НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

МАЛЕК ФУАД ЕЗЗЕДДІН

УДК: 615.454.2:616.65-008.6:582.824

Фармакологічне вивчення нового рослинного препарату – супозиторіїв
флагінат для лікування простатитів

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Харків – 2006

Дисертація є рукопис.

Робота виконана на кафедрі фармакології Національного фармацевтичного
університету Міністерства охорони здоров’я України, м. Харків

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Риженко Ірина Михайлівна,

Національний фармацевтичний університет,

МОЗ України, м. Харків,

професор кафедри фармакології

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Дев’яткіна Тетяна Олексіївна,

Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична
стоматологічна академія”

МОЗ України, м. Полтава, професор кафедри експериментальної та клінічної
фармакології з клінічною імунологією та алергологією

кандидат біологічних наук, старший

науковий співробітник

Бомко Тетяна Василівна

ДП “Державний науковий центр лікарських засобів”,

м. Харків, старший науковий співробітник лабораторії біохімічної
фармакології

Провідна установа: Харківський державний медичний університет МОЗ
України, кафедра фармакології з медичною рецептурою

Захист дисертації відбудеться “27” жовтня2006 р. о 1200______ годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 при Національному
фармацевтичному університеті за адресою м. Харків, 61002, вул.
Пушкінська, 53.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного
фармацевтичного університету м. Харків 61168, вул. Блюхера, 4.

Автореферат розісланий “22” вересня2006 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, д. біол. н., проф.
Л.М. Малоштан

загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Найбільш складною і поки ще далекою від вирішення є
проблема раціональної терапії хронічного простатиту (ХП). Це
захворювання на цей час залишається однією із центральних
медико-соціальних проблем, яка обумовлена кількома аспектами:
поліетіологічністю і багатофакторністю патогенезу ХП, різноманітністю
клінічної картини, схильністю до затяжного і рецидивуючого протікання,
частими ускладненнями (Попов С.В., Мазо Е.Б., 2002; Горпинченко И.И.,
Гурженко Ю.Н., 2004; Россихин В.В. и др., 2004; Степаненко В.І., Літус
О.І., 2005; Kohn I.J., Kaplan S.A., 1999).

За даними епідеміологічних досліджень на ХП страждає 35-58% чоловіків,
із них більше 50% це хворі у віці 20-40 років, до 60 років
захворюваність складає 85%. В Україні кожному третьому чоловікові
середнього віку встановлено діагноз простатит (Стусь В.П., 1996; Крупин
В.Н., 2000; Сегал А.С., 2002).

ХП зустрічається переважно у чоловіків дітородного віку, що значно
підвищує значимість даного питання, оскільки при захворюванні знижується
сексуальна функція хворих, що призводить до порушення фертильності,
зниження репродуктивного здоров’я і погіршення демографічних показників.
Сексуальна дисфункція ускладнюється тяжким психоемоційним станом
пацієнтів і негативно впливає на якість життя (Вакина Т.Н. и др., 2003;
Карпухин И.В. и др., 2003; Кобяков С.К. та ін., 2003; Бабелюк В.Е.,
2005; Calhoum E. A. et al., 2004).

Не зважаючи на застосування різних способів лікування, у тому числі і
багаточисельних комбінованих схем з використанням лікарських препаратів
різних фармакологічних груп, складність етіопатогенезу ХП призводить до
того, що ефективність терапії, яка проводиться, досягається не більше,
ніж у 60% випадків, а також досить часто ускладнюється побічними
ефектами і має ряд протипоказань. У зв’язку з цим, пошук і створення
нових простатопротекторних препаратів з комплексною фармакологічною
дією, здатних одночасно впливати на різні ланки патологічного процесу і
не проявляти негативного впливу при тривалому прийомі, є надзвичайно
важливим та актуальним.

Виходячи з цього, пріоритетними є фітопрепарати, комплекси біологічно
активних речовин (БАР) яких забезпечують виражену терапевтичну
ефективність, багатогранність фармакодинаміки, широкий діапазон
терапевтичної дії, високу біодоступність, фізіологічну “м’яку” корекцію
порушених функцій і безпечність (Літвінець Е.А. та ін., 2003; дроговоз
С.М. и др., 2005).

Для терапії хворих на ХП використовують рослини, які проявляють
протизапальні, анальгетичні, антибактеріальні, антиоксидантні,
мембраностабілізуючі, імуномодулюючі, стимулюючі потенцію та інші
властивості. Серед них особливої уваги заслуговує звіробій звичайний.
Субстанції флагінат, отриманої з трави звіробою, властиві більшість із
вказаних видів фармакологічної активності (трощіна Т.Л., 2000, 2001), що
стало передумовою розробки на її основі нового препарату для ректального
застосування. Крім того, в сучасний час відзначається крайня обмеженість
номенклатури вітчизняних препаратів для терапії хворих на ХП в
ректальній лікарській формі. раціональність застосування таких засобів
пов’язана з тим, що у них практично відсутні негативні ефекти, властиві
для пероральних та ін’єкційних ліків.

Враховуючи вищезазначене, перспективним є вивчення і експериментальне
обгрунтування доцільності використання при захворюванні на ХП нового
препарату з простатопротекторними властивостями – супозиторіїв флагінат,
що відкриває значні можливості для насичення українського
фармацевтичного ринку лікарськими засобами, які застосовують в
андрологічній практиці.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація
виконана згідно з планом науково-дослідницьких робіт Національного
фармацевтичного університету МОЗ України на тему: “Фармакологічні
дослідження біологічно активних речовин і лікарських засобів
синтетичного та природного походження, їх застосування в медичній
практиці” (№ державної реєстрації 0103U000478).

Мета та завдання дослідження. Метою даної роботи є експериментальне
обгрунтування доцільності використання супозиторіїв флагінат як
простатопротекторного препарата для лікування простатитів.

Для досягнення вказаної мети необхідно було вирішити такі завдання:

вивчити антиексудативну активність супозиторіїв у порівнянні з
аналогічним ефектом субстанції флагінат на моделях з різними механізмами
розвитку гострого набряку (карагеніновому, декстрановому, зимозановому);

дослідити інші особливості фармакодинаміки супозиторіїв флагінат
(анальгетична, мембраностабілізуюча дія) у порівнянні з субстанцією
флагінат;

вивчити антимікробну активність супозиторіїв флагінат;

вивчити простатопротекторні властивості супозиторіїв флагінат на
експериментальних моделях простатитів: хлоретиловому, ксилоловому та
скипідарному;

дослідити деякі токсичні властивості супозиторіїв флагінат: гостру
токсичність та місцевоподразнюючу дію на слизову оболонку прямої кишки.

Об’єкт дослідження. Супозиторії флагінат, що розроблені на основі
субстанції флагінат, отриманої з трави звіробою звичайного на ЗАТ НВЦ
„Борщагівський ХФЗ” (м. Київ).

Предмет дослідження. Фармакологічна активність супозиторіїв флагінат
(антиексудативна, анальгетична, мембраностабілізуюча, антиоксидантна,
антибактеріальна, простатопротекторна) та їх токсичні властивості.

