.

Фізіолого-гігієнічні аспекти професійної діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5417
Скачать документ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ

АМН УКРАЇНИ”

Латіна Ганна Олександрівна

УДК 613.6:331.4:37.011.31

Фізіолого-гігієнічні аспекти професійної діяльності вчителів
загальноосвітніх навчальних закладів

14.02.01. – Гігієна та професійна патологія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Київ – 2008 рік

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Сумському державному педагогічному університеті

імені А.С. Макаренка

Науковий керівник

кандидат медичних наук, доцент

Калиниченко Ірина Олександрівна,

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

завідувач кафедри спортивної медицини та валеології

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Нагорна Антоніна Максимівна,

Державна установа “Інститут медицини праці АМН України”,

завідувач відділу епідеміологічних досліджень

доктор біологічних наук, професор

Кальниш Валентин Володимирович,

Українська військово-медична академія МО України,

професор кафедри авіаційної, морської медицини і психофізіології

Захист відбудеться 03.03.2008 р. о_10 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.554.01 Державної установи “Інституту
медицини праці АМН України” (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної установи
“Інституту медицини праці АМН України” (01033, м. Київ, вул.
Саксаганського, 75)

Автореферат розісланий “30.01.2008р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

Степаненко А.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Відомо, що за останнє десятиріччя ускладнився
контроль за санітарно-гігієнічними вимогами на робочих місцях,
уповільнено темпи удосконалення безпеки праці у всіх сферах трудової
діяльності людини, в Україні відзначаються високі показники
захворюваності, смертності в працездатному віці (Кундіев Ю.І., Нагорна
А.М., 2005, 2006). На сьогодні педагоги є найчисельнішою
соціально-професійною групою планети, яка складає близько 60 млн.
працюючих учителів від 15 до 64 років. Чисельність працюючих вчителів
України складає близько 586,6 тис. Однак стан професійного здоров’я
вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) знаходиться на
низькому рівні: зростає захворюваність та інвалідізація вчителів
молодого віку (Грушевська І.І., 1998; Ахмерова С.Г., 2001, Hanners H. at
all, 2002; Пуховська Л., 2004).

Слід зазначити, що за умови навчання дітей на високому професійному
рівні вчитель працює у складній системі психосоціальних взаємовідносин
“людина–людина”. Крім того, за останні роки у системі освіти відбулося
зростання інформаційного навантаження, ускладнення навчальних програм та
збільшення відповідальності вчителів за кінцевий результат своєї роботи.
При цьому на психоемоційний стан організму вчителя, на рівень його
працездатності можуть впливати низка несприятливих факторів: постійна
нервово-емоційна напруга, високий рівень концентрації уваги, недостатня
рухова активність, нерівномірний розподіл навантаження. Залишаються
дискусійними питання впливу професійного вигорання (ПВ) на
функціональний стан організму вчителів, ролі професійного навантаження,
кваліфікаційного рівня у формуванні ПВ вчителів та оцінки умов праці
вчителя (Карпенко А.В., 1975; Доронкина Е.К., 1976; Томашевська Л.І.,
1978; Навакатикян А.О., 1979; Мітіна Л., 1998, Мельничук, 2001, Мешко
Г.М. та ін., 2005).

Незважаючи на те, що за останні роки значно змінилися умови праці, обсяг
і зміст шкільних навчальних програм, фізіолого-гігієнічних досліджень
праці вчителя досить мало і основні з них датовані 80-ми роками ХХ
століття.

Гостро постає проблема гігієнічного обґрунтування умов праці вчителя,
визначення фізіологічних детермінант професійного вигорання. Залишається
відкритим питання визначення професійних факторів ризику на підґрунті
всебічної оцінки фізіологічних реакцій організму вчителів, що й
обумовлює актуальність та новизну даного дослідження.

