической культуры у слушателей осуществляется через реорганизацию всей военно-профессиональной подготовки и создания благоприятных условий в интересах формирования педагогической культуры, а также через развитие мотивов, интереса и активности слушателей в самосовершенствовании.
Ключевые понятия: культура, педагогическая культура, личность, гуманизация, гуманитаризация.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019