Методи дослідження. При виконанні дисертаційної роботи використовували
фармакологічні, біохімічні, гематологічні, мікробіологічні,
гістологічні, токсикологічні методи дослідження та методи математичної
статистики.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше на основі результатів
експериментальних досліджень обгрунтована доцільність використання
нового препарату – супозиторіїв флагінат для лікування хворих на
простатит. Встановлено широкий спектр фармакологічних ефектів
супозиторіїв флагінат: антиексудативний, анальгетичний,
мембраностабілізуючий, протимікробний, які обумовлюють виражену
простатопротекторну дію препарату і його ефективність при
експериментальних гемодинамічних ураженнях передміхурової залози (ПЗ).
Доведено, що супозиторії флагінат відносяться до класу відносно
нешкідливих речовин і не чинять місцевоподразнюючої дії на слизову
оболонку прямої кишки.

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати
фармакотерапевтичної ефективності та нешкідливості супозиторіїв флагінат
включено до звіту про доклінічні дослідження нового простатопротектора
рослинного походження.

Матеріали проведених досліджень використані при складанні методичних
рекомендацій “Доклінічне вивчення лікарських засобів, призначених для
лікування простатитів” (м.Київ, 2005 р.), затвердженних ДФЦ України
(наказ № 5 від 02.06.2005 р.). Інформація, що викладена в методичних
рекомендаціях, впроваджена в навчальний процес на кафедрах: клінічної
фармакології з фармацевтичною опікою і фармакотерапії НФаУ; клінічної
фармакології і фітотерапії Інституту підвищення кваліфікації
спеціалістів фармації НФаУ, на кафедрах фармакології Дніпропетровської
ДМА, Харківського ДМУ, Луганського ДМУ, Івано-Франківського ДМУ,
Буковинського ДМУ, Тернопільського ДМУ та на кафедрі експериментальної
та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією
„Українська медична стоматологічної академія” Вищого державного
навчального закладу України (м.Полтава).

На цей час препарат пройшов повний комплекс доклінічних досліджень і
впроваджується в промислове виробництво на ЗАТ НВЦ “Борщагівський ХФЗ”
та в медичну практику (лист № 21/2-2034 від 19.12.2005 р.).

Особистий внесок дисертанта. Робота виконана на кафедрі фармакології і
на базі ЦНДЛ НФаУ. Разом з науковим керівником визначені мета та
завдання дослідження, розроблені методичні підходи до вибору адекватних
моделей та методів при виконанні експериментальної частини дисертації.
Здобувачем особисто здійснений патентно-інформаційний пошук та аналіз
джерел літератури, виконані експериментальні дослідження, статистична
обробка, аналіз і узагальнення отриманих результатів, сформульовані
основні положення та висновки роботи, опубліковані в співавторстві
наукові праці.

Апробація роботи. Основні положення дисертаційної роботи були викладені
і обговорені на IV Українській науково-практичній конференції з
міжнародною участю по клінічній фармакології (м.Вінниця, 2004 р.),
міжвузівських студентських наукових конференціях (м.Харків, 2004, 2005
р.р.), VII Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта
2004” (м.Дніпропетровськ, 2004 р.), Міжнародній студентській науковій
конференції “Молодь – медицині майбутнього” (м.Одеса, 2005 р.), VI
Національному з’їзді фармацевтів України “Досягнення і перспективи
розвитку фармацевтичної галузі України” (м.Харків, 2005 р.).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковані 4 статті у фахових
журналах, ліцензованих ВАК України, 6 тез доповідей, 1 методичні
рекомендації.

Структура і об’єм дисертації. Дисертаційна робота складається з переліку
умовних скорочень, вступу, огляду літератури, опису матеріалів та
методів дослідження, 3-х розділів власних експериментальних досліджень,
аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків. Загальний
об’єм дисертації складає 190 сторінок машинописного тексту. Робота
ілюстрована 18 таблицями, 34 рисунками. Список використаних джерел
складає 330 найменувань, з яких 126 – іноземних авторів.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. До складу супозиторіїв входять:
флагінат 0,1 г, поліетиленоксид-400 0,153 г, поліетиленоксид-1500 до
1,63 г.

Фармакологічні дослідження супозиторіїв флагінат проводили відповідно до
правил „Європейської конвенції захисту хребетних тварин, яких
використовують в експериментальних та інших наукових цілях” (м.
Страсбург, 1986 р.) на 412 білих безпорідних, статевозрілих щурах самцях
(180-220 г) і 30 білих, безпорідних, статевозрілих мишах (20-22 г), що
були вирощені в розпліднику віварія ЦНДЛ НФаУ та утримувались на
стандартному раціоні у відповідності з санітарно-гігієнічними нормами
(Науково-практичні рекомендації з утримання лабораторних тварин та
роботи з ними, 2002).

Основні етапи проведених досліджень представлені на схемі.

Одним із провідних факторів в патогенезі розвитку ХП є запальний процес.
З метою з’ясування можливого механізму протизапальної дії супозиторіїв
флагінат досліджено їх вплив на гостре ексудативне запалення у щурів і
мишей, яке індуковане різними флогогенними агентами: 1% розчином
карагеніну, 2% розчином зимозану та 60 мг/мл декстрану (Дроговоз С.М. та
ін., 1994; “Доклінічні дослідження лікарських засобів”, 2001; Van Wauwe
J., Goossens J.G., 1989). Супозиторії флагінат вводили тваринам
одноразово, ректально на моделях карагенінового набряку лапи щурів у
дозах 25, 50 і 100 мг/кг; зимозанового набряку і декстранового запалення
вуха мишей – у дозі 25 мг/кг за діючою субстанцією. Як препарати
порівняння слугували субстанція флагінату в дозі 25 мг/кг і вольтарен у
дозі 8 мг/кг на моделі карагенінового набряку лапи в щурів, а на моделях
зимозанового набряку та декстранового запалення були обрані подвійний
інгібітор циклооксигенази/ліпооксигенази – BW-75С (16 мг/кг) і вольтарен
(8 мг/кг).

Периферичний компонент механізму анальгетичної дії супозиторіїв флагінат
вивчали на моделі “оцтовокислих корчів” у щурів у дозі 25 мг/кг
(“Доклінічні дослідження лікарських засобів”, 2001) і порівнювали з
референс-препаратом вольтареном (8 мг/кг).

Мембраностабілізуючу дію супозиторіїв флагінат досліджували в дозі 25
мг/кг за вмістом флагінату за методикою визначення спонтанного гемолізу
еритроцитів за Ягерєм (Вороніна Л.М. та ін., 1996) у порівнянні з
вітаміном Е в дозі 3 мг/кг. Доза останнього розрахована в перерахунку з
добової терапевтичної дози вітаміну Е для людини (50 мг) із
застосуванням коефіцієнту видової стійкості (Риболовлєв Ю.Р., Риболовлєв
Р.С., 1979).