Актуальність дослідження підтверджується Концепцією розвитку охорони
здоров’я України, основною метою якої є збереження та зміцнення здоров’я
населення, продовження періоду активного довголіття і тривалості життя
людей. Необхідність розробки заходів з питань поліпшення гігієни і
безпеки праці, створення сприятливих для здоров’я населення умов праці
визначається Міжгалузевою комплексною програмою „Здоров’я нації” на
2002-2011 роки. У Законі України “Про забезпечення санітарного й
епідемічного благополуччя населення” передбачене обов’язкове виконання
підприємствами вимог щодо створення безпечних для здоров’я умов побуту,
праці, навчання, відпочинку та інших сфер життя і діяльності людини
(1997 р.).

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослiдницьких робіт
Сумського державного педагогічного університету iмені А.С.Макаренка
кафедри спортивної медицини та валеології за темою на 2005-2007 рр.
„Розробка критеріїв оцінки здоров’язберігаючих технологій у
загальноосвітніх навчальних закладах” (номер держреєстрації
0106V000613).

Мета і завдання дослідження: визначити фізіолого-гігієнічні аспекти
професійної діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та
науково обґрунтувати особливості діагностики і корекції професійного
вигорання педагогів.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі:

Узагальнити досвід вивчення особливостей умов праці вчителя та зміни
функціонального стану організму при розумовій праці.

Дослідити побутові умови і фактори внутрішньошкільного середовища, що
визначають умови праці вчителя.

Оцінити умови праці за показниками напруженості у вчителів
загальноосвітніх навчальних закладів.

Вивчити структуру захворюваності та захворюваності з тимчасовою втратою
працездатності серед різних фахових груп вчителів.

Визначити вікові та професійно обумовлені особливості формування
професійного вигорання вчителів.

Виявити зв’язок розумової працездатності учнів загальноосвітніх
навчальних закладів з професійним вигоранням вчителя.

Розробити, апробувати та впровадити у практику гігієнічні рекомендації
щодо поліпшення умов праці і організації трудового процесу вчителя з
урахуванням ступеня напруженості професійної діяльності.

Об’єкт дослідження: професійна діяльність вчителя.

Предмет дослідження: умови роботи вчителів, показники функціонального і
психофізіологічного стану організму вчителів загальноосвітніх навчальних
закладів.

Методи дослідження: гігієнічні, епідеміологічні, психофізіологічні,
психологічні, соціологічні та методи математичної обробки даних.

Наукова новизна отриманих результатів.

– Вперше обґрунтована методика кількісної оцінки напруженості трудового
процесу вчителів різного тижневого навантаження, кваліфікаційного рівня
та спеціальності згідно з “Гігієнічною класифікацією праці…” (2001 р.).

– Вперше встановлено фізіологічні детермінанти професійного вигорання
вчителів.

– Визначено комплекс професійнозумовлених факторів формування
професійного вигорання вчителів з урахуванням тижневого навантаження,
кваліфікаційного рівня та спеціальності.

– Встановлено “порогові” (критичні) рівні факторів розвитку професійного
вигорання.

– Вперше встановлено зв’язок професійного вигорання та стилів
спілкування вчителів з розумовою працездатністю учнів.

Практичне значення одержаних результатів.

Оцінено працю вчителів згідно „Гігієнічної класифікації праці…” (2001
р.). За показниками напруженості праця вчителів належить до 3 класу, 2-3
ступеня. Розроблено алгоритм визначення напруженості праці вчителів в
межах третього класу другого ступеня за бальною оцінкою, що викладено у
методичних рекомендаціях: “Методика оцінки напруженості трудового
процесу вчителя загальноосвітніх навчальних закладів” (Київ, 2007 р.).