Мікробіологічні дослідження проводили на кафедрі мікробіології НФаУ під
керівництвом доц. Л.Ф. Силаєвої. Антимікробну активність препарату
оцінювали за методом дифузії в агар у модифікації “колодязів” з
використанням музейних і клінічних штамів мікроорганізмів (“Вивчення
специфічної активності протимікробних лікарських засобів”, 2004).
Препаратом порівняння з клінічного використання були супозиторії
“Просталін” (Pharco Pharmaceuticals, Єгипет).

І етап

Вивчення фармакодинаміки супозиторіїв флагінат

антиексудативна активність (карагеніновий, зимозановий набряк,
декстранове запалення)

анальгетична активність (оцтовокислі корчі)

мембраностабілізуюча активність (спонтанний гемоліз еритроцитів за
Ягерєм)

антимікробна активність (дифузія в агар в модифікації “колодязів”)

Гематологічні дослідження (ШОЕ, лейкоцитарна формула)

Біохімічні дослідження показників сироватки крові і гомогената ПЗ щурів
(МКСП, КФ, ЩФ, ФІ, ТБК-реактанти, ВГ)

Гістологічні дослідження тканин ПЗ експериментальних тварин

ІІІ етап Вивчення токсичних властивостей супозиторіїв флагінат

гостра токсичність (експрес-метод Т.В.Пастушенко)

місцевоподразнююча дія на слизову оболонку прямої кишки (гістологічні
дослідження)

Схема. Етапи та основні методи фармакологічних досліджень супозиторіїв
флагінат.

Поглиблене дослідження фармакодинаміки супозиторіїв флагінат включало
вивчення їх терапевтичної ефективності на різних моделях
експериментального простатиту: хлоретиловому (кріогенному), ксилоловому
та скипідарному. Кріодеструкцію та альтеративні порушення в тканині
простати викликали нанесенням на вентральні долі ПЗ з відкритої ампули
сильного струму хлоретилу протягом 3-5 сек (Ларьяновская Ю.Б. и др.,
1999).

Для скринінгу простатопротекторної активності супозиторіїв флагінат були
взяті дози 12,5; 25; 50 і 100 мг/кг, діючої речовини, в яких препарат
уводили ректально 1 раз на добу. Як референс-препарат використовували
супозиторії з олією насіння гарбуза в дозі 60 мг/кг (за діючою
речовиною) (ВАТ „Монфарм”, Україна). Антипростатичну дію супозиторіїв
флагінат оцінювали на 10-ту добу за результатами гематологічних,
біохімічних показників і гістоморфологічних досліджень.

Для характеристики вираженості запального процесу в ПЗ в крові
досліджували показники: швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), загальної
кількості лейкоцитів та лейкоцитарну формулу (Меньшиков В.В. и др.,
1987).

У сироватці крові тварин визначали інтенсивність процесу перекисного
окиснення ліпідів (ПОЛ) за рівнем ТБК-активних речовин (Стальная И.Д.,
Гаришвили Т.Г., 1977), стан антиоксидантної системи (АОС) за рівнем
відновленого глутатіону (ВГ) (Артюнян А.В., Дубина Е.Е., 2000),
активність кислої фосфатази (КФ) (Камышников В.С., 2000).

В гомогенаті простати досліджували ТБК-реактанти, ВГ, КФ і лужну
фосфатазу (ЛФ) та розраховували фосфатазний індекс (ФІ) — відношення
КФ/ЛФ (Юнда И.Ф., 1989), що свідчить про ступінь андрогенної насиченості
організму щурів.

Цитоархітектоніку ПЗ оцінювали уніфікованими методами світлової
мікроскопії (Автандилов Г.Г., 1980).

Другою моделлю для вивчення лікувального ефекту супозиторіїв флагінат
був простатит, викликаний аплікацією ксилолом (Хейфец М.А. и др., 1999).
Простатопротекторну дію препарату і препарату порівняння вивчали в дозах
12,5; 25; 50 мг/кг на 6-ту, 12-ту та 18-ту добу експерименту за
аналогічними показниками в сироватці крові та гомогенаті простати.

З метою остаточного вибору ефективної дози супозиторіїв флагінат було
використано модель скипідарного простатиту. Скипідар вводили щурам
ректально в суміші з димексидом у співвідношенні 3:1 (Тиктинский О.Л.,
1989). Терапевтичну дію досліджуваного препарату в дозах 12,5; 25 і 50
мг/кг та препаратів порівняння – супозиторіїв з олією насіння гарбуза
(60 мг/кг) і супозиторіїв “Просталін” (12 мг/кг за вмістом екстракту
ромашки) вивчали на 9-ту та 15-ту добу. Препарати вводили 1 раз на добу,
починаючи з першого дня досліду. Простатопротекторну активність
супозиторіїв флагінат характеризували за показниками, які наведені в
попередніх дослідах.

Поряд з фармакологічною активністю найважливішою характеристикою нових
лікарських засобів є їх нешкідливість, що обумовило необхідність
дослідження токсичних властивостей супозиторіїв флагінат. Гостру
токсичність вивчали на білих безпородніх щурах (180-200 г) за
експрес-методом Пастушенко Т.В. и др., 1985. Місцевоподразнюючу дію на
слизову оболонку прямої кишки досліджували на щурах, яким ректально
вводили супозиторії флагінат у дозах 25 мг/кг і 50мг/кг за діючою
субстанцією протягом 14 днів. Стан слизової оболонки прямої кишки
оцінювали макро- і мікроскопічно.

Статистичну обробку отриманих результатів здійснювали за допомогою
методів медико-біологічної статистики з використанням коефіціенту
Ст’юдента (t) (Глянц С., 1998).

Результати досліджень та їх обговорення. На першому етапі проведення
експериментів вивчали фармакодинамічні властивості супозиторіїв
флагінат. Запалення та набряки, що супроводжують ХП, обумовили вивчення
їх антиексудативної активності. Аналіз результатів дослідження на різних
моделях гострого запалення (табл.1) показав, що на моделі карагенінового
набряку лапи у щурів препарат у дозі 25 мг/кг (за діючою субстанцією)
проявляв найбільш виражену протизапальну активність (39,7%) яка
знаходиться на рівні такої дії субстанції флагінат у тій же дозі і
наближається до препарату-порівняння вольтарену на момент прояву його
максимальної активності (2-5-та год).

Таблиця 1

Антиексудативна активність супозиторіїв флагінат та препаратів

порівняння

Препарати Доза,

мг/кг Середньодобова антиексудативна активність

на моделях гострого запалення (%)

карагенінове декстранове зимозанове

Супозиторії флагінат 25,0 39,7 33,4 33,7

50,0 38,8 — —

100,0 16,9 — —

Субстанція флагінат 25,0 43,0 — —

Вольтарен 8,0 57,7 36,7 46,8

2-5 год – 55,9

ВW-755C 16,0 — 66,6 47,7

Доведено, що пік протизапальної дії досліджуваних препаратів припадав на
3-тю годину експерименту (простагландинова фаза). Це дозволяє
припустити, що в механізмі дії супозиторіїв флагінат присутня здатність
інгібувати синтез простагландинів. Останнє підтверджується вмістом у
складі субстанції флагінат флавоноїдів, дубильних речовин і здатністю
фенольних рослинних речовин пригнічувати ферменти циклу арахідонової
кислоти (Серов В.В., Паукова В.С., 1995; Чекман І.С., 2000). Однаковий
протизапальний ефект супозиторіїв і субстанції флагінат свідчить про
відсутність впливу допоміжних речовин супозиторіїв на антиексудативну
активність субстанції.

Супозиторії флагінат і вольтарен на моделі декстранового запалення
проявляли помірну антиліпооксигеназну активність (33,4% та 36,7%,
відповідно) і поступались референс-препарату ВW-755C (66,6%) можливістю
пригнічувати біосинтез лейкотриєнів.

На моделі набряку, індукованого введенням зимозану, наявність загальної
тенденції в динаміці розвитку антиексудативної активності виучуваних
препаратів, але з різним ступенем її експресивності, свідчила про вплив
супозиторіїв флагінат одночасно на циклооксигеназний і ліпооксигеназний
шляхи метаболізму арахідонової кислоти. За протизапальною активністю
супозиторії флагінат дещо поступались вольтарену, але в перші 2 год
розвитку набряку та через 6 год спостереження вони виявляли однаковий з
ним терапевтичний ефект.

Таким чином, на моделях ексудативного набряку в щурів і мишей
встановлено, що механізм антиексудативної дії супозиторіїв флагінат
пов’язаний з їх впливом на простагландиновий і лейкотриєновий компоненти
запалення і в меншому ступені – на гістаміновий і кініновий.

Наступним завданням було вивчення анальгетичної дії супозиторіїв
флагінат, бо відомо, що запалення супроводжується розвитком больового
синдрому (Серов В.В., Паукова В.С., 1995). Результати досліджень
периферичного компонента анальгетичної дії супозиторіїв флагінат у дозі
25 мг/кг свідчать про їх виражену анальгетичну активність (37,8%), яка
проявляється на рівні субстанції флагінат у дозі 25 мг/кг (38,9%), але
поступається в 1,5 рази вольтарену (8 мг/кг).

Відомо, що запальний процес є системною реакцією, що супроводжується
інтенсифікацією процесів вільнорадикального окиснення та накопиченням
продуктів ПОЛ (Цубанова Н.А., 2004). За даними Т.Л. Трощиної (2001),
субстанція флагінат володіє вираженою антиоксидантною дією, що
проявлялась в умовах ферментативного та аскорбатзалежного ПОЛ інтактних
мікросом, і на думку автора, пояснюється вмістом у ній фенольних сполук.
Виконуючи функцію “пастки” вільних радикалів, біофлавоноїди гальмують
окиснення фосфоліпідів клітинних мембран (Lhao J., Yang X., 2001). Вони
також виявляють здатність утворювати хелатні комплекси з металами і
виступають як екзогенні природні низькомолекулярні антиоксиданти.

Антиоксидантна дія є одним із компонентів мембраностабілізуючої, що
відіграє важливу роль у прояві протизапального ефекту, який реалізується
при лікуванні хворих на ХП. Тому одним із завдань вивчення
фармакодинаміки супозиторіїв флагінат є оцінка їх мембранотропних
властивостей на моделі спонтанного гемолізу еритроцитів.

Результати проведених досліджень дозволили встановити високу
мембраностабілізуючу активність супозиторіїв і субстанції флагінат у
дозі 25 мг/кг (57,7% і 58,4%, відповідно), яка не відрізнялась від такої
вітаміна Е (54,4%) в дозі 3 мг/кг, що можна пояснити вмістом
поліфенольних сполук у субстанції. За даними Барабоя В.А. (1984),
мембранотропність рослинних поліфенолів обумовлена їх здатністю
вбудовуватися в гідрофільну фазу мембран і виконувати функцію
антиоксидантного резерву, що певним чином відбивається на стабілізації
фосфоліпідної матриці мембран. Дубильні речовини, реагуючи з поверхневим
шаром мембранних білків, утворюють з ними комплекси, що призводить до
стабілізації клітинної мембрани, зберіганню структури і функції, та
захищають клітину від ушкоджуючої дії бактеріальних, хімічних і фізичних
агентів.

Поряд з купіюванням гострого запалення, стабілізацією клітинних мембран,
нормалізацією процесів ПОЛ, обов’язковою умовою терапії хворих на ХП є
усунення інфекції, що має важливе етіопатогенетичне значення.

При вивченні антимікробної активності встановлено бактерицидну дію
супозиторіїв флагінат по відношенню до Гр- мікроорганізмів: музейного і
клінічного штаму E.coli, музейних культур P.aeruginosa, B.subtilis і
клінічного штаму P.mirabilis. Найбільш чутливими до дії препарату були
штами E.coli. Діаметр зони затримки росту даних культур (АТСС 25922 і
кл. 78) вірогідно перевищував дію референс-препарату супозиторіїв
“Просталін” (18,5(0,5 мм проти 17,3(0,2 мм і 17,8(0,2 мм проти 17,0(0,3
мм) Відмічений нами бактерицидний ефект пов’язаний не тільки з
антибактеріальними властивостями дубильних речовин, які за даними
Барабоя В.А. (1984) незворотньо коагулюють білки протоплазми мікробних
клітин, що призводить до порушення їх життєздатності та загибелі, а
також з наявністю інших БАР (фітонциди, ефірні олії, антраценпохідні),
що входять до складу субстанції. Отримані результати мають важливе
практичне значення та узгоджуються з тим, що вирішальним у виборі
препарату з антибактеріальними властивостями для лікування простатитів є
їх активність проти E.coli (Яковлев С.В., 2004). Позитивним фактором є
також наявність у супозиторіїв флагінат фонової антикандидозної
активності, що служить прогнозтичним показником відсутності у них
дисбіотичних властивостей і є важливою фармакодинамічною характеристикою
препарату.

Таким чином, встановлений спектр фармакологічної дії супозиторіїв
флагінат, з урахуванням впливу препарату на основні механізми розвитку
простатиту, дозволяє прогнозувати можливість його використання в
андрологічній практиці.

На другому етапі проведених досліджень вивчали терапевтичну ефективність
супозиторіїв флагінат на моделях простатитів, що викликані
гемодинамічними порушеннями в ПЗ (хлоретиловий, ксилоловий,
скипідарний).

Хлоретиловий простатит у щурів супроводжувався ангіоспазмом, ішемією
залозистої тканини простати, підвищенням проникності стінки судин,
порушенням мікроциркуляції з подальшим розвитком вираженої запальної
реакції і структурними змінами тканини ПЗ. На 10-ту добу після
альтерації у щурів групи контрольної патології при макроскопічному
дослідженні виявлені ознаки запалення ПЗ: зони некрозу, гнійне
відділяєме. Останнє підтвердилось вірогідною зміною гематологічних
показників (лейкоцитозом на тлі підвищеної кількості сегментоядерних
нейтрофілів і збільшенням показника ШОЕ).

ae

ae

??