Розроблено методики оцінки рівня розвитку та сформованості професійного
вигорання педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів,
які включають визначення фізіологічних маркерів, психологічних,
соціально-гігієнічних факторів формування професійного вигорання.
Розроблено методичні рекомендації “Індивідуальна оцінка ймовірності
розвитку професійного вигорання у вчителів загальноосвітніх навчальних
закладів” (Суми, 2007 р.) та запатентовано винахід “Спосіб
індивідуальної оцінки ймовірності розвитку емоційного вигорання
організму людини” (Пат. № 26411 UA МПК А61В5/02 Спосіб індивідуальної
оцінки ймовірності розвитку емоційного вигорання організму людини: Пат.
26411 UA МПК А61В5/02 Латіна Г.О., Антомонов М.Ю., Калиниченко І.О. – №
U 2007 02002; Заявл. 26.02.2007; Опубл. 25.09.2007, Бюл. №15. – 8с.).

Розроблено методичні рекомендації “Профілактика впливу професійних
стресорів педагогічної діяльності” (Суми, 2007 р.). Впроваджена програма
корекції рівня та сформованості професійного вигорання дозволяє знизити
ступінь значного професійного вигорання на 14%, надмірного на – 13% за
коефіцієнтом професійного вигорання.

Методичні рекомендації впроваджені у навчальні процеси Інституту
фізичної культури (акт впровадження від 12.09. 2007 р.), кафедри
психології Сумського державного педагогічного університету імені
А.С.Макаренка (акт впровадження від 13.09. 2007 р.), Сумського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти (акт впровадження від
17.09. 2007 р.); у практичну діяльність директорів Сумської гімназії №1
(акт впровадження від 12.03. 2007 р.), Сумської загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів №15 імені Дмитра Турбіна, (акт
впровадження від 2.02.2007), Конотопської гімназії міської ради Сумської
області (акт впровадження від 5.09. 2007 р.), Конотопської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 (акт впровадження від 4.09.
2007р.), Сім’янівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (акт
впровадження від 6.09. 2007 р.), Дубов’язовської спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (акт впровадження від 3.09. 2007
р.).

Особистий внесок здобувача в розробку наукових результатів, що
виносяться на захист, полягає в наступному: проведено аналіз наукової
літератури за темою дисертаційного дослідження, науково обґрунтовано
актуальність проблеми дослідження. За безпосередньою участю автора
проведено оцінку результатів гігієнічного дослідження
внутрішньошкільного середовища ЗНЗ. Оцінено напруженість трудового
процесу вчителів. Особисто проведено дослідження функціонального стану
регуляторних систем методом аналізу варіабельності серцевого ритму (ВСР)
за системою експрес-аналізу “КардіоСпектр” АТ Солвейг. Вивчено основні
психофізіологічні властивості та особистісні якості вчителів та учнів
шкіл. Самостійно здійснено статистичну обробку, аналіз та узагальнення
експериментальних даних, обґрунтовано висновки та основні положення
роботи, які виносяться на офіційний захист.

У дисертаційній роботі використано ідеї та розробки к.мед.н., доцента
Калиниченко І.О., д.б.н., професора Антомонова М.Ю., які були
співавторами опублікованих праць. Обсяг особистої роботи складає 80%.

Апробація результатів дослідження. Теоретичні i практичні дані, які
одержані у ході виконання даної роботи, доповідались на
науково-практичних конференціях: “Міжнародна науково-практична
конференція студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів” (Суми,
2005, 2007 рр.); “Біосоціальні та педагогічні аспекти фізичного
виховання і спорту” (Суми, 2005 р.); “Формування здоров’я дітей,
підлітків та молоді в умовах навчально-виховного закладу” (Суми, 2005,
2006 рр.); “Ідеї, реалії і перспективи освітньої інновації: філософія,
психологія, методика” (Суми, 2006 р.); “Профессиональное гигиеническое
обучение. Формирование здорового образа жизни детей, подростков и
молодежи” (Москва, 2006 р.); “Адаптаційні можливості дітей та молоді”
(Одесса, 2006 р.); “Біологічні дослідження молодих вчених в Україні”
(Київ, 2006 р.); “Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та
патології” (Київ, 2006 р.); “Особливості формування та становлення
психофізіологічних функцій в онтогенезі” (Черкаси, 2006); “Конференція
молодих вчених, присвячена 78-й річниці утворення Інституту медицини
праці АМН України” (Київ, 2006 р.); “Сучасні проблеми фізичного
виховання і спорту школярів та студентів України” (Суми, 2007 р.).