8

:

< v z | ? ‚ ? ae ae e hae_ hae_ hae_ & F \ ?@ ?@ ?@ ?@ ?kd? ?@ ?@ ?kdW ?@ ?@ ?@ `„Ae ось вірогідне підвищення рівня ТБК-реактантів і виснаження пула ВГ у сироватці крові та гомогенаті простати в порівнянні з інтактним контролем. Про порушення функціонального стану простати та зменшення андрогенної насиченості організму експериментальних тварин свідчило зниження ФІ, який був у 2,8 разів меншим, ніж у інтактних щурів. Даний факт підтверджений результатами мікроскопічного дослідження вентральної та дорзо-латеральної частини ПЗ. Характерним було виражене продуктивне запалення капсули, що оточувала залозисту тканину. Виявлені різні за формою та розміром секреторні одиниці зі зниженим тургором, дистрофічні зміни епітелію, набряк рихлої волокнистої строми з геморагічним випотом, повна дистрофія та десквамація епітелію сечовидільного каналу. Таким чином, внаслідок кріотравми ПЗ відмічались гематологічні, біохімічні та морфологічні порушення, які властиві для простатиту. Вивчення простатопротекторних властивостей супозиторіїв флагінат у дозах 12,5; 25; 50 та 100 мг/кг показало, що найбільш ефективними виявилися дози 25 мг/кг і 50 мг/кг. Супозиторії флагінат і препарат порівняння супозиторії з олією насіння гарбуза в дозі 60 мг/кг значно зменшували прояви запального процесу та сприяли зникненню в ПЗ осередків некрозу. Відмічено зниження показників клінічної картини крові (кількість лейкоцитів, ШОЕ) до рівня інтактного контролю. Позитивний вплив досліджуваних препаратів на перебіг хлоретилового простатиту наведено в таблиці 2. Дані результати свідчать про те, що під вливом супозиторіїв флагінат та референс-препарату спостерігається відновлення гормонального фону в щурів, що відбивається підвищенням масового коефіцієнту сім’яних пухирців (МКПС) на 30,2-32,5% і 32,5%, відповідно, та ФІ у 2,9-3,4 рази і 2,8 рази, відповідно. Таблиця 2 Вплив супозиторіїв флагінат на біохімічні показники в гомогенаті простати та в сироватці крові щурів на моделі хлоретилового простатиту Показники Супозиторії флагінат, мг/кг Супозиторії з олією насіння гарбуза, 60 мг/кг 12,5 25,0 50,0 100,0 Гомогенат простати МКСП (6,9 (30,2 (32,5 (13,9 (32,5 ФІ (2,0 рази (2,9 рази (3,4 рази (3,9 рази (2,8 рази ТБК-реактанти (46,6 (76,0 (66,2 (9,6 (71,6 ВГ (2,2 (113,66 (47,7 (4,5 (77,2 Сироватка крові ТБК-реактанти (9,8 (47,5 (31,1 (21,3 (42,6 ВГ (4,2 (29,8 (37,5 (8,9 (38,1 Примітки: 1. ( - зменшення (%) досліджуваних показників по відношенню до групи тварин контрольної патології; 2. ( - збільшення (%)досліджуваних показників по відношенню до групи тварин контрольної патології. Під впливом супозиторіїв флагінат динаміка показників ПОЛ була спрямована на нормалізацію шляхів перекисного метаболізму ліпідів: вірогідно знижувався вміст ТБК-реактантів та підвищувався рівень ВГ. Відмічено, що супозиторії флагінат більш виражено впливають на вміст ВГ у гомогенаті простати, ніж у сироватці крові. Вищенаведене свідчить про простатопротекторну дію препарату, яка в дозі 25 мг/кг перевищує таку в дозах 12,5; 50 і 100 мг/кг. Найбільш виражені позитивні морфологічні зміни в простаті спостерігали під впливом нового препарату також у дозі 25 мг/кг, а саме: зменшення набряку, покращення мікроциркуляції більше ніж у 70% тварин, збільшення числа нормально функціонуючих мономорфних за розміром та формою секреторних одиниць до рівня інтактних щурів. Відновлення архітектоніки тканини ПЗ при введенні супозиторіїв флагінат у дозі 50 мг/кг відмічено в 50% щурів, а в дозі 12,5 мг/кг – лише в 35%. Референс-препарат (супозиторії з олією насіння гарбуза ) у дозі, яка була в 2,4 рази вищою, ніж доза супозиторіїв флагінат (25 мг/кг) менш інтенсивно знижував кількість лейкоцитів, рівень ТБК-реактантів і підвищував рівень ВГ в гомогенаті простати. Гістологічні дослідження морфоструктури ПЗ показали, що за ступенем простатопротекторної дії референс-препарат дещо поступається супозиторіям флагінат. Таким чином, аналіз результатів біохімічних і гістологічних досліджень свідчить про виражений лікувальний ефект супозиторіїв флагінат і помірний – супозиторіїв з олією насіння гарбуза при простатиті, що викликаний кріодеструкцією тканини ПЗ. Подальші дослідження проводили на моделі ксилолового простатиту, з уведенням щурам супозиторіїв флагінат у дозах 12,5; 25 і 50 мг/кг. Дана модель відповідає уявленням про провідну роль гемодинамічних порушень у патогенезі ХП, оськільки він супроводжувався ушкодженням судинної стінки, розширенням і тромбозом вен передміхурового венозного сплетіння, порушенням мікроциркуляції (Хейфец М.А. и др., 1999). Запалення простати характеризувалося лейкоцитозом, підвищенням показника ШОЕ на 6-ту, 12-ту та 18-ту добу експеримента, вірогідним зниженням МКСП, що свідчило про порушення трофічних процесів, пов’язаних зі зниженням її функціональної активності. Відмічені зменшення в 2,7 рази ФІ, значна активація процесу липопероксидації в гомогенаті простати на фоні зниженого антиоксидантного захисту вказували на початкову андрогенну недостатність і універсальність механізмів розвитку тканевої дистрофії при запаленні. Максимальний прояв запальної реакції приходився на 12-ту добу, а після 18-ої доби більшість досліджуваних показників наближались до рівня інтактного контролю, що оцінювалось як компенсаторні можливості організму щурів. В той же час прогресуючий характер процесів ПОЛ у сироватці крові вказував на виснаження антиоксидантної системи, тому що відмічені зміни в тканині ПЗ призводили до системних порушень, для усунення яких необхідний більш тривалий час. Відсутність регресії МКСП підкреслювало високий ступінь ушкоджуючої дії ксилолу. На клітинному рівні токсична дія ксилолу супроводжувалась змінами паренхіми простати, масивним набряком строми. На 12-ту добу в 40% тварин у вентральній частині ПЗ спостерігали підсилення деструкції тканини та зниження тургору секреторних одиниць. У всі терміни спостереження під дією супозиторіїв флагінат у дозах 25 мг/кг і 50 мг/кг відмічено нормалізацію складу крові і показника ШОЕ у щурів. Певно, у реалізації простатопротекторної дії важливе місце належить протизапальним властивостям препарату. Про зменшення ознак запальної реакції та відновлення андрогенізації організму щурів свідчить зростання ФІ в 3,9 рази (доза 25 мг/кг) та збільшення МКСП в 1,4 рази (рис.1). Завдяки антиоксидантним властивостям супозиторії флагінат у дозі 25 мг/кг на 12-ту добу вірогідно знижували вміст продуктів ПОЛ і відновлювали пул ВГ в гомогенаті простати та сироватці крові щурів у порівнянні з групою контрольної патології (рис. 2, 3). Рис. 1. Вплив супозиторіїв флагінат на показники масового коефіцієнту сім’яних пухирців і фосфатазного індексу на моделі ксилолового простатиту (12-та доба). Примітки: 1.*– вірогідно по відношенню до інтактного контролю, р(0,05; 2.** – вірогідно по відношенню до контрольної патології, р(0,05. Рис. 2. Зміни біохімічних показників у гомогенаті простати під впливом супозиторіїв флагінат на моделі ксилолового простатиту в щурів (12-та доба). Примітки: 1.*– вірогідно по відношенню до інтактного контролю, р(0,05; 2.** – вірогідно по відношенню до контрольної патології, р(0,05. Рис. 3. Зміни біохімічних показників у сироватці крові під впливом супозиторіїв флагінат на моделі ксилолового простатиту в щурів (12-та доба). Примітки: 1.*– вірогідно по відношенню до інтактного контролю, р(0,05; 2.** – вірогідно по відношенню до контрольної патології, р(0,05. Гістологічні дослідження підтвердили протекторну дію супозиторіїв флагінат, найбільш виражену в дозі 25 мг/кг. Мікроскопічна картина залозистої тканини ПЗ характеризувалась нормальним станом секреторних одиниць. Встановлено, що референс-препарат виявляє простатопротекторну дію меншого ступеня вираженості, ніж супозиторії флагінат. Доказом цьому є відсутність позитивних змін з боку МКСП, слабкіше, ніж під дією супозиторіїв флагінат, гальмування процесів ПОЛ у гомогенаті – в 1,6 рази, а у сироватці крові – в 1,3 рази, відновлення функції АОС повільніше, ніж під впливом флагінату, у 1,6 рази. Вивчення морфоструктури ПЗ показало, що лікувальний ефект супозиторіїв з олією насіння гарбуза в дозі 60 мг/кг схожий з дією досліджуваного препарату, але в дозі 12,5 мг/кг. Таким чином, аналіз результатів біохімічних і морфологічних показників переконливо підтвердив, що простатопротекторний ефект супозиторіїв флагінат на моделі простатиту, викликаного аплікацією ксилолом, переважає такий референс-препарату. Для остаточного вибору ефективної дози супозиторіїв флагінат проводили дослідження на моделі скипідарного простатиту. В основі гемодинамічних порушень лежить здатність скипідару подразнювати чутливі нервові закінчення, розширювати судини, збільшувати їх кровонаповнення і порушувати мікроциркуляцію в залозистій тканині (Хейфец В.Х. и др., 1999). Як і на попередніх моделях простатитів, підтвердженням тяжкості розвитку запальної реакції є зміни з боку периферичної крові: лейкоцитоз і висока ШОЕ, які реєструвались максимально на 9-ту добу досліджень. Відмічено значне, у порівнянні з інтактним контролем, зменшення МКСП у 2,2 рази та ФІ в 1,7 рази. Підвищення інтенсивності поцесів ПОЛ у гомогенаті простати (ТБК-реактантів у 2,8 рази), а також зміни стану АОС (зменшення ВГ у 2,7 рази), співпадають з даними літератури про важливу роль цих процесів в патогенезі ХП (Бердичевский Б.А., 2001). На гістологічних зрізах ПЗ в дорзо-латеральній частині спостерігали різке розширення судин, секреторні одиниці зі зниженим тургором, а також масивну запальну інфільтрацію з перевагою в ній еозинофільних лейкоцитів, що вказувало на токсико-алергійний характер запалення. Через 15 діб структура основної маси секреторних одиниць покращувалась, але в окремих випадках зберігалась клітинна реакція в міжкомірцевій стромі. Супозиторії флагінат у дозі 25 мг/кг вірогідно зменшували лейкоцитоз і ШОЕ на відміну від препаратів порівняння – супозиторіїв з маслом насіння гарбуза в дозі 60 мг/кг і супозиторіїв “Просталін” у дозі 12 мг/кг. У тварин, яким уводили досліджуваний препарат, МКСП наближався до рівня інтактного контролю (0,48(0,06 і 0,56(0,03, відповідно), а ФІ підвищувався в 2,2 рази. Під дією референс-препаратів не відмічено вірогідних позитивних змін даних показників. Супозиторії флагінат сильніше, ніж препарати порівняння, знижували процеси ліпопероксидації, що вказувало на виключення одного із патогенетичних ланцюгів запалення ПЗ. Нормалізацію ВГ в гомогенаті простати відмічено тільки при застосуванні супозиторіїв флагінат і супозиторіїв з олією насіння гарбуза, що підтверджується даними літератури про антиоксидантні властивості останніх (Бомко Т.В. и др., 2002). Аналогічну динаміку змін даних показників під впливом досліджуваних препаратів спостерігали і на 15-ту добу розвитку простатиту. У дозі 50 мг/кг супозиторії флагінат проявляли менш виражену простатопротекторну активність. Аналіз морфоструктури тканини ПЗ при введенні супозиторіїв флагінат у дозі 25 мг/кг вказує на відсутність в ній ознак запалення та гемодинамічних порушень. Подальше збільшення дози препарату до 50 мг/кг суттєво не відбивалось на структурно-функціональному стані простати. Після застосування препаратів порівняння ознаки запальння були відсутні тільки в 60% щурів, що свідчить про перевагу супозиторіїв флагінат за вираженістю простатопротекторної дії. Обов’язковою характеристикою лікарського препарату є його нешкідливість, що обумовило необхідність вивчення гострої токсичності досліджуваного препарату з визначенням LD50 і ступеня токсичності. За результатами вивчення гострої токсичності за методом Пастушенко Т.В. (1985) встановлено, що супозиторії флагінат при ректальному введенні щурам відносяться до класу “відносно нешкідливих речовин” (LD50 > 3000 мг/кг).
Введення препарату щурам протягом 14-ти діб у дозі 25 мг/кг і 50 мг/кг
свідчить про відсутність у нього місцевоподразнюючої дії. Проведені
макроскопічні та мікроскопічні дослідження не виявили структурних
порушень в слизовій оболонці прямої кишки.