Висновки дослідження доповідались на засiданнi кафедр спортивної
медицини і валеології та біологічних основ фізичної культури Сумського
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (2005-2007
рр.).

Публікації. Матерiали дисертацiї знайшли вiдображення у 20 друкованих
роботах, у тому числi у шести періодичних виданнях (рекомендовані ВАК
України як фахові), трьох статтях інших друкованих видань, семи тезах
доповідей на науково-практичних конференціях, у трьох методичних
рекомендаціях і одному патенті на корисну модель.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу,
чотирьох розділів, висновків, додатків i списку використаних
літературних джерел. Робота викладена на 205 сторінках, у т.ч. обсяг
власне тексту 140 сторінок, ілюстрована 4 таблицями та 24 рисунками. У
роботі використано 239 літературних джерел, у тому числі – 27 іноземних.
Додатки викладено на 65 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Дослідження здійснено на базі кафедри
спортивної медицини та валеології Сумського державного педагогічного
університету імені А.С.Макаренка, загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів
м. Суми, м. Конотоп, м. Кролевець, Конотопського району Сумської
області, міського відділу освіти, за участю фахівців відділу гігієни
дітей і підлітків обласної санітарно-епідеміологічної станції.
Поглибленому дослідженню підлягали 427 вчителів віком від 21 до 71 року,
трьох груп навантаження, чотирьох педагогічних категорій, п’яти
предметів викладання загальноосвітніх шкіл різного типу. Розподіл
педагогів різної спеціалізації, кваліфікаційного рівня за критеріями
тижневого навчального навантаження подані у табл. 1.

Таблиця 1

Розподіл педагогів різної спеціалізації, кваліфікаційного рівня за
критеріями тижневого навантаження (у %)

Спеціалізація Педагогічні категорії Тижневе навантаження, год.

zj ? I - ¦ ? O o u 8zuef h ?kd ?kd? ?kd? озволив встановити, що щільність звукових сигналів та повідомлень (ЩЗС) в середньому за 1 годину роботи вчителя складає 382,8±77,6 сигнала протягом 21,5±1,8 хв. фонаційного навантаження, що відповідає третьому класу другого ступеня (по 4 бали за показник). Тривалість зосередженого спостереження (у % від тривалості робочої зміни) складає 66%, що відповідає третьому класу першого ступеня (3 бали). За даними досліджень, кількість поданих сигналів вчителем становить 1051,8±65,6 на год., кількість виробничих об’єктів одночасного спостереження – 19,5±5, що відповідає третьому класу першого ступеня (3 бали). , де І - індекс категорії напруженості, б- бал показника, n – загальна кількість оцінених показників напруженості трудового процесу). Отримано І (1,6 - 2,4 балу), ІІ (2,5-3,2 балу), ІІІ (3,3-4 бала) категорії напруженості праці вчителя, що дозволяють визначити особливість напруженості праці вчителів в залежності від функціональних обов’язків, тижневого навантаження, предмету викладання та кваліфікаційного рівня в межах третього класу другого ступеня. Така градація дозволяє вносити корективи у трудовий процес вчителів, що, у свою чергу, буде сприяти зменшенню його напруженості, тобто має запобігати створенню умов, за якими напруженість праці може бути віднесена до третього класу третього ступеня. Аналіз показників захворюваності вчителів з тимчасовою втратою працездатності за даними листків непрацездатності дозволив встановити, що найбільш частими причинами захворюваності є хвороби органів дихання (65,5%), хвороби кістково-м’язової системи (10%) та системи кровообігу (6,6%). Результати кореляційного аналізу свідчать про зв’язок несприятливих факторів умов праці та формування ЗТВП окремих класів хвороб. Так, зростання фонаційного навантаження протягом робочої години впливає на рівень ЗТВП дихальної системи (r=0,3, р

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020