Таким чином, на підставі проведених досліджень можна зробити висновок,
що супозиторії флагінат завдяки виразним протизапальним, анальгетичним,
антиоксидантним, мембранопротекторним та антимікробним властивостям
проявляють виражену простатопротекторну дію і мають перевагу над
референс-препаратами. Висока ефективність, нешкідливість, доступність
для широкого кола населення нового вітчизняного простатопротекторного
препарату – супозиторіїв флагінат є підставою для проведення клінічних
досліджень з подальшим застосування його в андрологічній практиці в
комплексній терапії простатитів.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення даних про
перспективність пошуку нових простатопротекторів рослинного походження і
запропановане нове вирішення наукового завдання, що виявляється в
експериментальному дослідженні ефективності супозиторів флагінат для
лікування простатитів.

1. Встановлено антиексудативний ефект супозиторіїв флагінат на різних
моделях гострого запалення: карагеніновому, зимозановому набряках та
декстрановому запаленні. Показано, що механізм протизапальної дії
препарату пов’язаний з інгібуючим впливом на простагландиновий і
лейкотрієновий компоненти запалення та менш на гістаміновий і кініновий.
Доказана відсутність впливу допоміжних речовин, що входять до складу
супозиторіїв, на антиексудативну активність субстанції.

2. Супозиторії флагінат у дозі 25 мг/кг виявляють виражений
анальгетичний ефект (37,8%) на рівні субстанції флагінат (38,9%); високу
мембраностабілізуючу активність (57,7%), яка порівнюєься з такою
субстанції флагінат (58,4%) та вітаміна Е (54,4%).

3. Досліджуваний препарат чинить бактерицидну дію по відношенню до
клінічно значимих при простатитах штамах мікроорганізмів: E.coli,
P.aeruginosa, P.mirabilis, B.subtilis. Антибактеріальна активність
супозиторіїв флагінат по відношенню щодо E.coli перевищувала
антибактеріальну дію референс-препарату – супозиторіїв “Просталін”. Зони
затримки росту мікроорганізмів були більше в 1,7 рази (для музейного
штаму) і в 1,5 рази (для клінічного штаму).

4. Встановлена фармакотерапевтична ефективність супозиторіїв флагінат
(25 мг/кг) на експериментальних моделях простатитів: хлоретиловому,
ксилоловому, скипідарному. В механізмі простатопротекторної дії нового
препарату основна роль належить їх мембраностабілізуючим,
антиоксидантним і антиексудативним властивостям. Встановлено перевагу
супозиторіїв флагінат над супозиторіями з олією насіння гарбуза (60
мг/кг) і супозиторіями “Просталін” (12 мг/кг) за вираженістю
простатопротекторної дії, а саме: здатністю пригнічувати запальний
процес, процеси перекисного окиснення ліпідів, відновлювати активність
антиоксидантної системи та нормалізувати морфоструктуру передміхурової
залози.

5. Показано, що супозиторії флагінат належать до класу відносно
нешкідливих речовин (LD50> 3000 мг/кг при ректальному введенні) і не
чинять місцевоподразнюючої дії на слизову оболонку прямої кишки.

Список опублікованих праць за темою дисертаціїї

1. Малек Фуад Еззеддін, Риженко І.М., Міщенко О.Я. Вивчення ефективності
супозиторіїв”Флагінат” на моделі ксилолового простатиту // Вісник
фармації. – № 2 (38). – 2004. – С.71-74. (Особистий внесок здобувача:
участь у теоретичному обгрунтуванні дослідження, проведенні
експерименту, аналізі одержаних результатів, підготовці статті до
друку).

2. Малек Фуад Еззеддін, Риженко І.М., Міщенко О.Я. Експериментальне
дослідження простатопротекторної активності супозиторіїв “Флагінат” на
моделі скипідарного простатиту // Медична хімія. – Т.6, № 4. – 2004. –
С.98-101. (Особистий внесок здобувача: участь у теоретичному
обгрунтуванні дослідження, проведенні експерименту, аналізі одержаних
результатів, підготовці статті до друку).

3. Малек Фуад Еззеддін, Риженко І.М., Лар’яновська Ю.Б., Міщенко О.Я.
Фармакологічне вивчення супозиторіїв “Флагінат” на моделі
експериментального хлоретилового простатиту // Клінічна фармація. – Т.8,
№ 4. – 2004. – С.42-45. (Особистий внесок здобувача: участь у проведенні
експериментальних досліджень, аналізі та узагальненні результатів,
підготовці статті до друку).

4. Малек Фуад Еззеддін, Силаєва Л.Ф., Риженко І.М., Лар’яновська Ю.Б.
Дослідження антимікробної дії та токсичних властивостей супозиторіїв
“Флагінат” // Клінічна фармація. – Т.9, № 3. – 2005. – С.48-50.
(Особистий внесок здобувача: участь у проведенні експерименту, аналізі
одержаних результатів, підготовці статті до друку).

5. Малек Фуад Еззеддін. Дослідження протизапальної та анальгетичної
активності субстанції і супозиторіїв “Флагінат” // Матеріали IV
Української науково-практичної конференції з міжнародною участю з
клінічної фармакології “Актуальні питання фармакології”. Ч.ІІ. –
Вінниця, 7-8 жовтня 2004 р. – С.91-92.

6. Малек Фуад Еззеддін, Борисенко Т.А., Савченко Я.П., Риженко И.М.
Эффективность применения суппозиториев “Флагинат” при экспериментальном
простатите // Тези доповідей міжвузівської студентської наукової
конференції “Актуальні питання створення нових лікарських засобів”. –
Харків, 13-14 квітня 2004 р. – С.168.

7. Малек Фуад Еззеддін, Риженко І.М., Міщенко О.Я. Вивчення ефективності
супозиторіїв флагінат на експериментальних моделях простатитів //
Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта
2004”. Т.48. – Дніпропетровськ, 10-25 лютого 2004 р. – С.31-32.

8. Долгова О.Ю., Малек Фуад Еззеддін, Риженко І.М. Дослідження механізму
протизапальної дії супозиторіїв флагінат // Тези доповідей міжвузівської
студентської наукової конференції “Наукові основи створення лікарських
засобів”. – Харків, 14-15 квітня 2005 р. – С.199.

9. Малек Е.Ф. Вивчення мембраностабілізувальної активності супозиторіїв
флагінат // Міжнародна студентська наукова конференція “Молодь –
медицині майбутнього”. – Одеса, 21-22 квітня 2005 р. – С.102.

10. Малек Фуад Еззеддін, Силаєва Л.Ф., Риженко І.М. Вивчення
фармакодинамічних властивостей супозиторіїв “Флагінат” // Матеріали VI
Національного з’їзду фармацевтів України ”Досягнення та перспективи
розвитку фармацевтичної галузі України”. – Харків, 28-30 вересня 2005 р.
– С.557.

11. Яковлєва Л.В., Лар’яновська Ю.Б., Міщенко О.Я., Котелевець Н.В.,
Зайченко Г.В., Малек Фуад Еззеддін, Дроговоз В.В. Методичні рекомендації
„Доклінічне вивчення лікарських засобів, призначених для лікування
простатитів”. – К.: 2005. – 35 с.

анотацІя

Малек Ф.Е. Фармакологічне вивчення нового рослинного препарату –
супозиторіїв флагінат для лікування простатитів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук
за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія – Національний фармацевтичний
університет, Харків, 2006.

Проведено фармакологічне вивчення нового рослинного препарату –
супозиторіїв флагінат, розроблених на основі субстанції флагінат,
отриманої з трави звіробою звичайного. Показано, що супозиторії флагінат
у дозі 25 мг/кг мають широкий спектр фармакологічної активності:
антиексудативну, анальгетичну та мембраностабілізуючу, яка була на рівні
субстанції флагінат і вітаміна Е. Препарат виявляв бактерицидну дію по
відношенню до E.coli, P.aeruginosa, P.mirabilis, B.subtilis.
Антибактеріальна активність супозиторіїв флагінат відносно E.coli
перевищувала таку референс-препарата “Просталін”.

При вивченні простатопротекторної дії супозиторіїв флагінат на білих
щурах на моделях простатиту з гемодинамічними порушеннями в тканині
передміхурової залози (хлоретиловому, ксилоловому, скипідарному)
встановлено їх переваги над супозиторіями з олією насіння гарбуза (60
мг/кг) та супозиторіями “Просталін” (12 мг/кг) за здатністю зменшувати
запальну реакцію, пригнічувати процес ліпопероксидації, відновлювати
активність антиоксидантної системи та морфофункціональний стан простати.
Супозиторії флагінат є “відносно нешкідливими”, не чинять
місцевоподразнюючої дії на слизову оболонку прямої кишки.

Таким чином, в ході експериментальних досліджень встановлена
простатопротекторна дія супозиторіїв флагінат, що доводить
перспективність його застосування для лікування простатитів.

Ключові слова: супозиторії флагінат, протизапальна, анальгетична,
мембраностабілізуюча активність, антиоксидантні, антибактеріальні
властивості, простатопротекторна дія, простатит.

анНотация

Малек Ф.Э. Фармакологическое изучение нового растительного препарата –
суппозиториев флагинат для лечения простатитов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук
по специальности 14.03.05 – фармакология. – национальный
фармацевтический университет, Харьков, 2006.

Проведено фармакологическое изучение нового растительного препарата –
суппозиториев флагинат, разработанного на основе субстанции флагинат,
полученной из травы зверобоя обыкновенного.

Изучение фармакодинамики показало, что суппозитории флагинат в дозе 25
мг/кг (за действующей субстанцией) оказывали выраженную
антиэкссудативную активность на моделях с различным механизмом развития
воспалительной реакции (каррагениновом, зимозановом отеке и декстрановом
воспалении) и не отличалась от эффекта субстанции флагинат в той же
дозе. Установлено, что механизм их противовоспалительного действия
связан с угнетением синтеза простагландинов и лейкотриенов и, в меньшей
степени, с влиянием на гистаминовый и кининовый компоненты воспаления.

Исследуемый препарат обладал анальгетическим действием (37,8%) и
оказывал влияние на периферический механизм формирования боли на уровне
субстанции флагинат, но уступал в 1,5 раза вольтарену (8 мг/кг).

На основании результатов проведенных исследований установлена высокая
мембраностабилизирующая активность суппозиториев и субстанции флагинат
(57,7% и 58,4%, соответственно), которая не отличалась от таковой у
витамина Е (54,4%), что объясняется наличием в составе субстанции
полифенольных соединений.

Изучение антимикробных свойств препарата по методу “колодцев”
свидетельствует о его широком спектре антибактериальной активности по
отношению к музейным и клиническим штаммам: E.coli, P.aeruginosa,
P.mirabilis, B.subtilis. Наибольшую активность суппозитории флагинат
проявили по отношению к E.coli, которая достоверно превышала таковую у
препарата сравнения – суппозиториев “Просталин”. Выраженные
бактерицидные свойства исследуемого препарата обусловлены дубильными
веществами, эфирными маслами, фитонцидами, которые входят в состав
субстанции.

Исследование суппозиториев флагинат на моделях простатитов с нарушением
микроциркуляции и развитием воспаления в ткани предстательной железы
(хлорэтиловом, ксилоловом и скипидарном) показало наличие у них
выраженных простатопротекторных свойств. По способности уменьшать
воспалительную реакцию в крови и ткани простаты крыс, угнетать процессы
перекисного окисления липидов, восстанавливать активность эндогенной
антиоксидантной системы они превосходили суппозитории с маслом семян
тыквы и суппозитории “Просталин”. Данные результаты подтверждены
гистологическим изучением морфоструктуры простаты.

Суппозитории флагинат являются “относительно безвредным” препаратом. При
проведении макро- и микроскопических исследований не обнаружено
структурных нарушений в слизистой оболочке прямой кишки, что
свидетельствует об отсутствии у них местнораздражающих свойств.

Суппозитории флагинат прявляют выраженное простатопротекторное действие
за счет противовоспалительных, анальгезирующих, мембраностабилизирующих,
антиоксидантных, противомикробных свойств и могут быть рекоендованы для
патогенетического лечения простатитов.

Ключевые слова: суппозитории флагинат, противовоспалительная,
анальгезирующая, мембраностабилизирующая активность, антиоксидантные,
антибактериальные свойства, простатопротекторное действие, простатит.

summary

Malek Fouad Ezzeddine “Pharmacological investigation of new plant origin
drug – suppositories Flaginat in treatment of prostatitis. — Manuscript.

Thesis for reaching the scientific degree of candidate of pharmaceutical
sciences (PhD) on speciality – 14.03.05 – pharmacology. — National
University of Pharmacy. – Kharkiv. — 2006.

The pharmacological investigation of new plant origin drug –
suppositories Flaginat (containing flaginat which is obtained from the
herb of Hypericum perforatum) was carried out.

It was learnt that suppositories Flaginat (dose 25 mg/kg) have many
pharmacological effects such as antiexudative, analgesic, membrane
stabilizing. The effect of suppositories Flaginat was the same as effect
of pure Flaginat and vitamin E. The drug has bactericidal effect to
E.coli, P.aeruginosa, P.mirabilis, B.subtilis. Suppositories Flaginat
antibacterial effect to E.coli is more than the same effect of drug
“Prostalin”. During the investigation of prostate protective effect of
suppositories Flaginat in experimental prostatitis with haemodynamic
disorders in prostate (chlorethyl-induced, xylol-induced prostatitis;
prostatitis, caused by thurpintine oil) the advantages of suppositoties
Flaginat in comparison to suppositories with Pumpkin seeds (60 mg/kg)
oil and suppositories “Prostalin” (12 mg/kg) were established. These
advantages are ability to diminish the inflammation, to inhibit the
lipoperoxidation, to restore the activity of antioxidant system and
morpho-functional state of prostate. Suppositories Flaginat are
relatively nontoxic, don’t cause local-irritating effect to the rectum
mucous membrane.

Thus our experiments proved the prostate protective effect of
suppositories “Flaginat”, that are useful for prostatitis treatment.

Key words: suppositories Flaginat, anti-inflammatory, analgesic,
membrane stabilizing effect, antioxidant, antibacterial properties,
prostate protective effect, prostatitis.

Підписано до друку 21.09.2006 р. формат 60х84/16.

Папір офсетний. Гарнітура Times. Друк різографія.

Умов. друк. арк.1,25. наклад 100 прим. Замов. № 565

Віддруковано з оригінал-макету на ФОП „Петрова І.В.”

м. Харків, Гв. Широнінців, 79в, к. 137, тел. 778-60-34

свідоцтво про держреєстрацію В00 № 948011 від 03.01.03р.

свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої

продукції. Серія ХК № 134 від 23.02.05 р.

PAGE 1

Похожие записи